Verdachte doodslag in Walsoorden voor Middelburgse rechtbank Zeeuwse vieringen van „15# jaar koninkrijk" DKW VLISSINGEN WIL VISSERS UIT COUJNSPLAAT BAAYENS ALMANAK S AWE MA NV Eis: 4 jaar en terbeschikkingstelling Officieropzet in geding raadsman: geen wilsvorming (afbpvit Zusters Adriaansen uit Oostburg tapten weer het beste biertje Scheepsbotsing op de Wester schelde: schip spoorloos Verhoging zeedijk Biezelingsche Ham begint in voorjaar tó. 5495.- Stille getuigen Zenuwachtig Definitief Requisitoir Opzet in geding OOOD GARAGE CARELS, Waarom Iets koudere oostenwind Verdediging Gevoelig moment Niet veel heter Uit vraag en antwoord bleek: Rekening kouden bij verbetering boulevard School in Tholen na poliogevallen grondig gereinigd Om het Zeeuwse kampioen schap l-OPTIEK Leeuwse Contact AFSCHEID PERSONEELSCHEF FOSTDISTRICT MIDDELBURG Centrale verwarming Nederstraat 19 - Middelburg - Tel. 01180-2962 Bruine hand voor dame Wolphaartsdijk 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 NOVEMBER 196c IN NOG GEEN anderhalf uur be handelde gistermorgen de Middel burgse rechtbank onder presidium van mr. P. van Empel de nasleep van het verschrikkelijk gebeuren, dat in het laatste weekeinde van juni jl. zo'n grote beroering ver wekte onder de inwoners van Walsoorden: de door één van hen gepleegde doodslag op de 16-jarige Marie-Louise Duerinck uit deze Oost-Zeeuws-Vlaamse gemeente. Terecht stond de 32-jarige Cyrïel A. F. V., buurman van het omge komen meisje en heftruckchauf feur van beroep, die er van be schuldigd werd op zaterdagavond 29 juni in dolle razernij de jonge Wieske Duerinck met haar hoofd tegen een steenklamp achter een betonfabriek te hebben geslagen en vervolgens twee betonblokken van bijna 10 kilo eveneens op het hoofd van het meisje te hebben ge gooid, dat het slachtoffer aan de verwondingen daarvan overleed. De officier van justitie, mr. J. L. Andrea, eiste tegen Cyriel V. een onvoorwaardelijke gevangenis straf van 4 jaar, met aftrek, als mede onvoorwaardelijke terbe- schikstelling van de regering. De feiten van dit misdrijf stonden vast; met zakelijke woorden riepen president. ofrir>"r on verdediging- nog eenmaal de herinnering aan deze fa tale daad en haar gevolgen op. In de korte tijd, dat het drama voor de rechtbank weer gestalte kreeg, be luisterde men uit de gesprekken ver wondering over de gevolgen van Cy- riels woede, door een kennelijk ver keerd gevallen opmerking van Wies ke Duerinck teweeggebracht. Die gevolgen sloegen de kleine gemeen schap In het havendorp met verbijste ring, nadat de volgende dag tegen het middaguur twee kinderen het levenloze lichaam van het ernstig verminkte meis je in een sloot hadden ontdekt. Aanvan kelijk dacht de politie, zo vertelde op perwachtmeester C. J. Lernout, plaats vervangend commandant van de groep Hontenisse als getuige, aan de mogelijk heid van een aanrijding, omdat zij een bandenspoor door een bloedplas vond. Maar kort daarop moest men het toch in een andere richting zoeken, toen er stille getuigen werden ontdekt: een armbandje vlak bij de steenklamp, er tegenover 2 schoenen, naast elkaar ge zet, en een lucifersdoosje. Daarna vond de politie ook bloedsporen op de stenen, een sleepspoor naar de sloot en aan het eind er van een grote bloedplas met een bot er in. Nadat 48 uur lang intensief gezocht, gespeurd, ondervraagd en verhoord was, kwam de politie bij het routine- onderzoek ook bij Cyriel V. terecht. Wellicht had hij Wieske gezien. V., die reeds naar bed was gegaan, deed beneden gekomen bijzonder