mmmrn HoogèHuys DE SHOCK VAN DE ANGST Friese boeren om de week weekend vrij PLEIDOOI VOOR CHR. H.B.S. IN 00ST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Zondagsdienst voor het melken REEËL NATIONAAL VIER JAAR ZLVz PCT. GEGROEID Muidense bakkers bezorgen weer Voor de man die zichzelf wil zijn 3. A. VAN BENNEKOM IN TWEEDE KAMER „Witte plek in protestants christelijk v.h.m.o." LEVENSVERZEKERING SCHADEVERZEKERING KERSTGRATIFICATIE VOOR N.S.-PERSONEEL KERKNIEUWS R.-k. waarnemers naar Raad voor de zending in Mexico Wereldraad wil oecumenisch studiecentrum in Jerusalem Derde fase concilie begint 14 september 1964 KINDERBIJSLAG KLEINE ZELFSTANDIGEN U itleenbibliotheek voorlopig ingericht in lagere school Experiment in Baarderadeel De veldpost en St.-Nicolaas Arbeider weg Raad Sint-Jansteen vlot door agenda SPAARZAAM EN ZUINIG VOLK Consumptieve sfeer nam in 1962 ruim 34 miljard op Ponskaarten niet het laatste woord bij de girodienst Busje tegen auto: een dode en drie gewonden Naar gezinnen Spaarbanken LEZERS SCHRIJVEN VLAGGEN HALF STOK EN FEESTKLANKEN ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 - elk artikel uit deze s I IB^SH Bil 1 persoonlijke Italiaanse serie - Hflj I B|Vi - kenmerkt zich door J_;> V HgI [ft 41 J een eigen karakter. «J \v j y J After shaves 3.95 pré shaves 5.50/Eau de toilettes in de geuren: Acqua di Sélva (pittig) 5.75 Fresco (fris) 7,50 Uomo (gekruid) 9.95 .Geschenkdozen v a. 7.50 Victor pré shaves (87°) v.a. 5.50, in spray (94°) v.a. 7.50 zijn geschikt bij gebruik van ieder elektrisch scheerapparaat. Behalve de heer Mieras (s.g.p.) heeft ook het Zeeuwse kamerlid J. A. van Bennekom (a.r.) tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de begroting voor 1964 van o., k. en w. gepleit voor subsidiëring van een christelijke h.b.s. in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Van Bennekom vroeg hiermee voor de derde maal de aandacht van d? elkaar opvolgende staatssecretarissen. „Ik zou bijzonder graag willen, dat bet ook de laatste maal kon zijn", aldus dit kamerlid. In zijn speech erkende ae heer Van Bennekom, dat deze school aanvankelijk niet groot van omvang zal zijn, maar hij meende, dat dit argument in deze streek weinig ter zake meer doet. „Vorige bewindslieden hebben im pliciet erkend, dat er in principe naast twee r.-k. en twee neutrale instellingen in Zeeuwsch-Vlaanderen plaats be staat voor een prot.-christelijke school" aldus dit Zeeuwse kamerlid. Naar aan leiding van het in de memorie van ant woord op de begroting gestelde, waarin verwezen wordt naar de ongunstige be voegrlheidssituatie in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen, merkte de heer Van Ben nekom op, dat deze situatie gunstiger is dan in vele overige delen van hei land. „Aan bet Janseniuslyceum in Hulst worden volgens de meest recent" gegevens bijna 75 procent van de les sen door bevoegde docenten gegeven Mij dunkt, dat we daarmee, gelet op het algemeen beeld, tevreden mogen zijn" aldus het Zeeuwse kamerlid, die er voorts op wees, dat aan het neutrale Petrus Hondiuslyceum in Terneuzen dit percentage ongeveer 70 bedraagt, ho ger dan enkele jaren geleden. Reden voor de heer Van Bennekom te verkla ren, dat er dus geen enkele reden is om voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van een „uitzonderlijk bedenkelijke situatie" te gewagen. Overigens wees spreker erop dat hij het argument van de bevoegd heidssituatie. ook al zou deze ongunsti ger liggen dan het geval is, toch niet kon accepteren, omdat, zoals hij het uit drukte, „de zorg voor het aantrekken van bevoegde docenten behoort