Vlissingse schoonmaaksters blijven voorlopig in dienst van gemeente LANCOME Raad Terneuzen bezorgd over de grote woningnood in de gemeente Eerst erkende vakbondsorganisaties over ontslag 40 personeelsleden horen LAGER INDIVIDUEEL ONDERWIJS OP WALCHEREN Vlissingse raad slikte motto in PLAID HOEZEN MAGIE - DE COLOGNE 90 LANCÖME GEMEENTEARTS DEMOCRATISCH BENOEMEN Graandelegatie van Russen vertrok uit Verenigde Staten Bijeenkomst te Middelburg Indonesië „naast" ondernemingen van Maleisië Arts-democratie Raadslid Bikker weer terug Fatsoen Beroepskeuze Behandeling begroting voor 1964 Hervormde kerk herdenkt 150 jaar koninkrijk Mgr. P. J. Moors in conciliecommissie PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 NOVEMBER 1968 EAU DE COLOGNE 90» - LANCÓMË PARIS Wikj: nouvelle création i';; - un honneur aux dar 5.75 tot 39.50 Advertentie FRANCE PARIS De Russische handelsdelegatie die gedu rende zes weken besprekingen heeft ge voerd over de aankoop van Amerikaanse tarwe is uit de Verenigde Staten ver trokken zonder aanvaardbare aanbiedin gen te hebben ontvangen, zo heeft gis terochtend een Russische diplomaat ver klaard. De Russische onderminister van handel, S. Borisow, is woensdag uit Washington naar Moskou vertrokken. Gisterochtend verklaarde men op de Russische ambas sade, dat op het ogenblik niet verwacht wordt dat hij naar de Verenigde Staten zal terugkeren. vaard. Gezien een rijksregeling is deze aangelegenheid een rijkszaak geworden en ook andere gemeenten gaan gemid deld tot een vergoeding van 50 procent met een maximum van 7,50 per ge val. In de oude regeling werd een maximumbedrag van f 10 genoemd. Op een vraag van de heer S. J. Adriaan- se (k.v.p.) kon de heer Poppe verkla ren, dat gezinnen, die dit onderzoek naar school- en beroepskeuze zelfs niet voor de helft kunnen betalen, geholpen zullen worden. De schoolhoofden zal op deze mogelijkheid gewezen worden. De heer De Priester wilde weten of de ze regeling uitsluitend geldt voor schoolgaande kinderen of voor iedereen beneden de leeftijd van 21 jaar. „Voor iedereen", zei de heer Poppe, die ver telde, dat sinds 1955 nog maar één maal een niet-schoolgaande van deze regeling gebruik heeft gemaakt. De heer De Priester wees erop, dat het dan theoretisch mogelijk is, dat één inge zetene van Vlissingen vier- of vijfmaal van deze regeling gebruik kan maken. „In de praktijk komt dat niet voor, omdat we zelf ook lijsten bijhouden", zei de heer Poppe. Het was zijns in ziens ook noodzakelijk, omdat zich het geval kan voordoen van een kind, dat volgens advies eerst naar de middelbare school gestuurd wordt, daar niet mee kan komen en dan opnieuw naar een bureau voor school- of beroepskeuze moet. Daar was een ieder het mee eens en de nieuwe regeling werd dan ook door ieder aanvaard. President Soekarno heeft, blijkens een gisteren in Djakarta gepubliceerd be sluit, zjjn regering opdracht gegeven Maleisische ondernemingen in Indonesië te „bevriezen" en daarna de leiding er van over te nemen Het betreft hier bedrijven die „geheel of gedeeltelijk aan Maleisische burgers toe behoren of aan Indonesiërs die op Malei sisch gebied woonachtig zijn". Volgens het besluit is deze maatregel nddig omdat „het land bezig is een na tionale economie op te bouwen en een politiek van economische confrontatie tegen de nieuwe federatie ontketent". President Soekarno gaf op 6 november opdracht tot de nationalisering van Ma leisische rubberfabrieken in Oost-Suma- tra. Namens het schoolbestuur en de leer krachten kwam mevrouw