GEEN AKKOORD OVER DE SALARISSEN VOOR OVERHEIDSPERSONEEL Mr. Toxopeus neemt nu zelfstandig beslissing Volgende week weer beraad in stichting over minimum Streven naar nieuwe Amerikaanse grootheid Middelburgs-Vlissings bouwproject van 767 huizen gestart Duiveltje Meegenomen BIJ OVERLEG - Koningin ontvangt ambassadeurs Johnson in radio- en Lv.-rede: PRIJS KOFFIEMELK OMLAAG Washington voorziet nog geen topges] ;prek Aanslaggrens wordt verhoogd tot 10.000 Wennen aan veel hogere huren" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN T opgeheimen in de post Pagina 3 twee chr. bonden onder voorbehoud akkoorddrie organisaties tegen Geen bewijs, dat twee mannen op Kennedy schoten Afgewezen Spoedbeslissing Voorstellen KNELPUNTEN: OVERWERK, VAKANTIETOESLAG EN WINSTDELING j^AKtliin Bedrijfstakken Zaterdag vlaggen de overheidsgebouwen Duidelijker Cape Canaveral herdoopt in Cape Kennedy BURGEMEESTERS SLOEGEN EERSTE PAAL Papieren Goed contact Geen aanhangsel 206e jaargang - no. 281 PR0VI1CIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b. g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Temeuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee; red. tel. 2425, adm. tel. 2094 Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). .Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Vrijdag 29 november '63 De gisteren gehouden afsluitende besprekingen in de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, die gevoerd zijn in aanwezigheid van de minister van binnenlandse zaken mr. Toxopeus en die tot onderwerp hadden de salarismaat regelen ten behoeve van het overheidspersoneel in 1964, hebben niet tot overeenstemming geleid. verruimde toepassing van artikel 18 van het B.B.R.A., strekkend tot extra hono rering van zeer verdienstelijke ambte naren. 4. Uitbreiding van ae mogelijkheid van bevordering op grond van diensttijd door daarvoor in aanmerking te brengen allen met een salaris van 472,per maand (schaal 20) of minder, die twintig jaar in rijksdienst zijn en sinds zes jaar het voor hen geldende maximumsalaris heb ben genoten. 5. Verzachting van de gemeenteclassifi- catieaftrek conform de richtlijnen voor het vrije bedrijf door de uiterste uurloon- verschillen te brengen van 8 cent op 6 cent per uur, gepaard aan een overeen komstige wijziging van de aftrek gel dende voor de tweede en derde klasse. 6. Regeling van het minimumloon op dezelfde wijze als nog zal geschieden voor het vrije bedrijf. (Van onze Haagse redactie) Alleen de R.-K. Centrale en de Prote stants Christelijke Centrale van Over heidspersoneel bleken bereid, nadat de minister op enkele secundaire punten nog toezeggingen had gedaan, de voor stellen van de regering te aanvaarden, zij het dat zij zwaarwegende bezwaren bleven koesteren tegen de opvattingen Donderdag heeft H.M. Koningin Juliann in het paleis Hibis ten Bosch te Den Haag drie ambassadeurs, die hun ge loofsbrieven kwamen aanbieden, ontvan gen. Hieronder ziet men de aankomst van de ambassadeurs bij het paleis. Dr. Manuel Antonio Duran Barrera van de Dominican ise republiek. van de regering ten aanzien van de uit kering ineens en de financiering uit de trend van enkele verbeteringen van de bezoldiging van het lagere en middelbare personeel op maandsalaris. De A.C.O.P., de B.V.O.P- en de centrale van hogere ambtenaren zijn niet akkoord gegaan met het totaal der voorstellen, waarvan het voornaamste is een loonsverhoging ineens op 1 januari 1964 van tien pro cent. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van justitie heeft de berichten tegengesproken dat er een film is, waar op een tweede man zichtbaar is die schoten op Kennedy lost. Hij merkte op, dat er wel een amateurkiekje is, waarop de bovenverdieping van het schoolbe- hoeftenpakhuis voorkomt Dit kiekje wekt de indruk dat op de zes de verdieping een man met een andere man voor een raam staat. Maar dat is gezichtsbedrog, aldus de woordvoerder, die ontkende dat er een duidelijke aan wijzing zou bestaan voor de aanwezig heid van een tweede moordenaar. De man die Kennedy neerschoot zat achter een raam op de vijfde verdieping van het gebouw. De minister heeft dus een uitkering in eens met name voor het jaar 1964 afge wezen. De centrales hebben dat ter con ferentie ernstig betreurd. Eveneens wa ren de centrales teleurgesteld over de afwijzing door de regering van hun voor stel om voor het lagere en middelbare personeel op maandsalaris, enkele ver beteringen in te voeren, met name om dat naar de opvatting van de regering elke verbetering voor deze groepering uit de trend zou moeten worden bekos tigd. De centrales hadden deze laatste verbetering extra gefinancierd willen Nu er geen overeenstemming is be reikt, zal de minister zelfstandig be slissen wat hij ten aanzien van de sa- le.rissen van het overheidspersoneel zal doen, zo heeft mr. Toxopeus gis teravond op een persconferentie op zijn departement meegedeeld. De be slissing denkt hij spoedig, in elk ge val volgende week, te nemen. Hij zal daarbij naar mag worden aange nomen zijn op 19 november j.l. in de ver gadering van de centrale commissie aan de organisaties voorgelegde voorstellen tot grondslag nemen. Hij is van oordeel, dat dit aanbod royaal genoemd kan worden en dat hij in het algemeen ge sproken niet bij het bedrijfsleven achter blijft. De voorstellen van de regering op 19 no vember j.l. luidden: 1. In het systeem van de trendmatige verhogingen der ambtenarensalarissen wordt geen wijziging gebracht- Dit be tekent dat in de tweede helft van 1964 een nacalculatie zal plaatsvinden van de in het vrije bedrijf gerealiseerde verho gingen, inclusief de gedifferentieerde verhogingen per onderneming. Als prognoses op die trend worden de salarissen der ambtenaren op 1 januari 1964 verhoogd met 10 procent, vermeer derd met het percentage van de nacalcu latie 1963 ten bedrage van 0,6 procent. Aan achterstallig salaris zal worden uit betaald 0,2 procent, zulks ir verband m~t het tijdstip van het aflopen van de collectieve contracten in het bedrijfsle ven. 2. Afschaffing van de verdienstebelomng voor de ambtenaren op weeksalaris door het gemiddelde daarvan ad 8 procent op te nemen in de salarissen, gepaard gaande met een structuurwijziging van deze salarissen, tengevolge waarvan mede in verband met het feit dat het geldende percentage van verdienstebe lomng aanmerkelijk lager ligt dan de in het vrije bedrijf geldende percentages het percentage van de algemene loonsom stijgt met 0,18 procent. 3. Opening van de mogelijkheid tot een Dr Luis Carlos Tragorri van Columbia. Werkgevers en werknemers nog niet akkoord Het bestuur van de Stichting van den Arbeid, dat gistermiddag in Den Haag was bijeengekomen om een formulering te vinden voor het begrip „minimum-inkomen" zal op 5 december nogmaals over deze zaak vergaderen. Men is het gister middag niet eens geworden. Knel punten hierbij zijn: overwerk, va kantietoeslag en winstdeling. Ir. J. Bosma, vice-voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond merkte na afloop van de bijeenkomst van gistermiddag tegenover journalisten op dat men, voordat men in het bestuur van de stichting iets afspreekt op dit stuk toch wel zeker moet weten dat men het met elkaar eens is. Zover is het nu nog niet, maar de heer Bosma was geenszins pessimistisch. De werknemers blijven bij hun eisen van een minimumloon van, zoals N.V.V.