Granny Clampett SMEED HET IJZER NU HET HEET IS W\ D1 Fel tegenstander Al twee netten Vijf procent Piratenzenders Zaterdag 30 nov. 1963 België is niet bang (Van onze Brusselse correspondent) f)ok België heeft zijn voor- en tegenstanders van commerciële televisie, al laait de strijd er niet zo fel op als in Nederland. Wij zouden eerder geneigd zijn te beweren dat hier het gevecht om de commerciële televisie nog beginnen moet. Want als Nederland met commerciële- of reclametelevisie zou starten en men in Noord-Bel- gië het zijn er velen de uitgezonden Nederlandse reclamepro gramma's zou aanschouwen, moeten ook de Belgen hun houding bepalen. Hetzelfde geldt ten aanzien van Frankrijk. In Brussel b.v. kun nen de Franse programma's goed gevolgd worden. Wel zal er binnenkort een tweede Frans televisieprogramma komen, maar het staat nog niet vast wie dat verzorgen zal. Wordt het toevertrouwd aan de leiders van de huidige R.T.F.-zender, dan schijnt het, naar wij verne men wel vast te staan dat de commerciële televisie geen kans krijgt. In de Duitssprekende Belgische streek van Eupen en Malmédy heeft de Duitse televisiereclame natuur lijk vrij spel. De Walen hebben er door geringe kennis van de Duitse taal weinig belangstelling voor. In het oosten van het land tot Na men toe ziet men wel de commer ciële televisie van Luxemburg. De dagen zijn niet ver meer dat ook het kleine België overspoeld zal worden door televisiereclame uit den vreem de en dat het Belgische publiek met hetzelfde probleem zal worden ge confronteerd als het Nederlandse. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de B.R.T. heeft de Lode- wijk de Raet-Stichting die het beste kan vergeleken worden met onze Volkshogeschool, maar die hier te vens een taaie strijd moet voeren voor de Vlaamse cultuur, studiedagen aan de televisie gewijd. Deze werden besloten met een toespraak van de voorzitter van de B.R.T., de heer Ju- lien Kuypers. Een ook bij ons beken de figuur omdat hij altijd op de bres staat voor de Nederlandse cultuur. De heer Kuypers sprak over „De vrijwaring van een Nederlands gees tesmerk bij een cosmopolitisch me dium". Hij wil zich zeker niet van het buitenland afsluiten, maar is van oor deel dat alle Nederlandstalige pro gramma's het Nederlandse stempel moeten dragen, ook wanneer wij er mee naar het buitenland gaan, m.a.w. wij moeten wereldburgers worden met een eigen karakter: „Onze eigen Nederlandse cultuur moeten wij uit bouwen en verdedigen. Daarvoor is de culturele integratie met Nederland meer dan noodzakelijk". Tijdens de discussies kwam ook de commerciële televisie op de prop pen. Geheel in de lijn van zijn betoog verklaarde de heer Kuypers zich hiervan een fel tegenstander „waar tegen ik tot mijn laatste levensdag zal strijden". Is dit nu het algemene standpunt van de Belgen? In regeringskringen heeft men zich over commerciële te levisie nog niet uitgesproken. Het schijnt dat niemand dit gevraagd heeft. België bezit, in tegenstelling tot Nederland, reeds tweë netten, een Vlaamstalig en een Franstalig. Er is dus afwisseling en toevoeging van één nieuw net is hier niet moge lijk; het zouden er in verband met de tweetaligheid onmiddellijk twee moe ten zijn. Toch bestaat niet de indruk dat men enthousiast is voor een aparte commerciële televisie, afgezien van specifieke Belgische bezwaren. Indien men er op een dag aan geloven moet, dan zou eerder een systeem met be perkte zendtijd in het kader van de bestaande