Schilder verdween na ontvangst voorschot SILVERMATCH is Raad Kapelle besloot grondaankoop tot Super Mix U kunt Uw nieuwe Silver Match gasaansteker nu gratis laten graveren! NIEUWS UIT DE KERKEN die bij uw auto hoort Karwei werd riooit uitgevoerd Vrees voor post renteverlies Reiniging Duiveland koopt ophaalwagen Exclusief voor Nederland: POLITIERECHTER MIDDELBURG 1 Slaaptabletten Ontvreemd U kunt nu profiteren van een sensationeel en origineel Silver Match sinterklaasgeschenk. Wie wilt U verrassen? Gratis worden zijn of. haar initialen gegraveerd in de Silver Match gasaansteker die U ten geschenke geeft. Vraag Uw winkelier de bon voor gratis graveren, als U Uw Silver Match uitkiest (reeds vanaf f 19.75). h Nieuwe motorspuit brandweer Ovezande begin '64 klaar Thans een uitbreidingsplan Een boot? Een vliegtuig? Geen van beide! Verlangens In 1964 plannen van streekcommissie Zak van Zuid-Beveland Raad Heinkenszand gaf geld voor radio en filmprojector Oecumene voorbeeld voor de internationale samenwerking Kardinaal Frings formuleert drie beginselen van eenheid Orthodoxe kloosters op de berg Athos met uitsterven bedreigd Verhouding R.-K. Kerk tot reformatorische en oosters orthodoxe kerken Kerkelijke mutaties Dia-avond voor Zeeuwse leden van t N.I.R.I.A. RADIO LUXEMBURG RADIO VERONICA LUISTER ZONDAG OM 12.30 UUR NAAR RADIO LUXEMBURG OF MAANDAG OM 3 UUR NAAR RADIO VERONICA EN U MAAKT KANS OP HET WINNEN VAN f 1000.- EN EEN PRACHTIGE GRATIS REIS NAAR AMERIKA! ZORG DAT U EVA NR. 48 VAN 30 NOVEMBER IN HUiS HEEFT! ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 Hij tankt; Dat kan alléén bij Voor de Middelburgse politierechter mr, B. S. Sieperda stond donderdag de Vlis- singse schilder J. de B. terecht. Hij moest zich verantwoorden voor enkele vreemde manipulaties. Op 16 juli had hij in Middelburg iemand trachten te bewegen hem een voorschot te geven voor aankopen, die niet zouden worden gedaan. Op 13 september had hij in Goes iets dergelijks gedaan. Op 16 juli had hij in Middelburg „aangeklopt" bij de eigenaar van een huis dat er min of meer verwaar loosd uitzag. Hij bood aan om het huis te verven. De B. vertelde, dat dat hij dat goedkoop kon doen. Hij zei verder voor zichzelf te willen beginnen en vroeg voor de aankoop van materiaal een voorschot van 75. Hij kreeg dit bedrag, maar liet niets meer van zich horen. Op 13 september deed hij zich eveneens voor als schilder, die voor zichzelf wilde gaan werken. Hij zei Goesenaar te zijn om meer vertrouwen te wekken. Ook hier wist hij 75 voorschot los te krij gen, maar opnieuw liet hij niets meer van zich horen. De B., die tot 12 janua ri al een voorwaardelijke straf uitzit in Arnhem, zei geen oplichterij in de zin te hebben gehad. Alles was volgens hem te wijten aan tegenslagen. De officier van justitie, mr. Th. Lebret eiste tegen De B. een onvoorwaardelijke gevange nisstraf van 4 maanden. De politierech ter veroordeelde hem tot twee maanden onvoorwaardelijk. De chauffeur J. B. te Goes zou op 8 september 40 pakken koffie en een klokje hebben ontvreemd uit een pak huis van de firma M. te Goes, waar hij vroeger had gewerkt. Hij was naar de kermis in Ovezande ge weest en op de terugweg was hij gestopt bij de firma M. Hij had zich toegang verschaft tot de kantine en was teruggekeerd met 40 pakken koffie en een klokje. De koffie wilde hij in Duitsland verkopen. De officier eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met af trek van voorarrest. De raadsman van B., mr. G. A. Renting uit Goes, zei dat de diefstal te