A Mistmisère voor de scheepvaart in de Zeeuwse wateren Massale belangstelling voor kerstzang in Goes 0 ALMANAK TENTOONSTELLING VAN ZEEUWSE KUNSTENAARS GEOPEND STAATSINRICHTINGSDISPUUT VAN CHR. H.B.S. TE MIDDELBURG Onderscheidingen voor notaris te Oostburg Meer interesse voor maatschappelijke problematiek Tableau herders bij de kribbe BOUCHÉE Aanrijding Tientallen schepen op Vlissingse rede SLUITING P.Z.C.-KANTOREN Reünie met forum Jongerengroepen Conservatisme Veerdiensten voeren niet of met vertraging Z-eeuwse Nacht Interkerkelijke dienst in veiling „Blaffen tegen de maan" op het repertoire van Vlissings Schouwspel Kettingbotsing Twee lichtgewonden bij kettingbotsing in Zaamslag Waterschap Noord-Beveland maandag in Kortgene bijeen W. Klopmeijer ter aarde besteld 2 PROVINCIALS ZEEUWSS COURANT MAANDAG 23 DECEMBER 1963 Advertentie SORTERING een verrassende veelzijdigheid van smaken. Geen wonder dat ze ai jaren favoriet zijn bij vele fijnproeversl praliné a l'orange glanduja geroosterde hazelnoten op witchoc met caramel frambozen caramel op crémë praliné croquant walnoot op praliné croquant gebrande amandel op glanduja blgarteaux sur canapé glanduja met koffie caramel Vrijdagmiddag ontstond op de Westdam te Sas van Gent een aanrijding tussen een bestelauto, bestuurd door de heer R. uit Hontenisse, en een personenauto, bestuurd door de heer K. uit Axel. De bestelauto, die uit de richting van de markt kwam remde af om te stoppen. Achter hem reed de personenauto, die blijkbaar te Iaat merkte dat de wagen vóór hem afremde. Toen hij op het laat ste moment remde, gleed hij door en kwam hij achter op de bestelauto te recht. De wagens werden beide aanzien lijk beschadigd. HET HUIS VAN ST. ELOY Paarlen en parelcolliers van voortreffelijke kwaliteiten J. van der Loo Juwelier Lijnbaan 69 Rotterdam. De kantoren van de P.Z.C. zullen vrijdag 27 december a.s. na 12 uur gesloten zijn. De directie. Over het nut van studie in jongeren groepen waren niet alle forumleden de zelfde mening toegedaan. De heer Van Bennekom zag er wel wat in, drs. Wes terhout echter niet, omdat volgens hem de toetreding tot zo'n groep in feite al een besluit in een bepaalde politieke richting betekent. Volgens de heer Van Bennekom kan men echter op wat oude re leeftijd een andere richting kiezen. Ir. Geuze tekende hierbij, dat het voor de oudere politici van belang is te weten wat er onder de jeugd leeft. Een opmerking van een der dispuut leden, dat er zekere verstarring heerst in de politiek in Nederland, kon ir. Geuze zich wel voorstellen. Óp het gebied van de loonpolitiek, zo verklaarde hij, is er na de oorlog een enorme verstarring geweest. „Van buiten af kunnen wij kamerle den inderdaad dan op een wat starre club lijken, meende hij. De heer Schlingemann wees er op, dat de verschillen bij de praktische poli tiek zo klein zijn bij de partijen, dat de ze soorten politiek niet meer tot de men sen spreekt met als gevolg een onvol doende belangstelling. Drs. Westerhout meende, dat de ver schillen bijzonder sterk zijn, maar dat die er bij het Nederlands partijenstelsel niet voldoende uitkomen. De heer Van der Peijl betwijfelde of er wel te weinig belangstelling is. Er zijn, zo zei hij, zo veel andere zaken, dat men er te weinig tijd voor heeft. De mistmisère heeft het afgelopen weekeinde de scheepvaart in de Zeeuw se wateren weer danig parten gespeeld. Tientallen schepen wierpen het anker uit op de Vlissingse rede, omdat het geen doen was de Westerschelde op te gaan; vanaf Borssele zat de rivier „pot dicht". In de avonduren vormden de lichten van de voor anker liggende schepen op de Westerschelde een glin sterende illuminatie boven het zwarte water. Tijdens een vrijdagavond in „De Een hoorn" te Oostburg gehouden bijeen komst van de afdeling West-Zeeuwsch- Vlaanderen