Hznsnnrö OPROEP Win f 1000.- of uw eigen »Higgins« met de nieUWg roomverse sterovitakoffiemelk breda beugelbier Ontworsteld land aktie CONCERTGEBOUW DANSEN wegvervoer DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN Prijs f 17,50 geschenk DE UITKIIK Sen GEBR. KUNST Fa. 9. de Jager Jr's GESLOTEN ONZE KLEINTJES KONTANT GELD NODIG De N V. Maatschappij Binnenvaart op dinsdagmiddag 24 december vanaf 12 uur IFINANCIA NEDERLAND NTVT] VLISSINGEN immnmimiiiimnnnHnniininiMiBHiiiiiMinf Scheldekade 17 - Tel. 01150-3734 Telex 13117 OUD-MILITAIREN TOT 50 JAAR NATIONALE RESERVE ZEELAND PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 DECEMBER 1963 de contributie m.i.v. 1 jan. 1964 zal bedragen f 7,50 per jaar. J het hier voor sfeerrijke gezelligheid. Verser feestelijker hier. 3 fessen voor f 1.30. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. Uitgave: Firma G. W. den Boer - Middelburg. Attentie goede prijzen. Fa. v. Wijngen Co Lgan Copes van Cattenburch 76 Den Haag Tel. 070-607806 Agentschap: KANTOOR PROVOOST Middelburg Ter Hoogesfraat 53 i i Telefoon 01180-4287 VLISSINGEN presenteert tijdens de FEESTDAGEN met CABARET lste en 2de kerstdag, 20 uur „Kwintet Jo Stokman", met zang van Anneke Lehmeijer. Zaterdag 28 dec., 20 uur OUDEJAARSBAL met o.a. „clubdanskampioenschap" van Vlissingen, 2 orkesten t.b. „Ac tie Sporthal". R'dam - A'dam - Antwerpen - Düsseldorf Groningen - Hockenheim behandelt nu ook in TERNEUZEN gaarne uw binnen- en buitenlands Onze jarenlange ervaring garandeert een vlotte afwerking van uw opdrachten tegen concurrerende tarieven. zonder mobilisatiebestemming alsmede die niet als noodwachtplichtigen zijn ingelijfd bij de BB, worden in de gelegenheid gesteld als vrijwilliger toe te treden tot de wanneer de mogelijkheid bestaat in de naaste omgeving een peloton tè formeren. Ieder die nadere inlichtingen wenst, wordt verzocht een briefkaart te zenden aan de TERRITORIALE COMMANDANT ZEELAND, Dam 57, Middelburg, telefoon (01180) 2564. GELDBELEGGINGEN Veilige geldbelegging in schuld brieven Bouwfonds Ned. Ge meenten. Rente 4% Vo. Prosp. en inschr.biljet verkrijgbaar bij: J. A. TIELKEMEIJER, Pr. Bernhardstr. 51, Kloetinge, (tel. 01100—6082). Veilige belegging door aankoop schuldbrieven bouwfonds, Ned. Gemeenten. Stukken van f 1000 rente 4% Veilig, geen risico, vaste rente. Inl. mondeling of schrift. Stadhuis, Vlissingen. Bouwfonds N.G., kamer 8 of S jalaan 5, Vlissingen. Koop als veilige geldbelegging schuldbrieven Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten. Stukken van f 1000, vaste rente nu 4% °7°. Inlichtingen: L. J. LO- KERSE, gem.huis Borssele, tel. nr. 01105—230. DIVERSEN Speld jesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor ters- en belangenver. Vlissin gen, voor f 1,50 verkrijgbaar bij J. v. d. VELDE, Menno van Coehoorngracht 25, telef. 4041, Speldjesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor ters- en belangenver. Vlissin gen, voor f 1,50 verkrijgbaar bij C. CASTEL, Vincent v. Gogh- laan 217, telefoon 3937. Speldjesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor ters- en belangenvereniging Vlissingen, voor f 1,50 verkrijg baar bij P. JILLEBA, Jac. Ma- rislaan 26. Speldjesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor tei's- en belangenver. Vlissin gen, voor f 1,50 verkrijgbaar bij W. N. BOUWMAN, Hogeweg 44. Speldjesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor ters- en belangenver. Vlissin gen voor f 1,50, verkrijgbaar bij H. REIJNHOUT, Schuit- vaartgracht 191. Speld jesverzamelaars opgelet! 