Walcheren had afgelopen seizoen rond 1,25 miljoen overnachtingen "iïbuw aan de beste Amerikaan.. PARAPLU CORLAS WALCHEREN AGENDA OFFICIËLE PUBLIKATIES Vaart kanaal Zuid-Beveland morgen normaal GEEN AFBRAAK VAN R.-K. BOUWSELS GOES MARKTBERICHTEN V.V.V.-PROPAGANDACENTRALE VERGADERDE VIA CIRCULAIRE STRANDAFSLAG NAAR BINNEN A.B.V.A.-LEDEN KREGEN TOELICHTING OP OVERLEG MET REGERINGSDELEGATIES Slechthorenden wandelden door oud-Middelburg Ds. H. J. Visch over kerk en zending op Bali IR. W. N. VAN NOOTEN BETRACHTTE DISCRETIE Raad vergadert Kroesjtsjew I kreeg een schommelstoel s In geheel Zeeland 2,25 miljoen Aandachtig publiek genoot van Henry Blackmons optreden Lezingen over Canada voor plattelands vrouwen G. Schoonenboom overleden St-J osephziekenhuis heeft koffieautomaat Twee botsingen Vrouwengroep P.v.d.A. vergaderde Raad van Sint-Laurens vergadert vrijdag Gecombineerde jaarvergadering In sporttoto 50 winnaars Vlissingen won de badmintonwedstrij d tegen Wolphaartsdijk Tekort op begroting landbouwschap ruim drie ton DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT t De secretariaten en administraties van de Walcherse V.V.V.'s ver enigd in de propagandacentrale Walcheren hebben gisteravond tijdens een vergadering in hotel de Nieuwe Doelen te Middelburg ver schillende zaken behandeld, onder andere de propaganda voor 1964, de opzet van een nieuwe folder voor 1965 en 1966 en de financie ring daarvan, het voorjaarscon gres, terwijl voorts nog in het kort het afgelopen seizoen gememo reerd werd. De heer J. P. de Regt. de administrateur van de provin ciale Zeeuwse V.V.V., deelde ten aanzien van dit laatste punt o.m. mee, dat het aantal overnachtin gen op Walcheren in het seizoen 1963 rond 1*4 miljoen bedroeg, aanzienlijk meer dan vorig jaar; het aantal overnachtingen in ge heel Zeeland bedroeg 2% miljoen, dat is miljoen meer dan vorig seizoen. Ten aanzien van de huidige propa- gandafolder Walcheren zullen de werkgroep van de centrale en de Walcherse V.V.V.'s te zamen moeten proberen om voor 1965 een „erfenis" van nog 40.000 stuks weg te werken. De werkgroep had een voorstel ge daan om, gebaseerd op het bezoek aan de V.V.V.-kantoren, dit over schot pondsgewijs over de ver schillende afdelingen te verdelen. Aanvankelijk was er enige ongerust heid onder de meeste V.V.V -bestuur ders, omdat zij meenden hun aandeel niet kwijt te kunnen raken. Toen de voorzitter van de propaganda centrale, de heer Ad. Mets uit Vlissin- gen, er echter op wees, dat van de V.V. V.'s in eerste instantie een volgens een verdeelsleutel vastgestelde financiële bij drage wordt gevraagd en dat het bureau van de provinciale V.V.V. de folders zal verspreiden, konden de aanwezige se cretariaat-leden er mee akkoord gaan. Voor de werkgroep was het evenwel moeilijk een totaal beeld te krijgen om dat de V.V.V.'s, die traditioneel niet naar deze vergadering komen, ook nu schitterden door afwezigheid. De werkgroep zal echter in overleg met de heer De Regt een circulaire opma ken, waarin de V.V.V 's op de hoogte gebracht worden met de regeling voor de verdeling. Van de V.V.V.'s wordt dus een bijdrage gevraagd, zij kunnen bij het provinciaal bureau het aantal fol ders opvragen wat zij nodig hebben, het resterende deel van hun folderaantal verspreidt het bureau. Ook voor de nieuwe folder 1965-1966 zullen werkgroep en de heer De Regt een verdeelsleutel opmaken, die in een voorstel of circulaire aan de V. V.V.-besturen zal worden voorgelegd. Het is de bedoeling, dat deze nieuwe folder,, indien mogelijk, voor uit gefinancieerd wordt. De heer F. B. den Boer, bestuurslid van de werk groep, lichtte toe, dat de opzet van de nieuwe folder zo mogelijk anders zal worden dan de vorige folders: 4 kleuren en 4 talen. Voor 100.000 stuks, te verspreiden in twee jaar, kom dit neer, zo rekende de heer Den Boer globaal voor, op f 14.000. Administrateur De Regt dacht aan een „algemene" fraaie Walcheren-fol- der, waarbij de plaatselijke afdelin gen zich met een eenvoudige „nieuw tjesfolder" kunnen aansluiten. Maar of dat er door komt.... Er werden gis teravond al enkele bezwaren tegen geopperd. Voorts kwamen nog aan de orde: affi ches, waarvan er voldoende zijn de weekagenda, dat een „zeer gewild arti kel" blijkt te zijn en dat dan ook vol gend seizoen weer uitgegeven zal wor den, en de evenementenlijst, die te duur niet meer zaJ verschijnen. Advertentie Al een van CORLAS gehad? Grote sortering vanaf 7,75. DAMESZAAK Walstraat 76 