DE SHOCK VAN DE ANGST PLF.ID00I VOOR CHR. IN 00ST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Muidense bakkers bezorgen weer en Mannen die „alles" al hebben, U itleenbibliotheek voorlopig ingericht in lagere school Voor de man die zichzelf wil zijn De veldpost en St.-Nicolaas KERSTGRATIFICATIE VOOR NI-PERSONEEL (ploegendienst) van 15 jaar en ouder fwrrmrrrrwrwmrrrrfnfrmmminmfrrrmrmwmrrmrwrrmmrfmrrrwrrr/wrrmrrwm/n J. A. VAN BENNEKOM IN TWEEDE KAMER „Witte plek in protestants christelijk v.h.m.o." Raad Sint-Jansteen vlot door agenda .fs#' «M KINDERBIJSLAG KLEINE ZELFSTANDIGEN LEVENSVERZEKERING SCHADEVERZEKERING LEZERS SCHRIJVEN VLAGGEN HALF STOK EN FEESTKLANKEN KERKNIEUWS R.-k. waarnemers naar Raad voor de zending in Mexico Wereldraad wil oecumenisch studiecentrum in Jerusalem Darde fase concilie begint 14 september 1964 aison Legrand vakopiierwüpfirfis tamiwirken zaterdag 30 november 1963 V/iisel Zeeuws- '/laanderên PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 WWVWWWWWVVWMWVMWWWMWWWw««««««««WMW«A««<«ww«««w«www«««vv<««ivvvvvwwvvv>«A«vwiiwniwiwi««>w>«iw<ww«A«iwwww Predappio had er sceptisch tegenover gestaan en had gespot met het denkbeeld, dat gieren de nade rende dood van een mens konden voorspellen. „Wie zegt dat?" had de jager gevraagd. „Dat geloof ik ook niet. Maar ze hebben scherpe ogen. Als ze een mens of dier zich normaal zien voortbewegen, dan trek ken ze zich er niets van aan. Maar als ze iemand in kringen zien rondwaggelen, dan is dat niet normaal: zo doen levende wezens voordat ze sterven. En dat is de manier waarop gieren aan voedsel komen. Ze wachten op het sterven van anderen". En daar had je ze. Hij liep weer een half uur door en wierp toen tersluiks een snelle blik naar boven. De gie ren waren er nog steeds en als er iets aan hun positie was veranderd, dan was het, omdat ze dichter bij de grond vlogen. Predappio liet zich in het droge gele gras vallen en groef er snikkend met zijn vingers doorheen tot in de grond. Na een paar minuten werd hij rusti ger, terwijl hij piepend hijgde met zijn mond open en zijn ogen dicht. „Mamma mia, mamma mia!" kreunde hij, terwijl de moed hem begaf. Uit een boom, een twintig meter weg, klonk een plof en geklapper. Predappio draaide zich om, waarbij hij steunde op zijn elleboog en onderarm, en zag met af grijzen, dat een van de gieren op een tak was neerge streken. Hij werd gevolgd door een andere, die lomp schommelend met een sprongetje op de grond landde. Toen kwam er nog een en nog een. Een maraboe gleed neer en liep trots op de achtergrond. Predappio sprong overeind, schreeuwde en zwaaide met zijn armen en de vogels klapwiekten zwaar weg en gingen weer boven hem cirkelen. Hij ging verder en kwam nu strompelend vooruit met gebogen hoofd, probeerde niet langer zich te oriënte ren, maar bekommerde er zich alleen maar om op de been te blijven. Hij slikte voortdurend, hoewel het pijn lijk was en zijn tong te groot aanvoelde voor zijn mond. Vliegen kwamen op zijn gezicht zitten zonder dat hij het merkte, zodat het van een afstand leek of hij een zwarte stofbril en een zwarte snor droeg, zo dik zaten de vliegen opeengehoopt bij zijn mondhoeken en om zijn ogen. Hij begon geluidloos te huilen. Hij werd er zich van bewust, dat het donker geworden was, maar dat feit drong zich pas aan hem op toen hij tegen een boomstam botste. De schok deed hem zij waarts wankelen en hij viel op zijn zij, rolde op zijn rug en bleef liggen staren naar de sterren. Donker, dacht hjj. Het is donker. De vogels. Ze zijn weg. De meeste vliegen waren ook verdwenen, hoewel er nu zo af en toe muskieten langs hem zoemden, die ongehin derd op zijn huid gingen zitten en zich te goed deden aan zijn bloed. Predapipo's lippen bewogen. Hij zegde het Onze Va der, voor het eerst sinds jaren. Toen hij had gebeden bleef hij op zijn rug liggen en begon onsamenhangend te denken. God, wat een gek ben ik, om me zo van de wijs te laten brengen Wat een onbekwame gek. Toen ik dat blikje zag, dat deed