S0WJET-UNIE ZAL REYD0N EN DE JAGER SPOEDIG VRIJLATEN Russisch gebaar van goodwill Hoge Duitse verdacht van ambtenaar verraad Zierikzee en Wolphaartsdijk vierden feest 150 jaar koninkrijk" Frankrijk waarschuwt De zaak-Mies Tekenaar in de zak Vandaag... PRIJSBESCHIKKING VOOR KOLEN; TAPTEMELK WORDT GOEDKOPER Rusland deed een beroep op Engeland Bevrijdingsspelen, zanghuldefilms Nieuwe directeur bij K.N.M.B. AMNESTIE IN ZUID-SLA VIË Studentenoproer in Parijs 206e jaargang no. 282 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN SOW JET AMBASSADEUR DEELT MR. LUNS MEE: STILLE VREUGDE BIJ OUDERS MAATREGELEN VAN MINISTER ANDRIESSEN: Maandag a.s. een prij smaatregel houten meubelen DR. VAN ROOY WORDT COMMISSARIS DER KONINGIN IN LIMBURG Spionage Werkzaam op het bureau van de hondskanselier Ziek Houten meubelen jGnntlijK Levensmiddelen IN DE HELE PROVINCIE ZEELAND yy Vlot en levendig E.E.G.-GESPREK ZAL MOETEN SLAGEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, 8,70 per kw.franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; TerneuzenArsenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 30 nov. 1963 E. B. Reydon (links) en L. de Jager. „Tekenaar in de zak" is de ti tel van de veertiendaagse, door Jacques Prince geïllus treerde reportage, waarin hij thans, blijkens de titel, zelf het slachtoffer is. Op pagina 15 in het zaterdagnummer. Voorts op Pag. 2: Vier jaar geëist voor doodslag Walsoorden; zusjes tap ten het beste bier; Pag. 3: Indonesische missie „niet ontevreden", betere tijden voor boeren en tuinders en een poes aan de wandel; Pag. 4: De Vlissingse schoonmaak sters; woningnood in Terneuzen; Pag. 5: Kerkdiensten; Pag. 6: Verkeerssituatie rond ka- naalbrug Souburg; Pag. 7: Verder nieuws uit Zee- tand; Pag, 9; De shock van de angst; vrij weekend voor Friese boeren en pleidooi voor chr. h.b.s. in oos telijk Zeeuwsch-Vlaanderen; Pag. 12: Financieel nieuws, strips en feuilleton. Voorts in het rdagnumrm Pag. 13: „Net echt", een reporta ge over model-experimenten met schaalvliegtuigen en „Voor Tom de Booy zit wacht er op", over de directeur van de Z.N.Z.R.M., die het roer uit handen geeft; Pag. 14: Letterkundige kroniek, Kunst uit Thailand en „Aldous Huxley, blijvende plaats"; Pag. 15: „Tekenaar in de zaken de bijdrage „Dat zij niet meer comt in de neer", een bezoek aan de vierschaar te Veere; Pag. 17: „Weemoed bij een boe- meltje", een reportage over de ontwikkeling rond het streekver voer op Walcheren; puzzelrubriek; Pag. 19: „De Kerken en de Maat schappij" met o.m. „De zeventig van Utrecht", oude psalmteksten in woestijn gevonden, geliefde bij belteksten in Strijdkreet en „Stemmen uit de Kerken" Pag. 21: „Uw pagina mevrouw", met reportages en beschouwingen over speelgoed, mode, smaak en de winteravonden; kinderkrant; Pag. 23: „Zeven dagen televisie" met „België is niet bang". „Spe ciale gast met witte baard" en „Granny Clampett smeed het ijzer als het heet is." ...is het 150 jaar geleden, dal prins Willem Frederik van Oran je des namiddags om vier uur te Scheveningen voet aan wal zette. ...is het 150 jaar geleden, dat de Pruisen onder generaal Von Bil low Arnhem stormenderhand ver overden. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft meegedeeld dat de ambassadeur van de Sowjet- Unie in Nederland, de heer I. I. Toegarinov, gistermiddag de mi nister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft be zocht om mee te delen dat de twee Nederlanders E. B. Reydon en L. de Jager die sinds augustus 1961 in de Sowj et-Unie gevangen worden gehouden, spoedig zullen worden vrijgelaten. De ouders, broers en zusters van I S Louw de Jager, die in het dorpje Bant in de Noordoostpolder wo- 3 nen hoorden het grote nieuws om j 3 18.00 uur aan het begin van de ra- j j dionieuwsberiehten van het A.N. P. Zij konden hun oren nauwelijks geloven. J Vader O. de Jager was even tevo- j ren thuisgekomen van zijn werk J j bij een aardappelselectiebedrijf in j Emmeloord en het gezin zat net 3 aan de warme maaltijd. „Louw is nooit uit onze gedachten ge- weest", zo vertelde zijn moeder. 