E. J. Janse- Vos de jubilerende heer C. Nonnekes met een verrekijker verrassen. (Foto P.Z.C.) wijs, bracht een bloemenhulde. Chr. kweekschooldirecteur N. Verboon, woordvoerder namens de vertegenwoor digers van onderwijsinstellingen zei: ik hoop dat wij ons in de komende tijd aan uw goede voorbeeld zullen mogen spiegelen". De jubilaris had voor alle sprekers een hartelijk dankwoord Daarbij wees hij er op dat hij in zijn werk steeds gesteund werd door de prettige medewerking van collega's en vele anderen. Op de school hadden de kinderen in de middaguren in de feestvreugde gedeeld. Voor hen was er een poppenspel en een traktatie. In de gymzaal kregen de heer Nonnekes en zijn echtgenote nog fraaie geschenken aangeboden. Ook het voorstel om een waarnemend gemeentegeneeskundige te benoemen werd aangehouden. De aanbeveling luidde: 1. de heer A. H. van Dijk en 2. de heer D. C. Bom, beiden arts te Vlissingen. Deze vacature was ontstaan door het vertrek uit Vlissingen van de internist, de heer H. P. Veening. „Mijn aanvankelijke gedachte was: nu zal de opvolger van de heer Veening wel waar nemend geneeskundige worden", ver telde de heer De Priester. Toen hem het voorstel van b. en w. bereikte, had hij verder geïnformeerd. „Ik ontdekte, dat voor deze vacature geen advert en- tie is geplaatst en dat ook niet a'te Vlissingse artsen zijn benaderd", zo deelde hij verder mee. De heer De Priester achtte dit niet juist. „Er is hier sprake van het verkrijgen van een overheidsfunctie. Heel het Ne derlandse volk zij het in dit geval beperkt tot de groep van artsen moet kunnen solliciteren naar die functie", zo stelde dit raadslid. De heer De Priester voegde er met klem aan toe: „Het gaat mij beslist niet om de personen, maar uitsluitend om de pro cedure". In dit verband sprak hij nog van „democratische rechten". Loco-burgemeester Poppe stelde, dat hij niet kon antwoorden zonder namen te noemen. Daarom wilde hij de verga dering achter gesloten deuren voortzet ten. Toen de deuren inderdaad gesloten waren, besliste de raad echter met een stemverhouding 18-3, dat deze zaak in een openbare zitting kon worden be handeld. Daarop stelde de heer Poppe voor het voorstel terug te nemen om „op een normale wijze" tot een aanbe veling te komen. De raad ging daarmee akkoord. Verenigde Staten van Amerika bij de aanvang van deze raadszitting herdacht. De raad nam daarna een minuut stilte in acht. Daarna begroette de heer Poppe het raadslid, de heer P. Bikker, die enke le maanden verstek moest laten gaan wegens een ongeval. In deze raadszitting kwam onder meer de betegeling van een braakliggend stuk terrein aan de Schuitvlotstraat aan de orde, waarvoor een krediet van 4000 gulden werd gevraagd. „Binnenkort moe ten we weer een krediet verstrekking voor de betegeling van een stuk aan het Groenewoud", zo stelde de heer Ooster huis. „Als we zo doorgaan kost het Groenewoud ons een ton een tegels", voorspelde hij. Dit raadslid vroeg zich af of er niet een andere oplossing te vinden is. Men zou bijvoorbeeld de bouw kunnen stimuleren door een tegemoetkoming in de bouwkosten. „Ter plaatse is straat geprojecteerd, geen bouw", zei wethouder F. G. Smit. Daarom achtte hij betegeling voorlopig de beste oplossing. „De raad heeft er overigens zelf op aan gedrongen", stelde hij nog. De heer Bikker viel hem bij: „Het is de beste oplossing en de tegels behouden hun waarde". Tal van onderwijskrachten en leden in gemeentelijke commissies werden in de ze vergadering benoemd. Bij de voorzie ning van een vacature in het