het hem. En die vogels, oeah! Hij trok een vies gezicht in het donker. Predappio zakte weg in een diepe slaap, droomloos als van iemand die bij een ongeluk een shorn heeft ge kregen of die een operatie heeft ondergaan. Hij was van plan geweest de hele nacht wakker te blijven. Toen de morgen aanbrak werd hij wakker en hij voel de zich rillerig en vochtig in het vroege licht. Maar weldra verwarmde de zon hem en de vliegen keerden terug en hij was gereed om nog een helse dag door te maken, die naar zijn vaste overtuiging de laatste zou zijn. De gieren hadden hun positie weer ingenomen; God wist waar ze de nacht hadden doorgebracht. En drie kilometer verderop langs de weg naar het noordoosten was Peter Henneker, de jachtopziener, net klaar met zijn ontbijt, een goed Engels ontbijt met spek en gebraden worstjes en tomaten, met brood en marmelade, en sterke thee met suiker. Hij stak een sigaret op en rookte, terwijl zijn jongens het kamp opbraken en de uitrusting en zichzelf in een lang model Landrover laadden. In de Lion International Film is Predappio, de journalist, vervangen door Spyros Dracondo- pulous, de Griekse vriend van de Amerikaanse mrs. Van Imhoff. Paul Stassino speelt deze rol. Henneker ging op de bestuurdersplaats zitten en zei in het Engels tegen zijn inlandse opzichters: ,,In orde jon gens, nu zullen we eens kijken wat die vogels ons van morgen te vertellen hebben". Een van de opzichters zei in het Swahili: „Denkt U, dat het weer stropers zijn, bwana?" Henneker gaf antwoord in dezelfde taal en hij haalde zijn schouders op terwijl hij zei: „Als het een stroper is, zal het toch bwana Wainwright niet zijn, want die jaagt niet zo dicht bij de weg. Je zult zien, dat het niets bijzonders is". De opzichter zei, terwijl hij zijn neus rimpelde en een rij witte tanden met gaten ertussen liet zien: „Wat het ook is het leeft nog. Kijk, bwana, de vogels verplaatsen zich: ze volgen iets". Henneker reed er stevig op los, waardoor de mannen van de ene kant naar de andere werden gesmeten, terwijl ze lachten van opwinding, want die pret ver veelde hen nooit. Al heel gauw stopte de wagen naast die van Predappio en Henneker boog zich over de mo torkap. „Voorwaarts!" zei hij vlug en scherp. De opzichters gingen in looppas het struikgewas in. Ze vonden Predappio nog geen tien minuten lopen van zijn Landrover vandaan. (Wordt vervolgd) /VVVl#VVV\nn/WVVVVVVVVVWVWWVWVVW»WVV>WWVV*?WW\#UW#VyW!fVVfV%A*VVWVWW^VVWWJVWUWVWVVWl»V%IV<#y\AI\AAIVWVVVV\AIV\nA/WlI^WW%A#WA>W#WW»#WAAA#W^AJVW Behalve de heer Mieras (s.g.p.) heeft ook het Zeeuwse kamerlid J. A. van Bennekom (a.r.) tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de begroting voor 1964 van o., k. en w. gepleit voor subsidiëring van een christelijke h.b.s. in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer Van Bennekom vroeg hiermee voor de derde maal de aandacht van de elkaar opvolgende staatssecretarissen. „Ik zou bijzonder graag willen, dat het ook de laatste maal kon zijn", aldus dit kamerlid. In zijn speech erkende ae heer Van Bennekom, dat deze schooi aanvankelijk niet groot van omvang zal zijn, maar hij meende, dat dit argument in deze streek weinig ter zake meer doet. „Vorige bewindslieden hebben im pliciet erkend, dat er in principe naast twee r.-k. en twee neutrale instellingen in Zeeuwsch-Vlaanderen plaats De staat voor een prot.-christelijke school' aldus dit Zeeuwse kamerlid. Naar aan leiding van het in de memorie van ant woord op de begroting gestelde, waarin verwezen wordt naar de ongunstige be voegd'ieidssituatie in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. merkte de heer Van Ben nekom op. dat deze situatie gunstiger is dan in vele overige delen van hei land „Aan het Janseniuslyceum in Hulst worden volgens de meest recent gegevens bijna 75 procent van de les sen door bevoegde docenten gegeven Mij dunkt, dat we daarmee, gelet op het algemeen beeld, tevreden mogen zijn" aldus het Zeeuwse kamerlid, die er voorts op wees, dat aan het neutrale