en seizoen Walcheren had afgelop rond 1,25 miljoen overnachtingen Touw aan de beste Amerikaan GEEN AFBRAAK :.-K. GOES V.V.V.-PROPAGANDACENTRALE VERGADERDE ZUID-BEVELAND NOORD-ZEELAND Vaart kanaal Zuid-Beveland morgen normaal MARKTBERICHTEN PARAPLU CORLAS AGENDA Kroesjtsjew kreeg een schommelstoel WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN In geheel Zeeland 2,25 miljoen VIA CIRCULAIRE STRANDAFSLAG NAAR BINNEN Wijkavond Bromfietser en auto kotsten Lezingen over Canada voor plattelands vrouwen St.-Josephziekenhuis heeft koffieautomaat Ds. H. J. Visch over kerk en zending op Bali Gouden huwelijksfeest Vergadering N.C.V.B. Officiële publikatie WALCHEREN A.B.V.A.-LEDEN KREGEN TOELICHTING OP OVERLEG MET REGERINGSDELEGATIES Aandachtig publiek genoot van Henry Blackmons optreden Tholense Boys verloor van leider Roda FILMVOORSTELLINGEN IR. W. N. VAN NOOTEN BETRACHTTE DISCRETIE In sporttoto 50 winnaars Vlissingen won de badmintonwedstri j d tegen Wolphaartsdijk GEBR. TEBBENS Tekort op begroting landbouwschap ruim drie ton DONDERDAG 21 NOVEMBER 196-3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De secretariaten en administraties van de Walcherse V.V.V.'s ver enigd in de propagandacentrale Walcheren hebben gisteravond tijdens een vergadering in hotel de Nieuwe Doelen te Middelburg ver schillende zaken behandeld, onder andere de propaganda voor 1964, de opzet van een nieuwe folder voor 1965 en 1966 en de financie ring daarvan, het voorjaarscon gres, terwijl voorts nog in het kort het afgelopen seizoen gememo reerd werd. De heer J. P. de Regt, de administrateur van de provin ciale Zeeuwse V.V.V., deelde ten aanzien van dit laatste punt o.m. mee, dat het aantal overnachtin gen op Walcheren in het seizoen 1963 rond 114 miljoen bedroeg, aanzienlijk meer dan vorig jaar; het aantal overnachtingen in ge heel Zeeland bedroeg 2 '4 miljoen, dat is 14 miljoen meer dan vorig seizoen. Ten aanzien van de huidige propa gandafolder Walcheren zullen de werkgroep van de centrale en de Walcherse V.V.V.'s te zamen moeten proberen om voor 1965 een „erfenis" van nog 40.000 stuks weg te werken. De werkgroep had een voorstel ge daan om, gebaseerd op het bezoek aan de V.V.V.-kantoren, dit over schot pondsgewijs over de ver schillende afdelingen te verdelen. Aanvankelijk was er enige ongerust heid onder de meeste V.V.V -bestuur ders, omdat zij meenden hun aandeel niet kwijt te kunnen raken. Toen de voorzitter van de propaganda centrale, de heer Ad. Mets uit Vlissin- gen, er echter op wees, dat van de V.V. V.'s in eerste instantie een volgens een verdeelsleutel vastgestelde financiële bij drage wordt gevraagd en dat het bureau van de provinciale V.V.V. de folders zal verspreiden, konden de aanwezige se cretariaat-leden er mee akkoord gaan. Voor de werkgroep was het evenwel moeilijk een totaal beeld te krijgen, om dat de V.V.V.'s, die traditioneel niet naar deze vergadering komen, ook nu schitterden door afwezigheid. De werkgroep zal echter in overleg met de heer De Regt een circulaire opma ken, waarin de V.V.V.'s op de hoogte gebracht worden met de regeling voor de verdeling. Van de V.V.V.'s wordt dus een bijdrage gevraagd, zij kunnen bij het provinciaal bureau het aantal fol ders opvragen wat zij nodig hebben, het resterende deel van hun folderaantal verspreidt het bureau. Ook voor de nieuwe folder 1965-1966 zullen werkgroep en de heer De Regt een verdeelsleutel opmaken, die in een voorstel of circulaire aan de V. V.V.-besturen zal worden voorgelegd. Het is de bedoeling, dat deze nieuwe folder,, indien mogelijk, voor uit gefinancieerd wordt. De heer F. B. den Boer, bestuurslid van de werk groep, lichtte toe, dat de opzet van de nieuwe folder zo mogelijk anders zal worden dan de vorige folders: 4 kleuren en 4 talen. Voor 1U0.000 stuks, te verspreiden in twee jaar, kom dit neer, zo rekende de heer Den Boer globaal voor, op f 14.000. Administrateur De Regt dacht aan een „algemene" fraaie Waleheren-fol- der, waarbij de plaatselijke afdelin gen zich met een eenvoudige „nieuw tjesfolder" kunnen aansluiten. Maar of dat er door komt.... Er werden gis teravond al enkele bezwaren tegen geopperd. Voorts kwamen nog aan de orde: affi ches, waarvan er voldoende zijn de weekagenda, dat een „zeer gewild arti