Oud-Vossemeer heeft een kippenslachterij MARKTBERICHTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN AGENDA ZUID-BEVELAND KERKDIENSTEN NOORD-ZEELAND Uitstekend werk van Mervyn LeRoy HOUTHANDEL ALBERTS - MIDDELBURG WISSEL SCHOUWEN ENIGE IN ZEELAND Burgemeester mr. Versluijs opende bedrijf officieel Twee kanten Overstekende schapen veroorzaakten ongeval Vergadering bejaarden GEEF 'n 4-kIeuren BALPEN „Het Vulpenhuis" )OSr Rf/RG R.K.J.B. nam afscheid van deken Lievegoed Films in Z.-Vlaanderen Spionage in Hongkong" Schietwedstrijd Verkiezing notabelen Prijswinnaars van voortuinkeuring NOORD-ZEELAND ZEEUWSCH-VLAANDEREN „Scheherazade" sprak voor plattelandsvrouwen Vergadering N.C.V.B. WALCHEREN Zeeverkenners verkopen oliebollen voor boot Van onze adverteerders Fa. VERDONK OPENT HERBOUWDE ZAAK Beginnende brand geblust Carillon hersteld FILMS IN ZEELAND maze/ reeuws- vlaanaeren ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE Z E E O W 8 B COURANT Zeeland is sinds vrijdag een kip penslachterij rijk. Het is een in Oud-Vossemeer gevestigde „indus trie", die voorlopig drie- tot vijf duizend kippen per week zal omzet ten en deze produktie in de toe komst tot ongeveer tienduizend wil opvoeren. De eerste periode vinden negen tot tien personeelsle den er emplooy. Met het ontsluiten van de deur opende burgemeester mr. J. J. Versluijs van Oud-Vosse- meer vrijdagmiddag de slachterij. Een bedrijf, dat op het ogenblik in Zeeland enig in zijn soort is. Nadat de 4-jarige Anja Ponse burge meester Versluijs bij deze officiële daad had geassisteerd, ging de exploitant de heer P. Plandsoen een klein gezelschap genodigden voor in de nieuwe slachterij. In een humoristisch toespraakje com plimenteerde Oud-Vossemeers eerste burger de heer Plandsoen met dit initia tief. Hij herinnerde eraan, dat op de plaats waar nu de slachterij staat Onder de Molen 21 tot 25 eerst enke le vervallen woningen hebben gestaan. Door de verbouwing daarvan is een een- vouidg, maar praktisch opgezette slach terij tot stand gekomen. Verder prees de heer Versluijs de doortastendheid van de exploitant. „U hebt het roer om moeten gooien en bent daarbij de moeilijkheden niet uit de weg gegaan", zo zei hij tot de landbouwer Plandsoen. De rijksmiddenstandsconsulent voor Zeeland, de heer A. Korstanje uit Goes zag in deze nieuwe „ambachtelijke" kip penslachterij een belangrijke bijdrage voor de werkvoorziening op Tholen. „Het is bekend, dat het eiland Tholen nog een tekort aan werkgelegenheid heeft en U hebt dit weer verkleind", zo zei hij. „Het bedrijf op zich zelf, geeft een aantal mensen in Tholen een stuk brood". In de nacht van donderdag op vrijdag te omstreeks één uur heeft zich te Zou- tespui een ietwat vreemde botsing voor gedaan. De heer G. R. van R. te Terneu- zen reed met zijn personenauto in de richting van zijn woonplaats, toen zijn weg ter hoogte van de boerderij „Bron- zicht" werd gekruist door een achttal de weg overstekende schapen, die thuis hoorden op genoemde boerderij. De auto bestuurder kon de dieren niet meer ont wijken. Ten gevolge van de basing móest een schaap worden afgemaakt. De auto werd aan de voorzijde vrij aanzien lijk beschadigd. Jaarfeest Chr. gemengd zangkoor Woensdag 27 november (dankdag) werd in de zaal van Van de Guchte te Drie wegen het 7e jaarfeest van het chr. gemengd zangkoor „Kunst naar Kracht" gehouden. Na verschillende nummers te hebben gezongen trad de toneelgroep Platogo uit Goes op met het blijspel „Gevaarlijke Leeftijd". In de pauze werd een verloting gehouden. Ds. R. Das ein digde met dankgebed. Met de rijksmiddenstandsconsulent zag nog een ander facet aan de kip penslachterij. „Dit bedrijf kan andere mensen op het eiland stimuleren om over te gaan op de kippenfokkerij", zo bracht hij onder de aandacht van zijn gehoor. Verder wees de heer Korstanje erop, dat de heer Plandsoen met zijn slachterij „De Volharding" op een gunstig tijdstip is begonnen. „Nederland staat nog altijd achter bij het buitenland bijvoorbeeld bij Frankrijk en Duitsland wat het eten van kip betreft", aldus de heer Kor stanje. Hij signaleerde echter de tendens, dat de gemiddelde Nederlander ertoe over gaat méér kip te eten. Het kon niet missen: na dit officieel deel van de opening, maakte het gezelschap genodigden een demonstratie mee in het slachten van kippen. Zij zagen de slach terij „in bedrijf" vanaf het slachten tot het voorraad aanleggen in de koelkasten. De opening werd onder meer ook bijge woond door de rijkspluimveeconsulent voor Zuid-Nederland, de heer P. H. van de Zande. YERSEKE De afdeling Yerseke van de algemene bond van bejaarden hield donderdagmid dag in het lokaal van de bejaardenso ciëteit haar jaarvergadering. Na de ope ning door de heer L. van Stee, gaf hij het woord aan het hoofdbestuurslid, de heer F. Leenhouts uit Souburg. Deze hield een korte propagandarede, waar in