Kritiek en financiële vrees rond „miljoenennota" infrastructuur Goes KarelI Zeeuwse oecumenische contactdag Middelburg Kleine ondernemer mag niet „klein" denken Artsen ondervinden veel hinder van wachtverboden in Middelburg AEG KARELl heeft Ballet, kerkmuziek film en agapè ZUID-BEVELAND HEEFT OOK EEN TEAM VAN WELFAREHELPSTERS Raadslid B. C. G. Kegge signaleerde ernstige tekortkomingen bij opzet ALMANAK I Aanleg zwembad Goes gegund AEG Zeeuwse Vei o-weekeinde in Wemeldinge eenspeciale band. met Sinterklaas en fwarte Piet l Zeventien dames volgden cursus MIDDELBURGSE KERKEN VIEREN SAMEN HET KERSTFEEST HAASTIGE SPOED SLACHTOFFER VRIJSPRAAK Schouwse C.B.T.B. over „grond- en pachtprijzen" ,Het is nog maar een begin Medewerking Uitsmeren Aardig Aan slot Week voor de eenheid Contactdag VOOR WERK ONDER ZIEKEN EN BEJAARDEN Initiatief Lezing voor N.I.V.E. Zeeland Zeventig procent van bedrijven is klein Gevarieerd Zaak voor kantonrechter Woordvoerder doktoren: als het zo doorgaat kunnen wij geen praktijk meer doen Agapè-viering Lening ruim 2 ton voor bouw gymnastieklokaal PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 DE „MILJOENENNOTA" voor infrastructuurwerken in Goes een totaal van 5.817.057 die de raad van Goes woensdagavond bij begrotingswijziging kreeg voorgelegd, is begeleid met een aantal kri tische kanttekeningen. Die waren zowel tegen de technische kant als tegen de financiële gevolgen van deze belangrijke investeringen ge richt. Zo had de heer B. G. C. Kegge (c.h.) vooral bezwaren tegen de grote kosten, die zijn gemaakt voor adviezen van het ingenieurs bureau Witteveen en Bos te Deventer en die vaak zonder overleg met nauw betrokken instanties waren gegeven. Met alle gevolgen van dien. De heer J. H. Roose (k.v.p.) zag in de infrastructuurwerken voor de gemeente Goes in eerste instantie een bedrag van een ton, dat uit de algemene middelen zal moeten worden overgebracht. Hij noemde dit een haast onmogelijke opgave en deed suggesties om tot de nodige bezuinigingen te komen. Vooral gezien de pro-nieniorie-pos-is op het ogenblik praktisch door de om de gevallen tegenover het college niet name te noemen, zei hij toen de voorzitter hem dat verzocht. ten op deze begrotingen en de tegen vallers, waarvan hij overtuigd was dat ze zouden komen, zag de heer Roose het financieel allemaal erg somber in. „Wat nu op papier staat is nog maar een begin". Afgezien wat er in de toekomst nog bijkomt aan infrastructuurwerken en de heer Roose voorzag er bijzonder grote voor Goes kon hij moeilijk een dekking van deze enorme post vinden. Hij pleitte daarom voor een financieel meer aanvaardbare regeling en voor spelde het college van b. en w. nog grote moeilijkheden, vooral in de eerste jaren bij realisering van de werken, als aanleg van een haven, een zwaaikom, van een spoorlijn en ontsluitingsweg en van de verbreding van het kanaal naar het Goese Sas en de brug bij Wil- helminadorp. De heer Kegge signaleerde ernstige tekortkomingen in de werkwijze van het adviserend ingenieursbureau en hij toetste zijn bedenkingen aan een paar duidelijke voorbeelden. Zo is volgens dit C.H.-raadslid een plan voor een brug voor de spoorlijn en ontsluitingsweg naar het havenindustrieterrein in eerste instantie bij rijkswaterstaat afgekeurd, omdat er geen vooroverleg met deze rijksinstantie zou zijn geweest. Het zelfde toonde hij aan met betrekking tot de oostelijke ontsluitingsweg voor Goes, wat betreft de aansluiting op de rijksweg bij Kloetinge. „Het ingenieurs bureau rekent hiervoor tonnen en wat krijgen we er eigenlijk voor?" vroeg de heer Kegge. Burgemeester mr. F. G. A. Huber moest hem toegeven, dat het inderdaad „wat tegenvalt". „We hadden anders ver wacht", aldus de voorzitter, die overi gens hieraan toevoegde dat het inge nieursbureau in den lande een goede reputatie heeft. In antwoord op de kanttekeningen over de financiële gevolgen van dit infra- structurplan zei