kel" blijkt te zijn en dat dan ook vol gend seizoen weer uitgegeven zal wor den, en de evenementenlijst, die te duur niet meer zal verschijnen. Het voorjaarscongres voor de Wal- cerse V.V.V.'s en genodigden zal in Westkapelle gehouden worden, zo werd besloten; als voorlopige datum werd dinsdag 17 maart vastgesteld. Administrateur De Regt zal sprekers aantrekken voor een uiteenzetting over de „strand-kust-recreatie". Daarin zal onder meer als onderdeel behandeld worden de strand- en duin afslag, die op sommige plaatsen langs Walcherens kust ernstige vormen aanneemt. Weliswaar neemt het strand op verschil lende plaatsen toe, maar bij Vlissingen en tussen Biggekerke en Zoutelande om maar enkele plaatsen te noemen neemt het af. De heer Mets lichtte o.a. toe, dat hij vroeger zijn kano bij de punt van de Nolledijk van het strand kon schuiventerwijl van de zijde van Zoudelandes V.V.V. opgemerkt werd, dat er op een bepaalde plaats tussen Biggekerke en Zoutelande nauwelijks enig droog strand over is. De V.V.V.- bestuurders achtten het noodzakelijk, dat daarvoor dringend voorzieningen worden getroffen. Ten slotte werd er van de zijde der V. V.V.-bestuurders nog op gewezen, dat men ook aandacht moet besteden aan de propaganda-naar-binnen, teneinde bin nen korte tijd de nog aanmerkelijk groeiende toeristenstroom te kunnen op vangen. De heer De Regt verklaarde dat de provinciale recreatiecommissie dit punt ook in zijn recreatierapport op genomen heeft; men achtte in dit ver band bos-uitbreiding hoogst belangrijk. Tevoren in zijn openingswoord had de heer Mets dit punt eveneens gememo reerd. Hij wees er op, dat Walcheren nu het in een bevoorrechte positie ver keert wat de verschaffing van ruimte aan de toeristen betreft de recreatie in goede banen behoort teueiden, opdat zo min mogelijk van de natuurlijke schoonheid verloren gaat. GOES In de Prinses Margrietschool te Goes werd een geslaagde wijkavond gehou den voor de bewoners van wijk II van de hervormde gemeente. De leiding van deze bijeenkomst was in handen van de wijkpredikant, ds. W. Janssen, die on danks de zeer slechte weersomstandig heden talrijke bezoekers kon verwelko men. Deze predikant bezocht kort geleden met een negental andere leden van de kerk uit het gehele land Tsjecho-Slowa- kije. De bedoeling van dit bezoek was de kerk en de christenen daar te bezoe ken en het land te leren kennen. Op boeiende wijze vertelde ds. Janssen voor de pauze van zijn bevindingen in dit land. Voorts vertoonde spreker een aan tal kleurendia's over zijn reis. Na de pauze kwam nog ter sprake de bouw van een nieuwe kerk in Goes Zuid, als mede de vierde predikantsplaats. KRABBEND1JKE Woensdagmiddag omstreeks twee uur vond op het kruispunt Noordweg-Kerk- hoekstraat-Julianastraat te Krabben- dijke een aanrijding plaats tussen een personenauto bestuurd door M. M. uit Rilland-Bath en komende uit de rich ting Stationsweg en de bromfietsberij der A. L. van H. uit Krabbendijke, ko mende vanaf de Kerkhoekstraat. Beide voertuigen werden licht beschadigd, per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. (Advertentie) Al een van CORLAS gehad? Grote sortering vanaf 7,75. DAMESZAAK- Walstraat 76 VLISSINGEN Middelburg Electro: Gitarren k ^gen leise durch die nacht, 19.30 uur, a.l. City- We derzijds, 20 uur, a.». Vlissingen - Alhambra: Wederzijds, 20 uur, a.l. Concertgebouw: Feestavond Christe lijke Besturenbond, 20 uur, Strandhotel- Bijeenkomst „Philatrlica'0.15 uur. Britannia: Toneelgroep Centrum met „Twee in één klap' voor Stichting Al gemene Kunstkring, 20 uur. Bergen op Zoom Roxy: Een nacht met Nancy. 20 uur, 14 jaar. Goes - Grand: Wederzijds, 20 uur, a.l. Prins van Oranje: Vergadering Plattelands vrouwen afd. Goes e.o., 14 uur. Koren beurs: Bijeenkomst Alliance FranQaise, 20.15 uur. Kortgene Stadswijnkelder: Vergadering V.V.V.