Walcheren had afgelopen seizoen rond 1,25 miljoen overnachtingen "Tróuw aan de beste Amerikaan AGENDA ZEEUWSCH-VLAANDEREN GEEN AFBRAAK VAN R.-K. BOUWSELS GOES MARKTBERICHTEN PHILIPS SCHIPPERS NAUTA PARAPLU CORLAS Vaart kanaal Zuid-Beveland morgen normaal RADIO EN TELEVISIE van Wissel Zeeuws-Vlaanderen V.V.V.-PROPAGANDACENTRALE VERGADERDE In geheel Zeeland 2,25 miljoen VIA CIRCULAIRE STRANDAFSLAG NAAR BINNEN Gemeente Breskens wil loonadministratie automatiseren Sint bezoekt zaterdag Axel Uitslag ballonwedstrijd van „Axel 750 jaar stad" Zangconcert in de Ned. hervormde kerk Raad Nieuwvliet verhoogde norm kolentoeslag SINT KOMT ZATERDAG MIDDENSTANDSVERENIGING HOUDT WINKELACTIE Raad vergadert Bejaardensociëteit weer begonnen Gemeenteraad vergadert Biljart-returnwedstrijd Axel - Terneuzen IR. W. N. VAN NOOTEN BETRACHTTE DISCRETIE In sporttoto 50 winnaars Vlissingen won de badm intonwedstr i j d tegen Wolphaartsdijk G. Schoonenboom overleden DONDERDAG 21 NOVEMBER 1965 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 De secretariaten en administraties van de Walcherse V.V.V.'s ver enigd in de propagandacentrale Walcheren hebben gisteravond tijdens een vergadering in hotel de Nieuwe Doelen te Middelburg ver schillende zaken behandeld, onder andere de propaganda voor 1964, de opzet van een nieuwe folder voor 1965 en 1966 en de financie ring daarvan, het voorjaarscon gres, terwijl voorts nog in het kort het afgelopen seizoen gememo reerd werd. De heer J. P. de Regt, de administrateur van de provin ciale Zeeuwse V.V.V., deelde ten aanzien van dit laatste punt o.m. mee, dat het aantal overnachtin gen op Walcheren in het seizoen 1963 rond l1/^ miljoen bedroeg, aanzienlijk meer dan vorig jaar; het aantal overnachtingen in ge heel Zeeland bedroeg 2Vj miljoen, dat is miljoen meer dan vorig seizoen. Ten aanzien van de huidige propa gandafolder Walcheren zullen de werkgroep van de centrale en de Walcherse V.V.V.'s te zamen moeten proberen om voor 1965 een „erfenis" van nog 40.000 stuks weg te werken. De werkgroep had een voorstel ge daan om, gebaseerd op het bezoek aan de V.V.V.-kantoren, dit over schot pondsgewijs over de ver schillende afdelingen te verdelen. Aanvankelijk was er enige ongerust heid onder de meeste V.V.V.-bestuur- ders, omdat zij meenden hun aandeel niet kwijt te kunnen raken. Toen de voorzitter van de propaganda centrale, de heer Ad. Mets uit Vlissin- gen, er echter op wees, dat van de V.V. V.'s in eerste instantie een volgens een verdeelsleutel vastgestelde financiële bij drage wordt gevraagd en dat het bureau van de provinciale V.V.V. de folders zal verspreiden, konden de aanwezige se cretariaat-leden er mee akkoord gaan. Voor de werkgroep was het evenwel moeilijk een totaal beeld te krijgen, om dat de V.V.V.'s, die traditioneel niet naar deze vergadering komen, ook nu schitterden door afwezigheid. De werkgroep zal echter in overleg met de heer De Regt een circulaire opma ken, waarin de V.V.V.'s op de hoogte gebracht worden met de regeling voor de verdeling. Van de V.V.V.'s wordt dus een bijdrage gevraagd, zij kunnen bij het provinciaal bureau het aantal fol ders opvragen wat zij nodig hebben, het resterende deel van hun folderaantal verspreidt het bureau. Ook voor de nieuwe folder 1965-1966 zullen werkgroep en de heer De Regt een verdeelsleutel opmaken, die in een voorstel of circulaire aan de V. V.V.