Mr. Mes nam van Zeeuwse afscheid K.V.P. De Ruyter Nederlands kampioen driebanden Sluitende begroting '64 in raad Veere vandaag Kerstgeschenken DE VEY MESTDAGH CAPRI WALCHEREN Onderscheiding voor vier trouwe leden van reserve-politie GRIEKS SCHIP IN BRAND TOENEMING OMZET PR0DUKTIE VAN MELKFABRIEK WALCHEREN Verschuiving naar produkten in flessen EXAMENS HENKES JONGE LIBERTY AGENDA En tóch komt de lente weer VOORSTEL RESTAURATIE CISTERNE AD f 34.000 Pluim voor brandweer OVERSPANNEN MAN SCHOOT OP BROERS Gereformeerden en hervormden op kersthij eenkomst Intrede te Axel van ds. M. van Dooren LAATSTE NIEUWS IN 1964 GEHELE FABRIEK GEREED VRIJWEL GELIJK Officiële publikatie Kerstnachtdiensten in Abdijkerken Jan Broekhuizen degradeert Recordgemiddelde van 1000 Schenking Dirk van Gelder: houtblok Invloed Raad Hulst over brand in bejaardentehuis Vier ongelukken in Vlissingen Bejaarde vrouw werd slachtoffer van kolendamp ROOFMOORD OP WINKELIERSTER IN ENSCHEDE MAANDAG 23 DECEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Slot van pagina 1 bering nit Den Haag, allereerst me vrouw Mes dank bracht voor haar steun die zij in eenzaamheid had gege ven aan haar man. Dr. Albering ken schetste de scheidende voorzitter als een scherpzinnig jurist met een groot organisatievermogen en een grote po litieke ervaring en routine. Deze juristische feeling kon niet worden gemist, aldus dr. Albering, die voorts erop wees, dat („Mes is het met mij eens") de scheidende voorzitter een zeer moeilijke kring tot een organisatorisch geheel wist te behouden door zijn diplo matieke handelen. „U bent het typisch voorbeeld van een goed kringvoorzitter". Dr. Albering achtte de heer Mes „van alle markten thuis": op het gebied van gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurskracht. „U hebt met ernst en zakelijkheid de katholieke situatie in Zeeland begrepen en in de tijd willen plaatsen", zo zei dr. Albering, die de heer Mes namens de partij een proef schrift aanbood over de grote r.-k. staatsman dr. Aalberse, met daarin een opdracht van hemzelf en de zoon van dr. Aalberse. In zijn dankwoord noemde mr. dr. Mes allereerst twee telegrammen „die nog wel eens te pas kunnen ko men bij het blijven aandringen op een andere verbinding over de Wester- schelde". Dat was een telegram van de afdeling Hulst: „Onze dank is op recht groot, helaas telegrafisch, zon der boot" en een telegram van oud lid van Gedeputeerde Staten, ir. G. P. M. Dikötter uit Terneuzen: „Zon der vaste verbinding geen direct con tact mogelijk". Beide dus telegram men van verhindering, omdat de veerboten over de Westerschelde niet voeren. De nieuwe voorzitter Molthoff gaf de heer Mes de raad „doe dit werk op uw eigen wijze". De heer Lansu noemde hij een „aparte, beetje hoekige kortaffe fi guur, die veel werk op onbaatzuchtige wijze heeft verzet". De heer Mes herinnerde eraan, dat hij nog tot 1 januari 1964 voorzitter zal zijn van de afdeling Zeeland van de Ver. van Ned. Gemeenten. Dan zal hij ook die functie leerleggen. Eén en ander vormt een deel van een zich langzamer hand terugtrekken uit het politieke le ven. Na de bijzondere vergadering was er een receptie. Voor de vergadering toonde onder meer gedeputeerde J. M. A. C. van Dongen belangstelling. De K.R.O. zond zaterdagavond na de berichten van zeven uur een kort vraag gesprek uit van Leo Pagano met mr. dr. Mes. Een Zaanse klok was het geschenk, dat voorzitter P. J. Molthoff. van de kring Middelburg der K.v.p. saterdagmiddag overhandigde aan mr. dr. A. J. J. M. Mes, bij diens afscheid als voorzitter van de partij in Zeeland. Op de foto links mr. dr. Mes, die goedkeurend de klok in de doos bekijkt. Midden één van zijn zoons en rechts de heer Molthoff. Foto P.Z.C.) ^AA/WWWWWWWVWWWWVWWVWVWWVW Advertentie BELLAMYPARK 45-48 VLISSINGEN Rijkspolitiemensen van de groep Bres- kens hebben de 42-jarige A. van L. uit Nieuwvliet aangehouden en voorgeleid aan de officier van justitie te Middel burg. Eind vorige week kreeg Van L. met zijn twee broers J. en Jac. verschil van mening over een nogal precaire