wijten was aan het afrea geren van bepaalde complicaties. Onder invloed van drankgebruik gaat hij iets onzinnigs doen. Hij werd bovendien in Advertentie anders mist hij' iets Ook hij begrijpt dat Super Mix. onmisbaar is. ledereen rijdt an ders. Alle rij-omstandigheden verschillen. Alle motoren vragen om „individuele voeding". Daar om zijn er 5 soorten BP-benzine: BP normaal', BP Mix 25, 50 of 75, BP Super. Kies zélf uit welke soort u nodig heeft. Die soort - juist diè - geeft u tóp-kracht bij het zuinigste ver bruik! Super Mix pompen zijn zeer spe ciale pompen. Vraag per brief kaart adressenboekje aan BP, Frederiksplein 42, Amsterdam. de tijd dat hij nog bij de firma M. werk te min of meer onheus behandeld door het personeel. De diefstal was ook te wijten aan een zekere mate van rancu ne. Wat hij heeft gedaan is meer ver oorzaakt door bravour dan door een aanleg tot misdadigheid. Daarom moet hij een kans krijgen om zo spoedig mo gelijk weer aan het werk te gaan", al dus mr. Renting, die pleitte voor een zo kort mogelijke vrijheidsstraf. De po litierechter veroordeelde B. ten slotte conform de eis tot 3 maanden onvoor waardelijke gevangenisstraf. De waterklerk R. te Dordrecht zou in de nacht van 27 op 28 mei in de cel van het politiebureau te Vlissingen vernie lingen hebben aangericht. Hij was inge sloten, omdat hij zich in staat van dron kenschap op straat bevond. Tegenover de politierechter ontkende R. dronken te zijn geweest. „Ik had slechts 8 tot tien pilsjes gedronken. Toen ik he ca fé verliet had ik een ontstellende pijn aan mijn voet. Ik heb toen zes slaap tabletten ingenomen", aldus R. Hij ontkende overigens niet de bril van w'c' *n een ce' te hebben vernield. Maar dat was volgens hem per ongeluk gebeurd en niet met opzet. De officier eiste tegen hem een boete van 25 subs. 5 dagen. De uitspraak was conform. De Groedenaar D. K. zou op 25 juni juni met zijn auto nabij Schoondijke onvoorzichtig een voorrangsweg zijn opgereden en daardoor een aanrij ding hebben veroorzaakt met een bromfietser, die daarbij vrij ernstig werd gewond. Op 27 augustus zou hij nabij IJzendijke onder invloed achter het stuur hebben gezeten. De politie te IJzendijke werd op die da" gewaarschuwd, dat er iemand geheel links van de weg reed. Een automobilist had alleen het vege lijf kunnen redden door de berm in te rijden. Er werd een speurtocht ingezet naar de „linksrijder" die ten slotte in een café werd ontdekt. Hij K. bleek sterk onder invloed te verkeren. De politierechter was van me ning, dat het tweede geval bijzonder ernstig was. „U mag van geluk spreken, dat het zo goed is afgelopen", aldus mr. Sieperda. De officier eiste voor het eer ste geval een boete van 250 subs. 50 dagen. Voor het tweede voorval vroeg hij een gevangenisstraf van 2 maanden onvoorwaardelijk en de ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van twee jaar met aftrek. De uitspraak was ten slotte: eerste feit: 150 subs. 30 da gen; tweede feit: 4 maanden gevange nisstraf, waarvan 2 maanden voorwaar delijk met een proeftijd van 3 jaar en onder toezichtstelling van het consulta tiebureau en een ontzegging van de rij bevoegdheid gedurende de tijd van twee jaar met aftrek. Hi M. C. V. en P. J. de V. beiden te Kapelle kregen boetes van respectieve lijk 40 subs. 8 dagen en 25 subs. 5 dagen. V. had op 3 en 9 juni wat attri buten van brommers ontvreemd en De V. had deze artikelen aangenomen, ter wijl hij wist, dat ze gestolen waren. Te gen beiden was 40 subs. 8 dagen ge- eist. Mevrouw T. M. L.