Bankkrediet in private sector f5,4 miljard PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer DE ZAAK GALLOWAY sterdamse Beurs Klanken uit de ether J Ul CUROENBRANDEWIJN a Waar zijn onze schepen? Aardgasmotoren A BEPERKING - TEGEN INFLATIE Motief ERTSVEREDELINGSBEDRIJF VAN MANNESMANN IN NEDERLAND Minister Bogaers ^reeg efficiency- jaarprijs Nederlandsche Bank mag „strafdeposito" hanteren Holland Fund Arbeidersbezetting bij industrie nam in oktober toe Newyorkse beurs Dividenden CAROL DAY rr HOOGOVENS FLAUW Amsterdamse wisselmarkt Even puzzelen IA! Rj DH BS AIRIKIH ALS SlTRÖP A u Zijn wij wel goed voor onze kinderen? HOOG EN LAAG WATER iJUXNUiUKJUAU 21 1903 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Door onze economische medewerker) IN HET BEGIN van oktober maakte de minister van financiën bekend, dat hij maatregelen over woog voor een beperking van het krediet. Enkele weken later was het zo ver. De Nederlandsche Bank kondigde aan dat de in januari van dit jaar buiten werking gestelde kredietrestrictie weer in ere werd hersteld. Deze restrictie komt er op neer, dat in de periode september tot en met decem ber van dit jaar de totale kredietverle ning van alle banken te zamen hoogstens 4 pet boven de gemiddelde stand in het eerste halfjaar van 1963 mag komen. Geven de banken te zamen meer krediet dan moeten de banken die teveel krediet hebben gegeven, een bedrag bij de Ne derlandsche Bank deponeren dat nage noeg gelijk is aan het bedrag, dat zy te veel aan krediet hebben gegeven. Het nadeel van deze deponering is, dat er geen rente voor wordt betaald. Wij moeten de nieuwe maatregel van de Nederlandsche Bank vooral als voor zorgsmaatregel zien. De lonen gaan omhoog en een aantal prijzen zal zeker volgen. Een logische consequentie hiervan is, dat de bedrij ven voor de financiering van voorra den en debiteuren en voor de loonbe- taling een groter bedrag aan geld moeten hebben. Als de liquiditeit (b.v. door grotere omzetten) niet kan worden opgevoerd, zal men een beroep op de banken moeten doen. Hoe meer de kredieten oplopen, des te groter wordt de geldcirculatie en daar mee de inflatoire druk. Deze druk wordt nog versterkt wanneer de lonen sterker stijgen dan de produktie. Die laatste inflatoire impuls kan alleen worden opgevangen als de produktie wordt opgevoerd maar hierop heeft de leiding van de Nederlandsche Bank geen vat. Op monetair terrein kan zij echter wel proberen de balans in evenwicht te hou den. Bijtijds heeft zij daarom de rem aangezet. Hiermee stelt zy echter de bank voor het probleem of zij op een be paald ogenblik neen tegen kredietvra- gende cliënten moet zeggen of een straf- depositie moet riskeren. Bij de wederinstelling van de kredietres trictie werd als motief opgegeven, dat de kredietvraag voortdurend groot bleef en dat die grote vraag ook in de toe komst naar verwachting gehandhaafd zal blijven. Cijfers die deze week door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend werden gemaakt, hebben inder daad aangetoond dat de kredieten van de banken te zamen voortdurend zijn op gelopen. De represntatieve banken die te za men 95 pet van de kredieten voor haar rekening nemen, hadden eind september 1961 in totaal 4.094 mil joen aan kredieten aan de private (dus niet de overheids) sector ver leend; eind september 1962 was dit bedrag opgelopen tot 4.689 miljoen en eind september 1963 tot 5.404 miljoen. In het eerste jaar dus rond 600 miljoen er bij en in het tweede jaar iets meer dan 700 miljoen. Op zichzelf behoeft die groei nog geen gevaar op te leveren omdat in een hoogconjunctuur er steeds meer goede ren worden verkocht en ook steeds meer diensten worden bewezen. De be hoefte aan liquide middelen wordt hier door automatisch groter en het is der halve vanzelfsprekend dat het beroep op de banken voor kredieten groter wordt. Alleen een minutieus onderzoek kan aanwijzen of de groei van de krediet verlening zo sterk is geweest, dat hier door het monetaire evenwicht in gevaar komt. De Nederlandsche Bank verricht zo'n