-besturen zal worden voorgelegd. Het is de bedoeling, dat deze nieuwe folder,, indien mogelijk, voor uit gefinancieerd wordt. De heer F. B. den Boer, bestuurslid van de werk groep, lichtte toe, dat de opzet van de nieuwe folder zo mogelijk anders zal worden dan de vorige folders: 4 kleuren en 4 talen. Voor 100.000 stuks, te verspreiden in twee jaar, kom dit neer, zo rekende de heer Den Boer globaal voor, op 14.000. Administrateur De Regt dacht aan een „algemene" fraaie Walcheren-fol- der, waarbij de plaatselijke afdelin gen zich met een eenvoudige „nieuw tjesfolder" kunnen aansluiten. Maar of dat er door komt.... Er werden gis teravond al enkele bezwaren tegen geopperd. Voorts kwamen nog aan de orde: affi ches, waarvan er voldoende zijn de weekagenda, dat een „zeer gewild arti kel" blijkt te zijn en dat dan ook vol gend seizoen weer uitgegeven zal wor den, en de evenementenlijst, die te duur niet meer zal verschijnen. Advertentie Al een van CORLAS gehad? Grote sortering vanaf 7,75. DAMESZAAK Walstraat 76 VLISSINGEN Middelburg Electro: Gitarren K.-ngen leise durch die nacht, 19.30 uur, a.l. City: We derzijds, 20 uur, a.i. Vlissingen Alhambra: Wederzijds, 20 uur, a.l. Concertgebouw: Feestavond Christe lijke Besturenbond, 20 uur. Strandhotel: Bijeenkomst „Philatelica", 20.15 uur. Britannia: Toneelgroep Centrum met „Twee in één klap" voor Stichting Al gemene Kunstkring, 20 uur. Bergen op Zoom Roxy: Een nacht met Nancy, 20 uur, 14 jaar. Goes Grand: Wederzijds, 20 uur, a.i. Prins van Oranje: Vergadering Plattelands vrouwen afd. Goes e.o., 14 uur. Koren beurs: Bijeenkomst Alliance Frangaise, 20.15 uur. Kortgene Stadswijnkelder: Vergadering V.V.V.-Noord-Beveland. Zierikzee Hervormd Verenigingsgebouw: Film „Zolang er mensen zijn" voor Ned. Rode Kruis, 20 uur. Het voorjaarscongres voor de Wal- cerse V.V.V.'s en genodigden zal in Westkapelle gehouden worden, zo werd besloten; als voorlopige datum werd dinsdag 17 maart vastgesteld. Administrateur De Regt zal sprekers aantrekken voor een uiteenzetting over de „strand-kust-recreatie". Daarin zal onder meer als onderdeel behandeld worden de strand- en duin afslag, die op sommige plaatsen langs Walcherens kust ernstige vormen aanneemt. Weliswaar neemt het strand op verschil lende plaatsen toe, maar bij Vlissingen en tussen Biggekerke en Zoutelande om maar enkele plaatsen te noemen neemt het af. De heer Mets lichtte o.a. toe, dat hij vroeger zijn kano bij de punt van de Nolledijk van het strand kon schuiventerwijl van de zijde van Zoudelandes V.V.V. opgemerkt werd, dat er op een bepaalde plaats tussen Biggekerke en Zoutelande nauwelijks enig droog strand over is. De V.V.V.- bestuurders achtten het noodzakelijk, dat daarvoor dringend voorzieningen worden getroffen. Ten slotte werd er van de zijde der V. V.V.-bestuurders nog op gewezen, dat men ook aandacht moet besteden aan de propaganda-naar-binnen, teneinde bin nen korte tijd de nog aanmerkelijk groeiende toeristenstroom te kunnen op vangen. De heer De Regt verklaarde, dat de provinciale recreatiecommissie dit punt ook in zijn recreatierapport op genomen heeft; men achtte in dit ver band bos-uitbreiding hoogst belangrijk Tevoren in zijn openingswoord had de heer Mets dit punt eveneens gememo reerd. Hij wees er op, dat Walcheren nu het in een bevoorrechte positie ver keert wat de verschaffing van ruimte aan de toeristen betreft de recreatie in goede banen behoort te leiden, opdat zo min mogelijk van de natuurlijke schoonheid verloren gaat. AXEL BRESKENS Het ligt in de bedoeling dat Sint-Nico- laas, vergezeld van enkele zwarte knechten op zaterdag 23 november a.s. een bezoek aan Axel zal brengen. De sint zal om ongeveer 14.15 uur arrive ren aan de spoorwegovergang aan de Nieuwendijk. Vandaar zal hij via de Stationsstraat, Kerkdreef en Weststraat naar de Markt gaan. Hij maakt dan zijn opwachting bij het gemeentebestuur op het stadhuis, om het college van burgemeester en wet houders te begroeten. Vervolgens zal Sint-Nicolaas met zijn gevolg verschillende wijken van Axel met een bezoek vereren. Hij zal daarbij de volgende routes vol gen: Markt, Walstraat, De Ruyterstraat, Bankertstraat, Evertsenstraat, Kanaal kade, Zeestraat, Oranjestraat, Kerk dreef, Oosterstraat, Julianastraat, Prins Hendrikstraat, Pironstraat, Irenestraat, Singelweg, Stationsstraat tot aan het kruispunt Prins Hendrikstraat. Vandaar brengt hij te voet een bezoek aan de markt in de Noordstraat om via de Kerkstraat terug te keren naar het stadshuis, waar hij weer afscheid neemt van het gemeentebestuur. In de feestweek ter gelegenheid van „Axel 750 jaar stad", van 22 tot 29 juni, zijn in Axel door ruim 1200 scholieren ballonnetjes opgelaten, waarvan er uit eindelijk 52 zijn teruggekomen. De uit slag van de aan de ballonoplating ver bonden prijsvraag luidt: 1. Diana Poe- cke, r.