tot de competentie van het bevoegd gezag". „Mocht de betrokken vereniging er niet in slagen hierin te voorzien, dan staan Advertentie) de bewindslieden altijd drastische mid delen ten dienste". Concluderend vroeg de heer Van Bennekom de minister deze zorg voorlopig over te laten aan het be voegd gezag en dit de mogelijkheden te bieden aan deze „witte plek in het pro testants-christelijk v.h.m.o." een einde te maken. De directie van de Nederlandse Spoor wegen heeft bekendgemaakt, dat het personeel van N.S. ook dit jaar een kerstgratificatie zal ontvangen. Gehuwden en daarmee gelijkgestelden krijgen 60,en ongehuwden 30. Al l/K* A-AD Het secretariaat voor de eenheid der christenen heeft twee waarnemers aan gewezen voor de vergadering van de Raad voor de zending van de Wereld raad van Kerken. Het zijn de paters Mejia van het voorlichtingsbureau voor Latijns-Amerikaanse bisschoppen en Tb. Stransky van het secretariaat voor de eenheid. De bijeenkomst wordt in Mexi co gehouden van 8 tot 20 december. De Wereldraad van Kerken overweegt de stichting van een oecumenisch stu diecentrum in Jeruzalem, dat tot taak zou hebben de betrekkingen tussen christenen en joden te verbeteren. Een kleine groep deskundigen, onder wie prominente christenen uit Israël, heeft opdracht gekregen de mogelijkheid hier toe te bestuderen en contact te zoeken met kerken en zendingsgenootschappen in Israël. In het communiqué waarin de Wereld raad in Genève dit meedeelde, werd ge wezen op de „groeiende wrevel van veel Israëli's, vooral onder de ultra-ortlio- doxe groeperingen, tegen de christelijke zending". Beslissing over dit centrum zal worden genomen, nadat bekend is geworden, hoeveel kerken en kerkelijke instellin gen steun willen verlenen. De Wereld raad heeft elders al centra voor het bestuderen van andere niet-christelijke godsdiensten. De derde fase van het Vaticaans con cilie zal 14 september van het volgend jaar beginnen. Het tweede deel wordt 4 december afgesloten. De huidige zitting werd op 29 septem ber jl. geopend. De eerste zitting was 11 okt. 1962 door paus Joannes geopend en duurde tot 8 december daaraanvolgend. De derde zitting zal van 14 september tot 20 november 1964 duren. Minister Veldkamp (sociale zaken) ziet in het loonakkoord, waarbij een mini mumloon van 100 per week is overeen gekomen, geen aanleiding om ook de in komensgrens van 4000 voor premie- vrije kindertoeslag voor kleine zelfstan digen verder op te trekken. Hij zegt dat met betrekking tot de inkomens grens de nodige behoedzaamheid moet worden betracht. Er dient zijns inziens gewaakt te wor den tegen een niet te motiveren discri minatie tussen de kinderbijslagregeling voor de loontrekkenden en die voor de kleine zelfstandigen. Voor de groep van de loontrekkenden wordt de kinderbij slag op premiebasis gefinancierd, terwijl deze groep bovendien langs de weg van de algemene middelen nog bijdraagt in de kinderbijslagkosten van de kleine zelfstandigen. Naarmate nu de inkomensgrens voor de kleine zelfstandigen hoger wordt en als gevolg daarvan een groter bedrag aan rijksmiddelen in de vorm van kinder bijslag aan deze groep van de bevol king toevloeit, wordt het gevaar voor een te vergaande discriminatie groter. Bovendien moet hierbij worden bedacht, dat ook in de premieregeling ingevolge de algemene kinderbijslagwet de kleine zelfstandigen in de vorm van premievrij- stelling of premiereductie reeds facili teiten genieten. Dit heeft minister Veldkamp meegedeeld in een nota n.a.v. de opheffing van de inkomensgrens van de kinderbijslagwet ten. Advertentie Donderdagmiddag is in de