bestuur der Stichting Culturele Gemeenschap Vlis singen het het spannend toe. Ten slotte werd de heer A. W. de Vries, nummer 1 op de voordracht, met 11 stemmen in de vacature van de heer N. Veldhuis geko zen. De heer W. Keiler kreeg 10 stem men. De heer Bikker vroeg tijdens de rondvraag de hofstede Pauwenburg in stand te houden en mettertijd eventueel te gebruiken als wijkgebouw. Wethouder Smit wees er echter op, dat op de plaats van de boerderij geen bebouwing is ge pland in het plan Pauwenburg. De boer derij moet dus gesloopt worden, ook al omdat de omwonenden bij het bepalen van de plaats, waar zij gaan wonen, re kening hielden met de afbraak. OOK VLISSINGEN krijgt een John F. Kennedystraat, -laan of -plein! Het was de heer E. T. Oosterhuis (v.v.d.), die daartoe gistermiddag een voorstel deed tij dens de rondvraag van de Vlissing se raad. Met applaus werd deze suggestie ontvangen en loco-bur gemeester W. Poppe gaf onmiddel lijk de verzekering met deze wens van de raad rekening te houden en deze suggestie zo spoedig mogelijk te realiseren. In sobere bewoordingen had de heer Poppe de vermoorde president van de Daar reageerde de heer De Priester fel op: „Particuliere werkgevers kunnen het fatsoen opbrengen te overleggen met de vakbondsorganisaties", zo stelde hij, „dat deed de gemeente niet, die daarom een slechtere werkgever is dan de particuliere werkgevers". Hij stelde dat hier wis en waarachtig wel ar beidsvoorwaarden van personen in het geding zijn. Na enige discussie werd ook een wijzi ging in 4e regeling tot subsidiëring van het school- en beroepskeuzewerk aan- Nog altijd geloven de Vlissingse raadsleden rotsvast in het bestaan van sinterklaas. Zij moeten wel, want anders krijgen ze jaarlijks niet een enorme zending banket letters van de goedheiligman, via de Vlissingse Middenstandscentra le. In de raadszitting waren er gistermiddag zelfs tien letters, die samen een motto vormden: „Doe het zelf". Dit motto sloeg op de verplaatsing van het huidige stad huis. De sint gaf de raad echter het advies deze suggestie letterlijk en figuurlijk in te slikken. AI eer der had hij namelijk ook een krui wagen aangeboden, „die heeft men nodig om bij de hogere auto riteiten iets te bereiken". Sinter klaas had zelfs rekening gehouden met het feit, dat het dan nog niet lukte. Hij had er namelijk nog een schop bijgedaan, „om nog een schepje op te^doen bij de argu menten." Toch was de sint wee moedig bij de gedachte, dat hij voor de laatste maal in het oude Vlissingse stadhuis ontvangen is. „Enfin, als de stad zo groot wordt, dat ik het niet meer in één dag kan afdoen, zijn er voor zwar te Piet en mij wel enkele kamers in het nieuwe stadhuis te vinden", troostte de sint zichzelf. Nadat loco-burgemeester W. Poppe, dat allemaal had voorgelezen uit de van sint ontvangen brief, waren de raadsleden geruime tijd muis stil: ze slikten zoet het zoete mot to in. Advertentie VRAAG NU UW DEALER Het moderamen van de generale syno de der Nederlands Hervormde Kerk heeft aan de kerkeraden en predikan ten gevraagd ter gelegenheid van de na tionale herdenking 18131963 in de kerkdiensten van morgen 1 decem ber aandacht aan de herdenking te geven Alle residerende Nederlandse bisschop pen zijn thans op een of andere manier betrokken bij de concilieleiding of -com missies. Door uitbreiding van de conci liecommissies tot 30 leden is thans ook de bisschop van Roermond, mgr. P. J. Moors, daarbij ingeschakeld. VAN DEN BERGH - VEGHEL R.DAM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4