1s El Ir Al lD 1A lT 1N Ie lG 1N ol 1G 1 K °l lP Bl °l Ia 11 Nl 1° B1 jz I5 Is A lp Sinterklaaspuzzel met elf prijzen TECHNIEK VERDRONG OUDE VOLKSKUNST PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT [d JT E f a| t n e| d| N s r RI tI F TH aM JA 1m A I U| u JW E G E E M T J Tl |R Al EEN WAARDEBON VAN 25- VIJF WAARDEBONNEN VAN 10,- V1JF WAARDEBONNEN VAN ƒ5,- 1° Mi ju IT Ol Al lp |z E 1 jw 1 IR |A w[ K I Hier ziet U vijfendertig sinterklazen die niets dan wartaal staan te dazen... Aan U de taak, ze op een rij te leggen, zodat ze samen een oud lied gaan zeggen! f OGTKO...JEISO...WINHE.... Ja, het is waar, het is wartaal, wat op de 35 sinterklaasjes afzonderlijk te le zen valt. Wie evenwel het voorschrift, hierboven gege ven, volgt en de 35 sinterklazen uitknipt en goed op één rij legt, die zal ontdekken, dat op deze 35 mannetjes één tekst staat in drie regels onder elkaar! De sinterklaas die de rij opent, is herkenbaar aan de extra duidelijke D. De tekst van het oude liedje begint dus met de letters DA. U moet dus beginnen met ach ter dit DA enkele goed-passende letters te zoeken in de bovenste twee vakjes van een der andere sinterklazen... Let wel: de witte vakjes geven de open ruimten tussen de woorden aan! Begrijpt U dus vooral goed: in het begin moet U alleen letten op de bovenste twee vakjes van elke sinterklaas! Wij herhalen wat hierboven ook al staat; de oplossing staat over alle 35 sinterklazen heen, in drie regels onder elkaar! Vooral in het begin is het zoeken, proberen, schuiven... De eerste loodjes wegen in dit geval het zwaarst! Het is alleen een kwestie van doorzettingsvermogen om tot het goede resultaat te komen en daarom kan iedereen, van zes tot zes-en-negentig jaar, deze puzzel oplossen. Het gedichtje dat als oplossing gevonden wordt, is een oud rijmpje gevonden op een 18de-eeuwse oortjes- of kin derprent, voor deze gelegenheid in moderne spelling overgezet. donderdag 2i november 1963 Editie Zeeuws-Vlaanderen 15 EEN KLAZENRAADSEL m f I Oplossingen van onze sinterklaaspuzzel kunnen gezonden worden naar: Kantoor P.Z.C., Arsenaalstraat 2, Terneuzen. Op de enveloppe s.v.p. Sinterklaaspuzzel" vermelden. Voor de goede oplossingen stellen wij als prijzen beschikbaar: te besteden bij onze adverteerders. Inzendingen moeten voor 3 december a.s. in ons bezit zijn. HET SINTERKLAASFEEST is vóór alles een feest van vreugde voor de kinderen. Het sinterklaasfeest, dat zon der speculaas- en taaipoppen niet goed denkbaar is. Maar weinig mensen weten, dat in deze traditie herin neringen voortleven aan het oude vóór-christelijke mid winterfeest- Met het eten der koekfiguren bevorderden onze verre voorouders, naar zij meenden, de wederge- boort van gestorven familieleden. Die lekkernijen waren een offergave aan de jaargod der midwinterzonnewende. Snuffelaars in Nederlands rijke folklore hebben dit voor ons uit gezocht. Zij stuitten daarbij op een volkskunst, die bijna ver dwenen is: de vervaardiging van koekplanken. Tegenwoordig worden deze soms eeuwenoude plankjes vaak gebruikt als wand versiering. Maar er is een tijd geweest, dat zij het gereedschap waren van de bakkers, die ze bij tientallen in voorraad hadden en gebruikten naar gelang de ingesneden afbeeldingen pasten bij de jaarfeesten. De tegenwoordige tijd kent niet veel bakkers meer, die deze plankjes gebruiken. De moderne machine maakt het oude hand werk niet meer lonend. Tussen twee gestaag draaiende metalen rollen waarin imitaties van de oude prenten worden uitgespaard, kan nu in een zelfde tijd aan de lopende band het duizendvoudi ge geproduceerd worden van wat vroeger de handwerkman pres teerde. En zo zijn er niet zoveel bakkers in Nederland meer, die