VL1SSINÖEN Het voorjaarscongres voor de Wal- cerse V.V.V.'s en genodigden zal in Westkapelle gehouden worden, zo werd besloten: als voorlopige datum werd dinsdag 17 maart vastgesteld. Administrateur De Regt zal sprekers aantrekken voor een uiteenzetting over de „strand-kust-recreatie". Daarin zal onder meer als onderdeel behandeld worden de strand- en duin afslag, die op sommige plaatsen langs Walcherens kust ernstige vormen aanneemt. Weliswaar neemt het strand op verschil lende plaatsen toe, maar bij Vlissingen en tussen Biggekerke en Zoutelande om maar enkele plaatsen te noemen neemt het af. De heer Mets lichtte o.a. toe, dat hij vroeger zijn kano bij de punt van de Nolledijk van het strand kon schuiventerwijl van de zijde van Zoudelandes V.V.V. opgemerkt werd, dat er op een bepaalde plaats tussen Biggekerke en Zoutelande nauwelijks enig droog strand over is. De V.V.V.- bestuurders achtten het noodzakelijk, dat daarvoor dringend voorzieningen worden getroffen. Ten slotte werd er van de zijde der V. V.V.-bestuurders nog op gewezen, dat men ook aandacht moet besteden aan de propaganda-naar-binnen, teneinde bin nen korte tijd de nog aanmerkelijk groeiende toeristenstroom te kunnen op vangen. De heer De Regt verklaarde, dat de provinciale recreatiecommissie dit punt ook in zijn recreatierapport op genomen heeft; men achtte in dit ver band bos-uitbreiding hoogst belangrijk. Tevoren in zijn openingswoord had de heer Mets dit punt eveneens gememo reerd. Hij wees er op, dat Walcheren nu het in een bevoorrechte positie ver keert wat de verschaffing van ruimte aan de toeristen betreft de recreatie in goede banen behoort te leiden, opdat zo min mogelijk van de natuurlijke schoonheid verloren gaat. Middelburg Electro: Gitarren ugen leise durch die nacht, 19.30 uur, a.l. City We derzijds, 20 uur, a.i. Vlissingen - Alhambra: Wederzijds, 20 uur, a.l. Concertgebouw Feestavond Christe lijke Besturenbond, 20 uur Strandhotel- ilijeenkomsi „Philat°lica '0.15 uur. Britannia: Toneelgroep Centrum met „Twee in één klap' vooi Stichting Al gemene Kunstkring. 20 uur. Bergen op Zoom Roxy-. Een nacht met Nancy, 20 uur, 14 Jaar. Goes - Grand: Wederzijds, 20 uur, a.l. Prins van Oranje: Vergadering Plattelands vrouwen afd. Goes e.o., 14 uur. Koren beurs: Bijeenkomst Alliance Frangaise, 20.15 uur. Kortgene Stadswijnkelder: Vergadering V.V.V.-Noord-Beveland. Zierikzee Hervormd Verenigingsgebouw: Film „Zolang er mensen zijn" voor Ned. Rode Kruis, 20 uur. MIDDELBURG Indrukwekkend en sfeervoldat was het optreden van de Amerikaanse neger bariton Henry Blackmon, die momenteel in Nederland een grote bekendheid ge niet. De Middelburgse afdeling van Jeugd en Muziek kon zich er woensdag avond over verheugen deze befaamde zanger te kunnen begroeten. De kennis making in de Noorderkerk is het tal rijke publiek kennelijk goed bevallen. Na elk onderdeel had men graag een hartelijk applaus over voor Henry Blackmon, die in de Rotterdamse orga nist Koos Bons een bekwaam begelei der heeft gevonden. Het programma, dat een voornamelijk religieuze inhoud had, maar toch zeer gevarieerd was, vermeldde onder meer de vertolking van Schuberts bekende lie derencyclus „Die schone Müllerin". Aan dachtig werd geluisterd naar .een ge deelte uit Handels „Acis and Galathea": o ruddier than the cherry. Voorts wer den ten gehore gebracht Cara Selve, La Procession van C. Franck en Le christ renait van S. Rachmaninoff. Dat orga nist Koos Bons uitstekend kan improvi seren demonstreerde hij met een boeien de orgelimprovisatie op enkele thema's, welke hem enkele ogenblikken voor zijn optreden waren opgegeven. Na de pauze zong Henry Blackmon, die in de „Jeugd en Muziek"-leden met ook een aantal ouderen een aandachtig gehoor vond, onder meer enige negro-spirituals. De heer G. W. Bergman gaf een toelichting op de programmapunten. Prank van Leeuwen, die de bijeenkomst met een welkomstwoord had ingezet, vestigde de aandacht op een kerstprogramma. waar van de leden op 18 december in de Con certzaal te Middelburg oor- en ooggetui ge kunnen zijn. Daaraan werken diverse schoolkoren én orkesten mee. In het gebouw van de Algemene bond van ambtenaren te Middelburg heeft districtsbestuurder A. van Alst dins dagavond een toelichting gegeven op de punten, die maandag aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg dat in aan wezigheid van minister Toxopeus werd gevoerd over de loonmaatregelen voor het overheidspersoneel. Zoals bekend is er nog geen