KAMER OP BRES VOOR BOEREN Minister Biesheuvel veroordeelt actie Friese boeren fel Generaal V an derV een wellicht opvolger Van den Wall Bake Zeelands G.S. verontrust over brugverbinding naar randstad Holland Geen woord over spionage WILD WELKOM REYDON EN DE JAGER Opnieuw in opspraak BRAZILIAANSE SENATOR SCHIET COLLEGA NEER Minister ontving commandant eerste legerkorps TWEE DODEN BIJ BOTSING Ex-gevangenen hadden niets te vertellen Hoop op proef met mosselverwatering niet opgegeven Geen „hachelijke" aard<sast>romoses WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Alg gaf nare smaak aan water „NOOD OP PLATTELAND ONAANVAARDBAAR" Friese actie Diepe indruk Reeds opvolger Geen uitsoraak Sint treft dit jaar fraai winterweer Aansluitende wegen Oosterscheldebrug 206e jaargang - no. 286 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: P. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. BureausVlissingen Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; TerneuzenAreenwistraat 2, tei. 2911; Zierikzeered. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359JUO Miaaeiourg. Donderdag 5 dec. 1963 Pagina 2 (Van onze parlementaire redacteur). Vanuit alle fracties is gisteren in de Tweede Kamer bij de behande ling van de landbouwbegroting aangedrongen op een royaler prijs beleid voor de landbouw. Gewezen werd op de onrust, die er heerst in verschillende delen van het land als gevolg van de nood onder vele boeren. Het verzoek van het landbouwschap om een bijzondere kredietregeling met rente- en aflossingsfaciliteiten in het leven te roepen voor de veehouderijbedrijven, die met grote financierings moeilijkheden te kampen hebben, kreeg van alle zijden steun. Een gelukkige familie weer her enigd: de heer en mevrouw Reydon met hun zoontje Peter, gefotogra feerd in het stationsgebouw van Schiphol na de aankomst van Rey don en De Jager uit Russische ge- vangenschap. De heer C. Egas (p.v.d.a.) was van oordeel, dat het beleid geen pers pectief meer biedt. Hij merkte op, dat de Friese Maatschappij voor Landbouw reeds heeft toegegeven aan de druk van onderop, hetgeen volgens de heer Egas een symp toom is van de moeilijkheden, die er zijn. De moeilijkheden mogen we niet onderschatten. De eis van 35 cent voor de melk vond de heer Egas niet realistisch. „Ik zeg dit ronduit". Het prijsbeleid zou ech ter tot een redelijk inkomen moe ten leiden. De nood, die er is, is eigenlijk onaanvaardbaar, aldus de heer Egas. Ook mr. T. Brouwer (k.v.p.) wees erop, dat de gevoelens en uitingen van onze kerheid. ontevredenheid en onrust in de landbouw in aantal en kracht zijn toe genomen. Het overheidsbeleid is in de laatste jaren volgens mr. Brouwer te veel gebaseerd geweest op de vrees voor een te grote produktie bij een wat roy aler prijsbeleid en op de verwachting, dat via snelle aanpassing in land- en tuinbouw de moeilijkheden voor een groot deel als het ware vanzelf zouden verdwijnen. Mr. Brouwer was het eens met de argu menten, waarmede de minister de forse eisen afwijst, die door sommige boeren worden gesteld ter compensatie van de geleden verliezen in de afgelopen jaren en die op 500 a 600 miljoen gulden zou den komen te staan. Maar met grote kiem vroeg mr. Brouwer namens zijn fractie een kredietfaciliteitenregeling in te stellen om verregaand tegemoet te komen aan de nood van de boeren, die in liquiditeitsmoeilijkheden verkeren. Mr. Twee Braziliaanse senatoren, sinds lang eikaars politieke vijanden, hebben woensdag in het hypermoderne senaats gebouw in Brasilia schoten uit vuurwa pens uitgewisseld. Geen van beiden werd getroffen, maar een derde senator Cai- rala werd in de maag getroffen. Hij is aan zijn verwondingen overleden. De twee heethoofden waren Arnon de Mulo, een christendemocraat, en Silves- tre Pericles, een socialist. Beiden zijn