Petrus Hondiuslyceum in Terneuzen dit percentage ongeveer 70 bedraagt, ho ger dan enkele jaren geleden. Reden voor de heer Van Bennekom te verkla ren, dat er dus geen enkele reden is om voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen van een „uitzonderlijk bedenkelijke situatie" te gewagen. Overigens wees spreker erop, dat hij het argument van de bevoegd heidssituatie, ook al zou deze ongunsti ger liggen dan het geval is, toch niet kon accepteren, omdat, zoals hij het uit drukte, „de zorg voor het aantrekken van bevoegde docenten behoort tot de competentie van het bevoegd gezag". „Mocht de betrokken vereniging er niet in slagen hierin te voorzien, dan staan de bewindslieden altijd drastische mid delen ten dienste". Concluderend vroeg de heer Van Bennekom de minister deze zorg voorlopig over te laten aan het be voegd gezag en dit de mogelijkheden te bieden aan deze „witte plek in het pro testants-christelijk v.h.m.o." een einde te maken. In de donderdag gehouden vergadering van de gemeenteraad van Sint Jansteen bleken de punten, die op de agenda voor kwamen, geen aanleiding te geven tot discussies. De voorzitter, burgemeester mr. J. I. M. Reuser, kon alles met een hamerslag afdoen. De raad ging akkoord met het voorstel van b. en w een subsidie te verle nen aan de r.-k. V.V. „Steen" voor het jaar 1963 ten bedrage van 10 voor elk juniorlid, tot een maximum van 750. Voor de sanering van de Oude Galgen straat en van de bebouwing langs deze weg besloot de raad enige percelen grond aan te kopen Ook gingen de le den akkoord met het voorstel van b. en w. voor 475 een gebruikte platte wagen te kopen van F. van Looij. Deze wagen zal gebruikt wor den voor het opslaan en het vervoer van de gemeentelijk- muziektent. Het voor stel betreffende de uitbreiding van de openbare verlichting van de St.-Jan- straat hadden b. en w. voor deze verga dering van de agenda teruggenomen. Ten slotte ging de raad ermee akkoord het recht van opstal te verlenen voor de geplaatste benzinepomp en de nu te plaatsen bedieningskiosk van de Steen kolen Handels Vereniging N.V. *•- Utrecht. te Donderdagmiddag is in de openbare lagere school te Oostburg een uit- leenpost geopend van de centrale plattelandsbibliotheek Zeeland. Zoals bekend zijn in deze stichting verschil lende lectuurorganisaties vertegen woordigd, zoals de stichting Werk verband van protestantse bibliothe ken in Zeeland, de openbare lees zaal Goes, en de protestants-christe lijke lectuurraad in Zeeland. Voorts is het Zeeuwse organisatieleven daar in vertegenwoordigd door onder an dere de Z.L.M., de C.B.T.B. en het C.N.V. De uitleenpost Oostburg heeft de be schikking over een 700 romans, po- pulair-wetenschappelijke boeken, kin derboeken etc. In de toekomst zal elke vrijdag uitlening plaatsvinden in een van de lokalen van de open bare lagere school, namelijk van half vier tot half zes. Tijdens de opening wees mevrouw W van Veen-van Loghem, sprekend na mens de plaatselijke commissie op de vele voorbereidingen tot dit werk, die langer dan een jaar hebben geduurd. Helaas ontbreken nog de financiën voor eigen huisvesting. Voor de me dewerking, die het gemeentebestuur van Oostburg heeft verleend btj de tijdelijke huisvesting in de openbare school, richtte zij woorden van dank tot burgemeester J. L. van Leeuwen Oostburgs burgemeester sprak van een bijzonder aardig initiatief „Bij ons speelt al lang de gedachte naar een openbare uitleenbibliotheek en leeszaal, maar voor het subsidiabel verklaren van een dergelijke biblio theek is een bevolkingsaantal van 20.000 nodig", aldus burgemeester Van Leeuwen. Niettemin een aardige tussenoplossing en een goed begin, waarmee de be hoefte aan boeken kan worden ge toetst, meende hij. Hij sprak de hoop uit dat de plaatselijke commis sie met haar initiatief succes zal be halen. Advertentie) liÉiËiiii - elk artikel uit deze persoonlijke Italiaanse serie kenmerkt zich door een 'eisen karakter: Jbn JpV ■-NMCoeoec<-'-':-x: BHff - V After shaves 3.95piê