-Noord-Beveland. Zierikzee Hervormd Verenigingsgebouw: Film „Zolang er mensen zijn" voor Ned. Rode Kruis, 20 uur. Het ging er dinsdagmiddag in de foyer van het Middelburgse City-theater Ca nadees toe. Een aantal dames van de plaatselijke afdeling van de Nederland se bond van plattelandsvrouwen had er namelijk een programma voorbereid, waarin de schijnwerper was gericht op deze soevereine staat, die 300 keer zo groot is als ons land. Het uitgebreide gezelschap dames, dat deze bijzondere middag meemaakte, werd al meteen in de sfeer van deze jonge natie gebracht tijdens het zingen van het Canadese volkslied. Mevrouw De Vries-Ligthart Schenk hield een praatje dat ze de titel „de wieg van de plattelandsvrouwen stond in Canada" had meegegeven. De dames J. Nieuwenhuyzen-Vogelaar en N. Doe- leman-Korstanje waren te horen in een gesproken brief, waarin tal van wetens waardigheden over Canada waren ver werkt. Zo konden de leden van de plaat selijke plattelandsvrouwenafdeling het een en ander vernemen van de Eskimo's de Indianen, de bereden politie, de bont bedrijven en de houtbewerking. Als bij zonderheid werd in dit verband aange stipt dat de grote bosbranden die jaar lijks Canada teisteren enkele tientallen miljoenen guldens schade opleveren. Mejuffrouw C. G. Reselman, die namens de stichting huishoudelijke voorlichting ten plattelande het woord voerde, ves tigde de aandacht op een doe-het-zelf cursus, waarmee half januari in Middel burg wordt gestart. Na een traktatie met Canadees gebak luisterde het gezelschap aandachtig naar de uiteenzetting van burgemeester A. de Kam van Vrouwenpolder, die de dames in gedachten mee op reis nam door dit enorme, uitgestrekte Noord- amerikaanse gebiedsdeel. Burgemeester De Kam lichtte zijn lezing toe met vele kleurendia's, waarbij de dames onder meer te zien kregen hoe een aantal Zeeuwse emigranten in hun nieuwe va derland hun werk verrichten. En omdat de heer De Kam zich op deze bijeen komst nog maar voor de helft door de voorraad dia's had kunnen heenwerken, nodigden presidente mevrouw A. Bom- Huisman uit Oostkapelie hem maar met een uit voor een volgende middag- Waarderende woorden voor de verzor ging van dit interessante programma onderdeel gingen vergezeld van enkele attenties voor de burgemeester en zijn echtgenote. En om de leden er aan te herinneren, dat het enkel maar een Ca nadese middag was geweest werd beslo ten met het zingen van het Zeeuwse volkslied. Op 17 december zal een kerst feest worden gehouden. Het Sint-Josephziekenhuis te Vlissingen heeft sinds maandag een koffie-auto- maat. Dit apparaat voorziet na inworp van een kwartje de patiënten in de wachtkamer, die daar prijs op stellen, van een kop koffie of chocolade. Ook de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen mogen van dit toestel ge bruik maken. De' zendingspredikant ds. H. J. Visch, na vier jaar werken op Bali met verlof in ons land, komt vanavond donder dag in „Het Anker" te Vlissingen vertellen over „Kerk en zending op Bali in de branding van deze tijd". Ds. Visch is op verzoek van de Balinese protes tantse kerk op Bali werkzaam geweest. De avond, die om acht uur begint, wordt georganiseerd door de culturele com missie van de Vlissingse hervormde ge meente in samenwerking met wijkge- meente IV. KLOETINGE Het echtpaar P. PoldermanKoeman uit Kloetinge heeft woensdag in „Ami- citia" zijn gouden huwelijksfeest ge vierd. Onder de velen die hun geluk wensen kwamen aanbieden waren on der andere burgemeester mr. H. N baron Schimmelpenninck van der Oye met zijn echtgenote en de gemeentese cretaris, de heer J. A. Hoste. WOLPHAARTSDIJK Collecte De klaprooscollecte van het Nederlands Oorlogsgravencomité bracht in Wol phaartsdijk 81,91 op. NIEUWDORP Te Nieuwdorp kwam de N.C.V.B.-afde- ling onder voorzitterschap van mejuf frouw J. M. Dikkenberg bijeen. Leger predikant ds. T. v. d. Houw hield een causerie over het werk onder de mili tairen. KWADENDAMME Zevenenvijftig schutters van elf sociëtei ten namen deel aan de schieting van „Vooruitgang" te Kwadendamme. De resultaten: hoofdvogel niet afgeschoten; lste zijvogel: Jac. Smallegange, van Zorgvliet te Eliewoutsdijk; 2de zijvogel: Jac. Vermuë, van Jacoba v. Beieren te Goes, lste bovenkal: J. Doene van Vic toria te Kwadendamme; 2de bovenkal: Fr. v. Steenbergen van W. Teil te Ove- zande; lste onderkal: C. v. d. Guchte van Spes Nostra te Ovezande; 2de on derkal niet afgeschoten; lste klep: G. Geense van Edele Handboog te Oudelan- de; 2de klep: J. de Rijke van Edele Handboog te Oudelande; 3de klep: Jaap Rijk van A.D.L.M. te Kwadendamme; 4de klep: A. de Jonge jr. van Soranus te Heinkenszand. GOES Openbare bekendmaking onteigening Het hoofd van