Tweede conciliezitting door paus gesloten Madrid hoopt nog op Spaans goud uit Moskou Openluchttheater Axel krijgt een opknapbeurt P0LLE PELLI EN PING0 ROKKEN BLOUSES De krant kunt u met missen Voorstel met hakken ove de sloot Paus Paulus naar Palestina 515 ton goud Dank aan niet r.-kwaarnemers „Poging brug tussen de afgescheiden broeders en onszelf te vinden" Erkenning PAUS STELT RAAD VAN BISSCHOPPEN AAN Prof. Andriessen tegen verhoging margarineprijs CONTACTEN MET SOWJET-UNIE GROEIEN BOLSHOI-BALLET NAAR MADRID Na langdurig debat in raad Met de hakken Grond Kerkelijke mutaties Optimistisch VEILIGHEIDSDIENST STELT ONDERZOEK IH NAAR ACTIVITEITEN VAN BLAD D5HU/S vers rundvlees. 561 ste STAATSLOTERIJ «e kias ne lijst LICHT OP UW SCHOUDERS MAAR HEEL WARM ZIJN DE DEMI'S VAN VAN LIERE 99,- - 165,- 6 PROVINCIALE Z B B U W 8 E COURANT DONDERDAG 5 DECEMBER 1963 Met een openbare vergadering in de Sint-Pietersbasiliek onder leiding van paus Paulus de zesde zelf, is woensdag de tweede zittingsperiode in septem ber jl. aangevangen van het huidige Vaticaanse concilie besloten. De vol gende zittingsperiode zal september vol gend jaar beginnen. Op de openbare vergadering heeft de paus de eerste twee gereed gekomen „constituties" over vernieuwingen in de liturgie van de R.-K. Kerk en over de moderne communicatiemiddelen officieel afgekondigd. De paus zei in zijn toespraak tot de 2200 concilievaders dat het concilie hard gewerkt heeft en enkele gedeelten van zijn enorme taak heeft voltooid maar dat er nog veel te doen overbleef. De liturgische hervormingen worden over het algemeen van veel groter en directer belang geacht dan de uitspra ken t.a.v. de communicatiemiddelen. Voordat de paus tot de officiële be krachtiging overging brachten de bis schoppen nogmaals hun stem uit, een ritueel gebeuren waarbij slechts twee vormen van stemmen mogelijk waren, namelijk voor of tegen. De constitutie over de liturgie kreeg 2147 stemmen voor en 4 tegen en die over de communicatiemiddelen kreeg op de openbare vergadering 1960 stemmen voor en 164 tegen. Na zijn dank te heb ben betuigd aan de concilievaders en allen die aan het werk van de afgelopen zitting hebben bijgedragen genoemd werden ook de niet r.-k. waarnemers en de r.-k. toehoorders, pers, radio en televisie deelde de paus mee dat in de komende tussenperiode kortere schema teksten zullen worden opgesteld zodat het concilie in de derde zittingsperiode gemakkelijker tot besluiten zal kunnen komen. De zogenaamde postconciliaire cammissies zullen dan de omschreven beginselen vollediger en praktisch moe ten uitwerken. Over de liturgieconstitutie zei paus Paulus dat hij hierin een erkenning zag van een juiste orde van waarden en plichten. De constitutie over de communicatie middelen moge, aldus de paus, een hulp zijn bij het leiden van aanmoedigen van de talrijke vormen van activiteit bij de uitoefening van het herderlijk ambt en van de katholieke zending in de wereld. Paus Paulus de zesde heeft bij de slui ting van de tweede zittingsperiode van het Vaticaanse concilie, in de Sint-Pie tersbasiliek de instelling aangekondigd van een raad van bisschoppen die de paus moet adviseren en hem moet hel pen de besluiten van het concilie in praktijk te brengen. Tot leden van deze raad wil paus Paulus bisschoppen uit de gehele wereld, leden van klooster orden en daartoe geschikte leden van het college van kardinalen benoemen. Het concilie heeft getracht middelen te vinden om de kloof tussen „onze afgescheiden broeders en onszelf" te overbruggen, aldus de paus. Hij