Indonesische economische missie „niet ontevreden" over resultaat KLANKBORd Betere tijden voor de boeren en tuinders Op terrein van de handel werd meest bereikt DOOR HEIMWEE GEPLAAGDE POES LIEP 145 KM NAAR HUIS TERUG VISSERIJ PRESENTEERT ZICH IN NIEU Opheffing beslag op woning gelast SUPERBENZINE HALVE CENT GOEDKOPER FAMILIELEDEN VAN SPANJAARDEN MOGEN EERDER NAAR NEDERLAND Federale recherche zou medeplichtige op het spoor zijn Overeenkomend inzicht over basis van samenwerking" Basis Tabak Contracten Jongeman 3 uur bekneld in silo VAN BERKHOUT NAAR VELP Tochtje van 22 dagen Rijk is de zeeSch. 64" Expositie in de zomer van 1964 Overzicht Enthousiast O.A.S.-leider gearresteerd Onderzoek in de zaak-Silberbauer een tekening van Lenardo da Vinei Heksenketel Eigen kamer voor Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank: Ook het gemend bedrijf staat er veel beter voor Tuinbouw Akkerbouw Gemengd bedrijf ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT S DE AMERIKAANSE indus- trieel-kunstverzamelaar Larry Aldrich heeft voor ruim een mil joen dollar schilderijen en beeld houwwerken verkocht omdat hij ze niet „modern genoeg" meer vindt. Er zijn werken van Monet, Gauguin en Picasso bij. Meneer heeft gezegd, dat hij van oordeel is, dat een schilderij „de gevoe lens moet weergeven van een schilder in de kunsttaal van deze tijd". Weg, Michelangelo Dag Rembrandt. Frans Hals, Greco, Vincent en nog enige tien- of honderdtallen méér. het ga U allen wel... maar de heer Larry Aldrich is niet meer ge ïnteresseerd. Hij luistert alléén naar de kunsttaal van deze tijd. Niemand kan met enige schijn van zekerheid, of zelfs maar waarschijnlijkheid zeggen, of good old Larry feitelijk gelijk zal krijgen wat Monet. Gauguin en Picasso betreftin deze zin, dat niemand kan voorspellen wat en wie door het nageslacht zal wor den verworpen of „blijvend" zal worden toegejuicht. Dit geldt voor alle gebieden der kunst. De schrij ver die nog maar vijftig jaar gele den als „onsterfelijk" werd gezien is vandaag zo dood als een pier; zelfs zijn naam heeft geen klank meer en geldt hetzelfde niet voor alle uitingen van beeldende kunst? Voor toneelschrijvers? Voor films En muziek. Het klinkt mij zelf als barre hei ligschennis in de oren wanneer ik vraag: is het uitgesloten dat over laat ik het gemakkelijk-ruim nemen vijfhonderd jaar Rem brandt „waardeloos" is geworden en dat er dan, behalve een enkele historicus, niemand meer is die Van Gogh zelfs bij name nog kent Zó gezien kan de heer Aldrich, praktisch bekeken, een zeker soort gelijk krijgen. Zó onmoge lijk lijkt het mij niet dat bijvoor beeldPicasso door een volgende, niet eens zó verre, generatie ver worpen zal worden. Op dit gebied hebben wij wel méér meegemaakt, zelfs in de loop van één mensen leven. Maar de heer Aldrich leeft toch ivel iets te vlug om zijn theorie met daaruit voortvloeiende prak tijk, au serieux te nemen. Zijn smaak verandert te snel om ge loofwaardig te zijn. Hij houdt een wedloop met zich zelf wat in ieder geval een lachwekkende vertoning is. Wij hebben alle reden wantrou wen te koesteren ten opzichte van de kunstzinnigheid waarmede hij de collectie heeft opgebouwd, die hij nu verwerpt en verkoopt. Hij is geen uitzondering. Misschien wel wat de grootte van zijn collectie en de inhoud van zijn beurs. Maar zeker niet wat zijn mentaliteit aangaat. Er zijn miljoenen mensen die even gemakkelijk verwerpen wat zij vroeger hebben gezegd, te be wonderen. Die bewondering blijkt niets waard geweest te zijn. Hun nieuwe ..moderne" bewonde