van 't Nederlandsche Roode Kruis is aan de heer J. Mijs, notaris te Oostburg, een tweetal onderscheidingen uitgereikt bij zijn afscheid als voorzitter van deze vereniging. De medaille van verdienste in het zilver kreeg hij voor de vele bewe zen diensten, de tweede onderschei ding de gesp omdat hij 20 jaar bestuurslid en afdelingsvoorzitter is geweest. De kringcommissaris voor Zeeland, mr. J. van der Weel uit Mid delburg, bracht de capaciteiten van de heer Mijs als afdelingsvoorzitter naar voren en speldde hem de me daille op, ook reikte hij hem de gesp uit. De heer Mijs zei in zijn dankwoord te hebben besloten af te treden in verband met zijn leeftijd. Van zijn medewerkers dankt hij vooral de heer M. I. Hoste, de afdelingssecretaris en de heer J. M. Bijl, die tot voor kort penningmeester was, alsmede de chauffeur van de ambulance dienst, de heer M. Riemens uit Oostburg. Namens het bestuur sprak burgemees ter H. P. Everwijn uit Zuidzande. Hij gaf een overzicht van de groei van de afdeling onder leiding van voorzitter Mijns. Namens de gehele afdeling bracht de heer Everwijn aan de heer en me vrouw Mijs dank voor hun werk voor het Roode Kruis. Hij deelde de heer Mijs ook nog mee dat het bestuur hem als lid van verdienste van de afdeling heeft benoemd. Ook werd de scheidende voorzitter de toezegging gedaan van de gouden leg penning, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het inter nationale Rode Kruis. In de gewestelijke journalistiek hebben zich de kleine gebeurtenis sen weten te handhaven, die tussen het wereldnieuws wat zouden deto neren en daarom onder de naam van de betreffende gemeente op één pagina zijn samengevoegd tot een kleine uitstalling van wat er in een kleine plaats toch zoal gebeuren kan. Ongevallen in huis kleine ver wondingen bij het werk opgedaan, de aanstelling van een hulpbestel ler in vaste dienst, de benoeming van een typist ter secretarie. Sommigen halen hierover de schou ders op niet begrijpend dat heel veel mensen het interessanter vin den, in druk te lezen wat zij al lang wetenmaar dat naast hun deur is gebeurd dan het bijhouden van de meest schokkende politieke ontwikkelingen. 't Is overigens wel eens moeilijk een grens te trekken. Er zijn be richten, die nergens onder thuisho ren. Zoals dit. „In Kleverskerke heeft een echt paar een koude nacht doorgebracht in een scootmobiel, terwijl zij nog geen tien meter waren verwijderd van hun huis en hun warme bed, comfortabeler dan de achter elkaar geplaatste stoeltjes van hun geringe voertuigje." Gebrek aan intelligentie of zucht naar excentriciteit f Het bericht verheldert dit: ,fftet voertuigje was afgesteld op 20 km. Door hei blokkeren van en kele versnellingen was tevens het rijden in achterwaartse richting on mogelijk geworden. De man wist dit 't gaf trouwens in de prak tijk weinig moeilijkheden. Nu had hij in z'n tuin een loodsje geplaatst, waar de scootmobiel precies in pas te. Alleen had hij, bij het verlaten van het voertuigje, steeds de hulp van zijn vrouw nodig, omdat het loodsje dan van buitenaf geopend moest worden. Toen hij laatst op een avond thuiskwam, vergat hij, dat zijn vrouw achterin zat." Het laat zich begrijpen. Ze konden vóór- noch achteruit. Nu moet men niet denken, dat die mensen daar nóg zitten. Het bericht besluit: „De postbode heeft hen 's morgens uit hun benarde positie bevrijd." Men kon die lichten zien, omdat Vlissin- gen, zoals de K.N.M.I.