AKKOORD BEREIKT OVER DE C.A.0. VOOR METAALINDUSTRIE Loonsverbetering van 8.1 pet; meer vakantie De Gaulle gaat volgend jaar weer naar de V.S. Minister Biesheuvel over proef in Waddenzee C.A.0.1964: Discussie Onjuiste pro bleemstelling PRESIDENT KENNEDY IN DE STATEN-GENERAAL HERDACHT Loongrens sociale verzekeringen per 1 ian.: f 9700 Geen wijziging in Amerikaanse politiek Verhoging van het agrarisch prijspeil onontkoombaar Nog geen regeling verpachting oester- en mosselpercelen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Hei-hei in de dubbelstad ondernemingsgewijze afwijkingen in beginsel akkoord over minimuminkomen Zakelijk Legaliseren Vakantie Goedgekeurd PRESIDENT JOHNSON PLEEGDE DRUK OVERLEG HERDENKINGSAVOND KAMERVOORZITTERS Premier Marijnen: bewondering en dankbaarheid Moedig mens' Nauw contact met Engeland; weer bezoek van Erhard Nauw contact Erhard Ruby in staat van beschuldiging Middernachtelijk bezoek aan graf van Kennedy Johnson heeft ook een schommelstoel Politie vreesde aanslag op Robert Kennedy Uitsluitsel Weinig zinvol 206e jaargang - no. 279 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT df«1Voq«' Tu B' deiLBo!Len W de Pa?ter. Hoofdredactie: W. Leertouwer ep G. A. de Kok. Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: wal straat 58-60tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911, Zienkzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4*50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Woensdag 27 nov. 1963 Pagina 2 De besprekingen over de nieuwe c.a.o. voor de handarbeiders in de metaalindustrie hebben tot volledige overeenstemming geleid. Onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties van de verschillende organisaties en door de Stichting van den Ar beid, zullen als voornaamste wijzigingen ten opzichte van de hui dige c.a.o. gelden: Verhoging van de loontabellen met 9 procent. De mogelijkheid tot ondernemingsge wijze afwijkingen van de vastgestelde maximumlonen. Hierbij wordt uitge. gaan van door de Stichting van den Ar beid genoemde mogelijkheden. Aan de stichting zal hiertoe door de vakraad om een machtiging worden gevraagd om op verzoek van ondernemingen een dis pensatie van ten hoogste vier procent te kunnen verlenen Van deze mogelijkheid dient voornamelijk gebruik te worden gemaakt om niet rechtens geldende be loningen te legaliseren. Ruimere beloningsmogelijkheden voor ondernemingen waar onder extra bezwa rende omstandigheden wordt gewerkt. Zij kunnen zich hiervoor tot de vakraad wenden, ten einde na 1 januari 1964 voor een eventuele vergunning in aanmerking te komen. Verkleining van het verschil tussen de gemeentegroepen. De bestaande verschil len ten opzichte van gemeentegroep a zullen met 1 cent worden verminderd. Gemeentegroep a-6 komt hiermede te vervallen. Vakantieverlenging. De vakantie zal worden uitgebreid met twee dagen, zo dat zij 15 werkdagen zal bedragen. Minimuminkomen. Hierover is in be ginsel overeenstemming bereikt. De vak raad zal op zeer korte termijn op dit punt een aanvullende publikatie doen. Baart, tevens werknemersvoorzitter van de vakraad, nog de overeenkomst toege licht. Hij deelde mede dat de bondsraad met al gemene stemmen zijn goedkeuring heeft gehecht aan de overeenkomst en de dele gatie heeft gemachtigd de c.a.o. voor 1964 aan te gaan. Deze overeenkomst heeft wederom een looptijd van een jaar. Het artikel 20a over de koppelbazen dat in augustus jl. met behulp van de openbreekclausule in de c.a.o.