akkoord bereikt. Al vond de districtsbestuurder dat er nog geen sprake was van een hoerastemming toch was hij van mening dat men niet zo somber gestemd moet zijn omdat is ge bleken dat thans alle ambtenarenorga- nisaties een lijn trekken en niet bereid zijn om met de tegenvoorstellen van de minister in zee te gaan. De ongeveer vijftig belangstellenden kregen een uiteenzetting te horen van diverse onderwerpen, die tijdens de ver gadering van maandag zijn aangesne den. Dat waren punten, die handelden over de nieuwe algemene loonmaatregel van tien procent verhoging, de minimum bezoldiging, de kwestie gemeenteclassi ficatie en de kwestie verdienstenbelo- ning. In deze nog al technische uiteen zetting kwam ook de gevraagde uitke ring ineens aan de orde. Deze zal moe ten dienen als compensatie voor het ge mis van winstdelingsregelingen bij de overheid. „Dit wordt een heet hang ijzer", zo verklaarde de heer Van Alst, daarmee aantonend, dat de werkne mersbonden aan deze kwestie bijzonder veel waarde hechten. Voorzitter J. Geljon zei te hebben be o-repen, dat het overleg dit keer niet zoveel moeilijkheden heeft opgeleverd. De sfeer van de beraadslagingen vatte hij niet zo zwaar. Een verheugende om standigheid vond hij dat zowel de rege ringsdelegaties als de vertegenwoordi gers van de centrales intern overleg willen plegen, waardoor naar zijn me ning nog nieuwe mogelijkheden voor een gunstig verloop van de besprekin- o-en aanwezig zijn. Na de pauze werd de vergadering in de gelegenheid gesteld om over de besproken onderwerpen vra gen te stellen. Het ging er dinsdagmiddag in de foyer van het Middelburgse City-theater Ca nadees toe. Een aantal dames van de plaatselijke afdeling van de Nederland se bond van plattelandsvrouwen had er namelijk een programma voorbereid, waarin de schijnwerper was gericht op deze soevereine staat, die 300 keer zo groot is als ons land. Het uitgebreide gezelschap dames, dat deze bijzondere middag meemaakte, werd al meteen in de sfeer van deze jonge natie gebracht tijdens het zingen van het Canadese volkslied. Mevrouw De Vries-Ligthart Schenk hield een praatje dat ze de titel „de wieg van de plattelandsvrouwen stond in Canada" had meegegeven. De dames J. Nieuwenhuyzen-Vogelaar en N. Doe- leman-Korstanje waren te horen In een gesproken brief, waarin tal van wetens waardigheden over Canada waren ver werkt. Zo konden de leden van de plaat selijke plattelandsvrouwenafdeling het een en ander vernemen van de Eskimo's de Indianen, de bereden politie, de bont bedrijven en de houtbewerking. Als bij zonderheid werd in dit verband aange stipt dat de grote bosbranden die jaar lijks Canada teisteren enkele tientallen miljoenen guldens schade opleveren. Mejuffrouw C. G. Reselman, die namens de stichting huishoudelijke voorlichting ten plattelande het woord voerde, ves tigde de aandacht op een doe-het-zelf cursus, waarmee half januari in Middel burg wordt gestart. Na een traktatie met Canadees gebak luisterde het gezelschap aandachtig naar de uiteenzetting van burgemeester A. de Kam van Vrouwenpolder, die de dames in gedachten mee op reis nam door dit enorme, uitgestrekte Noord- amerikaanse gebiedsdeel. Burgemeester De Kam lichtte zijn lezing toe met vele kleurendia's, waarbij de dames onder meer te zien kregen hoe een aantal Zeeuwse emigranten in hun nieuwe va derland hun werk verrichten. En omdat de heer De Kam zich op deze bijeen komst nog maar voor de helft door de voorraad dia's had kunnen heenwerken, nodigden presidente mevrouw A. Bom- Huisman uit Oostkapelle hem maar met een uit voor een volgende middag- Waarderende woorden voor de verzor ging van dit interessante programma onderdeel gingen vergezeld van enkele attenties voor de burgemeester en zijn echtgenote. En om dè leden er aan te herinneren, dat het enkel maar een Ca nadese middag was geweest werd beslo ten met het zingen van het Zeeuwse volkslied. Op 17 december zal een kerst feest worden gehouden. De afdeling Middelburg van de Vereni ging van Slechthorenden had een bijeen komst uitgeschreven, waarop de heer H. van Langevelde uit St.