-k. school, ballon in Gelsenkirchen (Did.); 2. Leen de Hullu, openbare lage re school, ballon in Dorsten (Did.); 3. Nellie v. d. Wege, chr. nat. school, bal lon in Borken (Did.); 4. Vivi Buijze, openbare lagere school, ballon in Bocholz (Did.); 5. Herman Koekkoek, openbare lagere school, ballon in Maas tricht. In de Nederlands hervormde kerk te Axel is woensdagavond een concert ge geven door de Axelse sopraan, mevrouw H. Risseeuw-Verdouw, aan de piano begeleid door mevrouw M. J. Moerdijk- Vanderswalm uit Zuiddorpe. Het uit 18 punten bestaande programma is door de beide dames op bewonderenswaardige wijze afgewerkt. Onder meer zijn wer ken uitgevoerd van Bach, Handel, Grieg, Mozart, Liszt, Schubert en Brahms. Me vrouw Risseeuw bracht van Mozart ge deelten uit Die Zauberflöte en Le Nozze di Figaro en van Brahms het Wiegen lied. Verder kregen de aanwezigen de aria „Rlute nur" uit de Mattheus Passion te horen. Bepaald teleurstellend voor de organi satoren, de afdeling Axel van het Neder lands Rode Kruis, was de geringe be langstelling die voor deze avond bestond. De opbrengst was bestemd voor het Rode Kruis. NIEUWVLIET De gemeenteraad van Nieuwvliet, c gisteravond onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Everaars bijeen kwam, heeft besloten de normen voor het toekennen van kolentoeslag te ver hogen. Een alleenwonende mag nu een maximum jaarinkomen hebben van 2250,en een gezin van twee perso nen maximaal 3225,om voor de toe slag in aanmerking te komen. De uitke ring zal gedurende 24 weken 5,per week bedragen. De destructieverorde ning werd overeenkomstig het verzoek van Gedeputeerde Staten gewijzigd. In beginsel kon de raad akkoord gaan met hef voorstel van de ontwikkelingscom missie West-Zeeuwsch-Vlaanderen om toe te treden tot de nieuwe centrale huisvuilophaaldienst. De gemeente zal subsidies verlenen aan bet Koningin Wilhelmina Fonds en het Nederlands Astma Fonds tot een be drag van 2 cent per inwoner. De ge meente Philinpine zal over 1963 een bij drage ontvangen van 50,voor de uitdeze gemeente afkomstige leerling van de fruitteeltvakschool. De subsidie verzoeken van het Revalidatiecentrum en de Stichting recreatie werden afge wezen. De motie van de gemeenteraad van Pur- merend inzake de financiering van schoolmelk werd voor kennisgeving aan genomen. De raad besloot verder over te gaan tot invoering van de werkclassificatie en nrestatiebeloning, ten einde de moge lijkheid te openen om de salariëring van de gemeentewerkman te verbeteren. De raad besloot toe te treden tot de N.V. Bouwfonds Nederlandsche Gemeenten. Hierdoor wordt het ook aan financieel minder draagkrachtige personen moge lijk gemaakt een eigen woning te laten bouwen op aantrekkelijke voorwaarden Het krediet in rekening courant bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten werd voor 1964 vastgesteld op 50.000 Ten slotte heeft de raad besloten het jaartarief van de vuilophaaldienst te verhogen tot 15.per jaar voor de eerste emmer en 10.voor de volgen de. Bij de rondvraag informeerde de heer J. A. van der Schans naar de mogelijk heid de kolentoeslag in geld te vervan gen door een bijdrage in natura. De raad achtte hiervoor geen termen aanwezig. De gemeente Breskens wil overgaan tot automatisering van de loonadministra tie. Een administratie, die de laatste ja ren zeer uitgebreid is geworden en van de afdeling financiën veel tijd vraagt, zo lichten b. en w. van Breskens toe in hun schrijven aan de raad, die op maan dag 25 november in openbare