openbare lagere school te Oostburg een uit- leenpost geopend van de centrale plattelandsbibliotheek Zeeland. Zoals bekend zijn in deze stichting verschil lende leetuurorganisaties vertegen woordigd, zoals de stichting Werk verband van protestantse bibliothe ken in Zeeland, de openbare lees zaal Goes, en de protestants-christe lijke lectuurraad in Zeeland. Voorts is het Zeeuwse organisatieleven daar in vertegenwoordigd door onder an dere de Z.L.M., de C.B.T.B. en het C.N.V. De uitleenpost Oostburg heeft de be schikking over een 700 romans, po- pulair-wetenschappelijke boeken, kin derboeken etc. In de toekomst zal elke vrijdag uitlening plaatsvinden in een van de lokalen van de open bare lagere school, namelijk van half vier tot half zes. Tijdens de opening wees mevrouw W. van Veen-van Loghem, sprekend na mens de plaatselijke commissie op de vele voorbereidingen tot dit werk, die langer dan een jaar hebben geduurd. Helaas ontbreken nog de financiën voor eigen huisvesting. Voor de me dewerking, die het gemeentebestuur van Oostburg heeft verleend bij de tijdelijke huisvesting in de openbare schooi, richtte zij woorden van dank tot burgemeester J. L. van Leeuwen Oostburgs burgemeester sprak van een bijzonder aardig initiatief. „Bij ons speelt al lang de gedachte naar een openbare uitleenbibliotheek en leeszaal, maar voor het subsidiabel verklaren van een dergelijke biblio theek is een bevolkingsaantal van 20.000 nodig", aldus burgemeester Van Leeuwen. Niettemin een aardige tussenoplossing en een goed begin, waarmee de be hoefte aan boeken kan worden ge toetst, meende hij. Hij sprak de hoop uit dat de plaatselijke commis sie met haar initiatief succes zal be halen. (Van een onzer redacteuren). De drastische daling van het aantal arbeiders in de melkvee houderij noopt de veehouders naar andere bedrijfssystemen uit te zien en ook naar samen werking teneinde de moeilijkhe den op te lossen. In de boeren- hulpverleningsdienst van het Friese Baarderadeel is een plan geboren om ook de boer te hel pen aan een vrij weekeinde een maal in de veertien dagen. De boeren zullen dan eikaars vee 's zaterdagsavonds en de zondag voor hun rekening nemen. Er is nu nog sprake van een proef, zo deelde de heer W. Hoornstra, se cretaris van de afdeling werkgevers- belangen van de Friese Mij. van Landbouw mee. In drie plaatsen wor den discussiegroepen gevormd, waar in overlegd zal worden hoe men dit plan zal uitvoeren. De heer Hoornstra stond op het standpunt, dat de boeren door overleg uit deze kwestie moesten komen. Het betreft hier nog een proef, die kan mislukken, doch ook uit een misluk king kan men leren. Het verheugde de heer Hoornstra, dat men op de mi nisteries van sociale zaken en volks gezondheid en van landbouw en vis serij met sympathie tegenover deze proef staat en hij achtte het niet uit gesloten, dat er een subsidiëring zal volgen. Bij de proef heeft men zich voor ogen gesteld alle werkers op een be drijf, dus niet alleen de boer maar ook de meewerkende gezinsleden en arbeiders, eenmaal in de veertien da gen een vrije zaterdagavond en een zondag te geven. Dat is het eerste doel van de proef, maar misschien gaan we wel verder, zo zei de heer Hoornstra. Het is niet de bedoeling om vrije tijd te verkrijgen door het aantrek ken van betaalde krachten speciaal op zaterdag en zondag. Het is even min de bedoeling om koeien bij el kaar te brengen in één groot be drijf; daar denkt men per se niet aan. Wij willen trachten een vorm te vin den, zo zei de heer Hoornstra, die als secretaris van de boerenhulpverle- ningsdiensten in Friesland en als