hij memoreerde wat de bond doet voor de lotsverbetering van de bejaar den en aanspoorde tot ledenwerving. Mej. M. van Boven vertoonde kleuren dia's van Yerseke en omgeving. Bij de bestuursverkiezing werd de heer M. C. Hoogesteger gekozen tot voorzitter. De heer Hoogesteger, die reeds lange tijd als vice-voorzitter was opgetreden, dankte voor het in hem gestelde ver trouwen en hoopte op een prettige sa menwerking voor het belang van de be jaarden. Als tweede secretaris werd her kozen de heer Adr. Goeman en als pen ningmeester de heer A. Goeman Wz. De vergadering werd bijgewoond door een 60-tal personen, welke in de pauze's werden getrakteerd op koffie en een rokertje. (Advertentie) Zonder TEXON Is uw gebouw niet al. ts HET middei tegen doorslaande muren van woningen, bungalows, silo's, transformatorhuisjes, pakhuizen, etc., etc. inlichtingen worden gaarne verstrekt door TELEFOON (01180) 2841. Dit is de Convair van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij „Avensa", die door een zestal leden van het Venezo laanse „nationale bevrijdingsleger" ge kaapt is geworden. De piloot werd ge dwongen zijn koers te wijzigen en het toestel op de luchthaven Piarco op het eiland Trinidad neer te zetten. De machine onder politiebewaking op het vliegveld Piarco. Winkelweek te Colijnsplaat Van 23 november t.m. 5 december wordt in Colijnsplaat de jaarlijkse winkelweek gehouden. Deze winkelweek, die in sa menwerking met de Nederlandse Blin- denbond wordt gehouden, is ditmaal weer zeer attractief. De deelnemers kun nen n.l. zelf kiezen naar welke prijs zij wensen mee te loten. Het batig saldo van deze winkelweek wordt ter beschik king gesteld van de Nederlandse Blin- denbond. In het kader van de winkel week wordt St.-Nicolaas a.s. zaterdag om twee uur aan de vissershaven wel kom geheten, waarbij hij per schip arri veert. De officiële begroeting vindt plaats om kwart over twee door bur gemeester A. A. Schuit in de Voor straat. Advertentie Reeds vanaf 5,95. Kerkstraat 2, Vlissingen Telefoon 01184 - 2435 VANDAAG. Middelburg City: De stem in het duister, 20 uur, 18 jaar. Electro: Jerry als loop jongen, 19 en 21.15 ur, alle leeft. Koor- kerkcentrum: Soosavond herv. instuif, 20 uur. Schuttershof: tentoonstelling pluimvee, konijnen en sierduiven, 1022 uur. Vlissingen Alhambra: De slag om Napels, 19 en 21 uur, 14 jaar. Lux or: Jerry als loopjongen, 19 en 21 uur, a.l. Het Anker: Uitvoering zangklassen chr. zagnvereni- ging „Hosanna", 19.30 uur. Concertge bouw: Cabaret- en dansavond t.b.v. actie Dousadj, 20 uur. Scheldekwartier: St.-Ni- colaasbal ambtenarenver. „De Schelde", 20 uur. Souburg De Zwaan: Uitvoering kinder koor „Zuiderstemmen", 19.30 uur. Goes Grand: Op kamers bij die vrouw, 19 en 21 uur, 14 jaar. Prins van Oranje: Feestavond „De Zeemeeuwen", 20 uur. Schuttershof: Toneelavond „Kunstvrien den", 20 uur. Oosterkerk: Zangavond Bijbel Kiosk Vereniging, 20 uur. Z-ierikzee Concertzaal: Hercules verovert Atlantis, 20 uur, 14 jaar. Grote Kerk: Herdenkingsdienst 150 jaar Koninkrijk, 10.30 uur. Graanbeurs: Tentoonstelling p.v. „Zierick", 14-17, 19-23 uur. Haamstede Hotel Bom: Scotland Yard neemt de uitdaging aan, 20 u„ 14 j. Poortvliet Hervormde kerk: Herdenkings dienst 130 jaar Koninkrijk, 18.30 uur. St.-Maartensdijk De Gouden Leeuw, Gouddorst, 19.30 uur. Terneuzen Luxor: Spionage in Hongkong, 20 uur, 18 jaar. Axel Het Centrum: De plunderaars, 20 uur, 14 jaar. Oostburg Ledeltheater: De dolle detecti ves, 20 uur, a.l. Hulst Bioscoopgebouw: Mondo Cane, 20 uur, 18 jaar. Sas van Gent Olympiatheater: Morgen zijn zij volwassen, 20 uur, 18 jaar. IJzendijke Hofzichttheater: Hatari, 20 uur, 14 jaar. Breskens Casinobioscoop: Eddie schiet met scherp, 20 uur, 14 jaar. Bergen op Zoom Luxor: Geluidloos als de nacht, 18.45 en 21 uur: Roxy: The birds, 16.45 en 21.10 uur, 18 jaar. MORGEN. Middelburg City: De stem in het duister, 20 uur, 18 jaar: De nieuwe avonturen van Dik Trom, 14.30 uur, alle leeft. Electro: Jerry als loopjongen, '15.30 en 19.30 uur, alle leeftijden. Schuttershof: tentoonstelling pluimvee, konijnen en sierduiven, 1018 uur. Vlissingen Alhambra: De slag om Napels, 15, 19 en 21 uur, 14 jaar. Luxor: Jerry als loopjongen, 15 en 20 uur, a.l. Goes Grand: Om vier uur breekt de hel los, 15 uur, 14 jaar. Op kamers bij die vrouw, 19 en 21 uur, 14 jaar. Zierikzee Concertzaal: Scotland Yard neemt de uitdaging aan, 15 uur, 14 jaar. j Hercules verovert Atlantis, 20 uur, 14 j. I Terneuzen Luxor: Stan en Oily in de pe narie, 14 uur, a.l. Luxor: Spionage in Hongkong, 16.30 en 20 uur, 18 jaar. Axel Het Centrum: De plunderaars, 15.45 uur, 14 jaar. Het Centrum: Een meisje werd aangerand, 20 uur, 18 jaar. Oostburg Ledeltheater: De dolle detecti ves, 14, 16.30 en 20 uur, a.l. Hulst Bioscoopgebouw: De zwarte ruiters, 14.30 uur, 14 jaar. Bioscoopgebouw: Mon do Cane, 17.15 en 20 uur, 18 jaar. Sas van Gent Olympiatheater: Hochzeits- nacht im Paradies, 15.30 en 20 uur, a.l. IJzendijke Hofzichttheater: Hatari, 17 en 20 uur, 14 jaar. Breskens Casinobioscoop: The young ones, 16 en 20 uur, a.l. Bergen op Zoom Luxor: Ontsnapt uit Zahrain, 14 uur; Luxor: Geluidloos als de nacht, 16, 18.45 en 21 uur; Roxy: De grensrivier, 14.15 uur, 14 jaar; Roxy; The birds, 16.15. 