burgemeeseter Huber nog: „Het zijn inderdaad enorme inves teringen voor een vrij klein havenindus trieterrein. Goes wil daarom proberen om een deel van de kosten uit te sme ren over een groter gebied. De gemeente (Advertentie) AUTOMATIC TOASTER f69.50 Gisteren kwam in dit hoekje ter loops een cliché ter sprake, een gemeenplaats. Wat ook zo'n aar dig krantecliché is: het zetduivel- tje heeft ons weer parten gespeeld. Wordt helemaal niet bij nage dacht, want wie weet nu, wat dit voor spelletje is? Wel eens iemand parten zien spelen Wij niet. Wij zitten alleen maar met de last. Neem nu dat verhaaltje van giste ren. Kioam het zinnetje in voor ,JEen cliché, maar in deze vorm gebruikt erg aardig". Diep in de keukens van dit dagblad wijzigt men dit in onaardig. Het hele ver haaltje loas ermee ontkracht. Geen opzet, maar toch niet aardig. Onaardig. Eigenaardig. We hadden gisteren toch onze dag Ter'zitting van het Middelburgse kantongerecht draaide het slot van een gatso-affaire sinds enkele weken, sinds een bekeuring voor te snel rijden in de bebouwde kom, leden wij onder de allesbe heersende macht van het mecha- Meciianiekjes, zoals computers, kunnen fouten maken. Zo is on langs in Hamburg een schip vol kanonnetjes en andere schietge- reitjes gearriveerd, terwijl inen om zaken van een veel prettiger orde levensmiddelen en spiri tualiën zat te trappelen. Een computer, ergens in de binnenlan den van Amerika, had een foutje gemaakt. En zo hadden wij een fraaie aan val opgebouwd ter ondermijning van de exactheid van de gatsome- ter maar wat blijkt: de snel heid is met twéé metertjes gere gistreerd. 'We moesten het hoofd in de schoot leggen (cliché), overwe gende dat het met twee mecha niekjes toch vechten tegen de bierkaai is (cliché). De fout zat in ons eigen metertje. Maar wat doet de kantonrechter? Hij gaat er van uit, dat wij te goe der trouio zijn geweest en herin nert aan betere tijden, „toen wij V vaak onder andere omstandig heden, als verslaggever, in de zaal hebben gezien". Geen overweging in het vonnis, vanzelfsprekend niet, maar nou ja, écht aardig. En rechtvaardig. beschikbare grond op het industrieter rein heen. Het feit dat Goes over een „eigen" haven beschikt weinige plaatsen in Zeeland hebben er een wil het gemeentebestuur benutten. Daarom zullen plannen in deze rich ting worden uitgewerkt. Kritiek was er in deze vergadering ook op het college, toen het voorstel aan de orde kwam om een perceel grond te verkopen aan de Christelijk Gerefor meerde Kerk voor de bouw van een nieuw bedehuis aan de Bergweg. En die kwam vooral van de kant van de heer M. Loeve (a.r. Hij vond het met name een „vreemd gesol" dat b. en w. eerst hebben gemeend een voorstel van een eerder college om het 1125 vierkante meter grote perceel te verkopen tegen f 12 te moeten intrekken om het kerk bestuur een plan voor te leggen, dat voor deze laatste veel onvoordeliger uit kwam. Toen daarop van de kant van de chris- 'elijk gereformeerde kerk een scherp protest kwam, vielen b. en w. ten slotte weer terug op het aanvankelijk ver- koopvoorstel. Alles bij elkaar heeft dit twee jaar geduurd. Dat nu ontstemde de heer Loeve bijzonder. En ook de ma nier, waarop dit alles gebeurde, noem de hij de gemeente onwaardig. Boven dien had de heer Loeve andere bezwa ren tegen een zekere traagheid in de afhandeling van bepaalde zaken door hel college van b. en w. Hij was bereid Aan het begin van de vergadering werd nog een uitputtende discussie opgezet over een voorstel om medewerking te verlenen aan de vernieuwing van een vioer in een lokaal van de Voetius- school voor ulo. Het college had voor gesteld de gevraagde vergoeding voor de helft te verlenen omdat bij het leggen van deze vloer door de architect een constructiefout zou zijn begaan, waar van de kosten op hem te verhalen zou den zijn. De raad was het met deze zienswijze niet eens. „Er wordt mede werking verleend op grond van de l.o.