verklaarde verder o.m. dat het thans geldende canonieke recht een ontwikke ling in twee richtingen zal ondergaan: meer waardigheid en doeltreffendheid van optreden voor iedere persoon en functie en tezelfdertijd versterking van het hiërarchisch gezag in naastenliefde en wederzijds respect. Sprekend over de liturgieconstitutie zei de paus te ver langen dat niemand de normen van het officiële gebed van de kerk aantast door invoering van particuliere devoties en dat niemand zich het recht zal aan matigen op eigen gezag vooruit te lopen op de toepassing van de constitutie voordat officiële instructies daarom trent zijn gegeven. Ten aanzien van de kwestie der be voegdheden van de bisschoppen zei paus Paulus dat het huidige concilie de voortzetting is van het eerste Vati caanse concilie dat het dogma over de onfeilbaarheid van de paus heeft gedefi nieerd. De Nederlandse minister van economi sche zaken, prof. Andriessen, heeft dins dagavond in de ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap vier argumenten aangevoerd tegen de door de Europese commissie voorgestel de verhoging van de margarineprijs. Deze verhoging zou het gevolg zijn van een omslag op oliën en vetten van onge veer 13 cent per kilo, die zou worden industrie in Italië, een produktietoeslag aangewend voor steun aan de olijfolie voor kool- en raapzaad en de stabilisa tie voor de prijzen van oliehoudende zaden uit de met de E.E.G. geassocieer de Afrikaanse gebieden. Minister Andriessen voerde aan, dat een dergelijke omslag in de eerste plaats principieel onjuist is. Er zit namelijk het beginsel in besloten van steun ten koste van een produkt in dit geval boter voor een ander produkt. Dit zou het gevaar van een precedent inhou den en waarom zou morgen bijvoorbeeld de olie niet worden belast voor kolen, aldus vroeg hij zich af. Minister Andriessen voerde voorts de volgende argumenten aan: Een dergelijke maatregel zou verdere consequenties hebben voor de kosten van het levensonderhoud in Nederland. Als gevolg van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal de boterprijs in Ne derland reeds stijgen. Het zou moeilijk te verdedigen zijn, dat ook de margari neprijs omhoog gaat; het zou remmend werken op de invoer van grondstoffen uit de ontwikkelings gebieden en in strijd zijn met in het G.A.T.T. ge maakte afspraken. (Van een correspondent) Voor het eerst sedert de Spaanse burgeroorlog zal binnenkort een gezelschap Sowjet-Russische dansers in Spanje optreden: op Madrids grootste toneel zal het ballet van het Moskouse Bol- shoitheater onder Irina Grjebi- na dansen voor Spaans publiek. Zelfs 't Madrileense regerings blad „Hoja de Iunes" roert on der twee- en driekoloms koppen de reclametrom voor deze ge beurtenis. Tegelijkertijd blijft hardnekkig het ge rucht de ronde doen dat het deze zo mer afgezegde bezoek van vakbonds leiders uit de Sowjet-Unie nu in de komende winter te verwachten is. Maar met dit alles is ook de oude discussie over het Spaanse goud in Moskou weer op gang gekomen. Vierhonderd ton Spaans goud ter waar de van meer dan 500 miljoen dollar, die tijdens de burgeroorlog naar Rus land werden overgebracht, rusten nog steeds in de onderaardse gewei Het openluchttheater te Axel geniet be paald niet de volledige sympathie van de gemeenteraad. Dit is dinsdagavond wel heel duidelijk gebleken bjj het voor stel van b. en w. om 40.000 uit te trekken om daarmee het in een deso late toestand verkerende theater geheel op te knappen. Er is over deze aange legenheid bijzonder lang van gedachten