-v. d. D. te Breda kreeg een boete van 30 subs. 6 dagen, omdat zij op 26 juli op de boot van Krui- ningen naar Perkpolder de Bredase groentehandelaar A. V. enkele klappen had toegediend. De eis was 60 subs. 12 dagen. De zaak tegen haar echtge noot, de groentehandelaar die eveneens geslagen zou hebben, werd aangehouden tot 12 december om een andere getuige te horen. De landbouwer C. D. te Lewedorp kreeg een boete van 100 subs. 20 dagen. Hij zou op 4 juli te Nieuwdorp bij het af slaan met zijn auto de doorgang niet hebben vrijgelaten voor een tegemoetko mende scooterberijder. De officier had 150 subs. 30 dagen geëist. De mon teur-bankwerker J. G. te Hansweert had in het tijdvak augustus-september enke le voorwerpen ontvreemd van verschil lende vaartuigen. Hij werd conform de eis veroordeeld tot een boete van 100 subs. 20 dagen. Advertentie SILVER MATCH 'N VURIG BEGEERD SINTERKLAASGESCHENK!. Omstreeks nieuwjaar zal de door Ove zande, Driewegen en Eilewoutsdijk ge zamenlijk gefinancierde motorspuit voor de brandweer van Ovezande gereed ko men. Ovezande heeft voor de eigen brandweer bovendien een „verjonging" op het programma staan. Men wil trach ten meer jonge krachten aan te trek ken, omdat er personeelstekort dreigt. Met die verjonging is inmiddels reeds een begin gemaakt. Voor 1964 heeft de gemeente het plan straatlantaarns te plaatsen op de meest strategische pun- ;;en in de buitenwijk, voorzover althans de financiën aanwezig zijn. De boeren leenbank in Ovezande werkt „ernstig en hard" aan het nieuwe gebouw, dat in 1964 gereed moet komen. De bank heeft voor een aangekochte woning al een sloopvergunning van b. en w. van Ove zande gekregen, de plannen voor de nieuwe bank zjjn ai naar de schoon heidscommissie geweest en de rijksgoed keuring op de bouw is aangevraagd. Eén en ander antwoordde burgemeester N. W. M. Mooyman van Ovezande don derdagmiddag op vragen vanuit de raad. De raad kreeg voorts de sluitende ge meentebegroting voor 1964 aangeboden, die nog voor Kerstmis zal worden be handeld, en stelde wijzigingen vast in de gemeenschappelijke regeling bouw en woningtoezicht van Borssele, 's Hee- renhoek, Heinkenszand en Ovezande. De wijzigingen behelzen in het bijzonder een betere regeling voor de kapitaalwer- ken en enige administratieve zaken. De raad ging na enige discussie ak koord met het plan tot verharding van het vierde gedeelte van de Kraaijertse- dijk voor gezamenlijke rekening van het waterschap De Brede Watering van Z.- Beveland en Ovezande. Ovezande be taalt van de 14.000 de helft. Op de berm zal een verharde weg van teer en grind worden aangelegd. Het water schap zal voor het onderhoud van de weg zorgen. Er kan geen weg op de kruin van de dijk worden aangelegd, omdat de eigenaar-onderhoudsplichtige van de dijk dit niet toestaat. Overigens ontsluit de nieuwe weg de gronden on deraan de dijk en zal over de dijk in de toekomst een aansluiting komen tussen provinciale weg en de wegen naar het Sloeplan. BP steeds 'n stap vóór. BP - in samenwerking met Vick rs Armstrong - presenteerde onlangs voor héél Nederland de Hovercraft. Een •wervelwind voor veilig vervoer, over water èn land voor passagiers en vracht. Het resultaat van 9 jaar re search dezelfde research, die óók leidde tot BP Longlife, de motor-olie met dubbele levensduur; en tot Super Mix, voor individuele motorvoeding met 5 soorten benzine. De gemeenteraad van Kapelle heeft don derdagmiddag voor de tweede keer in ruim een half jaar tijds een besluit ge nomen tot forse grondaankoop. We gens uitputting van bouwterrein