-mensen het uit drukten „bofte". Van Terneuzen tot Zierikzee zat Zeeland zaterdag voor een deel ook zondag in een dichte mist, die ook de veerdiensten de nodige over last bezorgden. Vlissingen bofte, omdat er zowel weinig mist was, als een tem peratuur van vier graden boven nul en zo'n 5 uur zon, behoorlijk veel voor deze donkere dagen voor Kerstmis. Wat de veerdiensten betrof, hadden vooral de veerboten van en naar Zeeuwsch-Vlaanderen de nodige vertra gingen. Ook moesten verschillende diensten worden gestopt. Van 's mor gens acht tot 's avonds acht voer zater dag niet de boot Kruiningen-Perikpol- der. Totaal werden er daarom maar tien reizen gemaakt: 5 in de morgen, 5 in de avond. Zondag hoefde slechts één reis te vervallen. De dienst Terneuzen-Hoede- kenskerke voer zaterdag om tien uur 's morgens weg en kwam pas om half twaalf aan in Hoedekenskerke. Deze dienst luidde een periode van aanzien lijke vertragingen in. Over het traject deed men 's middags steeds zeker één uur, waardoor diverse diensten moes ten komen te vervallen. Na kwart over zes vanuit Terneuzen ging de zaak he lemaal stop. Zondagmiddag werd het veer vanaf vijf uur stilgelegd. Na kwart over zeven ging de dienst weer vrij ge regeld. Zijpe-Anna Jacobapolder voer zaterdag morgen vóór half elf wel en vervolgens niet meer tot twee uur. Zaterdagavond ging de dienst weer na vier uur tot zes uur stil. Zondag ging het goed. Vlissin gen-Breskens maakte zaterdag alle rei zen en moest alleen zondagavond om tien voor negen verstek laten gaan. Advertentie Kaarslicht zet luister biji GOUDA KAARSEN I Tegenover duizenden Goesenaren stond zaterdagavond in de veilinghal te Goes een tableau van herders bij het kind in de kribbe opgesteld. Het bracht symbo lisch in beeld, waarom de ongeveer vijf duizend mensen naar de veilinghal wa ren gekomen: om zich te bezinnen op het aanstaande kerstfeest. Voor de tweede maal was de hal het ontmoe tingspunt voor een massale interkerke lijke volkskerstzangdienst, met samen zang, het kerstevangelie, een overden king en koorzang. Vlootaalmoezenier W. Toering stelde het in zijn welkomstwoord zo: „We zijn hier gekomen om elkaar te treffen in het geen ons bindt: de geboorte van Jezus." Wat de betekenis daarvan is voor het Christendom en de wereld benadrukte de predikant van de vrij evangelische gemeente in Goes, ds. J. Karelse. „Er is nooit zo'n aanleiding om te zingen als juist met Kerstmis," zei hij. „Want toen schonk God de wereld, als bewijs van liefde, zijn zoon om die wereld te sa neren van het kwaad, 't Is een blijvend geschenk. Neemt het mee." Ds. C. Metselaar, hervormd predikant, merkte in zijn slotwoord op: „Het kerst evangelie is, door alle tijden, op de lan ge golf over de hele wereld uitgedragen. God stuurde ons allen het geboortebe- richt. Laten we het niet met wat kerst plichtplegingen afdoen. Want met de ge boorte van Jezus heeft de wereld een begin en een einde." Het bijbelverhaal van Jezus' geboorte kregen de bezoe kers van de volkskerstzang in verschil lende delen te horen van burgemeester mr. F. G. A. Huber van Goes. Het onderdeel van de dienst, dat een bij zonder accent kreeg, was de zang. Het programma bevatte een scala van liede ren over en rond het kerstgebeuren. „Komt allen te zamen", „Hoe zal ik U ontvangen", „Nu sijt wellekome", „Hoor de eng'len zingen d'eer", „In Bethle- hems stal" en uiteraard het van geen kerstsamenkomst weg te denken „Stille nacht" en „Ere zij God". De bezoekers van de samenkomst zon gen ze met begeleiding van Kloetinge's fanfarekorps „Excelsior" en onder lei ding van de heer J. Tamminga. Naast de samenzang was er ook plaats voor koorzang. Zo vertolkten het rooms-ka- tholiek mannenkoor en het knapenkoor liederen als „Resonet in Laubidus" en „Transeamus". Een koor uit leden van verschillende koren in Goes en Kloetin- ge verleende een bijdrage aan de zang- dienst met „In dulci jubilo", „Een kin- deke is ons geboren" en een kerstwiege lied. De leiding van de koorzang was in handen van de heer E. Heijblok. Behalve in de zang en de toespraken werd het kerstfeest ook centraal ge plaatst in enkele declamaties. Annemie- ke Parmentier deed dat met „De Her ders". Peter