gangmaker van dit instituut nauw bij deze kwestie betrokken is, waarbij iedere deelnemende boer geheel zelf standig blijft op zijn eigen bedrijf. Predappio had er sceptisch tegenover gestaan en had gespot met het denkbeeld, dat gieren de nade rende dood van een mens konden voorspellen. „Wie zegt dat?" had de jager gevraagd. „Dat geloof ik ook niet. Maar ze hebben scherpe ogen. Als ze een mens of dier zich normaal zien voortbewegen, dan trek ken ze zich er niets van aan. Maar als ze iemand in kringen zien rondwaggelen, dan is dat niet normaal: zo doen levende wezens voordat ze sterven. En dat is de manier waarop gieren aan voedsel komen. Ze wachten op het sterven van anderen". En daar had je ze. Hij liep weer een half uur door en wierp toen tersluiks een snelle blik naar boven. De gie ren waren er nog steeds en als er iets aan hun positie was veranderd, dan was het, omdat ze dichter bij de grond vlogen. Predappio liet zich in het droge gele gras vallen en groef er snikkend met zijn vingers doorheen tot in de grond. Na een paar minuten werd hij rusti ger, terwijl hij piepend hijgde met zijn mond open en zijn ogen dicht. „Mamma mia, mamma mia!" kreunde hij, terwijl de moed hem begaf. Uit een boom, een twintig meter weg, klonk een plof en geklapper. Predappio draaide zich om, waarbij hij steunde op zijn elleboog en onderarm, en zag met af grijzen, dat een van de gieren op een tak was neerge streken. Hij werd gevolgd door een andere, die lomp schommelend met een sprongetje op de grond landde. Toen kwam er nog een en nog een. Een maraboe gleed neer en liep trots op de achtergrond. Predappio sprong overeind, schreeuwde en zwaaide met zijn armen en de vogels klapwiekten zwaar weg en gingen weer boven hem cirkelen. Hij ging verder en kwam nu strompelend vooruit met gebogen hoofd, probeerde niet langer zich te oriënte ren, maar bekommerde er zich alleen maar om op de been te blijven. Hij slikte voortdurend, hoewel het pijn lijk was en zijn tong te groot aanvoelde voor zijn mond. Vliegen kwamen op zijn gezicht zitten zonder dat hij het merkte, zodat het van een afstand leek of hij een zwarte stofbril en een zwarte snor droeg, zo dik zaten de vliegen opeengehoopt bij zijn mondhoeken en om zijn ogen. Hij begon geluidloos te huilen. Hij werd er zich van bewust, dat het donker geworden was, maar dat feit drong zich pas aan hem op toen hij tegen een boomstam botste. De schok deed hem zij waarts wankelen en hij viel op zijn zij, rolde op zijn rug en bleef liggen staren naar de sterren. Donker, dacht hij. Het is donker. De vogels. Ze zijn weg. De meeste vliegen waren ook verdwenen, hoewel er nu zo af en toe muskieten langs hem zoemden, die ongehin derd op zijn huid gingen zitten en zich te goed deden aan zijn bloed. Predapipo's lippen bewogen. Hij zegde het Onze Va der, voor het eerst sinds jaren. Toen hij had gebeden bleef hij op zijn rug liggen en begon onsamenhangend te denken. God, wat een gek ben ik, om me zo van de wijs te laten brengen Wat een onbekwame gek. Toen ik dat blikje zag, dat deed het hem Er die vogels, oeah! Hij trok een vies gezicht in het donker. Predappio zakte weg in een diepe slaap, droomloos als van iemand die bij een ongeluk een shoe* heeft ge kregen of die een operatie heeft ondergaan. Hij was van plan geweest de hele nacht wakker te blijven. Toen de morgen aanbrak werd hij wakker en hij voel de zich rillerig en vochtig in het vroege licht. Maar weldra verwarmde de zon hem en de vliegen keerden terug en hij was gereed om nog een helse dag door te maken, die naar zijn vaste overtuiging de laatste zou zijn. De gieren