3 „Deze week nog zei ik tegen mijn J j man: „Wat zou het mooi zijn als Louw eens thuiskwam". Waarop Louws vader had geantwoord, dat ze de eerste jaren daarop maar niet moesten rekenen. In mei van j dit jaar hadden zij Louw, die ge- vangen zit in de stad Wladimir een bezoek mogen brengen in Moskou. Inmiddels was het gehele gezin op de hoogte. Een broer van Louw, die op een bank in Amsterdam werkt, belde dadelijk op. Twee jongere zusters en een andere broer vernamen het bericht in de ouderlijke woning. Het gezin De Jager heeft in totaal acht kinderen. Mevrouw De Jager had het nieuws, naar zij verklaar- de, nog niet helemaal kunnen ver- werken en vader De Jager zei, het is best mogelijk, dat we van- nacht geen oog dicht doen Wanneer Lou in Nederland zal J aankomen is nog niet bekend. Die dag pas zal de vreugde van het gezin De Jager volkomen zijn. Burgemeester Sytsma van Oost- dongeradeel, de pleegvader van Evert Reydon, hoorde het grote J nieuws gistermiddag kort voor zes uur van het ministerie van buitenlandse zaken. Telefonisch zei hij dat het nieuws volkomen onverwacht kwam. „Het is haast niet te verwerken. Wij zijn er stil 5 van", zo zei de heer Sytsma. ^tXTCXtXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXi (Van onze Haagse redactie) Minister Andriessen heeft gisteren een prijsbeschikking afgekon digd voor huisbrandkolen. Voor in Nederland vervaardigde hou ten meubelen wordt maandag een prijzenbeschikking afgekon digd. Voorts zullen na overleg met het betrokken bedrijfsleven behalve de prijzen voor koffie melk ook die van taptemelk met ingang van maandag worden verlaagd. De minister heeft een prijsbeschikking voor huisbrandkolen afgekondigd, omdat in verscheidene plaatsen door de detailhandel voor deze brandstof- Drs. A. G. Hilbrink te Zwolle is met in gang van 1 maart 1964 benoemd tot di recteur van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond te Den Haag. De heer Hilbrink, die economie studeerde aan de gemeentelijke universiteit te Amster dam, is sedert vijf jaar directeur van de school voor detailhandel te Zwolle. „Verraderlijke betrekkingen met Oosteuropese mogendheid" Zoals bekend is van Nederlandse zijde herhaaldelijk, laatstelijk nog in een gesprek in september te New York tussen minister Luns en zijn Sowjet-ambtgenoot, de heer A. Gromiko, op vrijlating aangedron gen, aldus de woordvoerder. Bij iv.li. is met ingang van 1 januari 1964 mr. dr. F. J. M. A. H. Houben op zijn verzoek eervol ontslag verleend als commissaris der koningin in de provin cie Limburg met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan den lan de bewezen. Tot zijn opvolger is be noemd mr. dr. C. J. M. A. van Rooy met toekenning van eervol ontslag als burge meester van Heerlen. Charles Joan Marie Adriaan van Rooy werd op 23 januari 1912 in Rotterdam geboren. Hij studeerde rechten achter eenvolgens in Amsterdam en Utrecht, waarna hij in Amsterdam in 1938 pro moveerde. Na een jaar als volontair te hebben gewerkt op de gemeentesecreta rie van Castricum werd de heer Van Rooy in 1939 burgemeester van de Zeeuwse gemeente Hontenisse. Daarna vervulde hij dit ambt in Etten en Leur. Op 1 mei 1952 werd hij burgemeester van Venlo en op 5 april 1957 burgemees ter van Eindhoven. In 1959 werd dr. Van Rooy benoemd tot minister van sociale zaken en volksge zondheid in het kabinet-De Quay. Op 2 juli 1961 meende minister Van Rooy zich genoodzaakt te zien om