ring is even ongeloofwaardig. ÉLIAS x)e Indonesische economische mis sie die sedert 16 november in Ne derland besprekingen heeft ge voerd, is „niet ontevreden" over het bereikte resultaat. De secreta ris van deze ambtelijke missie, de heer Soedojo Tjitrokoesumo, heeft dit gisteren meegedeeld toen de ac tiviteit van de missie in Nederland grotendeels ten einde was. De voorzitter en een Md van de missie reizen vandaag naar Bonn en de vijf andere leden volgen maandag. De heer Soedojo heeft een aantal on dernemingen genoemd waarmee een basis voor samenwerking is gevon den. Om „production sharing", zoals bij de rubbercultuur maatschappij Amsterdam en Mirandelle Voute. In andere gevallen dacht men aan „joint venturest". De heer Soedojo noemde het verbond van de Nederlandse groothandel, de Hand els vereeniging Amsterdam en Ligtermoet en Zoon N.V. te Rotterdam. Met Van Rees Burcksen Bosman's Handelsmaat schappij heeft men een basis gevon den voor samenwerking bij de handel in thee. Ook met nog andere organi saties zijn bij de besprekingen voort gang gemaakt. Bij de beoogde samenwerking houdt men rekening met bestaande kanalen, zowel in Indonesië als in Nederland. Tabaks handelaren in Amsterdam hebben met de missie gesproken over de mogelijkheid van terugkeer van de tabaksmarkt van Bremen naar Amsterdam. De Indonesi sche reactie daarop was geweest dat dit een vraagstuk is dat diepgaande studie vereist. Over de contacten met de Nederlandse regering heeft de heer Soedojo gezegd dat men heeft aangedrongen voor Indo nesië kredietgaranties op langere ter mijn te geven. Op het ogenblik is dit voor Indonesië zes maanden. Voor de uitvoering van economische pro jecten die van de grond af moeten wor den opgebouwd, is een langere termijn wel nodig. Wat dit betreft heeft de Ne derlandse minister van economische za ken, dr. J. E. Andriessen, gezegd deze zaak te zullen bespreken met ambtgeno ten, aldus de heer Soedojo. Behalve aan West-Duitsland, zal deze missie ook nog bezoeken brengen aan Frankrijk en België. Het doel van de contacten was een basis te leggen voor overeenkomsten over handel, economische samenwerking en technische samenwerking. Op het terrein van de handel is het meeste bereikt, al dus de heer Soedojo, die chef is van het directoraat voor economische samenwer king van het ministerie van buitenlandse zaken. Met een aantal Nederlandse organisaties is men tot een overeenkomend inzicht gekomen over de basis van samenwer king. Hierop zullen concrete contracten tussen de ondernemingen en de Indone sische bhakti's moeten worden gebouwd. De heer Soedojo zei te hopen dat in het begin van het volgend jaar het eerste contract zal kunnen worden getekend. Op het terrein van een bouwmaterialen- handel aan de Waldorpstraat in Den Haag heeft de zestienjarige los werk man F. G. van der Berg van het Jacob van Campenplein in Den Haag gister middag drie uur klem gezeten in een zandsilo. De jongen stond in de silo zand af te steken, toen dit plotseling ging schuiven. Het feit dat onder het gat van de silo, waar een transportband loopt om het zand naar een verder gelegen silo te vervoeren, de 34-jarige kalkdraaier Cor Harteveld aan het werk was, betekende de redding van Van der Berg. Harteveld zag ploseling twee laarzen op de trans portband, waarop hij deze onmiddellijk stilzette. Hij rende de silo in en zag tot zijn schrik dat zijn collega onder het zand was be dolven. Terwijl hij door schreeuwen an deren waarschuwde, groef Harteveld het zand om het hoofd van de jongen weg. De