zenuw achtig, vertelde, dat schrammetjes in nek en op kaak gevolg waren van een val met zijn bromfiets, kortom bracht met zijn gehele verhaal de po litie tot de overtuiging, dat hij er meer van wist. V. werd aan een scherp verhoor onderworpen en legde dinsdagsmiddags laat een volledige bekentenis af. In sobere bewoordingen vertelde de op perwachtmeester hoe zich de gebeurte nis toegedragen moet hebben. Van het begin herinnerde V. zich nog wel vele details, van wat er later op de zaterdag avond voorgevallen was, niet. Cyriel V. stond die bewuste avond op de hoek van de Bern^ardstraa.t. Hij was niet meegegaan mot zim vrouw on haar ouders, die toevallig dit weekeinde op bezoek waren, naar een café aan de ha ven, waar de anderen naar een televisie show gingen kijken. 9f „Die is er ook", was het antwoord. „Die is niet veel beter dan de rest", moet Wieske toen opgemerkt hebben, althans volgens het verhaal van verdachte te genover de politie. Hij had zich er ontzettend kwaad over gemaakt. Cyriel houdt van zijn vrouw en men moet ze niet beledigen. Hij herinnerde zich, dat hij Wieske wilde pakken, haar een schop voor haar achterste geven en haar toen naar haar vader wilde brengen. Vroeger waren de buren goede vrienden, maar dat was in het te- -wrsdeel verkeerd Wieske liep een landwegje in, in de richting van de betonfabriek, bekend als het laantje-van-Hiel. Het werd de directe oorzaak van het afgrijselijke, dat er na gebeurde. Cyril V. ging haar achterna en 30 meter in het laantje greep hij haar bij de mouw van haar mantel. Het meisje rukte zich los en krabde hem daarbij in het gezicht. Verder vluchtte ze het laan tje in; schreeuwen deed ze niet. Weer kreeg Cyriel het meisje te pakken, weer rukte Wieske zich los. Toen, voor een derde maal, vlak bij twee It'lnkers. kreeg V. Wies ke definitief vast. Daar moet hij het meisje met kracht tegen de stenen hebben geslagen, of op de grond ge gooid; Cyriel wist het niet goed meer. Wieske zakte in elkaar, maar moet vr-igens Cyriel noer °~erneper> hebhe" „Jij deugt ook niet". Cyriels woede groeide tot razernij: hij greep de twee zware betonblokken en wierp die op het hoofd van het meisje. Toen, in een flits, moet hij gezien hebben, dat ze geen levensteken meer gaf. Nu is er iets gebeurd, moet het door hem heen geschoten zijn. Hij sleepte haar van de onheilsplek weg, naar een naast het laantje lopende sloot. Daar in gooide hij het meisje, wierp haar de stenen achterna, op het hoofd. Van dit laatste herinnerde Cyriel zich weinig meer. Gelaten knikte hij of zei soms wat tegen mr. Van Empel, toen die later te zamen met de opper probeerde het verschrikkelijke febeuren voor Cyriels geest te halen. Bij de recon structie had hij alles vrij positief aange geven, thans wist hij het niet meer. Aan het begin van zijn requisitoir ging de officier van justitie, mr. An- dreae. in het kort in on de verschil lende fasen van het onderzoek: eerst werd gezocht in de kennissenkring, daarna werd nagegaan waar het meisje het laatst was gezien, waarbij de aandacht op V. gevestigd werd en ten slotte volgde het intensieve ver hoor. Daarbij memoreerde de officier in het kort de feiten, waarbij hij er op wees, dat het letsel vooral veroor zaakt door de blokkende dood tot gevolg heeft gehad. Mr. Andreae was er van overtuigd, dat verdachte kennelijk met opzet de stenen op het hoofd van Wieske gegooid heeft, j Terwijl mr. Andreae op dit moment van zijn betoog nog de razernij, waarin Cy- j riel verkeerde, buiten beschouwing liet, i meende de officier, dat