instellingen een kans ma ken, zoals Duitsland en Italië dit toe passen. Maar ook in dat geval wor den extra waarborgen gevraagd om te voorkomen dat het karakter van de televisie bepaald wordt door out siders resp. handelsfirma's. Men wil In 'n dergelijk geval eisen dat de zendtijd beschikbaar wordt ge steld tot een gering percentage b.v. 5 pet van de totale zendtijd wordt beperkt. Verder, dat deze reclame uitzendingen op vaste tijdstippen van de dag verschijnen opdat de kijkers hierdoor niet .verrast wor den. Tegelijkertijd zouden deze pu bliciteitsprogramma's door de B.R.T. zelf verzorgd moeten worden zodat vreemden hierover geen zeggen schap krijgen. Natuurlijk wensen de huidige be stuurders van de televisie in België dat de winsten die met deze reclame zouden worden gemaakt, ook ten ba te van de verbetering van de pro gramma's komen, één van de argu menten die de voorstanders van de commerciële televisie altijd bezigen. In België is de situatie enigszins anders dan in Nederland. Radio en televisie zijn hier in een openbare in stelling ondergebracht die hun fond sen van de staat ontvangen, onafhan kelijk van de door de staat geïnde radio- en televisieheffingen. En, zo zegt men hier zeer voorzichtig: „De staat doet wat hij belooft, maar be looft weinig". Er wordt wel zachte aandrang uitgeoefend om dit systeem te wijzigen, maar tot dusverre zijn de beheerders van de schatkist onver murwbaar gebleken. Overigens voelt de huidige voorzit ter van de B.R.T., de heer Kuypers, ook niets voor een systeem van tele visie met een beperkte dagelijkse re clame-uitzending, verzorgd door zijn eigen diensten. Wellicht zal men, als de tijd er rijp voor is, b.v. op minis terieel niveau, over het probleem van de commerciële televisie ruggespraak tussen Nederland en België houden. Hoe staat men in België tegenover zgn. piratenzenders en hoe helpt men ze uit de wereld? De Belgische „Uylenspiegel" kende een allesbehal ve Vrolijk en een maar zeer kortston dig bestaan. Een wet, op basis van het ontwerp dat werd opgesteld door de Europe se Radio-Unie, maar aangepast aan Belgische verhoudingen, heeft er een juridisch einde aan gemaakt en zal in de toekomst opvolgers van deze Uylenspiegel afschrikken. Maar de eerste „piraat" is door de natuurelementen vernietigd. Het schip vanwaar werd uitgezonden, lag recht tegenover Knokke, buiten de territoriale wateren. Tijdens een he vige storm is het eind 1962 bij Cad- zand gestrand en tragische samen loop van omstandigheden diezelf de dag is de eigenaar na een opera tie in een Antwerps ziekenhuis over leden. Wat de in België geldende wet betreft deze schrijft voor dat nie mand zonder toestemming van de betrokken minister aan radio- of televisieuitzendingen mag doen of hieraan mag medewerken. Dat geldt zowel voor het verrich ten van technische diensten ten be hoeve van deze uitzendingen als voor het schrijven van stukken of het maken van reclame. Een boot die buiten de territoriale wateren blijft, kan men weliswaar niet di rect treffen, maar wel degene die de schepen ravitailleert of de fir ma die reclame verzorgt ten behoe ve van de uitzending. Overigens heerst er hier in een tijd van hevige strijd tussen de twee cul tuurgemeenschappen, de Nederlands en de Franstalige, op het radio- en televisiefront betrekkelijke rust. Dat is te danken aan het feit dat bij de wet van 18 mei 1960 culturele splitsing werd doorgevoerd en de Vlaams- en Franstalige radio en tele visie