5 sportspeldjes van de suppor ters- en belangenver. Vlissin gen, voor f 1,50 verkrijgbaar bij E. v. d. MOLEN, Bloemen- laan 124. Grote prijsverl. van schoenrep. Herenz. en hakken, rubber 6, nu 5; damesz. en hakken, rub ber, 5 nu 4,50; herenz. rub ber, 4,50 nu 3,75; damesz. rubber 3,50 nu 3. Zonodig in 1 dag kl. KLOOTWIJK, Groe- new. 47, Vliss., t.o. J. Fibbe. Grote prijsverl. van schoenrep. Herenz. en hakken, leder, 7, nu 6; damesz. en hakken, le der 6 nu 5; herenz. leder, 5,20 nu 4,75, damesz. leder, 4,60 nu 4. Zonodig in 1 dag klaar. KLOOTWIJK, Groenew. 47 Vliss., t.o. J. Fibbe. B 'T JANTJE ~VAN"ALL'ÉFIS een gezellige werkkring voor een net meisje, als hulp in de huish. en tevens voor de win kel, 5-daagse werkw. Korte Noordstr. 15, Middelburg, tele foon 3733. Modehuis „GRACIA", 's-H.H. Kinderenstraat 13, Goes. Voor de feestdagen tricel jurken in winterkwaliteit voor f 29,50. Speciale aanbieding. Modehuis „GRACIA", 's-H.H.- Kinderenstraat 13, Goes. 20 korting op jasjes en gewatt. nylon jacks. Grote keus. Modehuis „GRACIA", 's-H.H.- Kinderenstraat 13, Goes. Jum pers, twinsets, vesten in wol, draion en terlenka. Rokken vc< r groot en klein. Helenca pant, sporttruien. Alle inlichtingen omtrent de Nederlandse Veren, voor Sexu- ele Hervorming Gewest Zee land worden U verstrekt door het secretariaat postbus 91 te Middelburg. Als men over nylons spreekt, denkt U aan Viola, Nylons van Tïma, Jovanda, Vitalon, 3 Ster ren, Jolita, Libelle, Timette. Nylons vanaf 1,48 in kousen huis „VIOLA", Lange Vorst- straat 47, Goes. Ned. Ver. v. Sexuele Herv.! Het boekje: Ouders vragen, is een verzameling van vragen gesteld op ouderavonden, enz. Stort U f 0,65 op giro 536657 van de Comm. Gew. Zeel. der N.V.S.H. Middelburg en het wordt U franco toegezonden. Landbouwers, kent U de voor delen van het machinaal spit ten al? Zoals: beter doorzak ken van regenwater, betere wa terberging, enz. enz. Beleefd aanbevelend. Loonbedrijf J. C. DE VOOGD, Grijpskerke, tel. 01189—439. De nieuwe Sparta 1964 kwam zojuist binnen! Komt U even kijken? C. DE LEEUW, Vlissin gen, Zeilmarkt 20. Tel. 2526. Heeft U de nieuwe Zündapp 1964 al gezien? Wel geïmiteerd, niet geëvenaard! C. DE LEEUW, Vlissingen, Zeilmarkt 20. Tel. 2526. Pfaff elektrische naaimachines, f 235 en f 298, zig-zag f 448. Pfaff-dealer BASTIAANSE, Papegaaistr. 4, Goes, tel. 7476, overal aan huis te ontbieden. Op verzoek wordt folder toe gezonden. „BOEKHANDEL 'T ZOEK LICHT", Middelburg, heeft als speciale bijbelhandel dat wist U toch - steeds de nieuwe bundel psalmen (het groene boekje a f 2,50) in voorraad. Al brandt het maagzuur nog zo fel, een RISP-tabletje blust het wel. Manchester jongensbroeken; „Schuttersveld" kwaliteit. Sterk en warm. Vanaf maat 6 (voor plm. 6 jaar) f 12,95 (f 1 stijging per maat). Een reuze broek!! Fa. HACCOU, St.-Ja- cobsstraat 7, Vlissingen. Kinderfietsen 't meest gesor teerde adres: RIJWIELCEN TRALE, Koudekerkseweg 45, Vlissingen. Koop niet zo maar een fiets, als U besluit, zoek een Gazelle uit. Agent voor Vlissingen RIJ WIELCENTRALE, Koudekerk seweg 45, tel. 2544, Vlissingen. Voor perfecte radio- en t..v.- reparatie. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 29, Vlissingen, tele foon 01184-3803-4265. De moderne man scheert zich met Philishave, in 4 mod. v.a. f 39,50. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 29, Vlissingen, tele foon 01184-3803-4265. Vrije dagen goed besteed met een boek of boekje van de Boekhandel 'T ZOEKLICHT Middelburg. Voorkom ontevredenheid: koop uw' uurwerk bij de vakzaak. Onze voorlichting is uw waar borg. Horlogerie, goud en zil ver, wed. D. LIEVENSE, L. Vorststraat 87, Goes. Voor reparaties en levering van elektromotoren en dyna mo's bij speciaal bedrijf op dit gebied ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF, Spuistraat 29, Vlissin gen, telefoon 01184-3803-4265. Vraag uw melkman het prijsvraagformulier De besturen van het Groene en het Oranje-Groene Kruis te Vlissingen delen hun leden mede, dat i.v.m. de gestegen kosten worden opgenomen tot een maximum van 8 regels. 30 et. per regel met een minimum van 1.50. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no 359300 P.Z.C. Middelburg. ,KLFINTJES" vóór 5 uur v.m. opgeven aan onze kantoren verschijnen ln het volgende ochtendnummer. Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling. „Kleintjes" kunnen ook worden opgegeven aan onze agenten en bezorgers. TE KOOP Wfj kopen uw haze- en konij- nevellen. Firma VAN WIJN GEN z Co., Vliss. Wagenplein 8, Middelburg. Tel. 01180—3910. Te koop houten werkbank met bankschroef. J. WIELEMAKER, Middelburgsestr. 102, Koude- kerke. Wjj betalen weer de hoogste prijzen voor haze- en ko- nijnevellen. Fa. gebr. VAN OORSCHOT, Beltweg 13-15, Middelburg, tel. 2227. Na 6 uur telef. 3205. Te koop paar heren kunst schaatsen, met zware schoenen, m. 41, zo goed als nieuw. I. J. SONNEVIJLLE, Noordstr. 67, Vlissingen. TE HUUR GEVRAAGD Te koop i.pr.st.z. jacquet, m. 50-52. Landregtstraat 1, telef. 01183634, West-Souburg. Te huur gevraagd een loods geschikt voor showroom. Br. no. 1133, bur. P.Z.C., M'burg. Te koop kindersleetjes, Engels ledik., butagasstel, opklaptafel, hali>.astje, tafels, schaatsen, kinderled., lits-jumeaux, petr. kachel, wringer m bok, stapel- ledik., antieke stoelen. Telef. 3513, Vliss.singel, Middelburg. PERSONEEL Gevraagd net meisje, uitslui tend voor de winkel. Brood- en banketbakkerij F. OVAA, Pr. Rooseveltlaan 651, Vlissingen. T lefoon 3606. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd halfwas en slachtkonijnen. C. DE LATER, Noordweg 8, Serooskerke (W.), tel. 01189—501. Gevraagd met maart tractor chauffeur. Landbouwbedrijf C. MARKUSSE, Molendijk 33, Nw. en St.-Joosland. Woning be schikbaar. Te koop gevraagd een paar kunstsqhaatsen met schoenen, m. 38. Rjjsoordselaan 3, Aag- tekerke. Telefoon 225. Gevraagd werkster voor r.-k. lagere school aan de Irenestr. Aanm. Nagelenburgsingel 113, Souburg. BIEDT ZICH AAN Zoekt U een goede gebruikte auto? Steeds meer dan 30 stuks voorradig. In alle prijzen. Autoh. WOUTERSE, Violenstr. 60, tel. 5189, Goes. De hoogste prijs tot dinsdag avond 6 uur 24 dec. voor uw haze- en konijnevellen bij W. DAALHUIZEN, Middelburgse straat 17 te Oost-Souburg. J. VLIEGER, Dorpsstraat 23 te Biggekerke. PLEIJTE, Duinweg 55, Zoutelande. ONTSPANNING Leger des Heils, Middelburg. 2e kerstdag, 's av. half acht, opvoering van het lekenspel „De boerin van Weltevreden". Duur van het spel 2 uur. Toe gang 35 cent. DE LOOFF betaalt weer de hoogste prijs voor uw haze- en konijnevellen. Tot dinsdag avond 9 uur (24 dec.), Bigge- kerksestraat 27, Koudekerke, tel. 343 en voor Westkapelle bij M. PEENE, Boekhoudstraat 8, tot dinsdagavond 6 uur. Uitvoering der chr. zangver. „Een in geest en streven" te Serooskerke (W.) op donderd. 20 dec. a.s. in de ger. kerk, aanv. 2.30 u. n.m. Progr., tevens bewijs v. toeg., if 1, verkrijgb. a. d. ingang van het kerkge bouw. RIJLESSEN Kerst-gezelligheidsrit M.A.C. „DE ZEEUWEN" op 2e kerst dag voor alle motorrijtuigen en bromf. Inschr. 