kogel tijdens stad Dallas Castro-aanhanger van de moord verdacht President lachte en wuifde... toen klonken schoten KENNEDY DROEG DE TOORTS VAN HET LEIDERSCHAP EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Verbijsterend Radioprogramma gewijzigd *o! i Fitzgerald Kennedy, de 35ste presi- Jent van de Verenigde Staten, is vrijdag in de binnenstad van Dallas neergeschoten vanuit het bovenraam van een gebouw, dat hii in ziin noen auto passeerde. Gouverneur John Be Conally van de staat Texas, die naast hem in de auto zat, werd ernstig ge wond. Kennedv heeft nog ongeveer drie kwartier geleefd nadat hij door een kogel in het hoofd was getroffen. Zijn vrouw was bij er» kreeg een zenuwinzinking. Vice- president Lyndon B Johnson, geboren in de staat waar voor de vierde maal in de Amerikaanse geschiedenis een oresident door moo^enaarshand het leven liet. is ziin opvoWr, 1VU een zwaar escorte van oolitic en orpkeime dienst heeft hii Dallas verlaten. Juist nu was kogelvrije kap neergelaten WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Meer nieuws over KENNEDY op pagina 3 Churchill over Kennedy Politieman gedood bij achtervolging Geweer Reactie Moskou Kennedy overleed 8 uur Ned. tijd Kreet van afgrijzen weerklonk Wapen gevonden Eén kogel Kandidaat k ^6e jaargang - no. 276 t f PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT ïiVww fvi droHB°Q?Len Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.franco per post ƒ8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. BureausVlissingen Walstraat 58-60, tel 2355 (b.g.g red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2 tel. 2911, Zienkzeered. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 23 nov. 1963 KENNEDY IN TEXAS VERMOORD >rie schoten uit een automatisch ge weer betekenden het einde voor de 46- javi e man die Amerika de weg gewe zen laar nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaart en de rassengelijkheid. De heime dienst stond machteloos. Toen de schoten vielen trokken de man nen v n de Secret Service, die ingevolge de Amerikaanse wet belast zijn met de beveili ,ing van het staatshoofd, diens plaatsvervanger en beider familieleden, hun p stolen en automatische geweren. Maar zij waren te Iaat. Met een snerpen de gil reageerde mevrouw Kennedy op de aaiislag. Bestuurd door een man van de geheime dienst schoot Kennedy's auto met Ie auto van de geheime dienst er achteraan, uit de autocolonne waarin Kennedy door de binnenstad van Dallas gereden had. Binnen vijf minuten was Parkl: nd het dichtstbijzijnde ziekenhuis, bereikt. Neurochirurgen en geestelijken Werden opgeroepen. Politiemannen op President Kennedy placht te rijden in een auto met kogel vrij glas. Nu en dan echter prefereerde hij de wagen open te hebben zo ook tijdens het bezoek aan Dallas, waar hij tijdens de rit rechtop ach terin de wagen stond, voor 'edereen zichtbaar. De kogel vrije kap was neergelaten. motorfietsen voerden flessen bloed aan uit een ander ziekenhuis. De president kreeg, terwijl hij nog in leven was, de laatste sacramenten. Een onbekende man staat op de bumper van president Kennedy's auto, terwijl mevrouw Kennedy zich over de president buigt, die zojuist door de dodelijke kogel is getroffen. Sir Winston Churchill, de eerste ereburger van de Verenigde Sta ten noemde de moordaanslag op president Kennedy een „afzichte lijke daad". Churchill zei: „Een wijs en be kwaam man is door deze afzichte lijke daad van ons weggerukt". „Dit is een onschatbaar verlies voor de wereld en voor de Ver enigde Staten. Zij die na hem ko men moeten streven de idealen te verwezenlijken die hij zich in zijn presidentschap had gesteld: „we reldvrede en menselijk geluk". De 24-jarige Amerikaan Lee H. Oswald, die in 1959 naar Rusland was overgelopen en die voorzitter was van een Castro-gezinde groe pering die zich „Fair Play for Cuba Committee" (commissie voor eerlijke behandeling van Cuba) noemde, is gisteren gevangen ge zet als hoofdverdachte in de moord op president Kennedy. Oswald wordt er tevens van beschul digd een politieman te hebben gedood, die hem had achtervolgd een bioscoop binnen, kort nadat Kennedy was dood geschoten en de gouverneur van Texas, John Connaily was gewond. Oswald werd door een andere politieman gegre pen. De verdachte droeg een wit overhemd en een donkere broek. Eerst was gezegd dat Oswald een bruin jasje droeg. Zulk een jasje werd gevonden op een par keerplaats van een rouwkamer nabij de bioscoop waar hij werd gegrepen. Oswald is ongeveer 1.83 lang en weegt ongeveer 160 pond. Hij heeft lichtbruin haar. Bij zijn aanhouding' maakte hij een slome indruk. De politieman die vermoedelijk een slachtoffer van Oswald was, is ge dood met een wapen met korte loop, van het kaliber .38. De politie zegt dat Oswald werkte in een gebouw voor het afleveren van schoolboeken waar een 7.65 mm Mausergeweer van het Duitse leger is gevonden na de moord. Volgens de politie vuurde de verdachte op politieman J. D. Tippit, 38 jaar, en probeerde hij vervolgens politieman M. MacDonald neer te schieten, doch het wapen weigerde. Tippit stierf. Oswald, die de politie van geweld be schuldigde, probeerde zich te verweren doch werd overweldigd door een aantal mensen van de ongeveer 600 voor het Texas-theater in de wijk Oak Cliff. In Moskou heeft een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade verklaard, dat Oswald in november de ambassade had bezocht en dat hij, voor zo ver op de ambassade bekend was, de Sowjet- Unie in 1962 had verlaten. Op welk tijdstip hij precies in Rysland arriveerde, met welk doel en hoe lang precies hij in dat land is geweest, is niet door de ambassade onthuld. Radio Moskou zei gisteravond iaat dat een verdachte was gearresteerd, maar vertelde verder niets over hem. De Rus sische radio herhaalde de vroegere me dedeling dat geloofd werd dat de moord verband hield met de activiteiten van „ultra-conservatieven". ren, verklaarde in een gesprek voor een Amerikaans radiostation: „president en mevrouw Kennedy keken naar een hond, die midden op straat liep, toen de scho ten vielen. Er werd driemaal gescho ten. Kennedy greep naar zijn borst en zakte op de achterbank van de auto v i i i i ineen- Zijn vrouw Jacqueline viel over Kennedy zat wuivend en lachend hem heen. De schoten werden afgegeven uit een huis op een heuvel, aldus me vrouw Jean Hill uit Dallas. Met razende motor schoot de auto waar Kennedy in lag, gesteund door zijn vrouw, weg uit de colonne. Gevolgd door de auto van de geheime dienst en voor afgegaan door een escorte van politie mannen op motoren met loeiende sire nes, reed de met bloed bespatte limou sine naar het ziekenhuis. De president was stervende. Een man van de geheime dienst had, toen hij direct na de scho ten een blik op de president had gesla gen, zich laten ontvallen: „Hij is dood". Het wapen waarmee de aanslag was ge in de grote open limousine naast gouverneur Conally. Het geluid van de schoten ontging het pu bliek langs de straat niet, maar pas toen de president voorover sloeg en gouverneur Conally on deruit zakte werd duidelijk wat zich hier voor de ogen van dui zenden afspeelde. Een kreet van afgrijzen klonk. De auto van de president stond een ogenblik stil terwijl de mannen van de geheime dienst, die met hun wagen achter de auto van Kennedy reden, op