STIJGING VAN PRIJZEN VALT WEL Socialisten vragen in motie verscherping van regeringscontrole Looncommissie niet eens over minimumloon Kippenstrijd beslecht Prijsstop of nieuwe looneisen Leopoldstad stuurt Russen het land uit RONDWEG OM 1JZEND1JKE: terrein van vele verkeersongevallen MINISTER ANDRIESSEN IN TWEEDE KAMER SCHIPPERSGEZIN BELEEFDE EEN ANGSTIG AVONTUUR OP DE MAAS Slecht humeur Beslissing werd uitgesteld N.V.V. waarschuwt Diplomaten hadden contact met bevrijdingscomité Vijfentwintig botsingen binnen drie jaar 206e jaargang - no. 275 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISS1NGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Wijnproevers in 't gevang Drie miljard Maar één keer Vrouw en kind bijna verdronken Snel ingrijpen M™'ee Aanvaring Geschil in Stichting van den Arbeid Rekening-courant Beslissing V.S. akkoord met bedrag van G.A.T.T. Minimumloon K.L.M.-toestel uit Bagdad vertrokken Storm blijft heersen KOMPLOT ONTDEKT Deskundigen „Voornaamste oorzaak is onoplettendheid Contact opgeschort Agitators PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vrijdag 22 november 196? S™t m Kt de" B??Len w- de Pagter, Hoofdredactie: W. Leertouwer en O. A. de Kok. Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: VUssingen Mil- 7^erii™ö.'™h V»1 Oioe sjg" „3„°„08'Adv' 3647/3643)Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; TerneuzenArsenaalstraat 2 tel. 2911, Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingea. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Pagina 2 (Van onze parlementaire redacteur) Talrijke prijzen lopen de laatste tijd op. De minister van econo mische zaken, prof. Andriessen, heeft dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van zijn begroting voor 1964 toe gegeven. In de meeste gevallen achtte hij er een verklaarbare reden voor aanwezig. We moeten echter niet overdrijven, vond hij. Als drie procent van de prijzen stijgt, dan is dat op zichzelf heel wat, maar dan mag men niet uit het oog verliezen, dat verreweg het grootste deel in rust is. Bovendien kunnen tegenover prijsverhogingen prijsverlagingen ge steld worden. Prof. Andriessen noemde: groentenconserven, peul vruchten, aardappelen, augurken, cacao, rijwielbanden, scheerappa- raten, gasolie, naaimachines, tricotages en boter. Inflatie die de inkomensverdeling scheef trekt moet worden voorkomen, door spiraalwerking als gevolg van de loongolf te vermijden. Nederland moet de rug niet bukken voor het haasje-over-spel van lonen en prijzen. Niettemin diende de heer Baart van de P.v.d.A. een motie in, waar in de Kamer in hoge mate haar verontrusting uitspreekt over de hand over hand toenemende prijs stijgingen en er bij de regering op aandringt het voorgenomen prijs beleid voor 1964 opnieuw in over weging te nemen en de prijscon trole onmiddellijk uit te breiden en te verscherpen. Zijn partijgenoot, drs. Nederhorst diende nog een motie in, die uitspreekt dat het niet gewenst is dat het investe ringstempo van de Staatsmijnen in de komende jaren door de regeringsmaat regelen wordt afgeremd. Minister Andriessen ontried sterk de motie-Baart, omdat hij geen alterna tief zag voor het prijsbeleid wat hij thans voert en dat op de medewerking van het bedrijfsleven berust. De motie- Ne'derhorst noemde hij overbodig, om dat de zaak anders ligt dan de heer Ne derhorst zich voorstelt. De minister kon niet zeggen, waar we met de prijzen zullen uitkomen, omdat we nog nïet precies weten, waar we met de lonen belanden. Wat de prijzen van de woningen betreft zei de bewindsman, dat minister Bo- gaers van volkshuisvesting en bouwnij verheid tracht