familieaangelegenheid. De ruzie liep hoog op, waarna A. het huis van zijn oom (ook een J. van L.) binnenliep en daar een jachtgeweer bemachtigde. Op de Nieuwe Havenweg loste hij op een afstand van ongeveer dertig meter twee schoten in de richting van zijn broers; schoten, die evenwel geen doel troffen. Een en ander veroorzaakte in het anders zo rustige Schoondijke de nodige consternatie. A. van L., die in een overspannen toestand verkeerde, werd reeds kort na het gebeurde aan gehouden. Hervormden en gereformeerden uit Vlissingen waren vrijdagavond voor het eerst samen bijeen op een evangelisatie avond in het Scheldekwartier te Vlissin gen, die in het teken stond van het naderend kerstfeest. Men zong kerke lijke gezangen en kerstliederen, luister de naar toespraken van predikanten uit beide kerken en bad gezamenlijk. Deze evangelisatiesamenkomst werd georga niseerd door de evangelisatiecommissie van de Vlissingse gereformeerde kerk en door de Open Deurcommissie van de hervormde gemeente. Deze avond was de eerste, waarin beide kerken officieel samenwerkten. De avond wordt beschouwd als de aan zet voor meer samenwerking. Eén en ander is een uitvloeisel van gesprekken, die de kerkeraden van beide kerken al enige tijd voeren en waarbij men om de drie maanden ongeveer bijeenkomt. Op het vlak van de evangelisatie hebben de hervormde gemeente en de gerefor meerde kerk van Vlissingen elkaar dus gevonden. Het Scheldekwartier was bijzonder go'ed bezet op de evangelisatiebijeenkomst, waar ds. A. Verschoor, gereformeerd predikant, sprak over het thema: „Zie, uw koning komt!" en waarop de her vormde predikant ds. A. Th. Rothfusz sprak over „Zingend door donk're da gen". De heer L. Plieger, lid van de hervormde evangelisatiecommissie opende de avond, ging voor in gebed en sprak een wel komstwoord, de heer C. van Veenendaal van de gereformeerde commissie, sprak een slotwoord en een dankgebed uit. Verder verleenden medewerking het ge reformeerd evangelisatiekoor onder lei ding van de heer A. L. van den Driest, het gereformeerd kinderkoor, de christe lijke zangvereniging „Hosanna" onder leiding van de heer J. Suurmond en de kon. harmonie „Ons Genoegen" van de heer A. L. van Wallenburg. Ds. M. van Dooren uit Rouveen is zon dag bevestigd als tweede predikant van de gereformeerde (vrijgemaakte) kerk te Axel. Dit gebeurde in de morgen dienst door ds. A. Kuiper uit Axel, die preekte naar aanleiding van 1 Cor. 3 vers 9a: „Wij zijn Gods medearbeiders". In de middagdienst deed de nieuwe pre dikant intrede, waarbij als tekst voor de predikatie had gekozen Ef. 6 vers 19. Beide kerkdiensten waren zeer druk bezocht. Na afloop van de intrededienst voerde ds. Kuiper het woord namens de kerkeraad. Hij sprak het volste vertrou wen uit in de toekomstige samenwer king met zijn nieuwe collega. Ds. H. Smit van de kerk in Terneuzen verwel komde ds. Van Dooren namens de clas sis. De nieuwe predikant richtte zich ver volgens via de kerktelefoon tot de zie ken en bejaarden, waarna hij in zijn dankwoord onder meer zei het belang rijk te achten, dat de jeugdverenigingen zelfstandig Gods Woord onderzoeken. Advertentie Lange Vorststraat 9 - Goes Segeersstraat 4 - Middelburg Middelburg Elvis Presley ais Kid Gala had, 20 uur, 14 j. Hal stadhuis: Kerst- tentoonstelling, 1417 uur Vlissingen Alhambra- Der Zigeunerbaron. 20 u.. a.l. Goes Grand: faras Bul ba. 20 u., 14 J Korenbeurs: Algemene vergadering „De brede watering van Zuid Beveland, 14 u. Prins van Oranje PZC .kindervoor stelling, 11, 14^en 16 uur Kortgene - Stadswijnkelder Algemene ver gadering waterschap Noord-Beveland. 19 uur Terneuzen Hotel Rotterdam Buitenge wone ledenvergadering Vereniging „Zie- kenhuisverpleging in Zeeuwsch-Vlaan- deren", 20 uur Hulst Bioscoopgebouw: West Side Story, 20 uur, 14 jaar. Axel Het Centrum: West Side Story, 19.30 u., 14 j. Oostburg De Eenhoorn: Vergadering wa terschap Het Vrije van Sluis. 10 u. Zierikzee - Hervormd ver.geb.: Kersteest bejaarden Van N C V B, 14.30 u. Herv. ver.geb.: Kerst bij eenkomst C.J.V.-ctub, 18 u. Ger jeugdgebouw: Kerstfeest „Vlijtige handen". 