Proefschrift over de inflatie in de V.S. Amsterdamse Benrs Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer DE ZAAK GALLOWAY Jeugdpuistjes Waar zijn onze schepen? Produktie oleum en zwavelzuur geconcentreerd V& r Uw ideale kontaktlijm IS BEVER SNELFIX: lijmt snel en muurvast Hangt nauw samen met optreden van pressiegroepen Mislukking Verantwoordelijkheid Gang van zaken bij N.V. Dagra Dividenden VERSPREIDDE H.B.U. ONWARE INFORMATIE OVER ZWITSERSE BANK Bevredigende gang van zaken Desseaux Sophia-]acoba mijn blijft bezit van Unitas D.A.F. vergroot produktie van de Daffodil Newyorkse beurs LICHT VERDEELD CAROL DAY rr JJ HOOG EN LAAG WATER ZATERDAG SO NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Van 1945 tot heden noch voldoende werkgelegenheid, noch monetaire stabiliteit Aan de katholieke universiteit van Nijmegen promoveerde de heer A. A. J. Smulders op het proefschrift over pressiegroepen en inflatie in de Verenigde Staten tot doctor in de economische wetenschappen. In zijn proefschrift zegt de heer Smul ders, dat er in de Ver. Staten vanaf 1945 tot heden noch voldoende werkge legenheid, noch monetaire stabiliteit is geweest. In de Amerikaanse volkshuis houding, die wordt gekenmerkt door de activiteit van machtige pressiegroepen, is het niet mogelijk gebleken om de beide doelstellingen van volledige werk gelegenheid en prijsstabiliteit door uit sluitende toepassing van monetaire en fiscale maatregelen tegelijk te verwezen lijken. De inflatie in de Verenigde Sta ten hangt flauw samen met het optre den van pressiegroepen in het econo misch proces. Door het uitoefenen van economische macht door pressiegroepen worden ho gere loon- respectievelijk winstinko men afgedwongen dan de produktivi- teitsstijging toelaat, waardoor een op waartse druk op het kosten- en prijs niveau ontstaat. Deze inflatie die verband houdt met net systeem van loon- en prijsvor ming men spreekt wel van belo ningsinflatie of inkomensinflatie heeft men tot heden in de Ver. Sta ten getracht te bestrijden door uit sluitende toepassing van monetaire en fiscale politiek, aangevuld met antitrustpolitiek. Deze maatregelen zijn op een mislukking uitgelopen. Het bestrijden van de beloningsinflatie uitsluitend door monetaire en fiscale politiek d.w.z. door een bestedings- deflatie heeft namelijk in de Ver. Staten als gevolg van de starheid van lonen en prijzen in benedenwaartse rich ting, tot aanzienlijke werkloosheid ge leid. Een dergelijke politiek is daarom zowel vanuit sociaal als economisch oog punt onaanvaardbaar. Wat een eventueel in de Ver. Staten in te voeren loon- en prijspolitiek be treft, ware te wensen, dat de overheids interventie hierbij niet te straf zou zijn. De meest elegante oplossing zou zijn, dat aan de centrales van werkge vers- en werknemersorganisaties een grote verantwoordelijkheid voor de prijs- en loonvorming wordt gelaten, uiteraard met inachtneming door deze centrales van de doelstellingen van het overheids beleid. De moeilijkheid in de Verenigde Staten is echter dat de werkgeversorganisa ties niet door een centrale overkoepeld worden, terwijl de vakbonden, die wel bij een centrale zijn aangesloten, over zo'n cent uitgekeerd.) grote autonomie beschikken, dat de greep van de centrale op deze bonden waarschijnlijk niet sterk genoeg is om de interne coördinatie noodzakelijk voor een loonpolitiek als hier bedoeld te doen slagen. De enige oplossing in de Ver. Staten is daarom voorshands, dat de over heid zich rechtstreeks met de loon- en prijsvorming inlaat. Om een dras tische overheidsinterventie te vermij den, zou men kunnen voorschrijven, dat van voorgenomen loons- en prijs verhogingen door het bedrijfsleven wordt kennis gegeven aan de over heid of aan een namens de overheid optredende instantie. Deze zou de voorgenomen verhogingen moeten onderzoeken en de resultaten van dit onderzoek alsmede haar aan bevelingen in een rapport publiceren, om zodoende via de publieke opinie sanctie op de vakbonden, resp. onder nemers te kunnen uitoefenen. Bovendien dient de overheid er op toe te zien, dat prijsverlagingen tot stand komen daar, waar ruimte is voor zulke verlagingen. Teneinde de overheidsbemoeienis niet te intensief te doen zijn, zou deze verder beperkt dienen te blijven tot enkele, zo genaamde „strategische" bedrijfstakken, die het grootste gevaar voor de mone taire stabiliteit opleveren. Het bestuur van de N.V. Dagra te Die- men heeft in de jaarvergadering meege deeld dat de huidige gang van zaken zo wel in de