AVI A[( PUZZEL- rubriek Puffende stoomtram week voor het streekvervoer KARELl heeft een 'speciale band,met Sinterklaas en fwarte Piet! zaterdagnummer D I M O O rn r v" O N I S O E R neem toch een De prijzen van de wekelijkse puzzel zijn ditmaal als volgt toege kend: eerste prijs, een waardebon van ƒ5,de heer B. de Gar- deijn, Bestevaerstraat 6, Oostburg, tweede tot en met de vierde prijs, een waardebon van 2,50, mejuffrouw P. Faasse, 't Hout 22, Westkapelle, mevrouw A. de Waard, Achterweg 22, Wilhelmina- dorp en mejuffrouw M. Mol, Zanddijk 4, Heinkenszand. De oplossingen van de nieuwe puzzel verwachten wij weer voor a.s. don derdag aan Redactie P.Z.C., Wal- straat 58-60, Vlissingen. Vergeet U niet in de rechterbovenhoek van brief of briefkaart te vermelden „Puzzel rubriek". Linksonder de oplossing van de puzzel van vorige week. Horizontaal: 1. Nederl. Luchtvaart Mij., afk.; 4. indien; 6. zoon van Noach; 9. afscheidswens; 12. vrij van (Advertentie) l w i t s e r s p rc i s ié W r k X:M SMaiaiiEaMHHiaiaiBBHB aHsiaiiMgssMEgaggii □HBHSHaasiasït'Oiija OHaaaMiHk mm caMcaaBiBHaMBiaHaHa Haaiuaaa^^aaaaaiiiM aMaaaBMSHSiQaaMa □BMcgMiiiHooaMcaMBH iELLr 'W—AËWRArLlJNi jkjn IE |PJË |Npqw|E [TJT E [Np bacteriën; 16. ratelpopulier; 17. daar; 18. riviertje bij Dokkum (Friesland); 19. groente; 20. luitenant, afk.; 21. afhangende punt; 23. een kleine hoe veelheid; 25. pers. voornaamwoord; 26 het ik; 27. ergens toe noodzaken; 29. 100 gram; 30. sine anno, afkor ting; 32. levensvocht; 33. maanstand; 34. zeevogel; 36. zie 33. horizontaal; 38. van onderen, afk.; 39. vruchtbaar (v. aarde); 41. snoepje; 42. masker; 44. kippenprodukt; 45. zie 20 horizon taal; 46. herenavondkleding; 48. voor zetsel; 49. werkpl. v. scheikundige, afk.; 51. rund; 53. gem. op de Velu- we; 54. wakker blijven; 56. vlakte maat; 57. reeds; 58. kliekje (eten); 60. voorwerp om iets in te verpak ken; 62. ten bedrage van; 64. aanw. voornaamwoord; 66. vanaf, afk.; 67. voorzetsel; 68. een zekere; 69. as- belt; 72. deel van een bloem; 74. voer tuig; 75. bewijs van deelname in lote rij; 76. bosmeertje. Verticaal: 1. groot gebouw; 2. een stuk van iets (grond, textiel, enz.); 3. titel, afk.; 4. reeds; 5. stoomschip, afk.; 6. de oudere, afk.; 7. vordering; 8. eitroenkruid; 9. vlies, huid; 10. bron; 11. andere naam voor Ierland; 13. deel van een voet; 14. neem voed sel tot U; 15. verf; 21. noodsein, afk.; 22. kleine baarsachtige vis; 23. olm; 24. kledingstuk; 28. teken v. vrede of overwinning; 31. hoge bergen; 33. kienspel; 34. deel van het lichaam; 35. Kon. Paketvaart Mij., afk.; 37. steen; 38. voornamelijke, afk.; 39. op grote afstand; 40. niet harde klap of slag; 43. vierkante smal toelopen de zuil; 47. wereldzeeën; 48. zie 23. verticaal; 49. zie 15. verticaal; 50. rustplaats; 52. sluiskolk; 54. rivier in Nederland; 55. boomvrucht; 57. gra vin van Holland; 59. Raad van Ar beid, afk.; 61. bloedverwante; 63. van de; 65. ons aller stammoeder; 68. ge meente op de Veluwe; 70. slede; 72. -buis: buislamp; 72. heilige, afk.; 73. meervoud, afk. Boven: de stoomtram van de lijn Middelburg-Domburg, waarop de Koudekerkse buschauffeur W. P. Kokelaar in de twintiger en derti ger jaren machinist is geweest. Kort voor het afscheid van de tram moest even geposeerd worden Vierde van recht: de heer Kokelaar. Onder: een moderne bus van de N.V. Streekvervoer Walcheren. Al voor de oorlog hadden de bussen de trams op Walcheren verdrongen. Zaterdag 30 nov. 1963 (Advertentie) weemoed BIJ een BOEMELTJE „Het is zeker, dat alles geruster en ge moedelijker toeging, 't Ging niet zo ge jaagd. Je had er, als ik het zo eens mag noemen, je horloge niet bij nodig. Met een gerust hart kon je een kwartiertje of een half uurtje later vertrekken. Niemand nam er aanstoot aan. De passagiers rookten intussen een sigaretje en praat ten gezellig met elkaar. Mopperen was er niet bij. De mensen hadden dan ook geen haast. Kom daar vandaag eens mee aan. Niks hoor. Op tijd vertrekken. Je kijkt om de haverklap op je horloge, vooral in de drukke zomermaanden. En als je ziet, dat je een paar minuten overtijd bent, geef je meer