Pechdag voor Schiphol en K.L.M. Achttien opvarenden van Frans schip gered Mr. dr. Mes nam afscheid van Zeeuwse K.V.P. NEDERLANDSE DELEGATIE EENSGEZIND Beraad van kabinet in Den Haag Aardgas op Ameland? Stand van zaken in Brussel Joan Haanappely Silvana Pampanini en prins Rainier met honderden wintersporters gevangenen van de mist Zware storm op Atlantische Oceaan E.E.G.-marathon duurt voort margarine voor Nederland moeilijk punt in „plannenpakket" WEER STRIJD OP CYPRUS PRESIDENT JOHNSON ONDERVINDT EERSTE TEGENSLAG IN CONGRES Groot man Kredietkwestie Russisch graan struikelblok Vier in sloep overleden, zeven worden vermist PREMIER MARIJNEN (NA GERUCHTEN): Pleidooi voor politieke samenwerking MACHINIST VAN „RUYS" SPRONG OVERBOORD WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Massaal zingen in Goes Drukste dag" bracht enkele tonnen schade Teleurstelling Sandwiches Bij botsing op gladde weg drie doden les verdronken HOOFD HAND EN HART VAN DE PARTIJ" GESTAPOCHEF GEARRESTEERD Struikelend Reserves Controle Dieptepunt Geheim Pakket Circusknecht door leeuwen verscheurd 206e jaargang - no. 301 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post f 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm, tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur, van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 23 december '63 Pagina 2 Moeilijkheden bij het afhandelen van het wetsvoorstel inzake de hulpverlening aan het buitenland zijn er de oorzaak van dat presi dent Johnson gisteravond niet naar zijn boerderij in Texas kon vertrekken voor de kerstvakantie. Politieke waarnemers verwacht ten, dat de president zoveel moge lijk gebruik van zijn persoonlijke invloed in het congres zal maken om te voorkomen dat aan zijn prestige in binnen- en buitenland een zware slag zal worden toege bracht. Het Huis van Afgevaardigden en de Se naat hadden gehoopt het wetsvoorstel voor de hulp aan het buitenland voor het weekeinde geheel af te handelen, doch de eindbeslissing werd uitgesteld om dat men het niet eens kon worden over een amendement. Aanvaarding hiervan geeft de president de bevoegdheid om overheidsgaranties te geven bij particu liere graanleveranties aan de Sowjet- Unie en andere communistische landen. Over het bedrag van de hulp was een gemengde commissie van Huis en Senaat het al eens geworden. Ter wijl de Senaat zich voor ruim drie miljard dollar had uitgesproken en het Huis voor een 500 miljoen dollar lager liggend bedrag, is het compro misbedrag op drie miljard dollar vastgesteld. Toen de procedurecommissie van het Huis bij gebrek aan quorum de repu blikeinse leden lieten verstek gaan niet een bijeenkomst van het Huis als geheel kon vaststellen voor de eindbe slissing, weet een woordvoerder van het Witte Huis deze gang van zaken aan de „isolationistische vleugel uit het Na de nachtelijke 'poging van de Europese commissie van de E.E.G. om de politieke vraagstukken van de „Marathonzitting" op te lossen nemen (v.l.n.r.) de Franse minis ter van landbouw Edgar Pisani, de Duitse staatssecretaris voor land- bouiv Rudolf Hiittebrauker en de Nederlandse landbouwminister Ba rend Willem Biesheuvel opgeruimd afscheid. midden-westen van de republikeinse partij, die de partij wil beheersen en zijn wil bij de buitenlandse politiek wil doordrijven". Het conflict tussen regering en republi keinen kan vergaande gevolgen hebben op het verloop van de nieuwe zitting van het congres die in januari begint. Dan komt o.m. het wetsvoorstel over de burgerrechten weer aan de orde, voor de aanvaarding waarvan de regering 50 tot 60 republikeinse stemmen nodig heeft. Dc 23-jarige Joan