hadden hun positie weer ingenomen; God wist waar ze de nacht hadden loorgebracht. En drie kilometer verderop langs de weg naar het noordoosten was Peter Henneker, de jachtopziener, net klaar met zijn ontbijt, een goed Engels ontbijt met spek en gebraden worstjes en tomaten, met brood en marmelade, en sterke thee met suiker. Hij stak een sigaret op en rookte, terwijl zijn jongens het kamp opbraken en de uitrusting en zichzelf in een lang model Landrover laadden. Omdat de veldpost verwacht, dat even vóór Sint-Nicolaas een groot aantal postpakketjes onderweg zal zijn naar de in Duitsland gelegerde militairen heeft ze maatregelen genomen om ze ker te zijn van het feit, dat die pak jes op tijd hun bestemming bereiken. Men neemt aan dat op 4 december de pakketjes binnen zijn op het veldpost kantoor in Utrecht. Daar staat een aan tal drie tons vrachtwagens gereed, die op 5 december 's ochtends om zes uur op weg gaan naar Duitsland. Die wa gens zullen de pakketjes bijtijds afleve ren op alle plaatsen in Duitsland, waar Nederlandse militairen zijn, zoals See- dorf, Hohne en de plaatsen waar het per soneel van de groepen geleide wapens van de luchtmacht verblijven. Om vier uur 's middags bijvoorbeeld wordt de zending in de legerplaats Seedorf ver wacht. De heer Hoornstra verwachtte nog een verdere teruggang van het aantal arbeiders in de melkveehouderij. De ze teruggang is de laatste jaren bij zonder snel gegaan en hij verwacht een nog snellere daling van het aan tal landarbeiders als gevolg van de komende loonsverhogingen en de ar beidstijdverkorting. De boeren gaan terug van veertig naar dertig koeien en nemen met mei geen arbeider meer in dienst. Vorig jaar daalde het aantal vaste arbeiders in Friesland met 6,5 pro cent en dit jaar met dertien procent. De heer Hoornstra achtte het niet uitgesloten, dat die daling volgend jaar mei niet minder dan twintig procent zal bedragen. In de donderdag gehouden vergadering van de gemeenteraad van Sint Jansteen bleken de punten, die op de agenda voor kwamen, geen aanleiding te geven tot discussies. De voorzitter, burgemeester mr. J. I. M. Reuser, kon alles met een hamerslag afdoen. De raad ging akkoord met het voorstel van b. en w een subsidie te verle nen aan de r.-k. V.V. „Steen" voor het jaar 1963 ten bedrage van 10 voor elk juniorlid, tot een maximum van 750. Voor de sanering van de Oude Galgen straat en van de bebouwing langs deze weg besloot de raad enige percelen grond aan te kopen Ook gingen de le den akkoord met het voorstel van b. en w. voor 475 een gebruikte platte wagen te kopen van F. van Looij. Deze wagen zal gebruikt wor den voor het opslaan en het vervoer van de gemeentelijke- muziektent. Het voor stel betreffende de uitbreiding van de openbare verlichting van de St.-Jan- straat hadden b. en w. voor deze verga dering van de agenda teruggenomen. Ten slotte ging de raad ermee akkoord het recht van opstal te verlenen voor de geplaatste benzinepomp en de nu te plaatsen bedieningskiosk van de Steen kolen Handels Vereniging N.V. te Utrecht. In Wenen is de officiële dracht voor de deelneemsters en deel nemers aan de Olympische Win terspelen getoond door de kunst- rijdster Regine Heitzer en haar sportgenoot Peter Jonas. Op de linkerfoto zien we het tenue zoals dit buiten de wedstrijd gedra gen zal worden; op de rechter foto het kostuum dat de deelnemers tijdens de sportbeoefening zullen dragen. (Van onze economische medewerker). Kunt U zich voorstellen hoeveel 43 miljard gulden is? Wij kunnen al leen maar zeggen dat het een fan tastisch trrnnt hedrop- is- 43 000 steuningen, dc