ze in de hand te houden. Hij vestigde iri dit verband de aandacht op de zogenaamde Bogaerswoningen. Na het conjuncturele beleid van de regering geschetst te hebben, be toogde minister Andriessen dat de toonbewegingen van de laatste jaren sterk reëel geweest zijn. In vier jaar tijds bedroegen zij 30 procent met 10 procent prijsstijgingen. Het werknemersaandeel in 'het nationale inkomen is gestegen van 68,5 pro cent tot 73 procent. Wat de inpassing van de loongolf waarmee in totaal zeker drie miljard gulden is gemoeid in het huidige con juncturele beeld betreft, kwam de mi nister tot o.a. de volgende conclusies: 0 de komende golf is aanvaardbaar als eenmalige aanpassing. De loonsvevf oging moet zoveel mo gelijk komen uit de reële ruimte, die in de economie aanwezig is; de getrof fen overheidsmaatregelen dragen bij tot het scheppen van ruimte. O Aangezien de loonstijging niet ge heel uit de ruimte kan komen zal de betalingsbalans verslechteren, een ne gatief saldo is niet onwaarschijnlijk, de winsten zullen ook afnemen; de minis ter hoopte dat de Investeringen niet te zeer zullen worden aangetast, gezien de voor Nederland noodzakelijke eco nomische groei. Hij wees op de nood zaak tot het handhaven van de fiscale investeringen. Aan zekere prijsstijging valt niet te ontkomen. WWWUWWIWWWWWWVMNVVWWWVWWWWWINWI Het bezoek van de Westduitse bondskanselier, prof. Erhard, aan Parijs: de aankomst op het Oost station in de Franse hoofdstad, waar Erhard opgeivacht werd door de Franse premier Pompidou. De opname werd gemaakt tijdens het spelen van de beide volksliederen. De groei van de Nederlandse economie op langere termijn achtte de minister van groot belang. Voor de 4 procent economische groei is 6 procent export stijging nodig. De loonstijging, die niet op de prijzen van de exportprodukten valt af te wentelen kan men, aldus de minister, eenmaal riskeren, doch niet nog eens. Voor 4 procent economische groei is verder nodig 8 procent stij ging van de industriële investering. De loonstijging kan hier en daar diepte investeringen bevorderen, doch dit ge beurt toch al door de krapte op de arbeidsmarkt. kig terecht, maakte water en zonk daarna. Het personeel van een juist gearriveerde sleepboot zag kans het schippersgezin op het nippertje in veiligheid te brengen. Het gewonde kind is naar een ziekenhuis te Roer mond gebracht. VAARTUIG MET GRIND RAMT BRUG Bij het keren op de Maas is gis termiddag het met grind geladen motorschip „Andante", 487 ton, afkomstig uit Schiedam, door de sterke stroom op de rivier vrijwel stuurloos geraakt. Schipper M. Seine, die vólde afvaren kon de „Andante", toen deze dwars in de stroom lag, niet meer houden. Het schip dreef snel af naar de brug over de rivier te Roermond, waar het met een smak tegen een der pijlers terechtkwam en dwars daar tegen bleef zitten. Door de smak sloeg de schipper door de Ofschoon de „Andante" gevaarlijk zat en bovendien door de averij water maak te, is het schip door snel ingrijpen van de uitvoerder van een bergingsbedrijf en van de riviermeester behouden. Met de bakenboot van de riviermeester werd een motorpomp aan boord gebracht, waarna de gaten zoveel mogelijk gedicht wer den. Inmiddels kwam een bergingsvaar Nederlander zal zich deze week teleurgesteld hebben gevoeld in boer Koekoek. In feite is deze man zo'n beetje het vleesgeworden slechte humeur van de gemiddelde Nederlander: de officiële „bonzen" van het landbouw schap hadden zich destijds in Holland- sche Veld niet van hun soepelste kant laten zien, er waren voorts nog een stuk of wat borreltafelklachten plus een hoop bezwaren tegen het geschipper