Haanappel, eerste so liste van de Weense ijsrevue is per trein nog op tijd in Wenen aangeko men om gisteravond op te kunnen treden in de première van de nieuwe show. Zaterdagmiddag raakte zij op Schip hol in vertwijfeling omdat de mist het onmogelijk maakte dat haar toe stel naar Wenen kon vertrekken. ■Joan was op eigen risico een weekje in Den Haag vakantie komen hou den. De directie van de Weense IJs- revue had haar eigenlijk niet willen laten gaan om ieder risico te vermij den. Ook aan het gedwongen oponthoud van de Italiaanse filmster Silvana Pam panini in Nederland kwam gistermid dag een einde. Zij ging aan boord van het K.L.M.-toestel dat naar New York vertrok, vanwaar zij zal door reizen naar Mexico voor filmopna men. Zaterdag kon ook zij door de mist niet van Schiphol vertrekken. De mist, speelde ook prins Rainier van Monaco parten. Nadat hij vrijdag middag zijn nieuwe jacht Albecaro II van Delfzijl naar Vlissingen had ge varen, was hij zaterdagochtend op Schiphol om het vliegtuig naar Nice te nemen. De Viscount voor Zuid- Frankrijk stond na een herhaald uit stel van de reis om elf uur klaar op de startbaan, maar het zicht bleek minder te zijn dan 200 meter en de gezagvoerder besloot terug te keren naar het platform. [ritussen zat de staf van Schiphol met het probleem waar de prins onder te brengen. De twee V.I.P.-kamers wa ren namelijk in gebruik door de In donesische handelsmissie, die op weg naar Hongkong eveneens door de mist werd vastgehouden en door de Surinaamse minister van verkeer met zijn gezelschap, die naar Suriname wilde terugkeren. Een op lossing werd gevonden door prins Rainier in het nog gesloten Aviora- ma-restaurant onder te brengen. Tenslotte behoorde de prins nog tot de gelukkigen op Schiphol, omdat zijn vliegtuig een van de weinige was, dat 's middags tóch kon vertrekken. Minder gelukkig waren de honder den, die hun vakantie 'wilden gaan doorbrengen in de wintersportcentra. Later op de dag hoorden zij dat alle vluchten voor de rest van de dag wa ren afgelast. Voor velen betekent dat géén wintersportvakantie, omdat de vliegtuigen die deze week vertrek ken allemaal zijn volgeboekt. Pogingen om extra wagons te koppelen aan de eveneens reeds overvolle trei nen gingen niet door, omdat de Duit se autoriteiten verklaarden, dat de normale wintersporttreinen al zo lang zijn, dat zij het uiterste vergen van de trekkracht der locomotieven. Honderden reizigers moesten zater dag onverrichterzake van Schiphol terugkeren, omdat het luchtverkeer onmogelijk was door de mist. Op de foto wachten de teleurgestelde reizi gers om met bussen te worden af gevoerd. Zaterdag, de drukste dag van het jaar voor de K.L.M., werd voor velen een teleurstelling, ook voor de K.L.M. zelf die voor enkele honderdduizen den guldens schade leed. Van het personeel werd by deze abnormale drukte zeer veel gevergd. De restau rants konden de bestellingen niet aan en de leiding stuurde ten einde raad kelners met sandwiches rond. k/VWWWWWWWWWWWWWWWWVWVWW Drie personen zijn zaterdagavond om het leven gekomen bij een verkeerson geluk op de Van Heenistraweg bij het dorp Brakel in de Bommelerwaard. Een personenauto raakte in slip op een door van de bomen gevallen rijp glad gewor den weg en botste tegen een boom. Van de zes inzittenden kwamen om het leven: de 37-jarige bestuurster mevrouw J. Vos-Duyster uit Veen (N.