wachtgeiden, met andere tasnscn groot Dearag is. 4b.utiu woorden de inkomens waar geen pro- 39,5 miljard gulden, dan komt er derhalve een werkelijke stijging van 22,5 procent uit de bus. Op zichzelf een prestatie, die genoemd mag wor den. Dat nationale inkomen komt in belang rijke mate in handen van de consumen ten. Echter niet geheel, want onder het nationale inkomen rekenen wij ook ae inkomens van de ondernemingen en de instellingen, welke inkomens niet woi- den uitbetaald. Bovendien worden er van afgetrokken de pensioenen, de onder- maal een miljoen gulden. En toch hebben wij dat enorm grote be ding met elkaar in 1962 als inko men gehad. Daarom spreken wij in de taal van de macro-economie van nationaal inkomen. Wij zullen ons niet verdiepen in de vraag hoe het Centraal Bureau voor de Statistiek nu precies aan die 43 miljard gulden komt. Genoeg zij dat grote en kleine inkomens te zamen dat bedrag gevormd hebben. Elk jaar groeit dat nationale inkomen Er wordt meer geproduceerd, lonen en salarissen stijgen en de winsten lopen op. Zo lezen wij in het kort geleden ver schenen Statistisch Zakboek 1963 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het nationale inkomen in 1958 32,33 miljard gulden was. Dit betekent dat in 4 jaar het nationale inkomen met niet minder dan 33 pet., dus met een derde is gestegen. Het was echter geen reële stijging. De gestegen prijzen hebben het be drag omhoog helpen tillen. Zouden wij er dan ook van uitgaan dat de prijzen na 1958 niet gestegen zouden zijn, maar constant waren gebleven dan komen wij tot andere cijfers. Dan blijkt het nationale inkomen op te lopen van 32,33 miljard gulden tot De bakkers in Muiden zjjn gezwicht voor de druk die de vrouwenorganisaties en het gemeentebestuur op hen hebben uitgeoefend. Gisteren zijn ze weer be gonnen met het bezorgen van brood aan huis. Veertien dagen geleden namen de bak kers het besluit geen brood meer te be zorgen. Omdat ze dit zonder enig ovei- leg met de huisvrouwen hadden gedaan en ook het gemeentebestuur er niet in gekend hadden, was de ontstemming zo wel onder de huisvrouwen als in de ge meenteraad bijzonder groot. De federa tie van vrouwenorganisaties kwam bij een en zond een protestbrief aan de bakkers. (Van onze Haagse redactie). Het is geenszins zeker, dat de thans door de postcheque- en girodienst ge bruikte formulieren, die tevens pons kaart zqn, het eindpunt vormen bij de automatisering van de giro. Dit is er de reden van, dat de postcheque- en girodienst de industrie niet heeft ge adviseerd over te gaan op een kleiner formaat giro-ordners en bijbehorende perforators. De ponskaart wordt beschouwd als een lastige noodzaak om de computers te kunnen bedienen. Zij kunnen verkreuke len of vochtig worden en zijn dan waar deloos en moeten worden overgemaakt. Bovendien heeft de automatisering ge leid tot de paradoxale situatie, dat de rekeninghouders die in het automatische systeem zijn ingeschakeld, een dag lan ger op hun afrekening en de credi teuren een dag lager op de bijschrij ving moeten wachten omdat voor het ponsen van de kaarten een dag moet worden uitgetrokken. In de Verenigde Staten en ook elders zijn ontwikkelingen aan de gang, die er op wijzen, dat het over een afzienbaar aantal jaren mogelijk zal zijn weer normale slappe formulieren van groter formaat te gebruiken, die zo zijn inge richt, dat de gegevens van deze formu lieren zonder tussenschakeling van een ponskaart rechtstreeks aan de compu ters kunnen worden verstrekt. Bij Espel in de Noordoostpolder is gis termorgen een busje met vijf inwoners van Frk in de mist op een stilstaande vrachtauto met aanhangwagen gereden. Daarbij is de 36-jarige Fokke Bakker op slag gedood. Drie. andere inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis te Emmeloord ge bracht. De chauffeur liep een shock op. De mannen waren op weg naar hun werk. Het zijn vissers die echter in deze tijd van het jaar bieten rooien. Het busje werd zwaar beschadigd. 