Sinterklaas verraste raad Axel AGENDA N.V. DE HOOP TERNEUZEN Premiekeuring voor paarden te Axel ZEEUWSCH-VLAANDEREN Uitslag P.Z.C.-St.-Nicolaaspuzzel MARKTBERICHTEN Bureau ontwikkeling Zeeland wordt een nuttige schakel FOKKERS VAN ,.RUST ROEST" HIELDEN GESLAAGDE KEURING RAAD GROEDE STELDE BEGROTING EN UITBREIDINGSPLAN KUST VAST Trouwen op zaterdag wordt duurder Hearing over de herindeling Walcheren Boerenwoning verkocht Uitstapje vrouwenbond Politiemensen hielden WALCHEREN Sinterklaasbijeenkomst „Philatelica" sportdag S LUIS Biliartwedstrijd Gemeenteraad Hoofdplaat komt bij een Vrouwenbond N.V.V. vierde 15-jarig bestaan Druk bezochte St.-Nicolaasmarkt Koster Johanneskerk te Vlissingen benoemd Op k°ud marktplein in IJzendijke Vooruitgang in vergelijking met vorige jaren Ruim f 3000 onvoorzien Voldoende piaslic- buizen golfplaten lichtkoepels folie dakramen enz. AFD. PLASTICS Burgerlijke stand f t donderdag 5 december 1963 issel Z&&UWS - Vlaanderen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT O De gemeenteraad van Axel werd dinsdagavond voor de aanvang van de raadsvergadering aangenaam ver rast door bezoek van Sint-Nicolaas met één van zijn knechten. De goed heilig man zei vernomen te hebben dat de raad voor een zware opgave stond, namelijk een marathon-verga dering over de verschillende begro tingen. Om de inwendige mens van mevrouw en de heren raadsleden wat te versterken, had hij een chocolade lettertje meegebracht. „Zelfs voor de heer Oggel", zo voegde hij er veelbe tekenend en tot grote hilariteit van raadsleden en publieke tribune aan toe. Ook de vaste bezoekers werden in de gulle bui van de hoge gast be trokken. De goedheilig man werd namens de gehele raad dank voor deze vriende- SSSê! iijke geste gebracht door burgemees ter M. K. van Dijke. Het speet hem dat de wethouder van openbare wer ken, de heer C. van Bendegem, nog niet aanwezig was (Waar zou die man toch gezeten hebben...?) Sint- Nicolaas en zijn assistent werden na hun kort bezoek, met een hartelijk applaus uitgeleide gedaan. (Foto P.Z.C.) Woensdag organiseerde de Vereniging van Zeeuwse Fokkers in samenwerking met de Bond van Paardenfokkers door Eendracht Sterk te Hulst een premie keuring voor hengsten en merries op het concoursterrein te Axel. De heren organisatoren waren bijzonder goed te spreken over de kwaliteit van de aan gevoerde namen en de jury had bepaald geen gemakkelijke taak om prijswinnen de dieren aan te wijzen. DE UITSLAGEN: Eerste categorie merrieveulens geboren in 1963, kleine maat: 1. Leent je van het Hoogland, A. Serrarens te Ossenisse; Anja van Tonenhof, id.; 2. eigendom van J. van Hove te Koewacht; Dona van Nooitgedacht, H. Freijser te Zaam- slag; eigendom van A. Pieters te St. Jansteen. Zelfde categorie grote maat: 1. Erna van Landlust, P. Suij te St. Jansteen; Elza, idem; 2. Carlien, J. Dobbelaer, St. Jansteen; Wilma van Prosper, wed. D. Burm te Nieuw-Na- men. Hengstveulens geboren in 1963: 1. Al bion van Hoogland, A. Serrarens te Os senisse; 2. Honved, G. de Clerq te Zuid- dorpe. Kleine maat: 1. eigendom van Jos de Waal te Hulst. Merries geboren in 1962, kleine maat: 1. Fondina van de Kerkhoeve, A. Serre- rens te Ossenisse; 2. Glora van Nooit gedacht, H. Freijser te Zaamslag; Lady, H. Poppe te Koewacht. Grote maat: 1. eigendom van gebr. De Windt te St. Jan steen; 2. Dora, J. Dobbelaer te St. Jan steen; Sjoukje van Vlierhof, D. Burm te Hengstdijk. Hengsten geboren in 1962 kleine maat: 2. Sarasani van Absdale, W. de Putter te Axel. Grote maat: 1. Diogène van Hoogland, A. Serrarens te Ossenisse; 2. Elegant van Prosper, wed. D. Burm te Nieuw-Namen; Matador van Hoogland, A. Serrarens te Ossenisse. Merries geboren in 1961 grote maat: 1. Gazelle d'Amice, P. Maenhout te Clin- ge; Erna, E. Verpoorte te Zaamslag; 2. Hersa van Hoogland, A. Serrarens te Ossenisse; Jeannette, S. van Hoene te Axel. Axel. Kleine