-B.), haar schoonzuster, mevrouw R. Vos-van der Giessen uit Poederoyen (gemeente Bra kel) en haar elfjarige dochtertje R. Vos. De andere drie passagiers zijn met ver wondingen overgebracht naar het zie- kengasthuis te Zaltbommel. Hun toe stand was niet levensgevaarlijk. Achttien van de negenentwintig opvarenden van de Franse vracht boot Douala (2333 t.) die zaterdag in een razende storm op de Atlan tische Oceaan, in de buurt van Newfoundland, is vergaan, zijn gisteren levend opgepikt door de Canadese kustwacht uit twee sloe pen. Zeven man worden nog ver mist. De 22 mannen, 19 in één sloep en 3 in een tweede, werden opgepikt op on geveer 50 mijl ten zuidoosten van de vissersplaats Port aux Basques, maar 4 van hen bleken te zijn overleden. De overlevenden zijn in het kleine ziekenhuis van Port aux Basques in uitgeputte toestand opgenomen. Sneeuwstormen en hoge zeeën hebben vrijdag op de Atlantische Oceaan ver der het leven gekost aan zes zeelieden, die verdronken toen hun vrachtschip „Mary Pauline" op 11 km van Black- port op Newfoundland in de buurt van de Franse eilanden St. Pierre en Mique- lon verging. De zeven bemanningsleden stapten in sloepen, die, voor de ogen van de bemanningsleden van twee in de buurt varende treilers, omsloegen. Slechts één kon worden gered. De politie van Münehen heeft gisteren bevestigd dat de vroegere chef van de geheime staatspolitie in Kiel, de 55- jarige Fritz Schmidt, op beschuldiging van oorlogsmisdaden in Münehen is ge arresteerd. Schmidt, die al gedurende 18 jaar onder de schuilnaam Schmidt-Schuette in de Beierse hoofdstad woont, werd volgens de autoriteiten in Kiel woensdag gegre pen op aanwijzing van de politie in deze Noordduitse havenstad, die een arresta tiebevel tegen hem had uitgevaardigd. De politie in Münehen wilde echter het juiste tijdstip van de arrestatie niet be kendmaken. Schmidt wordt ervan be schuldigd gevangenen uit het concen tratiekamp „Nordmark" te hebben ver moord. (Van onze Haagse redactie). Het voltallige kabinet is gisteren in een extra zitting in Den Haag bijeengekomen om de stand van de E.E.G.-onderhandelingen in Brussel te bespreken. De vergade ring duurde ruim 2% uur. Na af loop verklaarde minister-president Marijnen dat de regering een eens gezind standpunt had ingenomen ten aanzien van de hangende kwes ties. „Ik heb de voltallige delegatie naar Brussel gezonden", aldus mr. Marijnen. „En ik ben overtuigd van de goede afloop van de bespre kingen". De buitengewone ministerraad, die werd bijgewoond door het voltallige kabinet, begon om vier uur gistermiddag. Tegen half zeven verlieten minister Luns en zijn staatssecretaris De Block haastig de Trèveszaal op het Binnenhof. Minis ter Luns, die voorzitter is van de E.E.G.-ministerraad, weerde alle vragen af met een: „Het spijt me, heren, maar over tien minuten vertrekt onze trein naar Brussel..." Een kwartier later verlieten ook de ove rige bewindslieden het gebouw. Minister-president Marijnen, struike lend over de televisie, reageerde glimlachend over de opmerkingen van de wachtende journalisten: „La ten we hopen, excellentie, dat men morgen in Brussel niet zo strui kelt..." In antwoord op vragen zei minister Marijnen optimistisch gestemd te zijn. Hij sprak over een „eensgezind rege ringsstandpunt". Daarmee doelde hij kennelijk op de geruchten dat tussen de ministers Biesheuvel (landbouw) en An- driessen (economische zaken) een con troverse zou bestaan. Minister Biesheu vel zelf antwoordde glimlachend op vra gen over een eventuele controverse: „Och, het komt wel eens voor, dat ik over met-agrarische onderwerpen praat, terwijl een ander wel eens over agra rische kwesties praat". Die „ander" zou dan minister Andriessen zijn. Voor een van de vele problemen in Brussel, de margarinekwestie, meende minister Biesheuvel een oplossing te hebben ge vonden, waarbij het margarineverbruik in de zes landen wordt gefixeerd en op basis van deze verbruiken bijdragen worden gestort in een gezamenlijk fonds. Politieke kringen in Den Haag vol gen met grote belangstelling de E.E.G.