shaves 5.50/Eau de toilettes In de getireri: Acqua di.Selva (pittig) 5.75 Fresco, (tiis) 7.50 Uomo (gekruid) 9.95 Geschënkdozen. v.a 7 50 Victor pré shaves (87°) v.a. 5.50. in spray (94°) v.a. 7.5Ó zijn geschikt bij gebruik van ieder elektrisch scheerapparaat. Omdat de veldpost verwacht, dat even vóór Sint-Nicolaas een groot aantal postpakketjes onderweg zal zijn naar de in Duitsland gelegerde militairen heeft ze maatregelen genomen om ze ker te zijn van het feit, dat die pak jes op tijd hun bestemming bereiken. Men neemt aan dat op 4 december de pakketjes binnen zijn op het veldpost kantoor in Utrecht. Daar staat een aan tal drie tons vrachtwagens gereed, die op 5 december 's ochtends om zes uur op weg gaan naar Duitsland. Die wa gens zullen de pakketjes bijtijds afleve ren op alle plaatsen in Duitsland, waar Nederlandse militairen zijn, zoals See- dorf, Hohne en de plaatsen waar het per soneel van de groepen geleide wapens van de luchtmacht verblijven. Om vier uur 's middags bijvoorbeeld wordt de zending in de legerplaats Seedorf ver wacht. Minister Veldkamp (sociale zaken) ziet in het Ioonakkoord, waarbij een mini mumloon van 100 per week is overeen gekomen, geen aanleiding om ook de in komensgrens van 4000 voor premie- vrjje kindertoeslag voor kleine zelfstan digen verder op te trekken. Hg zegt dat met betrekking tot de inkomens grens de nodige behoedzaamheid moet worden betracht. Er dient zijns inziens gewaakt te wor den tegen een niet te motiveren discri minatie tussen de kinderbijslagregeling voor de loontrekkenden en die voor de kleine zelfstandigen. Voor de groep van de loontrekkenden wordt de kinderbij slag op premiebasis gefinancierd, terwijl deze groep bovendien langs de weg van de algemene middelen nog bijdraagt in de kinderbijslagkosten van de kleine zelfstandigen. Naarmate nu de inkomensgrens voor de kleine zelfstandigen hoger wordt en als gevolg daarvan een groter bedrag aan rijksmiddelen in de vorm van kinder bijslag aan deze groep van de bevol king toevloeit, wordt het gevaar voor een te vergaande discriminatie groter. Bovendien moet hierbij worden bedacht, dat ook in de premieregeling- ingevolge de algemene kinderbijslagwet de kleine zelfstandigen in de vorm van premievrij stelling of premiereductie reeds facili teiten genieten. Dit heeft minister Veldkamp meegedeeld in een nota n.a.v. de opheffing van de inkomensgrens van de kinderbijslagwet ten. (Advertentie) De directie van de Nederlandse Spoor wegen heeft bekendgemaakt, dat het personeel van N.S. ook dit jaar een kerstgratificatie zal ontvangen. Gehuwden en daarmee gelijkgestelden krijgen 60,en ongehuwden 30. Ik sta sympathiek voor het stukje „Laatste Eer" van 27 nov van de heer T. Antheunisse. U schrijft in de kant lijn van 28 nov. voor kinderen, dat som mige mensen er zich aan hebben ge- ergerd dat de tocht van sinterklaas is doorgegaan. U had beter kunnen zeggen zeer velen hebben zich geërgerd. Het feest had niet afgelast maar uitgesteld kunnen worden. De organisatoren hadden afgelasten overwogen maar waren bang voor kri tiek, ze voelden dus de fout. Trouwens de kleintjes zouden er niet door bedorven zijn als ze eens leerden wat een tegenvaller is. Ze moeten zich ook leren schikken naar de omstandig heden, ook al zijn die niet plezierig, dat behoort bij de opvoeding. Ergerlijk is het feestklanken te horen bij vlaggen die halfstok hangen vooral voor mensen die nog vol zijn van het grote verlies. Middelburg. C. v. d. Harst. Pr. Beatrixstraat 27. De bakkers in Muiden zijn gezwicht voor de druk die de vrouwenorganisaties en het gemeentebestuur op hen hebben uitgeoefend. Gisteren zijn ze weer be gonnen met het bezorgen van brood aan huis. Veertien dagen geleden namen de bak kers het besluit geen brood meer te be zorgen. Omdat ze dit zonder enig ovei- leg met de huisvrouwen hadden gedaan en ook het gemeentebestuur er niet in gekend hadden, was de ontstemming zo wel onder de huisvrouwen als in de ge meenteraad bijzonder groot. De federa tie van vrouwenorganisaties kwam bij een en zond een protestbrief aan de bakkers. Het secretariaat voor de eenheid der christenen heeft twee waarnemers aan gewezen voor de vergadering van de Raad voor de zending van de Wereld raad van Kerken. Het zijn de paters Mejia van het voorlichtingsbureau voor Latijns-Amerikaanse bisschoppen en Th. Stransky van het secretariaat voor de eenheid. De bijeenkomst wordt in Mexi co gehouden van 8 tot 20 december. 