verdachte niet alleen geweten, maar ook gewild heeft, wat hij deed. „Zij moest kapot", meende de officier de gedachten van de man te moeten weergeven. Hij achtte de dood slag dan ook bewezen. De officier was van oordeel, dat er geen sprake was van overmacht, noodweer of noodweer-exces, evenmin van psychisch noodweer-exces, waarvan in het psychi atrisch rapport sprake was. Volgens dat rapport was verdachte ook niet of ter nauwernood toerekeningsvatbaar. „Maar dat doet niet af aan het feit, dat er op zet in het geding was", meende mr. An dreae, die er aan toevoegde, dat ver dachte zozeer in razernij verkeerde, dat hij niet meer bij zichxelf de rem kon aantrekken. Omdat Cyriel V. zich tot een dergelijke razernij liet afglijden, re kende mr. Andreae hem voor een zeker gedeelte datgene aan, wat hij in meest wilde drift deed. Bij de bepaling van de straf wilde mr. Andreae rekening houden met de persoon van verdachte: V. is geble ken iemand te zijn, die onder bepaal de omstandigheden zichzelf niet meester is. Daarna kwam de officier tot de eis van 4 jaar en terbeschik kingstelling. (Advertentie) AUTO UNION DKW Junior de Luxe Off. dealer D.K.W. Goes - Vlissingen gevoelige moment kwam Wieske langs en kwetste hem over het enige dierbare, zijn vrouw. Dan volgt het fatale mo ment. het O- -e-: iet meisje loopt het laantje-van-Hiel in. (Van onze weerkundige medewerker). Ook Zeeland heeft deze laatste novemberdagen perioden met dichte tot zeer dichte mist ge kend. In het noorden van ons land is de mist deze week van weinig of geen betekenis geweest. Een stormdepressie bij IJsland komt met regen en wind niet verder dan Schotland. Een hogedrukge- bied boven West-Rusland ver sterkt zich in de richting van Zuid-Zweden en Denemarken. Hierdoor gaat de oostenwind iets toenemen, waarmee wat koudere lucht wordt aangevoerd. De mist gaat geleidelijk verdwijnen, maar er blijft veel bewolking aanwezig, zodat wij vandaag en wellicht ook zondag de zon niet zullen zien. De middagtemperatuur komt op 4 a 5 graden en na zondag kan plaat selijk in de nacht met wat meer opklaringen lichte vorst voorko men. Evenals de president en de officier dat gedaan hadden, betuigde de raadsman van Cyriel V., mr. W. K. H. Dieleinan uit Middelburg, zijn deernis met de ach tergebleven familie; maar ook het me deleven met zijn cliënt, die in zijn rustig bestaan ineens tot zo'n exces kwam, vormde een leidraad voor de verdedi- "IM*\ Dïelema" <re*oofde nipt m. zet; veel meer in een uiterste overspan- nigheid, waarbij geen enkele wilsvor ming meer mogelijk was en zijn cliënt zich niet bewust was van zijn reacties. Aan de woorden, „ik maak je kapot", ligt volgens de raadsman geen wilsvor ming ten grondslag. Mr. Dieleman ging er van uit, dat zijn cliënt het meisje wel wilde treffen, maar dat hij zich niet realiseerde, dat de dood kon intreden. Daarom geloofde de raads man ook niet aan het verwijt van de of ficier, dat V. zich liet afglijden tot een dergelijke razernij. „V.'s daad was één grote reactie uit het diepst van zijn per soonlijkheid", aldus mr Dielewf voor wie de vra,a°r over de +neV^-,:~~-„,nt- baarheid van het grootste belang leek. Vervolgens wees mr Dic'ewo j„ -/Un pleidooi op de ellendige jeugd van zijn cliënt, o.a. voortvloeiend uit de angst voor zijn vader, en op de zwakke be gaafdheid van V.'s milieu, waarin Cyriel een stille figuur was. De enige, die Voor hem een steun was in zijn leven, was zijn vrouw, met wie hij 3 jaar geleden trouw de. ..Deze 3 y ervaren, de andere 29 jaar vormden min of meer