maat: 1. Lidy van Rozen berg, W. de Putter te Axel; Anqui van Zuiddorpe, M. Puijlaert te Zuiddorpe; Weynanda van de Zwaan, H. M. de Regt te Terneuzen; 2, Liza, E. Ver poorte te Zaamslag; Vera, H. Begheyn te Koewacht. De kampioen van de hengsten: Gaillard van Oudenpolder (van A. G. J. van Waes te Zuiddorpe). Kampioen bij de merries werd Lidy van Rozenberg (van W. de Putter te Axel). Zoals gemeld, zal de vaste commissie voor binnenlandse zaken van de Tweede Kamer, vrijdag en zaterdag a.s. een be zoek aan Walcheren brengen in verband met het wetsontwerp herindeling ge meenten op Walcheren. Vrijdagavond en zaterdagochtend zal de commissie in hotel „De Burg" te Middel burg een hearing houden, waarop de delegaties uit de betrokken gemeenten hun standpunten kunnen uiteenzetten. Zaterdagmiddag zal de commissie een bezoek brengen aan de gemeenten Vlis- singen, Middelburg, Oost- en West-Sou burg, Meliskerke, St.-Laurens en Bors- sele, die daartoe de wens kenbaar heb ben gemaakt. Een „boerenwoning met schuur en erf- paehtsrecht" zoals de omschrijving luidde te Hoedekenskerke heeft woensdagmiddag in hotel „Otte" te Hoe dekenskerke een bedrag van 5800 op gebracht. De woning aan de Steigers- weg, groot 5.64 are, werd op verzoek van de Stichting Beheer Landbouwgron den te Utrecht verkocht door notaris M. S. Frantzen uit Goes. Kopei werd de heer J. J. Peters uit Bergen op Zoom, nadat de heer J. Uitterhoeve uit Hoede kenskerke met 5700 als hoogste in schrijver was genoteerd. De leden van de vrouwenbond N.V.V.-fe- deratie W est-Zeeu wsch-V laanderen brachten dezer dagen een bezoek aan St .-Nicolaas-Waas in België, waar zij verwelkomd werden door afgevaardig den van de socialistische vrouwenbond in het volksgebouw. Na de ontvangst werd een rondrit door de stad gemaakt waarbjj verschillende bezienswaardig heden werden bezichtigd, o.a. een kerk en het kasteel „Walburg, met het astro nomisch uurwerk", „De Heermansklok" en de Sterrenhemel. Tevens werd een bezoek gebracht aan de bejaardenwoon- huizenwijk en de winkelstraten. Op de terugreis werd nog een paar uur in Hulst vertoefd. TERNEUZEN Onze sinterklaaspuzzel heeft weer vele puzzelaars aan het werk gezet. Er is ijverig gepeinsd, gepiekerd en gepuzzeld over het oude sinterklaasliedje, dat luidde: ,fDaar komt hij op zijn paard gezeten. Ja, kindertjes nu wilt gij weten, wat hij U brengt Wees wel te moe, voor stouten is alleen de roe. Gij kent hem toch f Komt grabbelt maar, en past braaf op in het komend jaar. De prijzen werden als volgt toegekend: Waardebon van 25: mevrouw Van Doorn, Bernhardstraat 13, Terneuzen. Waardebon van 10: de heren I. A. Risseeuw, Hennequinstraat 16, Oostburg; J. L. Wis- kerke, Irenestraat 4, Axel; M. L. van Antwerpen, IJsbaanstraat 6, Terneuzen; A. M. Quaak, Willemsweg 62, Schoondijke; C. M. Abra- hamse, Callenfelsstraat 64, Oostburg. Waardebon van 5: de zusters in het zusterhuis, Brugstraat 11, Sluis; de heren J. Pijl, Weststraat 54, Axel; P. van Dixhoorn, Lange Kerkstraat 33, Ter neuzen; P. Beun, Voorstraat 26, Groede en A. Goethals, Dorpsstraat 83, Breskens. De waardebonnen zijn inmiddels aan de gelukkigen toegezonden. VEILING BERGEN OP ZOOM. 4 december. Andijvie 1846. Prei 2236. Sla 818. Witlof 4065. Br eekpeen 613. Bospeen 1628. Waspeen 2534. Rode kool 1019. Witte kool 512. Boerenkool 2531. Sav. kool 22—32. Spruiten 30—149. Uien 12—24. Selderij 36—54. Koolraap 7—11. Cox Orange 65—84. Golden Delicious 40—56. Goudrenet 2039. Jonathan 2032. Traditiegetrouw zal de afdeling Vlissin- gen van de internationale vereniging „Philatelica" dit jaar een Sint-Nicolaas- bijeenkomst houden en wel op vrijdag 6 december in de grote zaal van het Concertgebouw te Vlissingen. De aan de leden gezonden uitnodiging vermeldt het optreden van een bekend goochelaar-mentalist en' het optreden van een band onder leiding van Jo Stok man. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook een postzegelverloting worden ge houden. Namens het hoofdbestuur zal de heer H. B. J. Stemerding de bijeenkomst bij wonen. In Terneuzen is dezer dagen een sport dag gehouden, waaraan werd deelgeno men door personeel van rijks- en ge meentepolitie. In de gymnastiekzaal van de Zuidlandschool speelden teams van gemeentepolitie, van rijkspolitie en po litie te water volleybalwedstrijden, waarbij de gemeentepolitie de eerste cn de rijkspolitie de tweede prijs behaalde. Negenendertig politiemannen namen deel aan een kaartwedstrijd, waarbij 21 prijzen vielen te verdienen. De eerste prijs werd veroverd door de heer M. de Vos van de gemeentepolitie Terneuzen, de tweede was voor de rijkspolitieman J. C. de Groot uit Koewacht, terwijl de adjudant van gemeentepolitie Terneu zen D. Russchen de derde prijs voor zich opeiste. De prijzen werden uitge reikt door de inspecteur korpschef D. van Ooijen van de gemeentepolitie te Terneuzen. De biljartvereniging „Krijt op Tijd" te Sluis hield in zijn clublokaal bij J. Bakx ie jaarlijkse wedstrijd om deegpopoen. De 'uitslag luidde: 1 F. Dusarduijn-J. Smallegange; 2 J. Musson-F. Loocke. Het Sint-Nicolaasfeest voor de kinderen van alle lagere scholen in de gemeente Sluis werd gezamenlijk gevierd in her. r.-k. parochiehuis. Eerst kwamen de leerlingen van de kleuterscholen aan de beurt en daarna de oudere kinderen. Met behulp van het plaatselijk comité kon alles worden georganiseerd en de voorzitter van het comité, de heer Ch. Bukkens bracht dank voor de voortref felijke wijze waarop dit geschied was. HOOFDPLAAT St.-Nicolaas op de scholen Vanmiddag, donderdag, zal St.-Nicolaas met zwarte Piet een bezoek brengen aan de r.k. kleuterschool en de r.-k. lagere school St.-Joseph te Hoofdplaat. Ouders en grootouders van de kleuters zijn uit genodigd het St.-Nicplaasfeest op de kleuterschool mee te vieren. Collecte St.-Nicolaasfeest De te Hoofdplaat gehouden lijstcollecte voor het St.-Nicolaasfeest heeft f 417,50 opgebracht. VANDAAG Middelburg Electro: Avontuur in Tanger, 19.30 uur, 14 jaar. Vlissingen Alhambra: De prostitutie, 20 uur, 14 jaar. Concertgebouw: sinterklaas feest „De Posthoorn", 14 uur. Bergen op Zoom: The birds, 20 uur, 18 jaar. Luxor: Transport der verdoemden, 20 uur, 18 jaar. Goes Grote Markt: Premiekeuringen; 10 uur. Vrijdagavond, 13 december 1963 te 7.30 uur komt de gemeenteraad van Hoofd plaat onder voorzitterschap van burge meester J. F. C. Temmerman in openba re vergadering bijeen. Deze raadsvergadering zal vermoedelijk de laatste zijn in het jaar 1963 Onder de mededelingen wordt vermeld, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van 1 november 1963 aan burgemeester J F. C. Temmerman de gemeentewo ning Schoolstraat 26, thans nog be woond door het gezin M. Vinke, met in gang van 1 januari 1 n64 zal worden ver huurd. Voorts zal het college van burgemeester en wethouders de raad mededelen, dat in principe financiële medewerking is toegezegd voor de aanleg van een nieu we weg door de Zoutepolder te Biervliet. De agenda vermeldt verder de volgende punten: Subsidieverzoeken van de stichting Dienst voor de Geestelijke Volksgezond heid in de provincie Zeeland te Middel burg, de r.-k. stichting voor Geestelijke Volksgezondheid van het Zeeuwse Wit Gele Kruis te Terneuzen, de Katholieke Reclasseringsvereniging, afdeling Zee land te Middelburg; toekenning van een prestatiebeloning ad 12 aan de ge meentewerkman (voorman) door wijzi ging van de bezoldigingsverordening; herziening uitgifteprijs bouw- en tuin grond in het uitbreidingsplan Slijkplaat; aanvraag om bijdrage in de kosten van fruitteeltvakonderwijs voor het jaar 1963 door het gemeentebestuur van Phi lippine; verzoek om adhesie inzake be zwaar tegen opheffing rijksbijdrage schoolmelk door de raad der gemeente Purmerend; aangaan van een