19.30 uur. Bergen op Zoom Roxy: De markies met de ijzeren vuist, 20 u., 14 J. Luxor: De 7 gladiatoren van Sparta, 20 u., 14 J. MIDDELBURG Burgemeester mr. J. Drijber heeft vrij dagavond vier leden van de Middelburg se reservepolitie een eremedaille aange boden. Het waren de heren j. Jelleman, C. Dingemanse, J. Grootjans en G. de Waard. Zij mochten deze onderscheiding in ontvangst nemen bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mid delburgse korps der reservepolitie. De vier heren vierden dit feest mee, want OPVARENDEN VAN BOORD GEGAAN Het Griekse schip Lakonia (20.238 ten), het voormalige Nederlandse passagiers schip Johan van Oldenbarnevelt van de Stoomvaartmij Nederland, heeft zondag avond gemeld dat het op 180 mijl ten noorden van Madeira in brand staat en onmiddellijk hulp nodig heeft. De opva renden verlaten het schip. Het Argentijnse passagiersschip Salta seinde later dat het zich naar de La konia begeeft. Ook het 23.754 ton me tende Amerikaanse schip Indenpenden- ce stoomt naar de plaats van de ramp. Een Liberiaans schip, de Martita, sein de van de Lakonia een radioboodschap ontvangen te hebben waarin gezegd werd dat de radiotelegrafist wegens het vuur zijn hut moest verlaten en voor de laatste maal om onmiddellijke hulp verzocht. Als de Johan van Oldebarnevelt voer het schip destijds tussen Europa en Australië. Het schip werd door de nieu we eigenaar, de Ormos Shipping Com pany Ltd of London, omgebouwd voor plezierreizen. Het kan 650 passagiers herbergen, de bemanning bestaat voor het merendeel uit Grieken en Duitsers. Gewoonlijk doet het Le Havre, Lissa bon, Madeira, Casablanca, Tanger, Te- nerife, Las Palmas en Cadiz of Algiers aan. Ondanks mist en sneeuw en tem peraturen onder het vriespunt zijn er in Zeeland al een paar lente boden gesignaleerd. In Breskens zijn dat twee lammeren, die dezer dagen werden geboren. Normaal gebeurt dat pas begin maart. De dieren lopen in de wei van de heer H. Flikweert aan de Langeweg. Nog meer voorboden van de lente: een eend in Kortgene heeft maar liefst 22 eieren gelegd in de tuin van notaris J. J. W. Klop. De vo gel gelooft er misschien zelf nog niet helemaal in: Nadat zij een ei had gelegd, ging zij twee uur broeden en zich vervolgens ver meien in de vijver van de notaris- tuin. En dan kwam er weer een ei. Twee en twintig keer achter elkaar. WWWAft/WWW/VWVWVVWVWWWVWWWWW gevoerd uit de Verenigde Staten en 500 ton uit Frankrijk, mede om te voorkomen dat door speculatie van de groothandel de boter voor de con sument te duur zou worden. ,,Wij leven thans", aldus de voorzitter, „op agrarisch gebied in een gespannen De omzet van de produkten van de coo- A-g Jfoon pn p?ijsbeieidi het structuur- peratreve melkfabriek Walcheren te |HIIeid pn ook de socialp positie van de Middelburg neemt geregeld toe, waarbij me)kvepholu!er die 7 lange dagen per een verschuiving te constateren valt in week moet werUen op zijn eenmansbe- het gebruik van losse mejk naar melk jrjfzjjn zaken die ons aller belangstel en Produkten in flessen. Deze medede- ]in£ 'hebben. bng deed de voorzitter van de fabriek, ling de heer S. Simonse, tijdens de algemene najaarsvergadering, die in restaurant Wöhler te Middelburg gehouden is. Inzake de bouw en inrichting van de nieuwe fabriek merkte de heer Si monse op, dat hiermee veel tijd ge moeid zal zijn. Nadat in juli van dit jaar een deel van de fabriek in ge bruik genomen is konden sinds de aanvang van het vakantieseizoen de flessen gesteriliseerde melk afgele verd worden. In de loop van het vol gende jaar zal ook de andere fa- briekshelft voor de vervaardiging van produkten in flessen in gebruik kunnen worden genomen. Voorts gaf de heer Simonse een over zicht van de financiering van de nieuw bouw met installatie van machines. Hij verzekerde, dat de samenwerking met de verenigingen, die de melkafgifte ver zorgen: de „Samenwerking" te Middel burg en de „Combinatie" te Vlissingen goed is. Bij de opening deelde de voorzitter mede, dat de directeur, de heer J. Lampert, na een verblijf van 3 weken in het ziekenhuis, thans