- wet of niet. Van de heren A. Maljaars (s.g.p.) en J. H. Roose kwam daarom een nieuw voorstel om de gehele vergoe ding ad f 441,47 toe te kennen, dat met 7-11 stemmen werd aangenomen. Burgemeester Huber deelde in de toe lichting nog mee, dat men geen prece dent had willen scheppen en dat boven dien aan een zekere „koopmanspolitiek" was gedacht bij het samenstellen van het voorstel. Waarop de heer Loeve rea geerde met de opmerking: „Maar dan een royale koopmanspölltiek en geen krenterige Zaterdag en zondag wordt op W nel- ding'e een jeugdweekend gehouden, uit gaande van de Zeeuwse Vejo (Vrije Evangelische Jeugd Organisatie). Zaterdagavond zal men in het hervormd jeugdgebouw 'n ontspanningsavond hou den, waar o.m. het toneelstuk „Help!! in de huishouding" zal worden opge voerd. Zondagmorgen om 10 uur wordt in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente een jeugddienst gehouden, waarin ds.Niewöhner zal voorgaan. In deze dienst zal medewerking verleend worden door Frannie Faassen uit Vlaar- dingen. 's Middags is er om half drie een zang- dienst met de jeugd, waarna nog een gezamenlijke broodmaaltijd volgt met afscheid van de gasten. (Advertentie) Er is maar één Karei I, dé kwaliteitssigaar. Daarom vindt U Sint en Piet (of een kerstsymbool) in de komende dagen op de heerlijke Karei I Vuelta, Imperial, Elegant en Lovely sigaren. Die bandjes worden zeldzaam - „kostbare stukken" voor de verzamelaars. Koop gauw zo'n leuk cadeau. De oplage is beperkt. WIN 500, 300, 200,100, 50 gulden of 'n doos sigaren4* Verzin een Karei l-slagzin of-rijmpje en schrijf hem op een briefkaart. Frankeer met 8 cc. en stuur de kaart vóór 31 december aan Postbus 554», Eindhoven. (De jury-uitspraak ia bindend. Uw inzending wordt eigendom van Karei 1.) 10 Vue/ta... 2.20 10 Elegant.. 2.90 10 Imperial 2.40 10 Lovely... 3.30 De interkerkelijke gebedsweek voor de eenheid der kerken, begin volgend jaar, zal in Middelburg op aparte wijze gestalte krijgen. De week begint vrijdagavond 17 janu ari met een avondgebed en wordt beëindigd met een Zeeuwse oecu menische contactdag op zaterdag 25 januari 1964. In de tussenlig gende dagen, aldus de gedachte van de Oecumenische Jeugdraad in Middelburg, zullen de in deze raad vertegenwoordigde deelne mende of door waarnemers verte genwoordigde kerken, hun paro chie- of wijkavonden ook openstel len voor belangstellenden uit de andere kerken. De internationale gebedsweek voor de eenheid, waaraan zowel de kerken uit de oecumenische beweging ais de Rooms-Katholieke Kerk deelnemen, heeft in 1964 als thema „De grote Her der der schapen". De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland geeft ieder jaar een gebedsbrief aanwijzin gen voor de gebeden en lezingen, dus de liturgiebestanddelen voor de bijeen komsten in deze week. Oorspronkelijk is deze week der eenheid een rooms- katholiek initiatief. De O.J.R. Middelburg heeft het initia tief genomen voor de vormgeving van de week voor de eenheid in Middelburg. Het wekelijkse interkerkelijke avond gebed op vrijdagavond, waaraan sinds september j.l. ook de rooms-katholieken van Middelburg deelnemen, zal ditmaal de gebedsweek openen. De bijeenkomst zal geleid worden door drie verschillen de jongeren uit verschillende kerken De O.J.R. zal de kerken vragen in de daarop volgende dagen in eigen stijl Naast Vlissingen heeft ook Zuid-Beve land thans een welfareteam van „De Zonnebloem": woensdagmiddag ont vingen zeventien dames, die vrijwil lig de welfarehelpsterscursus in Goes hebben gevolgd, hun insigne en hun legitimatiebewijs. Dat gebeurde ais sluitstuk van dé cursus met een bijeenkomst in hotel „De Koren beurs". De zeventien dames zullen in de toekomst proberen, hoe zij lang durig zieken of bejaarden in de r.