v. d. Logt declameerde het „Driekoningenlied". Het Vlissings Schouwspel neemt „Blaf fen tegen de maan" van Dimitri Fren- kel Frank op het programma. De eerste uitvoeringen zijn op 17 en 18 april. Voorts zal het stuk gespeeld worden voor de op 29 mei 1964 te houden ver gadering van de algemene raad van de N.A.T.U. Op die vergadering zullen alle Nederlandse toneeladviseurs en vele buitenlandse gasten aanwezig zijn. Het stuk staat onder regie van Toine van Bergen. In de Goese veiling is zaterdag, evenals vorig jaar, een massale volkskerstzangdienst gehouden. De samenzang stond onder leiding van de heer J. Tamminga. Foto P.Z C.) Tientallen schepen wierpen zater- dag het anker uit op de Vlissingse S rede, omdat de dichte mist de vaart J belemmerde. Overigens was er bij Vlissingen zelf weinig of geen mist. Vanaf de boulevards had men dan ook dit gezicht op de rustende sche- S pon. (Foto P.Z.C.) VVWWWWWIIWWWWVWWWWWWWIIWW Op het kruispunt Sint-Anna tussen Ter neuzen en Zaamslag vond vrijdagmor gen tegen 12 uur een kettingbotsing in de mist plaats waarbij 3 voertuigen werden betrokken. Een vrachtauto, be stuurd door G. P. uit Koewacht, stopte wegens een defect, rechts' van de weg. De bestuurder van 'n daarachter rijden de vrachtauto, D. v. d. B., zag dit te laat en botste er van achter op met zijn voertuig. Ten slotte reed de personen auto van M. L. H. uit Terneuzen weer achter tegen de vrachtauto aan. De vracht- en personenauto werden zwaar beschadigd, de bestelauto licht. Er waren geen persoonlijke ongevallen. Twee lichtgewonden, één vrijwel geheel vernielde personenauto, een zwaar be schadigde personenauto en twee licht- beschadigde wagens vormden de balans van een kettingbotsing binnen een halve minuut zaterdagmiddag om half vijf in de Terneuzensestraat te Zaamslag. De botsingen gebeurden in dichte mist en op een glad wegdek. De onderwijzer A. H. de S. uit Soeren- donck (gem. Maarheeze) moest plotse ling afremmen voor een tegenligger, bij welke manoeuvre hij in een slip raak te en tegen de achterzijde van de rechts van de weg geparkeerde bestelauto van de Zaamslagse bakker L. R. reed. De echtgenote van de heer S. en zijn vier jarig zoontje, die meereden, werden bij deze botsing lichtgewond. De arts C. Verboom uit Zaamslag verleende eerste hulp. Het echtpaar met kind zette la ter de reis per taxi voort naar Oost burg. Enkele seconden later botste de mon teur E. A. J. B. uit Hulst met zijn per sonenauto tegen de achterzijde van de auto van de onderwijzer, terwijl vervol gens de personenauto van A. L. V. uit Antwerpen weer tegen de auto van B. botste. De auto van de heer De S. werd naar een garage in Zaamslag gesleept en de zwaarbeschadigde auto van B. ging naar een garage in Hulst. Tijdens een reünie van het staats inrichtingsdispuut van de chr. h.b.s. te Middelburg die zater dag ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van dit dispuut in de aula van deze school gehouden werd was een forum eensgezind van me ning, dat bij de algemene vorming op school het begrip van en de be langstelling voor maatschappelijke en daardoor ook politieke proble men meer aandacht zou moeten krijgen. Daarvoor zijn nodig ent housiaste docenten voor staatsin richting en maatschappijleer, zo dat men aldus meenden de fo rumleden van deze voor het ge hoor wat saaie vakken spoedig kan zeggen: „Ja, ze zijn toch nog aar dig ook" De leerlingen van de chr. h.b.s. hebben het geluk, dat zij in de figuur van drs. 