straat sprongen en hun wapens trokken. De menigte raak te in paniek. Charles Brehm, een 38-jarige inwoner scoopvizier. In de kamer zat een pa troon, bij het geweer lagen drie lege hulzen. De dader van de aanslag moet geruime tijd in het gebouw geweest zijn: hij heeft er gegeten. Etensresten werden aangetroffen nabij de plaats waar hij zijn schoten gelost moet hebben. Een sheriff verklaarde dat het een ge weer was van een model dat bij het Ita liaanse leger in gebruik was geweest. De tijd van Kennedy's overlijden werd, naar een woordvoerder van het Witte Huis verklaarde, vastgesteld „op om streeks één uur standaardtijd" dat is ongeveer acht uur gisteravond onze tijd. Het stoffelijk overschot van de pre sident zou nog die dag naar Washington worden overgebracht, per vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. De ouders van de president, die te Hyannisport wonen, waren al direct na het eerste bericht over de moordaanslag door een lid van het huispersoneel ingelicht. pleegd bleek een in Italië vervaardigde Mauser te zijn, kaliber 7.65, tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt door het Italiaanse leger. Het was de vierde maal dat een Ame rikaanse president vermoord was. ij.-i.-i- - Met het hoofd van haar man op haar van Dallas, stond vijl meter van presi-ijnieën zat mevrouw Kennedy in de auto dent Kennedy toen de moordaanslag ge- i toen deze had stilgehouden bij het zie- pieegd werd. kenhuis. Terwijl krijsende mensen door- „Hij wuifde. Toen raakte het eerstecenrenden op de plaats waar de moord- schot hem. Een heel verschrikkelijke uit-aanslag was gepleegd, brak in de gan- drukking viel over zijn gelaat. Kennedyvan het ziekenhuis paniek los. Ken- viel voorover, mevrouw Kennedy gilde,neoy en Conally werden ieder naar een de senator zakte in elkaar". i aparte kamer gebracht. Inmiddels wa- ^Politiemannen jenden he. park in enj JTaS S de mannen van de geheime dienst haal- jen een parj^ dichtbij de plaats van de pistolen en geweren tevoorschijn,; aanslag, binnen en grepen daar een man en een vrouw vast die op de top van een heuvel lagen. Andere politiemannen den maar het was al te laat De auto van Kennedy schoot weg, aldus Brehm, terwijl allerlei politiemannen alle kanten uit renden op zoek naar iemand met een geweer in de handen. Een verslaggever uit Dallas sprekende voor een van de kortegolf zenders Xew- York zei: „mevrouw Kennedy sprong op toen de president ineenzakte en riep oh no". Een vrouw, die het schieten zag gebeu- zochten elders en vonden een jongeman. In het trapportaal op de vijfde ver dieping van een gebouw aan de straat waar Kennedy door gereden zou zijn, vonden agenten een geweer. Het was van Italiaans fabrikaat met een teie- De broer van de president, Bobby Ken nedy, was op het ogenblik van de aan slag thuis. Hij werd van de lunch ge haald om zo het nieuws van de aanslag op zijn broer te vernemen. In de Verenigde Staten heerste grote verslagenheid. Overal waar het nieuws rondging verzamelden zich mensen, die autoradio's of draagbare ontvangers aanzetten. In de Newyorkse arbeiders buurten werd het nieuws op straat uit geschreeuwd door mensen die het van I hun radio hadden gehoord. De effecten beurs werd gesloten. De 34-jarige dr. Malcolm Perry, een neuroehirurg, verklaarde dat de ko gel onder de adamsappel was binnen gegaan en dat deze het lichaam van de president in het achterhoofd ver laten had. De chirurg verklaarde te geloven dat de wond door slechts één kogel veroorzaakt was, maar durfde niet zeker zeggen, dat de president niet door twee kogels was getroffen. Zie slot pag. 3 kol. 5) Dit verklaarde president John Kennedy bij de