0 Een 32-jarige Hongaar is in Parijs tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het deelnemen aan de aanslag op generaal de Gaulle, vorig jaar augustus. De Wereldraad van Kerken overweegt de stichting van een oecumenisch stu diecentrum in Jeruzalem, dat tot taak zou hebben de betrekkingen tussen christenen en joden te verbeteren. Een kleine groep deskundigen, onder wie prominente christenen uit Israël, heeft opdracht gekregen de mogelijkheid hier toe te bestuderen en contact te zoeken met kerken en zendingsgenootschappen in Israël. In het communiqué waarin de Wereld raad in Genève dit meedeelde, werd ge wezen op de „groeiende wrevel van veel Israëli's, vooral onder de ultra-ortho doxe groeperingen, tegen de christelijke zending". Beslissing over dit centrum zal worden genomen, nadat bekend is geworden, hoeveel kerken en kerkelijke instellin gen steun willen verlenen. De Wereld raad heeft elders al centra voor het bestuderen van andere niet-christelijke godsdiensten. De derde fase van het Vaticaans con cilie zal 14 september van het volgend jaar beginnen. Het tweede deel wordt 4 december afgesloten. De huidige zitting werd on 29 septem ber jl. geopend. De eerste zbting was 11 okt. 1962 door paus Joannes geopend en duurde tot 8 december daaraanvolgend. De derde zitting zaj van 14 september tot 20 november 1994 duren. 0 De 23-jarige Stewart Gardner var het Engelse Kanaaleiland Guersney en zijn 22- jarige verloofde Caroline Rae zijn in de Franse stad Le Havre aan een tocht te paard door Europa begonnen. Zij hopen ongeveer 40 km per dag af te leggen. nodigen U gaarne uit tot een bezoek aan de expositie van Perzische en Marokkaanse tapijten, die wordt gehouden Terneuzen, Noordstraat 48 van dinsdag 26 nov. tot maandag 2 dec. PHILIPS - TERNEUZ In onze nieuwe moderne fabriek hebben wij plaatsings mogelijkheid voor MEISJES Vast werk Goed loon Goede sociale voorzieningen Busvervoer of afstandsvergoeding Inlichtingen op onze zittingsavonden te AARDENBURG: dinsdag 3 december a.s., café „Centraal", M. Lekens, Markt 25, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. AXEL: maandag 2 december a.s., in café „De La Paix", R. Dieleman, Noordstr. 1, 's avonds van 7.30 tot 8.00 uur. CADZAND: dinsdag 3 december a.s. in hotel-csfé-restaurant „Du Commerce", A. Jansens, Mariastr. M 50, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. HOOFDPLAAT: maandag 2 december a.s., in café „De Vriend schap", J. Martens, Kerselaan 7, 's avonds van 7.30 tot 8.00 uur. OOSTBURG: maandag 2 december a.s., in café „1'Ambassa deur", Eenhoornplantsoen 2, 's avonds van 8.15 tot 9 uur. SLUIS: dinsdag 3 december a.s. in café „Lamminsvliet". W. Groosman-Scheepers, Kade 3, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. TERNEUZEN: maandag 2 december a.s., in lunchroom v. d. Assche, Noordstraat 5, 's avonds van 8.15 tot 9.00 uur. Dagelijks van 9.0012.00 en van 2 005.00 uur op onze afde ling Personeelzaken - Nieuwbouw - (Ingang tijdelijk rijksweg naar Sluiskil) hebben beslist nog niet wat in de mode-cadeau-collectie van Maison LEGRAND aanwezig is. Het bewijs krijgt U snel genoeg, als U even langs komt. BURCHTSTRAAT 14 - OOSTBURG TELEFOON 2462 GEMEENTE TERNEUZEN Het gemeentebestuur roept sollicitanten op voor de betrekking van voor 4% klokuur, aan de openbare uloschool, Wal- straat 22 te Terneuzen. Inlichtingen bij het hoofd der school, de heer M. L. van Vught, telefoon 01150-2368. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de burgemeester.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 27