afkomstig uit de kleine deelstaat Ala- goas. In het veldpostkantoor in de Van Sypesteinkazerne in Utrecht is men druk doende om de ontelbare pak jes, bestemd voor Nederlandse mili tairen in West-Duitsland tijdig voor Sint-Nicolaasavond op de plaats van bestemming te krijgen. Brouwer dacht hierbij aan renteloze kredieten, gedurende de eerste jaren niet af te lossen tot een bedrag van 10.000 gulden maximum. Voorts drong mr. Brouwer op grote spoed aan wat be treft het overleg inzake de verrekenprijs van de melk per 1 april. Minister Biesheuvel keurde in zijn antwoord de actie van de Friese boe ren ten scherpste af. De bewindsman vond een produktieprijs van 35 cent voor de melk een „dwaze zaak", om dat deze prijs geen rekening houdt met de afzet aan de consument. Uit gaande van 35 cent zou de prijs van de boter op 8 gulden per kilo komen en de kaasprijs met 50 procent stij gen. Verder vond de bewindsman de actie van de Friese boeren ook een „bijzonder kwalijke zaak", daar aan de eis van 35 eevt een later afge zwakt dreigement van een tijde lijke staking van de aflevering van melk is verbonden. De minister was van mening, dat een prijs van 29 cent voor de melk geduren de de interimperiode van november tot april van het volgend jaar wel voldoende was. Hij gaf toe, dat de be drijfsresultaten in de veehouderij gedu rende de laatste jaren slecht zijn ge weest. Toen gold nog een prijs van 26 (Zie slot pag. 3 kol. 5) (Van onze Haagse redactie). Nog voor de ministerraad gelegen heid heeft gehad tot beraad over het advies aan de koningin inzake de ontslagaanvrage van luitenant- generaal Van den Wall Bake als chef generale staf en bevelhebber landstrijdkrachten, is minister De Jong begonnen met besprekingen over de opvolging van de aftre dende functionaris. Gisterochtend heeft de staatssecretaris van landmacht de heer J. C. E. Haex, de commandant van het eerste leger korps, luitenant-generaal F. van der Veen, ontvangen. Enige tijd later zijn de staatssecretaris en generaal Van der Veen ontvangen door de minister van defensie, die een langdurig onderhoud met de commandant van het eerste le gerkorps heeft gehad. In militaire krin gen werd in verband daarmee aangeno men dat de minister de generaal Van der Veen heeft gevraagd, of hij bereid zou zijn een benoeming tot opvolger van luitenant-generaal Van den Wall Bake te aanvaarden. chef generale staf. Onze informaties wijzen er echter op dat generaal Van Hootigem gistermorgen de staatssecre taris van landmacht uitdrukkelijk heeft verzekerd dat deze geruchten van iedere grond ontbloot zijn. Korte tijd na dit onderhoud werd in politieke kringen die nauw aan de minister verwant zijn, verklaard, dat de opvolger voor generaal Van den Wall Bake reeds was gevonden en dat deze zich Inmiddels bereid zou hebben verklaard een eventuele be noeming te aanvaarden. In andere kringen meende men evenwel dat ge neraal Van der Veen zou hebben ge vraagd de beslissing nog even in be raad te mogen houden. Indien generaal Van der Veen zou wor den benoemd, is volgens doorgaans goed ingelichte waarnemers de benoeming van generaal-majoor E. J. C. van Hooti gem, commandant van de eerste divisie tot commandant van het eerste leger korps te verwachten. Volgens sommige publikaties zou generaal Van Hootigem een van de opperofficieren zijn die het plan zouden hebben ontslag uit hun functie te vragen naar aanleiding van het conflict tussen de minister en de In militaire zowel als in politieke kringen heeft het besluit van de chef van de generale staf om ont slag uit zijn functies te verzoeken, j diepe indruk gemaakt. Voor wat de landmacht betreft be staan plannen om vooral de organisatie van de territoriale verdedigingssterkte in omvang te besnoeien, teneinde on danks de relatieve inkrimping van de middelen, het legerkorps dat bestemd is voor optreden in vooruitgeschoven posi ties, zo min mogelijk aan te tasten. Het zou dan ook niet in het voornemen van staatssecretaris Haex liggen om een nieuw Nederlands territoriaal bevel hebber te benoemen hoewel lt.