onderzoek periodiek maar op het ogenblik dat de cijfers gepubliceerd worden, slaan de cijfers op een periode die weer een aantal maanden achter ons ligt. Het vermogen van „Holland Fund" (be leggingsmaatschappij van Nederlandse effecten) is, blijkens het jaarverslag over het boekjaar per 30 september 1963 met 36 procent gestegen tot 15.64 min. (v.j. 11.46 min.). Deze bevredi gende ontwikkeling weerspiegelt zich in de stijging van het aantal uitstaande participatiebewijzen van 24.000 tot 28.100. De afgifteprijs liep op tot 576,08 494,19). Aan dividend werd in totaal uitgekeerd 23,25. Omtrent het uitke ren van een deel der gerealiseerde koerswinst wordt opgemerkt, dat be heerders er in hun beleggingspolitiek naar streven het vermogen per partici- patiebewijs op lange termijn te doen groeien. Daar momenteel 28.100 parti cipatiebewijzen uitstaan, betekent dit, dat in ieder participatiebewijs ruim 24 aan gerealiseerde koerswinst is be grepen. Tot nu toe werd deze winst steeds volledig herbelegd. Ditmaal heb ben beheerders echter een deel daarvan in de vorm van een extra uitkering (vrij van inkomstenbelasting) willen uitke ren. De directie van Landré en Glinderman N.V. deelt mede, dat zij een nieuwe ver- koopgroep voor de import, verkoop en service van aardgasmotoren heeft op gericht. Landré en Glinderman N.V. heeft de agentschappen verworven van vier fa brieken van speciaal voor het gebruik van aardgas (methaan) geconstrueerde verbrandingsmotoren, respectievelijk in de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk en Duitsland, landen waar men reeds jaren ervaring heeft met aardgasmoto ren. Een aardgasmotor levert ongeveer vier paardekrachtuur per kubieke me ter, zodat zelfs bij een gasprijs van 10 cent per kubieke meter de brand stofkosten slechts 2,5 cent per pku zijn. Bij diesel- en elektromotoren liggen de brandstof- of elektriciteitskosten be langrijk hoger. Het Westduitse mijnbouwconcern Man- nesmann in Dusseïdorf is van plan al leen of samen met andere ondernemin gen in een Nederlandse havenplaats een ertsveredelings- en overslagbedrijf te vestigen. Volgens een woordvoerder van Mannesmann staat het nog niet vast of het bedrijf in Amsterdam of in Rotter dam zal komen. De overslaginstallatie wordt berekend op schepen tot 100.000 ton. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek volgens de conjunc tuurtestmethode over de gang van za ken in oktober bij de Nederlandse in dustrie. De antwoorden van de geên- queteerde ondernemingen mogen repre sentatief worden geacht voor ca. 70 procent van de industrie, exclusief de voedings- en genotmiddelenindustrie. De arbeidsbezetting nam deze maand toe. De gemiddelde dagproduktie bij de in het onderzoek betrokken ondernemin gen vertoonde wederom een toeneming. De beoordeling van de voorraden gereed produkt bleef, vergeleken met de voor afgaande maand, nagenoeg onveranderd. Ultimo oktober luidde het oordeel bij 75 procent (vorige maand eveneens 75 procent) der ondernemingen normaal, bij 15 procent (vorige maand 10 procent) te groot, en bij 10 procent (vorige maand 15 procent) te klein. De orderontvangst zowel uit het binnen land als uit het buitenland nam in ok tober toe. Het oordeel over deze orderontvangst luidde bij 80 procent (vorige maand 70 procent) der ondernemingen normaal, bij 10 procent (vorige maand eveneens 10 procent) groot en bij 10 procent (vorige maand 20 procent) klein. Vergeleken met de overeenkomstige maand van het vorige jaar toonde de beoordeling van de orderontvangst thans een grotere gelijkmatigheid in dien zin dat de per centages zowel van „groot" als van „klein" meldingen terugliepen van 25 procent tot 10 procent. Het indexcijfer van de orderpositie uit- Nieuws over een voorgenomen aandelen- splitsing en dividendverhoging door American Telephone and Telegraph heeft gisteren scherpe koersstijgingen bij grote omzet op de Newyorkse effec tenbeurs teweeg gebracht. A. T. and T., waarin meer mensen in de V.S. dan in welke andere maatschappij ook aande len hebben, steeg met meer dan