volledig autonome instellingen werden, terwijl de voorzitters van de Raden van Beheer jaarlijks afwis selend het voorzitterschap bekleden. Dit jaar is dat de heer Julien Kuy pers die, zoals wij zagen, als fel tegenstander van de commerciële te levisie de knuppel in het hoenderhok heeft geworpen. Granny" Clampett, de grootmoeder uit de televisie-filmserie Beverly Hillbillies", woont in het dagelijkse leven in een woning die het midden houdt tussen het groot herenhuis en het voorvaderlijk verblijf van de Clampetts in de bergen. En dat schikt de actirce Irene Ryan buitengewoon. Ze zou in beide uiterste gevallen niet op haar plaats geweest zijn. Zondagavond dan de tweede aflevering van de Corry Brokken show. Voor deze show werkt Corry en de anderen I zeer hardomdat ze wetendat het hedendaagse publiek alleen maar goede shows waardeert. SPECIALE GAST met WITTE BAARD Irene is aanzienlijke jonger dan de grootmoeder die ze in de films uit beeldt. Zij is ook minder nors en vit terig dan „granny". Maar zij is erg gevoelig wat haar leeftijd betreft, en ze weigert dan ook te zeggen hoe oud ze is. Irene Ryan is twee keer gehuwd ge weest Ze woont nu samen met haar zuster, Anna Thompson, in een oud- Amerikaans huis met twee slaapka mers en twee badkamers te Santa Monica. Dit huis heeft zij 10 jaar ge leden laten bouwen, en ze beschrijft het als een „groot-klein" huis met grote kamers, maar er zijn er niet veel. De meubilering van het huis is ook oud-Amerikaans. „Ik heb zo lang in hotels gewoond dat ik nu wel meu bels wilde waar ik niet zo zuinig op hoef te zijn", legde Irene uit. De zusters wonen geheel alleen en vinden dat gezellig. Ze koken en doen het huishouden zelf. Eens in de maand komt er een werkster. Miss daga de televisieprogramma's afgesteld op Sint-Nicolaas, die dan niet alleen zijn intrede doet in de televisiestu dio, doch ook in menig gezin. P en paar handvol amusante speelfilms, een genoeglijke gelegenheids programma's met als speciale gast een grijsaard met een lange witte baard, een internationale voetbalwedstrijd en 'n t.v.-spel in 't kader van „Het grootste theater ter wereld", ziedaar de televisie in deze sinterklaasweek, die zich overi gens maar weinig onderscheidt van de gewone weken in dit winterseizoen van lange, donkere en dus voor de televi sie zo bij uitstek geschikte avonden. ZONDAG. Uit de kerk van de Heilige Gerar- dus Majella in Amsterdam Oost verzorgt het Rooms Katholiek Kerkgenootschap om elf uur een hoogmis. Het weekjournaal is in de vooravond een uur naar voren geschoven (naar half zeven) in verband met een directe reportage, die de N.T.S. van zeven tot acht geeft van een oecumenische kerkdienst in Utrecht ter herdenking van „150 jaar Ko ninkrijk". Medewerking aan deze dienst, waar in sprekers van verschillende richtingen het woord zullen voeren, verlenen de Nationale vering een uitstekende indruk. De verwachtin gen zijn daarom ook nu hoog gespannen. Na dat dr. L. de Jong zijn visie op het wereldge beuren heeft gegeven, volgt een Perry Mason verhaal, getiteld „Moeilijkheden bij de onder zeedienst". De vraag waarvoor de spitse ad vocaat komt te staan luidt: heeft een jonge matroos zijn commandant vermoord? „Signa lement" is op deze zondag gewijd aan „Moni tor", het Engelse zusje van Henk de Bij's uit zending. Men zal kunnen kijken naar een re cente produktie van het Monitor team voor de Engelse kijkers. EUROPA-CUP COMEDY CAPER fAANDAG. Een filmavond van de televisie is