rekening- courantkrediet voor 1964 ad 50.000, met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage om over liquide geldmiddelen te beschikken. CADZAND De afdeling Cadzand van de vrouwen bond van het N.V.V. vierde dezer dagen haar 15-jarig bestaan in café „Buiten- lust". De voorzitster, mevrouw J. Adriaansen- De Neef, opende de bijeenkomst, waarbij zij vooral een welkom toeriep aan bur gemeester J. A. Leenhouts, districtsbe stuurder C. Hoek, de heer A. van de Vel de, voorzitter van de bestuurdersbond West Zeeuwsch-Vlaanderen, mevrouw Overweel, secretaresse van het district Zeeland en aan de overige bestuursleden van de A.N.A.B. en de A.NB., alsmede verschillende bestuursleden van andere afdelingen. De heer Hoek feliciteerde het bestuur en de leden met het 15-jarige bestaan en hoopte dat de afdeling met dezelfde ac tiviteit zal blijven voortgaan als de af gelopen 15 jaar is geschied. Bijzondere woorden van dank richtte hij tot de voorzitster voor het vele werk, dat zij die 15 jaar voor de vrouwenbond heeft gedaan. Burgemeester Leenhouts feliciteerde de afdeling en ook mevrouw Adriaansen voor het vele werk dat zij verrichtte als voorzitster van de vrouwenbond en als gemeenteraadslid. De heer Van de Velde sprak felicitaties namens de bestuurdersbond West- Zeeuwsch-Vlaanderen en bood een en veloppe met inhoud aan. Mevrouw Over weel bracht namens het district Zeeland haar gelukwensen over en bood eveneens een enveloppe met inhoud aan. Namens de A.V.B. bood de heer I. B. de Groote zijn gelukwensen aan, vergezeld van een enveloppe met inhoud. Namens de A.N.A.B. sprak voorzitter J. Vasseur enige woorden, evenals vele bestuursle den van verschillende afdelingen. Na al deze gelukwensen dankte me vrouw Adriaansen-de Neef allen die tot haar en de afdeling Cadzand woorden van waardering hadden gesproken. Hierna volgde nog een gezellig samen zijn onder leiding van de conferencier R. de Jonge. OOSTBURG De door de stichting reclamefonds Zeeuwse markten georganiseerde Sint- Nicolaasmarkt te Oostburg trok woens dagmiddag vele belangstellenden. Niet alleen uit Oostburg en de omliggende plaatsen, maar ook uit België waren vele kooplustigen naar Oostburg geko men om naast het doen van hun St.-Ni- colaasinkopen ook hun geluk te probe ren bij de gratis uitdeling van de vele banketstaven. Ter gelegenheid van deze feestmarkt werden er op de markt ge nummerde folders uitgereikt, die kans raven op een lekkere surprise. Op het punt, waar de lijst met de prijswinnende nummers ophing stonden de marktbe- zoekers tegen vier uur rijen dik om te controleren of hun folder recht op een banketstaaf gaf. Ruim 120 gelukkige marktbezoekers konden de thuisreis met een surprise ondernemen. Het bureau ontwikkeling Zeeland is in toenemende mate een nuttige schakel geworden tussen Gedeputeerde Staten enerzijds en het bedrijfsleven, rijksin stanties en provinciale diensten en in stellingen anderzijds. Dit delen G.S. mee in hun memorie van antwoord op de provinciale begroting voor 1964. Het bureau is onder andere belast met de secretariaten van verschillende com missies, hetgeen veel tijd en arbeids kracht vergt. Met name noemen G.S. in dit verband de secretariaten van de commissie Zuid-Sloe, de studiecommis sie voor de beheersvorm van het haven en industriegebied in de kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen, de Provinciale Zeeuwse Recreatie Commissie en Ce com missie voor de Sociaal-culturele Infra structuur. Wat de werkzaamheden van het bureau betreft, noemen G.S. verder de economische infrastructuur en de woningverdeling. Het bureau is een on derdeel van het griffieapparaat en treedt uiteraard niet zelfstandig naar buiten op. Enkele statenleden betwijfelden of de wijze waarop de voorlichting wordt ver zorgd wel altijd de juiste is. G.S. mer ken op dat deze voorlichting thans is opgedragen aan het bureau ontwikke ling