gas om de verloren gegane tijd in te halen. Harder steeds harder. Altijd haast Nee, dat ging vroeger toch wel anders". Willem P. Kokelaar (63) uit Koudekerke zegt het zonder enige rancune: „Je was vroeger veel geruster". Hij is alweer 25 jaar chauffeur op een bus van de n.v. Streekvervoer Walcheren, maar niet zon der enige weemoed denkt hij terug aan zijn jaren als machinist op de stoomtram Middelburg-Domburg. De n.v. Streekver voer Walcheren heette toen nog gewoon Stoomtram Walcheren, een degelijke ou derwetse naam. die terecht herinne ringen oproept aan puffende locomotieven, die onder het uitbraken van dichte wolken stoom een aantal rijtuigen voortzeulen. Ko kelaar is de man van de locomotief ge weest, meer dan vijftien jaar heeft hij regel matig gereden op de lijn Middelburg-Dom burg, via Koudekerke, waar de passagiers van Vlissingen-Koudekerke werden overge nomen, Biggekerke, Zoutelande-Melisker- ke, Boudewijnskerke, Westkapelle en Aag- tekerke. De opsomming van de plaatsen wijst op een tussenstation, waarvan men zich niet be veel moet voorstellen. Sommige van deze stationnetjes waren namelijk een kwartier en twintig minuten gaans gesitueerd van de dorpskernen. Niemand nam daar echter aanstoot aan. Men was veel te blij met de tram, die de passagiers in een klein uur van Middelburg naar Domburg voerde. Er was een eerste en een tweede klas", weet Kokelaar. „De eerste klas was geheel in pluche uitgevoerd. Als gewone man maakte je er geen gebruik van, ook al kon je het betalen. De eerste klas was voor de notabelen. Dat was buiten kijf". „Met respect denkt Kokelaar aan wijlen directeur Bakker. „Mooi type was dat. Woonde naast het voormalige hoofdkantoor van de Stoomtram in Koudekerke. Bij elke tram, die in Koudekerke arriveerde was de directeur present. Of het nu 's morgens vroeg was of diep in de nacht. In herin ner me nog, dat ik 's nachts om drie uur een gezelschap uit Domburg ging halen. Om vier uur kom ik in Koudekerke en wie denk je dat daar staat: meneer Bakker natuurlijk. Zo was-ie nu eenmaal". Glimlachend bij de herinnering vertelt Ko kelaar verder, ,,'s morgens om zeven uur ging meneer Bakker de spoorbaan contro leren. Zittend op de achterste bank van de eerste klas coupé had hij uitzicht over de spoorbaan. Hij zat met een elleboog op zijn knie, het hoofd in de hand gesteund. Als de rails maar ietsje weken, voelde hij een kleine schok. Als we dan terugkwamen gaf hij aan de hand van de nummers van de telefoonpalen langs de route op, waar de baanwerkers de lijn moesten gaan lich ten. Ja, Ja, dat waren me tijden". Luisterend naar Willem Kokelaar krijgt men een indruk van die gezapige tijd uit de twintiger en dertiger jaren. „Als chauf feur op een bus kun je nooit een borreltje drinken als je onderweg bent. Begrijp me goed, dat is alleen maar toe te juichen. Wat ik nu vertel, is slechts bedoeld om aan te tonen, hoeveel verschil er tussen deze twee perioden ligt. Als we met de tram in Domburg kwamen, hadden we een half uur of soms wel drie kwartier de tijd. Tijd voor een gezellig praatje, een potje bier in de zomer of een borreltje in de winter. We hebben met zijn vieren wel eens een fles cognac soldaat gemaaktMerkt mevrouw Kokelaar glimlachend op: „Nou ja, wat gaf het, de tram volgde toch altijd 'n recht spoor". Zijn dochter dikt het nog even aan: „Ze zaten ook wel eens een dutje te doen hoor, daar op de locomotief! Tussen Domburg en Westkapelle". Bus chauffeur Kokelaar is het daar niet voor honderd procent mee eens: „Nou ja, dutje", zegt hij, „noem het een beetje wegdoezelen. Je begrijpt, dat je de tram niet zonder meer kon laten doorhollen. Daarvoor waren er teveel haltes". Eenmaal aan het praten blijven de her inneringen stromen. „Je moet niet den ken, dat de tram alleen passagiers vervoer de. Oh nee, we hadden altijd een vracht aan bagage". Een van de typische dingen van de Stoomtram was, dat conducteur, machinist en stoker gezamenlijk het ver maar door. Het tarief voor personenver voer is merkwaardig genoeg slechts matig verhoogd. Enkele reis tweede klas Koude- kerke-Middelburg kostte in de twintiger