zo langzamerhand ondenkbaar zonder een „comedy caper". Ook deze keer is er weer eentje. „De Rugbyheid" laat grappen maker Harry Langdon in actie zien. Om kwart voor acht spreekt dr. H. L. C. Jaffé voor Openbaar Kunstbezit over „Breitner en Am sterdam". De N.C.R.V. laat op het journaal en de uit zending voor de politieke partijen (p.v.d.a.) de Memo's volgen. De hoofdfilm is eveneens door de N.C.R.V. uitgekozen. In deze luchtige week een luchtige film, n.l. Calamity Jane, een showfilm met Doris Day in de hoofdrol. Ze is een zingende cowgirl, die een danseresje uit de grote stad ontmoet. De twee kunnen Brass Band o.l.v. Meindert Boekei en een uit Trechtse koren samengesteld Groot Koor o.l.v. Mees van Huys. Om acht uur volgt „Sport in Beeld". Corry Brokken verschijnt om half ne gen in het beeld met haar eigen show, waar aan medewerken de gebr. Lutz, Donald Jones die zojuist in het nieuws kwam, omdat hij zo'n bijzonder fijn kerstplaatje heeft gemaakt, Ko van der Heyde Wijma en de Garden Singers en Dancers (het ballet van de René Sleeswijk revue). De groots gemonteerde Brokken show, waaraan de beste showmensen van ons land hun krachten geven, maakte bij de eerste afle- het best samen vinden, behalve waar het om mannen gaat. Als die in het spel komen, wor den ze eikaars rivalen. Vooral als ze een knappe jonge luitenant ontmoeten en een stoe re, ook al zingende, „Wild Bill". Zingend en dansend worden de problemen evenwel tot een oplossing gebracht. Howard Keel is de evenknie van de altijd nog zo charmante Doris in deze met veel liedjes uitgeruste show. Ook het forum van prof. dr. I. A. Diepenhorst is aan de film gewijd en wel in het bijzonder aan de bijbelse film, zoals we er de laatste jaren verschillende hebben voorgeschoteld ge kregen. Uitgangspunt van de discussie is het bericht uit Hollywood, waarin werd aangekon digd, dat men de Bijbel wil gaan verfilmen. Een allesovertreffende rolprent zou het moe ten worden in het genre van Ben Hur. Er is een slordige 70 miljoen gulden voor beschik baar. KAMERAAD STUDENT WOENSDAG. De N.T.S. verrast de voetbal liefhebbers woensdagmiddag met een di recte reportage van de voetbalwedstrijd Mo nacoInternationale in de achtste finale van de strijd om de Europacup. Herman Kuiphof verzorgt het commentaar uit het kleine vor stendom aan de Middellandse Zee. Van vijf voor drie tot twintig voor vijf. Het avondprogramma van de K.R.O. begint ook al met sport en wel met het programma van Jan Cottaar „Onze Sportredacteur". Het N.T.S.-journaal en Brandpunt gaan vooraf aan Jos. v. d. Valks „Piste" (kwart voor ne gen), waarin o.m. de vermaarde jongleurs het trio San Remo optreden, de Franse antipodist Jean Claude, de Nederlandse luchtacrobaten Jonelly and partner, Belgische muzikale clowns en een poedelnummer uit Frankrijk. Om 9.25 uur „De Pijp in", een documentaire van Manus v. d. Kamp over het Sint-Francis- cus liefdewerk in Amsterdam. Alvorens het tweede journaal de avond afsluit een reporta ge van het optreden van de Israëlische dans groep Hapanonium, die niet lang geleden een bezoek aan ons land bracht. SINTERKLAAS DONDERDAG. Voor de vrouw donderdag middag „Heilige of Boeman", een pro gramma van drie kwartier over de betekenis van sinterklaas, de historie en de viering van zijn verjaardag. De psychiater mevr. Swel- heim-de Boer zal het een en ander te berde brengen over de vele psychologische en peda gogische problemen, waarmee het verschijnen van de goedheilig