het gemeentebestuur van Goes brengt ter openbare kennis, dat ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 80 der Ont eigeningswet met ingang van 22 november 1963 gedurende 30 dagen ter gemeentesecreta rie op de afdeling algemene zaken voor een ieder ter visie is nedergelegd: a. het door de gemeenteraad bij besluit van 20 november 1963, no. 11 voorlopig goedge keurd plan met uitvoerige kaarten en grondtekeningen tot onteigening ten name van de gemeente Goes van de in de Poel te Goes gelegen percelen grond, nader aangegeven op de bij voormeld raadsbe sluit behorende kaarten, grondtekening en lijst van kadastrale nummers der te ont eigenen percelen als bedoeld in artikel 80, lid 2, sub. 2 der Onteigeningswet, teneinde de eigendom daarvan te verwerven, nood zakelijk ter realisering van de uitbrei dingsplannen „Zuid", „Zuid II", „Zuid- West" en „Zuid-Oost" respectievelijk vastgesteld bij raadsbesluiten van 16 au gustus 1961 no's 5, 6, 7 en 8, achtereenvol gens goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten van Zeeland bij hun besluiten van 8 juni 1962, no. 2849/215, 3e afdeling, 29 juni 1962, no. 2850/305, 3e afdeling, 18 december 1961, no. 2848/258, 3e afdeling en 8 juni 1962, no. 2851/214, 3e afdeling; b een lijst van kadastrale nummers der te onteigenen percelen als bedoeld in artikel 80, lid 2, sub. 2 der Onteigeningswet. Uiterlijk veertien dagen na verloop van de termijn voor nederlegging kunnen belang hebbenden bij het gemeentebestuur van Goes bezwaren schriftelijk opgeven Goes, 21 november 1963. Het hoofd van het gemeentebestuur voor noemd, F. G. A. Huber. MIDDELBURG In het gebouw van de Algemene bond van ambtenaren te Middelburg heeft districtsbestuurder A. van Alst dins dagavond een toelichting gegeven op de punten, die maandag aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg dat in aan wezigheid van minister Toxopeus werd gevoerd over de loonmaatregelen voor het overheidspersoneel. Zoals bekend is er nog geen akkoord bereikt. Al vond de districtsbestuurder dat er nog geen sprake was van een hoerastemming toch was hij van mening dat men niet zo somber gestemd moet zijn omdat is ge bleken dat thans alie ambtenarenorga- nisaties een lijn trekken en niet bereid zijn om met de tegenvoorstellen van de minister in zee te gaan. De ongeveer vijftig belangstellenden kregen een uiteenzetting te horen van diverse onderwerpen, die tijdens de ver gadering van maandag zijn aangesne den. Dat waren punten, die handelden over de nieuwe algemene loonmaatregel van tien procent verhoging, de minimum bezoldiging, de kwestie gemeenteclassi ficatie en de kwestie verdienstenbelo ning. In deze nog al technische uiteen zetting kwam ook de gevraagde uitke ring ineens aan de orde. Deze zal moe ten dienen als compensatie voor het ge mis van winstdelingsregelingen bij de overheid. „Dit wordt een heet hang ijzer", zo verklaarde de heer Van Alst, daarmee aantonend, dat de werkne mersbonden aan deze kwestie bijzonder veel waarde hechten. Voorzitter J. Geljon zei te hebben be grepen, dat het overleg dit keer niet zoveel moeilijkheden heeft opgeleverd. De sfeer van de beraadslagingen vatte hij niet zo zwaar. Een verheugende om standigheid vond hij dat zowel de rege ringsdelegaties als de vertegenwoordi gers van de centrales intern overleg willen plegen, waardoor naar zijn me ning nog nieuwe mogelijkheden voor een gunstig verloop van de besprekin gen aanwezig zijn. Na de pauze werd de vergadering in de gelegenheid gesteld om over de besproken onderwerpen vra gen te stellen. Indrukwekkend en sfeervol: dat was het optreden van de Amerikaanse neger bariton Henry Blackmon, die momenteel in Nederland een grote bekendheid ge niet. De Middelburgse afdeling van Jeugd en Muziek kon zich er woensdag avond over verheugen deze befaamde zanger te kunnen begroeten. De kennis making in de Noorderkerk is het tal rijke publiek kennelijk goed bevallen. Na elk onderdeel had men graag een hartelijk applaus over voor Henry Blackmon, die in de Rotterdamse orga nist Koos Bons een bekwaam begelei der heeft gevonden. Het programma, dat een voornamelijk religieuze inhoud had. maar toch zeer gevarieerd was, vermeldde onder meer de vertolking van Schuberts bekende lie derencyclus „Die schone Müllerin". Aan