chemisch-farmaceutische sec tor als in de lijnoliesector bevredigend kan worden genoemd. De gang van za ken in de veevoedersector is bepaald nog niet op het niveau dat de directie zou wensen. „De abominabele moeilijkheden waarmee Dagra dit jaar te kampen had, hebben, met name in de veevoeder- en lijnolie- bedrijven, verliezen opgeleverd, die ech ter de in het farmaceutisch bedrijf ge maakte winst niet hebben aangetast", zo verklaarde een der directeuren, drs. E. Wiegand. In de zomer van 1964 zal de nieuwe Dagrafabriek voor farmaceutische arti kelen in gebruik genomen kunnen wor den, waarna Dagra op dit gebied de vleugels aanzienlijk verder zal gaan uit slaan. Desgevraagd verklaarde de heer Van Heek voorts, dat wanneer zich voor Da gra de gelegenheid zal voordoen tot fu sioneren, het bestuur bepaald niet af wijzend zal staan tegenover aanbiedin gen van redelijke partners. FRANS BEEREN. De omzet in de eerste tien maanden van 1963 van N.V. Tricotagefabrieken voor heen Frans Beeren en Zonen is bijna 30 procent hoger dan in de overeenkom stige periode van 1962. De orderstand is ook beduidend hoger dan een jaar gele den. De directie verwacht over 1963 een hoger dividend dan over 1962 te kun nen uitkeren. (Over 1962 werd zes pro- Heeft de Hollandse Bank Unie zich schuldig gemaakt aan een onrechtma tige daad door op 14 oktober jl. in een telegram aan haar vele buitenlandse fi lialen de deconfiture van de Hugo Stin- nes Bank in Mülheim in één adem te noemen met de betalingsmoeilijkheden, waarin het in Zürich gevestigde ban kiershuis Julius Bar en co. zou zijn ko men te verkeren door een kredietstrop met twee belangrijke cliënten? De Zwitserse privaatbank is daarvan overtuigd en heeft in een kort geding, dat voor de president van de Amster damse rechtbank diende, een duidelijke rectificatie van deze onwaar genoem de mededeling geëist. De Zwitserse bank meent dat door het telegram van de H.B.U. „in de hele financiële wereld een storm is opgestoken" en dat een aantal cliënten zijn saldi onmiddellijk heeft op gevraagd, waardoor de bank tot nu toe een veer van drie miljoen Zwitserse franken heeft moeten laten. Met de gedeeltelijke herroeping van de aanvankelijke waarschuwing, waarbij de geruchten over de solvabiliteitsmoeilijk- hederi van Bar overdreven werden ge noemd, wenst Julius Bar geen genoegen te nemen. De raadsman van de H.B.U., mr. B. F. C. van Geer, betoogde dat de informatie over de betalingsmoei lijkheden van Julius Bar afkomstig was van een Zwitserse grootbank. Hij noem de het een zuiver toeval dat deze in formatie (betalingsmoeilijkheden, wees voorzichtig) is vermeld in hetzelfde te legram, waarin de deconfiture van de Hugo Stinnes Bank werd vermeld. De H.B.U. heeft aan haar filialen alleen maar opgave gevraagd van de verbin tenissen met Bar. Mr. Van Geer vond dat het hier een normale interne be richtgeving betreft. Mr. F. H. A. Aresz, die namens het Zwitserse bankiershuis pleitte, vond dat beide informaties in één telegram in het bankwezen catastrofale gevolgen heb ben, omdat het verband tussen beide stroppen meteen gelegd wordt. Uitspraak donderdag 5 december a.s. Te Oss vergaderden de aandeelhouders van de tapijtfabrieken H. Desseaux N.V. Meegedeeld werd dat het bestuur ruim 2 min. denkt nodig te hebben voor in vesteringen in het thans lopende boek jaar 1963-1964. Overeenkomstig het voorstel van de directie werd het divi dend over 1962-1963 vastgesteld op 12 procent voor de gewone aandelen, en vijf procent voor de prioriteitsaandelen. De gang van zaken in het lopende boek jaar, waarvan thans vijf maanden zijn verstreken, is bevredigend. Het niveau ligt, aldus prof. Van der Grinten, zelfs iets hoger dan het afgelopen boekjaar, zowel wat de winst als de omzet betreft. De directie van de beleggingsmaat schappij „Unitas" in Rotterdam heeft bekendgemaakt dat de onderhandelin gen, die haar dochtermaatschappij „Ne mos" heeft gevoerd over een eventuele verkoop van de Sophia-Jacoba kolenmijn in Hückelhoven (Did.), zijn afgebroken, omdat geen overeenstemming kon wor den bereikt over de voorwaarden van De gehele zwavelzuur- en oleumproduk- tie van het stikstofbedrijf van de Staatsmijnen wordt geconcentreerd. Er komt een nieuwe fabriek, die een pro- duktiecapaciteit krijgt van 150.000 ton per jaar. Het miljoenenproject zal eind volgend jaar zijn verwezenlijkt. Het wordt de grootste zwavelzuur- en oleum- fabriek in West-Europa. Dit blijkt uit het gisteren verschenen „nieuws" van de Staatsmijnen. Met de bouw van de