Souburg: deskundige voor onderzoek verkeerssituatie bij kanaalbrug PASSAP SPOEDIGE UITBREIDING OPENBARE KLEUTERSCHOOL TE OOSTBURG VARA-radioshow in Sas van Gent BIJNA 500 INZENDINGEN VOOR EXPOSITIE IN MIDDELBURG Kapelle krijgt een „Lingestraat" MAPRO 1 SCHRIJVERS ST0FFENHUIS ^Schenken WILBRINK Nog slechts enkele dagen die Kei fopen Zijn DE VEY MESTDAGH LAATSTE OORLOGSSLACHTOFFER WEDEROPBOUW THANS „OPGEKNAPT" Algemene vergadering van aandeelhouders Maak uw vrouw BLIJ, I geef haar I 'n JAPONNETJE Raad voteerde negenhonderd gulden „WONINGBOUWVERENIGING NIET UITSCHAKELEN" Te hoog Rapport Mededeling in raad: Nieuw onderkomen voor padvinders Dit weekeinde in het Schuttershof Secretaris van de Hansweertse Boys overleden Uitslag concours op de liggende wip Met fiets gevallen: dubbele beenbreuk Fruit voor zieken Collecte MIDDELBURGS WETHOUDER BAARS Met pand Vreke goed begin gemaakt met saneringsplannen Zangavond Bijbel kioskvereniging f makkelijk met NUTTIG ST.-NICOLAAS- GESCHENK BREIMACHINES Plaats uw familieberichten in de P.Z.C. nniniTnnimiiiiniiinniininmnininiTiiimmiiiiüiJiHiiiiiiiinininiiiiniiiiiiiiiii CADEAUBONNEN tot ieder bedrag. HUMANISTISCH VERBOND WMVd FT U KUNT UW ARTIKELEN H U W E LIJ K 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 De raad van Souburg heeft in de vrij dagmiddag gehouden vergadering een krediet van 900 beschikbaar gesteld voor het aantrekken van een verkeers- expert. Hij zal een onderzoek moeten in stellen naar en advies moeten uitbren gen over de verkeerssituatie bij het kruispunt Nieuwe Vlissingseweg-Ka- naalbrug. Het voorstel van b. en w. om een verkeersexpert aan te trekken sloeg bij de raadsleden bijzonder in. De woord voerders van de verschillende fracties brachten b. en w. hulde voor dit initia tief en spraken de hoop uit, dat een goede verbinding tussen oostelijk en westelijk Souburg het uiteindelijke ge volg zal zijn. B. en w. houden zich reeds geruime tijd bezig met het verzamelen van ge gevens en het inwinnen van adviezen, die tot steun kunnen zijn bij het zoeken naar een oplossing voor de verkeerssi tuatie bij de kruising Kanaalbrug-Nieu- we Vlissingseweg. Het college heeft reeds contacten gehad met de afdeling Wegen en Verkeer van de A.N.W.B., dé commandant van de rijkspolitie, afde ling verkeerspolitie, een handelsonder neming op het gebied van verkeerslich ten en met de beherende instanties ie weten de rijkswaterstaat en de provin ciale waterstaat. Als leidraad voor do besprekingen diende een ontwerp voor verbetering van het kruispunt, opge steld door de centrale dienst voor bouw en woningtoezicht. Ter afronding van het oriënterende deel van de voorberei denden werkzaamheden vroegen b. en w. de raad toestemming om een verkeers- deskundige te vragen een analyse van de verkeerssituatie te laten opstellen en een advies tot verbetering van het kruis punt te laten uitbrengen. Het college heeft hiervoor de heer B. Bruinlnk- weerd, hoofdarchitect bij de dienst stadsontwikkeling te Utrecht benaderd. Hij verklaarde zich bereid medewerking te verlenen, mits b. en w. van Utrecht hiervoor toestemming geven. Met het onderzoek zou een bedrag van ongeveer 900 zijn gemoeid. De raad besloot steun aan te vragen voor de exploitatie van een complex van 38 woningen in het plan Nage lenburg en van voorschotten voor de grond- en bouwkosten voor dit pro ject tot bedragen van respectievelijk 160.960,80 en 820.040,10. Bij de