0 Een bronzen standbeeld van wijlen paus Pius de twaalfde, een geschenk van de kar dinalen die tijdens zijn pontificaat werden benoemd, zal waarschijnlijk in maart van het volgend jaar in de Sint-Pietersbasiliek wor den onthuld. Het Is vervaardigd door Francesco Messina en is drie en een halve meter hoog. Paus Johannes had opdracht tot de vervaardiging ervan gegeven. 0 Een 32-jarige Hongaar ls in Parijs tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het deelnemen aan de aanslag op generaal de Gaulle, vorig Jaar augustus. 0 De 23-Jartge Stewart Gardner var. het Engelse Kanaaleiland Guersney en zijn 22- Jarige verloofde Caroline Rae zijn in de Franse stad Le Havre aan een tocht te paard door Europa begonnen. Zij hopen ongeveer 40 km per dag af te leggen. duktieve prestaties tegenover staan. In belangrijke mate gaat het nationale inkomen dus naar de gezinnen. En dank zij dit persoonlijke inkomen konden alle Nederlandse gezinnen in 1962 in totaal 27,5 miljard gulden uitgeven voor le vensmiddelen, genotmiddelen, duurzame gebruiksartikelen of andere zaken die aangenaam of noodzakelijk waren. Maar ook de overheid had in de con sumptieve sfeer uitgaven, zelfs niet min der dan 7 miljard gulden. Bij elkaar vormt dat een consumptieve besteding van 34,5 miljard gulden oftewel 80 pet van het nationale inkomen. Er blijft dus ruwweg 20 procent over dat niet werd uitgegeven en dat dus niet terugstroomde via winkeliers naar de fabrieken of naar de diensten leve rende bedrijven. De kringloop van die resterende 20 pet. zag er anders uit. Dat geld werd namelijk opzij gelegd of gespaard. Bij elkaar was dat niet min der dan bijna 8,5 miljard gulden. Maar ook al geven de gezinnen dat geld niet uit, het komt toch tn het economisch proces. Het gespaarde geld blijft name lijk niet als dood kapitaal liggen maar het wordt gebruikt om het produktie- apparaat te vergroten en te modernise ren. Wij willen zeggen dat het gespaar de geld voor investeringen wordt be nut. Soms gaat dat rechtstreeks door de bedrijven, soms gaat het met een om weg als de gezinnen hun geld naar de spaarbank, een verzekeringsmaatschap pij of een pensioenfonds brengen. Deze instellingen lenen dan het spaarkapitaal weer uit, grotendeels aan de overheid, die op haar beurt dat geld nodig heeft voor o.m. huizen- en wegenbouw, voor scholen- en dijkenbouw, voor ontginning en inpoldering om wat voorbeelden te geven. Het gaat hier om grote bedragen. De overheid zelf spaarde van het ge noemde bedrag van bijna 8,5 miljard gulden niet minder dan 2,25 miljard gulden. Maar bij de sociale verzeke ringsfondsen kwam ook nog een twee honderd miljoen gulden binnen. De bedrijven spaarden eveneens 2,25 mil jard gulden terwijl er naar de levens verzekeringsbedrijven en de pen sioenfondsen bijna 2 miljard gulden stroomde. Dan blijft er voor de overi ge besparingen bij de gezinnen 1,75 miljard gulden over. Verreweg het grootste deel hiervan werd door de spaarbanken opgevangen (ruw weg 1600 miljoen gulden). Met andere woorden, er zijn nogal wat kanalen waar spaarkapitaal gevormd wordt en dan hebben wij nog de hoofdkanalen ge noemd. Toch willen wij nog even op de spaar banken ingaan, omdat zij voor de mees te Nederlanders het symbool zijn