Een, twee of drie PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer DE ZAAK GALLOWAY Dit is de Brandy van de Burgemeester: Le Maire Voor f8,15 Bde meest meesterlijke "un grand supérieur! vieux Klanken uit de ether annnaiirakilPifl lekker en gezond Waar zijn onze schepen? CAROL DAY rr VRAAG UW SLIJTER Even puzzelen heerlijke drop-bonbon MAANDAG 23 DECEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT l fl***MM****M**M^***AAAIMIAIWMIAIUUWIAfWVIil*WWWMMIiyMIIIIWIIUyilMIIIIWMMWWyiA#**IAA/VVVMMVW\AAAAAAAA/WUW\#UWWM%fWWWMWIA/IA/IA#IAW/^^ Je kunt nooit weten. We zeggen het luid op tegen iedereen, die het horen wil: „Och het is gewoon geluk en dat is voor ons niet weggelegd"Maar toch elke week gaan er enkele kolommetjes met kruisjes naar de toto-secretaris van onze sportvereniging. Verder denken we niet meer aan de toto, totdat we 's zondags middags de voetbaluitslagen horen. Je kunt ten slotte nooit weten. Maar zo na de zesde wedstrijd geven we het nakijken meestal al op. Dan hebben we al drie fouten. Dat gaat zo week in week uit, maar toch... je kunt nooit weten. Nu zul je natuurlijk altijd zien, dat de kolommetjes die speciaal ingevuld zijn om er zo weinig mogelijk goed te hebben vanwege de poedelprijs een ongekend aantal goede uitslagen hebben. Een groot aantal totoïsten hebben geprobeerd met allemaal gelijke spelen of gewonnen uit wedstrijden, dus een kolommetje drietjes en een kolommetje tweetjes. Nou, als je die wint ben je ook uit de brand. Stel nu eens, dat er helemaal geen uitwedstrijden worden gewonnen. Er is geen schatting te maken hoeveel mensen dat systeem van die tweetjes of die drietjes hebben gepro beerd, maar dat loopt toch wel in de tien duizend. De „grote poedelprijs voor Kerst mis" bedraagt ƒ50.000. Dus dan heb je toch echt wel een paar rijksdaalders. Die vier heren in Middelburg zoeken niet uit, wie een prijs ontvangt. Zij controleren en re gistreren alle Zeeuwse formuliertjes. In het K.N.V.B.-kantoor zitten ze elke vrijdag van zeven tot elf zonder onderbreking te werken. De vereni gingen komen daar hun formulieren brengen of sturen ze op. Die moeten gecontroleerd worden op aantal, zegels, aantal kolommetjes. En dan natuurlijk het geld Als alles klopt moet van elke ...liepen naar het raam.. vereniging een kaart worden ingevuld, moet alles op lijsten worden geregistreerd en voor verzen ding worden klaargemaakt. Daar zorgen de heren I. W. Bakker, J. J. Plat- teeuw, A. F. van der Pluijm en C. van Nim- wegen voor. Veertig vrijdagen per jaar minstens geven ze hun vrouwen een vrije avond. De heer Van Nimwegen de administrateur van de K.N. V.B. in Zeeland vindt het een vanzelfsprekende zaak, dat hij elke vrijdagavond in Middelburg zit. Hij is bijzonder tevreden over zijn vrouw, maar al had ze bezwaren: „M'n vrouw is ten slotte met mij getrouwd en ik niet met m'n vrouw". „Ome Kees", zoals ze de heer Van Nimwegen vaak noe men, gaat bovendien de Zeeuwse formulieren in verzegelde zakken zelf naar Dordrecht brengen. Daar komen alle formulieren van Brabant, Zee land en Dordrecht bij elkaar en vandaar gaan ze naar Den Haag waar ze in de kluis verdwijnen. En dan maar wachten tot het zondagmiddag half vijf is. Want je kunt ten slotte nooit weten. Omdat vrijdag de formulieren voor Kerstmis en voor de afgelopen zondag binnen moesten zijn, hebben de heren geprobeerd het in twee avonden te doen. Maar daar is niet veel van te recht gekomen. Donderdag bestond eveneens de gelegenheid de formulieren in te leveren of op te sturen, maar daar hebben slechts een kleine veer tig van de honderdvijftig „poolende" verenigingen gebruik van gemaakt. Op die manier