weer zover is hersteld dat hij na 1 januari a.s. zijn werkzaamheden weer zal kunnen hervatten. De voorzitter sprak in zijn openings woord over de landelijke teruggang in de melkaanvoer en noemde daarbij als oorzaken de strenge lange winter, waar door het melkvee 2 a 3 weken later in de weide kwam; verder de gunstige ontwikkeling van de vee- en vleesprij- zen en de verhoging van de export, die in vergelijking met de eerste 9 maanden 1962, in de eerste 9 maanden 1963 is verdubbeld. Verder gaf de heer Simonse een uiteen zetting over de melkprijspolitiek, zoals die door de regering wordt gevoerd, me de i.v.m. de besprekingen in E.E.G.-ver- band. De botervoorraad was dermate ge slonken dat 4000 ton boter werd in- Bij het punt mededelingen gaf de voor zitter een overzicht van het bedrijf. Hij deelde daarbij mede, dat de aanvoer van de melk vrijwel gelijk gebleven is met vorig jaar. Deze zal echter de 24 miljoen nog niet halen. Als lid van de commissie van toezicht werd herkozen de heer J. Wisse Jz. en als bestuurslid werd gekozen de heer A. de Korte te Meliskerke, zulks in de plaats van de heer S. Simonse, die ge zien zijn leeftijd zich niet meer herkies baar stelde. Aan het einde van de vergadering deel de de voorzitter mede, dat dit de laatste vergadering is geweest welke door hem geleid is. Het bestuur heeft besloten het afscheid- van de voorzitter in een afzon derlijk daartoe belegde ledenbijeenkomst te doen plaatshebben. Advertentie VLISSINGEN. HINDERWET. VERZOEK OM VERGUNNING. Burgemeester en wethouders van Vlissingen, brengen ter openbare kennis, dat ter ge meentesecretarie, 2e afdeling, ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van 'e heer B. van der Linden, directeur van de wasserij „Edelweis" N.V., wonende te Vlissingen, Paul Krugerstraat 248250 om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een textielwasserij, waarin 46 elektromotoren met een gezamen lijk vermogen van 111.3 p.k. gebezigd zullen worden, alsmede 1-800 liter, 1-9000 liter en 1-22.000 liter olietank op en in het perceel Paul Krugerstraat 250 en Singel 271, kadas traal bekend gemeente Vlissingen, sectie B nrs. 2012 en 1851. Gedurende tien dagen, te rekenen van 24 december 1963 af, bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het gemeentebestuur. Bovendien zal op dinsdag 7 januari a.s., des voormiddags 10 uur, ten gemeentehuize, een openbare zitting worden gehouden, waar in mondeling bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek kunnen worden ingebracht. Een ieder kan ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvrager van de vergunning en degene, die in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene, die zonder op de openbare zitting te zrjn verschenen, binnen de gestelde termijn schriftelijk bezwa ren heeft ingebracht, indien hij niet woon achtig is in deze gemeente of in een aan grenzende gemeente, waar openbare kennis geving wordt gedaan. Vlissingen, 23 december 1963. VLISSINGEN. WET AUTOVERVOER. Burgemeester en wethouders van Vlissingen, gelet op artikel 32, derde lid, van de wet autovervoer personen, brengen ter openbare kennis, dat hun college bij zijn besluit van 9 december 1963 aan de heer J. van der Meule te Vlissingen tot en met 31 december 1964 een vergunning voor groepsvervoer van in de gemeentelijke sociale werkplaats werk zame personen heeft verleend onder gelijk tijdige intrekking van de hem bij hun besluit van 28 oktober 1963 verleende vergunning voor ongeregeld vervoer. Vlissingen, 9 december 1963. VLISSINGEN. Vaststelling van de „bouwverordening der gemeente Vlissingen". Burgemeester en wethouders van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat zij ter ge meente-secretarie (2e afdeling, kamer 1) voor een ieder gedurende drie maanden ter lezing hebben nedergelegd en tegen betaling van 10,algemeen verkrijgbaar hebben gesteld een besluit van de raad dier gemeente van 25 oktober 1963 nr. 18 tot vaststelling van de „Bouwverordening der gemeente Vlissingen", welk besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 29 november/10 december 