gewisseld, waarbij het er in eerste in stantie op geleek, dat het voorstel geen schijn van kans had. De meningen van de raadsleden A. H. van der Lee („weg gegooid geld"), K. Hamelink („laten liggen, zoals het ligt"), A. de Waard („zie er niets in"), D. J. Oggel („eerst onderzoek instellen naar de belangstel ling hiervoor") spraken duidelijke taal, terwijl ook de heren P. J. van Bende- gem en J. Vink verre van enthousiast bleken. „Een ondankbare taak om dit voor stel nog te verdedigen", zo begon burgemeester M. K. van Dijke, die daarna een gloedvol pleidooi hield om althans de deur nog niet geheel dicht te gooien. Volgens hem ging het om een uitspraak van de raad, namelijk het openluchttheater defi nitief opknappen of definitief af breken. Hij dacht, dat er wel belangstelling zou komen en dat bovendien kans bestaat de restauratie gedeeltelijk gesubsidieerd te krijgen. „Geef ons de gelegenheid alles eens te onderzoeken, maar laat de post cp de begroting staan, omdat wij met enige steun in de rug bij diverse instan ties kunnen aankloppen", aldus burge meester Van Dijke, die zijnerzijds tóe- zegde, dat van de 40.000 geen cent zal worden gebruikt zonder de raad een definitief voorstel te hebben voorgelegd. Het voorstel kwam met zeven stemmen voor en zes tegen, toch maar net met de hakken over de sloot. Voor opknap pen van het theater stemden de heren P. J. van Bendegem, W. de Feijter (bei den e.h.u.), C. van Bendegem, K. Ha melink, mevrolw H. Folkertsma-Staai (alleen p.v.d.a.), M. L. M. Ysebaert en E. A. Maas (beiden k.v.p.). Tegen wa ren de heren D. J. Oggel (g.p.v.), «J. C. van Luijk en A. de Waard (beiden a.r.), A. H. van der Lee, J. den Doelder (g.b.) en J. Vink (k.v.p.). Ook het verbeteren van de Zaamslagse weg, waarvoor op de begroting een be drag van 69.000 werd voorgesteld, gaf aanleiding tot discussie. Maar dit voor stel kreeg wethouder C. van Bendegem er toch door, met alleen de stem van de heer Oggel tegen. De raad verleende zonder hoofdelijke stemming zijn goedkeuring; aan het voorstel over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling centraal bouw- en woningtoezicht in Zeeuwsch- Vlaanderen, welke noodzakelijk is ge worden door de uittreding van de ge meente Terneuzen. De heer J. C. van Luijk wilde in dit verband nog eens dui delijk stellen, dat hij tal van bezwaren heeft tegen de regeling, maar dat hij niet tegen wilde stemmen. Het raadslid P. J. van Bendegem maakte het voor behoud, dat zijn voorstemmen geen voortdurende continuering van de rege ling inhoudt. Dat is ook niet aan de orde, aldus burgemeester Van Dijke. Het gaat alleen om de komende vijf jaar. Vastgesteld werd een verordening op de heffing van precariorechten, waarvan op voorstel van de heer Van der Lee en kele detailpunten nog nader zullen wor den bezien. Het bestuur van de rooms-katholieke kleuterschool kreeg van de raad mede werking tot enkele veranderingen van de school en het aanschaffen van leer middelen. Besloten werd aan de firma D. J. Oggel te Axel een perceel industrieterrein, groot 4500 vierkante meter, te verko pen. Voorts besloot de raad tot overne ming van bijna vier hectare grond van het kroondomein, het toekennen van vergoedingen aan de pachters daarvan en tot het aankopen van een warenhuis van de heer M. de Feijter Een en ander is noodzakelijk ter realisering van het uitbreidings plan-West. Ook de overige reeds eerder vermelde voorstellen tot aan- en verkoop van percelen keurde de raad zonder hoofdelijke stemming goed. Duizend gulden stelde de raad ter be schikking voor aansluiting