G.G.D. en enkele wagens van de Haagse brandweer waren na alarmering vrij snei ter plaatse. Desondanks duurde het nog tot zeven uur 's avonds eer men de jongen kon bevrijden. In de tussenlig gende drie uren, waarin veel van de ze nuwen van de knaap werd gevergd, voorzagen zijn bevrijders hem enkele malen van een warm kopje soep. (Van een onzer redacteuren). Het behoort tot de hoge uitzonde ringen, dat een poes op zijn eentje een lange voettocht on derneemt van zijn nieuwe eige naar naar het huis waarin hij steeds gewoond heeft en waar hij vertroeteld werd, maar de poes van de familie W. Mol in de Alexanderstraat in Yelp een naamloze kat, die daarom werd aangesproken met het simpele „poes" heeft het hem geleverd. Hij is van Berkhout in Noord-Holland, niet ver van Hoorn gelegen, naar Velp teruggewandeld, een afstand van ongeveer 145 kilometer en hij heeft er 22 dagen over gedaan. En poes kwam niet eens verwaarloosd, gehavend en vermagerd aan. Inte gendeel. „Ik had de indruk, dat hij dikker geworden was", vertelt ons dë heer Mol die er nu niet meer aan denkt, om zijn poes nog eens de deur uit te doen. Hij is weer liefderijk op genomen en vooral de zoon des hui zes, de negenjarige Wim Mol, die bij zonder goede maatjes met poes was en dikwijls met hem stoeide, is in zijn nopjes. „Dat was eigenlijk de reden, waarom we besloten poes aan ons familielid in Berkhout, de heer C. Hemke aan de Kerkebuurt te geven", zegt de heer Mol. „Wij vroegen ons af, of dat gestoei wel goed was, of dat niet nadelig voor Wims gezondheid kon zijn. Wim verenigde zich ermee, dat poes naar oom en tante in Berkhout ging. Zij hebben een veebedrijf en zij wilden de poes wel hebben. Op zaterdag 2 november hebben wij poes gebracht". De heer Hemke vertelde, dat hij de poes eigenlijk niet eens gezien heeft. Ik was niet thuis, toen de familie kwam. „Mijn vrouw heeft hem aangenomen. Maar na 'n uur was hij weg. Het huis uitgeglipt, op zichzelf begrijpelijk, want de kat was in een voor hem volkomen onbekende om geving. We hebben hem niet meer gezien en niets meer over hem ge hoord. Totdat mijn schoonzuster op belde, dat was maandag 25 novem ber. Zij vertelde, dat poes weer was komen aanlopen". De president van de Haagse rechtbank, jhr. mr. R. Witsen Elias, heeft de op heffing bevolen van het beslag op de woning Prinses Beatrixlaan in Voor schoten, waarvan in een advertentie in een Haagse krant (Haagsche Courant) abusievelijk een prijs was vermeld van 21.000, terwijl deze in werkelijkheid 51.000 bedroeg. Een aspirantkoper uit Voorburg, die per aangetekende brief de makelaar had be- xxxxxxxxxxxxxxxxxxiixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi De geheime dienst heeft in Dallas de aanslag op president Kennedy gereconstrueerd. Er werd een zelfde type auto gebruikt als waarmee president Kennedy zijn intocht maakte. Tevens deden dezelfde mo toren dienst van de politie in Dal las. Alle scènes werden gefilmd. Op de achtergrond van de foto het ge bouw van waaruit de fatale schoten gelost werden. (Van onze Haagse redactie) De prijs van de superbenzine gaat eind volgende week met een halve cent om laag. Deze prijsverlaging van 49,5 naar 49 cent, die door praktisch alle maat schappijen wordt ingevoerd, is een ge volg van de lagere prijzen op de wereldmarkt, zo deelde Sheil-Nederiand gisterochtend mede. De juiste dag waar op de verlaging ingaat is nog niet be kend. Opvallend is, dat de prijs van gewone en superbenzine elkaar steeds meer nade ren. De gewone benzine is voor het laatst verhoogd in augustus met 