van de partijpolitici, hetgeen alles bijeen de heer Koekoek met vlag en wimpel in de Kamer bracht. En het opvallende nu is men kan het in allerlei gesprek ken vaststellen dat velen het hele maal niet gek vinden dat de heer Koe koek in de Kamer opereert. Goed, men is het niet met hem eens, maar menig een heeft er plezier in, dat rond het Haagse Binnenhof een onorthodoxe en in wezen volkomen onpolitieke figuur rondspringt. „Het is wel eens goed dat daar van die mensen zijn, die het fris van de lever weten te zeggen", zo rede- tuig, dat de „Andante" in de Roerhaven neert men dan. Al met al is er in den aan de wal bracht, waar in de loop van lande nogal wat had-je-me-maar-sym- de middag de lading lost. (grind) werd ge- Een tweede, kleiner, motorschip, de „An- deur van de stuurhut heen. Nog net i cora-Imparo" dat aan de „Andante" op kon zijn vrouw hem tegenhouden. Hier- zij was gekoppeld, sloeg bij de aanvaring bij moest zij echter een van haar twee met de pijler door de draad waarmee jonge kinderen loslaten. Het kind, een het gemeerd was heen en liep vervolgens meisje van drie jaar, sloeg tegen een in de richting van de stad aan de oever. der wanden en liep een ernstige hoofd wonde op. Hierna verdronken moeder en kind bijna toen de schipper de roeiboot, waar zij in waren gegaan, keerde. De boot kwam door een golf ongeluk- (Van onze Haagse redactie) In de looncommissie van de Stich ting van den Arbeid is tussen werkgevers en werknemers ver schil van mening ontstaan over de vraag welke loonelementen beho ren tot het minimumloon van hon derd gulden per week, dat in het akkoord inzake de loonsverhogin gen in 1964 is opgenomen. De looncommissie zou volgens dat ak koord moeten vaststellen wat precies onder minimumloon moest worden ver staan. Het meningsverschil leek aan vankelijk ernstige gevolgen te zullen hebben, maar hoewel er nog geen vol ledige overeenstemming is bereikt, ziet het er naar uit, dat het allemaal nogal mee zal vallen. De werkgevers in de looncommissie wa ren aanvankelijk van mening, dat tot het minimumloon „dient" te worden ge rekend alle loonelementen, zoals vakan tie-uitkering, inkomsten uit overwerk en diplomatoelagen. Aan het eind van het jaar zou men het geheel optellen en wanneer dan zou blijken, dat een werk nemer niet kwam op een totaal van 5200 gulden, zou de werkgever een aanvullen de uitkering geven. Deze interpretatie was uiteraard niet naar de zin van de werknemers in In verband met de restauratie van het koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam krijgt ook het carillon een goede beurt. Donderdag werden de klokken voorzichtig uit het to rentje gehesen. de looncommissie. Zij voelen niets voor een rekening-courantsysteem, maar staan op het standpunt, dat uit de bepalingen van de c.a.o. moet kunnen worden afgeleid, hoe een werknemer tot 100 gulden per week komt. De werknemers willen dus geen individuele garantie van de werkgevers. De werkgevers in de looncommissie heb ben hierna toegegeven, dat zij het niet bij het rechte eind hadden. Zij veran derden het woordje „dient" in „mag". De verschillende loonelementen moeten dus niet, maar mogen tot het minimum loon worden gerekend. Verder zijn de werkgevers bereid de gehele kwestie van het minimumloon bedrijfstakgewijze te doen regelen. Partijen bij een c.a.o. dienen dus zelf te bepalen op welke wijze men tot het minimumloon van honderd gulden wil komen. Deze laatste suggestie heeft ook de in stemming van de werknemers in de looncommissie. Ook zij zijn van oordeel, dat de looncommissie niet alles zelf moet bepalen. In de volgende vergade ring van de looncommissie, waarvoor