vijf pun ten toen vernomen werd dat de directie voornemens is het dividend in april te verhogen, in juni gewone aandelen te splitsen en op 18 februari aandeelhou ders nieuwe aandelen aan te bieden. In de loop van de dag steeg A. T. and T. acht punten. In Aku ging niets om. Philips Elec. sloot op 46%, Royal Dutch/Shell noteerde 46% en Unilever 19%. In totaal werden 1332 fondsen verhan deld waarvan er 508 hoger en 566 la ger noteerden. Op de American Exchange gingen 1.350.000 aandelen van de hand. De om zet in obligaties bedroeg 11.160.000 dol lar. De minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, drs. P. C. W. M. Bo gaers heeft gistermorgen aan het begin van de tweede najaars-efficiencydag 1963, die in het Kurhaus te Schevenin- gen wordt gehouden de efficiencyjaar- prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 1000 ontvangen voor zijn bouwnota betreffende een uniform en expansief bouwbeleid. De voorzitter van het Nederlands Insti tuut voor Efficiency, ir. J. Loopuyt, heeft drs. Bogaers deze prijs overhan digd. Hij zei daarbij onder meer dat de nota de toets van de jury met glans heeft doorstaan. De jury was eensgezind in haar oordeel. Besloten is de prijs van 1000 te gebrui ken als beginkapitaal voor een fonds, waaruit ideeën die bijdragen tot de ef ficiency in het bouwbedrijf beloond kun nen worden. Het N.I.V.E. zal de wer ving voor het fonds ter hand nemen. Het bedrijfsleven zal meewerken, zo deelde de minister mee. De raad van bestuur voor het bouwbe drijf en de centrale commissie voor de bouwnijverheid hebben elk doen weten dat zij 1000 in het fonds zullen stor ten. Het beginkapitaal bedraagt dus nu 3000. „VIBA" De N.V. Vereenigde Ingenieursbureaux „Viba" keert, vooruitlopende op de re sultaten over het boekjaar 1963, een on veranderd interim-dividend van zes pro cent uit. gedrukt in aantal maanden werk (basis ultimo januari 1961 100) steeg deze maand van 85 tot 87. Aan het einde van de maanden oktober 1961 en oktober 1962 waren deze cijfers resp. 98 en 95. In de beoordeling van de orderpositie deed zich geen wijziging voor. Ultimo oktober luidde 't oordeel, evenals ultimo september bij 70 der ondernemingen normaal, bij 15 procent groot en bij 15 procent klein. JE 5CHIJMT GEN0EG GELD TEl HEBBEN) VOOR V0ED5EL EN) WHISKY, SIMOMIk DACHT DATJE BLUTWAS.^ OH LEEMDE WAT GELD VAM DE KNAAP DIE ME - BOOT LEEMT- GA HIER LINKS AF, CAROL. 2564. Terwijl de zon achter de heu vels in het westen verzonk, genoten piloot Storm en zijn reisgenoten in het gastvrije „bunkhouse" van de Silver Star Ranch van een stevige maaltijd. Daarna werd er bij koffie en sigaretten nog lang nagepraat over de krasse staaltjes, die de twee wonderlijke bezoekers van Mars in de corral hadden geleverd. De cowboys waren het er unaniem over eens, dat Ath en Sinh geboren ruiters waren. Arend en Sandra vertelden zo het een en ander van de avonturen, die zij al met de twee heren hadden be leefd. „Ik kan er wel een boek over schrijven", meende Arend. „En mis schien doe ik dat op een goede dag ook nog wel eens. Als ik gepensioneerd ben of zo. Nou het was me het dagje wel weer. Van ons vakantieprogramma komt natuurlijk niets te recht. Maar och, het gaat er ten slotte om, dat Ath en Sinh een prettige herinnering aan onze planeet bewaren, als zij terug zijn op Mars. Als zij zich amuseren is het mij goed." Een der cow boys pakte zijn gitaar en begon wat liedjes te zingen. Dat vonden de Marsianen geweldig en bij de ballade van Billy, the kid, geraakten zij zo ontroerd, dat de tranen hen over de wangen big gelden. Feuilleton door ANDREW GARVE i li Er lag een heleboel correspondentie op mij te wachten in mijn flat, waar onder 'n pakje van die Shaw, die een vreemde voor me was. Er zat een getypt manuscript van een boek in: „Het gro te avontuur", door Robert Shaw, dat met een rose lint bij elkaar gebonden was. Er zat een begeleidende brief on der het lint geschoven. In die brief stond dat Shaw mijn werk altijd bewonderd had en dat het zijn grootste ambitie was zelf met succes te