-1963 is gebracht, is in de nieuwe c.a.o. ge handhaafd. Men is in de vakraad overeengekomen dit artikel te vallen zodra wettelijke regelingen op dit stuk feit zijn geworden. De heer Baart zei reden te hebben om aan te Zie slot pag 3 kol 2) Ir. K. van der Pols, voorzitter van de sociale afdeling van de stichting Fe deratie Metaal- en Elektronische In dustrie (F.M.E.) en voorzitter van werkgeverskant van de vakraad, heeft in een toelichting op de bereikte overeenstemming meegedeeld dat de onderhandelingen lang hebben ge duurd, zeer zakelijk waren en in een goede stemming zijn gehouden. Wat het minimuminkomen betreft wil de de heer Van der Pols niet vooruitlo pen op de uitkomst van het overleg dat donderdag hierover in het bestuur van de Stichting van den Arbeid zal wor den gevoerd. De bedoeling van de mogelijkheid tot on. dernemingsgewijze afwijkingen van de vastgestelde maximumlonen is voorna melijk om lonen die vandaag betaald worden en die wel wat boven het toege stane niveau zijn uitgegaan, aldus de heer Van der Pols, te legaliseren. Het vraagstuk van de extra bezwarende omstandigheden waaronder in onderne mingen soms arbeid moet worden ver- De Tweede Kamer heeft dinsdag middag president Kennedy her dacht. De herdenking werd in de loge bijgewoond door de Ameri kaanse ambassadeur John S. Rice en echtgenote. richt: lawaai, stof, hitte, zware lasten e.d., heeft veel bespreking gevergd. In het huidige systeem van werkelassifica- tie is deze arbeid onder extra bezwaren de omstandigheden minder geaccen tueerd geweest dan partijen in de vak- raad nu gewenst achten en daarom is overeenstemming berekit over een ac centverschuiving die mede gezien moet worden als een bestrijding in het kader van het euvel der koppelbazen. Men heeft nu de mogelijkheid om, met een loonniveau dat meer harmonisch past in het geheel, eigen mensen voor deze ar. beid aan te trekken. Wat de verlenging van de vakantie met twee dagen tot vijftien werkda gen aangaat, zei de heer Van der Pols dat het in het algemeen wel zo zal zijn dat de werknemers twee weken aaneengesloten vakantie kun nen opnemen en dat de resterende vijf dagen als snipperdagen zullen kunnen worden aangemerkt. Na afloop van de vergadering van de bondsraad van de Algemene Nederland se Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en de Elektrotechnische Industrie (gis teren in Den Haag gehouden), heeft de voorzitter van deze bond, de heer I. Ir. K. v. d. Pols In de openbare vergadering van zo wel de Eerste Kamer als van de Tweede Kamer is gistermiddag het overlijden van president John F. Kennedy herdacht. De voorzitter van de beide Kamers der Staten- Generaal, respectievelijk mr. J. A. Jonkman en mr. F. J. F. M. van Thiel, spraken een herdenkings woord. In aansluiting op dit in memoriam sprak, namens de regering mr. V. G. M. Marijnen, minister-president. Hij gaf in deze toespraak uiting aan de gevoelens van bewondering en dankbaarheid je gens de plotseling uit ons midden weg gerukte jonge president van de Verenig de Staten. Na herinnerd te hebben aan „enkelen van de grootsten die ons deze jaren ont vielen" (Hammarsskjöld, prinses Wil- helmina en paus Joannes) zei de minis ter-president: „thans doorleeft de mens heid bij de dood van John Kennedy de idealen waarvoor hij streed: uitbanning van vrees voor oorlog, voor honger, voor onrecht en opheffing van de ongelijkheid tussen mensen van verschillende rassen en huidskleur." „Dat is het beeld, dat bij mij uit de honderden reacties, die bij Kennedy's overlijden los zijn gekomen, zich heeft vast gezet: het beeld van de moedige mens John Fitzgerald Ken nedy". Mr. Van Thiel herdacht niet alleen de grote staatsman Kennedy, maar ook de mens Kennedy. „Het best wordt hij als mens getekend", aldus mr. Van Thiel, „door te wijzen op zijn sterke karakter. Hij was de man die voor de moeilijkste beslissingen geplaatst, gedurende zijn gehele leven de volle verantwoordelijk heid daarvoor heeft aanvaard en die consequent de rechte weg heeft gevolgd, zoals hij die de juiste achtte". In zijn toespraak herdacht mr. Jonk man, voorzitter van de Eerste Kamer, president Kennedy als een groot presi dent van een groot volk, die „niet alleen in de geschiedenis van-zijn land, maar ook in de geschiedenis deT wereld een hoogst belangrijke