-k. iiuizen „Maria Terweel" te Goes en liet „Maria-Oord" te Hansweert en vooral ook in de parochies in de Zak van Zuid-Beveland kunnen stimule ren onder meer op het gebied van handenarbeid en dergelijke. De directeur van „De Zonnebloem" in Nederland, de heer F. van Nierop, drukte het in een toespraakje zo uit: „Het welfarewerk wil proberen het geestelijke klimaat van de patiënt te veranderen door het gezonde deel aan te pakken". Het is de bedoeling, de patiënt een aangepaste bezigheid te geven". Dat gebeurt dan na contact met de behandelende dokter. Het aantal beroepskrachten op dit gebied is te klein om aan de behoefte te kunnen voldoen. De heer Van Nierop toonde zich ver heugd over het feit, dat dit Zonne- bloemwerk ook in Zeeland van start is gegaan. Hij verklaarde, dat er in Nederland op het ogenblik 15 wel fareteams van „De Zonnebloem" aan het werk zijn. Dank bracht de heer Van Nierop aan mevrouw A. Weiten- Boeren, de teamleidster van de groep dames, die in huize Den Berg in Goes 15 avonden de cursus heeft gevolgd en aan de docente, mej. Ch. Romeijn, de hoofdwelfareleidster. Hij overhan digde de dames ten slotte het insig ne en de legimitatiekaart. Burgemeester mr. M. Somers van Hoe- dekenkskerke sprak als bestuurslid van de r.-k. raad voor maatschappe lijk werk In Zeeland een welkomst woord tot het gezelschap genodigden, dat deze bijeenkomst bijwoonde. Hij onderstreepte in zijn toespraakje met name het initiatief van de heer W. R. V. Dusarduijn, de directeur van de raad, om tot deze cursus te komen in Zuid-Beveland. Deken Holtkamp uit Goes gaf eveneens uiting aan zijn vreugde over het tot stand komen van een welfarehelpstersteam op vrij willige basis. Hij wees in dit verband op de groei van Goes en meende, dat het welfarewerk ook het parochiële werk zal kunnen aanvullen. Woorden De aanleg van het lang verbeide zwem bad in Goes is thans gegund. En wel aan de laagste inschrijver van de op 18 september jl. gehouden aanbesteding, de firma P. Hoppenbrouwers te Bergen op Zoom. Die schreef toen in voor een bedrag van 547.100. Dat bedrag lag ongeveer 75.000 boven de raming, die voor het plan voor een zwembad door de Kon. Nederlandse Heidemaatschappij was opgemaakt. Geruime tijd is er overheen gegaan voor dat b. en w. van Goes toestemming kon den krijgen om het zwembadplan te gunnen. Daarvoor waren nog belang rijke besprekingen nodig met rijk en provincie om een aanvullend subsidie te bemachtigen uit de „infra-structuur- pot". Die heeft men thans verkregen, zodat binnen afzienbare tijd met de aan leg van het Goese zwembad kan worden gestart. van dank kwamen vervolgens nog van de teamleidster, mevrouw Wei ten, die de cursusleidster mej. Ro meijn een aandenken aanbood, en van mej. Romeijn. :«»-» De bezoekers konden zich door mid del van een expositie een beeld vor men van de activiteiten, waarmee de cursisten de patiënten op het gebied van handenarbeid behulpzaam zullen zijn. Vlissingen en Goes zijn niet de enige plaatsn in Zeeland, waar het vrijwil lige welfarewerk op gang komt. Tij dens de bijeenkomst kwam ook naar voren, dat er plannen zijn voor cur sussen voor welfarehelpster in Mid- dlburg, West-Zeeuwsch-Vlaanderen en Oost-Zeeuwsch-VIaanderen. De Middelburgse kerken zullen vrijdag 20 december gezamenlijk het kerstfeest vieren op een kerstzangdienst in de Nieuwe Kerk. De werkgroep, die het wekelijkse interkerkelijke vrijdagavond- gebed verzorgd en die bestaat uit een hervormde en gereformeerde en een rooms-katholiek, heeft deze bijeenkomst op verzoek der kerken georganiseerd. Burgemeester mr. J. Drijber zal het kerstevangelie lezen. Mej. dr. A. H. A. Bakker, doopsgezind predikante te Mid delburg, zal na burgemeester Drijber, een korte meditatie houden, waarna pas toor H. H. Snel het oecumenische Onze Vader bidt. Voordat de bijeenkomst be gint zal het muziekkorps van het Leger des Heils, korps Middelburg, spelen, af gewisseld door orgelspel van Jan Rijn. Dit korps begeleidt ook de samenzang. Vervolgens zingen gezamenlijk het r.