een hel", aldus mr. Dieleman, die hieraan toevoegde, dat zijn cliënt van vroeg tot laat werkte om een status voor zijn vrouw te kunnen opbouwen en hand haven. Dat bracht een grote overspan- nigheid teweeg, die nog vergoot werd door andere spanningen. Op dit uiterst Advertentie inqewa (actieve kooldrage'es) bij maag-en qewandsKlachten.fi.25 Rond half tien kwam Wieske Duerinck langs, op weg naar haar grootmoeder, waar ze die nacht zou slapen. „Zijde al leen?", vroeg Wieske. „Ze zijn in 't ca fé", antwoordde Cyriel. „En Cor?", wil de Wieske weten,' doelend op Cyriels vrouw. (Advertentie) „Waarom", vroeg mr. Dieleman zich af. Wilde het meisje toch een benade ring van deze persoon? Ontwikkelde zich toen het jachtinstinct van de man, die achter een vrouw aanloopt? Mr. Dieleman was van oordeel, dat er bij de beoordeling van deze feiten sa menwerking moet zijn tussen rechter en psychiater om tot een aanvaardbare op lossing te komen. Hij achtte de aanspra kelijkheid van zijn cliënt miniem en meende dat iets dergelijks bij een goede leiding strikt noodzakelijk niet meer zal voorkomen, temeer omdat de liefde tussen man en vrouw een belang rijk steunpunt is. Zonder gevangenis straf kan daarom direct met de genezing begonnen worden, meende de raadsman, die dit misdrijf alleen met een terbe- schikking-stelling wilde corrigeren. De rechtbank bepaalde tot slot de uit spraak op 13 december a.s. mcXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM De meer dan honderd leerlingen van de christelijke school, uitgaande van de ge reformeerde gemeente te Tholen, zijn gisteren naar huis gestuurd, omdat het schoolgebouw met antiseptische midde len moest worden gereinigd. Het school bestuur had daartoe besloten, nadat de laatste weken vier gevallen van polio waren geconstateerd. Maandag worden de lessen weer normaal hervat. De zusjes Corrie en Ria Adriaansen uit ca fé „Victory" te Oost burg hebben vrijdag middag in hotel „Rot terdam" te Terneuzen opnieuw bewezen het tappen van bier tot in de perfectie te beheer sen. Hoewel de concur rentie minder groot was dan in voorgaan de jaren waarschijn lijk vrees voor mist wisten de gezusters Adriaansen bij de jaar lijkse biertapwedstrij den voor de provincie Zeeland toch weer het hoogste aantal punten te verzamelen. Een fraai resultaat na een eerste prijs in 1961 en de tweede in 1962. Kampioenen van de eenmanszaken werd mevrouw S. Flipse van het Terneuzense café „Atlantic". Er namen aan deze gewestelijke biertapwedstrijden acht teams en zeven een manszaken deel. Zo wel de gezusters Adri aansen als mevrouw Flipse kunnen op woensdag 8 januari a.s. in het R.A.I.-ge- bouw te Amsterdam deelnemen aan de fi nale van het biertap- kampioenschap van Nederland. Er zijn in de beneden zaal van hotel „Rotter dam" weer heel wat li ters bier getapt en uit flessen geschonken tij dens de talrijke afval- ronden, waarbij een kritische jury nauw keurig de wijze van inschenken, de maat van het „manchet", het uitschenken en serveren gade sloeg. Al deze handelingen werden opgeluisterd door een vrolijk stukje muziek, terwijl de ver slaggever Leo Pagano op prettige wijze het commentaar verzorgde en later de prijzen uit reikte. Namens het Centraal Brouwerijkantoor zei de heer H. de Klark, dat de kleine groep Zeeuwen een uitste kend vakmanschap aan de dag had ge legd. Als zodanig kon hij de tapwedstrijden wel als geslaagd be schouwen. Na de ver schillende selectieron den bleven er ten slotte twee teams en twee eenmanszaken over, die zich als volgt klas seerden: Teams: 1. da mes C. en R. Adriaan sen, café „Victory", Oostburg, 973 pnt.; 2. Het echtpaar van der Pijl, café „Achter de kerk" te Vlissingen, 923 pnt. Eenmansza ken: 1. mevrouw S. Flipse, café „Atlan tic", Terneuzen, 480 pnt.; 2. de heer E. Wauters, café „het Anker", Hulst, 472 pnt. -SOEVT! De speciaalzaak voor uw bril. In de eerste trein, van Vlissingen in de richting randstad, neemt een fijn heertje plaats, helemaal in het grijs en zelf grijs. Een jonk heertje. Een innemend heertje, met een oer-menselijke behoefte: de ge- dachtenwisseling Tegenover hem heeft een visser plaatsgenomen, die boven zijn trui het ongewone landschap van rails en seinhuizen afgraast, zonder enige aandacht voor zijn mede passagier. Elk menselijk contact lijkt uitge sloten, tot het heertje de knoop doorhakt en de visser ferm de vijf toesteekt: „Van Harinxma thoe Slooten". Wat verstoord kijkt de visser op. „Van Vlissingen naar Krabben- dieke". Vlissingen wil mettertijd de kust- vissers, die nu nog terecht kunnen in de haven van Colijnsp'aat, in zijn vissershaven ligplaats bieden. Dit bleek gistermiddag tijdens de Vlissingse raadsvergadering uit vragen van de heer J. J. Kempe (p.v.d.a.) en uit de antwoorden van burgemeester en wethouders. De heer Kempe informeerde het volgen de: „Volgens het voorlopig verslag van de vaste commissie van verkeer en wa terstaat uit de Tweede Kamer, waarvan de Provinciale Zeeuwse Courant van 14 november een uittreksel geeft met be trekking tot verschillende Zeeuwse za ken, staat onder andere een vraag over de haven van Breskens. Letterlijk staat hierin: „Is de minister bereid de toezeg ging van minister Algera met betrek king tot de derde haven van Breskens gestand te doen? Meent hij niet, dat dit zeer gewenst zou zijn, nu in de nabije toekomst de haven van Colijnsplaat zijn betekenis voor de kustvissers zal verlie zen door de afsluiting van de Ooster- schelde?", aldus de heer Kempe, die dan tot de volgende vraag komt: „Is het college van b. en w. van deze ontwikkeling op de hoogte, en zo ja kan uw college dan meedelen of zij in deze stappen hebben ondernomen om de vissersvloot van Colijnsplaat in de nabije toekomst naar Vlissingen te doen komen?". Het antwoord van b. en w. luidt: „Wij hebben eveneens kennis genomen van het bedoelde verslag. Dat er verband zou bestaan tussen de toezegging over de derde haven van Breskens en het ter zijner tijd opheffen van de vissershaven te Colijnsplaat is b. en w. echter niet be kend. Ten aanzien van door het college van b. en w. ondernomen stappen, kan worden medegedeeld, dat reeds vóór de overplaatsing van de Veerse vissersvloot naar Colijnsplaat de bevoegde autori teiten op de mogelijkheden van de Vlis singse vissershaven is gewezen." De heer Kempe vroeg voorts: „Indien uw college in deze nog geen stappen heeft ondernomen, acht uw college het dan niet gewenst om de bevoegde auto riteiten van de mogelijkheden van Vlis singen als vissershaven op de hoogte te stellen en zonodig de visserijorganisaties hierbij in te schakelen?" Het antwoord van b. en w. luidde: „In het kader van de verbetering van de zeewering tussen Boulevard de Ruyter en het zgn. Eiland is er dezerzijds mede in verband met het t.z.t. voor de kust- en zeevisserij onbruikbaar worden van de haven te Colijnsplaat op aan gedrongen ernstig rekening te houden met de visserijbelangëh; afhankelijk van het resultaat van dit overleg zullen bur gemeester en wethouders zich beraden Donderdagmiddag is op het postdistrict- bureel te Middelburg afscheid genomen van de