van een per ceel aan de Butdijk op het net van de P.Z.E.M. Besloten werd de rekening- courantovereenkomst tot een bedrag van 250.000 met de Bank van Neder- landsche Gemeenten te verlengen. Tot bestuurslid van de gemeentelijke instel ling voor sociale zaken werden be noemd de heren P. P. M. de Kort en H. Smies. Burgemeester Van Dijke kon de raad nog meedelen, dat de hogere huur voor de in aanbouw zijnde woningwetflat in verband met de aanleg van centrale verwarming niet 3,75 per week voor verwarming van drie kamers zal bedra gen, maar 3,35 voor verwarming van de gehele flat. Ook dacht hij, dat de stookkosten per week minder zullen bedragen dan de aanvankelijk geraam de 6,- per week. Wie in Nederland rustig naar de stembus wandelt eventueel genoe- gelijk vergezeld door vrouw en kroost, zal zich niet zo gaud reali seren, dat verkiezingen in andere landen wel eens grote risico's inhou- ien voor de stemgerechtigden. De presidentsverkiezingen in Venezuela hebben dat evenwel weer eens dui delijk gemaakt, doordat op de stem mers werd geschoten door pro- Castro-terroristen. Hier wordt een jonge vrouw in Caracas schreeu wend naar een veiliger plaats ge dragen, nadat bij een stembureau op haar is geschoten. Paus Paulus de zesde zal in janua ri aanstaande een bezoek brengen aan Palestina. Dit heeft hij in zijn toespraak op de sluitingsbijeen komst van de tweede zittingspe riode van het Vaticaanse concilie meegedeeld. Vermoedelijk zal de paus de reis per vliegtuig maken. Het zal de eerste keer sinds anderhalve eeuw zijn dat een paus Italië verlaat. De laatste maal was toen paus Pius de ze vende naar Parijs ging - in 1804 om Napoleon te kronen. Het is tevens de eerste maal, dat een paus van een vlieg tuig gebruik maakt. De reis zal het karakter van een bede vaart dragen. De paus zal de heilige plaatsen bezoeken en bidden voor het concilie, de eenheid van de christenen en de vrede. Na Petrus is nog nimmer een paus in het Heilige Land geweest. Het bezoek zal zeer kort zijn. Het is niet uitgeslo ten, dat het slechts een dag zal duren. NED. HERVORMDE KERK Drietal te Scheveningen (vac. A. Groot) J. P. van Roon te Ermelo, P. J. Bos te Sprang en M. van den Bosch te Hoge- veen. Beroepen te Waspik (tevens voor ganger hervormd gereformeerde evan gelisatie te Tilburg) (toez.) J. Groenen boom te Lopikerkapel. GEREF. KERKEN Beroepen te Lutjegast W. Visscher te Rutten (N.O.P.); te Oud-Beijerland G. van Driel te Ouddorp. Bedankt voor Maasdijk C. L. Timmers te Amstelveen; voor Aardenburg-Breskens, Achlum, Elim, Genderen, Grijpskerke (Zld.), Hal le, Holwerd, Schettens, Sint-Pancras, Tweede Exloërmond, Wilnis, Wilsum en Zwaagwesteinde D. W. Gesink, kand. te Amsterdam. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Wolphaartsdijk P. Blok te Dirksland; te Rotterdam-Zuid H. Lig- tenberg te Oudemirdum, die bedankte voor Oostkapelle. 9 Vice-kanselier Mende heeft opnieuw te kennen gegeven dat West-Duitsland bereid is een krediet aan Oost-Duitsland te verstrek ken, maar slechts op voorwaarde dat dit land wat doet aan „de onmenselijke toestand" die In Berlijn geschapen is door de muur. ven van het Kremlin. De Madrileen se kranten hebben thans nauwkeuri ge bijzonderheden gepubliceerd over deze Spaanse staatsschat, die in de laatste oktoberdagen van 1936 onder de persoonlijke leiding van de Sow jet-Russische ambassadeur te Ma drid, Rosenberg, en politiecomman- dant Alexander Orloff, een bijzondere vertrouweling van Stalin, van Carta gena naar Odessa werd verscheept. Het moet in totaal 515 ton goud en