persoonlijke re denen ontslag te vragen. De ontslagaan vrage hield verband met het verloop van de besprekingen over het wetsontwerp algemene kinderbijslagverzekering. Met ingang van 16 januari 1962 werd dr. Van Rooy burgemeester van Heerlen. Hij is voorts o.m. voorzitter van de com missie inzake de luchtverontreiniging. In Haagse kringen zei men dat deze maatregel wordt gezien ais een ge baar van goodwill van de Sowjet- Unie die hoopt dat de vrijlating zal bijdragen tot een gunstige beïnvloe ding van de betrekkingen tussen de twee landen. Reydon en De Jager werden op 5 okto ber 1961 door een militaire rechtbank in Kiew tot 13 jaar veroordeeld, óp aan klacht van spionage. Zij werden schuldig bevonden van spionage voor de Neder landse inlichtingendienst, voor de N.A. V.O. en voor de Amerikaanse inlichtin gendienst. Het vonnis luidde zes jaar gevangenis straf, gevolgd door zeven jaar in cor rectieve werkkampen. De doodstraf had kunnen worden gegeven op basis van de aanklacht. Volgens de Russische be schuldigingen hadden Reydon en De Ja ger van 21 juli tot 20 augustus op een autotocht in het geheim strategische in stallaties in de Sowjet-Unie gefotogra feerd. „De spionnen werden aangehou den in de streek der Transkarpathen. Zij werden in bezit gevonden van een groot aantal filmrollen en notitieboekjes met spionagegegevens, alsmede van fototoe stellen met sterke telelensen, veldkijkers en andere voorwerpen". Voor enkele honderden Zuidslaviërs zwaaiden gisteren de gevangenispoorten open krachtens een door president Tito ter gelegenheid van de achttiende ver jaardag van de Zuidslavische federatie ve republiek afgekondigde amnestie. In een officiële bekendmaking werd ge zegd, dat aan 441 mensen „gedeeltelijke amnestie" was verleend en dat voor 875 anderen de gevangenisstraffen waren verzacht. De regeringen van de zes Zuidslavische republieken verleenden aan nog 169 gevangenen amnestie en stelden er 524 op erewoord in vrijheid. Milovan Djilas, de voormalige Zuidslavi sche vice-president, behoorde niet tot de vrijgelatenen. Hij zit een gevangenis straf van acht jaar en acht maanden uit wegens „vijandige propaganda" en ont hulling van geheimen in zijn boek „Ge sprekken met Stalin". Het bureau van de Westduitse pro cureur-generaal in Karlsruhe heeft gisteravond bekendgemaakt dat een hoge ambtenaar van het bu reau van de Westduitse bondskan selier is gearresteerd op verden king van verraad. Naar verluidt wisten Heibigs colle ga's sinds diens arrestatie niet beter, dan dat hij ziek was. Berichten, als zou bij een huiszoeking in zijn woning belastend materiaal zijn gevonden, zijn tot dusver niet officieel beves tigd. Bondskanselier Ludwig Erhard is bij zijn ambtsaanvaarding als regeringsleider van de arrestatie op de hoogte gesteld. Ook de gronden waarop Helbig was ge arresteerd zijn hem ter kennis gebracht. Daar Erhard nog geen bondskanselier was toen de arrestatie werd verricht en Een woordvoerder zei dat Erich Helbig, i reeds £aa,nde die de functie van regeringsraad had, 7. stappen in deze zich al twee maanden in arrest bevond op verdenking van „verraderlijke be- trekkingen" met een niet met name ge noemde „Oosteuropese riiogendheid". Helbig was werkzaam op de afdeling verkeer, P.T.T. en wetenschappelijk onderzoek. Zijn speciaal werkterrein lag in aangelegenheden betreffende de spoorwegen en de posterijen. fen hogere prijzen in rekening wor den gebracht dan die welke in het overleg van het ministerie met het bestuur van de federatie voor de Ne derlandse brandstoffenhandel waren afgesproken. De beschikking schrijft onder meer voor, dat de handelsmar ge van de detailhandel niet mag uit gaan boven het peil, zoals dat tussen liet ministerie en de federatie voor de Nederlandse