-besprekingen te Brussel, maar tonen zich uitermate gereser veerd als hen wordt gevraagd in dit stadium van de onderhandelingen een oordeel uit te spreken over de voorstellen waarover te Brussel wordt onderhandeld. Met name hebben parlementaire krin gen nog geen mening over een eventuele verhoging van de prijs van margarine als gevolg van een toegeven aan de wensen van Italiaanse zijde. Een oor deel over de hoogte van de margarine- prijs is eerst mogelijk als men het ge hele pakket kent van de besluiten, die te Brussel genomen zullen worden. Dan kan pas worden nagegaan wat er staat tegenover een verhoging van de marga- rineprijs, aldus de mening in parlemen taire kringen, die ook een belangrijke prijsverhoging van kaas en boter mo gelijk achten. Dr. ir. A. Vondeling, de voorzitter van de P.v.d.A.-fractie in de Tweede Ka mer, vond het vooral belangrijk, dat bij de onderhandelingen te Brussel het Europese parlement de bevoegdheid zal krijgen tot het uitoefenen van een wer kelijke parlementaire controle op de besteding van de miljarden guldens, die in de Europese fondsen worden gestort maar die buiten de controle staan van de nationale parlementen. De Caltex heeft gisteren meegedeeld, dat zij gisteren omstreeks half vier ho ge drukken ontmoet heeft In de Ame land no 1-boorput, die normaal verband houden met gas en die zouden kunnen wijzen op belangrijke gasvoorkomens. Het boren gaat voort. De ministerraad van de E.E.G. is het afgelopen weekeinde met ze venmijlslaarzen door een rijstebrij van technische kwesties gebag gerd, totdat men op zondagmorgen half zes, na negentien uren van praten, vaste grond onder de voe ten had. Ter tafel lag toen een pak ket van plannen, waarin de Fran sen de vervulling kunnen zien van hun eisen, dat de verdere uitbouw van de gemeenschappelijke land bouwpolitiek vastgesteld zou moe ten zijn voor 31 december, en waarin ook is voldaan aan de Westduitse wensen wat betreft de gemeenschappelijke houding van de E.E.G. op de komende tariefs onderhandelingen met Amerika en de andere landen van de G.A.T.T. Het pakket van plannen is, voorzover nu bekend, aanvaardbaar voor alle E. E.G.-landen behalve Nederland, dat ernstige bezwaren heeft tegen de voor gestelde E.E.G.-belasting op margarine, omdat hiermee het inflatiegevaar in Ne derland zou toenemen. De marathonzitting in Brussel be reikte zaterdag een dieptepunt, toen de Westduitse minister van buiten landse zaken Gerhard Schroder, drie uur na het begin van de vergade ring meedeelde, dat zijn delegatie maandagmiddag naar huis zou gaan ter voorbereiding van het bezoek dat hij en kanselier Erhard deze week gaan brengen aan Amerika. „Deze mededeling sloeg in als een bom", aldus een Franse zegsman. De ministers hadden toen nog slechts 48 uur om tot een besluit te komen. Deze tijd werd nog verder ingekort door de eis van Nederlandse zijde, dat er op zondag gelegenheid moest komen om ter kerke te gaan. „Wij hebben ook een ziel", verzuchtte de Franse minister van buitenlandse zaken Maurice Couve de Murville. Ongeveer te zelfder tijd ontbood president de Gaulle in Parijs de Franse ambassadeur bij zich om hem eraan te herinneren, dat de landbouwpo litiek voor 1 januari vastgesteld moest zijn. Ondanks deze tijdnood werd in Brussel nog urenlang doorgepraat over detail kwesties en over de agenda, totdat de voorzitter mr. Luns in het dertiende uur van de vergadering de E.E.G.