0,3 cent tot 46,3 cent per liter. De superbenzine, die ruim een jaar geleden werd verhoogd met 0,6 cent is nu weer teruggebracht tot 49 cent. Het verschil tussen beide soorten is dus nu niet meer dan 2,7 cent. De bouw van de nieuwe ge meentelijke visafslag in Scheve- ningen, in 1961 begonnen, is een heel eind gevorderd. Volgende maand wordt begonnen met het plaatsen van 122 hefdeuren, die ieder drie meter hoog en vier meter breed zijn. In de zomer van het volgend jaar zal, met de nieuwe afslag, de hele visse rij aan het publiek worden ge toond. In de nieuwe hal zal dan van 17 tot 29 juli de tentoonstelling „rijk is de zee, Sch. '64" worden gehouden, een tentoonstelling die bestemd zal zijn zowel voor het grote publiek als voor de insiders in de visserij en daaraan verwante bedrijfstakken. Van de standruimte zal een derde i-estemi; zijn voor de specifieke voorlichting aan leken op visserijgebied, tweeder de zal van nee e -lë'e w zijn, maar ook daarbij is de voor waarde gemaakt dat het publiek er ook iets aan moet hebben. Men zal op de tentoonstelling een historisch overzicht krijgen van aller lei vissersvaartuigen van bom tot hektrawler men zal er het netten boeten kunnen zien en er zelfs een indruk kunnen krijgen van het ha ringkaken iets dat een landrot maar zelden aanschouwt omdat het offcieel alleen op zee mag gebeuren. Het publiek mag ook met behulp van de klok vis „afmijnen". Verder is er een gedeelte van de ten toonstelling waar men door middel van ultraviolet licht en andere tech nische listen de bezoeker de illusie verschaft dat hij op de zeebodem rondwandelt. Er komen een bioscoop, een vermaakcentrum en een in de haven uit te bouwen visrestaurant. Ook wil men er voor zorgen dat de bezoeker de visserij ook anders dan van de walkant ai ka" '-esc- ouwe- hoe dat precies gaat gebeuren is nog een punt van bespreking. Er worden reddingsdemonstraties gehouden en met hulp van het Haagse gemeente museum wordt een tentoonstelling in gericht van schilderijen over de visse rij. Aan het visserijonderzoek wordt ook veel aandacht besteed. Een heel voornaam doel van de tentoonstelling zal zijn, de consument duidelijk te maken wat er met de vis gedaan wordt voor hij er iets mee kan doen, en wat hij er vervolgens zelf mee kan doen. Twee grote congressen zullen rond deze tentoonstelling worden gehou den: een van de O.E.S.O. en een tech nologisch congres. Getracht wordt, nog meer congressen aan te trekken. De tentoonstelling zal onder be schermheerschap staan van prins Bernhard. Voor de organisatie is een „stichting visserijmanifestatie 1964" gevormd, waarvan mr. W. C. A. Riem Vis, directeur van de dienst haven- en marktwezen der gemeente 's-Gravenhage, voorzitter is. Men heeft voor deze tentoonstelling belangstelling trachten te trekken zowel van visserijplaatsen in eigen land als van andere vlsserijlanden, en succes Is daarbij niet uitgebleven. De Nederlandse visserijgemeenten ble ken enthousiast te zijn voor de plan nen, en van de beuaderrle visserij- landen, hebben al verschillende mede werking toegezegd: Noorwegen, Spanje, Portugal en Polen zijn er enkele van. PRESIDENT BETANCOURT ...Venezolaanse recordhouder... Uit Dakar, de hoofdstad van Senegal, is vernomen dat daar de Franse kapi tein Jean-Marie Curutchets is gearres teerd toen het Italiaanse lijnvliegtulg waarmee hij op weg was naar Monte video, de hoofdstad van Uruguay, een tussenlanding maakte. Curutchet was hoofd van de Parijse operatie van de geheime legerorgani- satie O.A.S. Advertentie) Betere kleding bij