werd het vrijdag dus een bijzonder drukke avond. Als we bedenken, dat er elke week zo'n tienduizend for muliertjes binnenkomen met een bruto-inleg van ruim elfduizend guldenEn dan bovendien een dubbele toto. Ze werkten daar in dat oude, don kere, enigszins vervallen kantoor onder dubbele hoogspanning. „Waar is die gele kaart van D.O.K. nou weer?", vraagt de heer Platteeuw, die over de centen gaat. „Die kun je toch van die lijst overnemen", en de heer Van Nimwegen, die vrijdagavond vaak „de baas" wordt genoemd, tovert uit een of ande re zware kaartenbak een ingewikkelde lijst te voorschijn. Weer een probleem opgelost. Maar net als altijd is het ene de wereld nog niet uit of het andere dient zich weer al aan. De heer Van der Pluijm moppert zo tussen neus en lippen op een Schouwse club: „Ze hebben zich zo gehaast om het donderdags in te leveren, dat ze geen eens vermeld hebben hoeveel formulieren ze ingestuurd hebben. Moet je dat ook nog gaan doen". DE VIER HEREN ...controleren en registreren... Geregeld komen er mensen van sportverenigin gen binnen met de enveloppen met de inge vulde formulieren. Die mogen niet weg vóór alles klopt: „Zeg Jan, d'r zit hier een fout in". Maar Jan weet van niks: „Da's van Zoutelande en daar heb ik part noch deel aan". Maar ook de tellers/contro leurs hebben hun fouten. De heer Van der Pluijm neemt altijd van vier Vlissingse 'wsIÏwih Tor"zspë= verenigingen de formulie- S ren mee naar Middelburg. Nu, was hij eens een dagje naar „Holland" en hij had het vergeten te zeggen tegen de verschillende mensen. Twee daarvan hadden de enveloppen maar in de bus gemikt. Dat kwam 's avonds na tuurlijk uit. In plaats van 150 verenigingen ble ken maar 148 verenigingen te hebben ingestuurd. Onmiddellijk die verenigingen opgebeld. „Ja, we hebben het bij Van der Pluijm in de bus gestopt". En Van der Pluijm was niet thuis. Wat nu? Heel de buurt langs om te proberen een sleutel te pak ken te krijgen. Maar dat was tevergeefs. Dan naar de politie. Die heeft een klein kraakje gezet om de formulieren te paken te krijgen, 't Was wel veel moeite, maar je kunt ten slotte nooit we ten Zo druk als het vrijdag was, zo weinig hadden ze donderdag te doen. Af en toe liepen de heren maar eens naar het raam om te kijken of er asjeblieft eens iemand zijn formulieren kwam inleveren. Alleen de kleinere verenigingen kwa men binnen, hetzij per post of de mensen brachten de enveloppes zelf. Het tikt pas goed aan als Zeeland Sport de grootste binnenkomt. Dat betekent ineens zo'n kleine negenhonderd enve loppen. Daar ben je tenminste even zoet mee. Maar D.O.K. uit Oostkapelle met zo'n drie a vier formuliertjes zet echt geen zoden aan de dijk. Maar ook daar kan een prijs valen. Het is wel een beetje ontmoedigend, dat de vier heren, die elke vrijdagavond opofferen voor de toto dus voor het jeugdwerk van de sportverenigingen nog nooit iets gewonnen hebben. En ze doen al mee sinds de oprichting van de voetbaltoto. Maar ook hier geldt: doorgaan, want je kunt nooit weten... LATEN WE OPRECHT ZIJN.5IR. IK WIL NIET SUGGEREREN DAT U UW 200N VERBERGT, MAAR HIJ WORDT BESCHULDIGD VAN EEN ERNSTIG MISDRIJF HET IS MUN PLICHT- ZWIJG, IK PRO BEER TE HOREN WAT ZIJ ZEG GEN! ZU KUN NEN NIET WETEN DAT IK Hl ER BEN... 2591. Het werd de anderen duidelijk, dat Arend juist gehandeld had. „On dankbaar volk!" mopperde hij. „Red ik jullie het vege lijf en er kan nog geen bedankje af!" „Nou zoet maar, kereltje", suste Buck, die nog eens langs zijn gevoelige kaken wreef. „Je bent braaf hoor! Bedankt dat je ons uit de sombere statistieken hebt gehouden! Wist je trouwens, dat al leen reeds in Amerika per week