zilver geweest zijn, de totale goud- en zilverreserve van de staat, die in dui zenden kisten verpakt de reis naar de Sowjet-Unie ondernam en ver dween in de ondoordringbare kelders van het Kremlin. De Spaanse communist Jesus Hernan dez heeft in zijn boek „Toen ik Sta- lins minister in Spanje was", dat hij publiceerde na een breuk met Stalin, details over deze actie prijsgegeven. Hij verzweeg ook niet, dat zowel 'n aantal Spanjaarden als Russen, die aan de actie hadden deelgenomen, in de volgende jaren op geheimzinnige wijze verdwenen of als contra-revo lutionairen werden terechtgesteld. Belangrijker dan dit getuigenis van Hernandez is echter dat van de voor malige republikeinse minister-presi dent dr. Negrin, wiens familie na zijn dood in 1956 het volledige officiële documentenmateriaal over het goud transport ter beschikking stelde van de Spaanse regering. Hieruit blijkt, dat de Spaanse staats schat uitsluitend om veiligheidsrede nen de Russen in bewaring was ge geven en dat teruggave uitdrukkelijk was toegezegd. Ongeveer honderd ton van het goud en grote hoeveel heden zilver werden zowel volgens Spaanse als Russische officiële docu menten in de loop van de burger oorlog door -de republikeinse regering aan de Russen overgedragen als be taling voor wapenleveranties. Meer dan vierhonderd ton is echter aan toonbaar nog steeds Spaans bezit. De Madrileense regering gelooft, dat zij op het ogenblik enige kans op sla gen heeft, wanneer zij de zaak voor het internationale gerechtshof in Den Haag zou brengen. Moskou, zo argu menteert men, kan niet meer volhou den, van niets te weten, daar intus sen te veel bewijzen voor het goud transport naar Odessa tevoorschijn zijn gekomen. Het Spaanse optimisme wordt versterkt door het feit, dat er een duidelijke wijziging te bespeuren is in de offi ciële houding van Moskou tegenover Madrid. Moskou laat zijn anti-Spaan se propaganda thans voornamelijk over aan de satellietstaten, de com munistische partijen in West-Euro pa en de organisaties van ballingen. Dit zou kunnen wijzen op een toe naderingspolitiek, die zo zegt men - bevorderd wordt door de tweespalt tussen Rusland en China en het ver schijnsel, dat de grote meerderheid van de actieve leden van de in bal lingschap voortbestaande Spaanse communistische partij zich aan Chi nese zijde heeft geschaard. En natuurlijk is het optimisme ook in gegeven door het onmiskenbare feit, dat de Spaanse economie een forse geldinjectie juist nu uitstekend zou kunnen gebruiken en een goudreserve daar een goede grondslag voor vormt. (Van onze Haagse redactie) De veiligheidsdienst van de Ko ninklijke Luchtmacht stelt een on derzoek in naar de mogelijke geva ren, die de activiteiten van het blad „Cockpit, blad voor lucht vaartenthousiasten" zouden kun nen opleveren voor de Nederlandse veiligheid. Dit blad, dat wordt uitgegeven door de heer Hugo Hooftman te Maarn, heeft een rubriek „Cockpit waarnemingsorga nisatie", waarin de redactie de voor namelijk jeugdige lezers aanspoort, ge gevens te verstrekken over overvliegen de en gestationeerde burger- en mili taire vliegtuigen. Van de zijde van de luchtmacht gaf men ons het volgende commentaar: „Wij waren al geruime tijd op de hoogte van de activiteiten van de heer Hooft man en de raadselachtige hobby, die hjj zijn lezers opdringt. Toen het oktober nummer van zijn blad maar liefst drie bladzijden gegevens over Nederlandse luchtbases en vliegtuigbewegingen pu bliceerde, zijn wij geschrokken. De heer Hooftman heeft verklaard, dat wanneer de Koninklijke Luchtmacht