behandeling van het agendapunt in formeerde de heer W. Huson (a.r.) of de woningen na het gereedkomen in handen van een woningbouwver eniging zullen worden gegeven. Hij vroeg of indien dat het geval is, het niet beter zou zijn geweest, dat degenen die voor de woningen belangstelling hebben bij het overleg voor de bouw zouden zijn betrokken. Burgemeester B. H. G. ter Haar Rome- ny deelde mede, dat de gemeente de bouw zelf ter hand had genomen, omdat bij een vorig contingent, overigens bul ten de schuld van de woningbouwvereni ging, moeilijkheden waren ontstaan. „Wij zitten dichter bij het vuur en kun nen makkelijker de curveprijs bereiken", aldus de burgemeester. Hij merkte op, dat het van het begin af aan in de be doeling heeft gelegen de woningen over te dragen. De heer O. Potter (p.v.d.a.) was van mening, dat het aanbeveling verdient het bouwvolume in de toekomst beschik baar te stelen aan de woningbouwver eniging. Hij vroeg zich af of de huur van 23,35 per week niet te hoog is. „De huizen zijn voor een gedeelte be stemd ter vervanging van de noodwo ningen. De huur is voor vele mensen die uit noodwoningen komen te hoog", aldus de heer Potter. Hjj pleitte in dit verband voor een roulering: de mensen die het kunnen betalen in de dure huizen en de mensen uit de noodwoningen in de goed kope woningen, die de anderen verlaten De burgemeester deelde mede, dat de huurprijs niet meer op 23,35 is becij ferd, maar op 19,70. Hij was eveneens van mening, dat er geruild moet wor den. „De bevolking heeft hier zelf een taak, men moet er zelf iets aan doen", aldus de burgemeester. De heer G. van Sluijs (a.r.) merkte op, dat het beleid van b. en w. in deze kwes tie hem niet had voldaan. Hij zag er een miskenning in van de woningbouwver eniging. Burgemeester Ter Haar Rome- ny achtte het een gecompliceerd geval. Volgens hem is er geen sprake van dis criminatie van de woningbouwvereni ging. Hij zei toe wanneer Souburg nieu we contingenten zal ontvangen vroegtij dig overleg te plegen met de woning bouwvereniging. De raad verleende een krediet van 8750 voor herstel en verbouw van de gemeenteloods aan de Van Doorn laan. Deze loods zal met eenvoudige middelen worden ingericht tot oefen- gelegenheid voor de sportverenigin gen. In verband met de geringe hoogte is het echter niet mogelijk balspelen te beoefenen. Het voorstel om aan b. en w. machti ging te geven optie te verlenen voor de aankoop van bouwterrein ontmoette bij verscheidene raadsleden ernstige bezwa ren. In verband hiermee trokken b. en w. hun voorstel in. Voor het herstel van de Pieter Louwerseschool werd een be drag van 78.397 uitgetrokken. Van dit bedrag zal onder meer het gymnastiek lokaal worden hersteld en verbeterd en zal een rijwielbergplaats worden ge bouwd. De raad kreeg voorts het rapport te be handelen van de commissie ad hoe voor de bouw van een bejaardentehuis en/of bejaardenwoningen. In het rapport was de commissie tot de conclusie gekomen, dat er in Souburg behoefte bestaat aan zowel een bejaardentehuis als aan be jaardenwoningen. In verband met aller lei omstandigheden werd de voorkeur gegeven om te beginnen met de bouw van woningen. De heer Bouff vroeg of het niet moge lijk zal zijn iemand aan te trekken, die eventueel de bewoners van de huizen zal kunnen verzorgen. De heer Huson pleit te er voor de voorzieningen zo maxi maal mogelijk te stellen. Hij vroeg zich af of er voor de verzorging geen