besloot de raad op 26 maart tot aankoop van 4 ha boomgaard van de c.v. Bruëlis te Kapelle. Donderdagmiddag besloot de raad van dezelfde vennootschap 6.22 ha grond over te nemen voor 4,50 per vierkante meter. Inclusief de over drachtskosten zal daarmee een bedrag van rond drie ton gemoeid zijn. Burge meester H. G. van Suylekom was van mening, dat de gemeente met de tien hectare thans een fraai uitbreidingsplan kan creëren. De eerste vier hectare zal binnenkort bouwrijp worden gemaakt. De overdracht van de 6.22 ha zal eind 1964 plaatsvinden. Naar schatting zullen op het laatste stuk, dat oostelijk van het dorp Kapel- !e ligt en met een halve rondweg aan sluiting kan geven op de Ooststraat, I 250 tot 300 woningen gebouwd kunnen worden. Dit laatste zal afhankelijk zijn van de bebouwingsvoorschriften. Enkele raadsleden waren bevreesd met een flinke post aan renteverlies te komen zitten, daar de aankoop op de toekomst is gericht. Burgemeester H. G. van Suylekom zei, dat men zich moet afvra gen, wat de grond over plus minus ze ven jaar zal gaan kosten. „Eens zal er een plafond zijn, maar waar", zei de voorzitter. „In het licht van de huidige grondprijs was de burgemeester van oordeel, dat de prijs voor deze grond redelijk is. Raadslid F. van Hoorn (v.v.d.) zei dat het een gezond stand punt van de gemeente is geweest om de laatste jaren grond te kopen, als daar gelegenheid voor was. De heer L. de Koeijer (c.h.) was eveneens de gedachte toegedaan de kans te moeten grijpen, voordat speculatieve handen er naar grijpen. De burgemeester deelde nog mee, dat het in de bedoeling ligt, zo mogelijk op korte termijn tot een grondbedrijf te komen. Tot de kwalificatie van een juist ge voerd beleid kwam de burgemeester ook bjj de behandeling van de begro ting voor 1964. „Dit betekent niet, dat de gemeentegeen verlangens meer heeft", aldus de burgemeester. „Vooral de woningbouw vraagt grote aandacht". Namens de commissie van onderzoek vroeg de heer F. van Hoorn om een spoedige voltooiing van het destijds op gestelde verlichtingsplan alsmede sti mulering van particuliere woningbouw. De commissie denkt hierbij vooral aan de realisering van goedkope woningen. Wat openbare werken betreft vroeg de commissie om spoedige aanleg van de achter de Waardekensstraat te Bieze- linge ontworpen straat, aanleg van trot toirs langs de steenweg te Schore, als mede aanleg van een speelweide voor de jeugd te Schore. Wat het woningbouwvraagstuk betreft zei te burgemeseter te willen komen tot ratiobouw. „Dit zal alleen mogelijk zijn als we als gemeenten de koppen bij elkaar steken. Voor Bogaerswoningen is bij de gemeente geen interesse, voor premiewoningen wel", aldus de burge meester. De gemeente zal op 10 decem ber een voorlichtingsavond houden ten einde de particuliere woningbouw te sti muleren. Het saneringsplan van Bieze- linge is volgens de voorzitter door ziekte van de stedebouwkundige in een impas se geraakt. Op het plan voor uitvoering van volgend jaar staat een plan om een aula te bouwen op de begraafplaats te Kapelle. Het aanleggen van een speel terrein voor de jeugd vroeg de burge meester aan te houden voor een nadere bestudering. De belangstelling voor het badhuis is sterk gedaald. Men begon met 18.000 baden per jaar, thans is dat nog ruim 7000. De voorzitter achtte het niet onwaarschijnlijk dat het bad huis over een paar jaar gesloten zal worden. In het gemeentemuseum in Den Haag is de tentoonstelling ..Oran je Boven" ingericht. Foto: een kostuum dat koning Willem I ge dragen heeft als ridder van de kousenhand, wordt geschikt. WWU\AAAAftAfW\AAA/WWWMWWWWWMWmmWWII De aanschaf van een nieuwe vuilniswa gen voor de reinigingsdienst Schouwen- Duiveland is donderdagmiddag onder werp van uitvoerige discussie geweest op de vergadering van de raad van be stuur van de dienst in het gemeentehuis Ovezande vertegenwoordigt in dein Oosterland. De voorzitter van de raad streekcommissie. Burgemeester N. W.