-Laurens een dia avond gaf over oud-Middelburg. Van de honderden prentbriefkaarten uit zijn verzameling had hij er ongeveer hon derd uitgezocht en er dia's van ge maakt, die beelden gaven van Middel burg van vóór de oorlog, enkele zelfs van voor de eerste wereldoorlog. De aan wezigen, meest oudere mensen, reageer den spontaan op wat ze zagen; oude be kende plekjes, vroegere winkels, een ge heel ander marktbeeld, een mode die erg ouderwets aandoet, bekende figuren uit het Middelburgse leven. Bij de „rond wandeling" door de stad wekten de beel den op het scherm telkens reacties van herkenning op. Tot slot volgden nog een aantal beelden uit het Walcherse boerenleven, alles in de toen nog gedragen klederdracht. Ondanks het stormachtige weer was er een goede opkomst. Te Middelburg overleed op 77-jarige leeftijd de heer G. Schoonenboom. De heer Schoonenboom, die de laatste jaren in het rusthuis „De Griffioen" woonde, was de eerste, die in de twintiger jaren als nevenbedrijf een pension voor zomer gasten begon in Oostkapelle. Later liet hij een nieuw bedrijf aan de Duinweg bouwen, dat na uitbreiding, thans door het C.N.V. als vakantiehuls wordt geëxploiteerd. De heer Schoonen boom nam toen hij nog in Oostkapelle woonde, actief deel aan het verenigings leven; hij was jarenlang lid van het oestuur van V.V.V. Oostkapelle en te vens vele jaren bestuurslid van de Oran jevereniging. Buurtfeest Kromme Weele, Vlasmarkt en omgeving Dezer dagen hield de buurtvereniging Vlasmarkt-Kromme Weele en Omgeving haar jaarlijks buurtfeest in de „Gouden Poorte". De voorzitter, de heer L. Koole, kon een groot aantal buurtleden en ge nodigden welkom heten, en gewaagde in zijn toespraak van een grote toename van het aantal leden. Dit resultaat was een gevolg van de actieve medewerking van de dames mevrouw Janse-van Klin ken, mevrouw Boogaard-Snoep en mej. Pieters. De feestavond werd opgeluis terd door het cabaretgezelschap „Wim de Graaf" welke met „De muur be zwijkt", „Het vrouwtje van Stavoren" en „Zeeland dankt de wereld" een groot succes oogstten. VLISSINGEN Het Sint-Josephziekenhuis te Vlissingen heeft sinds maandag een koffie-auto- maat. Dit apparaat voorziet na inworp van een kwartje de patiënten in de wachtkamer, die daar prijs op stellen, van een kop koffie of chocolade. Ook de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen mogen van dit toestel ge bruik maken. Op het kruispunt Irislaan-Anjelieren laan te Vlissingen botsten woensdag morgen om tien over elf een vrachtauto en een bestelauto, waardoor deze beide werden beschadigd. Het ongeluk ont stond doordat B. G. C. uit Middelburg met zijn vrachtauto geen voorrang ver leende aan de bestelauto van R. I. uit Vlissingen. Een paar uur daarna, om vijf voor half zeven reed de bromfietser J. H. uit Vlis singen met zijn bromfiets op een stil staande personenauto op de Paul Kru- gerstraat. De bromfiets werd geheel vernield, de auto kreeg geringe schade. H. kreeg enige schaafwonden. Zijn 8- jarig dochtertje, dat op de bromfiets duo zat, bleef ongedeerd. De personen auto was van F. W. P. uit Vlissingen. Het ongeval ontstond, toen H. met zijn bromfiets achter zich een vrachtauto meende te horen en voor deze wagen (die er niet was) inhield om hem de personenauto te laten passeren. De zendingspredikant ds. H. J. Visch, na vier jaar werken op Bali met verlof in ons land, komt vanavond donder dag in „Het Anker" te Vlissingen vertellen over „Kerk en zending op Bali in de branding van deze rijd" Ds. Visch is op verzoek van de Balinese protes tantse kerk op Bali werkzaam geweest. De avond, die om acht uur begint, wordt georganiseerd door de culturele com missie van de Vlissingse hervormde ge meente in samenwerking met wijkge- meente IV. De afdeling Vlissingen van de vrou wengroepen van de Partij van de Ar beid heeft dinsdagavond in „Het Anker" te Vlissingen een avond gewijd aan de hulp voor onderontwikkelde gebieden. De voorzitster van deze afdeling, me vrouw A. de Priester-Gubbels, vertelde in haar openingswoord voor de geheel gevulde zaal, dat de opbrengst van deze avond -gehouden in het kader van een week durende actie gebruikt zal worden voor studiebeurzen voor vrou wen uit ontwikkelingslanden. Deze actie gaat uit van het Internationaal Solida riteitsfonds. Na enkele filmpjes van de Verenigde Naties over verschillende ontwikkelings landen volgde een verloting van zelfge maakte artikeltjes van de Vlissingse vrouwengroep. De gemeenteraad van Sint-Laurens komt vrijdag 22 november 's middags om vier uur in vergadering bijeen. De raad zal onder meer een voorstel te be handelen krijgen tot verkoop van bouw terrein aan mej. E. H. Bal te Middel burg, aan de heren G. Hoefkens en A. Polak te Sint-Laurens en aan de heer G. J. Massink te Vlissingen. Ook Aomt aan de orde een beroepschrift van de heer G. A. Kole tegen de