taak ligt voor de kruisverenigingen. De bur gemeester gaf een overzicht van de nu te volgen procedure. „De commissie zal haar werkzaamheden voortzetten en zich beraden over bouwtechnische en finan ciële problemen. Wat de beheersvorm betreft gaan de gedachten uit naar een gemeentelijke stichting", aldus de bur gemeester. Wethouder G. J. Janse zei nog altijd de voorkeur te geven aan het bouwen van een bejaardentehuis. „Het blijft bij mij zwaar wegen dat wij nu een groep mensen, die dringend om steun verlegen zitten, niet kunnen helpen. Laten wij, zo dra wij met dit plan vaste grond onder de voet krijgen, werken aan een plan voor een tehuis", aldus de wethouder. De heren Bouff en Potter waren het met dit laatste eens. Tot leden van de instelling voor sociale zaken werden herbenoemd de heren A. W. Bouff en J. J. Passenier. Het maxi mumbedrag voor in 1964 aan te gane geldleningen werd vastgesteld op 235.000. De burgemeester"deelde mee, dat op 10 januari de begroting zal wor den behandeld. Voor de aanvang van de raadsvergade ring huldigde de burgemeester de heer W. Joosse, chef van de tweede afdeling van de secretarie, die op 18 november 45 jaar in dienst van de gemeente Sou burg was. Bij het begin van de verga dering herdacht burgemeester Ter Haar Romeny het overlijden van president Kennedy van de Verenigde Staten. Door het ruime aanbod van nieuwe leer lingen kan de openbare kleuterschool te Oostburg binnenkort worden uitge breid van twee tot drie klassen. Om die uitbreiding te kunnen opvangen, zal een van de lokalen van de openbare lagere school als kleuterklas worden ingericht. Dit deelde burgemeester J. L. van Leeu wen donderdagavond mede tijdens de openbare raadsvergadering. De kosben van aanleg van de weg Groo- tendam naar Sint Margriete zijn ver hoogd van 60.000 tot 90.000. Aan de gemeente Oostburg is verzocht in die kostenverhoging bij te dragen. Overi gens zullen deze werkzaamheden eerst begin 1964 kunnen aanvangen. Een na der voorstel hierover zal de raad nog worden voorgelegd, aldus burgemeester Van Leeuwen. De raad besloot op voorstel van b. en w. aan te kopen een perceel grond nabij de watertoren van de stichting afde lingscommissie van de katholieke jeugd beweging te Oostburg. Het perceel valt namelijk in het plan in hoofdzaak be stemd voor industrieterrein. Genoemde stichting wil nu samen met het Neder lands Padvinders Gilde, afdeling Oost burg, een onderkomen voor haar leden inrichten op het terrein achter de Jan Steenstraat. De raad verleende de beide stichtingen het recht van opstal op dat terrein. Besloten werd aan de heer A. Lergner een perceel grond aan de Van Houte straat ter grootte van 175 vierkante me ter te verkopen voor de prijs van 17,50 per vierkante meter. Aan de heer J. A. Moerman werd een verhuizingsvergoe ding toegekend van 250 boven een zelfde vergoeding uit het krotoprui- mingsfonds. Wethouder D. Geuze en burgemeester Van Leeuwen werden benoemd tot res pectievelijk vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting beschut tende werkplaatsen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen. Vastgesteld werd de nieuwe verordening op de heffing van honden belasting, terwijl een krediet werd ver leend ten behoeve van het aansluiten van enige onrendabele percelen op het elektriciteitsnet. De heer D. H. Borgers werd in tijdelijke dienst benoemd tot leraar in de klas sieke talen aan de gemeentelijke gym nasiale afdeling van het Koningin Wil- helminalyceum te Oostburg. Voorts werden in tijdelijke dienst benoemd voor het cursusjaar 19631964 aan hetzelfde lyceum: F. P. Baarends, J. Cramer, J. C. Lodder, F. J. Los, mevrouw M. S. A. Luwema, R. de Melker, C. Schijve, J. van der Vegt, J. C. Visser en E. J. van de Waag. Het bestuur van de r.