schrijven, dat hij vond dat hij vrij veel talent had en dat hij een aantal korte detective verhalen had geschreven die hij nog niet gedrukt had kunnen krijgen, maar waarvoor hij nog steeds 'n bestemming hoopte te vinden, en dat hij inmiddels een volle dige avonturenroman had geschreven en dat hij dankbaar zou zijn als ik die wil de lezen en hem een gedetailleerde kri tiek zou willen sturen. De toon van zijn brief beviel me niet erg en aangezien ik ernaar verlangde zelf aan het werk te gaan aan een nieuw verhaal dat ik op mijn terugreis van de Canarische Eilan den had uitgedacht, stuurde ik hem zijn manuscript terug zonder het ge opend te hebben, met een briefje erbij dat het mij speet, maar dat ik het te druk had om het te lezen. Meer dan een jaar lang hoorde ik niets meer van Shaw. De volgende maan den besteedde ik aan het schrijven van mijn verhaal. De intrige was gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis die onge- veel twaalf maanden eerder in de kran ten gerapporteerd was, toen twee grote lijnboten met elkaar in aanvaring waren gekomen waarbij er één gezonken was en er sprake van was geweest dat men zou proberen de automatische koers indica tor van de gezonken lijnboot van een diepte van 75 m naar boven te halen in een poging om vast te stellen wie er voor die ramp verantwoordelijk was. In mijn verhaal probeerde 'n stel misdadige dui kers de indicator het eerst te bemachti gen met het doel er financieel voordeel uit te trekken naar gelang van wat het ding onthullen zou. Het was een vlot verhaal met veel actie en het viel nog al goed uit. Het werd nog voor de pu- blikatie gekocht door een Amerikaanse filmmaatschappij voor 8000 pd. St. en 't werd in de afgelopen maand januari in Engeland uitgegeven onder de titel „Veertig vadem diep". Tegen het eind van maart kreeg ik weer een brief van Shaw. Ik kon me eerst nauwelijks herinneren wie hij was. In zijn brief stond dat hij net mijn nieu we roman, „Veertig vadem diep", had ge lezen en dat hij zich verbaasd had over de opmerkelijke gelijkenis tussen mijn intrige en de intrige van zijn eigen niet uitgegeven boek, „Het grote avon tuur", waarvan hij met het manuscript een jaar geleden had toegestuurd. Hij zou graag in de gelegenheid gesteld worden me te ontmoeten, schreef hij, om de zaak te bepraten. De toon daarvan beviel me helemaal niet. Het kan gemakkelijk voorkomen dat 2 intriges enkele punten van over eenkomst vertonen en dat kan een hele boel narigheid geven. Het was nog ver ontrustender omdat ik er geen flauw idee van had wat er eigenlijk in zijn manuscript stond. Ik vroeg hem in ieder geval me in mijn flat op te zoeken en een kopie van zijn manuscript mee te brengen. Zodra hij er was keek ik het vlug door. Zelfs een oppervlakkige blik er in was voldoende om me duidelijk te maken dat er inderdaad een opmerke lijke gelijkenis bestond tussen de twee intriges, hoewel de namen van plaatsen, personen en schepen allemaal anders wa ren. Ik vroeg hem hoe hij aan zijn in trige kwam en hij vertelde me dat hij het idee voornamelijk had gehaald uit een krantenbericht dat iedereen gelezen had en dat hij over de technische as pecten een heleboel had nagezocht en gelezen en zo geleidelijk aan een intrige had uitgewerkt. Ik zei dat het een ver bazende samenloop van omstandigheden was dat we het gegeven alle twee op de zelfde manier hadden uitgewerkt. Hij zei dat hij aannam dat het inderdaad een samenloop van omstandigheden was. Ik merkte scherp op dat het niets anders kon zijn. Hij zei dat de enige andere verklaring die hij ervoor had was, dat ik misschien, nadat ik vorig jaar zijn manuscript had doorgebladerd, iets van zijn intrige in me had opgenomen volkomen onbe wust natuurlijk en er zelf gebruik van had gemaakt. Ik vertelde hem dat ik zijn manuscript niet had bekeken dat ik het lint niet eens had losgemaakt. Hij zei dat ik me dat verkeerd moest herinneren omdat hij het manuscript had teruggekregen met het lint op een heel andere manier gestrikt dan hij het had gedaan, dus dat er kennelijk iemand in