Zeeland. De uitbouw van de voor lichting wordt geleidelijk ter hand ge nomen. Gedeputeerde Staten wijzen er voorts op, dat op het terrein van de voorlichting ook de verschillende pro vinciale instellingen, met name het E.T.I., werkzaam zijn. Aan de coördina tie wordt de nodige aandacht besteed. Tot koster van de hervormde Johannes kerk en conciërge van het wijkcentrum 't Anker te Vlissingen is benoemd de heer D. Kreft. koster van de Bethelkerk te Schiedam-Zuid. horst, eig. Marcel D'hoore, Sluis; lc IIva d'Amice, eig. A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat; 2a Bea van Dijkzlcht, eig. W. L. P. de Blaey, Biervliet; 2b Mia v. Dijkzicht, eig. W. L. P. de Blaey; 2c Diane, eig. Stallen de Dobbelaere, IJzen- dijke; 2d Vera v. Dorpszicht, eig. Alb. v. Waes, IJzendijke. Beste merrieveulen Indiga d'Amice van A. J. E. Temmer- paarden, hengst-'en merrieveulèns ?e" j Hengstveulens, geboren 1963, grote boren in 1963 en hengsten en merries if. le Barc;n van Crooy, eig! Marcel "i*"*™stonden dins-1 D.hoore en R j. de Milliano, Oostburg- Ongeveer vijftig paarden VA-jarige met afstammelingen dagmiddag op het marktplein van lb Certain v Astrid, eig. O. A. Blondeël, IJzendijke voor de zeyenentmntigste Aarden5urg; 2 Berrno v. d. Belt, eig. R. najaarskeuring van de Veremgmg voor j en A g de Milliano, Oostburg. Paardenfokkers in West-Zeeuwsch- - Vlaanderen, „Rust Roest". Ondanks de doordringende koude was de belangstelling van de zijde der fok kers en de bij de fokkerij geïnteresseer den zeer goed, hoewel velen na korter of langer tijd de verwarmde cafés op zochten, om daar de uitslag van de keu ring af te wachten. In vergelijking tot vorig jaar was er ze ker geen reden tot ontevredenheid over de kwaliteit van de aangevoerde dieren. Vooral onder de jonge hengsten en de merrieveulens waren veelbelovende exemplaren. Ondanks het feit dat deze keuringen wat de aantallen aangevoerde dieren betreft „niet meer zijn wat ze vroeger waren", zoals wij iemand hoor den zeggen, mogen de organisatoren toch meer dan tevreden zijn. De uitslag van de keuring, zoals vast gesteld door de vier keurmeesters, de heren P. H. Slots uit Baexem, A. A. v. Velde uit Moercapelle, M. L. M. Yse- baert uit Axel en J. van 't Westeinde uit Nieuwdorp, is als volgt: Merrieveulens, geboren in 1963, grote maat: la (naam onbekend), eig. C. N. den Hamer, Schoondijke; lb Rési v. Dorpzicht, eig. Alb. v. Waes, IJzendijke; 2a Gerza v. d. Blindeweg, eig. F. D. Haak, Biervliet; 2b Gaby v. Sluis, eig. André Wemaer, Sluis; 2c Kitty d'Ahea, eig. gebr. Haak, Biervliet. Merrieveu- lens, geboren in 1963, kleine maat: la Indiga d'Amice, eig. A. J. E. Temmer man, Hoofdplaat; lb Dorrie v. Wilgen- Op zakelijke wijze en in een vlot tempo heeft de raad van Groede woensdag avond de begroting voor het jaar 1964 vastgesteld. De gewone dienst sluit met een post onvoorzien van 3205,13, maar de kapitaalsdienst vertoont een nadelig slot van bijna 167.000. Voorts besloot de raad om in beginsel met een aantal andere gemeenten in West-Zeeuwsch-Vlaanderen deel te ne men aan een gemeenschappelijke vuil ophaaldienst. Na een uitvoerige uiteen zetting door de stedebouwkundige ir. Polleij besloot de raad het reeds eerder besproken uitbreidingsplan voor de kust vast te stellen. Na de vorige bespreking zijn namelijk enkele wijzigingen in het ontwerpplan aangebracht. De terreinen, waarin het plan is geprojecteerd beslaan een opper vlakte van 45 ha. „Maar aangezien de nodige rijksgoedkeuringen voorlopig nog wel uitblijven, zal van realisering op korte termijn geen sprake kunnen zijn", aldus burgemeester J. C- Everaars. Voorts besloot de raad tot vaststelling van een bouwexploitatieverordening. De ze houdt onder meer in, dat voor de kuststrook geen bouwvergunning meer mag worden afgegeven alvorens een door de raad vast te stellen bijdrage in de kosten van de publieke