brandstoffenhandel was overeengekomen Tevens zijn de detailhandelaren in vaste brandstoffen krachtens de beschik king verplicht in hun administratie te doen blijken van de invloed van menging en breking op de prijsvor ming en aantekening te doen houden van elke afgeleverde hoeveelheid ge specificeerd naar soort en afmeting, de prijs en de afleveringsdatum. Een enquête over de vraag wie op dit ogenblik Nederlands meest omstre den vrouw is, zou beslist uitwijzen dat Mies Bouwman aanspraak op deze titel mag maken. Wat er de afgelopen weken over deze mevrouw Timp is geschreven, is voldoende om er folianten mee te vullen. Rond en over haar zijn discussies gevoerd met een felheid, waarvan men haast zou schrikken. Nederland leek op zijn grondvesten te trillen na de t.v.-uit- zending van „Zo is het toevallig ook nog 'ns een keer" en sommige dagbladen meldden met grote kop en op emotionele toon, dat Mies „van haar voetstuk ge vallen" was. Er werd gereageerd, alsof de samenleving met een schok tot de gruwelijke ontdekking was gekomen, dat de Nederlandse Jeanne d'Arc achteraf bekeken tóch maar een gewone sterve ling is geweest. Land en volk waren er compleet kapót van. Maar het feest is nog niet uit. Nu be gint de A.V.R.O. weer, kennelijk een soort vertraagde schrikreactie. Deze omroep is namelijk tot de ontdekking gekomen, dat zij een contract had ge sloten met Mies Bouwman voor een ra- Voorts is het de minister uit een onder zoek gebleken, dat de laatste tijd voor in Nederland vervaardigde houten meubelen prijsverhogingen hebben plaatsgevonden, die in strijd zijn met de regels van het prijsbeleid. Het overleg, dat is gevoerd met de cen trale bond van meubelfabrikanten heeft er niet toe kunnen leiden, dat voldoende waarborgen konden wor den verkregen, dat deze ongerecht vaardigde prijsverhogingen op korte termijn ongedaan zouden word maakt. vorden ge- De prijzenbeschikking voor houten meu belen zal voorschrijven, dat voor in Nederland vervaardigde houten meu belen, al of niet gestoffeerd, geen ho gere prijzen in rekening mogen wor den gebracht dan die, welke golden op I oktober 1963. Het ministerie van economische zaken heeft gisteren voorts meegedeeld, dat is geconstateerd, dat de meeste van in de pers genoemde prijsverhogingen in de levensmiddelensector hun oor zaak vinden in gestegen prijzen van agrarische produkten, al dan niet het gevolg van regelingen in E.E.G.-ver- band of in prijsstijgingen van grond stoffen op de wereldmarkt. In de Franse hoofdstad is de politie gistermiddag slaags geweest met onge veer tweeduizend studenten, die met een betoging uiting wilden geven aan hun ontevredenheid over het gebrek aan geld en ruimte voor universitaire acti viteiten. Op de boulevard Saint Michel wierpen de studenten stenen naar de politie, die de betoging had verboden en kracht dadig optrad. Na tien minuten ver spreidden de studenten zich. De politie deelde later mee, dat onge veer 200 betogers zijn gearresteerd. De Amerikaanse presidentiële fa milie, gefotografeerd op weg naar de methodistische kerk van Mount Vernonwaar zij de traditionele dienst ter gelegenheid van „thanks- givingday" zouden bijwonen. w President Johnson en zijn echtgeno- te werden vergezeld door hun doch ters Lucy Baines midden op de bo venste trede) en Linda Bird rechts op de bovenste trede). De Sowjet-l'nie heeft een beroep op En geland gedaan een nieuwe poging te on dernemen om de spanning tussen Mos kou en Washington te doen verminderen, zo is verklaard door gezaghebbende di plomatieke zegslieden. De Russische eerste vice-premier, Anas- tas Mikojan, die in het afgelopen week einde naar Washington was gevlogen om de begrafenis van wijlen president Kennedy bij te wonen, had in de Ame rikaanse hoofdstad een ontmoeting met de Britse premier, Sir Alec Douglas- Home. Bij deze gelegenheid verzocht hij Engeland op te treden als een „eerlijke makelaar" tussen oost en west en ver dere contacten tussen de machtige blok ken te bevorderen. dioprogramma en nu vindt men aan de 's-Gravenlandseweg te Hilversum op eens, dat Mies veel te agressief is ge bleken: de rol van VARA-Mies in „Zo is het toevallig ook nog 'ns een keer" zou onverenigbaar zijn met de lieve plaats, die voor A.V.R.O.