weigering van een bouwvergunning. Verder stellen b. en w. voor de begro ting van het burgerlijk armbestuur voor het dienstjaar 1964 goed te keuren, en een wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting over 1963. Op de agenda staat ook de aanvraag en aanvaarding van rijksvoorschotten ten behoeve van 6 woningwetwoningen, te bouwen door de woningbouwvereniging „Huis en Hof" te Sint-Laurens. B. en w. stellen voor een voorschot vast te stel len op de exploitatievergoeding over 1963 ten behoeve van de kleuterschool aan de Warande te Sint-Laurens Ten slotte krijgt de raad de gemeentebegro ting voor "het dienstjaar 1964 aangebo den. ARNEMUIDEN Burgemeester opende vogeltentoonstelling Burgemeester A. Hack van Arnemuiden heeft woensdagavond de tentoonstel ling van de vogelvereniging „Zanglust", die gehouden wordt in het verenigings gebouw, geopend. Voor de opening had de voorzitter van de vereniging, de heer G. de Bie, een woord van welkom tot de aanwezigen gericht. Hij dankte daarbij het gemeentebestuur voor het vertrou wen dat deze altijd in de vereniging heeft gesteld en voor de medewerking die men van de zijde van het gemeente bestuur mocht ondervinden. De heer De Bie benadrukte dat dit de tweede maal was dat het college van b. en w. aan wezig kon zijn bij de opening van een „Zanglust"-evenement, daar enkele we ken geleden de volière van de vereniging in gebruik is genomen. De burgemeester prees in een korte toe spraak het initiatief van de slechts twee jaar bestaand? vereniging. Kon men vo rig jaar nog slechts een vogelshow orga niseren, dit jaar is deze uitgegroeid tot een echte tentoonstelling met beoorde lingen en prijzen. Hij wenste de vereni ging veel succes voor haar verder be staan. Hierna verrichtte burgemeester Hack de officiële opening, waarna een grote me nigte, die reeds voor de deur stond te wachten, naar binnen stroomde. OOSTKAPELLE Te Oostkapelle hielden de plaatselijke afdelingen van het Nederlands bijbelge nootschap en „Vrederust" een gecombi neerde jaarvergadering onder leiding van ds. O. Richard. Het ledental van Vrede rust bleek aanmerkelijk te zijn toegeno men. Ter vergadering werd besloten door het voeren van diverse acties het leden tal van het N.B.G. op te voeren. Voor het bezoek aan de jaarvergadering van Vrederust in 1964 zijn de heren J. Jobse en J. Schoe aangewezen. Voorzit ter O. Richard en secretaris M. Kwekke- boom zijn bij acclamatie herkozen. Ten slotte hield de heer J v. d. Klis een cau serie over „Hedendaagse bijbelbeschou wing". MIDDELBURG Ontwerp-begroting 1964 B. en w. van Middelburg maken bekend, dat bet ontwerp van gemeentebegroting en de ontwerpen van de bedrijfsbegrotingen voor 1964 op de gemeentesecretarie (afdeling fi nanciën) voor een ieder ter inzage liggen en tegen betaling der kosten algemeen verkrijg baar worden gesteld. Middelburg, 18 november 1963. B. en w. voornoemd, de secretaris, w.g. J. Hooij, de burgemeester, w.g. J. O rij b er. MIDDELBURG. Vaststelling bijzondere voor- en achtergevelrooilijn. Het hoofd van het gemeentebestuur van Middelburg brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, 2e lid der Woningwet, ter openbare kennis dat een ontwerp-besluit tot vaststelling van een bijzondere voor- en achtergevelrooilijn voor de omgeving Spuistraat-Spanjaard straat, zoals is aangegeven op de bij dit ontwerp-raadsbesluit behorende kaart, ge durende een termijn van 30 dagen, aan vangende 22 november 1963, voor een ieder fer gemeentesecretarie (kamer 15) ter inzage ligt en dat belanghebbenden gedurende deze termijn bezwaren bij de gemeenteraad kunnen indienen. Middelburg, 20 november 1963. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Mr. J. DRIJBER. MIDDELBURG. Vaststelling bouwverbod. Het hoofd van het gemeentebestuur van Middelburg brent, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 35, 4e lid der Wo ningwet, ter openbare kennis, dat met ingang van 22 november 1963 ter gemeente secretarie (kamer 15) gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp- raadsbesluit met uitvoerige kaart, welk ont werp-raadsbesluit inhoudt, dat in het belang van stelselmatige bebouwing op de gronden, gelegen in de omgeving van de Spuistraat en ae Spanjaardstraat en zoals deze op de bij behorende kaart zijn aangegeven, aanbouw of herbouw van gebouwen is verboden (ar tikel 35 der Woningwet). Gedurende voornoemde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Middelburg, 20 november 1963. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, Mr. J. DRIJBER, De scheepvaart door het Kanaal van Zuid-Beveland heeft de lang ste tijd last gehad van de werk zaamheden, die vorige week be gonnen aan de grote sluis te Hans- weert. Het ziet er naar uit, dat rijkswaterstaat het karwei vrijdag geklaard zal hebben, zodat de sche pen dan weer door deze hoofdsluis geschut kunnen worden. Zoals be kend moest rijkswaterstaat ingrij pen, omdat een van de granieten hoekstenen van deze sluis tas sen de 5 en 6 ton zwaar was los geraakt en gevaar voor de door vaart opleverde. Het herstel bracht veel vertraging mee voor de scheepvaart Met name vorige week donderdag en vrijdag lag een lange rij schepen te wachten om geschut te worden door de midden- of kleine sluis, die niet helemaal geëlektrificeerd zijn. De afgelopen dagen verdween de rij wachtende schepen; als gevolg van de storm was er weinig bedrijvigheid door het Kanaal van Zuid-Beveland. Maar woensdag nam het aantal wachtende vaartuigen weer toe. Uiterlijk morgen vrijdag zal de situatie in het Kanaal door Zuid-Beve land weer normaal zijn, zo vernamen wij van de zijde van rijkswaterstaat. Het herstelwerk is tot nu toe vlotter ver lopen, dan men aanvankelijk verwachtte. De drie bovenste hoekblokken van de sluis moesten verwijderd worden. Daar voor moest de waterstand in de kolk worden verlaagd tot 2 meter N.A.P. Dank zij een tweetal elektrische pompen en dieselpompen slaagde men erin 4500 kubieke meter water per uur te ver werken, zodat men het water afgelopen vrijdag reeds op het gewenste niveau had. Toen zijn de blokken weggehaald. Vanaf vrijdagavond tot maandag is men bezig geweest de blokken weer te plaat sen. Op het ogenblik wordt een en ander afgewerkt. Als alles meeloopt, kan de grote sluis wellicht vandaag nog in ge bruik worden genomen. In het verslag over de herdenking van ir. W. N. van Nooten door de Middel burgse rechtbank is een storende on juistheid geslopen. In het verslag werd gemeld, dat ir. Van Nooten „indiscretie wist te betrachten". Men zal begrepen hebben, dat de president van de recht bank over discretie gesproken heeft. Het bouwconflict tussen het gemeente bestuur van Goes en de twee r.-k. instel lingen, de Stichting Verpleeghuizen Midden-Zeeland en de „St-Jozefstich- ting" is in zoverre met een sisser afge lopen, dat er gisteren woensdag van de kant van b. en w. geen opdracht tot sloping is gegeven. Men weet het: het ging om drie bouw sels, waarvan de formaliteiten niet in orde waren, toen de r.-k. instellingen reeds met de bouw waren gereedgeko men dan wel er een flink stuk mee ge vorderd. Het r.-k. verpleeghuis „Maria Terweel" aan de Kloetingseweg te Goes bezit al enkele maanden een tijdelijk oefenlokaal, een revalidatie-therapiezaaltje. De toe stemming voor de bouw ervan hing af van een vergunning van het departement aan de r.-k. Stichting Verpleeghuizen. B. en w. hadden het stichtingsbestuur tot gisteren de tijd gegeven deze ver gunning te bemachtigen. Zo niet dan zou het noodlokaal worden afgebro ken. Op het laatste moment nu is van 't departement een telefonische toezegging van de vergunning binnengekomen. In „Huize Den Berg" aan de 's-Heer- Hendrikskinderenstraat, het tehuis voor zwakzinnnige kinderen was de beheren de St.-Jozefstichting" begonnen aan de bouw van een ketelhuis voor de verwar ming, zonder dat toestemming van b. en w. was verkregen. Ook voor dit bouw plan hadden b. en w. een limiet gesteld tot gisteren, 20 november. De afbraak dreiging van het gemeentebestuur werd echter omgezet in een bouwstop, die op het ketelhuis zal rusten totdat de rijksgoedkeuring is verkregen. Achter hetzelfde tehuis was men ook be gonnen met de bouw van een noodkapel. B. en w. hadden daarvoor een vergun ning afgegeven, die Gedeputeerde Sta ten niet goedkeurden. Ook in dit geval volgde een lastgeving tot afbraak. Die is ook niet gevolgd, omdat Gedeputeerde Staten hebben toegezegd de aanvraag opnieuw te zullen bezien. De 654.559 deelnemers aan de toto van deze week hebben voor een prijzenbe- drag van 255.669 gezorgd. Voor de eer ste prijs (ƒ140.617,95) meldden zich 50 gegadigden, die ieder bruto 2757,20 te gemoet kunnen zien. Niet minder dan 1121 deelnemers had den slechts één fout en zij verdelen de tweede prijs 76.700,70) hetgeen hun 68 oplevert. De 15 winnaars van de extra prijs, die 38.350.35 groot is, toucheren ieder bru to ƒ2397. De badmintonclub Vlissingen heeft gis teravond de competitiewedstrijden in de Bonedijkeschool te Vlissingen tegen Griffioen uit Wolphaartsdijk met 6-2 ge wonnen. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: Herenenkel: C. van Wijk-C. Klompe 15-5, 15-9; E. Timmerman-A. van Dijke 15-2, 15-2; Damesenkel: mej. E. Ots-mevr. L. Klompe 11-1, 5-11. 0-11; mej. J. Gazille-mevr. E. Koert 12-11, 11-5; Gemengd dubbel: mej. Gazille-E. Timmermanmevr. L. Klompe-C Klom pe 10-15, 18-17, 17-18; mej. E. Ots-F. Otsmevr. J. W. van Dijke-A van Drj- ke 15-2, 15-9; Herendubbel: E. Timmer- man-F.OtsL. Klompe-A. van Dijke 15-9, 15-8; Damesdubbel: E.Ots-J Ga- zillemevr. E. Koert-mevr. J. W van Dijke 18-15, 15-12. (Advertentie) VEILING KAPELLE. 20 november. Industrie- en exportveiling. Goudrenet 1 85 39—41, 80 37, 75 34.50— 35.10, 70 33.20—33.60 65 31, 60 28, 2 85 34. 80 34, 75 32, 70 28—30, 65 26—27, 2 D 19, 3 grof 26—28, 3 fijn 13—18. Jonathan 1 80 29—34, 75 27—35, 70 30—36, 65 28—32, 2 80 A 24, 2 75 A 24—28, 2 70 A 22.70—40, 2 65 A 23.60—26, 2 60 A 23.40—24, 2 75 B 20, 2 70 B 21, 2 65 B 22, 2 60 B 20, 2 D 13.60, 3 grof A 19.50, 3 grof B 19, 3 fijn 13.80. Saint Remy 2 75 31, 65 32, 2 D 29, 3 grof 27, 3 fijn 18—21. Legipont 1 70 64. 6c 68, 60 66. 55 51—53, 2 D 16, 3 grof 34, 3 fijn i0, Lax- ton Superbe 1 80 38, 75 37—38. 70 34—36, 65 28, 60 18, 2 D 13, 3 grof 24. 3 fijn 13. Sterappel 1 61, 60 50, 55 24, 65 34, 2 60 ^9. 2 55 16, 2 D 14. Glorie van Holland 1 80 30, 75 31—32, 70 31, 65 28, 2 D 18, 3 grof 22, 3 fijn 13. Comtesse de Paris 1 70 31, 65 33, 60 33, 55 26, 2 70 28, 65 30, 2 60 31. 2 55 23—25, 2 D 10, 3 grof 16—19, 3 fijn 9.5011. Golden Delicious 1 80 5157, 75 48—56, 70 48—58, 60 48—52, 60 33—41, ex 30 58, 75 58, 70 59, 2 80 47—49, 2 75 46—48, 2 70 41—47, 2 65 34—44, 60 24—32. 2 D 18—24, 3 grof 22.32, 3 fijn 12—20. Lomb. Cal ville 1 70 71, 75 74, 65 59, 60 49—50, 55 32. Coxs Orange Pippin 2 70 63. 65 6162, GO 50—57, 5*5 30—34, 2 D 10, 3 grof 33—50. 3 fijn 2130. Goudrenet geel 1 85 4143, 80 40. 75 36. Gieser Wildeman 260 6163, 55 43—58, 50 38—39, 2 D 22—24, 3 grof 29—34, 3 fijn 12—25. Ingrid Marie 1 85 38—41, 80 41—42, 75 40—46, 70 38—44. 65 30—37, 2 80 3437, 75 29—38, 70 27—37, 65 23—35, 2 D 27, 3 grof 26, 3 fijn 18. Belleileur 1 65 28, od 20. Brederode 1 75 37, 70 38. 65 35. Ponds peer 2 75 27, 65 26, 3 grof 24, 3 fijn 19. Kleipeer 1 60 34, 50 18, D 14, 3 fijn 12, geplukte kroetappels 14.50. Gewone veiling. Mispels 1 2930, 2 14 Groenteveiling. Bloemkool 1266. Rode kool 6.5011. Sav. kool 79. Spruitkool 2446. Andijvie 10—29. Witlof 28—42. Prei 23—35. Uien 15. Breekpeen 8.509.50. Tomaten 2636 VISMIJN ^COLIJNSPLAAT. 20 november. Exportgarnalen, aanvoer 5260 kg, 125283, schar 235 kg, bot 258 kg, wijting 66 kg, schol 24c? kg, kabeljauw 26 kg, tarbot 1 kg, wulken 27 kg, rog 6 kg, ongesorteerde vis 31 kg. WESTKAPELLE De raad van Westkapelle komt dins dag a.s. dfs avonds om acht uur in openbare vergadering bijeen. De agen da vermeldt onder meer de wijziging van de verordening toekenning reiskos ten schoolbezoek, de vaststelling van de gemeentebegroting en de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf voor 1964, een voorstel om het krediet in rekening-courant bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten vast te stellen op 70.000 en de verlenging van de huurovereenkomst met betrekking tot het visrecht in de Kreek. De Deense minister van buiten- 3 S landse zaken, Per Haekkerup, j heeft premier Kroesjtsjew te Kiev een schommelstoel ten ge- schenke gegeven en bij de over- S handiging de opmerking gemaakt, dat hij hoopte „dat Kroesjtsjew in S hetzelfde tempo zou schommelen als president Kennedy". Na zijn gesprek met 'de Russische J premier zei minister Haekkerup dat Hij ten aanzien van de kwes- S tie-Berlijn niet de minste wijzi- S ging in de Russische houding be- J speurd heeft. De Sowjet-Unie J blijft bij zijn standpunten met be- trekking tot het toezicht op de J weg tussen West-Duitsland en 5 Berlijn, en op de gebruikers van S COÖP. TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN G.A. ROTTERDAM Prijsverloop dinsdag 19 november 1963. Aardappelen 14IS p. kg: andijvie 2434: bloemkool IA: 6 stuks per bak 7180 p. st. 7 60—68 8 54—66: IIA: 6 38—55 7 2945: 8 25 !0: rode kool 8—17 p. kg: gele kool 22—23: groene kool 2032: sla I 1318 p. St.: II 711; spinazie 7680 p. kg: spruiten IA 6078: HA 4460: IB 48—53: ID 70—75; prei 28—35: sel derij 916 p. bos; peterselie 1315; kroten 9—14 p. kg; grote peen 1026: uien 1022: geschoond I 2630; boerenkool 2326: witlof IA 54—66; IIA 40—58: IB 50—58; IIB 40—51. Aanvoer 36.000 kg. Knolselderij 20 st. p. kist 1317 p. St.; Black Alicante 195229 p. kg; Muse. Alexandre 182: Golden Delicious IAA 5269; IA 5568: IB 45—64; IC 40—61; Cox's Orange Pippin IAA 6880: IA 6076: IB 43 51; IC 2831; IIA 43—76: IIB 3447; Jonathan IAA 38—50; IA 2645: IB 17—29: IIA 24—33; IIB 17—23: Goudreinetten IAA 3748: IA 34 42; ID 30—36; IC 26—32; IIA 3742; nB 29 35. Glorie van Holland IAA 2734: IA 2631; IB 2328; IC 2022; IIA 2325: Laxton's Su perb IAA 37—42: IIA 23—28: IIB 18—20; Lé- gipont IAA 68: IA 6568; St. Remy IA 3437; IB 35—36: IC 34—35; IIA 35—36; IIB 34—37; IIC 3435. EIERNOTERING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Eiernotering van de coöp. Wouwse melkinrichting Bergen op Zoom. In gaande donderdag 21 november 1963. Prijs klas 0 18 ct., id. 1 17 ct„ id. 2 16 ct„ id. 3 15 ct„ id. 4 14 ct.. id. 5 13 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Andijvie 1823. Rode kool 8 14. Witte kool 8—12. Boerenkool 12IS. Bloemkool 1286. Sav. kool 1535. Snij bonen 160—240. Sla 4—10. Prei 18—28. Wit lof 30—54. Breekpeen 7—9. Bospeen 14—18. Waspeen 2228. Selderij 1038. Uien 816. Tomaten 2561. Spruiten 30145. Cox's Orange 5068. Golden Delicious 4062. Jo nathan 2032. Glorie van Holland 2538. Goudrenetten 20—38. St.-Remy 2538. VEILING GOES. 20 november. Groenten. Bloemkool A 1 68 69, A 2 35—58, B 1 43—46, B 2 31, afw. 1216. Kropsla C 1 6. Selderij 67. Andijvie 1 15—18. 2 10—14. Prei A 1 16—20. Witlof A 2 4363, afw. 12. Tomaten A 45, B 2557, C 25—27. Spruiten A 2 3048, B 2 16—22, afw. 15—29. Veldsla 1 71—80. 2 19—29. Selderij 29. Knolselderij 2 7. Rode kool 1 1214, B 1 711. Groenne sav. kool 1 2022, B 1 19—23. Witte kool 1 8. Boerenkool 1617. Uien afw. 5. Peen B 1 1013. C t 11. Spina zie 2 53. Snijbonen 2 74—201. Mispels 29. die weg, aldus Haekkerup. De sfeer van het gesprek in Kiev, S dat twee uur duurde, was „open- J hartig en vriendelijk", aldus de Deense minister van buitenlandse Heden werd van ons weggenomen door een noodlottig ongeval ons geliefd dochtertje en kleindochtertje MARGARET ANN, op de jeugdige leeftijd van 6 jaar. „De Heere doe ons in Zijn wil berusten". R.R. 5 Hamilton: H. G. Verboom J. Verboom-Vogel Serooskerke (W.): W. Vogel K. Vogel-Corbijn 19 november 1963. 8 zaken. s (Van onze Haagse redactie) Het bestuur van het Landbouwschap heeft gisteren na langdurige discussies de begroting voor 1964 vastgesteld. De uitgaven voor de gewone dienst worden geraamd op 7.508.435,terwijl de in komsten zijn geschat op f 7.189.355, zodat de begroting sluit met een na delig saldo van 319.000 gulden, dat zal worden onttrokken aan de algemene re serve. Het tekort vloeit vooral voort uit het besluit een groter aantal kleinere bedrij ven vrij te stellen van de algemene hef fing en pluimveebedrijven met minder dan 1000 hennen geen aanslag meer op te leggen naar de grondslag veebezet ting. De grens van 6 gulden, beneden welke geen heffingen worden opgelegd, wordt verhoogd tot 10 gulden ait om redenen van rationele aard en tei ver eenvoudiging van de administratie. Hierdoor dalen de inkomsten uit de hef fingen met een bedrag van circa 250.000,—. Het dagelijks bestuur had in verband met het begrotingstekort een groot aan tal subsidies verminderd, gehalveerd of zelfs afgeschaft Het Landbouw-Econo- misch Instituut krijgt over 1964 een subsidie van 1.400.000 tegen 1.648.000 in 1963. Voor de Stichting Technisch Landbouwjongerenwerk is voor 1964 een bedrag van 10.000 gulden uitgetrokken, in 1963 werd 20.000 gulden subsidie ver leend. De subsidie voor de tuinbouw-proefsta- tions te Alkmaar, te Naaldwijk en te Wilhelminadorp werd per station van 50.000 tot 25.000 gulden teruggebracht. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde man, zoon, broeder, zwager, oom en neef JACOBUS G. A. HOUTEKAMER, op de leeftijd van ruim 53 jaar. Uit aller naam, M. Houtekamer-Noll. Wemeldinge, 18 november 1963. Nieuwendijk 5. Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze in nig geliefde en zorg zame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoe der GEERTRUIDA KERKHOVE, geb. YVilleboer, in de ouderdom van 73 jaar. Goes: E. Kerkhove Bussum: P. C. Kerkhove C. Kerkhove-Koning Truke Karin Goes, 20 nov. 1963, Heernisseweg 177. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 23 nov. a.s. op de algemene begraaf plaats te Goes. Vertrek Heernisseweg te 11.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 5