man ieder jaar weer de ouders en opvoeders confronteert. Om vier uur komt uit de Singerconcertzaal een sinterklaasprogramma van de N.T.S., waarin de sint zelf in hoogst eigen persoon aanwezig zal zijn en waarin het Cocktail Trio voor de nodige leut en rijmelarij zal zorgen. Gerrit den Braber houdt de feestenden hoopt hij in de hand. Uiteraard staat ook het avondprogramma gedeeltelijk in het teken van pakjesavond. Om half acht „De klant is bisschop", een uitzending opgedragen aan de velen, die achter de toonbank, de paktafel of het schrijfbureau werkzaam rijn om het moge lijk te maken, dat iedereen zijn surprise ont vangt. Die surprises komen zelf na het jour- Ryan heeft geen kinderen maar ze is erg gehecht aan een J0-jaar oude kat, die Pat genoemd wordt ter ere van St. Patrick's Day. Irene zegt dat het haar spijt geen kinderen te heo- ben maar voegt er aan toe: de men sen zeggen: iets dat je nooit aan het lachen maakt zal je ook nooit aan het huilen brengen". Miss Ryans werkdag begint als haar wekker om 5 uur in de ochtend af loopt. Ze rijdt haar Buick „Wildcat" 1963 naar de studio, arriveert daar om tien over half zeven, gaat naar de make-upafdeling en naar de kleed kamer, en is zelden voor 7 uur 's avonds weer thuis. In de weekends gaat ze bridgen met haar vriendinnen. Ze speelt piano om zich te ontspannen, en soms bakt ze een cake of maakt ze Ierse hutspot Als de tijd het toelaat, pakt ze haar koffers en vertrekt voor een toernee door het gehele land met haar mede spelers in de t.v.-films, Donna Doug las en Max Baer. Ze gaan dan naar kermissen en rodeo's om daar de feesten op te luisteren met hun aan wezigheid. Zelden trekken ze min der dan 15.000 bezoekers. Deze reizen, gecombineerd met de wekelijkse inkomsten uit „The Be verly Hillbillies" maken Irene Ryan rijk.' Op deze reizen bemoedert Irene de twee jonge filmsterren. „De moe der van Max had het genoegen hem op de wereld te brengen, ik heb het twijfelachtige genoegen hem op te voeden", aldus miss Ryan. Het carrière is erg grillig verlopen, en Irene legt dan ook geld weg voor de dag waarop haar Hillbillyshow zich terugtrekt uit de studio's. De kleding die zij»in de films draagt is erg eenvoudig, daarom koopt ze graag dure jurken en andere kleding bij de kleermaker. Maar ze heeft weinig tijd om ze te dragen. „Vorig jaar heb ik een nieuwe japon gekocht voor de uitreiking van de Emmy's, en sinds die gelegenheid heb ik de japon niet meer kunnen dragen", zegt Irene. Het werkschema laat haar niet toe uit te gaan. Ze kan slechts af en toe even naar de televisie. Vóór de meestal in haar kleine tuin te vin- tijd van de Hillbillies was Irene den, want ze is dol op tuinieren. Toen de filmserie succes nummer 1 werd in de Verenigde Staten, was Irene gedwongen er mee op te hou den. Nu komt er eens in de week een tuinman om de begroeiing bij te hou den. „Ik mis de vrije tijd die ik gewend was te hebben", zegt Irene, „maar ik ben niet overwerkt. Ik ken deze gang van zaken, en ik wil wat op de bank hebben als het allemaal over is. Ik wil het jjzer smeden als het heet is", aldus „granny" Irene Ryan. naai ook in beeld en wel in de uitzending „Wie de koek krijgt". Pakjes worden uitgereikt aan een aantal bekende (en uiteraard verdienstelij ke) Nederlanders. Om negen uur het t.v.