fabriek op het stikstofbindingsbedrijf in Geleen wordt binnenkort begonnen. De bestaande con- tactzwavelzuurfabriek zal worden inge richt voor de bereiding van zwavel- dioxyde. De nieuwe zwavelzuureenheid zal bestaan uit een luchtdroogtoren een zwavelverbrandingsoven, een con- tactapparatuur voor de omzetting van zwaveldioxyde in zwaveltrioxyde. Met uitzondering van de zwavelverbran dingsoven zullen de onderdelen in de openlucht worden opgesteld. Hoofdafnemers van de nieuwe zwavel zuureenheid zijn Chemiebouw en het stikstofbindingsbedrijf. De vraag naar zwavelzuur zal belangrijk stijgen: de produktiecapaciteit van bestaande fa brieken, die zwavelzuur verbruiken, wordt groter en nieuwe produkten zul len worden bereid, waarvoor eveneens zwavelzuur en oleum nodig zijn. Bij het stikstofbindingsbedrijf bestaat thans reeds een groot tekort aan zwavelzuur De produktie van de nieuwe Daffodil zal binnen enige weken van 100 op 120 wa gens per dag worden gebracht. Verdere verhoging is voornamelijk afhankelijk van de mate, waarin het steeds nijpen der probleem van het tekort aan ar beidskrachten in de fabriek kan worden opgelost. Er zijn meer dan 11.000 Daffodils be steld, waarvan sinds medio september van dit jaar ongeveer de helft voor Ne derland en overigens vooral voor Frank rijk, België en Duitsland zijn bestemd. Van januari tot en mei oktober van dit jaar werden 4200 bedrijfswagens ver kocht, wat 27 procent meer is ten op zichte van dezelfde periode van het vo rig jaar. Op de Newyorkse effectenbeurs liep het koerspeil gisteren weer flink op, bij gro te affaire. De hausse nam niet de propor ties aan van die van j.l. dinsdag, toen het Dow-Jones gemiddelde met 32.03 punten steeg, maar er bleek wei weer duidelijk uit dat de financiële wereld het optreden van de regering-Johnson met vertrouwen tegemoet ziet. Het avans van gisteren het tweede in een week met slechts drie beursdagen werd ook geholpen door de voorspelling van de democratische gen. George F. Sma- thers uit Florida dat de senaat voor eind januari de belastingverlaging zal aanne men. De handel bleef achter op het tem po van woensdag 4onderdag was er geen beurs maar werd als zwaar be schouwd, gezien het feit dat veel instel- De stemming voor de internationale waar den is vrijdagmiddag voor de laatste dag van deze beursweek licht verdeeld geweest. Hierbij zette AKU de vaste tendentie van donderdag verder voort met een koerswinst van tien punten tot 510. Philips verloor circa vijftig cent op f 146,30. Kon. Olie en Unilever schommelden rond het vorige slot- niveau op resp. f173,60 en f 138,80. Hoog ovens gaf drie punten prijs op 548. Zoals viel te begrijpen was de handel in de hoofd fondsen zeer stil doordat Wallstreet donder dag gesloten bleef en er zodoende geen slot- koersen van de Newyorkse beurs aanwezig waren. Met het weekeinde in het vooruit zicht werd in Amsterdam volstaan met het gladstellen van de posities in de hoofdfond sen. Vergeleken met de slotkoers van de vorige week, boekte AKU deze beursweek een koerswinst van ca. zeventien punten. Hoog ovens verbeterden zeven punten. Philips gaf een geringe koersdaling te zien, daaren tegen verbeterde Kon. Olie ca. twee gulden, Unilever ruim één gulden. Na een kalme opening kwam er gedurende de verdere beursduur wat vraag los voor de scheepvaartwaarden waardoor koerswinsten werden geboekt van één tot twee gulden. De leidende cultures ontmoetten lokale spe culatieve vraag met als gevolg dat deze groep van aandelen vast sloten. Voor HVA bestond de grootste belangstelling, terwijl ook Deli grif uit de markt werd genomen. Evenals de vorige dagen gaf ook gisteren de staatsfondsenmarkt weinig veranderingen te zien. Claims Bredero vast goed, waarin donder dag voor de eerste verhandeldag zeer grote belangstelling bestond, werden hoger gead viseerd. Claims Amsterdamsche Ballast kre gen een onveranderde adviesprijs. Electro- fact lagen niet onbelangrijk lager in de markt op het niet onbelangrijke verlies over 1963. Frans Beeren werd acht punten hoger ge adviseerd. De directie van deze maatschappij verwacht over 1963 een hoger dividend (v.j. 6 pet). Exploitatie Maatschappij Schevenin- gen zette de koersstijging verder voort met een adviesprijs op 760/765 (759). Van maan dag 9 december af zullen op het Damrak certificaten van een Amerikaanse beleggings maatschappij, The Japan fund ine worden verhandeld. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 29 november. Londen 10.06%—10.07'/.: New York 3.59H3.60ft: Montreal 3.33%— 3.34'/,: Parijs 73.451273.50%: Brussel 7.22'/.