dachtig werd geluisterd naar een ge deelte uit Handels „Acis and Gaiathea": o ruddier than the cherry. Voorts wer den ten gehore gebracht Cara Selve, La Procession van C. Franck en Le Christ renait van S. Rachmaninoff. Dat orga nist Koos Bons uitstekend kan improvi seren demonstreerde hij met een boeien de orgelimprovisatie op enkele thema's, welke hem enkele ogenblikken voor zijn optreden waren opgegeven. Na de pauze zong Henrv Blackmon, die in de „Jeugd en Muziek"-leden met ook een aantal ouderen een aandachtig gehoor vond, onder meer enige negro-spirituals. De heer G. W. Bergman gaf een toelichting op de programmapunten. Frank van Leeuwen, die de bijeenkomst met een welkomstwoord bad ingezet, vestigde de aandacht op een kerstpro,gramma, waar van de leden op 18 december in de Con certzaal te Middelburg oor- en oo°*getui- °"e ku"Tien zijn. Daaraan werken diverse schoolkoren en orkesten mee. §lefH*>or€iïd/cw HinnJelden' door oud-Middplhars De afdeling Middelburg van de Vereni ging van Slechthorenden had een bijeen komst uitgeschreven, waarop de heer H. van L-angevelde uit St.-Laurens een dia avond gaf over oud-Middelburg. Van de honderden prentbriefkaarten uit zijn verzameling had hij er ongeveer hon derd uitgezocht en er dia's van ge maakt, die beelden gaven van Middel burg van vóór de oorlog, enkele zelfs van voor de eerste wereldoorlog. De aan wezigen, meest oudere mensen, reageer den spontaan op wat ze zagen: oude be kende plekies. vroegere winkels een ge heel ander marktbeeld. een mode die erg ouderwets aandoet, bekende figuren uit bet Middelburgse leven. Bij de ..rond wandeling" door de stad wekten de beel den op het scherm telkens reacties van herkenning op. Tot slot vólgden nog een aantal beelden uit het Walcherse boerenleven, alles in de toen nog gedragen klederdracht. Ondanks bet stormachtige weer was er een goede opkomst. Van de zaterdagcompetitie van de afde ling Noord-Brabant van de K.N.V.H. werd het grootste deel van de wedstrij den afgelast. In de ontmoetingen die wel doorgingen viel een belangrijke uit slag te noteren. Tholense Boys leed na melijk in de tweede klas een 10 ne derlaag tegen Roda '55. De Tholenaren verspeelden door deze nederlaag de kans om de leiding over te nemen. Roda '55 heeft nu drie pun ten voorsprong op Tholense Boys met echter één wedstrijd meer gespeeld. In de eerste klas liep leider Olympia '60 verder uit door een 10 overwinning op Wit Zwart. In de tweede klas deed W.H.S. II goed werk door met 32 van Seolto II te winnen. Alle overige wedstrijden wer den afgelast. OOSTERLAND Vrijdagavond zal de afdeling Duiveland van het Ned. Rode Kruis een filmavond houden in het hervormd verenigingsge bouw te Oosterland. Men zal de film „Zolang er mensen zijn" vertonen, een bekend filmwerk, met in de hoofdrollen Lana Turner en Mahalia Jackson. De minimum leeftijd is gesteld op 14 jaar. Voor de jeugd zal er 's middags, om vier uur, een film worden vertoond, ge titeld „Het vliegend oog". De avond voorstelling begint om acht uur. POORTVLIET Filmavond. Rode Kruis Jaarlijks wordt te Poortvliet een film avond verzorgd door Het Nederlandse Rode Kruis. De bedoeling van deze film avonden is de belangstelling voor deze instelling levendig te houden. Ditmaal zal de film „Levensmelodie" vertoond worden. Hierin wordt uitgebeeld de be wogen geschiedenis van de populaire Amerikaanse pianist, Eddy Duchin, die in 1951 stierf. De geschiedenis van een jong gezin, waaraan zoveel triomfen en- rampspoeden ten deel vielen. De film avond wordt gehouden in het vereni gingsgebouw boven het gemeentehuis op dinsdag, 26 november a.s. ZIERIKZEE H.L.O.-proeven te Zierikzee beëindigd Met het voor de tweede maal afleggen van de H.L.O.