-commis- sie opdracht gaf een lijst op te stellen van de grote vraagstukken. De verga dering werd anderhalf uur geschorst om de deskundigen de lijst te laten op stellen en toen begon laat op de avond een geheime zitting, die slechts werd bij gewoond door de ministers, de staats secretarissen en de leden van de E.E.G.- commissie. En tussen vele koppen zwar te koffie door kwam men, afgezien van de Nederlandse bezwaren, tegen half zes nagenoeg iot overeenstemming over het plannenpakket. Het pakket omvat alle zaken die de laatste weken in Brussel aan de orde zijn geweest, zoals de reglementen voor rundvlees, rijst en zuivelprodukten, de vorming van het E.E.G.-landbouwfonds en het plan Mansholt voor een gemeen schappelijke graanprijs. De details van het pakket zijn nog niet bekend. Bij gevechten in Nicosia tussen Turkse Cyprioten en de politie zijn zaterdag morgen vroeg een man en een vrouw om het leven gekomen. Een Grieks- Cyprische politieman werd zwaar ge wond. Kort na de gevechten hielden duizenden Turkse Cyprioten een protestmars in het deel van de stad waar zij wonen. Van Turkse zijde is voorts meegedeeld, dat twee Turks-Cyprische schooljon gens door schoten van de Grieks-Cypri sche politie zijn gewond. De toestand in Nicosia is gespannen. De incidenten zijn het gevolg van de on langs weer opgelaaide politieke strijd tussen de Griekse en Turkse gemeen schap op het eiland Cyprus. Ditmaal gaat de strijd over de voorstellen van Griekse zijde tot wijziging van de grond wet. Op het eiland wonen driemaal zo veel Grieken als Turken. Vernomen werd dat zich gisteren een hevig vuurgevecht heeft voorgedaan in het hoofdkwartier van het Cyprische leger. Er waren gisteravond laat nog geen verdere bijzonderheden bekend. Reuters correspondent in Nicosia meld de dat gisteravond in verscheidene wij ken van Nicosia hevig geweervuur werd afgegeven. Overal in Nicosia kon men het geluid van schieten horen. Hotels, cafés en restaurants werden ge sloten, terwijl voetgangers en motorrij ders de stad sne' verlieten. De lichten in de huizen werden uitgedraaid. KERSTVAKANTIE IN TEXAS UITGESTELD Het „hoofd, hand en hart" van de K.V.P. in Zeeland, mr. dr. A. J. J. M. Mes, heeft zaterdagmiddag tijdens een bijzondere vergadering van de kring Middelburg der K.V. P. in „De Korenbeurs" te Goes af scheid van deze partij genomen, die hij sinds 1931 als kringvoorzit ter heeft geleid. Voor zijn vele werkzaamheden werd hij benoemd tot erevoorzitter van de kring, waardoor de band met zijn partij in ieder geval op deze manier wordt behouden. Overigens blijft de heer Mes nog op ander terrein actief werkzaam in de politiek: als ■id van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Het afscheid betekende echter, zoals hij het uitdrukte: „Ik verlaat niet de partij, maar nooit zal ik mij met de leiding van de partij bemoeien, tenzij U het uit drukkelijk wenst". In zijn afscheidswoord gaf mr. dr. Mes nog zijn visie op de toekomst van de partij: „De partij is in zich geen doel om a tors et a travers, on der alle omstandigheden, te handha ven. Maar juist in Zeeland blijkt, dat de K.V.P. bepaald nog wei een plaats heeft". De heer Mes achtte een emancipatie van de partij nodig, dat wil zeggen langzamerhand trach ten samen met de andere politieke partijen tot een grotere samenwer king te komen en daarna tot een sa menkomen. Hij bepleitte daarvoor 'n grotere openheid. „Het concilie moet in alle geledingen doorwerken", aldus de scheidende voorzitter. Mr. dr. Mes meende voorts te kunnen constate ren,, dat men over de medewerking van de rooms-katholieken in Zeeland niet te klagen heeft en dat men, ter andere zijde, ook bereid is tot sa menwerking en deze wil aanvaarden als een gelijkelijke medewerking om tot ontplooiing van het gewest Zee land te komen. De K.V.P. vertegen woordigt een volksdeel d?t het neg nodig heeft om op zijn tijd naar vo ren te komen". Ook op ander werk gebied, zoals de volksgezondheid, achtte hij een samenwerking moge lijk. De scheidende K.V.P.