|van bestuur, burgemeester A. A. van De voorlopige streekcommissie voor de Zak van Zuid-Beveland zal, na diverse oriënterende besprekingen in de afge lopen periode, volgend jaar met defini tieve plannen komen. Men heeft overleg gepleegd met het Economisch Techno logisch Instituut voor Zeeland en met diverse andere provinciale organen. Vol gend jaar zullen haar activiteiten meer aan de oppervlakte komen. Dit bleek donderdagmiddag in de ge meenteraad van Ovezande uit medede lingen van het raadslid W. Remijn, die M. Mooijman sprak in dit verband de hoop uit, dat voor de regionale aanpak van de problemen in de streek ook de nog niet aangesloten gemeenten in de Zak van Zuid-Beveland zich in de gele deren van de wel deelnemende plaatsen zullen scharen. De commissie streeft er naar om ook de gemeenten in de Zak te laten profiteren van de industrievesti gingen in het Sloegebied. In het bijzon der hoopt men, dat de woonkernen hier door een uitbreiding kunnen krijgen. Het is trouwens niet onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. Indien bewoners uit de Zak van Zuid-Beveland werk kunnen krijgen in het Zuid-Sloe zullen zij in hun eigen streek blijven wonen. De raad van Heinkenszand heeft don derdagavond besloten een bedrag van 963 beschikbaar te stellen voor de christelijke lagere school voor aankoop .- - - van een filmprojector, een radio en een gedeponeerd, omdat de belt zelf iwnniriHAimUci -,,K met meer bereikbaar is door het gevaar Eeten van Duiveland, kwam met een hjj- vig rapport ter tafel, waarin de voor- en nadelen van een drietal fabrikanten uit voerig waren beschreven. De voorkeur van het bestuur bleek ten slotte uit te gaan naar een perswagen die een totale investering van ruim 45.000 vereist. „PROBLEEMBELT" Aan het voorstel van het bestuur de overeenkomst met de gemeente Brou wershaven inzake het beheer en het ge bruik van de vuilnisbelt in die gemeente te beëindigen bleken nogal wat haken en ogen te zitten. Men was namelijk in dertijd met de gemeente Brouwershaven overeengekomen een afrastering te ma ken langs deze belt, maar daar is niets van gekomen. Nu men van de overeenkomst af wil, is men wel bereid deze afspraak na te ko men, maar inmiddels blijken zich com plicaties te hebben voorgedaan. De bewoners van de onmiddellijke om geving hebben het vuil voornamelijk landbouwafval namelijk langs de weg- middelen om tot christelijke eenheid te komen te hebben afgesloten. Sommige sprekers deden het verzoek om in het document over de christe lijke eenhied speciale vermelding van de Angelicaanse Kerk te maken, omdat de- litieke en economische samenwerkingze dichter bij Rome staat dan de protes- zou men een voorbeeld kunnen nemen tantse kerkgemeenschappen De patriarch van Antiochie, Maximos IV Op het gebied van de internationale po- leermiddelenkast. De gemeentelijke sub sidie van de dienst voor sociale zorg zal voor het jaar 1963 worden verhoogd met 4200. De heer H. van Damme werd herbe noemd als lid van de dienst voor so ciale zorg. In deze vergadering werd de gemeentebegroting over 1964 aangebo den. De cijfers luiden: gewone dienst: in komsten 