18.45 en 21.10 uur, 18 jaar. Tijdens een donderdagavond in hotel „Du Commerce" te Oostburg gehouden bijeenkomst hebben de besturen van de West-Zeeuws-Vlaamse katholieke boe- renjeugdorganisatie op gepaste wijze af scheid genomen van hun geestelijk advi seur, emeritus-pastoor-deken A. A. F. Lievegoed. Nadat de kringvoorzitter van de R.-K. J.B., de heer R. Calon uit Hoofdplaat, allen had verwelkomd, in het bijzonder de scheidende deken en de nieuwe deken A. Dierick, haalde men tijdens een ge animeerd samenzijn vele voorvallen uit de periode van samenwerking op. Deken Lievegoed is 32 jaar adviseur van de in de R.-K.J.B. vertegenwoor digde verenigingen geweest. Oud-pas- toor-deken Lievegoed was bij de r.-k. jongeren een graag geziene figuur, die tijdens zijn adviseurschap de jeugd mrer tot elkaar trachtte te brengen. Door zijn toedoen kwam er het jongerenor gaan „Samen voorwaarts". Deken Lie vegoed toonde zich een voorstander van het moderne jeugdwerk. IJZENDIJKE Sint op bezoek in IJzendijke Zondag komt de sint met zijn beide zwarte Pieten een bezoek brengen aan IJzendijke. Des middags om 2.30 uur zal hij vanaf de „Veste" worden verwel komd door het Sint-Nicolaascomité, waarna een rondrit door de gemeente volgt. Hierna zal hij in het jeugdgebouw alle schoolgaande kinderen trakteren. Bij deze gelegenheid zullen de winkels van 2 tot 6 uur mogen geopend zijn. WEEKENDDIENSTEN ARTSEN. Terneuzen: dokter P. Nijsten, W. de Zwijger- laan 17, tel. 2324. Axel: dokter A. Kats, Oran jestraat 19, tel. 555. Oostburg en Aardenburg: dokter J. C. Hage te Aardenburg, tel. 01177 366; Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: dok ter A. E. Lievens te IJzendijke, tel. 01176 266. Zuidzande, Cadzand, Sluis en Retranche- ment: dokter J. W. Beek te Zuidzande, tel. 011702424. Breskens, Groede en Schoondij- ke: dokter A. C. Ossewaarde te Breskens, tel. 01172—566. Apotheek Terneuzen: Hamann, Noordstraat 89, tel. 2060. DIERENARTSEN. Oostburg en Sluis: dokter W. H. Kapsenberg te Sluis, tel. 01178225. Axel, Sas van Gent en Zaamslag: dokter C. Cijsouw te Sas van Gent, tel. 01158—588. In het Luxortheater in Terneuzen deze week een spannende film over commer ciële spionage. Plaats van handeling: Hongkong. Een Franse journalist is de held in dit verhaal. Hij probeert met as sistentie van een lieftallige jongedame een hele bende spionnen op te rollen. Marianne Koch, Horst Frank en Brad Harris in de hoofdrollen („Spionage in Hongkong"). Verder raken in het Luxortheater „Stan en Oily" in de penarie". Een prettige kolderfilm. „Hatari" met John Wayne werd reeds eerder besproken (Hofzichttheater, IJzendijke), evenals „Mondo Cane" van Jacopetti in het Bioscoopgebouw in Hulst. In „Zes zwarte ruiters" zien we Audie Murphy terug. Hij maakt deze keer allerlei avonturen mee in het ge bied van de Indianen en maakt kennis met een lief meisje. (Bioscoopgebouw, Hulst). In het Ledeltheater In Oostburg een amusante speurdersfilm met Elke Som- mer en Danny Carol als detectives. In „De dolle detectives" maken deze twee allerlei komische avonturen mee, waar aan veel plezier valt te beleven. Wie van Duitse operettefilms houdt moet naar het Olympiatheater in Sas van Gent gaan, waar „Hochzeitsnacht im Paradis" draait met sterren als Ma- rika Rökk, Peter Alexander en Gunther Philipp. Verder „Morgen zijn zij volwas sen", een dramatische Franse film van goed gehalte. Een jeugdbende gaat uit stelen in een warenhuis. Een van de jongens pleegt zelfmoord. „De plunderaars" is een spannende wes tern, die in Het Centrum te Axel is te zien. Vier cowboys terroriseren een stad je totdat een moedig man aan hun ter reur een einde maakt. Jeff Chandler, John Saxon en Dolores Hart in de hoofd rollen. „Een meisje werd aangerand" werd al eerder besproken. „Eddie schiet met scherp" in Het Ca sino in Breskens en ook gebruikt hij zijn vuisten weer eens. Cliff Richard is weer te zien in zijn succesfilm „The Young Ones". BRESKENS De luchtbuksschietvereniging „Bres kens" heeft dezer dagen in hotel Casino een vriendschappelijke wedstrijd gehou den tegen „de stad Sluis". Breskens won deze wedstrijd. De uitslag was: Bres kens: O. de Witte, 178; B. Manneke 174; I. Verduijn 170; J. Keijmel 169; F. Arends 166. Sluis: W. Witte 166; G. van Landschoot 162; R. van Pamelen 160; J. de Lijsser 160; A. Vermeulen 158. ZAAMSLAG ,,De Volharding" concerteert Vandaag, zaterdag zal de muziekvere niging „De Vslharding" te Zaamslag onder leiding van haar dirigent de heer J. Meijers te Terneuzen in