-generaal J. P. F. Agasi deze functie zal neer leggen nu hij is benoemd tot kwartier meester-gen eraal Ook in politieke kringen heeft het be richt van het aftreden van lt.-generaal Van den Wall Bake diepe indruk ge maakt. Zelfs in kringen die de minister zeer te na staan. Een onzer zegslieden uit die kring zei volgende week een zeer geharnaste so cialistische aanval op dit beleid te ver wachten, doch hij voegde er aan toe zich niet te kunnen voorstellen dat vertegen woordigers van de regeringspartijen zich tot een formele uitspraak tegen het be leid van minister De Jong zullen laten verleiden. Dit zou namelijk politieke gevolgen hebben die de vertegenwoordi gers van de regeringspartijen vermoede lijk niet willen aanvaarden. 0 Sir Tasji Namgyal, de 72-jarige maharad- ja van het staatje Sikkim in de Himalaja, is in een ziekenhuis te Calcutta overleden. 0 Stockholm heeft jaarlijks een schade van ongeveer 175.000 gulden ten gevolge van ver nielingen aan plantsoenen e.d. en van 50.000 gulden voor zo'n 15.000 vernielde straatlam pen. BU een ernstig verkeersongeval op de rijksstraatweg te Peelo (gem. Assen) zijn gisteravond de 43-jXrige onder aannemer J. Boss uit Noorderhogebrug, en zijn 54-jarige collega E. Hoiting uit Groningen om het leven gekomen. Door tot dusver onoogehelderde oorzaak kwam hun auto, waarmee zij uit Assen op weg naar huis waren, op de linker weghelft. Getuigen hebben de politie verklaard, dat de auto plotseling een slag in de rondte draaide en vervolgens door een arrestantenwagen van het ministerie van justitie werd gegrepen. De perso nenauto werd als een stuk schroot in een sloot geworpen en de twee inzit tenden moeten op slag dood zijn ge weest. De bestuurder van de arrestan tenwagen, de 27-jarige H. G. kwam met de schrik vrij. (Van onze weerkundige medewerker). De vraag „zou de sint wel komen nu hij 't weer zo lelijk vindt" is vanavond niet aan de orde, want de sint treft dit jaar fraai winter weer met niet meer dan lichte vorst. In de laatste vijftig jaar is slechts twaalf keer van 5 op 6 de cember vorst voorgekomen, waar van vier keer strenge vorst. Dit was in 1921, 1925, 1933 en plaat selijk verleden jaar het geval. Een depressie bij Portugal zendt vrij warme lucht naar Zuid-Europa met temperaturen van 13 tot 18 graden. Bij ons neemt de kou niet toe zodat 's nachts niet meer dan 1 tot 2 graden vorst zijn te ver wachten met overdag wat lichte dooi. (Van onze Amsterdamse redacteur), j Evert Reydon en Lou de Jager zijn weer thuis. Hun aankomst uit Moskou gistermiddag op Schiphol was een gebeurtenis die deed den ken aan wilde tonelen uit Dolce Vita. Fotografen en filmers voch ten aan de vliegtuigtrap. Kort daarop volgde het vragenvuur van vele verslaggevers. Maar beide Ne derlanders gaven slechts ontwij kende antwoorden, via uit het hoofd geleerde dooddoeners. Ze hadden helemaal niets te vertellen. Hun „memoires" bleken van te voren al zijn opgekocht door de sensatiepers, zoals dat on'ungs net zo is gebeurd met de 11 overleven den uit de rampmijn bij Lengede. De twee vrijgelaten landgenoten zagen er slecht uit. Evert Reydon droeg een versleten regenjas. Zijn pak was vaal. Lou de Jager met een grijze sjaal om had kennelijk net nieuwe handschoe nen gekregen. Beiden schenen broodma- fer, ook wat hun gezichten betreft eze indruk werd natuurlijk nog ver sterkt door hun kortgeknipte haar. Evert Reydon, rossig, zei op een vraag hierover dat hij deze coiffure „misschien ook wel" altijd zo had gedragen. De Jager, donker, was nog zwijgzamer. Hij verklaarde luchtziek te zijn geweest. „Ik voel me niet wel en wil zo gauw mogelijk naar huis". Van hem ging ook het initiatief uit de persconferentie al na zeven minuten te staken, hoewel was meegedeeld dat die „hooguit een kwar tier" zou duren. De K.L.M.