Nederland Kattenburg sinds 1856 richt het huis voor 21.000 te willen kopen, liet op de woning beslag leggen. Hiertegen verzetten zich de oorspronke lijke eigenares en de huidige bewoner van de woning in kort geding voor de president van de rechtbank. Zij vroegen opheffing van het beslag. In zijn uitspraak verklaarde de presi dent gistermorgen, dat opheffing van beslag moet plaatsvinden, indien de pre sident summierlijk de ondeugdelijkheid van het beslag blijkt. De president was van oordeel, dat de koper opzettelijk over de in de advertentie gemaakte vergissing niet wenste te worden inge licht door de makelaar en dat hij dus in strijd met de goede trouw handelde. Voorts kan niet worden geacht, dat een koop is gesloten, wanneer men in een aangetekende brief zegt het huis te hebben „willen kopen". De opheffing van het beslag werd ge last binnen tweemaal 24 uur op straffe van 50 per dag. Het Oostenrijkse ministerie van binnen landse zaken heeft verklaard dat het een inleidend onderzoek heeft doen instellen naar de rol, die de Weense inspecteur van politie Karl Silberbauer heeft ge speeld bij de arrestatie van het joodse meisje Anne Frank in Nederland. Anne, die een dagboek bijhield, dat over de gehele wereld bekendheid heeft ge kregen, is, als bekend, in het concentra tiekamp van Bergen-Belsen om het le ven gekomen. Een woordvoerder van het ministerie verklaarde dat het onderzoek tevens ten doel heeft opheldering te verkrijgen over de rol, die de thans 52-jarige Silberbau er in de gehele afgelopen oorlog heeft gespeeld. Het ministerie heeft de Neder landse autoriteiten verzocht hun mede werking te verlenen bij het verschaffen van inlichtingen over Silberbauers doen en laten in de oorlog. Nederland en Spanje zijn tijdens een vierdaagse bespreking in Den Haag, die gisteravond geëindigd is, overeengekomen om de gezinnen van hier te lande werkzame Spanjaarden reeds na één jaar naar Nederland over te laten komen inplaats van twee jaar, gesteld dat zij hier op de normale wijze een woning kunnen betrekken. Dit is medegedeeld door de voorzitter van de Nederlandse delegatie op deze bijeenkomst, dr. ir. D. R. Mansholt, directeur-generaal voor de arbeidsvoor ziening van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. Er werken momenteel ongeveer 4500 Spanjaarden in Nederland, zo maakte een zegsman van het ministerie gisteravond op een persconferentie bekend. Zij vormen hiermee de grootste groep werkende buitenlanders in dit land, aldus deze zegsman. Dr. Mansholt zei dat de Nederlandse en Spaanse delegaties overeen waren gekomen, regelmatig contact te onderhouden over alle vraagstukken die in verband staan met de tewerkstelling van de Spaanse arbeiders in Nederland. Inzake de huisvesting, speciaal wat betreft de gemeenschappelijke onderko mens, heeft Nederland zich bereid verklaard het bedrijfsleven te adviseren, zodat met Spaanse wensen rekening kan worden gehouden. Wat betreft de ziekenfondsregeling is op 1 november jl. een wederkerigheidsverdrag van kracht geworden. Volgens de „New York Post", die dit gisteren meldde, wint het F.B.I. inlich tingen in de Newyorkse wijk „Greenwich Village" in, waar de man in kwestie heeft gewoond en zelfs enige tijd een ap partement met Oswald zou hebben ge deeld. Het dagblad „Dallas News" meldde, dat de politie in Dallas heeft ontdekt, dat Oswald en Jack Ruby waarschijnlijk naast elkaar hebben gewoond. Een man, die aan de beschrijving van Oswald be antwoordt huurde volgens het blad op zekere dag een kamer dichtbij het huis waar Ruby woonde. Ruby