—7.22'/.: Frankfort 90.5890.63: Stockholm 69-29';,— 69.34%: Zürich 83.38%—83.43%: Milaan 57.82%—57.87%; Kopenha gen 52.17%52.22%: Oslo 50.27%— 50.32%: Wenen 13.921'.—13.9324; Lis sabon 12.5612.57%. UV/AWAVVWAVAVAVW De vrije inschrijving tegen 130 pet van donderdag op de 3750 aandelen b van de N.V. Elektriciteits-Maatschappij Aruba is zowel van de zijde van de Nederlandse An tillen als Nederland van dien aard geweest, dat de toewijzing minimaal zal zijn. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. Verklaring: gedaan en Dieden; 5 gedaan en taten: b bieden; laten, d 26-11 27-11 28-11 Int. conc 537.1 537.9 538.5 Industrie 338.3 339.8 341.0 Scheepv. 152.1 152.6 154.2 Banken 234.8 234.6 234.8 Handel enz. 161.2 161.5 161.9 Algemeen 385.5 386.3 387.1 s= ex iividend; c ex claim. Ned '59 4% 99% 99/j, Ned 60 4% 99% 99/# Ned '47 3% 88% 88& Ned '51 3% 94%1 941/41 Ned '48 3% 85 8? Ned 50 3% 8476 847» Ned '55 3V4 88^ 88% Ned. 37 3 89% 89& Gr. boek '46 89 89 Doll '47 87 87% Inv cert. 3 981/2 98%* Ned. '62-64 -»9H Ned Ind. '37 98/s 98,% 6 W B Len '57 105/g 105/, Amst. rubb H.V.A. A.K.U. Deli M. Hoogov. Philips Unilever Kon. Olie Aandelen 122V2 159% 140 550 146.60 138.70 122 Vt 161*4 505 141 550 146.20* 138.50 173.40* 173.50 H.A.L. K.L.M K.N.S.M. Sch. luchtv 117% 48.50 151% 120% 48.20 152 Kon. Paketv. 168% 170 Schelde N.B. 228 223 Curt. Wr. 18% St. Mij. Ned. 144% 143% Sch ok bet. 359 356 Du Pont 263% 238 d Niev Go. r*. 118 b 120 Scholten F. 710 715 Gen Electr. 79% 79% v Ommeren 280 282 Stokvis 182% 183 Gen Mot. 80% 80% Rott. LI. 134% 135% Vergd Blik 349% 349 Int. Nick. 67% 67% Schv. Unie 140% 142 Vergd Mach. 210 Kennecott 74% 75 Vredest. 257 254% Nat Can. 13% Industrie enz. Wilton 260 255% Rep Steel 39% 40/, Alb. Heijn 645 Zwanenb. 915 918 Shell Oil 43/*, 43/, Am. droo£d. 201% 201 Interunie 198 198 Stud Pack 6 TS Berg urg. 279% Robeco 224 224 Tide Water 32 32% Berk. Pat. 239 238 Va leur op 743 739 U.S Steel 52% 53 Blaauwh. 477 471 PREMIEL. Bij enk. Banken Alkmaar 81% 81% Calvé 950 945 A'd. Bank 372 370 A'dam '51 83% 83% Centr. Suik. 274 274 N.H Mij 343 343% A'dam '56 I 82% 83 Fokker 359 356 R'd. Bank 336 3351/2' A'dam '56 II 87% 87% v. Gelder 220 223 Tw. Bank 306 306 A'dam '56 III 87% 87% Gist sp. 342 339% Breda '54 81 v. d. Heem 283% 283% Obl Dordr. '56 82 1 80% Heineken 435 433 B.N. Gem. (4%) 95% 95% Eindh. '54 81% Internat. 281 283 B.N. Gem. '58 (5) 101% 101% Ensch '54 84% 84% K.N. Papier 308 307 D. Haag '52 I 92% K. Zout 769% 764% Amerik. aand. D Haag '52 II Muller 320 316% Am. Enka 42H R'dam '52 I 94 92% Ned. Dok 122 Am. mot. 20/, 20/, R'dam "52 n 94% 94 Ned. kab. 418 427 Am. Tel 141% 141% R'dam '57 90 91% Netam 314 3141/a Anaconda 46A 47 Utrecht '52 IO3V4 103% Nijverdal 210% 215 Beth. St. 31% 31% Z.-Holl '57 89% 88% Rott Dr. Dok 349 345 Cit. Serv. 61% 61% Z.-Holl '59 89% 891/, Advertentie de verkoop en de waardering van ditllingen er een lang weekeind van hebben bezit. gemaakt. door DAVID WRIGHT V JA..1K VEEONDEESTEL DAT IK HET JE MOET VEETEUJEN. NADAT JOE ME EE - UIT GOOIDE, SLOOP IK TERUGPIKTE EEN ANTIQUITEIT-EEN PISTOOL-EN- ^EH-VEEKOCHT'T. ZO i IK HET GELD, 2572. Het was de eerste maal van zijn leven, dat Ath onvervalste whisky dronk en daarom hoeft het ons niet te verwonderen, dat hij in een onbe daarlijke hoestbui uitbarstte. Sinh amuseerde zich kostelijk en hinnikte vol leedvermaak: „Ja beste kerel, ik heb je nog zo gewaarschuwd! Drink nooit uit vreemde flessen zonder dat je weet wat er in zit! Je had jezelf wel kunnen vergiftigen!!" „Ucha, ucha! Nou, dat heb ik al ucha ucha! als je het mij vraagt! Laten we hier maar gouw weggaan! Ucha, oech stelde Ath hijgend voor. Even later voelde Ath zich ech ter weer fit als een parelhoen en was hij zijn whiskyavontuur al vergeten. Het tweetal begon nu een zorgvuldige speurtocht door het „spookstadje" om te zien of er nergens een levend wezen viel te bespeuren. Doch zij kon den zelfs geen muis ontdekken. Terug bij de paar den mopperde Sinh: „Nou laten we maar gauw opstappen, want hier vinden we ook niets te eten natuurlijk". 