had gekeken. Toen wist ik dat er moeilijkheden op komst waren. Ik was dan ook helemaal niet verbaasd toen hij opmerkte dat hij onder deze omstandig heden en in aanmerking genomen dat de intrige me nogal wat had opgebracht had hij blijkbaar in een of ander han delsblad gelezen over de verkoop voor een film wel recht had op een finan ciële compensatie. Ik zei dat daar geen sprake van was. Ik zei dat ik zijn ma nuscript graag nader wilde bekijken en hij kwam overeen het bij me achter te laten. Toen hij weg was las ik het direct door en ik schrok er danig van. Het 'was heel slecht geschreven en zoals het Aan de forse koersdaling voor de Hoog ovenwaarden gedurende de voorgaande beursdagen is nog steeds geen einde geko men. Ook woensdag lagen deze stukken flauw in de markt op 523, tegen dinsdag als slotkoers 534 y2. Hierdoor daalde de koers in drie achtereenvolgende beursdagen in to taal 31 punten. De stemming voor de overige internationale waarden was voor Kon. Olie en AKU prijshoudend, voor Unilever en Phi lips een weinig lager. In de oliehoek we*9 gedurende de gehele beursduur regelmatig gehandeld. Begin beurs was de handel in deze hoek zelfs zeer ruim toen posten van tien olies in andere handen overgingen. Het buitenlandse aanbod werd in Amsterdam grif opgenomen. De prijs van 163.10 was de slot- prijs van dinsdag. Bonusgeruchten blijven de oliehoek aanhouden. Volgens de beurs houdt de Kon. Shellgroep, vandaag, commis- sarissenvergadering. Men acht het niet uit gesloten dat er iets gunstigs voor aandeel houders uit de bus zal komen. Belangrijk voor Kon. Olie was gisteren, dat de aandelen van de Amerikaanse oliemaatschappijen dins dag in Wallstreet een krachtig herstel te zien hebben gegeven op de flauwe stemming van de vorige dagen. Philips was een halve gul den lager op 148.40. Unilevers een paar dubbeltjes lager op 139.00. AKU praktisch onveranderd op 498. In al deze hoeken was de handel stil. Aanhoudend gunstig bedrijfsnieuws had dins dag in Wallstreet een flinke koersstijging tot gevolg. Tegen het slot ging hiervan, als ge volg van winstnemingen, echter weer een groot deel verloren. De overige buitenlandse beurzen gaven gisteren geen veranderingen van enige betekenis te zien. Aandelen Aniem, waarin dinsdag voor nomi naal 160.000 werd omgezet, werden weder om in een ruime open hoek verhandeld op circa 83. Dit was de slotprjjs van dinsdag. Certificaten Deli moesten een veer laten. Dit fonds daalde circa twee gulden tot 140. Amsterdam Rubbers en HVA's praktisch on veranderd op resp. 117Va en 159%. In de scheepvaarthoek ging niet veel om. De stemming was er nauwelijks prijshoudend. Cok in de staatsfondsenhoek ging weinig om. De prijzen gaven praktisch geen ver andering te zien ten opzichte van die van de voorgaande dag. In de lokale afdelingen werden certificaten Banque de Paris, elk groot 100 Franse francs, die dinsdag in ruime mate voor het eerst werden verhandeld op 282.50, onveranderd VVVVVN\VVVV\\WVVVW/AMJ CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 20 november. Londen 10.07%—10.07%: New York 3.59H—3.60A: Montreal 3.34— 3.34'/.: Parijs 73.44—73.49; Brussel 722%7.22%: Frankfort 90.58 90.63: Stockholm 69.38'/i69.43%: Zürich 83.3983.44: Milaan 57.83% —57.88%: Kopenhagen 52.1752.22: Oslo 5038%—50.33%; Wenen 13.92 13.93; Lissabon 12.96'/.12.573,4. geadviseerd. Billiton lag iets hoger in de markt op het produceren van aluinaarde voor de Amerikaanse maatschappij Phelps- Dodge. Op de incourante markt kreeg Landré en Glinderman een hogere advieskoers op het oprichten van een nieuwe verkoopgroep van aardgasmotoren. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. 18-11 19-11 20-11 Int. conc. 531.2 527.8 524.7 Industrie 343.7 342.6 341.5 Scheepv. 