heeft echter ontkend, dat hij Oswald kende. Een po litieman zou volgens het blad verklaard hebben dat „dit de sleutel zou kunnen zijn waar wij naar gezocht hebben". Toen Rolf, een acht jaar oude her der, die met zijn baas Charles Linden in Sussex woont, verleden jaar aan de achterpoten werd ver lamd, dachten velen, dat dit het einde voor de hond moest zijn. De heer Linden bewees echter, hoever de liefde voor een trouwe makker gaan kan, en knutselde van een oude golfwagen een soort invali denwagentje in elkaar met het gevolg, dat Rolf zich nu uitste kend kan voortbewegen hij kan zelfs zijn geliefde sport kat- tenjagen, weer beoefenen (waarbij dient opgemerkt, dat hij de kat ten niets doet). Zolang Rolf geen pijn heeft, wil zijn baas hem nog graag bij zich houden, en terecht, want beiden zijn verknocht aan elkaar. mooooooobx De tekening van Leonardo da Vinei voorstellende Madonna met kind, die voor acht miljoen gulden Engels staatseigendom werd, zal in een speciaal vertrek van het nationale schilderijenmuseum in Londen worden geplaatst. De directeur van het museum, sir Philip Hendy, deelde mee dat in dit vertrek temperatuur en vochtigheidsgraad op het vereiste peil zullen worden gehouden, ter wijl de lichtsterkte in het vertrek zal worden geregeld. Ultraviolette stralen zullen worden buitengeslo ten. In het buitenland wordt een speciale plaat onbreekbaar glas vervaardigd die ter bescherming voor het meesterwerk zal worden geplaatst. Het internationale comité tot be houd van de tekening van Da Vinei maakte bekend, dat de te kening in de loop der tijden min der te lijden heeft gehad dan aan vankelijk werd verondersteld. Het comité kwam na een analyse en een nauwkeurig fotografisch on derzoek tot de conclusie, dat een poging om de gehele tekening te restaureren niet gerechtvaardigd zou zijn. Wel werden op negen plaatsen verbeteringen aange bracht aan beschadigingen en mis vormingen, tot grote tevredenheid van het comité. De tekening kwam in het bezit van de Engelse staat toen de ko ninklijke academie vorig jaar be sloot haar te verkopen. Het Wereldgebeuren fandaag zijn er verkiezingen in V Australië, morgen in Venezuela. In twee landen gaat de bevolking naar de stembus, beide volken op hun eigen manier en een grotere tegenstelling is nauwelijks mogelijk. In Australië zal ongetwijfeld alles even ordelijk en rus tig in zijn werk gaan. In Venezuela is het een heksenketel van herr-e en ge weld. De linkse, gedeeltelijk communis tische, gedeeltelijk naar het communis me neigende oppositie doet wat zij kan, om het stemmen tot een onmogelijke zaak te maken. Geweldplegingen, reeds enige tijd aan de orde van de dag, hebben de afgelopen week een hoogte punt bereikt. En dat allemaal om de kiezers de stuipen op het lijf te jagen. Hoe meer mensen niet naar de stem bureaus durven, uit angst voor bom aanslagen en gewapende overvallen, hoe beter voor de terroristen. Toch zag het er gisteren niet naar uit, dat de linkse leiders in hun opzet zouden sla gen. De bevolking toonde zich zeer ge ïnteresseerd en de campagne der zeven politici, die een gooi naar de gunst van het volk doen, hadden over gebrek aan aandacht niet te klagen. Alle zeven zijn zij per vliegtuig, auto of op andere wijze het land doorgereisd. Politie en kader van de partijen hadden voor uitgebreide veiligheidsmaatregelen gezorgd. Gelukkig is er niets gebeurd. Al werden sommige kandidaten tijdens hun redevoeringen nu en dan gestoord door verwijderd geweervuur, dat wees op schermutselingen tussen communisti sche