echter nog geen datum is vastgesteld, zal een definitieve beslissing vallen. De Verenigde Staten hebben gis teravond officieel de beslissing van de arbitragecommissie van de G.A. T.T. inzake de „kippenoorlog" tus sen de Verenigde Staten en de ge meenschappelijke markt aanvaard. De commissie stelde de omstreden jaar lijkse waarde van de Amerikaanse pluimveehandel met West-Duitsland op 26 miljoen dollar. In Washington heeft een functionaris tegenover verslaggevers verklaard dat de Amerikaanse regering nu een lijst zal samenstellen van artike len uit negentien categorieën, die al eer der bekend werden gemaakt, waarop de invoerrechten zullen worden verhoogd. Als de keuze is gemaakt zal president Kennedy bekendmaken dat de vergel dingsmaatregelen na dertig dagen auto matisch van kracht zullen worden. Het N.V.V. zal niet aarzelen nieu we looneisen te stellen indien de huidige, op de komende loonsver hoging vooruitlopende prijsstijgin gen daartoe aanleiding geven. Alle bij het N.V.V. aangesloten orga nisaties hebben het advies gekre gen, in de nieuw af te sluiten cao's een openbreekclausule op te ne men waarvan de bonden gebruik moeten maken zodra het prijs peil een nog nader te bepalen grens overschrijdt. Het N.V.V. is van oordeel dat de vak beweging, wegens het ontbreken van invloed op het prijspolitieke terrein, te gen de huidige ontwikkeling maar met één wapen van zich kan afslaan en wel door het stellen van nieuwe looneisen. In de bondsbladen van de NW-organisatie schrijft de vice-voorzitter van het N.V.V. de heer A. H. Kloos, dat het N.V.V. de minister van economische zaken heeft aangekondigd niet te zullen aarzelen „dit wapen in een dergelijk geval te zul len hanteren, ook al kan dit het einde betekenen van het tot nu toe gevoerde loon- en prijsbeleid. Het N.V.V. is van oordeel dat het prijsbeleid van de minister van eco nomische zaken onvoldoende kracht bezit en dat er van de door de minis ter tot 1 januari a.s. voorgeschreven volstrekte rust aan het prijzenfront geen sprake meer is. Het N.V.V. wenst dan ook geen verantwoorde lijkheid te aanvaarden voor de loon- e'n prijsspiraal, het legt deze bij hen, die de „onverantwoorde prijsstijgin gen" hebben veroorzaakt. In een ander artikel van de heer Kloos, waarin hij o.m. herhaalt dat de vakbe weging een huurverhoging alleen zal accepteren met een volledige looncom- pensatie, uit hij de vrees dat de in de Stichting van den Arbeid overeengeko men miniinumbeloning van 100 per week op grote weerstand van de werk gevers zal stuiten. Hij stelt dat de po sitie van de minst betaalden op het spel staat en dat de vakbeweging juist op dit punt niet bereid is water Dij de wijn te doen. Daar kwam het nog in aanvaring met een schip, dat daar lag gemeerd. Met W00000000000000000000000000000000000000m De K.L.M. Electra PH—LLB „Venus", die tijdens de staatsgreep in Irak begin dezer week op het vliegveld van Bag dad strandde, is vrijgegeven. Het toestel arriveerde zondagavond in Bagdad en zou maandagochtend door vliegen naar Nederland. De staatsgreep in Irak stak echter een spaak in het wiel. (Van onze weerkundige medewerker) dezelfde zevenmijls laarzen waarmee de barometer donder dagmorgen was gestegen, begon zij in de middag en avond weer te dalen. Dit laatste onder invloed van een nieuwe stormdepressie die via Schotland naar Noorwegen trekt. Donderdagavond werd bo ven Zeeland alweer windkracht 8 en door het lichtschip Noord-Hin der windkracht 10 gemeld. Ook vandaag blijft het stormachtig, waarbij de wind iets meer van west tot noordwest gaat ruimen. Tijdelijk is ook boven land wind kracht 10 te verwachten. In