ae bovenzaal van hotel „De Zwaan" te Schoondijke een concert verzorgen. De aanvang hier van is bepaald op 19.30 uur. Het uit te voeren programma is als volgt samenge steld: 1 Hoch und Deutschmeister, mars, Ertl Spaan; 2 Tancredi Ouverture, Ros sini Meijns; 3. Le Pays du Sourire, fan tasie per F. Andrieu, van Franz Lehar; 4 Clarinettisten polka, Joh. Wichers; 5. Munchner Kindl, wals van Karl Kom- zak jr.; 6 Semper Dixieland, mars van Sousa Walters; 7 Mars der Medici, mars van Joh. Wichers. HEINKENSZAND Tot notabelen van de Ned. Herv. Ge meente te Heinkenszand zijn herkozen de heren N. C. de Begt en J. C. Nijsse. GOES De afdeling Goes en omstreken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde belegde in de „Landbouw" een bijeenkomst voor leden en genodigden. Tijdens deze avond, werden de winnaars bekendgemaakt, die een prijs waren toegekend voor het goed onderhouden van hun voortuin. Burgemeester F. G. A. Huber reikte met enkele toepasselijke woorden de prijzen uit. Voor de heer T. Slabbekoorn uit Kloetinge was de uitslag bijzonder ver rassend. Hem werd een fraai delftsblauw wandbord, beschikbaar gesteld door kring bloemist hoveniers, ter hand ge steld. Evenals reeds gedurende een aantal ja ren het geval is geweest, werd ook dit laar het onderhoud van de voortuinen van de bewoners van Goes en Kloe tinge gekeurd. Op deze wijze wil men trachten het aanzien van beide gemeen ten mooier te maken. De keuring vond uitsluitend plaats met betrekking tot het onderhoud: de aanleg of de grootte van de tuinen bleven bij" de beoordeling buiten beschouwing. Een 100-tal tuinen kreeg een gunstige tot zeer gunstige be oordeling en vele voortuinbezitters kwa men in het bezit van een aantrekkelijk prijsje, waaronder tuinbouwbenodigdhe- den, bloemen, planten, boeken etc. De prijswinnaars waren: le prijs T. Slabbekoorn en J. v. d. Walle te Kloe tinge en A. C. Rinkhout en P. Blondel te Goes; 2e priis: P. Vermue, P. de Jongh( C. Louwerse, J. J. de Jonge, R. Rijk en mej. T. Ouwehand (voor mooie gevelversiering) allen Goes en de heren J. de Jonge, C. J. Bos, P. A. Trimpe, H. van Damme, G. J. van Op- dorp, E. A. Rutgers, J. A. I. Hoogstra- te, W. Meeuwse, A. Reminse en mevr. J. M. Burgeler-Steketee allen te Kloe tinge. 3e prijs: de heren Van Strien, W. Goeman, G. J. van der Kuijl, A. C. van Dijke, P. Reijnhout, P. J. Wolf, P. van Paassen, M. de Bat, A. P. van de Kreeke, C. P. Fontenoy en mevrouw C. van Liere allen te Goes. E. J. Mieras, J. D. Meeuwse-van Overbeeke, L. M. Moerman, J. de Dreu, C. P. J. van Iwaarden, A. J. Verschiere, J. G. Tim merman, P. Vis en L. Franken te Kloe tinge. De jury voor deze keuringen werd ge vormd door de heren K. Goud-rwaars, M. J. Eversen, J. van Harn te Goes en J. Kosten sr. te Kapelle. Hervormde instuif De wekelijkse avond van de hervormde instuif te Goes zal vandaag zaterdag in het teken staan van de herdenking 150 jaar koninkrijk. In het C.J.V.-ge- bouw zullen de instuifleden daartoe het televisieprogramma volgen. Collecte De collecte voor het Koningin Wilhel- de kankerbestrijding i 4823,18 opgebracht. minafonds voor heeft in Vlissingen ZONDAG 1 DECEMBER 1963 u Ned. Herv. Kerk: Brouwershaven 10 ds. eerw. heer De Vries; Axel 10 en"2.30 ds. j Oort; Bruinisse 10 en 5 ds. v. d. Sar; Pennings; Biervliet 10 ds. Evenhuis; Burgh 10 ds. Don; Dreischor zie Noord- Breskens 10 en 6.30 ds. Spaans; Cad- gouwe; Eikerzee (Scharendljke) 10 ds. zand 10 ds. Luuring; Driewegen 7 ds. v.Roodenburg; Haamstede 10 en 7 ds. ZONDAG 1 DECEMBER 1963 Ned. Herv. Kerk: Aardenburg 10.30 d. Vlugt; Groede 10 ds. Doornink; Hoek 10 en 2.30 ds. Van Meeuwen; Hoofdplaat 10 eerw. heer Begeer; Hontenisse 9.30 ds. Poelman; Hulst 10 ds. Timmers; Nieuwvliet 10 ds. Brezet; Oostburg 10 ds. v. Dalen; Othene 2.30 ds. Becht; Philippine 11 ds. Stern; Retranchement 7 eerw. heer De Vries; Sas van Gent 9.30 ds. Stern; Schoondijke 10 ds. Brink man (H.D.); Sluis 9.30 ds. Balk; Sluis kil 9.30 en 11 ds. Cupédo; St.-Anna ter Muiden 11 ds. Balk; St.-Kruis 9 eerw. heer De Vries; Terneuzen, Noordstraat 10 ds. v. d. Vlugt (H.D.), 7 ds. Poelman, De Schakel 9.30 ds. Scholten; Waterland kerkje 10 ds. Bergsma; IJzendijke 10 ds. Van Evert; Zaamslag 10 ds. Becht, 2.30 ds. Timmers; Zuidzande 10 mejuffrouw De Neeling. Geref. Kerk: Aardenburg 10 ds. De Vries, 3 ds. Hoogewerf; Axel 10 en 3 kand. Zuidema; Breskens 10 en 3 ds. Groenenberg; Hoek 10 en 2.30 ds. Ver beek; Oostburg 10 en 2.30 ds. Van Oos trum; Terneuzen 10 ds. Hoogewerf, 3 ds. v. Hattem; Schoondijke 10 ds. v. Hattem, 3 ds. De Vries; Zaamslag 10 en 3 ds. Den Boer; Zoutespui 10 en 3 kand. Pieterse. Geref. Gem.: Axel 10 en 2.30 leesd.; Oostburg 10 en 3 leesd.; Pro Rege 9.30 en 2.30 leesd.; Terneuzen 9.30, 2 en 6 leesd. Oud-Geref. Gem.: Oostburg 9.30 en 2.30 leesd.; Terneuzen 9.30, 2 en 6 ds. De Reuver. Vrije Evang. Gem.: Breskens 10 ds. Praas; Cadzand 9 