1963 nr. 3388/236 en welke verordening in werking treedt op 1 februari 1964. .Vlissingen, 19 december 1963. zij waren de afdeling van de oprichting af trouw gebleven. Bij de huldiging van deze pioniers stip te burgemeester Drijber nog eens het belang van het werk van de reserve politiemensen aan. „Deze dienst is wel degelijk nodig. U allen vervult uw func tie terwille van de stad en het hele politiekorps". Commissaris Reneman schetste in zijn toespraak de geschiede nis van het Middelburgse afdeling die met een klein korpsje begon. Thans kan men beschikken over zeventien vrijwil ligers. De vastgestelde sterkte voor Mid delburg is echter veertig man. „Wij hopen dat we in 1964 dit aantal kunnen bereiken", aldus de commissaris, die een beroep deed op de mannelijke bevolking tussen de 21 en de 65 jaar om interesse te tonen voor deze afdeling. De gemeen tepolitie te Middelburg telt momenteel 38 man. Namens de voorzitter, die er eveneens meer dan tien jaar dienst bij de reservepolitie op had zitten, nam zijn echtgenote de onderscheiding en de daar bij behorende oorkonde in ontvangst. De heer Jellema moest wegens ziekte ver stek laten gaan. Vice-voorzitter Dinge manse had bij aanvang van de feest avond maar weinig belangstellenden kunnen welkom heten. Voor het ont spanningsgedeelte zorgde het cabaret gezelschap „De Scherpschutters" dat jong talent voor het voetlicht bracht. De regie berustte bij de heer F. W. Adriaanse. Ook dit jaar zullen zowel in de Nieuwe Kerk als in de Koorkerk te Middelburg dinsdagavond 24 december kerstnacht diensten worden gehouden. De diensten, die beiden om 22.45 uur be ginnen, worden voorafgegaan door ge meenschappelijke zang, die om 22.15 uur begint. De kerken gaan om 22 uur reeds open. In de Nieuwe Kerk zal het hervormd kerkkoor onder leiding van de heer San ders medewerking verlenen, terwijl in de Koorkerk het Middelburgs Kamer koor onder leiding van Bart Leynse zal zingen. Organisten zijn Jan Rijn en Henk Mennes. De diensten worden geheel volgens de zelfde liturgie gehouden en wel in twee kerken, omdat men verwacht, dat één kerk alle bezoekers niet zal kunnen bevatten. Onderwerp van de overdenking zal zijn: „Hij woont onder ons". De dienst duurt tot 24 uur, waarna de klokken 'van de Lange Jan zullen beie ren. De abdijverlichting zal ontstoken zijn. Aan de rijksuniversiteit te Leiden slaag de een dezer dagen voor het examen semi arts de heer P. Rhemrev te Zaam- slag. Aan het Nederlands handelsinstituut te Terneuzen slaagden voor het praktijkdi ploma machineschrijven: De dames: D. M Neve, H. Scholten, O. S. M. G. de Meyer, C. L. B. Thomaes, P. I. A. van Breda-Vriesman, H Bou- man, S. J. van Dixhoorn, L. L. M Mar tens, C. L. Kolijn, A. C. Rijnberg, J. P van Langevelde, A. I. Dieleman, allen te Terneuzen; A E. Hubregtse te Goes; G. R. C. Nelen-van Audenaerde, A. J. M. Langenhuysen te Eindhoven; R. O. Da vid, M. E. d'Haens E. M. Antonissen, S. van Hulle, S V. G. Wijne en H. J J. M. Snelders te Sas van Gent; J. L. A. Quaak te Axel; J Wisse te Biervliet; C. J. Klaassen te Breskens; L. A. van Damme, A. J. M. Staal te Lams waarde en de heren: J. Scholten te Terneuzen; M. de Waard, J. Griffioen, Goes; I. J. Schelde. Terneuzen: P. J. K Gans, Axel. Voor het diploma machineschrijven slaagden de dames: R. O. David, M. E. d'Haens, E. M. Anthonissen, S van Hul le, S. V. G. Wijne en H. J. J. M. Snel ders, allen te Sas var Gent. VOOR HEN DIE DE ÉCHTE WILLEN Met het prachtige recordgemiddel de van precies 1.000 heeft Henny de Ruyter de driebandentitel, die hij in februari van dit jaar in Ffil- versnm aan Herman Popeyus moest afstaan, in zijn woonplaats Waalwijk heroverd. In een aan vankelijk spannend verlopen finale tegen de 45-jarige Westbrabander ie gemeenteraad van Veere zal van middag maandag om half drie de sluitende gemeentebegroting voor 1964 behandelen. De post voor onvoorzien is 608,92. Voor eventueel openbare wer en is in 1964 voor 10.000 aan nieuwe kapitaalsuitgaven beschikbaar. Hieruit kan worden geput voor eventueel reste rende betalingen van de kapitaaiwerken voor 1963. Behalve