1 1 Feuilleton door ANDREW GARVE mr mnniitiimiimmnmitiiimmii: 19 <ni|j i i 1 .im „Het was geen vervalsing", zei Mary. „Dat is zeker uitgezocht, hè?" „Ja, heel grondig. Het openbaar mi nisterie heeft ons een fotokopie van de brief gegeven en ons bovendien het ori gineel laten -zien en paps' advocaten hebben hem door een expert laten ver gelijken met een paar brieven die Blun- dell toevallig jaren geleden aan paps geschreven had. Nou, hij was beslist echt die expert twijfelde er helemaal niet aan Ik heb die spullen hier nog steeds, als je ze soms wilt zien". „Graag", zei ik. Mary liep naar een bureau en haalde de fotokopie te voorschijn en de brieven en een groot vergrootglas dat ze kenne lijk al eerder gebruikt had. Er waren twee brieven van Blundell aan Gallo way, die ongeveer drie jaar geleden ge dateerd waren. Ik nam de inhoud vluch tig door. Het scheen een privé voort zetting te zijn van een of andere gepu bliceerde polemiek waaraan beiden deelgenomen hadden over het onder werp van staatsbijstand voor schrijvers. Blundell was er sterk voor geweest en Galloway sterk tegen. Galloway had het standpunt ingenomen dat als een auteur met schrijven zijn brood niet kon verdienen, hij ook nog ander werk moest doen en nieï moest verwachten dat hij in de watten gelegd werd. Blundell had dat niet al te best opgenomen en had Galloway er in zijn tweede brief met verrassend veel persoonlijk venijn van beschuldigd dat het hem niet interes seerde wat er gebeurde met collega's die minder geluk hadden dan hij nu hij zelf de top bereikt had. Het was geen erg opbouwende correspondentie! Ik pakte het vergrootglas op en be gon, zonder er veel van te verwachten, de twee oude brieven te vergelijken met de fotocopie van de brief die Blun dell aan Shaw gestuurd had. Ik was geen expert, maar dat was ook niet nodig. De versleten letters van een schrijfmachine zijn bijna even individueel als vingerafdrukken en het was volko men duidelijk dat de hele corresponden tie op dezelfde schrijfmachine geschre ven was. En ook de handtekeningen wa ren hetzelfde. Blundell had een erg zelf verzekerde handtekening gehad met een heleboel krullen, die moeilijk met suc ces te vervalsen was. Hij had bij alle brieven een vulpen gebruikt, geen ball point en het dun en dik van de op en neerhalen was in alle handtekeningen hetzelfde, zonder iets van onderbrekin gen of aarzelingen. De handtekening op de brief aan Shaw was iets nonchalanter dan de andere en hij stond onder een wat vreemde hoek, alsof Blundell hem haastig had neerge krabbeld, maar hij was onmiskenbaar echt. Ik bekeek de datum op de brief om te zien of er op de een of andere manier iets aan veranderd of mee ge knoeid was, maar dat was niet zo. Ik vroeg Mary wat voor papier Blundell ge bruikt had voor de brief van Shaw om dat het watermerk op de fotocopie niet duidelijk zichtbaar was en ze zei dat het quarto machinepapier was met de naam Egerton Bond. Het papier waar op de oudere brieven stonden was Wa terton Bond maar het feit dat Blundell van papier verwisseld was leek me niet van enige betekenis. Hij had zijn papier waarschijnlijk in kleine hoeveelheden bij een plaatselijke detailhandel gekocht en het kon heel goed zijn dat hij iedere keer een ander soort kreeg. Ik legde het vergrootglas neer. „Nou, dat lijkt me wel beslissend," zei ik. „Die brief aan Shaw is echt. Blundell heeft hem geschreven voordat je vader aan zijn boek begon. Dus heeft Shaw je va ders intrige niet overgenomen. Ik zie niet in hoe we daar onderuit kunnen ko men". „Ik kan het niet aanvaarden", zei ze. „Maar, Mary...", begon ik en hield toen op. Het had geen zin haar tot logi ca te dwingen. Het idee dat ik haar zou afblaffen was afschuwelijk. Als ik de banden tussen ons ooit wilde vernieu wen, dan zou ik geduldig moeten zijn. „Er moet toch een verklaring voor zijn", „Wat voor verklaring zou er kunnen zijn?" Ze aarzelde. Het was of ze iets in ge dachten had dat ze niet graag onder woorden wilde brengen. Ten slotte zei ze: „Misschien iets dat met Blundell te maken heeft". „Hoe bedoel je?" „Nou, ik heb er steeds over nage dacht... Ik geloof dat Blundell die brief aan Shaw geschreven moet hebben na dat Paps' boek uitgegeven was en dat hij er een vroegere datum op gezet heeft". „Zo redeneer ik tenminste", zei ze ver dedigend. Ze begon weer van voren af aan. „Paps heeft Shaw niet gekopieerd. Dus heeft Shaw Paps gekopieerd na dat Paps' boek uitgegeven was. Dus kan Blundell Shaws' verhaal niet gele zen hebben in de tijd dat hij die brief geschreven zou hebben. Dus heeft hij hem later geschreven en er een vroege re datum opgezet". „Waarom zou hij dat doen?" vroeg ik „Misschien omdat hij Paps haatte. Als hij Shaws aanspraak op het verhaal steunde zou hij daarmee Paps' carrière kunnen breken." Nu begreep ik waarom ze geaarzeld had daarmee voor de dag te komen! Ik vroeg: „Bedoel je dat je veronderstelt dat het doorgestoken