849.514,94, uitgaven een be drag van 849.514,94, post onvoorzien 4500,92. Kapitaaldienst: inkomsten 2.058.762,80, uitgaven 2.252.821,51. De begroting zal in een volgende verga dering verder toegelicht worden. Een strook grond achter de woningen in de Kerklaan en aan J. v. d. Does verhuurd is met toestemming van de huurder be schikbaar gesteld als opslagterrein voor gemeentewerken. gevaar van wegzakken, e.d. Het waterschap Duiveland heeft vervolgens een schrijven gericht aan de gemeente Brouwershaven waarin deze gevraagd wordt een sloot te maken tussen de weg en de belt. De gemeente Brouwershaven stelt echter op zijn beurt dat het storten van het vuil langs de wegkant niet of niet in deze mate zou zijn voorgekomen, wanneer de beloofde afrastering zou zijn aange bracht. Het egaliseren van het terrein blijkt nu zo moeilijk geworden, dat men er met het aanvankelijk gedachte bedrag voo rafrastering en egalisatie van 500 niet meer komt. Bij uitbesteding van het werk moet dit zeker 700 a 800 gaan kosten. Ten slotte besloot men het werk in uurloon te laten verrichten, maar dan onder toezicht van de dienst ge meentewerken van Brouwershaven. aan de oecumenische samenwerking op religieus gebied. De geest van openheid, nederigheid, schuldbesef en optimisme, kenmerkend voor het oecumenisme, zal ook op het profane vlak zijn intrede moeten doen. Aldus sprak dezer dagen de Belgische ambassadeur in ons land, baron F. X. van der Straten Waillet, op een bij eenkomst van de St. Adelbert-vereni- ging te Amsterdam. Toegepast op de samenwerking in Beneluxverband bete kende dit volgens de Belgische ambas sadeur dat het noodzakelijk is „in de Beneluxsnert een paar lepels oecume nisme te doen, opdat we de toekomst niet alleen met vertrouwen maar vooral met optimisme tegemoet kunnen gaan zien". Baron Van der Straten Waillet verge leek in zijn rede de drang naar vreed zame coëxistentie op wereldlijk gebied en de oecumenische beweging op reli gieus gebied. Deze twee stromingen zijn volgens hem gelijk gericht, vooral omdat zij beide een gevolg zijn van „de groei van de geest", doordat de mensheid zich in haar geheel geplaatst ging zien tegenover enorme bedreigin gen, is er een drang naar eenheid ont staan, die de basis vormde voor een al gemene evolutie in de richting van inte gratie, zo zei de Belgische ambassadeur. Ondanks de grote vooruitgang vond ba ron Van der Straten Waillet dat we ons moeten hoeden voor overdreven opti misme. Wat het christendom in 2000 jaar niet heeft kunnen bewerkstelligen, kan niet vergoed worden door enige ja ren oecumenisme. De Westduitse kardinaal Frings heeft bij de behandeling van het schema over de oecumene op het Vaticaanse concilie in Rome drie beginselen geformuleerd: 1. de eenheid van de kerk bestaat al; 2. die eenheid is gefundeerd op Petrus; 3. die eenheid moet niet statisch maar dynamisch worden opgevat, hetgeen betekent dat vernieuwing altijd gebo den blijft tot de voleinding der tijden. Hij drong er verder op aan een huwelijk van een rooms-katholiek en een niet- r.-k., gesloten zonder priester of getui gen, als geldig te beschouwen. Dit zou de sfeer tussen de christenen onderling verbeteren, maar sloot echter volgens hem niet uit dat het gemengde huwelijk eigenlijk vermeden diende te worden. Enkele vaders pleitten in verband met de verhouding tussen de R.-K. Kerk en de Orthodoxe Kerken voor een grotere waardering van de oosterse geloofs schat en de oosterse theologie. Men' vroeg om stichting van afdelingen aan de r.