- spel „Iemand onder U", van de Italiaanse auteur Diego Fabbri, dat dit jaar werd uitge kozen om gespeeld te worden in „Het grootste theater ter wereld". Zeventien Eurovisielan- den brengen dit spel op het scherm, zodat er in totaal meer dan tachtig miljoen kijkers zullen rijn, voorwaar een enorm theater. Vo rig jaar lanceerde de B.B.C. het plan om jaar lijks gezamenlijk een televisiespel aan te ko pen, waardoor de allerbeste auteurs zouden kunnen worden aangetrokken. De hoofdprijs van een jaarlijks uit te schrijven wedstrijd zou immers zijn de uitvoering van het bekroon de stuk tegen een begerenswaardig honora rium. Vorig jaar viel de eer te beurt aan Ter- rence Rattigan, dit jaar aan Diego Fabbri, algemeen beschouwd als een van de grootste toneelschrijvers van de moderne tijd. Hij schreef reeds 20 toneelstukken, waarvan in Nederland twee op de planken zijn gebracht en wel „Het proces van Jezus" (in 1955 door de Haagse Comedie) en „Familieconflict" (in 1956 door Theater). Fabbri probeert in „Iemand onder U" de kijkers op een ongewone manier te betrekken in zijn spel. Vandaar, dat het verstandig wordt geacht niets over de in houd te vertellen. De opvoering wordt ver zorgd door de Vlaamse televisie met Vlaamse acteurs en actrices. Vorig jaar nam de B.R.T. de Nederlandse (AVRO) uitzending over. Om half elf ten slotte nog een half uurtje met het zangkwartet „De Mormoonse Vier", dat reeds enkele malen eerder voor de AVRO optrad. De jonge zingende evangelisten hadden toen zo veel succes, dat de AVRO hen kort voor hun terugkeer naar Amerika nog eens op het scherm brengt. ALLEMAN Vrijdagavond om half acht het programma voor de jeugd, waarin bij de beroepen dat van testpiloot aan de beurt komt. Deskun digen in de vliegtuigwereld zullen de jongeren doch ook de ouderen van een deskundig com mentaar voorzien. kINSDAG. Om elf uur schooltelevisie. In sa- menwerking met het Instituut voor Tuin- bouwplantenteelt in Wageningen kwam een uitzending tot stand over de fotoperiodiciteit, ofwel de invloed van de toe- en afneming van de hoeveelheid licht op een organisme. Het avondprogramma begint om half acht met het Internationaal Agrarisch Nieuws. Na het journaal de derde Amerikaanse documen taire in de reeks „Confrontatie". Een Amerikaans televisieteam verbleef drie weken in Moskou en maakte daar de film „Kameraad student". Na de afleveringen over de dood van Stalin en de opkomst van Kroesjt- sjew krijgt nu het onderwijssysteem in de Sowjet-Unie de aandacht. In het bijzonder richt de camera zich op de studentenmaat schappij. In Moskou studeren duizenden jonge lui. Ze wonen voor het merendeel op kamers en kunnen maar net in hun onderhoud voor zien. Studeren is kosteloos, maar er komen nog wel enkele andere factoren bij. Een daar van is, dat een student ook buiten de college- zalen eigenlijk geen moment wordt losgelaten. Om vijf over negen een reportage, die de AVRO maakte op de Amerikaanse voedsel- en landbouwtentoonstelling in de RAI te Amster dam, de Hootenannyshow. Zestien jonge Ame rikaanse artiesten introduceren hier de nieuwe Amerikaanse rage in hun land: de Hootenanny een soort dans, die de opleving van de platte- landsmuziek in de States duidelijk demon streert. Het programma van de Hootenanny- jongens en -meisjes is een spontane menge ling van comboy- en westernmuziek met de moderne twist, waarbij ook nog een scheutje jazz is gevoegd. Om half tien Televizier en tot slot van de avond een aflevering van de spannende serie Naked City: Misdaad in New York. Zaterdagavond dan weer de Thrillers van de VARA: Advocaat in kwade zaken". Frits Butzelaar en Jan Teu- lings zullen