vergade ring bijeenkomt. Door automatisering kan het aantrekken van secretarieperso neel worden voorkomen, terwijl de werk zaamheden, meer gelijkmatig zullen kunnen geschieden. De N.V. Dienstverlening Overheidsad ministratie is bereid de gehele gemeen telijke loonadministratie, inclusief die van het vismijnbedrijf te verzorgen te gen circa 1500 per jaar. Voorgesteld wordt daartoe te besluiten met ingang van 1 januari 1964. Ter verbetering van de boulevard is het noodzakelijk dat van een aantal be woners het voor hun pand gelegen ter rein door de gemeente in eigendom of erfpacht wordt overgenomen. Belang hebbenden gaan met een en ander ak koord. Voorgesteld wordt tot overname te besluiten. De agenda vermeldt een soortgelijk voorstel ten aanzien van de bewoners van de Kijkuit. B. en w. delen mede, dat de riolerings- en verhardings- werken aan „Papendrecht" ten behoeve van door de heer D. C. Koster te bou wen autoboxen in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. BIERVLIET Traditiegetrouw brengt St.-Nicolaas ook dit jaar weer een bezoek aan Biervliet, en wel op zaterdag 23 november a.s. De sint zal om plm. 2.30 uur arriveren aan de r.-k. kerk. Het bestuur van de mid denstandsvereniging „Willem Beukels- zoon" zal hem daar verwelkomen. Na aankomst zal St.-Nicolaas vergezeld van zijn zwarte knechten een rondrit maken door de gemeente met als eind punt de markt (bij gunstig weer) en bij slecht weer het gymnastieklokaal in de Schoollaan. Hier zal hij dan ontvan gen worden door het gemeentebestuur. Vervolgens zal St.-Nicolaas het woord richten tot de jeugd en aan de aanwe zige kinderen een traktatie uitreiken. De plaatselijke muziekvereniging „Har- moni" zal intocht en rondgang muzikaal opluisteren. De middenstandsvereniging „Willem Beukelszoon" te Biervliet organiseert in de periode van 22 november tot en met 5 december a.s. voor de dertiende maal de jaarlijkse winkelactie. Zoals gebruikelijk zijn aan deze actie weer de nodige at tracties verbonden. De deelnemende winkeliers verstrekken bij iedere gulden aankoop een gratis lot, kans gevende op een aantal waardevolle prijzen. De ba ten van de verloting komen dit jaar ten goede aan de plaatselijke E.H.B.O.- vereniging. Voor de jeugd is er daar naast nog de traditionele lintenwedstrijd waarvoor ook een aantal fraaie prijzen beschikbaar wordt gesteld. Ten gerie ve van het winkelend publiek zullen de winkels te Biervliet tijdens de duur van deze winkelactie steeds tot 9 uur 's avonds geopend zijn. SINT-JANSTEEN Op verzoek van de r.-k. middenstands vereniging, de K.A.B. en de r.-k. instuif te St.-Jansteen, zal St.-Nicolaas op zon dag 1 december a.s. een bezoek bren gen aan de kinderen van St.-Jansteen Om ongeveer twee uur in de namiddag zal hij eerst in de buurtschap Absdale de kinderen aldaar ontvangen die hij daarvoor schriftelijk zal uitnodigen. De ze kinderen zullen van de sint een ca deau in ontvangst kunnen nemen. Omstreeks half vier wordt de sint te St.- Jansteen verwacht, waar de burgemees ter hem zal verwelkomen aan het ge meentehuis. De daar aanwezige kinde ren zullen enkele St.-Nicolaasliedjes ten gehore brengen. Van het gemeentehuis gaat de sint in optocht, vergezeld van de plaatselijke muziekvereniging, naar het jongenspatronaat, waar de voorzit ter van het St.-Nicolaascomité hem en kele woordjes zal toespreken. Omstreeks 4 uur ontvangt hij ook daar alle kinde ren die hij daarvoor een kaartje heeft gestuurd om een geschenkje in ont vangst te nemen. Alle kinderen van 3 tot en met 8 jaar zal hij hiervoor een uitnodiging sturen. Ter verdere opluis tering zal de muziekvereniging nog en kele nummertjes ten beste geven. SLUIS Dinsdag 26 november komt de gemeen teraad van Sluis in openbare vergade ring bijeen. Het college van b. en w. vraagt machtiging om over te gaan tot onderhandse aanbesteding van openbare werken in het derde deel van het uit breidingsplan