-voorzitter, die ver gezeld was van mevrouw Mes en twee zoons, werd allereerst toegesproken door de nieuwe voorzitter, burgemeester P. J. G. Molthoff van Vogelwaarde, die hulde en dank bracht aan één der groot ste mannen, zo niet de grootste van de K.V.P. in Zeeland. De heer Molthoff herinnerde eraan, dat de heer Mes ook op landelijk niveau zich bijzonder ver dienstelijk maakte, voor de partij en voor de politiek in het algemeen. De' heer Mes was niet alleen lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P., maar was ook burgemeester van Heinkens- zand, voordat hij gedeputeerde werd. ue heer Mes is nu lid van de landelijke partijraad van de K.V.P. geworden. Hij begon als secretaris van de statenkring Goes. Graag had men op deze middag ook per soonlijk afscheid genomen van de heer E. J. F. Lansu uit Aardenburg, secreta ris van de Zeeuwse K.V.P. en propa gandaleider. De heer Lansu wenste ech ter om persoonlijke redenen geen ophef van dit afscheid te maken en was daar om niet aanwezig. De heer Moithoff stelde de aanwezigen voor, de heer Lan su, die hq prees om zijn voorbeeldige werklust, waarbij deze steeds het belang van de r.-k. politiek in de provincie voor ogen hield, in een telegram daar voor te bedanken. Mevrouw Lansu zou een mand met fruit worden gezonden. De heer A. J. Bukkens uit Sluis, die als oudste kringbestuurslid al van voor de oorlog met de heer Mes heeft samen gewerkt, haalde enige herinneringen op. Hij karakteriseerde de heer Mes" als de diplomatieke flegmaticus en de heer Lansu als de onstuimige noeste wer ker. Zij beiden vormden een onmis baar duo in de Zeeuwse K.V.P. De heer Mes, die intussen lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. was ge worden, met als specialiteit de beharti ging van de belangen van West-Indië, nam de taak" op zich om van de K.V.P. in het door de oorlog geteisterde Zeeland een eenheid te vormen. „De regionaliteit vormde toentertijd nog een grote rol op de zes eilanden en het stukje Staats- Vlaanderen, waaruit de provincie be stond", aldus de heer Bukkens. De heer Mes slaagde er echter in tegenstrijdige meningen tot elkaar te brengen en van de K.V.P.-Zeeland een eenheid te maken. Burgemeester Molthoff overhandigde vervolgens de heer Mes een Zaans klokje als dank van de Zeeuwse K.V.P.-ers, waarna partijsecretaris dr. L. A. H. Al- (Zie slot pag. 5 kol. 1) De vijfde machinist van de Willem Ruys, de 20-jarige I. R„ is vrijdagavond op de rede van Southampton overboord gesprongen. De halve kilometer tussen het schip en de wal legde hij zwem mend af. Zonder merkbare gevolgen van dit koude karweitje stapte hij aan wal. Hij werd in een ziekenhuis opgenomen en zou zaterdag naar zijn schip, dat op weg is van Australië naar Rotterdam, worden teruggebracht. Scheepsdokter A. J. L. Katte heeft ver teld, dat hij de jongeman in de zieken afdeling van het schip een injectie zou geven. Hij, de dokter, moest even weg om wat te halen. Toen hij terugkwam zag hij nog net de voeten van zijn pa tiënt door de patrijspoort verdwijnen. Hij sloeg alarm. Van schip en wal af werd het water met zoeklichten afge zocht, maar men vond de machinist pas toen hij aan land stapte. De leeuwen Nero, Brutus, Jupiter en Caesar van een circus dat in de Oost- franse stad Reims zijn tenten heeft op geslagen, hebben zaterdagnacht hun 33- jarige verzorger, René Orange, ver scheurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1