voor de restauratie van monumentale panden zijn in de pri mitieve begroting voor 1964 overigens geen nieuwe kapitaaluitgaven geraamd. Op de gewone dienst zijn praktisch geen nieuwe posten op de inkomsten en uit gaven geraamd. De gewone dienst heeft aan inkomsten en uitgaven 460.372,93 en de kapitaaldienst telt aan inkomsten 966.790,39 en aan uitgaven 1.217.854,34 met een nadelig saldo van 251.063,95. Wat de uitkeringen uit het gemeente fonds betreft merken b. en w. op, dat de vergoeding van de stichtings- en inrich tingskosten van de lagere scholen in geen enkele verhouding staan tot de las ten, die de gemeente heeft. Er is een verzoek gedaan om een hogere uitke ring. Op dit verzoek is nog geen beslis sing genomen. De vergoeding van de on derhoudskosten kan in 1964 op 1185 meer worden geraamd, omdat een derde leerkracht is aangesteld aan de bijzon dere lagere school. De vergoeding voor de kosten sociale zorg kan op 15.837,95 worden geraamd, wat meer is dan in 1963. De garantieuitkering is geraamd op 44.024,53. Wat de financieringspositie van de ge meente betreft, delen b. en w. aan de raad mee, dat het financieringstekort bedraagt 132.507,03, welk bedrag het college voorlopig meent te kunnen fi nancieren met kasgeldleningen, omdat het rijk bij de totstandkoming van de wet tot overdracht van de stadshaven aan de gemeente Veere afkoopsommen zal verstrekken. Uit de hiervan te ont vangen rente zal een onderhoudsfonds voor dit object worden gevormd. Op die manier kan het financieringste kort wellicht een financieringsoverschot worden. B. en w. zien dan ook nog geen aanleiding voorstellen voor geldleningen op lange termijn in de raad te brengen Hazenjacht Dezer dagen vond een hazenjacht plaats in de polders Joanna-Mariapolder en de Buurten van de Langeweg bij St.-Anna- land, waar een zeventien hazen en enke le patrijzen werden geschoten. De raad zal verder een voorstel behan delen over te gaan tot restauratie van de Cisterne en de werkzaamheden op te dragen aan de firma I. Woudenberg en Zonen te Middelburg. B. en w. stellen de raad voor een krediet van 34.000 be schikbaar te stellen. Veertig procent 13.600) van de restauratiekosten wordt betaald door het ministerie van o., k. en w. G. S. van Zeeland hebben een subsidie verleend van 3400. Van de Stichting Veere ontvangt de gemeente 5000 en van de Stichting Edwina van Heek 750 door bemiddeling van de Stichting Veere. Het Prins Bernhard- fonds ten slotte geeft een bijdrage van 5400. De gemeente kan bovendien nog rekenen op een subsidie van ten minste 500 van de Vereniging Vrienden van Veere. Mogelijk kan dit bedrag nog stijgen tot 750. In totaal kan op de inkomsten- post worden verantwoord 34.950 en onder de uitgave/i 34.000, waardoor een overschot aan dekkingsmiddelen is van 950. De raad zelf verleende juli 1962 al 6800 (20 procent) als bijdrage in de restauratiekosten. In verband met verhogingen van lonen en sociale lasten per 1 januari zullen de restauratiekosten wel stijgen boven de geraamde 34.000, zodat deze stijging mede uit de 950 kan worden opgevangen. De restauratie valt buiten de woning- bouwwerkzaamheden. De firma Wou denberg krijgt een regievergoeding van 7 procent. Het plan voor de restauratie is ontworpen door architect M. J. J. van Beveren. De raadsagenda bevat verder een voorstel om een houtblok van de kunstenaar Dirk van Gelder als schenking te aanvaarden. Het blok, gebruikt bij het afdrukken van de houtgravures voor een album over Veere, stelt het front van het stdhuis voor. Het houtblok zal in één der vi trines in de Vierschaar van het stad huis worden tentoongesteld. De raad zal voorts behandelen een voor stel het pand Oudestraat 28 te huren en het te bestemmen tot wachtlokaal voor de buspassagiers. De gemeente kan het voor 5,90 per maand huren van de Dienst der Domeinen. De gemeente wil het echter niet eerder huren dan nadat het is gerestaureerd door het rijk, omdat dc gemeente de 3 a 4000, die de her stelwerkzaamheden vergen, niet kan vo teren. Dit bedrag zou mogelijk nog aan vaardbaar zijn, wanneer het gebouwtje eigendom