ds. v. d. Molen; Nieuwvliet 10.30 ds. v. d. Molen; Retran- chemeht 2.30 ds. Praas. Evang. Luth. Kerk: Groede 9.30 ds. Snoep. Verg. der Gel.: Breskens 10 en 5.30 dienst. Geref. Kerk (Vrljgem.)Axel 10 en 2.30 ds. Kuiper; Hoek 10 en 2.30 ds. Ohmann; Terneuzen 10 leesd., 4.30 ds. v. d. Jagt; Zaamslag 9.30 en 2.30 ds. Krijtenburg; Zoutespui 10 en 2.30 ds. v. d. Jagt. Chr. Geref. Kerk: Zaamslag 9.30 en 2.30 ds. Van Ravenswaaij. Doopsgez. Kerk: Terneuzen 10.30 ds. Siccama. Volle Evang. Gem. Terneuzen 10 dienst. Leger des Heils: Terneuzen 10 en 7.30 samenkomst. Advertentie Zondagsdienst Taxi's Middelburg VAN DOESELAAR, tel. 2158 TRIO TAX, tel. 2600 Boer; Kerkwerve 10 ds. Zonneveld; Nieuwerkerk 10 ds. Westerhof; Noord- welle 11 ds. v. Liere; Noordgouwe 2.30 ds. Westerhof en ds. Keiling; Ouwerkerk 10 ds. Assendorp; Oosterland 10 en 5 ds. Groenewegen; Renesse 7 ds. v. Liere; Serooskerke 2 ds. Zonneveld; Sirjans- land 10 leesd., 6.30 ds. Groenewegen; Zierikzee Nieuwe Kerk 10 ds. Lam (H. D.), 6.30 idem; Lutherse kerk 7 ds. As sendorp; Zonnemaire 9.30 ds. v. Liere. Geref. Kerk: Brouwershaven 10 en 2.30 ds. Wentsel; Bruinisse 10 ds. Den Hee- ten, 2.30 dienst.; Haamstede 10 en 3 ds. Boerma; Nieuwerkerk 10 en 3 ds. Bec ker; Oosterland 10 leesd., 2.30 ds. Den Heeten; Scharendijke 10 en 2.30 ds. Scholing: Zierikzee 10 en 2.30 ds. Erd- mann; Zonnemaire 10 en 2.30 ds. v. d. Brink. Geref. Gem.: Bruinisse 10 en 5 leesd.; Haamstede 10 en 3 leesd.; Nieuwerkerk 10 en 3 ds. Karens; Oosterland 10, 2.30 en 6 leesd.; Zierikzee 10, 2 en 6 leesd. Oud-Geref. Gem.: Bruinisse 10 en 5 leesd.; Oosterland 9.30, 2 en 6 leesd. Chr. Geref. Kerk: Kerkwerve 10 leesd., 6 ds. Westerink; Zierikzee 10 en 6 ds. v. d. Klis; Haamstede 10 en 3 ds. Weste rink; Nieuwerkerk 10 dienst, 3 ds. v. d. Klis. Leger des Heils: Zierikzee 10 en 7.30 samenkomst. Geref. Kerk (Vrjjgem.): Brouwershaven 10 en 3 ds. Keizer. Ned. Herv. Kerk: Oud-Vossemeer 10 en 6.30 ds. Leenmans; Poortvliet 10 leesd., 6 ds. Van Dijk; Scherpenisse 10 en 2.30 ds. Alblas; St.-Annaland 10 ds. Van Dijk, 6 ds. Zwanenburg bed. H.D.; Sta- venisse 10 ds. Zwanenburg, 6 ds. Alblas; St.-Maartensdijk 9.30 en 2 ds. v. d. Haar; Tholen 10 en 2.30 ds. v. d. Berg; St.-Philipsland 9.30 leesd., 2.30 ds. Zwa nenburg. Geref. Kerk: Oud-Vossemeer 10 en 3 ds. Visser; Poortvliet 10 leesd., 2.30 ds. Van Egmond; Tholen 10 en 5 ds. Van Eg- mond; Anna-Jacobapolder 10 en 2.30 ds. Haverkamp. Geref. Gem.: Poortvliet 10, 2 en 6 leesd.; Scherpenisse 9.30, 2 en 6 leesd.; St.- Annaland 9.30, 2 en 6 leesd.; Tholen 10, 2.30 en 6.30 leesd.; St.-Philipsland 9.30, 2.30 en 6 leesd. Oud-Geref. Gem.: St.-Maartensdijk 9.30, 2 en 6 leesd.; St.-Philipsland 9.30, 2.30 en 6 leesd.; Stavenisse 9.30 2 en 6 leesd. Chr. Geref. Kerk: Oud-Vossemeer 10. 2.30 en 6.30 leesd.; Tholen 10 en 6.30 leesd. Rehoboth: St.-Maartensdijk 7 dienst. Ned. Protestantenb.: Tholen 5 ds. Van Beek. Oud-Geref. Kerk: St.-Maartensdijk 9.30, 2 en 6 ds. Slager. Geref. Gem. in Ned.: St.-Annaland 9.45, 1.45 en 6.15 leesd.; Oud-Vossemeer 10 2.30 en 6.30 leesd. Kerkelijk Lieven: Tholen 5 ds. Boeriijst. WOLPHAARTSDIJK Dezer dagen kwamen de plattelands vrouwen van Wolphaartsdijk, vergezeld van hun echtgenoot, bijeen in het dorps huis voor de jaarlijkse familie-avond. De presidente mevrouw A. C. Noteboom- Blok verwelkomde in het bijzonder bur gemeester jhr. P. A. C. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote en de spreekster van deze avond mevr. W. Racké-Noordljk, beter bekend als schrijf ster van verhalen in een damesweekblad onder haar pseudoniem „Scheherazade". Op humoristische wijze sprak zij over haar belevenissen als journaliste. Na de pauze beantwoordde zij vragen en las zij nog enkele verhalen voor. Aan het eind van de avond sprak de presi dente een woord van dank tot de spreek ster en de aanwezigen. Zij kon de ver heugende mededeling doen dat het aan tal leden der afdeling Wolphaartsdijk in middels tot 80 is gestegen. De kerst avond werd bepaald op 20 december a.s. Aafje Top zal dan kerstverhalen voor dragen. GEERSDIJK Onder leiding van haar presidente me vrouw E. Kastelein-Heystek hield de af deling Geersdijk van de N.C.V.B. dezer dagen een vergadering. De spreekster op deze avond was zuster Van Vooren die het onderwerp geestelijke volksge zondheid behandelde. Na de pauze werd over dit onderwerp gediscussieerd. COLIJNSPLAAT Bejaardenmiddag Dezer dagen werd in de zaal van de Ned. herv. gemeente te Colünsplaat de maandelijkse bejaardenmiddag gehou den. De presidente, mevr. S. de Waal-Moer man, opende de middag met het geza menlijk zingen van lied 463 uit de bun del van Joh. de Heer, gevolgd door schriftlezing en meditatie. Hierna zong een koortje enige liederen. Een bijzon der applaus kregen de heren J. 