'P. Boer een zeer enthousiaste leraar staatsinrichting bezitten. Met name dank zjj hem is het staatsinrichtings dispuut in 1958 opgericht en kon het ook zijn eerste lustrum bereiken, zo ver zekerde Ko Weststrate als woordvoer der van de reüniecommissie in een kor te toelichting op het ontstaan van het dispuut. Op geregelde tijden komen de leden bijeen om te spreken over allerlei onderwerpen, die aanvankelijk door sprekers uit eigen kring later ook door buitenstaanders behandeld werden. Voor zover hjj wist is het Middelburgse dis puut het enige in Nederland. Voor deze bijzondere bijeenkomst had den de dispuutbestuurders een beroep gedaan op enkele Zeeuwse le-Kamer-, 2e-Kamer-, staten- en gemeenteraads leden. Zo zag dan zaterdag een forse groep dispuutleden voor zich zitten le Kamerlid ir, M. A. Geuze, de Ze-Ka merleden J. A. van Bennekom, C. F. v. d. Peijl en drs. Th. J. Westerhout, het statenlid mr. J. F. G. Schlingemann en het Middelburgse gemeenteraadslid Ph. M. Adriaansens, respectievelijk verte genwoordigend de C.H.U., de A.R., de C.H.U., de P.v.d.A., de V.V.D. en de de oud-voorzitter van het dispuut, K.V.P. Voorzitter van het forum was Ewoud van der Feltz. De forumleden gaven onder meer hun mening te kennen over de wijze waarop de politieke vorming van de jeugd geschieden kan. Zij achtten een dergelijk dispuut daarvoor in de eerste plaats de aangewezen weg en zij hoopten dan ook, dat dit Middel burgse initiatief spoedig door meer dere schooldisputen gevolgd zal wor den. Het waterschap „Noord-Beveland" komt vandaag (maandag), 23 december, om 7 uur in hotel „De Stadswijnkelder" te Kortgene in vergadering bijeen. Op de agenda staat een voorstel tot het aan gaan van een rekening-courantovereen komst met de N.V. Nederlandse Water- schapsbank in 's-Gravenhage tot een maximum van 300.000. Voorts is er een voorstel tot vaststelling van een be grotingswijziging van de gewone dienst en de kapitaaldienst. Ook zal de ver gadering moeten beslissen over de vast stelling voor de ongebouwde eigendom men, de gebouwde eigendommen en de voormalige vronen voor het dienstjaar 1963. OPKLARINGEN Opklaringen maar ook hier en daar mist. In de ochtend overwegend matige, in de middag lichte vorst tot tempera turen om het vriespunt. Overwegend zwakke wind uit oostelijke richtingen. ZON EN MAAN. 24 december Zon op 8.47 onder 16.32 Maan op 13.23 onder 0.36 stoorde concentratie nodig, men moet ook af en toe buiten het eigen isole ment treden. De stichting als groep en ontmoe tingspunt van beeldende kunstenaars bezit voor de leden een duidelijke functie. Zij maakt immers contact met anderen mogelijk, zij opent voorts perspectieven op accommodatie o.m. voor exposities. In dit verband sprak de heer Eisen zijn grote erkentelijk heid uit jegens het Middelburgse ge meentebestuur, dat opnieuw de bur gerzaal ter beschikking stelde. Voorts achtte hij het van groot belang, dat rijks en provinicale subsidies het fi nancieel mogelijk maken om ten eer ste geld uit te geven voor het pre senteren van het werk, ten tweede om kunstprodukten tegen gereduceer de prijzen aan te kunnen bieden en ten slotte om de overheid in de ge legenheid te stellen op geregelde tij den zelf aan te kunnen kopen. Echter: het contact tussen over heid en kunstenaar levert ook vele kansen op voor conflictssituaties: „Denkt TT maar eens aan de ma nier, waarop overheidsaankopen nu eenmaal tot stand moeten ko men, denkt TT maar eens aan de verantwoording van het aankooD- beleid, een verantwoording die naar buiten treedt en in de krant komt. VerbeelcT TJ zich eens hoe ver een ambtelijk administratief apparaat verwijderd kan zijn van de mentaliteit en de materiële be hoeften van de kunstenaars, waar mee dit apparaat op een bepaald ogenblik van doen heeft". De heer Eisen deed een in dit verband klemmend beroep op de. overheid, op kunstenaars en publiek: „Wilt U toch zo zorgvuldig mogelijk, maar vooral zo menselijk moge lijk in dit opzicht uw weg zoeken". De heer Eisen sprak vervolgens woorden van gelukwens tot de juist 65 jaar geworden Piet Bulthuis, hem namens de kring een boek aanbie dend, en feliciteerde ook Van Fasten- hout, die