hem be nadert en vraagt hier uit veiligheids overwegingen mee op te houden, hij dit zal doen. Onze veiligheidsdienst onder zoekt thans, in hoeverre dit alles ge vaar kan en wij zullen, indien dit het geval blijkt, zeker de heer Hooftman aan deze belofte herinneren. Meer kun nen wij ook niet doen". De heer Hooftman heeft bevestigd, dat hij bereid is met zijn actie op tie hou den wat betreft militaire vliegtuigen, indien hem dat wordt gevraagd. Heden overleed onze geliefde dochter en zuster, ADRIANA CORNELIA SLIGGERS - DEIJ, Laurens Reaellaan 38 I Haarlem. O.- en W.-Souburg: J. Deij. K. P. Deij-de Vos. Vught: J. P. Deij. J. Deij-Hartenberg. Den Haag: L. C. Ladenberg- Deij. A. Ladenberg. O.- en W.-Souburg, 2 december 1963. Kromwegesingel 12. Heden is, zacht en kalm, in zijn Heer en Heiland ontslapen, onze geliefde vader, behuwd- vader en grootvader ABRAHAM DE POORTE, weduwnaar van Elizabeth Pouwer, in de gezegende ouder dom van ruim 81 jaar. (2 Kor. 5 1-5). Kruiningen: L. E. de Jonge- de Poorte J. W. P. de Jonge Wim Ab Ria Els Hoek van Holland: E. N. Weber- de Poorte J. M. Weber Elma Robbert-Jan Irene Middelburg: M. Ysselstein, huisgenote. Middelburg, 3 dec. '63. Herengracht 116. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 6 december a.s. op de algemene be-, graaf plaats te Veere. Vertrek sterfhuis te 14 uur. Liever geen bezoek. Geen bloemen. Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlij den van mijn lieve man ADRIANUS JACOBUS FEIJ, betuig ik mijn dank. Mevr. J. M. Feij- de Vos Vlissingen, dec. 1963. Voor de zeer vele bewijzen van belangstelling en deel neming, ons betoond, na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, mevr. MARIA ANTOINETTE MOL, weduwe van Corns, van Nieuwenhuljze, betuigen wij onze oprechte dank. Fam. Land-Hasse Fam. van Nieuwenhuijze -van Oeveren Fam. van Nieuwenhuijze -van Liere. Kloetinge, nov. 1963. Lange Delft 72-74 MIDDELBURG Morgen 2 uur Abattoir, Seisweg, Middelburg. HOGE PRIJZEN 5000 7393 2000 6445 7656 1500 2151 10937 12522 12637 1000 2567 6269 10884 13654 17649 18738 20967 21446 400 1808 4956 6667 8098 13463 13932 14008 14463 15313 15639 18592 19543 21023 200 2288 2466 2655 3577 6335 6580 7854 8126 8730 9942 10430 12564 15072 16179 16841 17127 17664 17847 18391 19784 19815 20976 21331 PRIJZEN VAN 80.— 1041 090 127 166 186 220 252 275 276 290 12173 238 321 556 703 842 845 406 540 617 882 903 92"/ 971 13112 202 205 294 295 317 319 431 492 683 3004 019 061 146 211 219 223 270 326 398 780 812 987 461 607 715 732 775 804 876 921 14029 083 235 289 401 402 432 435 479 581 3137 146 471 634 676 804 820 927 585 637 653 786 4005 099 109 282 411 478 527 557 575 603 15141 163 192 236 261 384 408 422 468 493 636 679 699 708 756 891 978 987 584 585 593 638 664 668 684 808 5067 088 273 449 451 485 741 773 795 16227 549 565 790 922 988 6038 084 093 160 527 570 598 745 766 853 17004 144 204 301 310 335 388 770 848 896 956 983 937 7056 368 801 878 890 18082 097 127 295 338 404 492 721 732 806 8050 080 112 317 444 450 501 520 537 751 812 948 992 19000 785 930 945 991 19093 151 282 284 325 398 408 414 503 623 9344 357 397 417 422 453 598 774 776 893 652 697 847 860 878 925 969 991 954 960 20018 067 120 259 336 376 607 835 850 884 10012 126 181 455 475 509 528 577 611 673 957 739 914 21038 115 145 325 490 550 566 577 583 591 11028 053 199 408 483 515 526 569 610 689 626 682 782 786 839 696 707 709 727 734 737 875 NIETEN 1026 053 080 096 170 174 245 256 313 347 12007 082 102 118 131 132 200 211 293 338 370 480 491 511 535 537 544 547 560 