- voorzitter Roemers het uitdrukte, tien tientjes. De werkgevers wensen dat de kwestie per bedrijfstak geregeld wordt, omdat er zoveel verschillen bestaan per bedrijfstak. De heer Roemers heeft nog medegedeeld, dat als de,zaak zonder richtlijnen op cen traal niveau aan het overleg per be drijfstak zou moeten worden overgelaten de kans groot is dat er in bedrijfstakken, waarin de omstandigheden minder gun stig zijn dan andere, niets komt. In Delft mag een timmerman niet wo nen temidden van mensen, die werk zaam zjjn in intellectuele beroepen. De bewoners van een bepaalde buurt achten de sociale status van deze handarbeider namelijk niet dusdanig, dat hij zou pas sen in het milieu van degenen, die in de overige panden van deze wijk zijn ge huisvest. Daarom mag hij er als huurder niet in. Dat is daar mogelijk, omdat het bewuste huis deel uitmaakt van een complex, dat wordt bestuurd door een vereniging van huiseigenaren. En in de statuten van deze vereniging komt een bepaling voor, dat nieuwe bewoners niet worden toegelaten wanneer naar rede- lijkheid en billijkheid niet van de omwo nenden kan worden verwacht, dat zij daarmee akkoord gaan. Op grond van deze bepaling dus is de timmerman overigens een man op wie niets valt aan te merken geweigerd. Zijn beroep is gewoon „fout". Als wij die timmerman waren, zouden wij ons mijlenver verheven achten boven de brave burgertjes, die zo be zorgd zijn over hun sociale status. Als wij die timmerman waren, zouden wij geen moment meer overwegen in die buurt te gaan wonen: wij zouden name lijk een nette buurt prefereren boven een wijk waarvan de bewoners er blijk van hebben gegeven er nogal een smoezelig en troebel denkpatroon op na te houden. En als wij die timmerman waren, zouden wij ons in bijzonder goed gezelschap voe len: de stichter van de christelijke religie is opgegroeid in een timmermansgezin in Nazareth. Maar we zijn die timmerman niet, we zijn wél Nederlander en voelen ons daarom beschaamd, dat in ons land zaken als deze Delftse discriminatie kunnen voorkomen. We pochen hier nog al graag op de libertijnse geest der Ne derlanden, de grote verdraagzaamheid, die ons zo gunstig zou doen afsteken bij andere landen. Laten we maar niet te hard roepen: het gettoduiveltje leeft ook hier. In Delft heeft het zijn satani sche kop laten zien. Hopelijk schrikken er héél veel mensen van. De moeilijkheid is, zo verklaarde hij nader, dat de bedrijfstakken zo hete rogeen zijn. Een formulering die voor een aantal bedrijfstakken zonder enig bezwaar zou kunnen gelden, is voor andere bedrijfstakken niet toe te pas sen. De omstandigheden verschillen. De heer Bosma noemde het uitermate lastig om in een centraal overleg als dat in het bestuur van de Stichting van den Arbeid alles onder een noemer te vatten. „Dat is eigenlijk de kern", zo voegde hij er aan toe. Mevrouw Jacqueline Kennedy heeft woensdag, in gezelschap van haar zwager Robert Kennedy, wederom 3en bezoek aan het graf van haar man op Arlington gebracht. In verband met de officiële herdenking van het 150-jarig bestaan van de Ne derlandse staat op zaterdag 30 novem ber 1963 heeft de regering besloten, dat op deze dag van de rijksgebouwen de Nederlandse vlag met oranjewimpel wordt uitgestoken. De minister van bin nenlandse zaken heeft Gedeputeerde Staten van de provincies en de gemeen tebesturen uitgenodigd hetzelfde te doen. Ir. Bosma verklaarde verder dat de standpunten over de zaak van het mini muminkomen duidelijker zijn geworden. Werkgevers zullen zich nu beraden over het standpunt van de werkgevers. De werknemers staan er op dat overwerk, vakantietoeslag en winstdeling niet tot het minimuminkomen moeten worden gerekend. President Lyndon Johnson van de Ver enigde Staten heeft donderdagavond in zijn eerste radio- en televisierede tot het Amerikaanse volk, gezegd dat de moord op zijn voorganger, president Kennedy, bedoeld was om verdeeldheid te zaaien onder het Amerikaanse volk, maar dat liet er in tegendeel hechter door was aaneengesmeed. President Johnson, wiens rede liet hoog tepunt vormde van een bedrukte natio nale dankdag, zei dat de Amerikanen ondanks de dood van Kennedy veel had den om dankbaar over te zijii. Hij vroeg hun om hulp en gebed voor zijn nieuwe taak. „Een groot leidsman is heengegaan", al