-proeven door de heer A. van Dongen te Haamstede is er een eind gekomen aan het H.L.O. seizoen in Zierikzee. In totaal hebben 34 dames en 41 heren proeven afgelegd. Hiervan wa ren er 12 dames en 19 heren die de proeven voor de eerste maal aflegden. Voor de tweede maal waren het 11 da mes en 11 heren, voor de achtste maal 2 dames en 2 heren, voor de negende maal 1 dame en voor de twaalfde maai 1 heer. De scheepvaart door het Kanaal van Zuid-Beveland heeft de lang ste tijd last gehad van de werk zaamheden, die vorige week be gonnen aan de grote sluis te Hans- weert. Het ziet er naar uit, dat rijkswaterstaat het karwei vrijdag geklaard zal hebben, zodat de sche pen dan weer door deze hoofdsluis geschut kunnen worden. Zoals be kend moest rijkswaterstaat ingrij pen, omdat een van de granieten hoekstenen van deze sluis tus sen de 5 en 6 ton zwaar was los geraakt en gevaar voor de door vaart opleverde. Het herstel bracht veel vertraging mee voor de scheepvaart Met name vorige week donderdag en vrijdag lag een lange rij schepen te wachten om geschut te worden door de midden- of kleine sluis, die niet helemaal geëlektrificeerd zijn. De afgelopen dagen verdween de rij wachtende schepen: als gevolg van de storm was er weinig bedrijvigheid door het Kanaal van Zuid-Beveland. Maar woensdag nam het aantal wachtende vaartuigen weer toe. Uiterlijk morgen vrijdag zal de situatie in het Kanaal door Zuid-Beve land weer normaal zijn, zo vernamen wij van de zijde van rijkswaterstaat. Het herstelwerk is tot nu toe vlotter ver lopen, dan men aanvankelijk verwachtte. De drie bovenste hoekblokken van de sluis moesten verwijderd worden. Daar voor moest de waterstand in de kolk worden verlaagd tot 2 meter N.A.P. Dank zij een tweetal elektrische pompen en dieselpompen slaagde men erin 4500 kubieke meter water per uur te ver werken, zodat men het water afgelopen vrijdag reeds op het gewenste niveau had. Toen zijn de blokken weggehaald. Vanaf vrijdagavond tot maandag is men bezig geweest de blokken weer te plaat sen. Op het ogenblik wordt een en ander afgewerkt. Als alles meeloopt, kan de grote sluis wellicht vandaag nog in ge bruik worden genomen. In het verslag over de herdenking van ir. W. N. van Nooten door de Middel burgse rechtbank is een storende on juistheid geslopen. In het verslag werd gemeld, dat ir. Van Nooten „indiscretie wist te betrachten". Men zal begrepen hebben, dat de president van de recht bank over discretie gesproken heeft. Het bouweonflict tussen het gemeente bestuur van Goes en de twee r.-k. instel lingen, de Stichting Verpleeghuizen Midden-Zeeland en de „St-Jozefstich- ting" is in zoverre met een sisser afge lopen, dat er gisteren woensdag van de kant van h. en w. geen opdracht tot sloping is gegeven. Men weet het: het ging om drie bouw sels, waarvan de formaliteiten niet in orde waren, toen de r.-k. instellingen reeds met de bouw waren gereedgeko men dan wel er een flink stuk mee ge vorderd. Het r.-k. verpleeghuis „Maria Terweel" aan de Kloetingseweg te Goes bezit al enkele maanden een tijdelijk refenlokaal. een revalidatie-therapiezaaltje. De toe stemming voor de bouw ervan hing af van een vergunning van het departement aan de r.-k. Stichting Verpiêeghuizen. B. en w. hadden het stichtingsbestuur tot gisteren de tijd gegeven deze ver gunning te bemachtigen. Zo niet dan zou het noodlokaal worden afgebro ken. Op het laatste moment nu is van 't denariement een telefonische toezegging van de vergunning binnengekomen. In „Huize Den Berg" aan de 's-Heer- Hendrikskinderenstraat, het tehuis voor zwakzinnnige kinderen was de beheren de St.-Jozefstichting" begonnen aan de bouw van een ketelhuis voor de verwar ming, zonder dat toestemming van b. en w. was verkregen. Ook voor dit bouw- nlan hadden b. en w. een limiet gesteld tot gisteren, 20 november. De afbraak dreiging van het gemeentebestuur werd echter 'omgezet in een bouwstop, die op het ketelhuis zal rusten totdat de rijksgoedkeuring is verkregen. Achter hetzelfde tehuis was men ook be gonnen met de bouw van een noodkapel. B. en w. hadden daarvoor een vergun ning afgegeven, die Gedeputeerde Sta ten niet goedkeurden. Ook in dit geval volgde een lastgeving tot afbraak. Die is ook niet gevolgd, omdat Gedeputeerde Staten hebben toegezegd de aanvraag opnieuw te zullen bezien. De 654.559 deelnemers aan de toto van deze week hebben voor een prijzenbe- drag van 255.669 gezorgd. Vóór de eer ste prijs (ƒ140.617.95) meldden zich 50 gegadigden, die ieder bruto 2757,20 te gemoet kunnen zien. Niet minder dan 1121 deelnemers had den slechts één fout en zij verdelen de tweede prijs 76.700.70) hetgeen hun 68 oplevert. De 15 winnaars van de extra prijs, die f 38.350.35 groot is, toucheren ieder bru to ƒ2397. De badmintonclub Vlissingen heeft gis teravond de competitiewedstrijden in de Bonedijkesehool te Vlissingen tegen Griffioen uit Wolphaartsdijk met 6-2 ge wonnen. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: Herenenkel: C. van Wijk-C. Klompe 15-5, 15-9; E. Timmerman-A. van Dijke 15-2, 15-2; Damesenkel: mej. E. Ots:mevr. L. Klompe 11-1, 5-11, 0-11; mej. J. Gazille-mevr. E. Koert 12-11, 11-5; Gemengd dubbel; mej. Gazille-E. Timmerman—mevr. L. Klompe-C. Klom pe 10-15, 18-17, 17-18: mej. E. Ots-F. Otsmevr. J. W. van Dijke-A. van Dij ke 15-2, 15-9: Herendubbel: E. Timmer man-F.OtsL. Klompe-A. van Dijke 15-9, 15-8; Damesdubbel: E.Ots-J Ga- zillemevr. E. Koert-mevr. J. W van Dijke 18-15. 15-12. (Advertentie) VEILING KAPELLE. 20 november. Industrie- en exportveiling. Goudrenet 1 85 3941, 80 37, 75 34.50 35.10. 70 33.20—33.60 65 31, 60 28, 2 85 34, 80 34. 75 32, 70 28—30, 65 26—27, 2 D 19. 3 grof 26—28. 3 fijn 13—18. Jonathan 1 80 29—34, 75 27—35, 70 30—36, 65 2832, 2 80 A 24, 2 75 A 24—28, 2 70 A 22.7040, 2 65 A 23.60—26, 2 60 A 23.40—24. 2 75 B 20. 2 70 B 21, 2 65 B 22, 2 60 B 20, 2 D 13.60, 3 grof A 19.50, 3 grof B 19, 3 fijn 13.80. Saint Remy 2 75 31, 65 32. 2 D 29. 3 grof 27. 3 fijn 18—21. Legipont 1 70 64, 6f 68, 60 66. 55 51—53, 2 D 16, 3 grof 34, 3 fijn i0. Lax- ton Superbe 1 30 38, 75 3738, 70 3436, 65 28, 60 18, 2 D 13, 3 grof 24. 3 fijn 13. Sterappel 1 60 61, 60 50, 55 24, 65 34, 2 60 "9. 2 55 16, 2 D 14. Glorie van Holland 1 80 30, 75 31—32, 70 31, 65 28, 2 D 18, 3 grof 22, 3 fijn 13. Comtesse de Paris 1 70 31, 65 33, 60 33, 55 26, 2 70 28, 65 30, 2 60 31, 2 55 23—25, 2 D 10, 3 grof 16—19, 3 fijn 9.5011. Golden Delicious 1 80 5157, 75 48—56, 70 48—58, 60 48—52. 60 3341, ex 80 58. 75 58, 70 59, 2 80 47—49, 2 75 4648. 2 70 41—47, 2 65 34—14, 60 24—32. 2 D 18—24, 3 grof 22.32. 3 fijn 12—20. Lomb. Cal ville 1 70 71, 75 74, 65 59. 60 49—50. 55 32. Coxs Orange Pippin 2 70 63, 65 6162, 60 5057, 05 30—34, 2 D 10. 3 grof 3350. 3 fijn 2130. Goudrenet geel 1 85 4143, 80 40, 75 36. Gieser Wildeman 260 6163, 55 43—58, 50 38—39, 2 D 22—24, 3 grof 29—34, 3 fijn 12—25. Ingrid Marie 1 85 3841, 80 4142, 75 4046, 70 3844, 65 3037, 2 80 34—37. 75 29—38. 70 27—37, 65 23—35, 2 D 27. 3 grof 26, 3 fijn 18. Belleileur 1 65 28, 50 20. Brederode 1 75 37, 70 38. 65 35. Ponds peer 2 75 27. 65 26, 3 grof 24, 3 fijn 19. Kleipeer 1 60 34, 50 18, D 14, 3 fijn 12, geplukte kroetappels 14.50. Gewone veiling. Mispels 1 2930, 2 14. Groenteveiling. Bloemkool 1266. Rode kool 6.5011. Sav. kool 79. Spruitkool 2446. Andijvie 10—29. Witlof 2842. Prei 23—35. Uien 15. Breekpeen 8.509.50, Tomaten 2636 VISMIJN COLIJNSPLAAT. 20 november. Exportgarnalen, aanvoer 5260 kg, 125283, schar 235 kg, bot 258 kg, wijting 66 kg, schol 245 kg, kabeljauw 26 kg, tarbot 1 kg, wulken 27 kg. rog 6 kg, ongesorteerde vis 31 kg. De Deense minister van buiten landse zaken, Per Haekkerup, heeft premier Kroesjtsjew te Kiev een schommelstoel ten ge schenke gegeven en bij de over handiging de opmerking gemaakt, dat itij hoopte „dat Kroesjtsjew in hetzelfde tempo zou schommelen als president Kennedy". Na zijn gesprek met de Russische premier zei minister Haekkerup dat Kij ten aanzien van de kwes- tie-Berlijn niet de minste wijzi ging in de Russische houding be speurd heeft. De Sowjet-Unie blijft bij zijn standpunten met be trekking tot het toezicht op de weg tussen West-Duitsland en Berlijn, en op de gebruikers van die weg, aldus Haekkerup. De sfeer van het gesprek in Kiev, dat twee uur duurde, was „open hartig en vriendelijk", aldus de Deense minister van buitenlandse zaken. COÖP. TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN G.A. ROTTERDAM Prijsverloop dinsdag 19 november 1963. Aardappelen 1418 p. kg; andijvie 2434: bloemkool IA: 6 stuks per bak 7180 p. st.; 7 60—68 8 5466: HA: 6 38—55: 7 2945; 8 25 40; rode kool 817 p. kg; gele kool 2223; groene kool 20—32: sla I 13—18 p. St.: H 7—11: spinazie 7680 p. kg: spruiten IA 6078: IIA 4460: IB 4853: ID 7075; prei 29—35: sel derij 916 P- hos: peterselie 1315: kroten 914 p. kg; grote peen 1026: uien 1022; geschoond I 2630: boerenkool 2326: witlof IA 54—66: HA 40—58: IB 50—58; IIB 40—51. Aanvoer*36.000 kg. Knolselderij 20 st. p. kist 1317 p. St.; Black Alicante 195229 p. kg: Muse. Alexandre 182: Golden Delicious IAA 52—69: IA 55—68: IB 45—64: IC 40—61: Cox's Orange