-k. kerkkoor, het gemengde hervormde-Iu- therse koor en het gereformeerd evan gelisatiekoor. Daarna zullen de kerk gangers zingen. Na afloop speelt Piet Broerse kerstliederen op het carillon van de Nieuwe Kerk. Woensdag hield de heer S. C. Bakker, bedrijfsadviseur te Groningen, voor de afdeling Zeeland van het Nederlands Instituut voor Efficiency in hotel „Cen traal" te Goes een inleiding over „Ook het kleine bedrijf heeft reden van be staan". Spreker stelde de vraag wat men onder een klein bedrijf dient te verstaan. Als maatstaven gelden soms de omzet, of het geïnvesteerde kapitaal, terwijl voor de recente bedrijfsteling het aantal per soneelsleden de indeling bepaalde. Maar de heer Bakker vond ook dit geen be vredigende norm. Immers een klein be en met eigen programma's avonden te beleggen, maar daarvoor ook leden van andere kerken uit te nodigen. Men hoopt wel, dat deze avonden, van parochie of wijken, een onderwerp zullen hebben, dat een raakvlak heeft met de oecu mene. Doel is dus, dat ook leden uit andere kerken geïnformeerd zullen worden over de arbeid van de verschil lende kerkengenootscïiappen in Mid delburg. In de O.J.R. zijn vertegenwoor digd of hebben waarnemers hervormden, rooms-katholieken, gereformeerden, re monstranten, vrijzinnig-hervormden, doopsgezinden, lutheranen en het Leger des Heils. Het slot van de gebedsweek voor de eenheid is een Zeeuwse oecume nische contactdag, de eerste van dit soort, waar men 200 personen bo ven de achttien jaar verwacht. Doel van deze dag, in de christelijke h.b.s. aan de Elzenlaan in Middelburg, is informatie over de oecumene en de ontmoeting met de ander- Het is beslist niet de bedoeling, dat hier een uitspraak volgt over de eenheid der kerken. Deze oecumenische contactdag, bestemd voor geheel Zeeland, begint 's middags om drie uur en is vroeg in de avond weer afgelopen. Het uitgebreide, geva rieerde programma omvat lezingen, mu ziek, film, ballet en een agapè-viering (christelijk liefdemaal). Het programma telt verschillende onderdelen die wél nieuw zijn voor Zeeland, maar die men elders in ons land al meer heeft ge bruikt. Zoals de liefdemaaltijd, die in Den Haag werd gehouden en op de lan delijke conferentie in Utrecht van de Oecumenische Jeugdraad in Nederland en de Katholieke Jeugdraad voor Ne derland in Utrecht, het congres der vijf duizend. Ook het programmaonderdeel ballet kwam op laatstgenoemde confe rentie voor. Overigens is de Zeeuwse contactdag speciaal gericht op de Zeeuwse kerken. In het begin van de middag zullen de deelnemers in de aula van de chr. h.b.s. kunnen luisteren naar twee korte le zingen van vooraanstaande figuren uit de oecumene en de R.-K. Kerk in het bisdom Breda. Zij zijn reeds aangezocht. „Als dat zo doorgaat kunnen wij geen praktijk meer doen. Straks staan er overal verbodsborden. Dan kunnen we wel terug gaan naar de tijd van de stoomfiets". Dit zei de Middelburgse arts W. F. woensdagmorgen tijdens de zitting van de Middelburgse kantonrech ter mr. J. Moolenburgh. De arts was gedagvaard omdat hij zijn wagen op 6 augustus in de Lange- viele te Middelburg had gepar keerd terwijl daar een wachtver- bod gold. Hij had er maar enkele ogenblikken gestaan om een doos je met ampullen af te geven. „Waarom vraagt U geen ontheffing" stelde mr. Moolenburgh voor. De offi cier van justitie mr. H. P. Doedens vestigde er de aandacht op dat ook vele andere mensen met de moeilijkheid van het waehtverbod te maken hebben. Hij kwam tot een eis van f 11 subs. 2 dagen. De kantonrechter verklaarde de arts wel schuldig aan het hem ten laste gelegde, maar legde dokter F. geen geldboete op. Voor de kantonrechter verschenen weer verschillende mensen, die moesten on dervinden dat haastige spoed niet alleen zelden goed maar ook nog duur kan zijn. De Vlissingse havenarbeider C. K. zou binnen de bebouwde kom van zijn woon plaats tien km boven de maximumsnel heid hebben gereden met zijn brommer. „Ik had haast", verkondigde K. die er nog even op wilde wijzen dat hij