Scan dinavië blijft het koud met lichte tot matige vorst. Achter de stormdepressie zal tegen het weekeinde ook weer wat koudere lucht met buien via Schotland naar onze omgeving doordringen. Het weer blijft daarom onbesten dig en tot nu toe is november in de meeste provincies al belangrijk te nat. In Zuid- en Noord-Holland viel plaatselijk al ruim 120 mm regen in deze maand. pathie voor deze boerenpartij-figuur. Maar als de heer Koekoek doorgaat zo als in de afgelopen week, dan zal deze sympathie vermoedelijk wel snel slin ken. Wij doelen op de kwestie van het tele- foonafluisteren. Minister Toxopeus had de heer Koekoek gevraagd tijden, plaatsen en andere aanwijzingen te noe men met betrekking tot het afluisteren van zijn telefoon, maar de boerenleider bleef in gebreke. Eenzelfde ervaring had ook de kamercommissie voor de B. V.D. In een verward en onsamenhan gend betoog kwam de heer Koekoek in de openbare vergadering met het ver haal voor de dag, dat hij onder vier ogen gesprekken had gehad met men sen, waaruit hem was gebleken dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd. Maar als hij die namen zou noemen, dan zouden deze mensen worden ontslagen. Waarop de minister zei, dat dit niet zou gebeuren. Boer Koe koek ging in tweede instantie verder en uitte nieuwe dachtmakingen. Het departement ver- van binnenlandse zaken „zou stinken van de N.S.B.-ers". Enzovoort enzovoort. De feiten, waar én minister én kamercom missie over zouden kunnen oordelen, bleven echter uit, zodat er slechts spra ke was van een serie niet waargemaak te beschuldigingen. Een kwalijke zaak. De heer Koekoek mag, zonder dat Nederland het hem ernstig kwalijk zal nemen, heus wel vrijmoedig in het parlement optreden, hij zal alleen maar applaus krijgen als hij de vinger op wonden van de Neder landse samenleving kan leggen. Maar hij moet beschuldigingen met feiten kunnen staven. Doet hij dat niet, dan houdt hij zich op met verwerpelijke me thoden, liever gezegd: met laffe trucjes. Hij toont er helaas mee aan, dat bij de stembus velen ten onrechte aan hem hun vertrouwen hebben geschonken. Met in stemming willen wij hier de militante heer Scheps citeren: „De heer Koekoek moet feiten noemen of zwijgen. Als hij nu niets wil zeggen, vervalt hij van kwaad tot erger. Zo krijgen we de sfeer terug uit de beginjaren van de N.S.B." Van kwaad tot erger: veel erger kan het eigenlijk niet. Het is immers een dieptepunt in een parlementaire demo cratie als kamerleden beschuldigingen uiten, die ze achteraf niet waar kunnen maken. Als het Nederlandse volk nog eens last van een slecht humeur heeft, dan kan het daaraan beter op een an dere manier dan door verkiezing van de heer Koekoek uiting geven. Alle personeelsleden van de Sow- jetambassade in Leopoldstad zijn tot ongewenste personen ver- Wat mankeert er toch aan die rondweg om IJzendijke? Dat is een vraag, die al talloze malen is gesteld door justitie, politie en verkeersdeskundigen en ze ker niet in de laatste plaats door automobilisten en fietsers. Een vraag, die temeer klemt nu vo rige week op één van de inmid dels berucht geworden kruis punten opnieuw een ernstig ver keersongeluk heeft plaatsgehad, waarbij één dode en twee ge wonden vielen te betreuren. De ze fatale botsing was het vijfen twintigste geregistreerde ver keersongeval dat zich daar heeft voorgedaan sinds - nu nog geen drie jaar geleden - de rond weg in gebruik werd genomen. Dat botsingen op die twee kruis punten bijzonder hard aanko men blijkt uit de droeve balans: van de 25 verkeersongevallen waren er 16 waarbij één of meer mensen lichamelijk letsel oplie pen, minstens