personeelschef, de heer B. N. J. Pompen, die met ingang van 1 december wordt belast met dezelfde functie in het postdistrict Rotterdam. De heer Pompen is sinds november 1959 op het postdistrict Middelburg werk zaam geweest. De heer A. Th. M. Maessen, voorheen werkzaam op het postdistrict Haarlem, zal de heer Pompen opvolgen als perso neelschef. De directeur van het postdistrict, de heer W. R. Eelsingh, sprak de scheiden de functionaris waarderend toe. Van de zijde van het personeel voerden de heren P. C. Verbeek, A. H. C. de Wit en J. I. v. d. Hagen Aet woord, waarbij de heer Pompen geschenken werden aangeboden. De heer J. van Laar, directeur van het postkantoor Goes, sprak namens de di recteuren uit Zeeland en West-Brabant, terwijl de heer L. F. A. D. Waijers na- omtrent het nemen van verdere stappen j mens de vereniging van hoger P.T.T.- bij de in deze bevoegde instanties; waar nodig en mogelijk zullen zeker de visse rijorganisaties worden ingeschakeld." personeel het woord voerde. Beiden de den hun woorden vergezeld gaan van een geschenk. Heeft zich op de Westerschelde een scheepsdrama afgespeeld? Deze vraag stelt zich de rijkspolitie te water, sedert donderdagavond. In een dikke mist is het 2800 brt. metende Duitse zeeschip „Hornby", op weg van Antwerpen naar zee, nabij boei 50 ter hoogte van Wals oorden in aanvaring gekomen met een tot nu toe nog onbekend binnenvaartuig (vermoedelijk een tanker). De „Hornby" moest met een scheur in de huidplaten terugkeren naar Antwerpen. Van het binnenvaartuig, dat in verband met de mist voor anker lag, heeft men niets meer gehoord of gezien. Vrijdagmorgen meldde Antwerpen-radio, dat er op de Westerschelde bij boei 66, in de omge ving van Bath een reddingsboot drijven de gezien was. Alle nasporingen bleven tot heden zonder resultaat. De rijkspoli tie te water te Wemeldinge verzoekt eventuele getuigen zich met haar in ver binding te stellen. Slot van pagina 1 gen in vlot en levendig spel zien, hoe het toeging in de antieke oorlog en hoe de vijanden zich als altijd door list lieten vangen. Het groepje, onder enthousiaste re gie van de heer E. Leeflang, leraar Nederlands aan het Prof. Zeemanly ceum, heeft de bevrijding van Zierik- zee in 1813 even raak uit de geschie denis gehaald. Ze waren gekleed in de kostuums, die toen mode waren en de éénakter speelde zich af tegen een keukendecor met oude schouw, waaraan de heer G. H. Breetvelt veel werk had besteed. Het meubilair was afkomstig van antiquair J. Kosters. Het historisch spel met in de ver schillende rollen Jannie Rotte, Ria bij de Vaate, Wim Joppe, Joop Wie- ringa, Lettie Koevoets, Wout Lok ker, Hans Canters en Bertie Sies kreeg een muzikaal kader mee van een groepje leerlingen van de afde ling van de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee onder leiding van de heer Jac. M. Luykenaar De burgemeester van Zierikzee, mr. F. Th. Dijckmeester vertelde aan het begin van elke voorstelling enkele saillante bijzonderheden over de ge beurtenissen in het „Koninkrijks jaar" 1813. „Zaterdag is het precies anderhalve eeuw geleden dat Prins Willem in Schevenlngen landde na zijn ballingschap in Engeland. Ook Zeeland maakte toen bewogen dagen door. Men zag een Engelse vloot op de Oosterschelde en overal kon men eindelijk opgelucht adem halen: het êindè van de Franse bezetting nader de". De opvoering van de in Zierikzee spelende éénakter heeft de jeugd er even ^pherp bij bepaald. De herden king zal hier hedenmorgen (zater dag) om half elf nog met een specia le kerkdienst worden voortgezet. Een moment uit het toneelspel „De bevrijding van Zierikzee in 1813", geschreven door mevrouw E. Dijck- meester-jkvr. De Brauw en vrijdag viermaal op de planken gebracht voor de schooljeugd bij de herden king van „150 jaar koninkrijk". (Foto P.Z.C.) De territoriaal commandant Zeeland, luitenant-kolonel Y. Meeter, hield giste ren in de sportzaal van de C.O.A.K.