kaart was een complot tussen Shaw en Blundell?" „Het is niet onmogelijk, wel?" „Shaw zou het voor het geld gedaan hebben dat hij je vader hoopte af te persen en Blundell uit nijd?" „Ja". „Het lijkt mij nogal vergezocht". „Niet zo vergezocht als dat Paps een moordenaar zou zijn". „Hm...!" Daar kwam alles steeds weer op terug. Na een ogenblik zei ik: „En haatte Blundell je vader werkelijk? Ik kan wel zien dat ze niet erg op elkaar gesteld waren, maar haatte hij hem werkelijk?" „Het is best mogelijk. Hij gedroeg zich altijd wel zo dat heb ik tenminste van Paps begrepen. Ze zaten samen in de een of andere commissie van auteurs en Blundell zat altijd te klagen dat het hem zoveel tijd kostte en dan maakte hij hatelijke opmerking over geslaagde schrijvers die er zich niet om hoefden bekommeren of ze wel genoeg konden verdienen met veelbetekende blikken naar Paps. Blundell was een van die schrijvers die hele rijen boeken moeten schrijven onder verschillende namen en voortdurend moeten zwoegen en hij was erg bitter en jaloers". (Wordt vervolgd). ZATERDAG 80 NOVEMBER HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. Nationaal programma: 12.33 De nationale herdenking 1813-1963, repor tages uit het Vredespaleis te Den Haag en uit Scheveningen. VARA: 13.00 Nieuws. 13.15 VARA-varia. 13.20 Lichte grammofoonmuziek voor de jeugd. 14.10 Voor de twintigers. 14.45 Artistieke staalkaart. 15.15 Radio Jazzclub. 15.45 De huisvesting is niet gebaat met heilige huisjes, toespraak. Nationaal program ma: 16.00 Toespraak. 16.10 De vlag is zwaar, klankbeeld naar het leven van Gijsbert Karei van Hogendorp. 17.25 Strijkkwartet: klassieke muziek. 17.50 De betekenis van 1813 voor het Neder lands in België, gesprek. 18.00 Nieuws. 18.15 Koorzang. 18.45 1813 't Feest gaat door, programma voor de vrouw. 19.00 Promenade orkest en radiokoor. 19.40 Actualiteiten. 20.00 Nieuws. 20.05 Radiopnilharmonisch orkest en soiist: klassieke en moderne muziek. 21.00 Oranjes over Oranjes. 21.50 Van muziek en Oranje. 22.05 Muziek voor fluiten. 22.30 Nieuws. 22.40 Sportberichten. 22.45 Minuutklank 1813. 23.15 Radio Kamerorkest. 23.45 Toespraak prof. dr. P. J. Bouman. 23.55 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. 12.00 Angelus. 12.04 Country and Wes tern Express. 12.25 Sportperiscoop. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. Nationaal programma: 12.33 Zie Hilver sum I. KRO: 13.00 Nieuws. 13.15 Musi cerende dilettanten: Harmonieorkest. 13.40 Franse les. 14.00 Voor de teen agers. 15.00 Lichte grammofoonmuziek. 15.15 Lichte orkestmuziek. 15.40 Lichte grammofoonmuziek. Nationaal program ma: 16.00 Toespraak. 16.10 Nu zijn de Fransen van de vloer, liederenprogram- ma rondom 1813. 16.35 Lichte gram mofoonmuziek voor de teenagers. 17.10 Sinterklaasliedjes. 17.25 Voor de vrouw. 17.40 Schevemngens vissersvrouwen koor: Hollandse liedjes. 18.00 Licht in strumentaal ensemble: oude polka's en walsen. 18.20 De betekenis van 1813 voor het Nederlands in België, gesprek. 18.30 Metropoleorkest en solisten: amu sementsmuziek. 19.00 Nieuws. 19.10 Ko ninklijke Militaire Kapel: 150 jaar Ne derlandse marsmuziek. 19.45 De vlag is zwaar, klankbeeld naar het leven van Gijsbert Karei van Hogendorp. 21.00 Oranjes over Oranjes. 21.50 Sterren discoparade. 22.20 Voordracht Jules Royaards. 22.30 Nieuws. 22.40 Ra dio Swingharmonisch orkest: amuse mentsmuziek. 23.05 Actualiteiten en commentaren uit binnen- en buitenland. 23.20 Amerikaanse volksliedjes. 23.45 Toespraak. 23.55-24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: Nationaal programma: 9.45-10.15 Reportage van de kranslegging bij het monument 1813 te 's-Gravenhage. VP RO: 17.00-17.45 Voor de kinderen. VPRO: 15.00 Abe Lenstra, sportpro gramma. 15.40 Film uit de serie Silence please. 16.00 Eurovisie: Rugbywedstrijd uit Engeland. NTS: Nationaal program ma: 19.00 Extra NTS-journaal. 19.15 Documentaire 150 jaar koninkrijk. 20.00 Journaal. 20.20 Quiz voor leerlingen van middelbare scholen. 21.00 Oranjes over Oranjes: in paleis Soestdijk kijkt het koninklijk gezin terug op vorige gene raties. 21.45 Zilte Vaerzen, liedjes en voordrachten van 1813-1963. 22.30 Alle man van 1913-1963, filmprogramma van Nederland en Oranjes. 23.00-23.05 Jour naal. VLAAMS-BELGISCHE 11.00-11.25 Volksuniversiteit. 17.00 Voor de jeugd. 17.45-18.20 Schooltelevisie. 19.00 Religieus programma. 19.30 Kro niek voor automobilisten. 19.55 Sport. 20.00 Journaal. 20.20 Eén tegen allen, spelprogramma. 