rol heeft vervuld". President Johnson, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in de presidentiële vertrekken van het Witte Huis, heeft gisteren overleg gepleegd met verschillende staats lieden. Een kwartier lang sprak Johnson met president de Gaulle. Na afloop van het onderhoud werd bekendgemaakt dat president de Gaulle vroeg in 1964 weer naar Amerika gaat voor een bespreking met de Amerikaanse president. In Fran se kringen werd vernomen, dat de Gaulle in zijn gesprek met Johnson de geldigheid van het Atlantisch bondge nootschap had bevestigd. De Britse premier Sir Alec Douglas- Home zal begin volgend jaar eveneens een nieuwe ontmoeting hebben met de Amerikaanse president. Tijdens een be spreking, gisteren in Washington beslo ten beide staatslieden „om zo nauw mo gelijk contact met elkaar te onderhou den". De derde, die president Johnson ontving was de Russische vice-premier Mikojan. De Rus verklaarde tegenover verslag gevers, dat hij „een prettig onderhoud had gehad over zaken van wederzijds be lang". Op de vraag of een topconferentie van Johnson en Itroesjtsjew mogelijk Op een vergadering van de Verenigde Naties ter herdenking van president Kennedy heeft de Amerikaanse afge vaardigde, Adlai Stevenson, gisteren ge zegd dat de Amerikaanse politiek geen wijzigingen zal ondergaan. „President Johnson heeft mij verzocht U te zeggen, dat er jegens de Verenigde Naties geen Johnsonpolitiek zal zijn, zo als er ook geen Kennedypolitiek was. Er was en is slechts één politiek van de Verenigde Staten. En deze politiek over leeft het geweld en de mensen", aldus Stevenson. Stevenson zei ook dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten niet zal veranderen. was antwoordde Mikojan dat hjj hier over niet speciaal gesproken had, maar dat Johnson en hij van mening zijn, dat de standpunten van de V.S. en de Sow- jet-Unie inzake dit soort kwesties onge wijzigd zullen blijven. Bondskanselier Erhard van West-Duits- land zal over een paar weken weer naar de V.S. gaan voor overleg met de Ame rikaanse regering en in het bijzonder met president Johnson. Dit verklaarde Erhard na een onderhoud met Johnson. De woordvoerder van de bondsregering, Von Hase, zei inmiddels in Bonn, dat de Westduitse regering volledig vertrouwen heeft in de capaciteiten van de nieuwe Amerikaanse president en in die van zijn regering. Jack Ruby, de man die zondag de van moord op president Kennedy verdachte Lee Harvey Oswald heeft doodgescho ten, is gisteren officieel in staat van be schuldiging gesteld. Een jury heeft hem moord met voorbe dachte fade ten laste gelegd, waarop de doodstraf kan volgen. Ruby's verdediger, Tom Howard, voerde aan dat zijn cliënt bij het plegen van zijn daad „niet bij zijn verstand" was. Hij zal zich beroepen op tijdelijke ontoereken baarheid. Mevrouw Kennedy heeft maandag te middernacht nog 'een bezoek gebracht aan het graf van haar echtgenoot, waar zij bloemen neerlegde. Zij was in gezel schap van minister van justitie Robert Kennedy en twee leden van de geheime politie. Men verbleef een kwartier bij het graf. President Johnson heeft gisteren op zijn eerste werkdag in het Witte Huis een schommelstoel naar de presidentiële ambtswo ning laten brengen. De stoel staat op dezelfde plaats waar de schommelstoel van wijlen president Kennedy stond. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat de nieuwe president de stoel reeds verscheidene jaren in zijn huis had. In het Rijksmuseufn in Amsterdam wordt op het ogenblik hard gewerkt aan de opbouw van de tentoonstel ling „1813-1963". De opening is op 3 december a.s. bij gelegenheid van 150 jaar koninkrijk. Foto: Een Spijkerautomobiel uit 1901 wordt opgedoft. Rechts op de voorgrond een uit het Koninklijk Buisarchief afkomstige loopfiets van koning Willem II, waarmee de prinsenkinderen zich in de paleis tuinen hebben vermaakt. De invloed op het consumentenprijspeil van de maatregelen, die voor de land bouw zijn of in de naaste toekomst zul len worden genomen, is op dit moment niet nauwkeurig te bepalen. Een aantal omstandigheden maakt echter een ver hoging van het agrarisch prijspeil in de naaste toekomst onontkoombaar. De minister van landbouw en visserij, mr. B. W. Biesheuvel, geeft dit als zijn mening te kennen in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de begroting 1964 van zijn departement. Voor suiker dient naar zijn oordeel een produktie-stumulerend prijsbeleid te worden gevoerd om tot een belangrijke uitbreiding van de met suikerbieten be- teelde oppervlakte in ons land te komen. De omstandigheden, die volgens de mi nister tot verhoging van het agrarisch prijspeil moeten leiden, zijn: a. Het proces van prijsaanpassing bin nen het kader van het gemeenschap pelijk landbouwbeleid in de E.E.G., dat voor Nederland vrijwel steeds een geleidelijke verhoging der prij zen zal inhouden. b. De verplichting die Nederland in E.E.G.-verband heeft aangegaan of nog zal aangaan met betrekking tot het verminderen van bestaande sub sidieregelingen (subsidie op brood en andere verwerkte produkten, in de toekomst wellicht ook de subsidies in de zuivelsector). c. De recente ontwikkeling van het in ternationale prijspeil voor tarwe en suiker. d. De noodzaak om verbetering te brengen in de economische positie van de landbouw. De politie van Washington heeft giste ren een grote speurtocht ondernomen op het dak van een gebouw vanwaar men de Ingang van het Amerikaanse minis terie van justitie kan zien, die meestal door minister Robert Kennedy wordt ge bruikt. Een bewaker van een regerings gebouw had namelijk gemeld, dat hij op het dak van het gebouw een man had gezien, die iets bij zich had dat op een geweer leek. Later werd meegedeeld, dat men had vastgesteld dat de man op het dak een arbeider was. Er schenen echter toch voorzorgsmaatregelen te worden genomen. De discussie over het Oosterschelde- havenplan in de Tweede Kamer werd vorige week niet helemaal op een reële basis gevoerd. Het Brabantse ka merlid Assmann betoogde, dat niet tot 1978 moet worden gewacht om met de uitvoering van dit plan te beginnen, waarop de staatssecretaris evenwel ver klaarde, dat wachten tóch noodzakelijk zal zijn. Er zijn daarvoor twee motie ven: de kosten van een havenbekken in de Oosterschelde zullen na afsluiting (1978) veel lager zijn, maar bovendien is er nog ruimte in andere havenge bieden: TerneuzenGent, Sloe, Amster dam, Rotterdam, Delfzijl. Het niet reële van de discussie is, dat op dit ogen blik onvoldoende inzicht bestaat in de behoefte van een dergelijk havenpro ject. De argumentatie van Brabantse zijde is daartoe namelijk te vaag. Zo lazen wij in het Brabants Nieuwsblad van welke krant de heer Assmann hoofdredacteur is dat de Westerschel- de voor Noord-Brabant van groot toe komstig belang is, omdat „het nabij deze zee-arm een eigen diep- water-haven met bijbehorende industrie complexen tot stand wil brengen als een verdere uitbouw en als een soort bekro ning van zijn na-oorlogse industrialisatie. En voorts houdt Brabant het oog op de Westerschelde gevestigd, omdat deze stroom naar het oordeel van de plano logen en van de overheid mettertijd moet toegevoegd worden aan het nationale zeehavenpotentieel, nu onder invloed van de ontwikkeling in West-Europa het vooruitzicht bestaat, dat de Rijn-Maas- Scheldedelta in haar geheel de functie gaat krijgen van poort van Europa. Dit betekent dat de Westerschelde voor Bra bant op de duur een beteken'" kan krij gen, vergelijkbaar met de be: ris wel ke de Nieuwe Waterweg in zijn gehele uitgestrektheid sinds een jaar 8f tien heeft gekregen voor de stad Rotterdam". Bij het lezen van dit stuk vraagt men zich overigens als Zeeuw af: mogen we ook nog meepraten of fungeren we alleen maar als spek-en-bonen-figuren Maar laten