aanvaarding van zijn ambt: „Ik vertrouw op een nieuwe ge neratie van Amerikanen, in de 20e eeuw geboren, bedachtzaam geworden door de oorlog, ge disciplineerd door een koude en harde vrede". Kennedy ken schetste hiermee zichzelf. Hij droeg de toorts van het leider schap der wereld in een samen leving waarin de oude waarden snel veranderen. Op die koude januari dag in het jaar 1981, waarop de wereld de ogen gericht hield op deze jonge figuur aan de top van de we reldpolitiek, was nog geen Ame rikaan in de ruimte geweest, konden de negers in de zuide lijke staten nog niet demonstre ren voor gelijke rechten, de Cuba-crisis bestond nog niet. Kennedy werd bijzonder populair. Het presidentiële witte huis onder ging met de nieuwe jonge bewoners een verjongingskuur. In zijn driejari ge ambtsperiode heeft hij zich een groot politicus getoond die zijn stem pel heeft gedrukt op de internationa le verhoudingen. Vooral in de Cuba- crisis, die de wereld in oktober 1962 aan het wankelen bracht, toonde hij zijn grote capaciteiten die zijn presi dentschap rechtvaardigden. Zijn regeringsperiode is geen gemak kelijke geweest. Vele problemen zo wel in binnen- als buitenland vroe gen de volle inzet van zijn lichaam en geest. De economische problemen in de Verenigde Staten, de kwestie- Berlijn, Zuid-Vietnam, het negerpro bleem, de ruimtevaart, het kernstop- akkoord en de reeds genoemde blok kade van Cuba zullen verbonden blij ven aan zijn naam. John Fitzgerald Kennedy, die op 8 november 1960 tot president van de Verenigde Staten werd gekozen, werd op 2 mei 1917 in Brookline in de staat Massachusetts geboren. Hij was de zoon van Joseph Patrick Ken nedy en Rose Fitzgerald, beiden af stammend van Ierse immigranten. John Fitzgerald was op een na de oudste in het gezin van negen kinde ren. Vader Kennedy, die zeer vermo gend is, kon zijn zoon John, evenals zijn andere kinderen laten studeren. John Fitzgerald bezocht de Harvard universiteit en een aantal particu liere scholen, waar hij zich be kwaamde in de economie en de poli tieke wetenschappen. De oorlog bracht grote veranderin gen in het leven van de familie Ken nedy en werd vooral beslissend voor het verdere leven van de tweede zoon uit het gezin. De oudste zoon, Joseph jr., was door vader Kennedy voorbe stemd voor een politieke carrière, met als einddoel het presidentschap van de Verenigde Staten. In 1944 werd echter een wreed ein de gemaakt aan de plannen van va der Kennedy. Joe, zoals hij werd ge noemd, verongelukte met een bom menwerper. Zijn 26-jarige broer John had toen juist een hachelijk avontuur achter de rug met een landingsboot, die in de Grote Oceaan door een Ja panse torpedobootjager was getor pedeerd. Aanvankelijk werd hij als vermist opgegeven. Achteraf bleek dat hij een grote rol had gespeeld bij het redden van de bemanning van zijn boot. Hjj had een zwaar gewon de over een afstand van drie mijl met zijn tanden meegesleept naar een eiland. Zelf liep hij bij deze gelegenheid een rugkwetsuur op, die hem, te zamen met de gevolgen van een hem des tijds bij het voetballen overkomen on geluk, bijna een politieke carrière on mogelijk had gemaakt. De operatie liet een wonde achter die niet wilde helen en toen bleek dat hij met kruk ken zou moeten bljjven lopen verkoos hij een tweede operatie ondanks het grote risico voor zijn leven. Weken lang was hij zwaar ziek, maar later kon hij weer als vanouds aan sport doen en bergen werk verzetten. Hij kwam in 1946 in de politiek door zijn verkiezing als afgevaardigde van een district in Boston. Hij werd twee maal herkozen en werd in 1952 sena tor voor Massachusetts. In 1953 trouwde hij