dit van vader op zoon overgeleverde handwerk zijn blijven be oefenen. Alleen daar, waar ook in de omgeving de waarde van een traditie begrepen werd, of daar waar de smaak van de men sen nog niet zo gemakkelijk kan worden aangepast aan het be slist anders smakende massaprodukt der fabrieken, handhaafde zich zo'n klein-bedrijfje. En tien tegen één zagen deze bakkers van hun bakprodukt een specialiteit van hun huis te maken, waarnaar in verre omtrek vraag ging komen. De meeste bakkers in Nederland hebben echter de strijd tegen het massaprodukt opgegeven. Zij gingen de stapel koekplankjes, die ergens in een hoek van de bakkerij onder stof en meel schuilging, zien als een lastige sta-in-de-weg, waarvan alleen nog profijt te trekken viel als brandstof voor de oven. Duizenden en nog eens duizenden van deze vaak eeuwenoude plankjes zijn opgestookt. Totdat folkloristen links en rechts waarschuwingen uitstuurden om daarmee te stoppen. Toen, ja toen pas, ontdekten velen de waarde van deze voorwerpen. Anti quairs reisden stad en land af om zich meester te maken van wat er overgebleven was en vele particulieren gingen er plotseling de schoonheid en curiositeit van inzien en wilden ze als wandver siering in hun huiskamer. Ook kwamen veel planken in het bui tenland terecht. In Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Zwitserland en Zweden had men er meer en eerder belangstelling voor dan wij. Maar ook vele musea maakten zich gelukkig mees ter van deze plankjes, zodat er al met al toch een mooie col lectie van voor het nageslacht bewaard is gebleven. Dit alles neemt niet weg, dat er toch altijd nog een groep bakkers is, die ze in het bedrijf gebruiken. Al in augustus wordt begonnen met het klaarmaken van het deeg. Roggebloem, honing, stroop, anijszaad, druivensuiker en potas zijn zo ongeveer de ingrediënten die er nodig zijn. Vooral potas is de bijzonderheid. Het deeg moet ongeveer twee maanden besterven, voordat het in de oven kan. Dan wordt het kruidige deeg op de koekplank gedrukt. Tot op de plank wordt vervol gens het teveel aan deeg weggesneden. Slechts de in de plank uitgespaarde beeltenissen blijven dus met deeg gevuld. Een paar klappen met het hout op de werktafel maken de deegfiguren los van de plank. Nu is het alleen nog een kwestie van bakken. Bij veel mensen leeft nog de foutieve gedachte, dat de houten vorm ook in de oven komt, maar dit is dus niet het geval. We zien nu in scherp positief welke voorstellingen er in negatief in de plank waren uitgesneden. Het zijn vrijers en vrijsters, maar ook een haan en een melkmeisje, een zeepaardje en een zeemeermin, een ruiter te paard en een scheepje. Opvallend is dat de figuur van de sint zo weinig voorkomt bij de voor ons zo vanzelfsprekende sin terklaastraktatie. Zwarte Piet ontbreekt geheel op de planken, waarschijnlijk omdat zijn persoon pas veel later in ons sinter klaasfeest is opgenomen. Liefde voor het vak spreekt uit de vaak ongelooflijk mooi ge sneden planken. Niet alleen speciale snijders bewerkten het hout, ook bakkers sneden hun eigen planken. Dat die dan wel eens 'n minder bevredigend beeld van vrije tijdsbesteding oplever den, is niet te verwonderen. Maar de kinderen van vroeger, die zo'n speculaaspop van de sint kregen, vonden het zonde om zo'n mooi cadeau maar dadelijk op te eten. Lang stonden de koek figuren dan ook te pronk. En de kinderen van onze tijd? De kin deren en wijzelf interesseren ons jammer genoeg wel eens te weinig voor de afbeeldingen en letten er totaal niet op, of we een toekomstige vrijer, een rondborstig haantje of een kunstig scheepje met bolle zeilen van speculaas eten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 25