604 342 349 351 377 398 472 473 548 569 642 623 649 651 678 786 803 816 822 832 648 674 687 688 689 693 733 787 855 886 2020 057 086 158 159 179 187 197 203 217 962 983 307 314 345 406 411 515 573 622 676 729 18007 030 055 058 115 146 170 185 223 224 736 740 788 817 827 831 863 917 951 983 245 261 262 297 305 332 343 352 356 360 8009 012 090 107 116 147 154 164 197 258 389 397 415 423 479 494 501 519 528 561 276 341 345 356 360 383 391 398 427 451 564 624 646 673 679 723 773 783 790 801 487 514 521 541 602 614 635 666 721 777 806 843? 860 867 923 929 970 828 832 848 906 918 954 970 988 14007 077 079 084 091 182 194 226 231 250 4007 036 080 095 137 143 185 211 219 249 335 358 363 379 430 457 496 540 546 572 263 293 318 329 347 363 442 448 457 560 611 639 643 693 694 791 858 880 883 885 591 613 616 622 643 669 675 762 817 876 903 905 915 916 934 938 996 883 963 970 979 15108 114 115 119 158 173 186 202 205 286 5004 005 018 027 032 034 045 049 079 117 295 326 367 400 441 461 533 538 542 553 119 175 194 201 252 260 358 372 377 388 623 751 753 762 798 844 877 901 918 928 413 417 443 445 454 491 522 527 552 554 946 947 952 971 974 16000 647 708 796 811 821 823 830 887 909 982 16046 047 111 220 226 262 275 310 317 334 6000 335 355 403 444 457 480 500 507 518 540 6001 016 034 035 056 088 123 151 193 273 554 556 600 605 627 662 725 744 776 834 294 301 356 388 398 420 451 480 487 512 835 837 850 854 873 939 944 993 997 545 606 652 657 663 664 696 727 728 751 17012 032 071 122 135 207 217 222 272 319 755 781 852 870 900 914 330 342 352 370 378 427 458 504 522 542 7019 025 078 098 108 169 232 239 253 278 585 622 631 641 656 682 693 709 718 720 288 293 317 330 331 374 377 381 385 415 724 763 788 796 819 835 842 882 903 912 461 484 490 494 564 572 576 592 615 642 916 926 929 994 996 661 775 799 813 817 824 849 851 857 940 18027 034 036 091 186 209 216 245 348 359 963 368 374 379 382 392 426 438 467 497 539 8036 062 084 108 122 145 147 161 193 198 544 665 672 692 722 729 835 845 852 879 207 262 292 302 335 379 383 426 433 467 909 959 505 567 594 616 669 703 729 774 796 816 19063 122 147 169 190 214 255 257 278 286 859 862 877 937 942 963 292 300 306 347 351 450 452 471 472 508 9040 044 050 052 077 123 125 157 176 310 517 574 593 622 647 655 665 674 725 729 339 494 499 520 533 540 615 628 631 632 748 791 830 848 871 895 933 985 640 697 740 745 791 814 818 839 851 879 20084 101 131 216 261 285 320 360 375 428 913 941 970 973 441 446 459 479 483 520 539 577 646 659 10042 045 054 061 108 171 174 179 202 239 685 701 728 758 765 766 800 815 849 S69 279 325 348 377 426 456 487 499 524 543 887 907 931 995 581 624 641 671 677 695 696 699 708 711 21057 091 092 105 111 121 128 196 206 213 727 728 741 783 798 847 874 880 970 980 316 318 338 396 406 425 429 431 456 479 983 990 486 525 537 560 603 622 646 666 710 719 11005 027 066 082 100 119 148 154 161 166 774 797 812 815 820 827 878 883 889 897 205 253 341 349 351 370 490 539 550 551 905 963 977 982 990 552 585 638 651 656 745 799 808 817 826 863 895 943 989 Het vierde getal bij de prijzen van 1000,te lezen als: 1 3 6 5 4. a. Ahoi! Pelli! roept Polle, gooi eens eventjes gauw wat blikken aan de wal! ze brengen ons een lading benzine! b. Pelli doet het zo gauw, dat Polle de blikken tegen zijn muts krijgt! Hela daar! roept hij, ze hoeven niet bepaald op m'n hoofd te komen! c. Gauw maar, zegt hij tegen de kleine olifant, des te eerder kun je weer diep ademhalen! Je hebt reusachtig gehol pen, hoor!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 12