weer voor de nodige spanning zorgen. VRIJDAG. Twee herhalingen van schooltele visieprogramma's in de middag. Om half acht Toekomstmuziek, de reeks voorlichtende programma's over beroepskeuze, waarin deze keer de aandacht wordt gericht op het beroep van testpiloot. „In de vliegerij" is de titel. Na het journaal een documentaire, gewijd aan de Nederlandse filmer Bert Haanstra ter ge legenheid van het feit, dat rond Kerstmis diens grote nieuwe speelfilm „Alleman", die werd gemaakt in het kader van de viering „150 jaar Koninkrijk" in première zal gaan. „Alleman" is geheel opgenohien met de verborgen camera evenals eerder Haanstra's zo succesvolle „Zoo", en wil een beeld geven van het Ne derlandse volk, zoals het leeft en werkt. Jan van Hillo zal een gesprek voeren met Haan stra, waarbij vooral diens werkwijze de aan dacht zal krijgen. Om kwart voor negen ruzie- en vader en zoon Stiefbeen weer wat met elk aar onder de titel „De sleutels". Na Atten tie ten slotte de vijfde aflevering van de Franse serie „Ridder van Maison Rouge", naar het verhaal van Alexandre Dumas. OP VOOR JE NUMMER ZATERDAG. Als speciale (zij het wat late) sinterklaassurprise zaterdagmiddag de luchtige speelfilm „Op voor je nummer", die speelt in een Deens dorp, waar jongelui wor den opgeroepen voor de militaire dienst. La chen dus, zoals ook om half acht als Vrjje Nieuwsgaring aan bod komt. Na het journaal en Achter het nieuws om kwart voor negen een Duits amusementspro gramma „Hallo Paulchen". Een show van de Nord-Deutscher t.v. met als hoofdpersoon de voortreffelijke entertainer Paul Kuhn. Hij is niet slechts een van Duitslands beste pianisten, maar hij heeft nog meer naam als de man, die met zijn wat hese stem allerlei geestige lied jes zingt. De AVRO heeft er indertijd nog aan gedacht hem in Nederland een aantal shows te laten presenteren, maar daar is niets van gekomen. Paulchen heeft het trouwens in Duitsland druk genoeg. Een hele reeks me dewerkenden. van wie we speciaal noemen de Zweedse zangeres Anita Lindblöm, de zanger Ralf Bendix en het charmante zangeresje Mo nica Grinn. Het t.v. ballet van Hamburg is ook van de partij. Eimert Kruithof slaat deze zaterdag van de VARA niet over. Dat be tekent, dat we weer van die thrillers te zien krijgen, waaraan hij zijn naam te danken heeft. „Advocaat van kwade zaken" is de titel van dit t.v. spel van Elsie Syme, dat werd ver taald door Jan Blokker. Het motief, een jong meisje krijgt plotseling bezoek van een haar totaal onbekende man, die vertelt, dat hij ge zien heeft, dat op haar een moordaanslag is gepleegd. Ze heeft er zelf niets van gemerkt, maar ja, als je zo iets wordt verteld... enfin, van dergelijke stukken kan men beter vooraf niet te veel vertellen. In de hoofdrollen Petra Laseur, Jan Teulings, Frits Butselaar, André v. d. Heuvel, Femke Boersma, Hans Tiemeyer, Bob Goedhart en Jef van Leeuwen. De week krijgt ten slotte zijn afronding in „Zo is het toevallig ook nog een keer", het satirische programma met o.m. Mies Bouwman en Rinus Ferdinandusse, dat toen het voor de eerste keer werd uitgezonden vele reacties uitlokte. De VARA was zelf ook wel een tikkeltje ge schrokken, want men liet weten, dat ze met de vorm toch niet helemaal gelukkig was. Er zou nog heel wat bijgesohaafd moeten worden aan de presentatie. Maar het idee, dat ten grondslag lag aan „Zo is het toevallig ook nog een keertje" blijft gehandhaafd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 23