we dót verder buiten be schouwing. Waar het hier om gaat is, dat een regering met een argumentatie als hierboven geciteerd niet veel ver der komt. Daarom moet een staatsse cretaris de boot wel afhouden: een zin nige discussie is thans nog niet moge lijk. Wanneer is die tijd dan wel aange broken? Naar ons gevoel moet dan aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats zal het resultaat op tafel moeten liggen van de studie, die de daartoe aangewezen werkgroep voor het Oosterscheldeplan verricht. En in de tweede plaats is er behoefte aan een nota zeehaven- en indus triegebieden in Ne derland, waarin de functies van de be staande havens worden geanalyseerd en waarin een prognose wordt gegeven van de in de toekomst te verwachten ont wikkelingen. In deze laatste studie zou dan ook de vraag behandeld kunnen worden in hoeverre aan deze ontwik kelingen een zekere richting moet wor den gegeven met het oog op andere belangen recreatie, volksgezondheid e.d.). Pas als deze stukken op tafel liggen kan een vruchtbare discussie wórden gevoerd over de vraag of er behoefte is aan een Oosterscheldehaven (een discussie dit tussen haakjes waarin Zeeland minstens zoveel heeft in te brengen als Brabant: het is nu primair een plan op Zeeuws territoir). Wij hopen derhalve, dat de regering nu eens met een (vaak gevraagde) haven nota zal komen. Het gesprek kan dan wat minder irreëel zijn. Over één punt in het betoog van de heer Assmann hebben wij ons met name verbaasd: hij heeft zich afge vraagd of Kreekrakplan en Schelde,- Rijnverbinding niet in die zin gekop peld moeten worden, dat het parle ment geen goedkeuring aan het Neder lands-Belgisch akkoord behoort te hech ten indien niet tot uitvoering van het Oosterscheldeplan wordt overgegaan. Wij vinden dit een onjuiste en niet ac ceptabele probleemstelling: dit van Kreekrakplan tot Oosterscheldehaven- plan gegroeide project is een volstrekt Nederlandse aangelegenheid, waarvan de regering reeds heeft nagegaan of dit in relatie met de Schelde-Rijnverbinding was te brengen. Dat is niet mogelijk gebleken. Nu dat vaststaat gaaf het niet aan deze binnenlandse, louter-Ne- derlandse aangelegenheid te verbinden aan de parlementaire ratificatie van een verdrag, gesloten met een buitenlandse staat, terwijl er tussen het onderwerp van het verdrag en de bewuste binnen landse kwestie geen relatie bestaat. Dat lijkt ons ongeoorloofd. Met even weinig recht kan men de ratificatie afhankelijk stellen van bijvoorbeeld de verhoging van de ambtenarensalarissen. Vermoe delijk zal de heer Assmann weinig bij val ontvangen voor zijn pressiè-pro- bleemstelling. -idhtlii H De minister van landbouw en vis serij, de heer Biesheuvel, ziet voor alsnog geen aanwijzing een rege ling te ontwerpen voor de verpach ting van percelen voor de mosse len- en oestercultuur. Hij merkte op, dat een zeer beperkt aantel per celen toebehoort aan particuliere eigenaren. In de Waddenzee, waar heen de mosselcultuur binnen af zienbare tijd geheel zal zijn ver plaatst is zelfs in het geheel geen sprake van particulier eigendom doch behoren alle percelen tot rijksdomeinen, aldns deelt de heer Biesheuvel mede in een memorie van antwoord op de begroting van 1964 van zijn departement. Naar aanleiding van een desbetref fende vraag in het voorlopig verslag deelt hij voorts mede, dat in de afge lopen maanden ongeveer 50 oester kwekers, die hun bedrijf terstond zul len beëindigen een voorschot hebben aangevraagd. Deze aanvragen worden op het departe ment van financiën onderzocht. Binnen kort zal met de uitbetaling van voor schotten worden begonnen. Het ontwerp van wet tot regeling van de schade voor de oesterkwekers heeft eind september het departement van verkeer en water staat veriaten en is thans om advies naar de Raad van State verzonden. Minister Biesheuvel bevestigt, dat voor de vestiging van een proefproject voor