tien slachtoffers moesten met min of meer ern stige verwondingen in een zie kenhuis worden opgenomen, terwijl bij twee van hen zelfs geen geneeskundige hulp meer mocht batenDe materiële schade was enorm. Maar wat is er nu eigenlijk met die rondweg aan de hand? Wij hebben die vraag de afgelopen dagen nog eens voorgelegd aan tal van mensen die oj) de één of andere wijze met de ze nog vrij nieuwe verkeersweg heb ben te maken, ambtshalve, als toe zichthouder of als weggebruiker. Uit de antwoorden kan eigenlijk alleen maar geconcludeerd worden, dat er aan de rondweg niets mankeert. Ook niet aan de kruispunten „Parkzicht" (WaterlandkerkjeSchoondijke IJzendijke) en „Tivoli" (Watervliet BiervlietIJzendijke). Beide kruis punten zijn behoorlijk te overzien, uit en naar alle richtingen. Nadert men de voorrangsweg BiervlietSchoon dijke vanuit de richtingen IJzendijke, Waterlandkerkje en Watervliet, dan wordt men daarop attent gemaakt door duidelijk zichtbare, internatio nale verkeerstekens. Ter meerdere veiligheid heeft men de z.g. Staphorster-oplossing toegepast, waardoor een baanverdubbeling ont staat en men in twee fasen de voor- rangweg kan oversteken. „Een kost- gi&i klaard. De twee gearresteerde di plomaten zijn vrijgelaten en zullen uit het land worden gezet. Dit heeft premier Adoela gisteravond meegedeeld. De diplomaten Voronin en Miakotnik moeten Kongo binnen 48 uur verlaten. Met hen is vrijgelaten de correspondent van het Sowjetpersbureau „Novosti", Yoezbasjew, die veertien dagen geleden pas uit Brussel in Leopoldstad aankwam. Hij werd gisteren in zijn hotelkamer ge arresteerd. Zijn bezittingen werden aan een nauwkeurig onderzoek onderwor pen. Premier Adoela verklaarde op een persconferentie dat de diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie niet zijn verbroken en dat hij vervan ging van de huidige Sowjetambassa- deur, Memtsjina, in welwillende over weging zal nemen. Kongolese func tionarissen zeiden dat de betrekkin gen tussen beide landen in feite zijn „opgeschort". Adoela zei dat op de Sowjetdiplomaten, die di.isdag na terugkeer uit Brazzaville (de hoofdstad van voormalig Frans- Kongo) werden gearresteerd, documen ten waren gevonden die bewezen dat zij samenwerkten met een „nationaal be vrijdingscomité". Dit comité was in Brazzaville opgericht door Christophe Gbenye, voormalig oppositieleider in Leopoldstad. bare oplossing, rekening houdend met de geringe verkeersintensiteit ter plaatse", zo vernamen wij van be- heerszijde. Dat men van deze zijde al het mogelijke doet om de kruispunten zo veilig mogelijk te maken, bewijst ook de aanleg van z.g. betonnen ver- keersdruppels. Goed uitzicht, duidelijke verkeersbor den en diverse nevenmaatregelen, maar toch vrij veel en ernstige ver keersongevallen. Wat is daarvan de oorzaak (Zie slot pag. 2 kol. 5) Onder meer was een brief aangetroffen waarin het comité aan een lid van de Sowjetambassade vroeg om een bedrag - ter waarde van honderd miljoen gulden in valse bankbiljetten, wapens, band opnameapparaten en ander materiaal. Ai deze documenten bewijzen onweerleg baar de samenwerking van de Sowjet- ambassade met dit comité dat bestaat uit een handvol Kongolese agitators die zichzelf een regering in ballingschap noemen, aldus de premier. Enige functionarissen in Leningrad zijn berispt omdat zij de graanvoorraad te ver hadden laten slinken, zodat gebrek aan brood ontstond, aldus het handelsblad „Sovietskaja Torgovlja". Leningrad is een van de Sowjet- steden waarin de bevolking openlijk haar ongenoegen over het brood- en meeltekort heeft geuit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1