min stens 60 botsingen van vliegtuigen met vogels plaatsvinden? In 1946 werden door de luchtvaartmaat schappijen meer dan 400 aanvaringen gerapporteerd. Meestal natuurlijk op geringe hoogte, bij laagvliegen voor de landing of de start. Dan is de vlie ger het meest geconcentreerd op de besturing en kan hij zich geen onverwachte manoeuvres per mitteren om een collision te ontgaan. Maar niet alleen vlak boven de aarde, doch ook op hoogten van 2500 meter, ja zelfs op 4000 meter zijn bot singen voorgekomen. Daar kun je vooral gedu rende de tijd van de grote vogeltrek ganzen ont moeten. In die periode vertoont het aanvarings- cijfer een zeer duidelijke toeneming. nm mt mro Feuilleton door ANDREW GARVE ITT «TTII 38 Ik ging naar de verslaggeverskamer en probeerde hem direct aan de telefoon te krijgen, maar ik kreeg geen gehoor. Het was vrijdag en ik vroeg me af of hij mis schien de stad uit was gegaan om het week-end bij zijn verloofde door te bren gen. Het leek me de moeite van het pro beren waard. Ik zocht haar nummer in de telefoongids van Sussex en vroeg een gesprek aan. Het adres was Toevluchtsoord, Old Stone Lane, Clooden, bij Lewes. Lavinia nam de telefoon zelf aan. Ik herinnerde haar aan onze eerste ontmoeting en zei dat ik graag contact wilde opnemen met meneer Dancy en ze zei dat dat een voudig was omdat hij vlak naast haar zat. Ik had dus geluk. Een ogenblik later kwam hij aan de telefoon. Ik legde uit dat ik hem graag wilde interviewen en hij was opgetogen en vroeg me wan neer ik komen kon. Ik dacht vlug na. De volgende dag, zaterdag had ik dienst, maar zondag was ik vrij. Ik vroeg of het zou schikken als ik zondagmorgen kwam. Hij zei dat het beter op zondag middag kon omdat Lavinia en hij 's mor gens waarschijnlijk naar de kerk zou den zijn. Uiteindelijk spraken we om drie uur af. Lavinia Hewitts bezitting was iets uit zonderlijks. Clooden bleek overal kilo meters van verwijderd te zijn het „bij Lewes" in de telfoongids was eenvou dig een grove leugen en de Old Stone Lane bleek een gevaarlijk verwaarloosd pad waarop ik bijna uit mijn auto hob belde. Het huis zelf was een kleine, af schuwelijk lelijke bungalow van rode baksteen en stond naar 't scheen op 'n eindeloze uitgestrektheid van dor land. 't Onderdeel „Toevluchtsoord" van het adres sloeg naar ik aannam uitsluitend op dieren want volgens menselijke maat staven zag het er nauwelijks bewoonbaar uit. Aan alle kanten rezen hekken van kippegaas op die de onmiddellijke om geving van het huis verdeelden in afge sloten ruimten voor honden, katten, gei ten, vogels een paar ezels en een paard. Ik parkeerde mijn auto naast Lavinia's oude stationcar en een Austin met een iets beter voorkomen, waarvan ik aan nam dat hij van Dancy was, en liep langs een rij hondehokken naar de voor deur. In 't voorportaaltje stond een hou ten doos met wat literatuur over vivi sectie en wreedheid ten opzichte van oude paarden in Noord-Afrika met een uitnodiging. „Help Uzelf". Boven de deur lichtte een slagzin me in over het vol gende: „Er bestaat geen welvaartsstaat voor dieren". Ik stond op het punt te bellen toen een groot, blozend meisje met een emmer in haar hand opzij van het huis tevoorschijn kwam en me boven het lawaai van blaffende honden uit toeriep dat juffrouw Hewitt „achter" was. Ik liep om het huis heen en vond Lavinia en Dancy in ligstoelen op een armzalig grasveldje dat klaarblijkelijk voor gazon doorging. Lavinia, die een merkwaardig soort overgooier en rubber laarzen aan had, zag er nog excentrieker uit dan toen ik haar voor het eerst zag. Ze gaf me een hand en Dancy begroette me met een vrij schaapachtige