- Advertentie) kazerne te Middelburg etui ontvangst ter gelegenheid van zijn vertrek naar Den Haag, waar hij benoemd is bjj het territoriaal commando West. Talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten kwamen luitenant-kolonel en mevrouw Meeter de hand drukken, terwijl zij te vens van de gelegenheid gebruik maak ten om kennis te maken met de nieuwe territoriaal commandant, tevens garni zoenscommandant, luitenant-kolonel H. Huisken en diens echtgenote. Onder de bezoekers bevonden zich onder meer brigade-generaal P. G. A. Koop- mans, territoriaal bevelhebber Zuid, de territoriaal commandant Limburg, kolo nel J. Kersjes, de commandant maritie me middelen te Vlissingen, kapitein ter zee H. J. Hagdorn, en de commandant van de rijkspolitie in Zeeland, district Middelburg, de dirigerend officier 2e klas A. J. van Thiel. Op de foto: Generaal Koopmans onder hield zich geruime tijd met de scheiden de en nieuwbenoemde territoriaal com mandant Zeeland. Van links naar rechts: luitenant-kolonel Huisken, mr. L. Kake- beeke, prov. B.B.-commandant, rijksar chivaris P. Scherft, luitenant-kolonel Meeter, mevrouw Meeter, generaal Koopmans en mevrouw Huisken. (Foto P.Z.C.) Dijkraadsvergadering: Het plan en het bestek voor de verzwa ring van de zeedijk langs de Biezeling sche Ham is thans goedgekeurd en het voornemen bestaat om dit werk in het begin van het volgend jaar aan te pak ken. Dit heeft vrijdagmiddag de heer P. J. J. Dekker meegedeeld in een verga dering van de dijkraad van de waterke ring van de calamiteuze polders Wil- lem-Anna, Oost-Beveland en Wilheimi- na, Zimmerman en Borssele. Het dijk vak, waarvoor binnenkort de aanbeste ding volgt, sluit aan op de zeedijk van de polder Hoedekenskerke, die in 1962 is gereedgekomen en het loopt tot de hoek, waar de zeedijk van de calami teuze Willem-Annapolder naar het oos ten afbuigt. De nieuwe zeedijk, die het bestaande tracé zal volgen, heeft een lengte van ruim 2000 meter. Het gedeelte, lang ca 700 meter, dat in beheer en onderhoud is bij de waterke ring van de calamiteuze Willem-Anna polder, zal worden bekostigd door dit li chaam. Het plan is ontworpen door de technische dienst van het waterschap „De Brede watering van Zuid-Beve land" en zal onder directie van het wa terschap worden uitgevoerd. Voor het kostenaandeel van de waterkering is een voorschot van 100 op de rijksbij drage in uitzicht gesteld, terwijl het wa terschap een voorschot zal ontvangen van 75 Dit percentage stemt over een met de algemene rijksbijdrage vol gens het ontwerp bijdragenwet Delta werken. Voor de calamiteuze polder Borssele werd in aansluiting op het door de algemene vergadering van het water schap op 31 oktober jl. genomen be sluit, besloten om over te gaan tot ver hoging en verzwaring van de zeedijk tussen dijkpalen 54 en 56 van die pol der. Deze dijkverzwaring vormt een ge heel met het plan voor het op Delta hoogte brengen van de zeedijk van de Van Citterspolder. Ook hier wordt een voor rekening van het waterschap en de waterkering uit te voeren dijkwerk ge combineerd. De plannen voor dit werk zijn reeds gereed maar de ministeriële goedkeuring is nog niet