-machine uit Moskou kwam drie kwartier te laat aan, pas tegen vijf uur. Het toestel reed tot vlak bij het stationsgebouw. Mevrouw Reydon was de enige die aan boord mocht gaan met op haar arm de 3-i jarige zoon Peter Michiel. Zij be- groette binnen dus buiten het be reik van de camera's haar man, die ruim 2% jaar in een cel heeft gezeten bij Vladimir, 120 km van Moskou. Lou de Jager is niet getrouwd. Hij werd pas buiten op het platform verwelkomd door zijn ouders uit Bant in de Noord oostpolder. Verdere familieleden van het tweetal wachtten hen op in een voor dit doel gereserveerde ontvangkamer: de zg. V.I.P.-room. In het Atoomgebouw op Schiphol was een zaal gereedgemaakt voor de pers conferentie. Film en t.v. hadden er hele batterijen apparatuur opgesteld. Reydon gaf als eerste antwoord op de vele vragen. „We werden zondag jongst leden overgebracht naar Moskou. Gis teravond pas werd ons meegedeeld dat we vandaag zouden worden vrijgelaten". Hij verklaarde telkens weer: „we zijn, door de bank genomen, goed behandeld". Bent U vrij te vertellen wat U wilt hier? „Natuurlijk", zei Reydon. Is uw bekentenis indertijd vrijwil lig geweest „Daar kan ik niet over praten. Ik verwijs U naar het proces in Kiew". Hebt U spionage gepleegd? „Geen commentaar". Hierna verklaarde Lou de Jager: „Ik onthoud me verder van antwoorden. Ik ben buitengewoon geëmotioneerd door deze plotselinge overgang. Bovendien ben ik luchtziek geweest. Ik voel me niet wel. Ik heb verder niets te zeggen. Ik wil naar huis". Evert Reydon ging nog even door: „We zijn door de hele gang van zaken over rompelt zeker ook door die ontvangst hier". Hoe was uw dagindeling tijdens uw gevangenschap? Hoe zag uw cel er uit? „We hebben wat gestudeerd. Wiskunde. We hebben geschaakt. We mochten boe ken ontvangen. We zijn, door de bank genomen, goed behandeld". Wat is er gebeurd met het fototoe stel dat U bij zich had? „Dat ben ik vergeten". Hebt U Russisch geleerd? „Nee, helaas niet". Neemt U straks uw oude beroep weer op? „Dat mag U gerust weten. Ik hoop weer te g'aan varen". Beide heren stonden op en vertrokken. Evert Reydon ging naar zijn flat in Slo- tervaart, Amsterdam. Lou ile Jager had nog een hele rit voor de boeg. Defensie is weer in opspraak. Of als men dat te fors vindt uitgedrukt: in het nieuws. Maar dat komt de laatste jaren op hetzelfde neer. Ditmaal twee feiten, die de aandacht vragen, in de eerste plaats de zorgelijke financiële si tuatie van het departement, voorts het ontslag van de generaal Van den Wall Bake als chef-staf. Wat de financiën betreft: in feite gispt minister De Jong in dit op zicht op niet mis te verstane wijze zijn voorganger Visser, omdat deze verplich tingen heeft aangegaan zonder gelijk tijdige besnoeiingen in de exploitatie sector. Onder het bewind van ir. Visser werd vooruitgelopen op een aanzienlijke verhoging van het kasuitgavenplafond na de kabinetswisseling, zo stelt de hui dige minister vast. Maar in het licht van de totale financieel-economische si tuatie is een eerder berekende verho ging met totaal 650 miljoen gulden in 1961' een wensdroom, deelt hij tevens mee. Dat is duidelijke taal, zou men zo op het eerste gezicht zeggen. Maar het is goed er aan te herinneren, dat die taal niet helemaal onverwacht komt. Het zat er in, dat deze woorden gespro ken zouden moeten worden sinds de be handeling van de vorige defensiebegro ting, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. De oppositie als de re geringspartijen hebben toen geprobeerd minister Visser te dwingen getallen te noemen voor het toekomstig defensie beleid, maar hij weigerde