dus de Amerikaanse president, „een grote natie moet voortleven. Het verle den kunnen we niet achterhalen, maar de toekomst is aan ons." President Johnson zei dat hij vastbeslo ten was om, „vanaf dit tragische uur", samen met het Amerikaanse volk te streven naar „nieuwe Amerikaanse grootheid". President Johnson memoreerde dat de twee eerste burgers die hem hun steun hadden aangeboden op zijn eerste dag als president, zaterdag 23 november, de oud-presidenten Dwight D. Eisenhower en Harry S. Truman waren geweest. Hij brak een lans voor verdraagzaamheid van alle Amerikanen en zei dat hij vijf presidenten het Witte Huis had zien be wonen Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Truman, Eisenhower en John F. Kennedy. Elk dezer presidenten, aldus Johnson, droeg als zwaarste last de toenemen de haat van zijn eigen landgenoten. Het lot van dit ambt is het lot van ons allemaal, vervolgde hij. „Het zou beter, het zou gezonder, het zou Amerikaanser zijn als Amerika zijn fortuin en energie zou besteden aan het oplossen van vraagstukken in plaats van aan het spuien van venijn en haat". Johnson sprak aan het einde van de eer ste dag van het thanksgivingweekeinde De president deelde in zijn rede mede, dat de raketbasis Cape Canaveral ter nagedachtenis van zijn vermoorde voor ganger is herdoopt in „Cape Kennedy", Een door het ministerie van economische zaken ingesteld onderzoek naar de prij zen van koffiemelk heeft aangetoond, dat de prijzen één tot vijf cent boven het geoorloofde peil liggen. Van maandag a.s. af zullen de prijzen het niveau van 2 november j.l. met niet meer dan 7 cent per liter te boven gaan. De oude, door het ministerie bestreden prijsverhoging, bedraagt 8 tot 12 cent per liter. Per halve liter wordt de prijsverhoging 4 cent (thans 5 cent), per 0,4 liter 3 cent (nu 4 tot 5 cent), per driekwart liter 5 cent (nu 6 cent) en per 0,2 en 0,25 liter 2 cent (nu 3 cent). De economische controledienst onder zoekt thans of de leveranties van bak stenen en dakpannen en van enige an dere bouwmaterialen met de prijsverho gingen waartoe zij onlangs zijn overge gaan, zijn vooruitgelopen op de loons verhogingen van 1 januari a.s. In Amerikaanse regeringskringen verwacht men voorshands geen ontmoeting tussen president John son en premier Kroesjtsjew van de Sowjet-Unie, tenzij zich een ernsti ge crisis zou ontwikkelen die een dergelijk topgesprek noodzakelijk naakt. Ook verwacht men dat, na de eerste sug gesties, de aandrang van Russische zijde wel zal verminderen. Het Kremlin zal het zo vroeg nog niet op onaangenaam heden willen aansturen. Wel zal Johnson, vermoedelijk begin volgend jaar, met de Gaulle, Douglas- Home en Erhard confereren. Aanvanke lijk dacht men aan een soort westelijke topconferentie doch de houding van de Gaulle is ten opzichte van verscheidene grote problemen nog altijd afwijzend en het Witte Huis wil daarom een soort confrontatie vermijden. Minister Biesheuvel heeft dezer dagen in zijn memorie van antwoord aan de Kamer meegedeeld, dat hij kennis heeft genomen van een brochure, uitge geven door de gemeente Yerseke in sa menwerking met het E.T.I. onder de titel „Een bedreigde gemeenschap". Er wordt in dit boekje aangedrongen op een collectief compensatieprogram, dat snel en doortastend zou moeten worden uit gevoerd met steun van het rijk. Maar deze materie hoort niet onder „landbouw en visserij" vindt de minister, al is hij wel bereid -indien daartoe aanleiding bestaat in overleg te treden met zijn ambtgenoten, tot wier competentie deze aangelegenheid wél zou behoren. Wij be grijpen zo'n antwoord niet. Waarom zegt die man niet simpel: „hoor eens vrien den, het is duidelijk, dat U die zaak bjj mjj aan de orde stelt, ten slotte ben ik visserijminister, maar als we het strikt formeel zien dan hoort de kwestie thuis onder sociale zaken en verkeer en wa terstaat. Ik zal evenwel