voor alle spaarlustigen. In de eerste plaats blijkt dan dat van alle besparingen in 1962 niet meer dan 19 pet. bij de spaar banken terecht kwam. Als spaarstatlon zijn zij natuurlijk heel belangrijk maar zij nemen toch beslist geen spectacu laire plaats in. De levensverzekeringsbedrijven en pen sioenfondsen trekken meer geld aan. Van die 1600 miljoen gulden (wij heb ben ronde getallen gemaakt) trokken de algemene spaarbanken 400 miljoen gul den aan, de boerenleenbanken 650 mil joen gulden, de rijkspostspaarbank 350 miljoen gulden en de handelsbanken, die de laatste jaren op dit aambeeld zijn gaan hameren, 200 miljoen gulden. Hoewel er in totaal 8,5 miljard gulden werd gespaard, werd aan investeringen voor ons produktie-apparaat toch niet meer dan 7,75 miljard gulden uitgege ven. De overheid nam hiervan een kwart voor haar rekening en het bedrijfsleven driekwart. Er was dus een overschot van bespa ringen boven investeringen. Volgens de door ons gegeven afgeronde getallen zou dat in 1962 750 miljoen gulden geweest zijn. In precieze cijfers uitgedrukt, was het 650 miljoen gulden. Wij noemen dit het nationale besparingsoverschot. Geld dat dus inderdaad overbleef. 1962 was in dit opzicht geen uitzonde ringsjaar. In 1961 hielden «ij nationaal 670 miljoen gulden over en in 1960 1250 miljoen gulden. Wij zijn een spaar zaam en zuinig volk. Ik sta sympathiek voor het stukje „Laatste Eer" van 27 nov van de heer T. Antheunisse. U schrijft in de kant lijn van 28 nov. voor kinderen, dat som mige mensen er zich aan hebben ge- ergerd dat de tocht van sinterklaas is doorgegaan L' had beter kunnen zeggen zeer velen hebben zich geërgerd Het feest had niet afgelast maar uitgesteld kunnen worden. De organisatoren hadden afgelasten overwogen maar waren bang voor kri tiek, ze voelden dus de fout. Trouwens de kleintjes zouden er niet door bedorven zijn als ze eens leerden wat een tegenvaller is. Ze moeten zich ook leren schikken naar de omstandig heden, ook al zijn die niet plezierig, dat behoort bij de opvoeding. Ergerlijk is het feestklanken te horen bij vlaggen die halfstok hangen vooral voor mensen die nog vol zijn van het grote verlies. Middelburg. C. v, d. Harst. Pr. Beatrixstraat 27. In de Lion International Film is Predappio, de journalist, vervangen door Spyros Dracondo- pulous, de Griekse vriend van de Amerikaanse mrs. Van Imhoff. Paul Stassino speelt deze rol. Henneker ging op de bestuurdersplaats zitten en zei in het Engels tegen zijn inlandse opzichters: „In orde jon gens, nu zullen we eens kijken wat die vogels ons van morgen te vertellen hebben". Een van de opzichters zei in het Swahili: „Denkt U, dat het weer stropers zijn, bwana?" Henneker gaf antwoord in dezelfde taal en hij haalde zijn schouders op terwijl hij zei: „Als het een stroper is, zal het toch bwana Wainwright niet zijn, want die jaagt niet zo dicht bij de weg. Je zult zien, dat het niets bijzonders is". De opzichter zei, „erwijl hij zijn neus rimpelde en een rij witte tanden met gaten ertussen liet zien: „Wat het ook is het leeft nog. Kijk, bwana, de vogels verplaatsen zich: ze volgen iets". Henneker reed er stevig op los, waardoor de mannen van de ene kant naar de andere werden gesmeten, terwijl ze lachten van opwinding, want die pret ver veelde hen nooit. AI heel gauw stopte de wagen naast die van Predappio en Henneker boog zich over de mo torkap. „Voorwaarts!" zei hij vlug en scherp. De opzichters gingen in looppas het struikgewas In. Ze vonden Predappio nog geen tien minuten lopen van zijn Landrover vandaan. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9