knokploegen en de ordebewaarders. Wanneer verder ook vandaag en morgen alles goed gaat, dan zal het de eerste maal zijn in de geschiedenis van Ve nezuela, dat een democratisch gekozen staatshoofd zijn ambtstermijn vol maakt zonder voortijdig te zijn doodgeschoten of weggejaagd. Een record, waar pre sident Betancourt trots op zal mogen zijn, want het bewijst niet alleen, dat hij een krachtig beleid heeft gevoerd, maar tevens dat de Venezolanen niet meer zo snel geneigd zijn zich door raddraaiers te laten opstoken. Dit wil geenszins zeggen, dat de re bellerende linkse groeperingen niet hun uiterste best hebben gedaan om Betancourt uit te rangeren. De laatste maanden vooral hebben zij zich uiterst actief getoond. Een vliegtuig werd in de lucht gekaapt en naar Trinidad ge vlogen waar de luchtpiraten overi gens warm werden onthaald door een comité van ontvangst, dat hen direct weer terugstuurde naar Caracas, zodat zij ten slotte van een koude kermis thuiskwamen. Voorts werd de plaats vervangend chef van de Amerikaanse militaire missie in Venezuela, kolonel James Chennault ontvoerd en bovendien betekenden talloze bomexplosies evenzo veel aanslagen op belangrijke onderne mingen, waarbij de olie-industrie waarde zes miljard dollar het voor naamste doelwit was. De leden van de „Nationale Bevrijdings strijdkrachten", de „F.A.L.N." hebben de regering openlijk de oorlog verklaard. Zij voelen zich, gesteund door hun geest verwanten op Cuba, een steun, die door de regering-Betancourt onomstotelijk is bewezen. Op 2 november werd namelijk op een verlaten palmenstrand, van het schier eiland Paraguana, een verzameling wa pens gevonden, die er beslist wezen mocht. De waarde van de collectie be droeg circa 330.000 dollar en er waren wapens bij, afkomstig uit een Belgische fabriek, die in 1959 aan Cuba waren geleverd. Verder waren er wapens van Italiaan se en Amerikaanse makelij. Niet voor niets zei premier Castro van Cuba, nadat president Kennedy was neergeschoten met een Italiaans geweer: „Ik ken dat type wapen en ik ken de prijs". Dezelfde geweren lagen namelijk ook op het strand van Paraguana. De Venezolaanse regering, die fel anti- Castro is, sloeg munt uit de vondst. Zij nam contact op met Belgische en Ame rikaanse deskundigen en het resultaat was, dat de Belg het gevonden oorlogs tuig kon identificeren als afkomstig uit een Belgische zending aan Cuba. Venezuela heeft thans Cuba formeel beschuldigd de hand te hebben in de opstandige beweging in het olieland. De Venezolaanse minister van buiten landse zaken, Marcos Falcon Briceno heeft de feiten in een speciale bijeen komst van de Organisatie van Ameri kaanse staten, O.A.S-, op tafel gelegd. De Venezolaanse ambassadeur in Wash ington heeft voorts van zijn regering opdracht gekregen om een vergadering van de bij deze organisatie aangesloten landen te vragen, zodat Cuba wellicht opnieuw onderwerp van gesprek zal worden op hoog niveau. Krachtens de bepalingen van" het Verdrag van Rio de Janeiro is Venezuela gerechtigd mi litaire bijstand te vragen tegen de Cu baanse inmenging. Wanneer de golf van terrorisme aanhoudt, zal dat verzoek zeker worden gedaan en ongetwijfeld door Amerika positief worden beant woord, gezien de krachtige taal, die president Johnson in het congres heeft gesproken. De uitslag der verkiezingen in Venezuela zal daarop weinig invloed hebben, want alle partijen, ook die van de oppositie de communisten zijn parlementair al lang uitgeschakeld zijn het met de regering eens uat een eind moet komen aan de geweldplegingen. Ongetwijfeld