21.35 Echo. 22.05 Het 87e politiedistrict: de harde plicht (Line of duty), t.v.-politiefeuilleton. 22.55 Journaal. ZONDAG 1 DECEMBER HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. VARA: 8.00 Nieuws, sportmededelingen en socialistisch strijdlied. 8.18 Weer of geen weer, gevarieerd programma. 9.45 Geestelijk leven, toespraak. IKOR: 10.00 Kinderdienst. 10.30 Kerkdienst in de Evangelische Broedergemeente te Zeist. 11.30 Vraag en antwoord. 11.40 Gram mofoonmuziek. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers. 12.00 Het geladen schip, de rubriek in het raakvlak van kerk en cultuur. AVRO: 12.30 Licht or kest en zangsolist. 13.00 Nieuws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Mededelingen of grammofoonmuziek. 13.20 Op de plaat rust, strijdkrach tenprogramma. 14.00 Residentieorkest en solist: klassieke muziek. 14.55 Toneel beschouwing. 15.05 Uit de bronnen van de klaviermuziek (opn.). 15.30 En pas vocaal ensemble. 16.30 Sportrevue. 17.00 sant, cabaret. 16.05 Licht ensemble en j VARA: 20.30 Aanvang ."dames en he TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 11.00-12.15 Hoogmis. NTS: 18.30 Weekjournaal. 19.00 Oecumenische kerk dienst in de Domkerk te Utrecht in het kader van de gedenking van 150 jaar onafhankelijkheid. 20.00 Sport in beeld. Zingen geblazen. VARA: 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuitslagen en sportjournaal. 18.30 Licht ensemble. 19.00 Bij nader inzien: journalistenfo rum. 19.40 Vrij entree, cabaret. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Metropoleorkest en solist. 20.50 Ernst met de lichte muze: chansonprogramma. 21.15 Rijkdom der welluidendheid (gr.): klassieke muziek. 21.45 Bartleby, hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22.55 Mededelingen en sportuitslagen 2e klas voetbal. 23.00 Residentieorkest: klassieke muziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc/s. NCRV: 8.00 Nieuws en weeroverzlcht. 8.15 Koorzang: geestelijke liederen. 8.30 Morgenwijding. 9.00 De platenbijbel (IH) klankbeeld. 9.45 Nieuws en water standen. KRO: 10.00 Klassieke gram mofoonmuziek. 11.00 Plechtige hoogmis volgens de Slavisch-Byzantijse ritus. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en mededelingen. 13.10 Jaar in jaar uit: muzikaal klankbeeld van het jaar 1926. 13.30 Voor de kinderen. 14.00 Sopraan en piano: klassieke liederen. J4.40 Moderne kamermuziek. 15.00 De hand aan de ploeg, lezing. 15.05 Lichte grammofoonmuziek, sportreportages en sportuitslagen. 16.30 Adventsdienst. Con vent van kerken: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. NCRV: 18.00 Metropoleor kest en zangsolist: negro spirituals. /L1? e°„,rnuzie/i gewijde muziek j t^ag? 7.45 Radiokrant. 81)0 Nieuws. Geestelijke liederen (gr. en opn.). ren!, showprogramma. 21.15 De wereld van vandaag. 21.25 Moeilijkheden bij de onderzeedienst, detectivefilm. 22.15 Sig nalement: figuren en verschijnselen uit de wereld van muziek, toneel, literatuur en beeldende kunst. NTS: 22.45-22.50 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE 15.00 Land- en tuinbouwkroniek. 15.30 De tijdscapsule, feuilleton voor de jeugd. 16.00-18.15 Reportage biljartkampioen schappen drieband. Plus minus 17.00 Voor de kleuters. 18.35 De kleine kolo nel (Little colonel), film voor de jeugd. 19.55 Sportuitslagen 20.00 Nieuws. 20.20 Studio Uno (Studio 1), variétéprogram ma. 21.10 Boer, vrouw, heer, amuse mentsprogramma. 22.00 Sportuitzending. 22.30 Nieuws. MAANDAG 2 DECEMBER HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.15 Programmaoverzicht en lichte grammofoonmuziek. 9.00 Och tendgymnastiek. 9.10 De groenteman. 9.15 Klassieke pianomuziek (gr.). 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Lichte grammofoonmuziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Voor de vrouw. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws en SOS-berichten. 7.10 Dagopening. 7.20 Oude kamermu ziek (gr.). 7.35 Sportuitslagen van za- (gr.). 18.30 Tekens bij de tijd (I), ad- 3 15 ventsprogramma. 18.45 Vocaal ensemble §'39 met orgelbegeleiding: geestelijke liede ren. 19.15 Mogelijkheden en moeilijkhe den in het gesprek met rooms-katholie- ken (V), lezing. 19.30 Samenzang: gees telijke liederen. 20.00 Nieuws. 20.08 Me ditatie. KRO: 20.15 Koren en instrumen taal ensemble. 20.35 Dubbelspion, hoor spel (6). 21.25 Strijkkwartet: klassieke muziek. 22.00 Wissewassen licht pro gramma. 22.20 Concilie journaal. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.50 Door tocht naar de tweede Katarakt, lezing. 