'Kra mer en Fr. Hameling voor het zingen van enkele geestelijke liederen. De heer Kramer is n.l. 86 jaar. Voor de pauze voerden enkele dames en heren nog 'n klucht op, die de lachspieren in werking stelde. Na de pauze, waarin koffie werd geserveerd besloten de presidente en mevr. J. J. v. d. Weele-Leendertse met schriftlezing en gebed. MIDDELBURG Ter versterking van het botenfonds zijn de zeeverkenners van de Paul-Kruger- groep te Middelburg gisteren weer hun jaarlijkse oliebollenactie begonnen, die vandaag (zaterdag) zal worden voortge zet. De start van deze actie gebeurde tradi tiegetrouw bij een groep bejaarde inwo ners van ae stad, thans bij die van het bejaardentehuis van de Herengracht, waar de zeeverkenners tussen haif zes en zes uur een fikse mand vers gebakken bollen brachten, die uiteraard met grote dank aanvaard werden- Voor de verdere verkoop begaven de welpen, zeeverken ners en hun leiders zich enthousiast op pad om huis-aan-huis de oliebollen aan de man te brengen. Dit gebeurt in een stand op de Markt, waarbij een boot op gesteld is, die dringend aan vernieu wing toe is. Reeds eerder hebben de zee verkenners een inzamelingsactie op touw gezet, namelijk van brood, waar mee zij gedurende de strenge afgelopen winter de vogels van voedsel voorzagen. Thans gaat het de jongelui om geld, waarvoor zij oliebollen in ruil geven. Het geld is nodig om de plannen te verwezenlijken, die voor het volgend jaar op het programma staan. Een van die plannen is de bouw van een nieuw troeplokaal bij de jachthaven en het vervangen van het huidige bo- tenmateriaal door één standaardtype. De kosten hiervan, die op circa 6000 gulden geraamd zijn, zijn al gedeel telijk met vorige acties bijeenge bracht, maar het gehele bedrag is nog niet in de troepkas. Voor de actie worden verschillende slag- V EI LING ROTTERDAM. 28 november. Aardappelen 1217. Andijvie 3346 per kg. Bloemkool IA: 6 stuks per bak 76—91 p. stuk. 8 stuks per bak 5474 p. stuk. Bloemkool HA: 6 stuks per bak 5677 p. stuk, 8 stuks per bak 2444 p. stuk, 7 stuks per bak 4660 p. stuk. Rode kool 11 22. Gele kool 1824. Groene kool 2529 per kg. Sla I 1319, IC 810 per stuk. Spruiten IA 60—72, nA 30—52, IB 36—46, IIB 17—26, ID 5872, Prei 2031 per kg. Selderij 615. Peterselie 1316 per bos. Grote peen 715. Uien I 1722. Uien geschoond 2528. Boeren kool 21—27. Kroten IA 18—21, IB 10—12. Wit lof IA 70—86, IIA 60—70. IB 54—67, UB 40— 62. Aanvoer 32.000 kg. Black Alicante I 2.35 2.50. Goudrenetten IAA 3758. IA 3551, IB 2739, IC 2030. Golden Delicious LAA 47 69, IA 4262, IB 36—50, IC 27—36. Jonathan IAA 3549, IA 27—39, IB 20—27. IC 18—20. Cox Orange Pippin IAA 7087, IA 6168, IB 4054, IC 2547. Lomb. Calville IAA 2835, IA 27—32, IB 2229, IC 1822. Légipont IAA 71—78, IA 67—73, IB 64—67, IC 93. Glorie van Holland IAA 36—38, IA 32—35, IB 29—31, IC 2123 per kg. Totaal aanvoer fruit 80.000 kg. Bloemkool 1 B 6 st. per bak 5162 p. st. 8 st. p. bak 3439 p. stuk. GRAANBEURS ST.-MAARTENSDIJK. Tarwe 30—33. Gerst 24—27. Haver 24—29. Kleine erwten 4047. Schokkers 5070. Bruine bonen 100120. Maanzaad 5560. VISMIJN BRESKENS. Aanvoer van 1623 november. 877 kg bot, 72 kg schar, 2 kg schol, 14 kg tong. 1431 kg kabeljauw, 757 kg wijting, 478 kg schardijn, 32 kg haai, 12.986 kg exportgarnalen, 75 kg binnenlandse garnalen, 149.328 kg haring. UIENVEILING STAVENISSE. 29 november. Uien, middel 16.10, bonken 19.40, drielingen 15,80, pickles 20, stek 5. Aanvoer 50 ton. VISMIJN COLIJNSPLAAT 29 november. 3930 kg exportgarnalen 1,25— 1,61, 292 kg schar, 155 kg bot, 276 kg wijting, 81 kg schol, 4 kg tong, 31 kg kabeljauw, 3 kg VLISSINGEN Avond voor Dousadj Heden, zaterdagavond, verzorgt in het Concertgebouw te Vlissingen het caba retgezelschap „Lolly" onder leiding van Ad But samen met de zanggroep „The Gospelsingers" een cabaretavond ten bate van de actie Dousadj. Men zal deze avond ook kunnen dansen, op muziek van „The Skybolts". Het bestuur van de supportersvereni ging „Rood-Wit" van de V.C. Vlissin gen heeft donderdagavond aan het be stuur van de laatstgenoemde vereniging enkele medaillekasten en de opbrengst van de loterij aangeboden. Deze op brengst bedraagt 914,24. Deze loterij heeft „Rood-Wit" georganiseerd ten bate van het jeugdwerk van de V.C. Vlissingen. De voorzitter van de suppor tersvereniging, de heer Vader, sprak de hoop uit,dat de medaillekasten nog eens in een permanent clubgebouw zou den komen te hangen. Hierna overhan digde de heer Vader de sleutels van de kasten aan de voorzitter van de V.C. Vlissingen. de heer Boogerd. Vervolgens overhandigde de heer Vader het bedrag van de loterij. „Rood-Wit" heeft daar voor in vier weken tijds vijfduizend lo ten verkocht. De heer Boogerd wilde het bedrag bewaren tot 1966. als de V.C. Vlissingen 50 jaar bestaat, om er een groot juniorentoernooi van te organise ren. Vandaag (zaterdag) zal de wijnhandel en slijterij J. A. Verdonk en Zoon zijn geheel gemoderniseerde winkel aan de Pottenmarkt 13 te Middelburg voor het