niet met een snelheid van 40 maar 35 km per uur gereden had. Conform de eis kwam het dit op een geldboete van 25 te staan. De uitgebreide toelichting die de Oostburgse scholier M. C. G. aan de behandeling van zijn zaak klopte kwam er op neer dat hij op 25 oktober in de Vlissingse Paul Krugerstraat met een snelheid van bijna 44 km had gere den, omdat hij er niet met zijn gedach ten bij was. „Ik wilde zo snel mogelijk op school zijn om nog wat lessen na te kijken zei K. die daar nog aan toevoegde: „ik ben het slachtoffer geworden van mijn eigen plichtgetrouwheid". Mr. Moolenburgh vond dat het niet te pas komt dat men het persoonlijk belang laat gaan voor de verkeers bepalingen. „Ik zal dit in de toekomst trachten te vermijden", beloofde de Oostburger. „U had dit nu al kunnen en moeten vermijden", repliceerde de kanton rechter die van de eis van de offi cier van justitie een geldboete van 25 subs. 5 dagen nog een rijksdaal der af wilde doen. Politiemensen hadden geconstateerd, dat de glasperser A. B. uit St.-Laurens op 29 oktober op de Seisweg te Middelburg als bestuurder van een bromfiets met een snelheid van 47 km per uur had ge reden. Dat kon gebeuren omdat de snelheidsmeter op de brommer niet meer deugde. „Dus U reed zo maar op hoop van zegen" merkte de kantonrech ter op. Ja ik had er nog geen tijd voor om die snelheidsmeter na te zien. De gevorderde boete viel de glasperser nog al zwaar op zijn maag. „Ik had op 25 of 30 gerekend en ik ben ook nog nooit hier geweest", biechtte B. eerlijk op. Het vonnis luidde ten slotte 35 subs. 7 dagen. Een gatsometer registreerde een snel heid van 60 km toen de journalist H. H. uit Middelburg op 30 oktober met zijn auto in de Vlissingse Paul Krugerstraat reed. H. bestreed dit: „Omdat ik vaak gehaast ben, dreigt het tempo me wel eens uit de hand te lopen. Daarom heb ik mezelf opgelegd in de bebouwde kom alleen de lagere versnel lingen te gebruiken, waardoor reeds een technische limiet ontstaat van 50 km. Bovendien wist ik, dat m'n snelheid werd geregistreerd. Als ik dus maar een moment had gedacht, dat ik te snel reed, had ik gas kunnen terugnemen". Noch de kantonrechter, noch de officier, wenste een juiste werking van de gatso meter in twijfel te trekken. Nadat de officier een boete van 20 had geëist voerde H. nog aan: „De enige mogelijk heid is, dat m'n snelheidsmeter de zaak wat pessimistisch weergeeft In dat ge val heb ik echter te goeder trouw ge handeld". „Ik wil aannemen, dat U vol komen te goeder trouw hebt gehandeld", besloot mr. Moolenburgh, die de boete terugbracht tot 15 subs. 3 dagen. De Kruiningse elektricien J. van N. die voor de kantonrechter moest verschijnen omdat hij op 20 juli in de Ooststraat te Kapelle een aanrijding met een andere bromfietser zou hebben veroorzaakt werd ontslagen van rechtsvervolging. Uit zijn verklaringen en die van getuige L. M. V., veilingbediende te Kapelle was gebleken, dat de andere bromfietser bij het voorbijrijden van een geparkeerde auto nog al ver naar links zou zijn ge komen, waardoor de mogelijkheid tot een aanrijding bevorderd was. „Ik ben volkomen fout, dat geef ik toe" bekende de rijwielhandelaar J. P. V. uit Krabben- dijke, die op 28 juni op een kruising onder Nisse geen voorrang verleende aan een personenauto, waarna een aan. rijding ontstond. „Het is een erg onover zichtelijke bocht", sprak hij verontschul digend. „Dan moet U zeker zo voor zichtig te werk gaan en over dat kruis punt kruipen" aldus mr. Moolenburgh die de rijwielhandelaar conform de eis een geldboete van 40 subs. 8 dagen op legde. Het was een moeilijke zaak, die van de Souburgse brander G. M. M. Deze reed op 25 juni met zijn bromfiets op de Kanaalweg te Middelburg. Bij het rechtdoor rijden werd hij ge grepen door een bestelauto, die van de richting Souburg kwam en de brug op wilde rijden. De als ge tuige gehoorde bestuurder van deze wagen, de Middelburgse aardappel handelaar