Zuiddijkstraat en Ridder straat. Door de vele bouwaanvragen zal spoedig tot uitvoering van de openbare werken moeten worden overgegaan, wil men van gemeentewege het tempo bij houden. Het college stelt voor om gun stig te beschikken op een aanvraag van het fruitteeltproefbedrijf in Philippine, omdat twee inwoners uit de gemeente daar vakonderwijs volgen. Medewerking wil men ook verlenen aan de plannen van de plaatselijke ijsclub tot het aanleggen van een ijsbaan. De gemeentebegroting zal worden aan geboden, waarbij tevens vastgesteld zal worden in welk tempo en in welke volg orde de bestratingswerkzaamheden uit gevoerd zullen worden. Het bouwconflict tussen het gemeente bestuur van Goes en de twee r.-k. instel lingen, de Stichting Verpleeghuizen Midden-Zeeland en de „St-Jozefstich- ting" is in zoverre met een sisser afge lopen, dat er gisteren woensdag van de kant van b. en w. geen opdracht tot sloping is gegeven. Men weet het: het ging om drie bouw sels, waarvan de formaliteiten niet in orde waren, toen de r.-k. instellingen reeds met de bouw waren gereedgeko men dan wel er een flink stuk mee ge vorderd. Het r.-k. verpleeghuis „Maria Terweel" aan de Kloetingseweg te Goes bezit al enkele maanden een tijdelijk oefenlokaal, een revalidatie-therapiezaaltje. De toe stemming voor de bouw ervan hing af van een vergunning van het departement aan de r.-k. Stichting Verpleeghuizen. B. en w; hadden het stichtingsbestuur tot gisteren de tijd gegeven deze ver gunning te bemachtigen. Zo niet dan zou het noodlokaal worden afgebro ken. Op het laatste moment nu is van 't departement een telefonische toezegging van de vergunning binnengekomen. In „Huize Den Berg" aan de 's-Heer- Hendrikskinderenstraat, het tehuis voor zwakzinnnige kinderen was de beheren de „St.-Jozef stichting" begonnen aan de bouw van een ketelhuis voor de verwar ming, zonder dat toestemming van b. en w. was verkregen. Ook voor dit bouw plan hadden b. en w. een limiet gesteld tot gisteren, 20 november. De afbraak- dreiging van het gemeentebestuur werd echter omgezet in een bouwstop, die op het ketelhuis zal rusten totdat de rijksgoedkeuring is verkregen. Achter hetzelfde tehuis was men ook be gonnen met de bouw van een noodkapel. B. en w. hadden daarvoor een vergun ning afgegeven, die Gedeputeerde Sta ten niet' góedkeurden. Ook in dit geval volgde een lastgeving tot afbraak. Die is ook niet gevolgd, omdat Gedeputeerde Staten hebben toegezegd de aanvraag opnieuw te zullen bezien. RETRANCHEMENT Klaprooscollecte De Klaprooscollecte heeft te Retranche- ment 27,37 opgebracht. De bejaardensociëteit van Retranche- ment is weer begonnen met het houden van samenkomsten. De gemeente heeft voor dit doel de gemeentezaal beschik baar gesteld. De heer I. W. Nieuwenhuij- zen uit Cadzand verleende de eerste mid dag zijn medewerking aan een dergelij ke samenkomst. De heer Nieuwenhuij- zen vertoonde toen dia's over Zeeland. Vrijdag 22 november om 7 uur vergadert de gemeenteraad van Retranchement. De agenda vermeldt onder meer de vol gende punten: voorstel van b. en w. tot het verlenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres mejuffrouw A. A. de Dreu, zulks met ingang van 1 januari 1964; voorstel tot het verlenen van fi nanciële medewerking ten behoeve van de aansluiting op het elektriciteitsnet van de onrendabele percelen; voorstel tot vaststelling van een verordening houdende algemene bepalingen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden voor particulieren en een voorstel voor het jaar 1964 een subsidie van 150 uit de gemeentekas beschikbaar te stellen ten behoeve van de plaatselijke vereni ging voor vreemdelingenverkeer. CADZAND Prijskaarten in Cadzand Zaterdagavond werd in cafetaria „Wil- co" te Cadzand-Bad een prijskaarting met de jaskaart gehouden, waaraan 20 personen deelnamen. De uitslag luidde: Winnaarsronde: 1. J. P. de Gardeijn Jac. de Groote; 