137.0 157.0 186.2 Banken 237.2 237.1 236.6 Handel enz. 162.0 162.2 162.0 Algemeen 384.7 382.9 381.1 Verklaring: gedaan en bieden: gedaan en laten: b bieden: i laten: d ex dividend; c ex claim. Staatslen. Ned. '59 41/2 Ned. '60 4 Ned. '47 31/2 Ned. '51 31/2 Ned. '48 3% Ned. '50 3% Ned. '55 3% Ned. '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 Inv. cert. 3 Ned. '62-64 Ned. Ind. '37 6 W.B. Len. '57 99I/2 99/2 89 V* 9434 85 85 89 Va 89% 89% 87% 98ft 99% 99% 99% 89% 84% 85 85 89% 89% 8934 87% 98%* 105% 105% Aandelen Amst. rubb. 1173/4 116% H.V.A. 159% 158* A.K.U. 497V4 496* Deli M. 142 139.50* Hoogov. 534 522* Philips 148.70 147.80 Unilever 139.40 133.90 Kon. Olie 163* 162.90* Sch. luchtv. H.A.L. 119% 119* K.L.M. 50.20 50.20 K.N.S.M. 1563% 155* Kon. Paketv. St. Mij. Ned. Niev. Got'd. v. Ommeren Rott. LI. Schv. Unie 171* 170% 147% 145'% 123% 123* 290 289% 140 139 143% 142% Alb. Heijn 640 Am. droogd. 263 202% Berg. v urg. 231% 281% Berk. Pat. 241 241% Blaauwh. 475 479 Bij enk. 819% 813% Calvé 954 954 Centr. Suik. 283% 279 Fokker v. Gelder 225% 225 Gist -f sp. 350 345 v. d. Heem 281 278 Heineken 445 446 Internat. 271 272 K.N. Papier 314% 311 K. Zout 764% 765 Muller 330% 329 Ned. Dok 127 125 Ned. kab. 425 415 Netam 319% 321 Nijverdal 226 222 Rott. Dr. Dok 350 346 Schelde N.B. 234 228 Curt. Wr. 18% 13H Schokbet. 368% 366% Du Pont 252% 255% Scholten F. 712 715 Gen. Electr. 78% 78% Stokvis 188 186 Gen. Mot. 79ft 80ft Vergd. Blik 351 351 Int. Nick. 67% 67% Vergd. Mach. 219% 218 Kennecott 75% 75% Vredest. 260% 260% Nat. Can. 14% Wilton 266% 266 Rep. Steel 40% 41 Zwanenb. 900 895 Shell Oil 42% 42% Interunie 197.50 197.30 Stud. Pack 6ft Robeco 223 223 Tide Water 26% 27 Valeurop 749 749 U.S. Steel 52% 51% A'd. Bank N.H. Mij. R'd. Bank Tw. Bank Banken 378 348 338 307 Obi. 378 347 336% 307 B.N. Gem. (4%) 96% 96% B.N. Gem. '58 (5) 101% 101% Amerik. aand. Am. Enka 42% 42V4 Am. mot. 21 20% Am. Tel. 135% 135 Anaconda 46Ü 47 Beth. St. 31% 31 Cit. Serv. 60ft 60% PREMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam '56 II A'dam '56 III Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag '52 I D. Haag '52 II R'dam '52 I R'dam '52 II R'dam '57 Utrecht '32 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 82 83% 82% 901/2 90% 80% 84% 83 92 %b 93% 88% 90% 81% 83 90 90 831/4 81% 85 843% 93 92% 89% 100% 88% 89% DONDERDAG 21 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Zang en pianospel. 12.30 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Promenade-orkestamusementsmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, even tueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberichten. 13.30 Lichte or kestmuziek en instrumentale solisten. 14.00 Altviool en piano: oude en moder ne muziek (stereofonische uitzending). 14.30 Klankomrankte levens, muzikale biografie. 15.25 Lichte grammofoonmu ziek. 15.30 Sopraan en piano: klassieke en moderne liederen (stereofonische uit zending). 16.00 Van vier tot vijf, radio programma in een Notedop. 17.00 Voor de jeugd. 17.55 Gesproken brief. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Uitzending van de Christelijk-Histori- sche Unie. Politoeren. Nieuws en com mentaar van de Christelijk-Historische Unie. 18.30 Dansorkest en zangsolisten. was kon het onmogelijk uitgegeven wor den maar het was hetzelfde verhaal als het mijne. Behalve de algemene op bouw van de intrige waren ook vier of vijf gebeurtenissen bijna precies hetzelf de. Ik kon moeilijk langer geloven dat die gelijkenis een toevallige samenloop van omstandigheden was. De enige an dere mogelijkheid leek me dat Shaw een misdadiger was. Ik was nu langzamerhand te ontdaan om ernstig te kunnen werken, dus dacht ik dat ik net zo goed naar mijn boot kon gaan om wat werk aan de uitrus ting af te maken totdat de situatie een beetje opgeklaard was. Intussen belde ik Shaw op en vroeg hem me nog eens op te zoeken, nu op de boot. Toen hij kwam ging ik tot de aanval over. Ik vroeg hem hoe ik kon weten dat het manuscript dat hij me getoond had het zelfde was dat hij me een jaar tevoren gestuurd had. Hoe moest ik weten of hij het niet uitgetypt had na de publi- katie van mijn boek „Veertig vadem diep", waarbij hij mijn intrige had ge bruikt, alle namen had veranderd en het in zijn eigen woorden had naverteld. Hij keek erg beledigd en zei dat er ge noeg