C. R. verklaarde, dat hij de bromfietser niet had gezien. Mr. Doedens was van mening, dat de Souburger nog al onverstandig was ge weest door zo maar met zijn brommer tussen auto's door te manoeuvreren op een onoverzichtelijk punt. Hij eiste een geldboete van 15 subs. 3 dagen. De kantonrechter, die sprak van een sa menloop van omstandigheden ontsloeg M. van rechtsvervolging. De Belgische paswerker G. T. d'H. uit Wilrijk, die zelf niet verschenen was maar waarvoor mr. Vlaming als ge machtigde optrad, werd conform de eis veroordeeld tot een geldboete van 35 subs. 7 dagen omdat hij op 28 juni in de Wilhelminastraat te Goes zijn wagen niet tijdig tot stilstand had kunnen bren gen en op een voor hem rijdende auto botste. Voor een zelfde feit moest de Oostburgse leraar Van T. zich verant woorden. Hij zou op 2Q juli op rijksweg 58 te weinig afstand met een voor hem rijdende auto hebben gehouden, waar door hij toen deze stopte met zijn wagen tegen de achterzijde van het andere voertuig reed, dat op zijn beurt weer op een daarvoor staande auto botste. Mr. Doedens wilde rekening houden met het probleem van het fille-rijden op deze drukke dag en eiste een geldboete van 30 subs. 6 dagen. Mr. Moolenburgh vonniste conform. drijf is volgens de statistiek: een onder neming waar minstens 10 en hoogstens 49 personen werken. Maar een goud smederij, die niet boven dit aantal uit gaat, kan toch een omzet van vele mil joenen hebben, en dan noemt men het niet meer een klein bedrijf. Als grootste probleem van het kleine bedrijf zag spreker het feit dat vele ondernemers gebukt gaan onder die „kleinheid". Vaak zijn zij bang de technologische en economische ont wikkeling niet te kunnen bijhouden en daardoor uitgerangeerd te wor den". „Maar alle verworvenheden passen niet in het kleine bedrijf. Dit moet op een evenwichtige wijze voor zijn voortbe staan zorgen. Dat is de eis van het be drijf. De grondslag hiervoor is, dat de ondernemer openstaat voor alles wat er om hem heen gebeurt. Hij moet „bij blijven". Dit kan kan hij doen door veel kranten en periodieken te lezen, door voorlichtingsbijeenkomsten en jaarbeur zen te bezoeken, met zijn collega's te praten enz. De kleine ondernemer mag niet „klein" denken". In ons land blijkt 70 proeent van de bedrijven tot de categorie kleine on dernemingen te behoren, volgens een door de spreker aangehaalde statis tiek over de jaren 1955-1962 Volgens de heer Bakker is het sociaal-econo misch en sociologisch onwaarschijn lijk dat er veel verandering in dit percentage zal komen. In de discussie naar aanleiding van deze lezing kwam men tot enkele treffende uitspraken zoals: „Een ondernemer is een man, die bepaalde risico's durft te nemen, waar een ander voor opzij gaat", en „De ondernemer dient zijn privé- leven strikt te scheiden van zijn bedrijf. Als hij in zijn onderneming winst maakt moet die op de eerste plaats ten goede komen aan de zaak". In de middaguren tussen vier en zes uur is er zowel gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen in kleine kring als om een keus te maken uit verschillende programmaonderde len, die zich afspelen in een aantal schoollokalen. Zo is er In het muzieklo- kaal een programma van kerkmuziek op bandjes en platen te beluisteren, dat een indruk geeft van de verschillende tradities op dit gebied, zoals joodse mu ziek, gregoriaans, maar ook het mo derne kerklied- In het tekenlokaal van de chr. h.b.s. worden films gedraaid over oecumenisch werk en hulpverlening, die afkomstig zijn van de „Dienst over de grenzen", de' oecumenische hulp aan kerken en vluchtelingen. In een ander lokaal zijn stands, die informatie ge ven over de oecumenische beweging, over de „Achttien" en de „Jonge Acht tien". Om zes uur treedt een groep van de Zeeuwse balletschool uit Middelburg voor het voetlicht met twee ballet ten. Het eerste ballet heeft een „vrij onderwerp", het tweede zal als the ma hebben dat van de