2. Th. IngelsTh. Misil- je; 3. I. C. de GardeijnW. I. van de Vijver. Verliezersronde: 1. I. B. de Groo teJoh. Vasseur; 2. A. W. BronJac. de Lijser. In café „De la Paix" te Axel vond een dezer dagen de returnbiljartwedstrijd plaats tussen K.O.T. uit Terneuzen en A.B.C. uit Axel. De Terneuzenaars boekten een grote overwinning, want niet minder dan zes van de acht partijen wisten zjj in winst om te zetten. Als excuus kan de Axel- se vereniging echter aanvoeren dat zij niet de beschikking had over haar drie prominenten, te weten Dieleman, Plat- jouw en Claeyssens. De jonge Tonny van Eenennaam bewees zijn klasse door een moyenne van 10 te behalen. De gedetailleerde uitslagen: M. v. d. Have (Axel)P. Moes (Terneu zen): 4950; A. van Drongelen (A.) Dees (T.): 20—35; M. Verlinde (A.) Jansen (T.): 7270; J. v. Fraayenhove (A.)v. Eenennaam (T.): 17100; P. Lenos (A.)Krijger (T.)3740; Rom- baut (A.)-v. d. Eijck (T.): 10084; F. Dieleman (A.)Jansen (T.): 7021; E. Tieleman (A.)Dees (T.): 2430. Einduitslag: 394430. De scheepvaart door het Kanaal van Zuid-Beveland heeft de lang ste tijd last gehad van de werk zaamheden, die vorige week be gonnen aan de grote sluis te Hans- weert. Het ziet er naar uit, dat rijkswaterstaat het karwei vrijdag geklaard zal hebben, zodat de sche pen dan weer door deze hoofdsluis geschut kunnen worden. Zoals be kend moest rijkswaterstaat ingrij pen, omdat een van de granieten hoekstenen van deze sluis tus sen de 5 en 6 ton zwaar was los geraakt en gevaar voor de door vaart opleverde. Het herstel bracht veel vertraging mee voor de scheepvaart. Met name vorige week donderdag en vrijdag lag een lange rij schepen te wachten om geschut te worden door de midden- of kleine sluis, die niet helemaal geëlektrificeerd zijn. De afgelopen dagen verdween de rij wachtende schepen: als gevolg van de storm was er weinig bedrijvigheid door het Kanaal van Zuid-Beveland. Maar woensdag nam het aantal wachtende vaartuigen weer toe. Uiterlijk morgen vrijdag zal de situatie in het Kanaal door Zuid-Beve land weer normaal zijn, zo vernamen wij van de zijde van rijkswaterstaat. Het herstelwerk is tot nu toe vlotter ver lopen, dan men aanvankelijk verwachtte. De drie bovenste hoekblokken van de sluis moesten verwijderd worden. Daar voor moest de waterstand in de kolk worden verlaagd tot 2 meter N.A.P. Dank zij een tweetal elektrische pompen en dieselpompen slaagde men erin 4500 kubieke meter water per uur te ver werken, zodat men het water afgelopen vrijdag reeds op het gewenste niveau had. Toen zijn de blokken weggehaald. Vanaf vrijdagavond tot maandag is men bezig geweest de blokken weer te plaat sen. Op het ogenblik wordt een en ander afgewerkt. Als alles meeloopt, kan de grote sluis wellicht vandaag nog in ge bruik worden genomen. In het verslag over de herdenking van ir. W. N. van Nooten door de Middel burgse rechtbank is een storende on juistheid geslopen. In het verslag werd gemeld, dat ir. Van Nooten „indiscretie wist te betrachten". Men zal begrepen hebben, dat de president van de recht bank over discretie gesproken heeft. De 654.559 deelnemers aan de toto van deze week hebben voor een prijzenbe- drag van 255.669 gezorgd. Voor de eer ste prijs (ƒ140.617,95) meldden zich 50 gegadigden, die ieder bruto 2757,20 te gemoet kunnen zien. Niet minder dan 1121 deelnemers had den slechts één fout en zij verdelen de tweede prijs 76.700,70) hetgeen hun 68 oplevert. De 15 winnaars van de extra prijs, die 38.350,35 groot is, toucheren ieder bru to 2397. De badmintonclub Vlissingen heeft gis teravond de competitiewedstrijden in de Bonedijkeschool te Vlissingen tegen Griffioen uit Wolphaartsdijk met 6-2 ge wonnen. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: Herenenkel: C. van Wijk-C. Klompe 15-5, 15-9; E. Timmerman-A. van Dijke 15-2, 15-2; Damesenkel: mej. E. Ots-mevr. L. Klompe 11-1, 5-11, 0-11; mej. J. Gazille-mevr. E. Koert 12-11, 11-5; Gemengd dubbel: mej. Gazille-E. Timmermanmevr. L. Klompe-C. Klom pe 10-15, 18-17, 17-18: mej. E. Ots-F. Otsmevr. J. W. van Drjke-A. van Dij ke 15-2, 15-9: Herendubbel: E. Timmer- man-F.OtsL. Klompe-A. van Dijke 15-9, 15-8; Damesdubbel: E.Ots-J. Ga- zillemevr. E. Koert-mevr. J. W. van Dijke 18-15, 15-12. (Advertentie) Te Middelburg overleed op 77-jarige leeftijd de heer G. Schoonenboom. De heer Schoonenboom, die de laatste jaren in het rusthuis „De Griffioen" woonde, was de eerste, die in de twintiger jaren als nevenbedrijf een pension voor zomer gasten begon in Oostkapelle. Later liet hij een nieuw bedrijf aan de Duinweg bouwen, dat na uitbreiding, thans door het C.N.V. als vakantiehuis wordt geëxploiteerd. De heer Schoonen boom nam toen hij nog in Oostkapelle woonde, actief deel aan het verenigings leven; hij was jarenlang lid van het bestuur van V.V.V. Oostkapelle en te vens vele jaren bestuurslid van de Oran jevereniging. VEILING KAPELLE. 20 november. Industrie- en exportveiling. Goudrenet 1 85 3911, 80 37, 75 34.50— 35.10, 70 33.20—33.60 65 31, 60 28, 2 85 34, 80, 34, 75 32, 70 28—30, 65 26—27, 2 D 19, 3 grof 26—28, 3 fijn 13—18. Jonathan 1 80 29—34, 75 27—35, 70 30—36, 65 28—32, 2 80 A 24, 2 75 A 24—28, 2 70 A 22.70—10. 2 65 A 23.60—26, 2 60 A 23.40—24, 2 75 B 20, 2 70 B 21, 2 65 B 22, 2 60 B 20, 2 D 13.60, 3 grof A 19.50, 3 grof B 19, 3 fijn 13.80. Saint Remy 2 75 31. 65 32, 2 D 29. 3 grof 27, 3 fijn 1821. Legipont 1 70 64, 6f 68, 60 66, 55 51—53, 2 D 16, 3 grof 34, 3 fijn 10, Lax- ton Superbe 1 80 38, 75 37—38, 70 34—36, 65 28, 60 18, 2 D 13, 3 grof 24. 3 fijn 13. Sterappel 1 65r 61. 60 50, 55 24, 65 34, 2 60 "9. 2 55 16, 2 D 14. Glorie van Holland 1 80 30, 75 31—32, 70 31. 65 28, 2 D 18, 3 grof 22, 3 fijn 13. Comtesse de Paris 1 70 31. 65 33, 60 33, 55 26, 2 70 28, 65 30, 2 60 31, 2 55 23—25, 2 D 10, 3 grof 16—19, 3 fijn 9.5011. Golden Delicious 1 80 5157, 75 48—56, 70 48—58, 63 48—52, 60 33-41, ex 80 58, 75 58, 70 59, 2 80 47—19, 2 75 46—18, 2 70 41—47. 2 65 34—44, 60 24—32, 2 D 18—24, 3 grof 22.32, 3 fijn 12—20. Lomb. Cal ville 1 70 71, 75 74, 65 59, 60 49—50, 55 32. Coxs Orange Pippin 2 70 63, 65 6162, 60 50—57, 95 30—34, 2 D 10, 3 grof 33—50, 3 fijn 2130. Goudrenet geel 1 85 4143, 80 40, 75 36. Gieser Wildeman 260 6163, 55 43—58, 50 38—39, 2 D 22—24, 3 grof 29—34, 3 fijn 1225. Ingrid Marie 1 85 3841, 80 4142, 75 4046, 70 3844, 65 30—37, 2 80 34—37, 75 29—38. 70 27—37, 65 23—35, 2 D 27. 3 grof 26, 3 fijn 18. Belleileur 1 65 28, 59 20. Brederode 1 75 37, 70 38, 65 35. Ponds peer 2 75 27, 65 26, 3 grof 24, 3 fijn 19. Kleipeer 1 60 34, 50 18, D 14, 3 fijn 12, geplukte kroetappels 14.50. Gewone veiling. Mispels 1 2930. 2 14. Groenteveiling. Bloemkool 1266. Rode kool 6.5011. Sav. kool 79. Spruitkool 24—46. Andijvie 1029. Witlof 28—42. Prei 2335. Uien 15. Breekpeen 8.509.50. Tomaten 2636 VEILING TERNEUZEN. Sla 1 8.10—9, 2 5—5.20, C 15. Bloemkool A 56—63, A 2 44—61, B 23—46, B 2 2542. C 19. afw. 12—26. Selderij 21. Uien 1—18. Andijvie 726. Kroten 519. Rode kool 9 22. Sav. kool 2732. Witte kool 7. Boeren kool 22. Breekpeen 414. Waspeen 1419. Prei 1538. Knolselderij 614. Spruiten ge schoond 72, ongesch. 2355. Tomaten A 2 34—37, B 2 28—29, C 2 25. Witlof A 2 38, B 40—48, B 2 32—50, afw. 15—34. Appelen: Coxs Orange 1 80 74, 1 75 7375, 1 70 70—76, 1 65 60—62, 1 60 49—50, 1 55 30, 2 80 6566, 2 75 64—65, 2 70 6466, 2 65 48—49, 2 60 4045, 2 59 28—30, 2 D 18, 3 grof 44—50, 3 fijn 14—21. Golden De licious 1 85 5960, 1 80 54—60, 1 75 57—59, 1 70 5558, 1 65 4447, 1 60 30, 2 85 55, 2 80 50—93, 2 75 46—51, 2 70 43—46, 2 65 '4 —40. 2 60 22—26 .2 D 17. 3 grof 30. 3 fijn 14— 18. Jonathan 1 80 30—32, 1 75 29—33. 1 70 30—31 1 25—29, 1 60 21—23, 2 80 27. 2 75 27—28, 2 70 26—28, 2 65 21—22, 2 60 20—21, grof 2021. Goudrenetten 2 85 34. 2 80 34 35, 75 3335, 2 70 31, 3 fijn 15. Lombard 1 85 30, 1 80 29. 