hardnekkig. Hij heeft toen wat staan mompelen over de noodzakelijkheid de continuïteit in het defensiebeleid te hou den, maar wilde niet aangeven wat dat concreet zou gaan kosten: „Ik kan mijn opvolger niet binden door concrete cijfers te voorts zei hij fcantlijK Gedeputeerde Staten houden er ernstig rekening mee, dat de nieuwe brug over de Oude Maas niet voor 1968 gereed zal zijn. Als mettertijd de Oosterscheldebrug klaar is, geeft deze brug over de Oude Maas aansluiting met de randstad Holland. De hui dige brug bij Barendrecht is ten ene male onvoldoende om het ver keer te verwerken, dat ook over de Oosterscheldebrug en de Haring vlietbrug zal gaan. Als de brug bij Heinenoord niet tijdig genoeg ge reed is, zal dit een rem betekenen voor het verkeer over de twee andere bruggen en daarmee ook voor de ontwikkeling van de streek. Deze gehele gung van za ken verontrust Gedeputeerde Sta ten in hoge mate. 0 Gezien de jongste verklaringen van de minister van landbouw en visserij menen Gedeputeerde Staten de hoop niet te mogen op geven, dat de mosselverwatering voor Zeeland kan worden behou den. Uiteraard bestaat er nog geen zekerheid. Ten aanzien van de bouw van de brug over de Oosterschel- de kan niet worden gesproken van onvoorziene tegenslagen. Wel heb ben zich bepaalde moeilijkheden voorgedaan, maar die komen bij ie der groot project voor, waarbij nieuwe werkmethoden worden toe gepast. De behoefte van nieuwe indus trieën aan elektriciteit en wa ter kan in Zeeland worden gedekt. Wel zijn hiermee in verschillende gevallen voor de waterleidingsbe drijven grote uitgaven gemoeid. Gedeputeerde Staten persiste ren bij hun mening, dat alleen een vaste oeververbinding een op lossing kan geven voor het ver voersvraagstuk over de Wester- sehelde. 0 Het is uitermate bezwaarlijk over de ontwikkeling van het Oosterscheldebekken, het Rei- merswaalplan en het kanaal naar Waarde nadere mededelingen te doen. De minister van verkeer en waterstaat heeft namelijk ver klaard, dat er zeer veel prijs op zal worden gesteld indien voorshands aan de voorlopige schetsplannen geen publiciteit zou worden gege ven. Mettertijd hopen G.S. de sta ten volledig op de hoogte te bren gen. noemen". En letterlijk het volgende: „Mijn opvolger zal in de uitstekende si tuatie verkeren, dat hij uitstekende plan nen mag uitvoeren, die een goede beoor deling hebben gekregen." Ja, ja. Die uitstekende plannen schijnen nu al in gevaar omdat de heer Visser - die zijn opvolger niet wenste te binden in feite die opvolgers reeds geheel aan banden had gelegd. Achteraf bekeken hadden de Kamers voet bij stuk moe ten houden. Wie weet waren deze za ken er dan eerder uitgekomen en had den ze wellicht een duidelijker rol bij de kabinetsformatie kunnen spelen. Een tweede punt: de kabinetsformatie. De opmerkingen van excellentie De Jong doen de vraag rijzen of de defen sieparagraaf wel voldoende is doorge sproken bij de kabinetsformatie. In het akkoord van Wassenaar de basis van de huidige regering wordt de defen sie niet genoemd, uitsluitend in de „bouwstenen van Romme" komt een va ge alinea voor, die vrijwel geen prak tische betekenis heeft: een paar fraaie volzinnen over de Navo en streven naar specialisatie. Maar het eerder berekende bedrag van 650 miljoen was van het de partement van defensie afkomstig. En toen de heer De Jong de vraag werd voorgelegd of hij de defensieportefeuille wilde beheren moet hij toch heus wel hebben geweten wat er precies aan het handje was. Hij moet dat bedrag gekend hebben. Immers, hij was staatssecretaris geweest en had medeverantwoordelijk heid voor het beleid gedragen! De kos ten voor de continuering van dit beleid noemt hij nu een „pure wensdroom". Te gen deze achtergrond maken zijn recen te opmerkingen een vreemde indruk: hij doet nu alsof hij de energieke