publiek heropenen. Gisteren reeds wer den de bevriende relaties in de gelegen heid gesteld om kennis te nemen van de verbouwing. Nadat de heer J. A. Verdonk met een sleutel, die hij aangeboden kreeg van zijn kleinzoon Anton Verdonk, de deur van de verbouwde winkel geopend had, konden reeds spoedig talrijke genodig den ervaren, dat de wijnhandel en slij terij een volledige metamorfose heeft ondergaan. Het is hier vrij moeilijk om nog iets van de oude winkel te herin neren; er kunnen thans zaken worden gedaan in een bijzonder prettige sfeer. De winkel zelf is iets vergroot, terwijl het kantoor naar de achterzijde ver plaatst is. Het oude kantoortje is omge bouwd in een privékantoortje. De grote etalage is thans open gehouden en geeft een uitstekende doorkijk in de winkel. Met name is aan de elementen ruimte en licht belangrijke aandacht besteed. zinnen gevoerd, maar het hoofdmotief is de slagzin „Boten kosten centen, eet daarom oliebollen met krenten". Ze worden gebakken in het welpenlokaal van de groep aan de Penninghoek en ook op de Markt. SINT-MAARTENSDIJK Kinderzegels De opbrengst van de kinderpostzegels was aan de l.t.s. te Sint-Maartensdijk 630,-. BROUWERSHAVEN Vergaderingen uitgesteld In verband met de diverse activiteiten gedurende de Sint-Nicolaasweek te Brouwershaven zijn een tweetal vastge stelde vergaderingen naar latere datum verschoven. Zo zal de vergadering der ijsclub worden gehouden op woensdag 11 december a.s. en de ouderavond der o.l. school op dinsdag 10 december. Donderdagmiddag loeide te Brouwers haven de brandweersirene voor een brand in het pand van de heer J. van A. in de Zuiddijkstraat. Het bleek, dat de vlam in een pan olie was geslagen wel ke in de bijkeuken op het gasstel stond. De brandweer onder leiding van de commandant, de heer L. J. v. d. Wie len, was binnen drie minuten paraat en wist door snel optreden de vuurhaard, welke zich reeds tot het dak en de gang had uitgebreid in de kiem te smoren met een schuimblusapparaat. Te zamen met een lid van het korps heeft de commandant de gasfles, die een ern stig gevaar opleverde voor eventueel ontploffen naar buiten getransporteerd. Het brandweerkorps van Dreischor was inmiddels ook gearriveerd, maar be hoefde geen dienst te verlenen. VEILING „WALCHEREN" G.A. MIDDELBURG 29 november. Fruit: Jonathan 75-80 2836. 70-75 30—38, 65-70 24—30, 60-65 15—27. Gieser Wildeman 65-70 36, 55-60 48—54. Comtesse de Paris 60-65 20—22, 55-60 12, Hl fijn 10—19. Goudrenetten 70-75 28, 65-70 2526, ni grof 2528. Golden Delicious 70-75 55, 65-70 46 51, 60-65 30. Groenten: Bloemkool 4 per kist 7891, idem 6 ped kist 3175, Idem 8 per kist 2447, idem 10 per kist 1230. Prei 1830. Witlof 4164. Spruiten 3159. Uien 1824. Natuur- sla 3,508. Glassla 620. Andijvie 2044. Savooiekool 2029. Rode kool 721. Witte kool 718. Spruiten, schoon 3592. Glasveld sla 62—134. VEILING TERNEUZEN 29 november. Glassla I 11,20. H 9,1010,30. Bloemkool A 6079. An 66. B 4553, Bil 33 47, CII 19. afwijkend 15. Knolselderij 1215. Selderij 4—12. Barima I 11.80—12,10. Bintjes I 15.20. Andijvie H 28—30. Rode kool 15—18. Savooiekool 21—30. Witte kool 13—18. Was- peen 1214. Prei 1532. Knolselderij 11. Spruiten, geschoond 5763, ongeschoond 21 54. Tomaten All 68. Uien I 19. Witlof A 50— 55, All 2342, B 38—51. Bn 26—45. afwijkend 9—26. Appelen: Jonathan I 70 31. I 60 24. H 80 21 22. II 75 22—23, II 70 22—25, n 65 21. II 60 19—20, IID 13. in grof 17—18. III fijn 13. Gol den Delicious I 80 5550. I 79 5556, I 70 49 52, I 65 41. I 60 31—33, II 75 43. II 70 39—43, II 65 31—35. II 60 23—24. Cox Orange I 65 6263. II 65 54. II 60 40. Goudrenetten I 85 3940. II 65 25. Peren: Comtesse I 55 1920, II 60 20, II 55 19. VEILING V.V.Z.B. GOES 29 november. Cox Orange Pippin KL. n 65- 70 48—53, 60-65 4045, grof 22—31. Goudre netten KL. I 85-90 37, 80-85 36. 75-80 33, 70-75 31—32, 63-70 30, HD 18—21. KL. II 85-90 33, 80-85 34, 75-80 28—30, 70-75 28, 65-70 24—26, grof 2627, fijn 18. Golden Delicious KL. I 85-90 50, 80-89 50—53, 75-80 49—55, 70-75 48— 52, 65-70 41—47, 60-65 31—33, KL. II 80-85 42—47, 75-80 4045. 70-75 3245, 65-70 28—35, 60-65 19—28. IID 17—19, grof 17—35, fijn 14,80 —22. Jonathan KL. I 80-85 30, 75-80 27—32, 70-75 30.5034. 69-70 28,30—30, 60-65 23—24.60, D 13—18, KL. II 75-80 20—28, 70-75 22, 65-70 22,60—23,20, 60-65 22—22,50. grof 19,60—19.70, fijn 13,7013,90. Lombarts Calville KL. n 80- 85 22—29, 75-80 25—31, 70-75 26—29, 65-70 17— 18, IID 16, grof 18, fijn 17. Zoete Ermgaard KL. I 65-70 62. 60-65 57. 55-60 41, IID 24. Di verse appelen, kroet 14,5014,80. Saint Remy KL. II 79-85 31—32, 65-75 32—34, grof 24—28. nD 3031, fijn 22—27. Gieser Wildeman KL. II 60-65 59. 