ontvangen. Wanneer ook dit dijkvak op Deltahoog te zal zijn gebracht, zal een aaneen sluitend geheel zijn verkregen met de zeedijk van de Zuid-Kraaijertpolder enerzijds en het thans in uitvoering zijn de dijkvak te Borssele anderzijds Voorts werd nog besloten tot aankoop van enkele woningen, die in verband met de dijkverhoging te Borssele ge sloopt moeten worden. In deze dijkraadsvergadering in hotel „De Korenbeurs" werden verder de re kening over het dienstjaar 1962 en de begroting voor 1964 behandeld. Mej. T. Seuss uit Breskens, lid van de Oostburgse judosportvereniging heeft tijdens judo-examens de bruine band be haald. In het dorpshuis van Wolphaartsdijk was het decor voor het bevrijdings- spei met de jeugd een wand met ge schilderde impressies van de belang rijkste momenten uit het jaar 1813. Die kwamen op naam van het hoofd van de school in Oud-Sabbinge, de heer L. P. Pieterse. Men zag er de landing van de prins, de kozakken in opmars, het branden van douane huisjes in Amsterdam. Bekende ge beurtenissen, waaraan de herinnering even werd opgefrist. En voor die beeldengalerij nu kwam de jeugd naar voren. Een schoolklas, die de jongen en het meisje van nu met zijn transistor radio, zijn voetbal, zijn hobby's, haar teenagerideetjes, haar zwemwedstrij den stelae tegenover klasgenootjes van anderhalve eeuw geleden. En dat was dan de knaap met zijn hoepel, zijn opgetogen verhalen over een luchtballon, het meisje in de hoepel rok en met de ronde hoed op. Een verhaal zat er niet in het spel. Dat was ook niet de pretentie. „Meester" Pieterse vergde van zijn publiek de nodige fantasie. Het ging erom met een hiaat van 150 jaren de reacties, de houding van de jeugd te registre ren. Het was een statisch beeld uit een jaar, dat met gekalligrafeerde krulletters de historie is ingegaan en een jaar, dat straks met scherp, vier kant schrijfmachineschrift als 1963 zal worden genoteerd. Wolphaartsdijk viert „150 jaar ko ninkrijk". Gisteravond was de zaal van het dorpshuis vol, nadat het spel 's middags voor de schooljeugd was gebracht. Er kwamen ook flitsen uit de lokale en de nationale geschiede nis naar voren. Het muziekgezel schap „Harmonicana" gaf enkele pit tige nummertjes weg en ten slotte was er nog een diavertoning over ont wikkelingslanden. Vanavond (zater dag) zal het programma worden her haald, nadat vanmiddag de blikken- drumband „Ons Genoegen" door het dorp getrokken zal zijn. Gistermorgen hebben b. en w. de vier lagere scholen en de kleuterschool bezocht om er de herinneringsbekers met de Oranjeappels uit te delen. Er werden ook prijsjes gegeven voor een tekenwedstrijd. De Oranjevereniging van Wolphaarts dijk had er wat van gemaakt, van deze herdenking „150 jaar konink rijk". De bedoeling is de schooljeugd in dit Bevelandse dorp beslist niet ontgaanWant burgemeester jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland had er op de scholen naar gevraagd. En de beste reactie, opgetekend uit de mond van een zesjarig ventje, vond hij: „Het is het feest van Oranje Boven". Zo hebben Zierikzee en Wol phaartsdijk het voor Zeeland opge vat (Advertentie) Een prachtig geschenk voor de moderne vrouw: IK KAN JONG BLIJVEN EN OUD WORDEN Fraai gebonden 13,90 OVERWEGEND DROOG Overwegend droog en zwaar bewolkt weer met hier en daar ook nog mist. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN. 1 december Zon op 8.24 onder 16.33 Maan op 17.16 onder 8.40 2 december Zon op 8.26 onder 16.32 Maan op 18.06 onder 9.59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2