gebedsweek: „De grote Herder der schapen". De choreografie wordt verzorgd door de leiding van de school. „Het is op het ogenblik voor een jonge boer bijzonder moeilijk om een bedrijf te kopen". Die conclusie verbond dins dagavond de heer P Ton, vice-voorzit- ter van de Zeeuwse, C.B.T.B. op de al gemene ledenvergadering van de ge westelijke afdeling Schouwen-Duiveland in Zierikzee aan een causerie over „De ontwikkeling van grond- en pachtprij zen". En het waren volgens hem uit sluitend externe factoren, die deze situa tie hebben geschapen. Het gehele com plex van wettelijke regelingen en maat regelen, de mogelijkheden en bijvoor beeld het verzet, destijds gerezen tegen de wet vervreemding landbouwgronden werd in het „Huis van Nassau" nog eens uit de hoek gehaald. De heer Ton begon bij de pachtwet van voor 1940 en langs het totaal van over heidsmaatregelen leidde hij zijn gehoor van C.B.T.B.-ers naar de situatie van vandaag, nu voor landbouwgronden fa belachtige prijzen worden betaald Ter wijl hij bij bepaalde facetten wat uit voeriger stilstond attendeerde de heer Ton in het bijzonder op een verhoging van de pachtprijzen, die het voor de ver pachter mogelijk moet maken een rede lijke winst van zijn eigendom over te houden en waarmee tevens de belangen van de pachter moeten zijn gediend. In dit verband werd ook het voorkeurs recht van de pachter naar voren gehaald en daarbij de verkeerswaarde, die de Grondkamer vaststelt voor bepaalde per celen. De heer Ton gat de vergadering de wenk niet te veel kritiek te oefenen op het werk van de Centrale Commissie voor Onteigeningsvergoedingen en hij verwees de leden van de Zeeuwse C.B. T.B. ook in het bijzonder naar het grond- en taxatiebureau, dat in al deze gevallen van advies kan dienen. De causerie lokte nog een aantai vragen uit over uitbreidingsplannen, streek plannen en verhoging van de pachtprij zen bij goede grond. Te voren had de voorzitter van de afdeling, de heer J. A. van der Bijl, nog gewezen op het schrijven, dat de Zeeuwse C.B.T.B. over de pachtprijzen heeft doen uitgaan. Slot van de Zeeuwse oecumenische con tactdag en van de gebedsweek voor de eenheid is een agapè-viering onder lei ding van ds. H. Snoep, hervormd predi kant te Middelburg. Een agapè- of lief demaal ging in de oud-christelijke tijd vooraf aan of volgde op een eucharis tieviering. In deze liefdemaaltijd, die in de oude tijd bestond uit brood, kaas, honing, vis, melk en wijn, komt vooral de gemeenschapsidee tot uitdrukking. Met een avondmaals- of eucharistie viering heeft een agapé dus geen direct sacramenteel verband. De liefdemaaltijd in de chr. h.b.s. te Middelburg zal in de trant van de vroegere agapè worden gevierd. De deelnemers zullen samen zingen, onder andere nieuwe liederen, informatie krij gen over wat men op het praktische vlak in oecumenisch verband in ons land doet en een tafelgesprek houden naar aanleiding van vier vragen. Aan liet slot zal een voorbede worden gehou den, waaraan jongeren uit verschillende kerken vorm zullen geven. In een nagekomen agendapunt voor de hedenavond (donderdag) te houden ge meenteraadsvergadering van Terneuzen, delen b. en w. mede, dat een aanbie ding is ingekomen voor een vaste geld lening ad 250.000 a 4% procent, ter fi nanciering van de bouw van het gym nastieklokaal voor het ulo-onderwijs. Daar met de bouw spoedig een aan vang kan worden gemaakt (in decem ber zal de rijksgoedkeuring worden af gegeven), wordt de raad voorgesteld ae aanbieding te accepteren. (Advertentie) PERFECT L f 30.- TOENEMENDE ZUIDWESTELIJKE WIND Tijdelijk vrij zonnig, later meer bewol king, maar op de meeste plaatsen tot de avond droog weer. Maximumtemperatu ren omstreeks 7 graden. Matige, maar in de middag tot krachtig, aan de kust mogelijk tot hard toenemende zuidwes telijke wind. ZON EN MAAN 22 november Zon op 08.10 onder 16.41 Maan op 13.16 onder 21.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 2