met mijn beide collega's deze zaak onmiddellijk opne men ik sta voor de visserijbelangen! en U hoort er meer van. Punt". Maar nee. er wordt weer een omtrekkende be weging gemaakt „indien er aanlei ding bestaat, dan ben ik bereid in over leg te treden men is weer bang zich aan het koude Oosterscheldewater te branden. Zoals de hele geschiedenis van de schaderegeling één historie van departementale omzichtigheden vormt. O, nee: er is één uitzondering, namelijk die ene keer, toen de Kamer flink kwaad was over het gesol met de oesterproef. Toen werden er plotseling hele dappere toezeggingen gedaan, waartpj het ove rigens verder gebleven is. Het bij die ge legenheid toegezegde stuk ligt pas nu bij de Raad van State. Men begrijpt blijkbaar in Den Haag niet, dat al deze omzichtige formuleringen langzamer hand in Zeeland met een bitter hoonge lach worden begroet. Enfin, we weten nu weer dat de minister als daartoe tenminste aanleiding bestaat wel be reid is om eens met zijn collega's te pra ten over een compensatieprogramma voor Yerseke. Das weer meegenomen Bij de Tweede Kamer is gisteren een wetsontwerp ingediend tot wij- De eerste Russische vice-premierAnas- -iging van de inkomstenbelasting tas Mikojan, is ervan overtuigd dat het en van de loonbelasting. Hierbij ™„ïi" J™* ."O^steld met ingang van zet. Mikojan zei dit tijdens de tussen- het kalenderjaar 19o4 de aanslag- landing van zijn vliegtuig op Gander, in ?rens te verhogen van 8.650,— New-Foundland. fot 10.000,- Midhat Gom'a van Jordanië. Burgemeester mr. J. Drijber van Middelburg en loco-burgemeester W. Poppe van Vlissingen hebben gisteren het startsein gegeven voor een gezamenlijk in beide steden uit te voeren bouwproject van 767 wo ningen. Beide burgemeesters hul den zich daartoe in het voor hen al min of meer vertrouwde heiwer- kerskostuum om de eerste paal te slaan voor 391 Middelburgse en voor 376 Vlissingse huizen. Mr. Drijber verrichtte deze handeling in het uitbreidingsplan Zuid voor 284 eengezinshuizen in deze nieuwe woonwijk en voor 107 koopwonin gen in het uitbreidingsplan Grif fioen H. De heer Poppe toog aan het werk voor 228 eensgezinshui zen, 128 etagewoningen 4-hoog en 20 galerijwoningen, gesitueerd bo ven een winkelcomplex, in het uit breidingsplan Pauwenburg, Zoals bekend mag worden verondersteld geschiedt deze woningbouw opgezet in samenwerking met beide gemeenten in opdracht van de Exploitatiemaat schappij Scheveningen (E.M.S.) N.V. Zij valt binnen het kader van de speciale regeling, die getroffen is tussen het mi nisterie van volkshuisvesting en bouwnij verheid en de E.M.S., waarbij de minis ter extra bouwvolume voor arbeidsbe sparende bouw in de vrije sector be schikbaar heeft gesteld. In beide ge meenten worden de werkzaamheden als in één project door dezelfde aannemers firma, namelijk Van Vliet en van Duist uit Rotterdam, uitgevoerd in het ar beidsbesparende systeem Pronto. Bij huizenbouw behoren ook allerlei gewichtige papieren. Een van de be langwekkendste stukken is de rijks goedkeuring en die kwam de hoofdin genieur-directeur van volkshuisves ting en bouwnijverheid in Zeeland, ir. D. Huisman, gisteren zowel in Mid delburg als in Vlissingen aan de ge meentebesturen en de opdrachtgevers aanbieden. Wat dat betreft zat de zaak dus ook „rond"... In Middelburg, waar de eerste paal het eerst de grond opzocht, heette mr. J. v. d. Wiel als lid van de raad van bestuur van de E.M.S. zijn genodigden in de gro te ontvangsttent welkom. Hij wees er daarbij op, dat de heer R. Zwolsman, door gTiep aan bed gekluisterd, niet aan wezig kon zijn. Mr. Van der Wiel ver klaarde voorts, dat de E.M.S. een speci aal contingent van 6000 woningen ge durende 3 jaar elk jaar 2000 toege wezen kreeg om uit te voeren in ar beidsbesparende bouw. Hij wees er op, dat na Middelburg en Vlissingen de eerstkomende dagen nog in meerdere steden de eerste palen