de dag ervoor jarig was. Woorden van erkentelijkheid ten slot te richtte hij aan het adres van het Middelburgs Barokensemble, dat de opening stijlvol opluisterde, alsmede tot de heer P. Neve van de Middel burgse gemeentebedrijven: ,,U hebt ons fantastisch geholpen, het was alsof U één van onze club was". De tentoonstelling bevat werken van Elisabet Binkhorst, Alice Hamerlinck, Geert van Fastenhout, Henk Kooger, Jan Jongschaap, Peter de Jong. Dolf Jaspers, Cor Verdonschot. A. Duve- kot, Antoine Mes, Hans Heeren, Ad Braat (die tevens de expositie in richtte), Piet Bulthuis, Piet Rijken, Andries Minderhout, Pieter de Bodt en Jos But. De openstelling is van 21 december tot en met 2 januari van 2 tot 5 uur. i; In de stijlvolle Middelburgse Bur- gerzaal is zaterdag de tentoonstel- ling van Zeeuwse beeldende kunste- naars geopend. Een overzicht van de officiële opening, die werd ver- richt door de heer N. W. Eisen, i| voorzitter van de Stichting Zeeuw- se Beeldende Kunstenaars. Links op de foto nog juist zichtbaar het Mid- i delburgse Barokensemble. (Foto P.Z.C.) tfWWWVWWWWWWWWVWVVWVVIfVIANWWVW Advertentie De vraag welke plaats en stem de par tijen aan de jongerengroepen toekennen was voor de heer Van Bennekom aan leiding om op te merken, dat er de laat ste tijd opzienbarende ontdekkingen zijn gedaan wat het conservatisme van de jongeren betreft. Toch speelt de jonge rengroep bij de A.R. een belangrijke rol, bjj de C.H.U. ook, bij de liberalen bestaat er geen directe band, terwijl de P.v.d.A., zo zei drs. Westerhout, het moeiljjk vindt om er naar te luisteren. De heer Adriaansens hield nog een vu rig pleidooi om de jeugd meer bij grote politieke vergaderingen en bij de ge meenteraadsvergadering te betrekken. Nadat drs. Boer de forumbijeenkomst gesloten had volgde nog een gezellig samenzijn, waarin contacten werden uit gebreid of aangeknoopt en waarin een broodmaaltijd genuttigd werd. Onder grote belangstelling werd zater dag op de algemene begraafplaats te Middelburg het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer W. Klop meijer, die sinds 1931 tot aan zijn pen sionering als machinezetter werkzaam was bij de firma G. W. den Boer te Middelburg. Namens de directie van de firma Den Boer gewaagde de heer W. de Pagter met erkentelijkheid van de verdiensten van de overledene voor het bedrijf. „Hij was een harde werker, niet alleen in zijn werkkring maar ook daarbuiten", zo zei hij. Hiervan getuigden ook de heer J. Wisse namens de Algemene Nederlandse Gra fische Bond, de heer W. J. van de Voorde namens de Middelburgse Be- stuurdersbond en wethouder A. J. Be renpas als voorzitter van de Burgerlij ke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Van al deze organisaties was de overledene vele jaren een zeer actief bestuurslid. Daarna ging ds. D. van Dalen voor in gebed. VOORZITTER N. W. ELSEN van de Stichting Zeeuwse Beeldende Kun stenaars heeft zaterdag met een me- minnelijk toespraakje de tentoonstel ling van deze stichting in de Middel burgse Burgerzaal geopend. In deze beminnelijkheid echter waren een paar opvallende uitspraken verbor gen, uitspraken die met name de plaats van de kunstenaar in deze tijd betroffen. „Op een enkele uitzonde ring na hebben onze leden geen grote produktie", zei de heer Eisen. „We hebben hier een beetje met een cirkel gang te doen: de exposanten kunnen over het algemeen niet genoeg ver kopen om van te kunnen leven, zodat zij een functie elders moeten vervul len. Buiten dit dagelijks-brood-werk blijft echter vaak te weinig gelegen heid over voor de ontwikkeling van het eigen kunstenaarschap". De heer Eisen stelde dat de kunstenaar moet kunnen doorwerken om tot ontwik keling en ontplooiing van zijn gaven te kunnen komen. Er is een onge-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2