mensen waren die konden instaan voor het feit dat dit zijn eigen verhaal was, omdat hij er, direct toen hij het vorig jaar van me had teruggekregen, over had gesproken en het hen had la ten zien. Hij vroeg of ik een zekere Arthur Blundell kende, een schrijver van detectieveverhalen en ik zei: „natuur lijk", maar die zou niet erg behulpzaam kunnen zijn als getuige, want hij was een week of twee geleden gestorven ik had zijn overlijdensbericht in de krant gezien". Shaw zei dat dat waar was, maar dat hij in leven was toen hij (Shaw) hem bij na een jaar geleden het manuscript had toegestuurd en dat hij het gelezen had en er een brief over had geschreven die Shaw me met plezier zou laten zien. Ik vroeg hem of hij die brief bij zich had en hij zei nee, het was niet bij hem opge komen dat ik zo'n houding zou aanne men, maar hij zou hem later meeb' m- gen. Hij bracht hem de volgende avond. Er stond in dat Blundell Shaws manuscript (Wordt vervolgd) Horizontaal: 1 belangrijke speelkaart; 5 reisdeken; 9 piano; 11 glazen vat; 13 loot; 15 onderscheiding; 16 tuinafslui- ting; 17 toekomstig; 18 maanstand; 21 voorzetsel; 22 leslokaal; 23 ongevuld; 24 verdwijn!; 26 zonnegod; 28 ik (Lat.); 30 groente; 31 stuk gedraaid; 32 klein dorp; 34 stoom; 35 geestverlichting; 38 heil dronk; 39 vishaak. Verticaal: 1 menbel; 2 gele verf; 3 boom 4 zangnoot; 5 16e letter Griekse alfabet; 6 onderricht; 7 dokter; 8 oudste gezant; 10 vieze plek; 12 gat in waterleiding; 14 puntdicht; 19 heel slecht; 20 kippenloop; 24 vreugde; 25 steeg; 27 breedvoerig; 29 Eur. hoofdstad; 31 uitgestrekt; 33 zak; 34 Spaanse titel; 36 meterton; 37 dieren geluid. De oplossing van de vorige puzzel luidt: s L hd TA| IE DIAini ilJLOBEL. KÏIF L U KlSl ananas T1A1T aoansmansas □BBsnanmnsa V K T U L I I Al RT (Advertentie) Ja, de gemiddelde Nederlander weet wat z'n kinderen toekomt. Goede voeding neemt daarbij een belangrijke plaats in en daarom ziet men bij moderne mensen zo vaak Finnbrod op tafel. Lichtverteer- bare krachtvoeding, bereid uit volkoren roggemeel en ontvette melk. Alles smaakt er lekker op, zoet of hartig, fris of pittig. Het krokante Finnbrod zet ook de tanden aan het werk. Neem vaak zo'n pak wit of bruin. Ook uw levensmiddelen- bedrijf verkoopt kersvers Finnbrod. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Sportpa- rade. 19.30 Voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.05 Radio Kamerorkest en solist: klas sieke en moderne muziek. 21.05 Gehoord, gezien, gelezen, het veertiendaags kunstsymposion. 21.30 De zaak Marmo- rek, hoorspel. 22.30 Nieuws en mede- lingen. 22.40 Actualiteiten en beursbe richten. 23.05 Discotaria: nieuwe gram mofoonplaten. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/s. 12.15 Leven op het land, lezing. 12.30 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.33 Deze week, praatjes en berichten. 13.00 Nieuws. 13.15 Klassieke grammo foonmuziek. 13.45 Voor de vrouw. NC RV: 14.15 Licht strijkorkest (gr.). 14.35 Volksliederen (gr.). 14.45 Wij dichters, een telefoon-dialoog (herhaling van maandag 18 november jl.). 15.45 Licht instrumentaal ensemble. 16.00 Bijbel overdenking. 16.30 Pianorecital: klas sieke muziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Schoolzang. 17.45 Metropole orkest. 18.15 't Clubhuis: sportrubriek. 18.30 Musette-orkest (gr.). 18.40 Negro spiri tuals (gr.). 18.50 Sociaal perspectief .le zing. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Op de man af, praatje. 19.15 Geestelijke liederen (gr.). 19.30 Radiokrant. 19.50 Wij poetsen de plaat: lichte grammo foonmuziek. 20.10 Een Hollandse familie in de Franse tijd, hoorspel. 20.40 Samen uit - samen thuis, gevarieerd program ma. 2.00 Kerkorgelconcert: Nederlandse orgelmuziek 18131963. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbe spreking. 23.00 Platennieuws. 23.30 No belprijswinnaars in vertaling, lezing. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. VARA: 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Pau ze. 16.0016.15 Voor de kleuters. 