zal de nieuwe regering het dan ook als haar eerste taak zien de rust in het land te herstellen. Behalve de verbetering in de land bouwpolitiek is het voor de land bouw vooral verheugend, dat de marktpositie van verschillende pro- dukten de laatste tijd belangrijk is versterkt, zo zegt de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in haar maandblad. De landbouwpolitiek behoeft thans nau welijks nog te worden gezien als een complex van maatregelen om de boer te beschermen tegen dumpingprijzen op de internationale overschottenmarkt. Veeleer, aldus de bank, kan thans de nadruk worden gelegd op de noodzaak van een eerlijke verdeling van de natio nale koek. De zuivelsituatie is totaal ge wijzigd, nu Nederland zelfs boter moest importeren. De Russische graanaanko- pen hebben de graanprijzen plotseling belangrijk doen stijgen. De suikerprijs is zelfs vier keer zo hoog als een jaar geleden en ligt belangrijk boven de Ne derlandse produktieprijs. De betere zuivel markt, de hogere in- dustriemelkwaarde en de verhoogde toe slag op deze industriemelk zijn van grote betekenis voor de rundveehouderij. Waar bovendien mag worden verwacht dat de verbetering van het prijspeil van ge schikte slachtkoeien deze winter en voor jaar blijft aanhouden, zal dit alles kun nen leiden tot verbetering van de inko menspositie van de veehouders. landen als exporteurs, is er thans in West-Europa in de vleessector een zeke re schaarste ontstaan. Deze ontwikkeling heeft zich in de eier- sector weliswaar minder sterk voorge daan, maar ook hier verwacht men toch dat de eierprijzen zich voorlopig zeker op het huidige, beduidend hogere, niveau zullen kunnen handhaven. Ook in de tuinbouw, zo gaat de Coöpe ratieve Raiffeisenbank verder, blijft de ontwikkeling over het algemeen gunstig. Weliswaar is de prijsontwikkeling in en kele sectoren minder bevredigend zoals b.v. in de fruitteelt doch dit is niet zo zeer een structureel verschijn sel dan wel meer een gevolg van een goede oogst en een ruim aanbod. Dank zij de hogere melkprijs een belangrijke inkomstenbron voor dit bedrijfstype en dank zij de zeer gunstige ontwikkeling van de var- kensprijzen staat ook het gemengde bedrijf er momenteel veel beter voor dan een jaar geleden. Door allerlei oorzaken, zoals een flinke consumptiestijging, de werking van de beruchte varkenscyclus en het ten gevol ge van de schaarste aan voergranen vrijwel verdwijnen van Oosteuropese Hoewel met betrekking tot de prezen van akkerbouwprodukten voor oogst 1964 nog beslissingen moeten vallen, doen zich ook in deze sector van het argrarisch bedrijf gunstige perspec tieven voor. Wanneer de regering wil voorkomen dat dure suiker moet worden geïmporteerd dan zal de bietenteelt verder moeten worden aangemoedigd door een forse prijsverhoging. Ook voor de granen zit er een prijsverhoging in de lucht. Uiteraard is een dergelijke verhoging nu ook het kostenpatroon door de loonontwikkeling een stijging ondergaat voor de producenten zeer welkom. Nederland, als voornaamste exporteur van veehouderijprodukten, zal er echter vooral voor moeten waken dat de po sitie van onze veredelingslandbouw door een sterke verhoging van de grondstof- fenprys wordt verzwakt. Woonde met Oswald samen De Amerikaanse federale recher che zou momenteel zoeken naar een man die bekend staat als een voor stander van rassenscheiding en die mogelijk een medeplichtige is ge weest van Lee Oswald, de vermoe delijke moordenaar van president Kennedy.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 3