-k. bijzondere kleu terschool kreeg van de raad financiële medewerking voor het uitbreiden van het bestaande schoolgebouw met een bergplaats. Tot slot stelde de raad een aantal onderwijsvergoedingen vast. De VARA-radioshow voor tieners „Vjjf seconden van woef" wordt volgende week zaterdag uitgezonden vanuit Sas van Gent. Buitenlandse gast in het pro gramma is de Italiaans-Belgische tie nerster Adamo. Het is de eerste keer dat deze jongeman in Nederland op treedt Adamo, die twintig jaar is, komt van Sicilië. Zijn vader trok met de familie man, vrouw, twee zonen en vijf dochters naar België wegens de werkloosheid op zijn geboorte-eiland. Hij werkt nu in de mijnen bij Mons. Adamo, die in het Frans zingt, is in België bij zonder populair. Aan de show in Sas van Gent wordt verder meegewerkt door de Ramblers, The Explosions, The Fouryo's en de zangeressen Imca Marina en Greetje Mona. Adamo wordt begeleidt door zijn eigen combi i Delfini. Middelburgs wethouder A. J. Berenpas heeft vrijdagavond om acht uur in het „Schuttershof" een tentoonstelling van pluimvee, konijnen en sierduiven geo pend. Organisator is de fokkersvereni ging Middelburg en omstreken, die dit jaar als lid van de Walcherse tentoon stellingscombinatie, de voorbereiding van de expositie voor zijn rekening heeft genomen. Er waren heel wat belangstellenden bij een, toen voorzitter B. Mulder wethou der Berenpas verzocht om de officiële opening té" vervullen. Dat werd gedaan, nadat de wethouder met enige aardige attenties was be dacht. De heer Berenpas vestigde in een inleidend toespraakje de aandacht op deze bijzondere vorm van vrijetijds besteding. Ook kon hij meedelen dat het ge meentebestuur pogingen in het werk stelt om te komen tot de bouw van een tentoonstellingsgebouw in het centrum van de stad, zodat moeilijk heden, die verenigingen ondervon den met het verkrijgen van een ge schikt e expositieruimte dan defini tief zullen zijn opgelost. Totaal werden er voor de expositie in het „Schuttershof" 496 exemplaren ont vangen. Voorzitter B. Mulder kon bij een toelichting op de tentoongestelde in- Vrijdag is de heer J. L. F. Kayser te Hansweert, in leven postbode, overleden. De heer Kayser was secretaris van de v.v. Hansweertse Boys. Hij was al der tig jaar lid van de vereniging. De laatste zeventien jaar vervulde hij doorlopend een bestuursfunctie. De handboogsociëteit Doel naar Hooger te Wolphaartsdijk hield dezer dagen het jaarlijks concours op de liggende wip in hotel Ossewaarde. Deelgenomen werd door 41 schutters van 13 sociëteiten. De uitslag was: hoofdvogel H. A. Mo te Kapelle, le zijvogel P. Vermue te Goes, 2e zijvogel J. Glas te Kapelle, le hoofd- kal C. Bek te Heinkenszand, 2e hoofd- kal F. J. Ossewaarde te Wolphaartsdijk, le kleine kal C. Bek te Heinkenszand, 2e kleine kal W. v. d. Kreeke te Wol phaartsdijk, le klep H. J. Driedijk te Wolphaartsdijk, 2e klep G. Remijnse te Oudelande, 3e klep A. Clarijs te Goes, meeste kleine vogels Jan de Beste te Oudelande (4 stuks). zendingen nog meedelen, dat er een kleine achteruitgang valt te constateren bij de fok van