geheid worden voor deelcontingenten. Hij verklaarde verheugd te zijn over het goede contact tussen de E.M.S. en de beide gemeentebesturen. „De E.M.S. zal een goede woning laten bouwen, niet alleen wat het buiten aanzicht betreft, maar ook om er in te wonen", verzekerde de heer Van der Wiel, die er ten slotte aan herin nerde, dat de heer Zwolsman een bij zonder plaatsje in zijn hart voor Zee land ingeruimd heeft. Over het feit, dat de E.M.S. na de start, die gemaakt werd met de bouw van een motel te Westkapelle, gisteren met het dubbele woningbouwproject nog duide lijker voor het Zeeuwse voetlicht trad, toonde burgemeester Drijber zich in een toespraak bijzonder verheugd. De verwezenlijking van dergelijke plan nen bewees volgens mr. Drijber immers, dat de ontwikkeling van Zeeland op gang komt en dat grote beleggers daar in vertrouwen hebben. „Dit inspireert de Zeeuwse bestuurders om met verdubbel de kracht op de ingeslagen weg voort te gaan", verzekerde Middelburgs burge meester. Nadat de vaststelling van het uitbrei dingsplan-Zuid, de aankoop van gronden en het bouwrijp maken ondanks moei lijkheden in een vlot tempo tot stand waren gekomen is de sprong naar Zuid toch nog later gedaan dan Middelburg gedacht had, zo verklaarde mr. Drijber. Hij lichtte toe, dat het verre van eenvou dig gebleken is om de grote woningcon tingenten van de E.M.S. en de gemeente zelf tegen een verantwoorde en voor de minister aanvaardbare prijs aanbesteed te krijgen. Deze vertraging is vanzelf sprekend te betreuren, maar het tijdstip van aanbesteding, juist in een periode van grote loonohzekerheid, is voor dit verloop volgens de burgemeester een voldoende verklaring. Daar de industrieën zich echter ook niet dagelijks vestigen, noemde mr. Drijber een iets geleidelijker uitbouw- van Zuid daarom wel aanvaardbaar. Hij legde de nadruk op „iets", omdat in Zuid ook veel Middelburgers ko men te wonen, die niets met het Sloe te maken hebben. Gedurende 3 jaar zal het woningcontingent namelijk grotendeels voor Zuid zijn bestemd, omdat er momenteel geen andere bouwgrond voor woningwetbouw be schikbaar is, terwijl Zuid voorts een echte Middelburgse wijk moet wor den, geen aanhangsel, waarin gezin (Zie slot pag. 2 kol. 3) Deze grens bepaalt in belangrijke mate of ten aanzien van loontrekkenden kan worden volstaan met het heffen van loonbelasting, dan wel of zij tevens in de inkomstenbelasting dienen te worden betrokken. In de memorie van toelichting zegt de staatssecretaris van financiën dat in verband met de te verwachten loonstij ging de vérhoging van de aanslaggrens wat verder dient te gaan dan die van de loongrens voor de sociale verzekeringen. Aldus kan worden voorkomen dat bin nen afzienbare tijd wederom een voorstel tot verhoging van de aanslaggrens zou moeten worden gedaan. De staatssecretaris overweegt verder dat een zeker vooruitlopen op de toe komstige ontwikkeling van de loongrens voor de sociale verzekeringen tevens een bijdrage levert ter vergroting van de be reidheid tot het verrichten van over werk. Een verhoging van de aanslag grens tot niet meer dan 8.950,zou immers voor belangrijke groepen van werknemers in de regel niet kunnen voorkomen dat zij ten gevolge van het verrichten van overwerk in de inkom stenbelasting moeten worden betrokken. Dit zou evenwel betekenen dat het voor deel dat gelegen is in het gunstige loon belastingregime voor overwerkloon, voor hen teloor zou gaan. Dit tarief voor overwerk blijft ongewijzigd. t Van de loden die in de tijd van Hitier Duitsland hebben verlaten, keren er nu gemiddeld 20 tot 30 per maand naar West- Berlijn terug. Aldus heeft de loco-burge meester van dit stadsdeel, Albertz, meege deeld. Hij deed een beroep op de Westberlij- ners om alles In het werk te stellen, opdat de teruggekeerden zich spoedig thuis zullen gevoelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1