werken is betaald. Het trouwen op zaterdag wordt in Groede een dure aangelegenheid. De kosten zullen namelijk zijn: tussen 9 uur en half elf 50, tussen twee uur en half vier 75 en op de overige uren zelfs ƒ100. Burgemeester Everaars zei van me ning te zijn, dat er op de overige werkdagen voldoende gelegenheid be staat om in de echt te worden ver bonden. „Zaterdags wil ook het per soneel van de afdeling burgerlijke stand graag vrij zijn", zo voegde hij er aan toe. Ter geruststelling kan worden vermeld, dat het kosteloos trouwen mogelijk blijft op donderdag tussen 9 uur en half tien en tussen half drie en 4 uur. Voorts werden nog enkele wijzigingen op de heffing van leges vastgesteld. Onder voorbehoud, dat de Kroon ont heffing verleent van het in artikel 1505 van het burgerlijk wetboek bepaalde (kopen van gemeente-eigendommen door raadsleden) werd besloten het pand Slijkstraat 12 te verkopen aan de heer R. J. van Damme. Goedgekeurd werd voorts de begroting 1964 voor het bur gerlijk armbestuur. Aan de heer A. L. M. de Sutter werd op verzoek eervol ontslag verleend als ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgemeester J. C. Everaars werd met algemene stemmen herbenoemd als afgevaardigde van de gemeente in het bestuur van de be schuttende werkplaatsen West- Zeeuwsch-Vlaanderen. De door de raad op 27 juni jl. vastgestelde winkelsluï- tingsverordening werd op verzoek van de winkeliersvereniging weer ingetrok ken. In het algemeen ambtenarenregle ment werden enkele wijzigingen aange bracht met betrekking tot overwerkver goedingen. De fruitteeltvakschool te Phi lippine kreeg van de raad een bijdrage van 50 voor elke uit Groede afkomsti ge leerling aan die school. De gemeente lijke subsidie aan Het Groene Kruis werd vastgesteld op 5 voor gezinnen en 3,75 voor alleenstaanden. Te zijner tijd kan een soortgelijk besluit worden genomen ten aanzien van het Wit-Gele Kruis. De stichting Centraal Schoolbe stuur St. Louis te Oudenbosch kreeg een subsidie van 30 per uit Groede afkom stige leerling. Besloten werd met de Bank voor Nederlandsche Gemeenten een rekening-courantovereenkomst aan te gaan tot een bedrag van 100.000. Bij de aanvang van de vergadering werd door burgemeester Everaars het overlij den van president Kennedy herdacht. Hengstveulens geboren in 1963, kleine maat: la Robbie v. Cora, eig. G. E. de Badts, Schoondijke; lb Unique v. d. Brielshoeve, eig. Aug. de Smet, Bier vliet; 2a Bienvenu v. d. Dwarsweg, eig. P. E. de Backere, St.-Kruis; 2b Alex v. Bea, eig. O. A. Blondeel, Aardenburg. Beste hengstveulen Baron v. Crooy van Marcel D'hoore en R. J. de Milliano. Merries geboren in 1962, kleine maat: la Olga, eig. A. Antheunis, IJzendijke; lb Xantippe v. d. Troffel, eig. R. J. de Milliano, Oostburg; 2a (naam onbe kend) eig. C. N. den Hamer, Schoondij ke; 2b Paula, eig. gebr. Buysse, Bier vliet. Merries, geboren in 1962, grote maat: la Anja v. d. Statendljk, eig. wed. J. den Hamer, IJzendijke; lb Helène d'Amice, eig. A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat; 2a Patrice, eig. A. J. Ter- mote, IJzendijke; 2b Marna v. Smakt, eig. A. J. E. Temmerman. Kampioene Anja v. d. Statendijk. Hengsten geboren in 1962, kleine maat: la Barnum v. Wils eig. A. J. Termote en gebr. Hendrix, IJzendijke-Heel; lb Gambo v. Essenhof, eig. A. J. Termote en A. J. v. d. Meulen, IJzendijke; 2 Cla- ron v. Krabbeneiland, eig. A. J. Termote en A. J. v. d. Meulen, IJzendijke. Heng sten geboren in 1962, grote maat: la Unique v. Castenray, eig. A. J. Termote en gebr. Hendrix, IJzendijke-Heel; lb Baron v. Axel, eig. C. N. den Hamer, Aardenburg; 2a Frank v. Willemskerke polder, eig. C. N. den Hamer, Aarden burg; 2b Castro, eig. Stallen de Dobbe laere, IJzendijke. Kampioen 1%-jarige hengsten Unique v. Castenray. Hengsten met in 1962 geboren afstam melingen: la Gaillard de Bienvène, eig. C. N. den Hamer en