grijns, en na wat be leefdheden uitgewisseld te hebben begon ik aan het interview. Ik begon met de routinevragen hoe veel boeken Dancy geschreven had, hoe lang hij over een boek deed, op welke uren hij werkte enz. Hij zei dat hij on geveer vijftien boeken had geschreven en dat ze allemaal door dezelfde uitgever gepubliceerd waren en een bescheiden succes gehad hadden. Bovendien had hij ook een heleboel korte verhalen ge schreven. Ik vroeg hem wat hij gedaan had voordat hij schrijver werd en hij zei dat hij de hele oorlog in het leger had gezeten bij de Royal Engineers en dat hij daarvoor over de hele wereld had rondgezworven en op boerderijen had ge werkt en hij olieboringen voorname lijk met de bedoeling interessante erva ringen op te doen waarover hij later kon schrijven, want hij had altijd wil len schrijven. Hij kon goed en vlot pra ten en Lavinia zat hem de hele tijd stralend en vol genegenheid aan te kij ken. Ik vroeg hem waar hij op school geweest was en hij zei in Sydney, New South Wales hij was in Australië ge boren en was als jongeman naar Enge land gekomen. Ik zei dat dat het omge keerde was van de normale gang van zaken en hij zei ja, maar hij gaf de voorkeur aan Engeland, hij vond het een geweldig land en hij kon mensen die het probeerden af te breken niet uitstaan. Ik vroeg hem of hij zich ooit voor de politiek geïnteresseerd had en hij zei nee. Ik raakte nog even aan zijn hob bies en zei dat ik begrepen had dat hij een verwoed visser was en hij grinnikte en zei dat hij in Wales heel wat op fo rellen gevist had, maar dat hij niet wist hoe dat nu verder zou gaan omdat La vinia vissen een wrede sport vond. Van daar ging ik over op zijn recente plannen en vroeg Lavinia wanneer ze gingen trouwen. Met Kerstmis, zei ze, en begon me prompt te vertellen over hun „roman ce". Ze hadden elkaar blijkbaar ongeveer een jaar geleden ontmoet en dat alles vanwege haar dieren. Dancy had voor de achtergrond van een van zijn boe ken wat gegevens nodig gehad over die- renasyls en een vereniging had hem in contact gebracht met Lavinia die een van hun trouwe volgelingen was. Het resultaat was dat hij niet alleen dol op Lavinia geworden was, maar ook op dieren en als ze getrouwd waren hoop ten ze het toevluchtsoord tot een nog veel grotere instelling uit te breiden. Ik vroeg Lavinia of ze altijd in Clooden ge woond had en ze zei ja, maar niet in deze bungalow, haar vader had een huis ge had dat De Puntgevels heette, waar ze een paard en een paar honden had, maar drie jaar geleden was hij gestorven en toen was ze hierheen verhuisd omdat er meer land omheen was en genoeg uit breidingsmogelijkheden. (Wurdi vervolgd) Advertentie Jules Le Metre File Amsterdam/Jernac. MAANDAG 23 DECEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Tango-rumba orkest en zangsolis ten. 12.30 Mededelingen t-b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Pianotrio. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de middenstand, praatje. 13.20 Elektro nisch orgel en vocaal ensemble: lichte muziek. 13.45 Wikken en wegen, praatje 14.00 Grepen uit de muziekgeschiedenis, muzikale lezing. 14.30 Het harakiri-my- sterie, hoorspel, (herhaling van 11 de cember 1963). 15.40 Tenor en piano: klassieke liederen. 16.00 Grammofoon- muziek. 16.30 Gedeelte van de kerstvie ring van het Koninklijk Gezin met het gezamenlijk personeel in het gebouw van de Koninklijke Marechaussee bij het Paleis Soestdijk. 17.00 Oude liedjes. 17.15 Friese streekuitzending. 17.40 Draaior gelklanken (gr.). 17.50 Militair commen taar. 18.00 Nieuws. 18.15 Licht instru mentaal trio. 18-35 Parlementair over zicht. 