55-60 31—45, D 14—21, grof 13— 17. Conférence nD 24, grof 38, fijn 24. Br. Alex. Lucas grof 2423, fijn 1011. Golden Delicious moet aangevoerd worden met 18 kg netto per kist. Totale aanvoer hard fruit 12.300 kisten. Groenten: per stuk: AI 5481, An 3874, BI 33—42, Bil 2142, afwijkend 20—37. Krop sla Cl 69. Knolselderij 5.50. Per bos: Sel derij 712. Per kg: Selderij 3133. Andijvie I 27—30, II 11—21. Prei AI 24—28. All 17. Wi.- lof AI 56—60, All 32—41, BI 44—57, BII 36— 44. Veldsla I 52—62. Tomaten A 61. B 25—84. C 3656. Uien, afwijkend 49. Spruiten AI 53—56, An 43—51, Bn 18—30, afwijkend 20. Rode kool I 13. n 7, BI 8—10. Witte kool I 7, BI 8. Groene savooiekool I 2225, H 13, BI 2022. Boerenkool I 1820. Peen BI 13. Cl 12—14. VEILING KAPELLE 29 november. Goudrenetten I 89 36, 80 33, 73 31, 70 29, 65 27—28, II 85 34, 80 32. 75 29, 70 29, 65 26, IID 18, grof 24, fijn 17. Jonathan I 75 33, 70 33—36, 65 31. 60 25—28, IIA 80 23, 75 22, 70 21,60—23, 65 23—23,30, 60 21,60—22,20, IIB 75 20, 70 21, 65 21, 60 20. UD 13, grof 18, fijn 13. Golden Delicious I 80 4651. 75 50 61, 70 46—56, 65 35—50, 60 34—40, II 80 92, 75 35—49, 70 31—47, 65 26—38, 60 21—31, IID 15— 21, grof 1630, fijn 1118. Rode Goudrenet ten II 85 37, 80 37, 75 34 70 29, 65 26. HD 18. grof 28, fijn 22. Zoete Ermgaard I 65 53. 60 48—52, 55 34—40, nD 22—27. fijn 17. Cox Orange Pippin I 75 79, 70 7581, 65 6169, 60 47. H 75 69, 70 67. 65 61, 60 47, 55 26—27, IID 17, grof 45, fijn 1826. Conférence 65 54, 60 49,10—50.05, 55 40,35—11,20, n 65 52, 60 46, 59 38, HD 23, grof 38, fijn 26. Saint Remy II 75 31 65 33. HD 30, grot 26, fijn 1921. Gieser Wildeman II 55 34, fijn 1522. Lombarts Cal ville II 80 21—25, 75 18—22, 70 20. 65 16—17, 60 16, IID 14, grof 15. Comtesse de Paris n 65 24. 60 18, 55 14. nD 11. grof 18. Doyenne du Comlce II 85 90, 80 93—100, 75 104—109, 70 113—115, 65 109—113, IID 82, grof 81—83, fijn 62—68. Br. Alex. Lucas U 70 41, 75 43. Br, d'Anjou I 69 59. 55 60. Bauwman Renette I 70 28. Br. Bellefleur I 55 12. Winston I 165 19— 26. 60 13—18, 55 10, IID 12—13. Kroetappelen geplukt 13,80. Groenten: Tomaten 2527. Andijvie 20—33. Spruiten 1945. Prei 2230. Witlof 3050. Knolselderij 2%8ti. Bloemkool 1673. Rode kool 8y>12. Koolrapen 4. Bramen per doos II 30. Blauwe druiven III 73. wulken, 106 kg ongesorteerde vis. Tot de meest obsederende films van de laatste tien jaar behoort ongetwijfeld „Het loon van de angst", de rolprent, die schetst hoe mensen zich gedragen, wan neer achter hun rug leder ogenblik een lading explbsieven tot ontploffing kan komen. Diezelfde sfeer van doodsnood en ondraaglijke spanning, die karakters op de zwaarste oroef stelt, komen we te gen in de film van Mervyn LeRoy: „Om vier uur breekt de hel lós", waarin een aantal mannen, twee geestelijken en drie gevangenen trachten een kinderkolonie te redden, die door een vulkaan met ver nietiging wordt bedreigd. Spencer Tracy en Frank Sinatra spelen de hoofdrollen in dit epos van menselijke zelfopoffe ring, waarschijnlijk geïnspireerd op de vulkaanuitbarstingen op Bali. Te zien in GRAND (Goes). Reeds eerder bespraken wij de Italiaan- Sinds donderdag laat het carillon in de se oorlogsfilm „De slag om Napels" met toren van het Brouwershavense stad- Regina Bianchi, Lea Massari en Aldo huis ieder kwartier weer zijn vrolijke Giuffre, die vooral het moedige verzet tonen horen. Het uurwerk, dat enige tegen de Duitse militairen tot onderwerp maanden geleden in het ongerede was heeft. In ALHAMBRA (Vlissingen). ctava o lrl- in /JV, nn«« T V J ttt Tvx geraakt, is door de heer L. J. v. d. Wie len na enige kleine herstelwerkzaam heden weer nieuw leven Ingeblazen. WEEKENDDIENSTEN ARTSEN. Zierikzee: dokter W. Bontkes, tel. 2280; Brouwershaven, Noordgouwe en Dreischor: dokter W. Terpstra, Brouwershaven, tel. 01119 —280: Bruinisse en Oosterland: dokter K. Leeuwen. Bruinisse, tel. 01113280: Stavenis se, St.-Maartensdijk en St.-Annaland: dokter J. M. v. d. Bel, St.-Maartensdijk, tel. 01666 400: Tholen. St.-Philipsland, Poortvliet. Nw. en Oud-Vossemeer: dokter L. D. Looljsen, Tholen. tel. 01666—542 en dokter R. C. Renes, Oud-Vossemeer, tel. 01667400. DIERENARTSEN. Voor Schouwen-Duiveland: dokter C. J. H. Scheuerman, Zierkizee, tel. 01110—2180. „De stem in het duister" de titel ver raadt, dat hier valt te griezelen is een politiefilm van Blake Edwards, een re gisseur die in dit genre zijn mannetje staat. Aan dreiging dan ook geen ge brek, zodat men niet met geschokte ze nuwen naar CITY (Middelburg) moet gaan. Voor de rest is het een luchtig program ma: in LUXOR (Vlissingen) en ELEC TRO (Middelburg) de vertrouwde frat sen van rashumorist Jerry Lewis in „Jerry als loopjongen", in CITY (Mid delburg) zondag voor de jongeren „De nieuwe avonturen van Dik Trom" (een aanbeveling is hier niet nodig) en ten slotte in GRAND (Goes) de thriller „Op kamers bij die vrouw", een moordfilm met veel humor, waarvoor Richard Quinne de regie op zich nam en waarin we veel kostelijke scènes zien tussen Kim Novak en Jack Lemon.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 25