A. J. Catseman, AardenburgBiervliet; lb Baron v. Kruispolder, eig. C. N. den Hamer en A. J. Catseman. Hengsten met in 1963 geboren afstammelingen: la Kastar de Beauvoir, eig. A. J. E. Temmermann, Hoofdplaat; lb Baron v. Kruispolder, eig. C. N. den Hamer en A. J. Catse man; lc Roland v. d. Polder, eig. G. E. de Badts, e.a. Schoondijke; 2 Gaulard de Bienvène, eig. C. N. den Hamer en A. J. Catseman. Merries met ten minste twee afstamme lingen: la Coguette v. d. Melo, eig. A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat; lb Frida v. d. Belt, eig. R. J. en A. E. de Milliano, Oostburg; 2 Suzie v. d. Rijskeet, P. E. de Backere, St.-Kruis. OOK VOOR NAAR Tel. 01150-2741 RETRANCHEMENT. Getrouwd: F. J. E. van den Bussche 21 j. en M. S. P. Cambier 21 j. AXEL. Bevallen: C. den Hamer—Verhelst, d. J. L. DielemanRinn, d. C. C. Tolhoek—Koster, z. Ondertrouwd: C. de Feijter 24 j. en M. M. Dieleman 20 j. C. S. de Bree 25 j. en B. E. Scheele 22 1. A. Dieleman 24 j. en M. S. Scheele 23 j. C. S. Donze 22 j. en C. de Smet 21 j. A. Riemens 17 j. en A. Heerspink 17 j. Getrouwd: J. de Feijter 49 j. en R. C. Pau wels 40 J.: C. G. Riemens, 25 1. en A. J. van Es 19 3.; M. C. Zevenbergen 21 j. en C. M. Slabbekoorn 20 j.; J. P. Dieleman, 19 j. en M. A. Meijer 19 3. Overleden: J. Platteeuw 96 3. wedn. v. C. F. Butler; N. Geelhoedt, 80 j. IJZENDIJKE Bevallen: C. de Back-de Graaf, d.; L. E. M. Deveneijns-van Tiggelen, z.; M. L. Goossens- Verstraete, z. Getrouwd: W. F. J. Boussen en H. E. M. Mollet. Overleden: E. M. de Baerdemaeker wed. van E. H. de Witte. HOOFDPLAAT Bevallen: A. Cornelis-Cammaert, z. Getrouwd: W. A. Vervaet, 24 3- en A. M. A. Verstraete, 24 j. Overleden: Th. Scherbeijn, 75 j. EIERNOTERING GOES. Bericht van verzamelaars. Kippeëieren 11% ct., kleine kippeeieren 7% cent. COÖP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM. Aardappelen 1419, Andijvie 4359 per kg. Bloemkool IA: 7 stuks 911,01, 8 stuks 60 70. Bloemkool IIA: 6 stuks 591,01, 7 stuks 52—65. Rode kool 13—16, Gele kool 14—22. Groene kool I 2430 per kg. Sla IA 15—24, Sla IC 714 per stuk. Spruiten IA 7090, HA 44—67 IB 64, IIB 20—35, ID 6S—90, Prei I 26 34 per kg. Selderij 616, Peterselie 715 per bos. Grote Peen 914, Uien I 1623, ge schoond 2533, Boerenkool 2833, Kroten IA 13—17, IB 3, Witlof IA 66—74, IIA 43—65, IB 5460, IIB 3655 per kg. Aanvoer 38.000 kg. Knolselderij: 20 stuks 1621, 16 stuks 20 24. Black Alicante I 2,452,46, Golden De licious IAA 4468, IA 40—59, IB 3847, 25—30. HA 40—59, IIB 32—43. IIC 22—29. Jo nathan IAA 39—42, IA 21—41, IB 21—32, IC 18—26, IIA 17—21. Goudrenetten IAA 37—51, IA 3545, IB 34—3?, IC 29—31, nA 3548, HB 3234. Cox's Orange Pippin IAA 75—87, IA 64—79, IB 41—58, IIA 53—56, IIB 42—46, IIC 2630 per kg. VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 4 december. Industrie- en exportveiling. Goudrenet 1 85 40. 80 39—47, 75 36—42, 70 33—34, 65 31, 2 80 34, 70 30. 75 31. 65 29, 2D 19, 3 grof 29, 3 fijn 18. Jonathan 1 75 3234, 70 32—36, 65 31—33, 60 28—30, 2 80A 30, 75A 24—26, 70 70A 24.40—26, 65A 24.30—27, 60A 25—26, 280B 19. 79B 20, 70B 22, 65B 22, 60B 22, 2D 14, 3 grof 19—23, 3 grof B 18, 3 fijn 1316. Cox Orange Pippin 1 75 78, 70 74, 65 66—67, 60 46, 2 65 60—64, 60 45—50, 55 28, 3 grof 35, 3 fijn 17. Golden Delicious Ex. 70 61. 65 63, 1 80 53—56, 75 52—57, 70 53—58, 60 33—41, 6? 43—53, 2 80 44, 75 35—52, 70 3549, 65 31—44, 60 23—32, 2D 18—22, 3 grof 18—37. 3 fijn 14—19. Winston 2 75 42, 70 45, 65 36. 60 26, 55 15. 2D 13. 3 grof 22, 3 fijn 14. Rode Goudrenet 1 80 40, 2 75 32. 70 30, 65 25, 60 23, 1 85 42, 75 36. Lomb. Calville 2 80 20—25. 75 20—25, 70 20—27, 65 18, 60 18, 2D 17, 3 grof 17, 3 fijn 14. Zoete Ermgaard 1 60 5463, 95 41—40, 2D 22—23, 3 grof 36, 3 fijn 14. Gieser Wildeman 2 60 61, 50 36, 2D 19, 3 grof 35— 37, 3 fijn 7.5018. Conference 1 65 58, 60 51.80—52.60, 55 40.75—41.30. Saint Remy 2 75 34. Brederode 1 65 40, 75 44, 70 45. Pondspeer 2 85 28, 75 33, 6? 