de mosselverwatering een plaats geko zen is bij Züricheroord waarvan niet bij voobaat vaststaat, dat het zout- fehalte van het water er altijd voldoen- e hoog zal zijn. Met opzet heeft de mi nister deze keuze aldus bepaald ten einde experimenteel te kunnen vaststellen, welke grenzen aan het zoutgehalte ge steld dienen te worden, voor een vlotte verwatering en voor de wijze van bewa ring van de gereinigde mosselen bij wel ke een ontoelaatbare mate van kwali teitsverlies bij het transport voorkomt. Alleen dergelijke experimenten kunnen leiden tot een verantwoorde keuze van de plaats, waar de definitieve verwater- installatie zal worden gebouwd. Inder. daad mag worden verwacht, dat de proefnemingen in de Waddenzee inzicht zullen geven over de hydrografische, chemische en bacteriologische eisen, wel ke gesteld moeten worden aan het wa ter en een definitieve kunstmatige ver- wateringsinstallatie. Aan de hand van de verkregen resultaten zal kunnen wor den nagegaan waar aan de Nederlandse kust aan deze eisen zal worden voldaan. Daar er in Zeeland geen facetten in het spel zijn, welke niet in de Waddenzee kunnen worden bestudeerd, zullen de re sultaten van de proefnemingen aldaar wel degelijk uitsluitsel kunnen geven inzake de mogelijkheid tot vestiging van de kunstmatige verwaterinstallatie in Zeeland, aldus de minister. De minister Is er mee op de hoogte, dat mosselkwekers en handelaren teleurge steld en verontrust zijn over 't feit, dat de verwaterproeven niet in Zeeland zul len worden genomen. Zoals uit het voor gaande blijkt houdt echter de keuze van de plaats waar de proefnemingen met het kunstmatig verwateren van mosse len wordt gedaan op zichzelf geen indi catie in ten aanzien van het gebied waar uiteindelijk de kunstmatige verwater, plaatsen zullen komen. Indien de proef zou uitwijzen, aldus de minister, dat kunstmatig verwateren van mosselen op grote schaal niet alleen technisch, maar ook economisch verantwoord uitvoer baar is, zal overleg worden gepleegd met het geïnteresseerde bedrijfsleven en de betrokken autoriteiten. Het komt de minister voorbarig en weinig zinvol voor reeds thans in een beschouwing te treden over de moei lijkheden waarvoor de in Zeeland ge vestigde verwerkende industrie en handel zich zouden zien geplaatst in geval een definitieve verwaterpldats in het noorden des lands zou worden gevestigd. Juist omdat de factoren zoutgehalte, slibgehalte en bacteriologische verontrei niging op tal van plaatsen aan de kust van de Waddenzee minder gunstig zijn dan op diverse plaatsen in Zeeland, le nen proefnemingen in de Waddenzee zich bij uitstek tot het bepalen van de te stellen minimumeisen. Om na te gaan op welke plaatsen in Zeeland een kunstma tige mosselverwaterplaats gebouwd zou kunnen worden, kan worden volstaan met analysering van aldaar voorkomend zeewater" en met de toetsing van deze gegevens aan de met de proefinstallatie aan de Waddenzee verkregen inzichten. Het bouwen van een tweede proefinstal latie in Zeeland komt de minister daar om overbodig voor. De minister van sociale zaken en volksgezondheid dr. Veldkamp, heeft in een nota van wijzigin gen de Tweede Kamer voorge steld de loongrens voor de so ciale verzekeringen per 1 ja nuari op 9700 gulden te bren gen. De minister zegt in de toelichting, dat hij het wenselijk vindt het gezamen lijk effect van de ioons- en prijsver hogingen reeds met ingang van 1 januari in het bedrag van de loon grens te verdisconteren. Voor de mensen die thans verzekerd zijn ingevolge de ziektewet, het zieken- fondsenbesluit en de werkloosheids wet. maar wier loon door de per 1 januari toegestane loonsverhoging iuist boven de loongrens komt te liggen, zou de loonsverhoging in plaats van een verbetering een ach- teruitgang^van hun financiële positie kunnen meebrengen, zo zegt minis ter Veldkamp.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1