jaren op de kop-af 17%, eerste klas 27% cent en thans 35 cent met de bus. Men ziet: met name de eerste klas passagier betaalt niet zoveel meer. Daarbij moet men bedenken, dat de gulden toen heel wat meer waard was. Aardige voorvalletjes heeft oud-machinist Kokelaar natuurlijk ook meegemaakt. Een van de grappigste momenten, waar aan hij met plezier terugdenkt, was het tramavontuurtje van die jonge Walcherse boer. Voor hem behoefde de tram niet te stoppen. Nee hoor, dat was niet nodig. Hij zou er wel uitspringen tijdens het rij den. De machinist moest op dat moment natuurlijk niet vol gas geven, want dan was de aardigheid eraf. Welnu, meneer Kokelaar verminderde behoorlijk snelheid, maar blijkbaar ging het nog te hard voor de jonge landbouwer, want hij kon zijn Middelburg naar Domburg, nu doet de bus er 35 minuten over, maar daarbij moet men niet vergeten, dat de route thans kor ter is. „Om vier uur was er een sneldienst", de heer Kokelaar, „die deed er drie kwartier over. Nou, dat was kort hoor". Tegen het eind van de dertiger jaren is de tram geruisloos verdwenen. De bussen kre gen meer en meer de overhand en bepaald niet alleen omdat ze sneller waren. Vooral uit een oogpunt van exploitatie waren de stoomtrams bijzonder duur. „In 1936 zijn ze er mee opgehouden", vertelt de heer Kokelaar. De stoomtram Middelburg-Domburg maak te 14 april 1906 zijn eerste rit. Dat was een hele gebeurtenis geweest, waarvan een groot aantal genodigden getuige was. voer van de melkbussen verzorgden. Over al, waar langs de spoorbaan melkbussen stonden stopte de tram. De lege bussen werden later weer netjes afgeleverd. Er waren uitgebreide tarieven voor bagage, bestelgoederen en vrachtgoederen. Op een tarieftabel uit de twintiger jaren lazen wij onder het hoofdstuk VEE: tarief, onaf hankelijk van den afstand, a. voor een paard of stier 3,10. b. voor koe, os, veulen, ezel, muilezel of hit 2,50. c. voor kalf of varken 1,25. d. voor big, bok, geit, schaap, lam of nuchter kalf 0,60. Enzovoort Dan was er nog zoiets als een tarief voor verschotten en remboursementen, een tarief voor dekzeilhuur, een overlaadtarief en ga Diezelfde genodigden waren overigens kort tevoren flink bij de neus geno men door enkele ondernemende Middel burgse jongelui. Zij hadden op eigen initia tief uitnodigingskaarten rondgezonden, waarop in keurige letters stond te lezen, dat de officiële opening zou plaatsvinden op zondagmiddag 1 april. Een geslaagde mop, want tientallen Middelburgers bega ven zich die zondagmiddag naar de Blau- wedijk, waar te tram zou vertrekken. Hij vertrok precies veertien dagen later om het 30 jaar vol te houden! vaart niet houden en viel pardoes in een sloot. „Je had zijn gezicht moeten zien, toen hij onder het kroos uit de sloot kwam. Tranen hebben we gelachen „Wat er verder nog te vertellen valt? Ach zoveel", peinst Kokelaar, terwijl hij be dachtzaam aan zijn sigaret trekt. „Ik heb gezegd, dat we wel eens te laat vertrokken uit Domburg, hé? Dat kwam vooral in de bietencampagne voor. Dan kon het gebeu ren, dat we op het emplacement in Dom burg rustig een half uurtje gingen range ren, terwijl de passagiers wachtten. Dat kon je in die dagen doen. Een schilder achtig gezicht was ook altijd de boeren vrouwen met hun mandjes met eieren en boter op weg naar de markt in Middel burg of naar Vlissingen". De tram reed indertijd binnen het uur van Er Is maar één Karei I, dé kwaliteitssigaar. Daarom vindt U Sint en Piet (of een kerstsymbool) in de komende dagen op de heerlijke Karei I Vuelta, Imperial, Elegant en Lovely sigaren. Die bandjes worden zeldzaam - „kostbare stukken" voor de verzamelaars. Koop gauw zo'n leuk cadeau. De oplage is beperkt. WIN 500, 300, 200,100, 50 gulden of'n doos sigaren4s Verzin een Karei l-slagzin of -rijmpje en sehriif hem op een briefkaart. Frankeer met 8 ct. en stuur de kaart vóór 31 december aan Postbus 554, Eindhoven. (De jury-uitspraak is bindend. Uw inzending wordt eigendom van Karei 1.) KarelI 10 Vuelta... 2.20 10 Elegant.. 2.90 10 Imperial2.40 10 Lovely... 3.30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 17