34. Comtesse de Paris 2 65 27, 60 23, 55 17, 2D 12. 3 grof 15, 3 fijn 12. Geplukte kroetappels 13.90. Groenteveiling. Witlof 3058. Andijvie 2280. Kasandijvie 1 63, 2 19. Prei 2033. Rode kool 6 5015. Spruitkool 47. Knolselderij 6.509.50. Boerenkool 23. Tomaten 32. Bloemkool 25. Kropsla 5.50. VEILING GOES. 4 december. Prijsbericht. Per stuk: Bloem kool Al 86. A2 72, BI 50—68, B2 37—45, C2 2629. Kropsla 2 6, Cl 5. Per kg: Andijvie 1 36—39, 2 20—30. Prei Al 23—28, A2 20—24. Witlof Al 95— 63. A2 39—55. BI 53—56, B2 4653, afw. 3538. Spruiten Al 5464, A2 47—49, B2 21—37. Veldsla 1 29—43. Selderij 43—53. Knolselderij 2 7—13. Rode kool 1 13— 15, 2 10—14, BI 7—8. Groene kool 2 27. BI 1721. Witte kool 1 78. Boerenkool 1 1626. Uien afw. 7. Rode peen BI 12—16, Cl 14. VEILING TERNEUZEN. Sla 2 10.10—13, C 5—5.20. Bloemkool A2 74— 82, B 41—69, B2 36—62, C2 18—35, afw. 16. Knolselderij 1219. Selderij 1013. Barima 1 11.8012. Andijvie 1 42. 2 1534. Rode kool 1521. Sav. kool 3137. Witte kool 615. Boerenkool 2526. Breekpeen 1419. Was peen A2 20. Prei 1535. Knolselderij 1517. Spruiten geschoond 102, ongeschoond 27— 60. Uien 1 19, 2 4—15. Witlof A2 48—61, B 53—63, B2 58—59. afw. 27—39. Veldsla 2 64. Appelen: Golden Delicious 1 80 5556, 75 57 58, 70 53—54, 65 45—46, 60 27—28, 2 80 41— 44, 75 37—46, 70 34—44. 65 32—34, 60 23—26, 3 grof 2331, 3 fijn 1322. Jonathan 1 80 32 33. 2 75 33—34, 1 70 34, 65 32—33, 60 25—26, 2 80 30—31, 75 27—30, 70 24—29, 69 22—25, 60 21—22, 2D 13. 3 grof 17—23, 3 fijn 13—14. Cox Orange 1 80 80. 75 74—72, 70 75—79, 65 67—68, 60 46—50, 55 32—33, 2 80 6869, 75 63 71, 70 62—70, 65 5265. 60 3843, 55 26—27, 2D 22—23, 3 grof 4548, 3 fijn 20—23. Goud renet 1 85 38—40. 80 38—39, 75 36—37, 2 89 33—34, 80 32—33, 75 31—32, 70 29—30, 65 25— 26, 2D 1819, 3 grof 2526. Peren: Conferen ce 1 65-75 58.20, 60 53.10, 55 41—46, 2D 28. 3 fijn 17. D. du Cornice 2 75 110, 65 110, 3 grof 7076, 3 fijn 5154. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen 4342 kg, 0,831,18. Schar 293 kg. Bot 277 kg. Wijting 594 kg. Schol 253 kg. Kabeljauw 106 kg. Tong 5 kg. Wulk 3 kg. Ongesorteerde vis 31 kg. Sprot 46.997 kg. EIERVEILING BERGEN OP ZOOM. Eiernoteringen van de Coöp. Wouwse Melk inrichting Bergen op Zoom. Ingaande don derdag 9 december 1963. Prijsklas 0 19 cent, 1 18 cent, 2 16 cent, 3 15 cent, 4 13 cent, 5 12 cent. Nagekomen advertenties SLUIS Overleden: W. Jansen, 89 j. wedn. van van der Heijden. ZUIDZANDE Bevallen: S. Kools-Luteijn, d. W. Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, onze lieve zorg zame echtgenote, moe der en oma MARIA REGINA DE CALU1VÉ, echtgenote van Leendert de Visser, op de leeftijd van 52 jaar. L. de Visser. E. L. Rijsdijk- de Visser. F. Rtjsdijk. Irik. Marleen. Vlissingen, 4 december 1963. Spuistraat 19. Condoleantieadres Steenhuisstraat 21. De overledene ligt op gebaard in de rouwka mer van het St.-Jo- sephziekenhuis. De gezongen uitvaart dienst zal plaatshebben op zaterdag 7 dec. a.s. te 10.30 uur in de pa rochiekerk van O.L.V. van de H. Rozenkrans en St.-Jacob te Vlissin gen, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Liever geen bezoek. Het is voor ons een droeve plicht U mee te delen, dat op 56-jarige leeftijd plotseling is overleden de zeereerwaarde heer JOANNES NICOLAAS KOSSEN in leven rector van huize „Charitas" te Roosen daal. Hij diende als priester Christus' Kerk gedu rende 31 jaar. Familie Kossen Overste en zusters van huize „Charitas" Roosendaal, 4 december 1963. „Charitas" Kalsdonksestraat 89. Op vrijdag 6 december worden te 18.00 uur de Metten gezongen in de kapel van huize „Chari tas". De plechtige uitvaartdienst zal aldaar ge schieden op zaterdag 7 december te 10.00 uur, waarna de begrafenis plaatsheeft op het kloos terkerkhof.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 13