18.50 Onder de afwas, een pro gramma alleen voor mannen, die niet mogen afdrogen. 19.20 Melodieën-Ex pres. 19.45 Regeringsuitzending: Mens en samenleving. Ministerie van Maat schappelijk Werk. Thuislozenzorg, een gesprek met de heer J. F. R. Bink, vice- voorzitter van de Stichting Thuislozen- zorg en directeur van de mannenafdeling Weesperzijde van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam; drs. H. Cohen, secretaris van de Stichting; Thuis lozenzorg en drs. B. Korstanje van het ministerie van Maatschappelijk werk. 20.00 Nieuws- 20.05 Dansorkest en zang solisten. 20.35 Aangeboden: gemeubi leerde kamer, programma over kamer huur en bemiddelingspraktijken. 21.05 Licht ensemble met zangsolisten, (ste- reofonische uitzending). 21.30 Terug in de tijd, lezing 21.45 Vocaal dubl e'kwar- tet: moderne kerstliederen. 22.00 Strijk- Advertentie) Kaarslicht 'n zinvolle traditie GOUDA KAARSEN orkest: oude muziek. 22.10 Kerstliederen van de Zigeuners in Andalusië. 22.30 Nieuws. 22.40 Balans: hoofd- en bijzaken uit de actualiteit- 22.50 Jazzmagazine. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 12.25 Voor boer en tuinder. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Orgelspel: amusementsmuziek. 12.53 Grammofoonmuziek, eventueel actuali teiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte orkest muziek en zangsoliste. 13.35 Lichte or kestmuziek (gr.). 14.00 De jeugd op eigen wieken, luisterspel (21). 14.25 Lon- dens Filharmonisch orkest: moderne muziek (opn.). 15.00 Kerstwijding voor de zieken. 15.50 Grammofoonmuziek. 16.00 Herhaling wedstrijd: Opsporing verzocht, van donderdag 12 december jl. 16.40 Tenor en gitaar: Kerstliederen uit de Provence. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Op tiener toe ren: lichte grammofoonmuziek voor de jeugd. 17.50 Regeringsuitzending: Suri name journaal door H. van Boheemen. 18.00 Militaire orkesten (gr.). 18.20 Uit zending van het Gereformeerd Politiek Verbond: Overheid en onderdaan. Tot U spreekt de heer L. P. Laning. 18.30 Met band en plaat voor U paraat: klassieke grammofoonmuziek- 18.50 Openbaar kunstbezit. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Licht instrumentaal kwartet. 19.30 Radio krant. 19.50 Metropoleorkest: lichte mu ziek. 20.20 De Konsekwentie, luisterspel. 21.15 B.B.C. Symfonie orkest en solisten: klassieke en moderne muziek. 22.05 Zoek de zon op de bovenste sport: sportactua- liteiten. 22.15 Pianorecital: klassieke muziek (gr.). 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespre king. 23.05 Vertolkers beluisterd, muzi kale lezing. 23.45 Grammofoonmuziek. TELEVISIEPROGRAMMA'S CVK/IKOR'RKK: 19.30 Logboek: kinde ren van de Montessorischool in Haarlem vertellen en tekenen hun eigen kerstver haal. 19.40 Let Freedom Ring, de rede van ds. Martin Luther King, uitgespro ken op 28 augustus 1963 ,g.-\ de ;t ch on Washington. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.20 Uitzending van de Boerenpartij. 20.30 Volkskerstzang in de Margriethal te Utrecht. 21.00 Rockets galore, speelfilm. 22.3022.35 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE 16.30 Documentaire over valscherm- springen. 17.3017.40 De den en de zon, tekenfilm. 19.00 Programma voor de jongeren. 19.25 Zoeklicht. 19.50 De Weerman. 19.55 Sport. 20.00 Journaal. 20-20 Speelfilm: De niet verzonden brief, Russische avonturenfilm. 22.05 Panora ma. 22.40 Journaal. DINSDAG 24 DECEMBER. HILVERSUM L 402 m. 746 kc/s. AVRO: 7.0 ONieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Programma-overzicht en lichte grammofoonmuziek. 9.00 Ochtend gymnastiek. 910 De groenteman. 9.15 Klassieke grammofoonmuziek. 