Pippin IAA 6880: IA 6076: IB 43 51: IC 2831; IIA 43—76; IIB 3447; Jonathan IAA 38—50; IA 26—45; IB 17—29: HA 24—33; IIB 1723; Goudreinetten IAA 3748: IA 34 42; 13 30—36; IC 26—32; IIA 3742: IIB 29— 35; Glorie van Holland IAA 27—34: LA 26—31; IB 2328; IC 2022: IIA 2325: Laxton's Su perb IAA 3742; IIA 23—29; HB 18—20: Lé- gipont IAA 68: IA 6568; St. Remy IA 3437; IB 35—36: IC 34—35: HA 35—36; HB 34—37: IIC 34—35. EIERNOTERING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Eiernotering van de coöp. Wouwse melkinrichting Bergen op Zoom. In gaande donderdag 21 november 1963. Prijs klas 0 18 ct„ id. 1 17 ct., id. 2 16 ct„ id. 3 15 ct., id. 4 14 ct„ id. 5 13 ct. VEILING BERGEN OP ZOOM. 20 november. Andijvie 1828. Rode kool 8 14. Witte kool 8—12. Boerenkool 1218. Bloemkool 1286. Sav. kool 1535. Snij bonen 160—240. Sla 4—10. Prei 18—28. Wit lof 30—54. Breekpeen 7—9. Bospeen 14—18. Waspeen 2228. Selderij 1038. Uien 816. Tomaten 2561. Spruiten 30145. C ox's Orange 5068. Golden Delicious 4062. Jo nathan 2032. Glorie van Holland 2538. Goudrenetten 2038. St.-Remy 25—38. VEILING GOES. 20 november. Groenten. Bloemkool A 1 68 69. A 2 35—58. B 1 43—46, B 2 31, afw. 12—16. Kropsla C 1 6. Selderij 6—7. Andijvie 1518, 2 10—14. Prei A 1 16—20. Witlof A 2 4363, afw. 12. Tomaten A 45, B 2557, C 25—27. Spruiten A 2 30—48, B 2 16—22, afw. 15—29. Veldsla 1 71—80. 2 19—29. Selderij 29. Knolselderij 2 7. Rode kool 1 1214, B 1 711. Groenne sav. kool 1 2022, B 1 19—23. Witte kool 1 8. Boerenkool 16—17. Uien afw. 5. Peen B 1 1013. C 1 11. Spina zie 2 53. Snijbonen 2 74—201. Mispels 29. VERHUUR gelegenheidskleding. Zowel voor dames als heren. Billijke tarieven. BERGEN OP ZOOM. Steenbergsestraat 28, telefoon 01640-4480. FIRMA Stoffen - Dames- en herenkleding naar maat. ■•■ujuuuiuuiHuuiuuuwaiaiauac (Van onze Haagse redactie) Het bestuur van het Landbouwschap heeft gisteren na langdurige discussies de begroting voor 1964 vastgesteld. De uitgaven voor de gewone dienst worden geraamd op 7.508.435,terwijl de in komsten zijn geschat op 7.189.355, zodat de begroting sluit met een na delig saldo van 319.000 gulden, dat zal worden onttrokken aan de algemene re serve. Het tekort vloeit vooral voort uit het besluit een groter aantal kleinere bedrij ven vrij te stellen van de algemene hef fing en pluimveebedrijven met minder dan 1000 hennen geen aanslag meer op te leggen naar de grondslag veebezet ting. De grens van 6 gulden, beneden welke geen heffingen worden opgelegd, wordt verhoogd tot 10 gulden, dit om redenen van rationele aard en ter ver eenvoudiging van de administratie. Hierdoor dalen de inkomsten uit de hef fingen met een bedrag van circa 250.000,—. Het dagelijks bestuur had in verband met het begrotingstekort een groot aan tal subsidies verminderd, gehalveerd of zelfs afgeschaft. Het Landbouw-Econo- misch Instituut krijgt over 1964 een subsidie van 1.400.000 tegen 1.648.000 in 1963. Voor de Stichting Technisch Landbouwjongerenwerk is voor 1964 een bedrag van 10.000 gulden uitgetrokken, in 1963 werd 20.000 gulden subsidie ver leend. De subsidie voor de tuinbouw-proefsta- tions te Alkmaar, te Naaldwijk en te Wilhelminadorp werd per station van 50.000 tot 25.000 gulden teruggebracht. Heden werd van ons weggenomen door een noodlottig ongeval ons geliefd dochtertje en kleindochtertje MARGARET ANN, op de jeugdige leeftijd van 6 jaar. „De Heere doe ons in Zijn wil berusten". R.R. 5 Hamilton: H. G. Verboom J. Verboom-Vogel Serooskerke (W.): W. Vogel K. Vogel-Corbfjn 19 november 1963. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde man, zoon, broeder, zwager, oom en neef JACOBUS G. A. HOUTEKAMER, op de leeftijd van ruim 53 jaar. Uit aller naam, M. Houtekamer-Noll. Wemeldinge, 18 november 1963. Nieuwendijk 5. Heden overleed na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze in nig geliefde en zorg zame vrouw, moeder, behuwd- en grootmoe der GEERTRUIDA KERKHOVE, geb. Willeboer, in de ouderdom van 73 jaar. Goes: E. Kerkhove Bussum: P. C. Kerkhove C. Kerkhove-Koning Truke Karin Goes, 20 nov. 1963, Heernisseweg 177. De teraardebestelling zal plaatshebben op za terdag 23 nov. a.s. op de algemene begraaf plaats te Goes. Vertrek Heernisseweg te 11.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 21