grote hoenders. Anders is het gesteld met de sierduiven en dwerghoenders voor welke kweek mo menteel een grote belangstelling be staat. De grote hoenders werden gekeurd door P. Rammondt uit Sas van Gent en mej. J. Remmerswaal uit Den Haag bekeek de dwerghoenders. Voor de keuring van de konijnen zorgden de heren A. van Oers uit Amersfoort en A. van Loenen uit Axel. De heer I. Rode uit Haarlem ten slotte keurde de sierduiven, UITSLAGEN De voornaamste uitslagen van deze ten toonstelling zijn als volgt: mooiste gro te hoen: C. Karelse uit Middelburg met Australorp. Tweede: A. C. van de Abeele uit Westdorpe met leghorn. Mooiste dwerghoen: J. Ragut uit Vlis- singen met Java. Tweede: A. Fliers uit Vlissingen met sabelpoot. Mooiste ko nijn: R. Soethart uit Westdorpe met Belgische Haas. Tweede: A. en R. Soet- haert uit Westdorpe met Vlaamse Reus. Mooiste doffer: A. Maranus uit Oost- kapelle met eksterkropper Mooiste duif: B. Mulder uit Middelburg met O. H. Meeuw en tweede doffer: J. Jobse uit Middelburg met O. H. Meeuw. Wethouder A. J. Berenpas wilde een van de vele fraaie exemplaren hoenders die dit weekeinde zijn te zien in het Schuttershofwel eens van dichtbij bekijken. Voorzitter B. Mulder lette er op, dat het tegen sputterende exemplaar niet ontglip te. (Foto P.Z.C.) Mevrouw A. R.-de J. te Heinkenszand kwam, op weg naar haar woning, met haar fiets te vallen. Ze kreeg een dub bele beenbreuk. De arts H. P. van Maa- nen verleende haar eerste hulp. Het slachtoffer werd voor behandeling over gebracht naar het St.-Joannaziekenhuis te Goes. Hierna kon zij weer naar huis worden vervoerd. De diaconie van de Nederlandse her vormde gemeente te Kapelle heeft de zieken uit de gemeente op de dankdag voor het gewas weer een attentie thuis bezorgd. Deze bestond uit een schaaltje met fruit en een groet. De najaarszendingscollecte van de Ned. herv. kerk te Heinkenszand heeft opge bracht 321,97 en de zendingsbussen in de kerk 308,20. „Het laatste oorlogsslachtoffer in de we deropbouw van Middelburg is thans her steld". In deze geest sprak de wethou der van openbare werken, de heer W. P. J. Baars over het fraaie pand, dat is ge reedgekomen op de hoek Korte Delft- Nieuwstraat en waarin sinds vrijdag morgen elf uur de klanten van de mid denstander P. Vreke in een ruime over zichtelijke en aan de moderne tijd aan gepaste winkelruimte ontvangen wor den. Ongeveer vijf maanden na het oorspron kelijk vastgestelde tijdstip is het nieuwe pand, waarmee een goed begin is ge maakt met het saneringsplan Korte Delft-St.-Pieterstraat, onder leiding van gemeente-architect H. Mooibroek gereed gekomen. De strenge winterperiode ver hinderde, dat de werkzaamheden, die in november van het vorig jaar waren be gonnen, in juni konden worden afgeslo ten. De verschillende genodigden, die na de officiële opening door wethouder Baars het woord voerden, vestigden nog eens de aandacht op de tegensla gen, die het echtpaar Vreke in het verleden heeft gehad. In 1933 werd een fotohandel begonnen in de Eigen- haardstraat. Begin 1940 kreeg men de beschikking over een pand aan de Korte Delft, dat drie jaar geleden moest worden verlaten in verband met de uitvoering van de sa neringsplannen. De fotohandel, waaraan inmiddels ook de verkoop van souvenirs was toegevoegd, heeft daar niet lang mogen vertoeven, want een brand noop te begin van dit jaar tot een overhaaste vlucht. Tijdelijk onderdak werd gevon den naast