1 75 31, 1 70 30, 1 65 23, 1 60 15, 3 grof 1517, 3 fijn 12. Laxton 2 80 27—28, 2 75 26—27, 2 70 26, 3 grof 15, 3 fijn 11. Peren: D. du Cornice 1 69 105. VISMIJN COLIJNSPLAAT. 20 november. Exportgarnalen, aanvoer 5260 kg, 125283, schar 235 kg, bot 258 kg, wijting 66 kg, schol 249 kg, kabeljauw 26 kg, tarbot 1 kg, wulken 27 kg, rog 6 kg, ongesorteerde vis 31 kg. COÖP. TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN G.A. ROTTERDAM Prijsverloop dinsdag 19 november 1963. Aardappelen 1418 p. kg: andijvie 2434; bloemkool IA: 6 stuks per bak 7180 p. st.: 7 60—68 8 54—66: IIA: 6 38—55 7 29—45 8 25 40; rode kool 817 p. kg; gele kool 2223; groene kool 2032: sla I 1318 p. St.; n 711; spinazie 7680 p. kg: spruiten IA 6078; HA 4460: IB 4853: ID 7075; prei 29—35; sel derij 916 p. bos: peterselie 1315; kroten 914 p. kg; grote peen 1026: uien 1022; geschoond I 2630: boerenkool 2326; witlof IA 5486: IIA 40—58: IB 50—58; IIB 40—51. Aanvoer 36.000 kg. Knolselderij 20 st. p. kist 1317 p. St.: Black Alicante 195229 p. kg; Muse. Alexandre 182; Golden Delicious IAA 52—69: IA 5568; IB 4564; IC 40—61: Cox's Orange Pippin LAA 6880; IA 6076; IB 43 51: IC 28—31: HA 43—76; IIB 34—47; Jonathan IAA 38—50; IA 26—45: IB 17—29; IIA 24—33; IIB 17—23: Goudreinetten IAA 3743; IA 34— 42; IB 30—36: IC 26—32; IIA 3742; IIB 29— 35; Glorie van Holland IAA 2734; IA 2631: IB 2328: IC 20—22: IIA 2325; Laxton's Su perb IAA 37—42; ILA 23—29: IIB 18-20; Lé- gipont IAA 68; IA 6568; St. Remy IA 3437; IB 35—36: IC 34—35; IIA 35—36; IIB 34—37; IIC 34—35. EIERNOTERING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Eiernotering van de coöp. Wouwse melkinrichting Bergen op Zoom. In gaande donderdag 21 november 1963. Prijs klas 0 18 ct., id. 1 17 ct., id. 2 16 ct„ id. 3 15 ct., id. 4 14 ct.. id. 5 13 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Andijvie 1828. Rode kool 8 14. Witte kool 812. Boerenkool 1218. Bloemkool 1286. Sav. kool 1535. Snij bonen 160—240. Sla 4—10. Prei 18—28. Wit lof 3054. Breekpeen 79. Bospeen 1418. Waspeen 2228. Selderij 1038. Uien 816. Tomaten 2561. Spruiten 30145. Cox's Orange 5068. Golden Delicious 4062. Jo nathan 2032. Glorie van Holland 2538. Goudrenetten 20—38. St.-Remy 25—38. VEILING GOES. 20 november. Groenten. Bloemkool A 1 68 69, A 2 35—58, B 1 43-—46, B 2 31, afw. 12—46. Kropsla C 1 6. Selderij 6—7. Andijvie 1 1518, 2 10—14. Prei A 1 16—20. Witlof A 2 4363. afw. 12. Tomaten A 45, B 2557, C 25—27. Spruiten A 2 30—48, B 2 16—22, afw. 15—29. Veldsla 1 71—80, 2 19—29. Selderij 29. Knolselderij 2 7. Rode kool 1 1214. B 1 711. Groenne sav. kool 1 2022, B 1 19—23. Witte kool 1 8. Boerenkool 1 1617. Uien afw. 5. Peen B 1 1013. C 1 11. Spina zie 2 53. Snijbonen 2 74—201. Mispels 29. Komt U eens kijken naar de nieuwe series radio- en t.v.- apparaten. Oostburg - Tel. 2129 - Breskens - Tel. 617 Groede - Tel. 258. Deelnemer winkeliersactie. Heden werd van ons weggenomen door een noodlottig ongeval ons geliefd dochtertje en kleindochtertje MARGARET ANN, op de jeugdige leeftijd van 6 jaar. „De Heere doe ons in Zijn wil berusten". R.R. 5 Hamilton: H. G. Verboom J. Verboom-Vogel Serooskerke (W.): W. Vogel K. Vogel-Corbijn 19 november 1963. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde man, zoon, broeder, zwager, oom en neef JACOBUS G. A. HOUTEKAMER, op de leeftijd van ruim 53 jaar. Uit aller naam, M. Houtekamer-Noll. Wemeldinge, 18 november 1963. Nieuwendijk 5. Heden overleed na een langdurig', geduldig ge dragen lijden, onze in nig geliefde en zorg zame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoe der GEERTRUIDA KEKKHOVE, geb. Willeboer, in de ouderdom van 73 jaar. Goes: E. Kerkhove Bussum: P. C. Kerkhove C. Kerkhove-Koning Truke Karin Goes, 20 nov. 1963, Heernisseweg 177. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 23 nov. a.s. op de algemene begraaf plaats te Goes. Vertrek Heernisseweg te 11.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 23