-Mies was ge reserveerd. Zo langzamerhand wordt het I toch wel een dolle boel in de Nederland se samenleving. Hoe liggen de feiten De VARA start met een" satirische t.v.- rubriek, waarin zonder veel compassie 1 een aantal figuren flink op de hak wordt genomen, geen gaaf uit de verf gekomen orogramma, maar een eerste poging om een Nederlandse versie te produceren van een Engels voorbeeld. Dat programma schokt "een hoop mensen, ze ergeren zich er aan. Goed, wat doet men in zo'n geval De knop omdraaien en overgaan tot de orde van de avond. Maar nee, daartoe besluiten de geërgerden niet, instede daarvan zitten zij het program ma uit en gaan woedende dingen zeg gen over mevrouw Mies Timp-Bouw man. Akkoord, ook dat is nog accepta bel: waarom zou men (als men daar zin in heeft) niet eens lekker fris van de lever zeggen hoe men over een program mamedewerkster denkt. Maar laat dan de zaak afgedaan zijn: er zijn ten slotte héél wat meer dingen in dit leven waar over men zich druk kan en móet maken. Helaas, de gekwetsten leggen zich er niet bij neer: schrijven brieven en inge zonden stukken en daarin beginnen zij het oude vertrouwde Miesbeeld af te breken, Mies van het dorp. En snikkend wordt opnieuw uitgeroepen: zij is van haar voetstuk gevallen. We kunnen er eerlijk gezegd niet bij. Zou mevrouw Mies Timp-Bouwman van een voetstuk zijn gevallen omdat ze onlangs aan een blijkbaar slecht-geval- len programma heeft meegewerkt Als we het goed begrepen hebben was het voetstuk ontstaan na de beroemde ma rathon rond „Het Dorp". Men heeft haar toen in de hoogte gestoken niet ten onrechte omdat zij kans zag een hele natie geestdriftig te maken voor een bepaald doel. Een grote verdienste. Maar wordt die verdienste nu ook maar een millimeter minder omdat ze in een ander programma een aantal mensen het niet naar de zin maakt Weineen immers. In welk een kramp zou mevrouw Mies Timp-Bouwman voortdurend moeten le ven om niet het gevaar te lopen dat door het een of ander optreden haar hei- ligenkrans van Het Dorp in stukken stoot. Gelukkig heeft zij zich voor die kramp weten te behoeden. Het laatste bericht over deze (over trokken) zaak komt dus van de A.V.R.O. Mies de agressieve zou onver enigbaar zijn met de Mies de lieve. Een vreemde redenering; vóór „Zo is het toe vallig ook nog 'ns een keer" kon ze dit I programma wel doen, nu plotseling niet meer. Het waarom ontgaat ons alweer. Waarom zou een geroutineerde radio- en t.v.-kracht niet twee totaal verschil lend-geaarde programma's kunnen ma ken Dat komt meer voor. We geloven dat de kwestie-Mies een meer dan over dreven aangelegenheid gaat worden in deze lage landen. De aandacht, de afge lopen weken aan dit geval besteed, was een betere zaak waardig. OP TWEE PUNTEN in Zeeland is vrijdag de viering van de her denking „150 jaar koninkrijk" aardig uit de verf gekomen: in Zierikzee en in Wolphaartsdijk. Dat gebeurde in beide gevallen met een zwierig stukje toneel, waarin de bevrijding in 1813 van het Franse bezettingsjuk een rake typering kreeg. Dat de schooljeugd daarbij in de eerste plaats werd ingeschakeld, spreekt vanzelf. De Zierikzeese Concertzaal heeft in totaal 1600 schoolkinderen boven 10 jaar een klein uurtje vastgehouden toen een toneelgroepje van acht leerlingen van