19.30 De boekenmolen. 19.45 Humanistisch Verbond. 19.57 't Manneke. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Achter het nieuws. 20.45 Uit, amusementsprogram ma. 21.10 Intimiteiten, blijspel. NTS 22.4022.45 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.00 Engelse les. 19.30 Sportkroniek. 19.55 Sport. 20.00 Nieuws. 20.20 Muziek en dans uit Israël. 20.50 Reportage. 21.35 Nieuws. 21.45 II Capella di paglia di Firenze (Het strooien hoedje van Florence), komische T.V.-opera in 2 de len. VRIJDAG 22 NOVEMBER. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (7.30 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte gram mofoonmuziek. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Altviool en piano: moderne muziek: VPRO: 9.40 Morgenwijding. VARA: 10.00 Schoolradio. 10.20 Lichte grammofoonmuziek. 11.00 Voor de vrouw. 11.40 Voor de kleuters. 11.55 Or gelspel. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Ouvertureradio voor vroege mensen, (7.307.35 Voor de jeugd). 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de huis vrouw. 9.40 Schoolradio. 10.05 Franse chansons. 10.20 In de platensoos: pro gramma voor oudere luisteraars. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Klassieke gram mofoonmuziek. 11.50 Als de ziele luis tert, Godsdienstig praatje. Advertentie Wéér een nieuw BOOTZ-produkt. Citroenbrande wijn. Vol van smaak. Echt voor de fijnproever, 't Is van B00TZ; het beste wat u kopen kunt. per hele liter ƒ6?5 per halve liter f 330 pak wit of bruin 80 ct. ACMAEA 20 v. Thameshaven n. Teesport. AMERSKERK 19 650 m. w. Ma dras. AMNION 19 dw. Daytona n. Sa vannah. AMSTELDIJK 17 te Los Angeles. ASM IDISKE 19 te Antwerpen. AVERDIJK 18 te Port Said <n. Bei ra). BAARN 19 v. Antwerpen n. Am sterdam. BARENDRECHT 19 v. Curacao n. Pto Miranda. BENINKUST 20 te Port Harcourt. BLITAR 19 te Pt. Pirie. BOVENKERK 20 v. Antwerpen n. Rotte rdam. BURL'S WATSON 18 700 m. na. Saba. CALTEX EINDHOVEN 19 260 m. zo. Suez. CALTEX NEDERLAND 19 106 m. wzw. Lhereklion. CAMITIA 19 60O m. zw. Lands End. CARRILLO p. 19 Mona Passage n. Cristobal. CASTOR 20 te Bremen. CHIRON 18 200 m nw Kaap Fi- nisterre. CINULIA 19 vertr. Shelhaven n. Stockhom. CITIES SERVICE VALLEY FORGE 18 SO m. no. Dominica. DOELWIJK p. 19 Gibraltar n Rot terdam. EEMHAVEN 20 v. Karachi n. Dji bouti EEKHOORN 20 te Lissabon. ELIZABETH BROERE 19 -OO m. nnw. Tobroek GULF HOLLANDER 19 9 m. w. Ouessant. HEEMSKERK 21 te Beira. HERCULES 19 te Antfagasta. JAPARA 19 SO m. nw. Majorca. KHASIELLA 20 te Punta Cardon. KINDERDIJK 19 te Lissabon. LANG KOEAS 18 70 m. nw. Lissa bon. LEï-YKERK 20 te Port Said. MARNE LLOYD 19 90 m w Lissa bon MEERDRECHT 19 360 m n Flores MELISKERK 19 v Santander n Marseille MISSISSIPPI LLOYD 19 v Port Swettenham n Singapore NAESS LION 18 SOO m no Azoren RHONE 19 225 m ozo v Ceylon NIJKERK 19 v Aden n Suez OCEAN SPRINTER 19 t.a. Las PaTfhas OLDEKERK 19 25 m zw Albany ONDINA 19 120 m ozo Port Sudan ONOBA 18 v Port Said n Lavera P. G. THULIN 17 te New York PRINSES IRENE 17 te Toronto RONDO 18 v Bombay n Magalore ROTTE 18 120 m wzw Cape Race SCHERPENDRECHT 18 dw v So- rong SCHEKERK 19 180 m no Azoren SERVAASKERK 19 850 m o Socotra SLOTERKERK 19 v Marseille n Antwerpen SOCRATES 19 v Trinidad n Bar bados SOPHOCLES 19 te Hallfax STRAAT CUMBERLAND 20 te Brisbane TOWA 18 110 m n Barbados VIDENA p 19 Mona Passage n Maracaibo VLIELAND 19 30 m wzw Cochin WESTtTTDREN 19 v Killinholme n Petit Couronne WIE80LD BHMER 17 te Amsterdam WILLEM RUYS 19 te Wellington WILLEMSTAD 18 1650 m zzw Ma deira WONOSARI 19 te Singapore WONOSOBO 19 aank. Lae IJSELHAVEN 19 v Rouaan n Casablanca ZAFRA 19 225 m zw Adelaide ZARIA 19 300 m w Manilla 22 november Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap -f- nap nap uur meter uur meter uur meter 5.16 1.79 17.42 1.83 11.48 1.78 5.43 1.92 18.11 1.97 12.15 1.95 6.18 2.07 18.46 2.14 0.23 1.91 6.38 1.16 19.07 1.38 0.02 1.17 7.08 1.48 19.24 1.66 0.24 1.42 nap uur meter 12.47 2.07 12.17 1.38 12.47 1.60

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7