23.05 Vrije muziektribune. 23.55-24.00 Nieuws. Lichte grammofoonmuziek "9.00 Verzoekprogramma voor de zieken. 9.40 Voor de vrouw. 10.10 Oude kamermu ziek (gr.). 10.20 Rondom het Woord: theologische etherleergang. 11.05 Muziek bij het werk (gr.). Advertentie) drogen in met Purolpoeder.fi.60aifi- ABIDA 26 250 m nno v Darwin ALNATIE 27 v. Bahia n. R'dam AMERSKERK 21 te Madras AMMON 28 v. Baltimore n. Willemstad AMSTELDIJK 23 te Longview ARENDSKERK 24 te Durban ASM IDISKE 27 777 m otn v Kap* Race AVERDIJK 2 7te Mombasa BAARN 27 180 m nw v Kp. Finisterre BARENDRECHT 27 480 m w V Azoren BAWEAN 27 v Ogdenburg n Montreal BELLATRIX 26 v. Montevideo n# Paranagua BEN IN KUST 29 te Lagos BLITAR 27 v Adelaide BOVENKERK 27 40 m mzw v Cadiz BURL'S WATSON 26 v Philadelphia n Perzische Golf CALAMARES 28 te New York CALTEX EINDHOVEN 28 v Mena n Bahrain CALTEX NEDERLAND 28 53 m zw v Kp. Finisterre CAMITIA 22 te Liverpool CARRILLO 27 IOO m ztw v San Jose CASTOR 27 te Rotterdam CINULIA 28 p. Pitboei CITIES SERVICE VALLEY FORGE 28 te Rotterdam CONSEPCION 27 v Rotterdam n Lissabon DOELWIJK 28 Gibraltar EEMHAVEN 28 v Port Said n Genua EENHOORN p. 28 Mesina n Beyrouth ELIZABETH BROERE 28 te Aden FINA NEDERLAND 28 40 m nw v Finisterre GAASTERKERK 28 200 m n v Port Sudan GRAVELAND 28 te Vitoria GULF HOLLANDER 28 19 m nw v Daedalus reef HEEMSKERK 27 te Lourengo Marques HERCULES 27 p. Valparaiso KHASIELLA 26 v Punta Card on n New York KINDERDIJK 26 400 m ono v Bermuda KLOOSTERDIJK 22 v Tampt n Bremen KOP ION ELLA 23 te Hamburg KORATIA 26 7SO m no v Mombasa KOROVINA 26 23 m zo v Monzanilo KR E BS IA 27 v Djakarta te Bombay KYLIX 27 v Curasao n Buenos Aires LA DON 27 v Cu id ad Bolivar n New Nicherie LANGKOEAS 24 te Genua LEENDERT BROERE 28 te Leningrad LEIOERKERK 28 te Bremen LELYKERK 28 30 m. «zo v. Muscat LOOSDRECHT 28 te Newport MAIN LLOYD 28 Terschellingerbank n Antwerpen MARNE LLOYD 27 IOO m no v Hatteras MUSI LLOYD 28 90 m zw V Kreta MEERDRECHT 23 v Philadelphia te Londen MELISKERK 27 SO m w v Sardinië MENKAR N 25 IOO m z v Kp. Finisterre MOORDRECHT 27 v Punta Cardon n Port Reuding MISSISSIPPI LLOYD 28 v Manilla n Christobal NAES5 LION 27 90 m zw v Mona's Isle NEDER RHONE 28 te Manila NIEUW AMSTERDAM 27 v Southampton NIJKERK 28 te Genuu OBERON 25 460 m no v Bermuda OCEAN SPRINTER 2S te Dieppe OLDEKERK 27 te Melbourne ONDINA 28 300 m zzw v Karachi ONOBA 29 V Suez n Mena ORANJESTAD 27 1118 n 5004 w OSIRIS 27 550 m zw v Bermuda PRINSES IRENE 21 te Torono RANDFONTEIN 28 v Hamburg n Zuid-Afrika ROGGEVEEN 22 v Balikpapan n Manilla RONDO 29 te Aden verw. ROTTE 25 te Avonmouth SCHERPENDRECHT 26 te Madang SCH IEKERK 28 2SO m w v Sabang SEINE LLOYD 28 3239 n 2841 o SENEGALKUST 27 v Freetown n Rotterdam SEROOSKERK 26 te Genuu SERVAASKERK 28 te Port Said SINOUTSKERK 29 t.a. rede Nagoyu SLOTERKERK 29 te Bremen SOCRATES 27 v Georgetown n Paramaribo SOPHOCLES 27 te Port of Spain STRAAT CLEMENT 26 te Lourenfo Marques STRAAT COLOMBO 26 te Port Harcourt STRAAT CUMBERLAND 20 te Brisbane STRAAT MADURA 22 te Sydney STRAAT MOZAMBIQUE 26 400 m o v Rio de Janeiro STRAAT SINGAPORE 26 te Zanzibar TEUN 28 dw. v Oover TJIBODAS 29 te Dar es Salaam TJIPANAS 26 te Hongkong TOWA 28 te East Londen VAN CLOON 27 te Lyttelton VAN DER HAGEN 26 530 m ono V. Mauritius VIANA 24 te Montreal VIDENA 27 325 m zzo v Halifax VLIELAND 28 2618 n SSIO o WATERLAND 27 v Amsterdam te Buenos Aires WESTERTOREN 27 te Rotterdam WIEBOLD BOHMER 27 p. Kp. Finisterre WILLEM BARENOSZ 16 v Kaapstad WILLEM RUYS 27 3943 z 11955 w WILLEMSTAD 28 te IJmuiden WOLTERSUM 27 te Antwerpen WONOSARI 23 Port Swettenham WONOSOBO 27 280 m o v Loe IJSSELHAVEN 28 v Casablanca n Rotterdam ZAANKERK 28 te Port Elizabeth ZAFRA 28 v Sydeny n Mena al Ahmad 1 ZARIA 26 300 m wnw v Colombo ZEELAND 26 te Harta Point 1 december nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uui meter Vlissingen 1.38 2.26 13.53 2.30 7.58 2.04 20.2'i 2.18 Terneuzen 2.07 2.42 14.24 2.46 8.30 2.20 20.58 2.34 Hansweert 2.47 2.53 15.06 2.54 9.05 2.32 21.34 2.47 Zierikzee 2.59 1.74 15.16 1.77 8.41 1.64 21.09 1.76 Wemeldinge 3.24 2.01 15.36 2.07 8.59 1.89 21.28 2.01 2 december o. nap nap nap nap Vlissingen uur meter uur meter uur meter uur meter 2.19 2.30 14.38 2.37 8.46 2.10 21.11 2.13 Terneuzen 2.47 2.45 15.10 2.52 9.20 2.26 21.42 2.29 Hansweert 3.30 2.54 15.52 2.60 9.55 2.38 22.19 2.42 Zierikzee 3.39 1.75 16.01 1.83 9.25 1.67 21.53 1.70 Wemeldinge 4.08 2.03 16.23 2.12 9.46 1.94 22.14 1.93

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11