dezelfde scholen de eenakter „De Edelachtbare onderduiker", geschreven door de echtgenote van de burge meester, mevrouw E. Dijck- meester-jonkvrouwe De Brauw, op de planken bracht. Een stuk je historie dat de ondertitel mee kreeg „De bevrijding van Zie rikzee in 1813". In de avonduren zorgde de Oranjevereniging voor een vertoning van de film „Wederzijds". In Wolphaartsdijk heeft een grote kindermenigte het feestprogramma vrijdagmiddag ingezet met een zang- hulde voor het raadhuis. Daarna en 's avonds nog een keer, was er in het dorpshuis de opvoering te zien van het bevrijdingsspel 1813, dat me vrouw A. Rutgers van der Loeff- Basenau voor de herdenking heeft geschreven. Een toneelgroepje onder regie van de heer L. P. Pieterse uit Oud-Sabbinge zorgde daarvoor. In vier voorstellingen van ruim een half uur kreeg de schooljeugd van Zierikzee een anekdote op het toneel te zien, die zich afspeelde in de keu ken van een herenhuis aan de Oude Haven op het randje van de Franse tijd, toen de Engelse vloot al op de Oosterschelde klaar lag. De Franse bezetters voelden zich niet zeker meer in de Zeeuwse stad. Vooral in de bij de val van de Bataafse Repu bliek afgezette burgemeester, mr. W. A. de Jonge een man met ge zag en bemind brj de burgerij za gen ze een gevaar. Daarom wilden de Fransen hem nog even vlug als gijzelaar naar hun land overbrengen. Maar bij dit plannetje hadden ze buiten enkele nog steeds kordate stedelingen gerekend en ook buiten een soldaat van het eigen garnizoen, die zijn hart had verpand aan de dienstbode van het huis. Mr. de Jonge dook onder in de kelder en de soldaat wist door een manhaf tig optreden al zijn kornuiten buiten het patriciërshuis te houden. Kort daarop kon de Fransman verklaren, dat hij nooit meer naar zijn land zou terugkeren en in Zierikzee een eer zaam beroep zou kiezen. Een Engel se boodschapper van de vloot kon zich in dezelfde Zierikzeese woning een keukenmeid uitkiezen, die door de eeuwen heen Mina heeft geheten. Het was een simpel gegeven, dat echter de sfeer van 150 jaar terug speels en begrijpelijk tekende. De schrijfster, mevrouw Dijekmeester had voor een spitse dialoog in echt Zierikzees dialect gezorgd en de drie meisjes en vijf jongens van de verschillende scholen voor voortge zet onderwijs lieten hun medeleerhn- (Zie slot pag. 2 kol. 6) De Franse minister van landbouw, E. Pisani, heeft gisteren in een door radio Europa nr. 1 uitgezon den vraaggesprek gewaarschuwd, dat Frankrijk zijn houding ten aanzien van Europa zou verande ren, wanneer de landen der Euro pese Economische Gemeenschap (E.E.G.) het niet eens zouden kun nen worden over een gemeenschap pelijke landbouwpolitiek. „De gemeenschappelijke markt zal mis lukken, wanneer wij er niet in slagen te doen, wat nog gedaan moet worden", zo verklaarde de minister. Hij meende, evenwel, dat er vóór het einde van het jaar overeenstemming bereikt zou kun nen worden. Minister Pisani sprak over de menings verschillen met West-Duitsland. in het bijzonder ten aanzien van de eenmaking der prijzen. De oorspronkelijke eisen van bepaalde E.E.G.-landen waren niet met elkander verenigbaar en „wij zoeken naar compromissen". „Wanneer een compromis de eenheid van de gemeenschappelijke markt en de ge leidelijke opbouw ervan in gevaar brengt is het onaanvaardbaar. Wij hebben in dit opzicht nooit toegegeven. Wanneer ech ter een compromis een land en staat wil stellen zich aan een situatie aan te pas sen, zullen wij het aanvaarden, omdat de gemeenschappelijke markt een geleide lijk tot stand komend bouwwerk" is, dat de goedkeuring van allen moet hebben en dat zo weinig mogelijk sectoren moei lijkheden moet opleveren", zo verklaarde minister Pisani.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1