het uitgebrande pand. Vrijdag is echter voor het echtpaar Vreke een glorieuze dag aangebroken met de ope ning van de nieuwe zaak in het nieuwe pand. De verkoopruimte van vijf bij zes meter bevat aan de ene zijde een uitge breide voorraad fotografische artikelen. Aan de kant van de Nieuwstraat, waar de winkelpui drie grote etalageruiten telt, kan men de souvenirs en een sorte ring bijouterieën vinden. De heer A. Imanse, die namens „Handelsbelang" het woord voerde, noemde de zaak een aanwinst voor de Middelburgse midden stand, tevens het begin van de wegname van de „bottleneck" ter plaatse. Namens vrienden en kennissen sprak de heer A. Schouten woorden van waardering voor de hulp, die het echtpaar Vreke in het verleden onder moeilijke omstandighe den heeft mogen ontvangen. De heer Vreke, die alle medewerkers aan het totstandkomen van het pand dankte, prees de steun van wethouder Baars en de heer C. H. van Herwijnen bij de on derhandelingen. De gemeenteraad van Kapelle heeft donderdagmiddag besloten de achter de Waardekensstraat te Biezelinge nieuw aan te leggen straat de naam van „Lin gestraat" te geven. Voor de straatnaam- geving werd door het gemeentebestuur kortgelden bij wijze van experiment een wedstrijdinzending opengesteld. Ruim dertig personen namens met een inzending hieraan deel. De heren L. Ver hulst (Biezelinge) en A. J. Berman (Ka pelle) kwamen elk met Lingestraat voor de dag. De raad vond dit de meest toe passelijke naam: omdat ze de naam van het riviertje de Linge in herinnering houdt. Aan de heer T. C. Schipper werd een premie verleend voor woningverbetering. Voor 150 zullen in de Ooststraat en Maalstede alsmede aan de Goesestraat enkele weggedeelten van het rijk wor den gekoc/it. Aan de stichting recreatie, die de nationale campagne voert van „Opgeruimd staat netjes" zal een een malige uitkering verleend worden van 25. De woningen Ceresstraat 18 tot en met 24 werden verhuurd aan M. v. d. Vrie te 's Heer Abtskerke, M. H. Rib- bens te Middelburg, Joh. Gertsen en M. G. Gebuijs te Kapelle. Ingewilligd werd het verzoek tot woningruil tussen Mo lenwater 9 en Postweg 39. Wegens pe riodieke aftreding werden de heren A. de Neef en D. Sandee herkozen tot be stuurslid van de burgerlijke instelling voor maatschappelijke zorg. Bij de behandeling van de begroting stond burgemeester H. G. van Suijle- kom geruime tijd stil bij de financiering van kapitaalwerken. Het saldo der nog niet afgeschreven kapitaalswerken be draagt inclusief het woningbedrijf 5.056.092,09. Dit wordt gefinancierd met restant leningschuld tot een be drag van 4.327.759,86; eigen kapitaal groot 70.175; reserve's tot een be drag van 488.427,35 (inclusief geraam de saldi-reserve van 147.557,04) en waarborgsommen tot een totaal van 60.928,18. Per saldo resteert dan een kapitaalbehoefte per 1 januari van 108.801,70. De boekwaarde van de 197 in exploitatie zijnde woningen be loopt per 1 januari 2.551.168. De post gemeentewerken wordt voor 1964 ge raamd op 58.742. In de Oosterkerk te Goes zal vandaag, zaterdag een bijzondere zangavond, uit gaande van de Bijbel Kioskvereniging worden gehouden. Het muziekgezelschap „Hosanna" te Goes zal hierbij aanwezig zijn voor de begeleiding van de samen zang. Medewerking verlenen voorts het Nederlands hervormd kerkkoor uit Kloe- tinge, de christelijk gemengde zangver eniging „De Lofstem" te Lewedorp en de christelijke gemengde zangvereniging „Jubilate Deo" te Kruiningen, alle on der leiding van de heer Iz. Ruissen. Drs. K. de Jong zal het orgel bespelen. Ook de plaatselijke predikanten ds. E. Jan sen (geref.) en ds. W. Janssen (herv.) verlenen op deze avond medewerking. Heden overleed zacht en kalm in vol ver trouwen op de Heer mijn innig geliefde man, mijn vader, onze zoon, schoonzoon, broer en oom, JACOBUS LODEWIJK FRANS KAIJSER op de leeftijd van ruim 47 jaar. Psalm 134 4. B. H. Kaijser- Feijtel. Rien en verdere familie. Hansweert, 29 november 1963. Weelstraat 19. De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 2 december a.s. des namiddags te 13.00 uur op de algemene be graafplaats te Krui ningen. Geen toespraken. ONDERTROUWD: JOHANNES DE VISSER en MARIA VAN EIJZEREN hebben de eer, mede na mens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatshebben op woensdag 11 december a.s. des namiddags om 2 uur te Aagtekerke. Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in de kerk der geref. gemeente te Aagte kerke door de weleerwaar de heer ds. G. A. Zijder- veld te Middelburg. Westkapelle, Baaiweg E 18. Aagtekerke, Dorpsstraat 15 Gelegenheid tot feliciteren van 5-6 uur in het ver.ge- bouw „Amicitia" te Aagte kerke. Toekomstig adres: Dorpsplein 35, Aagtekerke. De Nederlands Her vormde Zondagsschool te Krabbendijke geeft met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-voorzitter en erelid JACOB TOLHOEK. Zijn trouw en liefde zullen wij dankbaar gedenken. Het bestuur. Krabbendijke, 29 november 1963. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader ABRAHAM SPAETER, betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan dr. Klunhaar voor de medische hulp hem verleend. Uit aller naam, T. J. P. Spaeter-Sijnke. Koudekerke, nov. 1963. Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, onze lieve zorg zame echtgenote, moe der en oma IRMA JEANNETTE HUILMAND, echtgenote van Pieter Steenaard, op de leeftijd van 56 jaar. P. Steenaard. J. A. Steenaard, M. C. E. Steenaard- Hintzen. Irma. Marie Louise. Vlissingen, 29 november 1963. Van der Helstlaan 7. Condoleantieadres Pres. Rooseveltlaan 163 De overledene ligt op gebaard in de rouwka mer van het St.-Jo- sephziekenhuis. Rozenkransgebed za terdag en zondag om 20.00 uur in de kapel van het St.-Josephzie- kenhuis. De gezongen uitvaart dienst zal plaatshebben op maandag 2 dec. a.s., te 10.00 uur in de pa rochiekerk van O.L.V. van de H. Rozenkrans en St.-Jacob te Vlissin gen, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Liever geen bezoek. Heden overleed, na een langdurig smartelijk, doch geduldig gedra gen lijden, onze gelief de zuster, behuwdzus ter en tante JOHANNA MEIJERS- BESUIJEN, op de leeftijd van ruim 69 jaar. Serooskerke: Pa. Besuijen. O.- en W.-Souburg N. Koole-Besuijen. A. Koole Vrouwenpolder Wed. T. J. Melse- Besuijen. Veere Wed. L. Joosse- Besuijen. Jac. Besuijen. S. Besuijen- de Voogd. Voor de vele gelukwensen die wij hebben ontvangen in welke vorm dan ook, bij de viering van onze 60-ja- rige echtvereniging, zeg gen wij, ook namens onze kinderen oprechte dank. C. van Kleven A. van Kleven- Brasser Middelburg, nov. 1963. Ter Hoogestraat 17. Heden overleed, nog vrij onverwachts, onze geliefde vrouw, moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder me vrouw MAATJE DEKKER- DE JONGE, in de ouderdom van ruim 89 jaar. Jakob Dekker. L. Dekker. C. N. Dekker-Boot. H. Gijzel-Dekker. W. Gijzel. Klein- en achter kleinkinderen. Kloetinge, 28 november 1963. Schoolstraat 37. De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 2 december te 1.00 uur te Kloetinge. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer J. KAYSER, besteller P.T.T. te Hansweert. Personeel postkantoor Hansweert. Voor de blijken van mede leven, ons betoond na het overlijden van onze lieve man en vader PIETER LEENDERT STEENDAM, zeggen wij langs deze weg, ook namens wederzijdse fa milie, hartelijk dank. Uit aller naam, J. M. J. Steendam- v. Hoeve Middelburg, nov. 1963. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond voor en na het overlijden van onze innig geliefde zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder PAULINA KORSTANJE, weduwe van C. van Boven, betuigen wij onze harte lijke dank. Familie Van Boven. Goes, november 1963. de gordijnspiraal met 1001 mogelijkheden! N.V. PLATENFABRIEK LINEX-NEDERLAND TE KOEWACHT H.H. aandeelhouders wor den uitgenodigd tot bijwo ning van de algemene ver gadering van aandeelhou ders op zaterdag 7 decem ber, te 11.00 uur, ten kan tore van de vennootschap, waar de agenda met bijbe horende stukken voor aan deelhouders ter inzage ligt. DANKBETUIGING. Mede namens wederzijdse ouders, zeggen wij allen hartelijk dank voor de be langstelling bij ons huwe lijk ondervonden. Ook de autobezitters die met ons gereden hebben, hartelijk dank. J. v. d. Maas J. v. d. Maas- Polderman. Vlissingen, nov. 1963. Volautomatisch, geen gewichten. Breit ook kleuren in. Breit ook rond. Breit automatisch alle fantasiepratonen. Vraag folders. Gratis lessen. Walstraat 30 - Telef. VLISSINGEN 3694 ZIERIKZEE - BREDA ROOSENDAAL Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dier bare echtgenoot, vader en grootvader, de heer C. J. VAN LUYK, zeggen wij hartelijk dank. M. W. van Luyk- Roofak Kinderen en kleinkinderen. Schoondijke, nov. 1963. Voor de bewijzen van deel neming, betoond na het overlijden van onze vrouw, moeder, behuwd- en groot moeder, mevr. LORIER-GIDEON SE, zeggen wij hartelijk dank. Namens allen, J. Lorier. Middelburg, nov. 1963. Nieuwe Vlissingseweg 576. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lie ve en zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader HENDRIK JAN VAN ZWEDEN, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid aan de doktoren en zusters van het ziekenhuis „Bethesda" te Vlissingen, dr. Brons, zus ter Dieleman voor de me dische hulp en de liefde rijke verpleging hem ver leend. P. van Zweden-Riemens en kinderen. Molendijk 23, Nw.- en St.-Joosland. 1/3 pot kleine VéGé Augur ken 69 ct. 14 gratis geldzegels. Alléén bij uw VéGé Kruidenier. resten ons van de lang verwachte ST.-NICOLAASAVOND. Nog enkele dagen staan wij voor U gereed met het uitreiken van vragenformulieren. Haast U en win een van de vele prijzen. In Goes wordt het dan feest, want straks volgt de prijsuitreiking. Lange Vorststraat 67 - GOES. 1 Telefoon 6604. Zondag 1 dec. a.s. spreekt in het Nederl. Koffiehuis te Middelburg het Tweede- Kamerlid dr. O. NOORDENBOS over het onderwerp „Humanisme en bewapening". Aanv. 10.30 u. Toegang vrij. BELLAMYPARK 45-58 - TEL. 01184-2186 - VLISSINGEN Serviezen en kop en schotels van Mosa - Regina - Melitta. Exclusieve vazen. Bureau DE ELF PROVINCIËN Schotersingel 87 Tel. 0200-51894 - Haarlem Detective-echtpaar De Vries bekend door radio en pers. Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 26