9.35 Wa terstanden. 9.40 Morgenwijding. 9.55 Een boek voor het geestelijk leven: boekbe spreking. 10.00 Lichte grammofoonmu ziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Voor de zieken. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 715 Ouvertureradio voor vroege mensen. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Strip voor de jeugd. 8.20 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de huis vrouw. 9.40 Koorzang (klassiek). 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Lichtbaken, le zing. 10.25 Klassieke grammofoonmu ziek. 10.55 Grammofoonmuziek. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Lichte grammo foonmuziek. 11.50 Volaanvooruit, praatje. (Advertentie) HORIZONTAAL: 1. opera van Gounod, 4. karaktereigen schap, 8. Regiment Infanterie, 10. zo merse lekkernij, 11. deel van hals, 13. schadelijk insekt, 15. groente, 17. over dreven, 18. boveneind van kous. 20. slede, 21. zegel, 22. geland, 24. gebak, 25. slaapplaats op schip, 26. halt! 28. plechtige aankondiging, 29. voorzetsel, 31. bloem, 33. Technische Hogeschool, 34. goeierd, 36. belofte, 37. voorkeur, 38. emeritaat, 40. zangnoot, 41. kachel, 42. militaire rij. VERTICAAL: 1. met sterke verbeeldingskracht, 2. voormalig eilandje, 3. zangnoot, 5. reeks, 6. plaats in N.-Brabant, 7. aan zien, 9. Koninklijk Paleis, 12. rivier in Friesland, 13. kroes, 14. open bosplek, 16. zangnoot, 18. houd op! 19. hoofdstad van Senegal, 21. onderricht, 23. klooster zuster, 27. weldoende God. 28. slaap plaats, 30. ogenblikkelijk, 32. ogenblik, 33. overdreven, 35. vrouw van Jacob, 37. pluk, 39. titel, 40. lidwoord. De oplossing van de vorige puzzel luidt: ABBEKERK 20 V. Antw. te Amsterdam ABIDA 17 v. Singapore te Saigon ACMAEA 19 Kielerkanaal ALHENA 18 te Montevideo ALMDIJK 20 te Cochin AMSTELDIJK 16 te Oakland ARENDSKERK 18 v. Dar es Salaam te Zanzibar BAARN 20 v. Cartagena te Las Milna BARENDRECHT 19 v. Tripoli n. Tenerife BAWEAN 19 V. Beirut BELLATRIX 18 te Charleston BENINKUST 18 te Antwerpen CALTEX MADRID 19 v. Sidon n. Rotterdam CARRILLO 20 te New York CASTOR 20 te Beirut CHIRON 20 te Paramaribo C77TULIA 20 te Punta Cardon FRIESLAND 18 v. Penang n. Vancouver GAASTERKERK 19 te Fremantle GAROET 19 te Marseille GRAMSSERGEN 21 te Kenitra HEEMSKERK 16 v. Ceuta n. Genua KHASIELLA 17 te Cornerbrook KINDERDIJK 19 te New Orseans KLOOSTERDIJK 19 450 m. n. Azoren KOPIONELLA 20 te Whitegate KOROVINA 15 te Yokohama KREBSIA 18 te Bombay LELYKERK 19 te Ulm Umm Said LOOSDRECHT 19 te Marseille MAGEN 18 te Delfzijl MARIEKERK 20 240 m. o. v. Madeira MEERDRECHT 17 te Vitoria MELISKERK 18 v. Bahrein n. Basra MUSI LLOYD 19 75 m z. v. Soa NEDER RHONE 19 v. Yokihama n. Amsterdam NIEUW AMSTERDAM 19 te New York OLDEKERK 20 te Sydney ONDINA 21 te Singapore ORANJESTAD 19 v. Madeira n. Amsterdam PURMEREND 19 360 m O. v. Savannah ROGGEVEEN 19 te Hongkong ROTTERD *77! 19 te New York SCHIEKERK 17 te Kobe STRAAT COLOMBO 17 te Lourenco Marques STRAAT CUMBERLAND 18 V. Sydney n. Melbourne TJAMME 19 10 m. z v. Cork VAN CLOON 19 te Melbourne VLIELAND 20 260 m no. v. Madras WILLEMSTAD 18 1300 m .no. v. Barbados WONOSARI 20 v. Kaap Bon n. Genua IJSELH AVEN 21 v. Sati n. Agadir ZEELAND 18 v. Colombo te Sranghai Advertentie 20 cent per rol HOOG EN LAAG WATER 24 december nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 7.31 1.55 20.14 1.59 1.22 1.46 14.11 1.78 Terneuzen 7.57 1.72 20.43 1.75 1.47 1.61 14.36 1.94 Hansweert 8.27 1.86 21.15 1.91 2.17 1.75 15.05 2.07 Zierikzee 8.29 1.12 21.24 1.26 2.10 1.15 14.47 1.54 1 Wemeldinge 9.06 1.31 21.45 1.52 2.24 1.34 15.00 1.77

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9