-k. universiteiten in Rome waar oosterse theologie gedoceerd kan wor den. De Chileense bisschoop mgr. Pinera Carvallo noemde vernieuwing van de R.-K. Kerk het middel bij uitstek voor bevordering van de eenheid der chris tenen in Latijns-Amerika. Men moest bereid zijn afstand te doen van aardse goederen en de praal waarmee de prela ten zich omgeven, afschaffen. De patriarchen van de Servisch-Ortho- doxe Kerk en de Bulgaars-Orthodoxe Kerk hebben patriarch Athenagoras van Constantinopel geschreven dat de kloos ters van Chiliandari en van Zographos op de berg Athos uitsterven. Novicen kunnen niet worden aange trokken omdat de Griekse regering geen inreisvergunningen voor novicen uit de Servische en Bulgaarse kerk verleent. Deze regering vreest dat novicen uit communistische landen misbruikt zul len worden voor communistische propa ganda. Aan patriarch Athenagoras is nu verzocht er bij de Griekse regering op aan te dringen deze vergunningen te verlenen. Tot nu toe hebben dergelijke verzoeken geen resultaat gehad. Het Russische klooster van Sint-Pantelei- mon op de berg Athos verkeert in dezelf de situatie. Woensdag zijn de concilievaders begon nen aan de bespreking van de obstakels die een hereniging tussen de Rooms-Ka- holieke Kerk en de reformatorische en oosters orthodoxe kerken In de weg staan. De vaders gingen over tot bespreking van de geschillen met de 220 miljoen protestanten en 140 miljoen orthodoxe gelovigen na met overweldigende meer derheid het debat over de praktische die 'zelf een met Rome geünieerde oos terse kerk vertegenwoordigt, verklaarde dat de verscheidenheid aanvaardbaar dient te zijn als de basis voor eenheid met de orthodoxen. Hij zei dat eenheid met de orthodoxe kerken die zich in de 11de eeuw van Rome hebben afgeschei den niet bereikt zou kuipien worden in dien het betekent dat zij de Latijnse tucht zouden moeten aanvaarden. De Tsjechische bisschop mgr. Tomasek vroeg om instelling van een dag van boete voor heel de R.-K. Kerk ter vol doening van de schuld aan de verdeeld heid. Mgr. Necsey, een andere bisschop uit Tsjecho-Slowakije, vroeg om herzie ning van de catechismus en de r.-k. ge schiedenisboeken. Deze moesten zijns in ziens zo worden gewijzigd dat daarin de medeschuld van de rooms-katholieken aan de verdeeldheid der christenen beter tot uiting komt. NED. HERV. KERK Bedankt voor Exmorra-Allingawier, toe- zeggtn: F. A. L. Franken, kand. te Bilthoven. EVANG. LUTH. KERK Aangenomen naar Eindhoven: mej. L. B. Poppezijn, prop. en hulp.pred. te Den Haag. GEREF. GEMEENTEN Tweetal te Wolphaartsdijk: P. Blok te Dirksland en J. van Haaren te Rijssen. Beroepen te Veenendaal: H. Ligtenberg te Oudemeerdum; te Yerseke: P. Blok te Dirksland. In een goed bezette bovenzaal van het Nederlandsch Koffiehuis te Middelburg hebben de leden van afdeling Zeeland van het N.I.R.I.A. donderdag kunnen genieten van een dia-avond, waarop twee onderwerpen werden aangesneden, die beide betrekking hadden op het wa ter. De kwestie, die de heer M. H. Wilderom aanroerde in zijn interessante diaserie betrof een aantal waterbouwkundige on derwerpen in Zeeland. Na de pauze liet de heer A. D. Maas niet alleen fraaie opnamen van de werkzaamheden van het loodswezen zien, de belangstellend toekijkende bezoekers kregen er ook nog een grappig commentaartje bij. De leden van het N.I.R.I.A. werden bij aanvang van de bijeenkomst verwelkomd door voorzitter K. Reinders. De jaarlijkse Uniecollecte voor het chris telijk onderwijs heeft te Middelburg 1645 opgebracht. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7