13.30—14.30 uur hotel „Walcheren", Koudeker ke. Ieder een prijs w.o. wild. Doe mee ACTIEF, ACTIEF, ACTIEF. Lest met Simca's 1000, Fiat 600 en Lambr. U wordt geh. en gebr. Rijschool „ACTIEF", Nwe Vliss.weg 236, tel. 4942, Mid delburg. Adr. v. Vlissingen 'Rembrandtlaan 72. 2e kerstdag dansen. Café „HET KOFFIEHUIS", Westkapelle. 10 rijlessen voor f 47,50. Fonkel nieuwe lesauto's. Gedipl. in structeurs. Bondsautorijschool „DE CENTRALE", St.-Pieter- straat 1, Middelburg. Tel. 4029. Danssch. W. M. J. MEEUSE, Nieuwstr. 19, M'burg, tel. 2265. Donderdag 26 dec. 2e kerstdag kunnen wij U laten dansen i. d. concert-geh. zaal, Singelstr. al hier, vanaf 8 uur. Kaarten uit- sl. 's avonds a. d. zaal. Nu ook rijles in nieuwe Sim ca's 1000, DAF Autorijschool ADRI HAMEETEMAN, Rave- steynplein 19, Vlissingen, telef. 3558. KENNISMAKING Iedere maandagavond om 8 u. verkeerslessen in onze school Lange Noordstr. 58, Middel burg. Ook zij die geen rijoplei ding volgen zijn op deze avond welkom. Autorijsch. 'T ZAND, Adolaarstr. 68, tel. 3623, M'burg. Jongeman, 30 jaar, ex-stuur man G.H.V., thans in walbe- trekking, zoekt kennism. met serieus meisje (geen uitgaans- type) tot ongev. dezelfde leeft. Br, letter K 61, bureau P.Z.C., Vlissingen. Kennism. Nette heer, niet on- bemidd., 44 j. oud, zoekt ser. kennism. met dame, wed. of gesch. vrouw, lft. tot 40 jaar, liefst werk. stand. Br. letter N 62, bur. P.Z.C., Vlissingen. AUTO'S EN MOTOREN N.S.U. service. Gratis proefrit. Dealer voor Walcheren. Gara ge POPPE, Zuidsingel 56, Mid delburg, telefoon 2684. KREDIETEN Schade aan uw auto? Dan naar Hendrikstraat 14, Vlissingen, tel. 01184-3046. Billijke prijzen. Krediet tot f 400,—. Voor aan koop meubelen en woningtex tiel. Vraag gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. Voor al uw lak- en spuitwerk naar Hendrikstraat 14, Vlissin gen. Tel. 01184—3046. Billijke prijzen. Afzonderlijke vertalingen van de tekst in Frans, Engels ot Duits worden desverlangd bijgeleverd voor 2,50 per exemplaar; verpakkingshuls voor verzending ovei de gehele wereld voor 0,25. Uniek fotowerk over Nederlands boeiendste provincie: ZEELAND. Samenstelling en tekst: G. A. de Kok en drs. M. C. Verburg. Foto'sWim Riemens, Cor van Weele e.a. „Dit boek toont ons een actiel, weerbaar, vitaal Zeeland zoals het reilt en zeilt, een oostelijke momentopname, een land zoals het op het ogenblik van ons allen is". Voor iedere Zeeuw een kostelijk bezit, bij iedere gelegenheid een waarvoor uw familie of vrienden buiten Zeeland U uitermate dankbaar zullen zijn. DINSDAG 1 JANUARI 1964 jg 20 uur: NIEUWJAARSBAL,, „Kwintet Jo Stok- Jg man" met zang van Ilonka Biluska. Alle zalen in kerststemming. Wijnbar geopend. k Entree 2,-. Hotel-Restaurant KRUININGEN Telefoon 01130-418 bij kaarslicht op le en 2e kerstdag, Kerstmenu's waaruit U beslist keuze kunt maken. Met gezellige muziek door de heer LEEN ZIETSE, in het in kerst sfeer gebracht restaurant. 1 pak Kattebrood superieur 40 ct 1 blik Katja vis 50 ct (dierenspeciaalzaak) HL nu voor f Oct Elektro- en Radio-Technisch Bureau Lange Delft 68 - Middelburg IJZERHANDEL, LANGE DELFT 5, MIDDELBURG. ADVERTEREN DOET VERKOPEN Mevrouw, voor lompen en papier geven wij Ook voor uw oude kachels. Lompen-, papier- en me taalhandelaar Telefoon 01180-3910 Wagenplein 8 MIDDELBURG Zondag 29 dee., 20 uur: „THE JAVELINS".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 12