en deskun dige nieuweling is, die een Augiasstal moet opruimen, maar in feite heeft hij in diezelfde Augiasstal gewerkt. En heus niet als paardeknecht. Hij heeft er bij gezeten, toen in januari van dit jaar in de Tweede Kamer en in mei jongstleden in de Eerste Kamer minister Visser het vuur na aan de schenen werd gelegd over de vraag welke cijfers in de toe komst bij de defensie een rol gingen spelen. Hij móet het geweten hebben. Hij heeft het ook geweten toen hij de portefeuille overnam. Desondanks komt hij er pas nu mee voor de dag. Niet di rect bij zijn begrotingsmemorie, maar in de tweede fase, in de memorie van antwoord. En Visser krijgt alsnog de schuld. Het kan juist zijn, maar het maakt niettemin een vreemde indruk. Vervolgens de kwestie van de chef- V staf. Het heengaan van deze aller- wege geprezen opperofficier staat niet op zichzelf, maar vormt een schakel in een reeks van reorganisaties bij defensie. Wij willen en kunnen thans geen oordeel over de merites van deze reorganisatie uitspreken, maar het is een onloochen baar feit, dat een chef van de generale staf, bekend om zijn uitzonderlijke be kwaamheid, het niet verantwoord acht zijn huidige functie te continueren. Een belangrijke aanwijzing. Deze indicatie, gevoegd bij andere tot verontrusting aanleiding gevende zaken, leidt tot de conclusie dat de kamer volgende week de minister geducht aan de tand zal moeten voelen. En daarbij zal de ka mer niet mogen vergeten, dat zij zich nog geen jaar geleden het bos in heeft laten sturen door de heer Visser. Dit zijn een aantal punten uit de memorie van antwoord van Gede-; puteerde Staten van Zeeland naar aanleiding van het onderzoek in afdeling van de provinciale begro ting voor 1964. Wat doen G.S. ten aanzien van het vraagstuk van aansluitende wegen op de Oosterscheldebrug, met name wordt ook gedacht aan de Barendrechtse brug i G.S. wijzen er op, dat er voortdurend een nauw overleg is tussen de provincies j Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zee land. Inmiddels heeft zich een comité Brugverbinding Oude Maas gevormd, dat actie voert voor het zo spoedig mo gelijk doen bouwen van een nieuwe brug bij Heinenoord, ter vervanging van de brug bij Barendrecht. Inmiddels hebben de drie genoemde provincies bij de minis ter van verkeer en waterstaat monde ling aangedrongen op het treffen van maatregelen om de diverse wegverbin dingen tijdig gereed te doen komen. De toezegging werd verkregen, dat al het mogelijke zal worden gedaan, maar een concrete uitspraak kwam er nog niet. Ook niet ten aanzien van (Zie slot pag. 2 kot. 6) Minister prof. dr. J. E. Andriessen, mi nister van economische zaken, acht het niet mogelijk reeds thans een enigszins reële raming te maken van de kostprijs, opbrengst en prijsvorming van het aard gas. Hij onthoudt zich liever van het maken „van dergelijke hachelijke prog noses". De bewindsman deelt dit mee in zijn ant woord op de schriftelijke vragen over kosten, opbrengsten en prijsvorming van het aardgas, hem gesteld door de heer J. Thomassen, lid van de Eerste Kamer (arb.i. Minister Andriessen deelt in zijn antwoord wel mee, dat z.i. als vast staand moet worden aangenomen, dat de kostprijs zich de eerste 6 a 7 jaren nog op een zodanig hoog niveau zal bewe gen, dat van een reële winst gedurende deze pericle nog nauwelijks sprake zal kunnen zijn. Minister Andriessen acht wenselijk de gemeentelijke gasdistributiebedrijven in beginsel vrij te laten bij het bepalen van de verkoopprijs. Aangezien de gemeen ten zelf het grootste belang hebben bij een vergroting van de omzet, verwacht hij dat de gemeenten de tarieven van het aardgas zo laag mogelijk zullen vast stellen, omdat slechts langs deze weg de gewenste omzetvergroting zal zijn te bereiken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1