Jacqueline Bouvier. On danks zijn nederlaag op de conventie in 1956 werd hij toen reeds als toe komstige kandidaat voor het presi dentschap aangemerkt. De nog steeds invloedrijke oud-pre sident Harry S. Truman vond het no dig Kennedy een week voor zijn uit verkiezing "tot democratisch kandi daat in 1960 te vragen: „Senator, zijt gij er zeker van. dat gij helemaal ge reed zijt voor het land, of dat het land gereed is voor U in de rol van president in januari 1961?" Da in Los Angelos gehouden conventie van de Democratische Partij beant woordde deze vraag met ja, want reeds in de eerste stemronde behaal de Kennedv 806 stemmen, zijn con current senator Lyndon B. Johnson 409, S. Symington 86 en Adlai Ste venson 97%. Daarmee was het pleit beslist. Bij acclariiatie werd de 43- jarige senator uit Massachusetts be noemd tot presidentskandidaat. Na veilig door deze voorverkiezingen gekomen te zijn versloeg hij op 8 no vember 1960 bij de presidentsverkie zingen zijn tegenstander Nixon met een minimaal verschil van 100.000 stemmen. Hij, de opvolger van gene raal Eisenhower was de jongste pre sident die de V.S. ooit hadden ge kend. In januari 1961 werd hij officieel beëdigd tot de 35-ste presi dent van de V.S. Voordat de oorlog van 1940 begon had John Fitzgerald al een boek ge publiceerd „Why England slept". Het boek was de uitwerking van het proefschrift waarop hij in Harvard cum laude promoveerde in de poli tieke wetenschap. Het werk werd een bestseller. De radio-omroepen zullen hun programma's heden, za terdag, tot één uur vanmid dag wijzigen. Om negen uur zal via Hilversum II (K.R.O.) een klankbeeld over president Kennedy worden uitgezon den. Het klankbeeld wordt om half één herhaald via Hil versum I. Het is vannacht in allerijl gemaakt in opdracht van de zogenaamde commis sie Hoek, die in de N.C.R.V.- studio was bijeengeroepen om zich over de aanpassing van de radioprogramma's te beraden. De hele ochtend zullen over beide zenders de radiocorres pondenten, die voor de om roepen in de V.S. werken ver slagen en commentaren door geven. Ook de radionieuws- denst kan elk ogenblik naar zij nodig vindt in de ether ko men. Voor de programma's na één uur zijn geen richtlijnen vast gesteld. Het lag gisteravond in de bedoeling nog dezelfde nacht een verslaggeversequi pe van de gezamenlijke om roepen naar Washington te zenden. De N.T.S. zal vanochtend van 8.45 tot 9.30 uur via de satel liet Telstar een directe uit zending vanuit de Verenigde Staten verzorgen over het overlijden van president Ken nedy. Om 11.45 uur zal de N.T.S. een reportage uitzenden van de bijeenkomst, die op de Dam in Amsterdam wordt gehouden. Me.. O.o.e veroijsLering heeft de we- ïeiu kennis genomen van de moord ^ti president iveuiieay. Vooral in een ïanu ais iN eueriana, waar politie Ke moord op regeringsleiders bijna ondenk baar is, moet ieuer wel diep geschokt zijn. Ons groie medeleven gaat uit naar de familie Kennedy en naar het Ameri kaanse volk. Zij zijn in diepe rouw gedom peld. De tragiek van Kennedy's sierven is des te aangrijpender omdat hij een man was, die zich inzette voor het verwerkelijken van hoge idea len. Hij heeft in de jongste wereldoorlog zijn leven veil gehad voor die idealen en nu heeft hij toch nog voor zijn land en zijn volk het hoogste offer gebracht. De wereld moet hem dankbaar zijn voor wat hij betekend heeft in het leven van miljoenen mensen, die in hoop en ver trouwen naar hem opzagen als leider van de machtigste natie ter wereld. Moge aan zijn ziel thans de rust en de veiligheid geschonken zijn, welke hem in deze wereld niet werd gegund!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1