van de gemeente werd. De kans bestaat echter, dat de gemeente het gebouwtje niet meer kan huren, in dien geen overeenstemming wordt be reikt over de huurprijs bij een algemene huurverhoging van bedrijfspanden. B. en w. geven er dan ook de voorkeur aan, dat het rijk voor herstel van het pand zorgt. Hierover wil men dus nog onder handelen met de Dienst der Domeinen. Jan Doggen gaven de routine en de vechtlust van De Ruyter ten slotte de doorslag. Toen hij in de 67ste beurt de zestigste carambole scoorde, stond de zege van De Ruyter praktisch vast. Want alleen een superprestatie van Doggen, die daartoe in de nastoot een nieuwe record- serie van 16 moest maken om remise tot stand te brengen, kon De Ruyter nog van zijn voetstuk stoten. Dan had bovendien Herman Popeyus op de andere tafel in een bitter gevecht met Cees van Oosterhout gewikkeld, zijn laatste partij moeten winnen. Doggen deed zijn best en maakte in de nastoot een mooie serie van vijf, te weinig dus en De Ruyter was kampioen. Want inmiddels was Cees van Ooster hout op de andere tafel het eerst aan de finish gekomen en niets kon De Ruy ter meer in de weg gelegd worden. Door de nederlaag van Popeyus bleef Doggen, de revaltie van dit toernooi, met een algemeen gemiddelde van 0.937 op de tweede plaats, terwijl de onttroon de titelhouder met een gelijk aantal matchpunten, maar een beduidend lager gemiddelde (0.849) als derde eindigde. Achter dit drietal eindigden Teegelaar, Van Oosterhout en de kleine Brosens met gemiddelden van resp. 0.886. 0.833 en 0.800 waarmee de geweldige vooruit gang in het driebandenspel duidelijk wordt gedemonstreerd. Alleen de 73-jarige nestor Jan Broekhuizen (0.656) en de debute rende hoofdklasser Van Essen (0.629), die het achttal op uitnodi ging had gecompleteerd, bleven be neden de maat. Maar desondanks werd dit prachtige en perfect ge organiseerde kampioenschap afge sloten met het fantastisch hoge toer- nooigemiddelde van 0.819, hoger dan ooit in de lange driebandenhistorie in ons land is bereikt. In de gemeenteraad van Hulst zijn vorige week vragen gesteld over de brand, die in de nacht van 6 op 7 decem ber jl. heeft gewoed in het bejaarden tehuis. Het raadslid H. S. A. Veraart wilde, na hetgeen over deze aangelegen heid is gesproken en geschreven, gaarne het standpunt van b. en w. vernemen. „Ik ben daar in de bewuste nacht zelf geweest, en ik heb niets dan lof voor de wijze waarop de brandweerkorpsen van Hulst en St.-Jansteen zijn opge treden", aldus burgemeester A. L. S. Lockef eer. Hij las daarop een recent schrijven voor van het college van regenten van het tehuis, die b. en w. verzoeken hun grote erkentelijkheid aan de brandweerkorp sen die een ramp hebben weten te voorkomen over te brengen. Burgemeester Lockefeer zei voorts geen oordeel te hebben over de interne gang van zaken in dit tehuis. „Maar", zo voegde hij er aan toe, „in dergelijke ge bouwen en inrichtingen pleegt de pre ventie wel eens te wensen over te laten". Het raadslid C. Willemsteijn vroeg naar de mogelijkheid om de 83-jarige me vrouw M. Priem-Verkouteren, die in de bewuste nacht de tegenwoordigheid van geest bezat om door klokgelui bewoners en personeel te wekken, voor te dragen voor de een of andere onderscheiding. Burgemeester Lockefeer zegde toe daar over eens inlichtingen te zullen inwin nen, In Vlissingen zijn vrijdag vier ongeluk ken gebeurd. De eerste gebeurde 's och tends om 10 uur op het kruispunt Rozen- gracht-Lelylaan waar de autobestuurder J. J. L. uit Vlissingen geen voorrang verleende aan de personenauto, bestuurd door C. R. uit Middelburg. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De materiële schade was gering. Een uur later reed in het Groenewoud de vrachtwagen bestuurder E. E. uit Vlissingen tegen een geparkeerd staande personenauto van J. A. R. uit Oost- kapelle. De smalle straat en de gladheid had hem parten gespeeld. Die gladheid speelde ook de Vlissingse scholier H. T. parten, toen hij 's mid dags op de Koudekerkseweg bij het oversteken de personenauto, bestuurd door J. L. uit Vrouwenpolder voorrang wilde verlenen maar uitgleed en tegen de inmiddels stilstaande auto aanreed. De jongeman is met een lichte hersen schudding in het ziekenhuis „Bethesda" opgenomen. Zowel de fiets als de auto werden licht beschadigd. Geen voorrang verleende op het Betje Wolffplein de autobestuurder C. F. D. uit Vlissingen aan de personenauto, be stuurd door Th. F. S. uit Vlissingen. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Beide auto's werden licht bescha digd. De partijen van zaterdag zijn van grote invloed op de strjjd geweest; allereerst was daar de nederlaag van Jan Dog gen, zijn eerste, tegen Herman Popeyus, waardoor Hennie de Ruyter, die in 55 beurten korte metten had gemaakt met de illusies van Bert Teegelaar met het schitterende gemiddelde van 1.020 de ranglijst ging aanvoeren. Doggen en Popeyus hadden evenveel winstpunten als dé Waalwijker, maar hun gemiddelde lag beduidend lager. Elke misstap zou nu voor het leidende drietal fataal wor den. Herman Popeyus had het 't gemakke lijkst tegen de vergeefs tgen degradatie vechtende Broekhuizen. Maar hoewel hij twee winstpunten boekte, raakte Po peyus toch weer verder achterop omdat door 79 beurten zijn gemiddelde te ver beneden dat van De Ruyter en Doggen daalde. Deze versloegen resp. Van Oosterhout (60-52 in 59 beurten) en Teegelaar (48 -60 in 61 beurten). Popeyus had nu al leen nog een kans op prolongatie van de titel als hijzelf van Van Oosterhout won en de finale tussen De Ruyter en Dog gen in remise eindigde. Lang heeft er zondagmiddag een dergelijke afloop nog ingezeten ook. Na 42 beurten was de strijd in de partij De RuyterDoggen nog volkomen open (3434). Toen begon De Ruyter. ge steund door vrijwel alle toeschouwers die zijn we) en wee intens mee beleef den, weg te lopen met kleine series Na 62 beurten had hij een voorsprong van negen punten bereikt (4839) en in de volgende beurt viel praktisch de beslis sing. Met een serie van vijf sterkte De Ruyter zijn moreel en was niet meer te houden Toen hij in de 67ste beurt met een serie van vier de zestig volmaakte, was hij in dubbel opzicht geslaagd: want kort daarna verloor Popeyus die in de nastoot de kans op remise miste, van Van Oosterhout en was De Ruyter dus kampioen met een prachtig gemiddelde van 1.000. De eindstand luidt als volgt: 1. De Ruy ter 12 matchp., 415 car. 415 brt., h. serie 10, algem. 1.000: 2. Doggen 10, 403, 431, 6, 0.937; 3. Popeyus 10, 400, 471, 15 0.849; 4. Teegelaar 8. 381. 430, 9, 0.886; 5. Van Oosterhout 7, 391, 469. 6. 0.833; 6 Brosens 7, 369, 461, 6, 0.800; 7. Broek huizen 2, 313, 477, 10, 0.656; 8. Van Es-dieping sen 0, 291, 462, 6, 0.629. I trokken, In Beltrum, gemeente Eibergen, Is in de nacht van zaterdag op zondag een 68-,jarige vrouw door kolendampvergif tiging om het leven gekomen. Haar echtgenoot, de 77-iarige heer J. H. Klein Gunnewiek, is in ernstige toestand over gebracht naar het r.-k. ziekenhuis in Groenlo. Het echtpaar had een emmer met gloeiende briketten in de slaapka mer gezet om deze te warmen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is te Enschede een roofmoord gepleegd op de 85-jarige weduwe H. Blikman-Holt- kamp, die een sigarenwinkeltje drijft aan de Velveweg 162 Het slachtoffer' is overleden aan steekwonden in de borst. Zij had bovendien een hoofdwond. Toen een buurvrouw s morgens een doosje sigaretten wilde halen omstreeks negen uur, bleek het dat de winkeldeur nog dicht was De buurvrouw liep ach terom en ging door de deur. die met af gesloten was. naar binnen. In de ach terkamer vond zii het stoffelijk over schot van de oude vrouw, die vermoede lijk op haar bed is vermoord. Buiten werd een lege geldlade uit het winkeltje gevonden. De buren hebben van de moord niets vernomen. Het staat vast dat de moord na half elf vrijdag avond is gepleegd want op dat tijdstip gingen enkele kennissen, die zrj op be zoek had gehad, weg. Het is nog niet bekend hoeveel er is gestolen. De oude vrouw woonde sedert een week alleen. Er woonde een gezin op de bovenver- maar dat is sedert kort ver-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5