Ah rend Formele rem op sloop bunkers in Schouwen KRITIEK EN REPLIEK SCHEMA OVER CHRISTELIJKE EENHEID Heeft U ook al een cadeau van DUIIM achter de hand BOVENDIEN OP ALLE GOEDEREN 10 TOT 60 KORTING. Kleding, magaiunVlissingen Jachtwerf door j Kongolezen in de boot genomen TIJP MET DE TIJD MEE HIER IS UW NIEUWE TEVEEL AANDACHT AAN JODEN BESTEED Hoofdstuk over vrijheid van godsdienst met applaus begroet Ds. Frits Kuiper naar Zuid-Amerika Billy Graham over het concilie Indonesische kerken doen beroep op hervormde kerk Kerkelijke mutaties Uw advertentie in de P.Z.C. wordt gelezen Waterschap laakt jiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiii Wollen vesten, nu vanaf18,75 Wollen sweaters, nu vanaf 14,95 Handschoenen met bont gev. 3,95 Overhemden Bel-O-Fast, 2 stuks 17,50 Overhemden „Sanfor" nu4,95 Geef een bekwame typiste een plus. Geef haar een nieuwe Royal 101 onder de vingers. Dan draagt ieder getikt stuk het stempel van Uw verzorgde post. Dat is goodwill. Letter voor ietter. Royal 101: de snelle en sterke schrijfmachine voor moderne kantoren, mooi van vorm en uit-ge-kiend op ieder onderdeel. Eerste bestek kon worden opgeleverd Voorzichtig Weer arrestatie in verband met doodslag te Nes OOK SUIKERPRIJS GAAT OMHOOG DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Enige Parijse mode-ontwerpers hebben tijdens een voorshow een tipje van de sluier opgelicht, wel ke nog over de voorjaars- en zo- mermode 1964 hangt. Links: Graffitieen zijden na middagjapon zonder mouwen van Guy Laroche. De kleuren zijn wit, tabak en sivart. De zwarte cein tuur is van kalfsleer. Midden: „Magnolia", een wit lin nen tailleur van Jacques Heim, waarbij een blouse van zwart met wit gestreepte zijde wordt gedra gen. De hoed heeft dezelfde mo tieven. Rechts: „Fashion", een tweedelig ensemble bestaande uit japon en driekwart mantel naar een ont roer p van Jean Desses. Als mate riaal is witte wol gebruikt. 9 Met behulp van een hart- en longapparaat heeft men in een ziekenhuis in de Russische stad Minsk een 21-jarige patiënt die al 43 minuten „klinisch dood" was weer tot leven kunnen wekken, zo meldde het persbureau Tass. Twaalf minuten nadat de eerste levens tekenen waren waargenomen functioneerde het hart weer volledig. De dag daarop was de patiënt weer bij kennis gekomen. 9 De Westduitse bondskanselier, Ludwig Er- hard, zal op 19 en 16 ianuari op uitnodiging van premier Sir Alec Douglas-Home een be zoek aan Londen brengen. Kardinaal Bea, het hoofd van het Vati caanse secretariaat voor de christelijke eenheid, heeft dinsdag geantwoord op enige bezwaren die maandag op het tweede Vaticaanse concilie werden ge opperd ten aanzien van het schema over de verhouding tussen de Rooms-Katho- lieke Kerk en de orthodoxen, protestan ten en joden. Men was het onder meer niet eens met de extra aandacht, die aan de joden in dit schema werd be steed. Wat betreft de kritiek op de aandacht die in dit, op eenheid onder de christe nen gerichte schema besteed werd aan de joden, zei kardinaal Bea, dat een van de redenen de jodenvervolging door de nazis was. Dit anti-semitisme werd on dersteund door een machtig propagan- da-apparaat, zei hij, en daarom is het goed, dat de kerk bij haar huidige po gingen tot vernieuwing ook streeft naar het wegnemen van de resten van deze propaganda „die misschien nog aanwe zig zijn in de geesten van christenen of katholieken'. Hij herinnerde eraan, dat paus Joannes XXIII persoonlijk op dracht heeft gegeven tot het opstellen van een verklaring over de verhouding van de kerk tot de joden en het oor spronkelijke ontwerp daarvoor nog voor zijn dood heeft goedgekeurd. Op het bezwaar van vooral oostelijke concilievaders, dat een verklaring ten gunste van de joden onaangename ge volgen zou kunnen hebben voor de christelijke minderheden in Arabische landen, antwoordde kardinaal Bea, dat de Arabische landen op de hoogte zijn Ds. Frits Kuiper neemt op 15 december afscheid als predikant bij de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam. De predikant heeft de 65-jarige leeftijd bereikt en gaat met emeritaat. Hij wordt evenwel door de doopsgezinde zendings raad voor drie jaren uitgezonden naar Zuid-Amerika. Ds. Kuiper zal in Monte video (Uruguay) aan het internatio nale doopsgezinde seminarie als gast docent de leerstoel voor bijbelvertol king bezetten. De Amerikaanse protestantse evangelist Billy Graham heeft het tweede Vati caanse concilie geprezen als misschien het begin van „een christelijke revolu tie". Het is het begin van „iets fantas tisch", zo zei hij in zijn eerste spreek beurt voor een rooms-katholiek publiek op de abdij van Belmont. Hij sprak met waardering over de „geest van broederschap" die groeit tus sen de kerken. gebracht van het niet-politieke karakter van de verklaring. „Het betreft hier geen nationale of politieke kwestie", zei hij, „en met name is hier niet de kwes tie aan de orde van een erkenning van de staat Israël door de heilige stoel". De inhoud van de verklaring is van zuiver godsdienstige aard, een herinnering aan hetgeen de christenen van de joden ont vingen en de vaststelling, dat de kerk zich beschouwt als de opvolgster van het uitverkoren volk van het oude testa ment. Bisschop Emile de Smedt van Brugge bood het concilie namens kardinaal Bea het hoofdstuk aan dat in het schema gewijd is aan de godsdienstvrijheid. Het hoofdstuk werd met applaus begroet. Bisschop De Smedt noemde het voorge stelde leerstuk over de vrijheid van godsdienst het resultaat van de ontwik keling van de leer over de waardigheid van de menselijke persoon, welke leer een hoogtepunt bereikte in de laatste encycliek van paus Joannes XXIII „Vre de op aarde" (Pacem interris). Hij wees op de mogelijkheid om met dit leerstuk de verwijten van Machiavellis- me tegen de kerk weg te nemen en de beschuldigingen, dat de kerk niet-ka- tholieke minderheden in overwegend ka tholieke landen onderdrukt en tegelijk godsdienstvrijheid eist in landen waar zij zelf in de minderheid is. Machiavellisme noemt men het streven van een staat naar rust en eenheid met alle mogelijke middelen. De Italië ".nse geschiedschrijver Niccolo Machiavelli (J4691527) legde in zijn boek „II Principe" (De Vorst) de beginselen voor dit streven neer. Hij noemde voor het handhaven van de rust alles geoorloofd. (Red.) Op de vergadering van de Generale Sy node der Nederlands Hervormde Kerk op Hydepark te Driebergen heeft dr. G. P. Locher, secretaris van de Raad voor de zending, verslag uitgebracht van zijn reis naar Indonesië en zijn contacten met de kerken daar. Het was hem gebleken dat de kerken zich met de Ned. Herv. Kerk zeer ver bonden gevoelen. Nog nooit heeft de kerk in Indonesië zulke grote kansen ge had. De kerken zijn zich hiervan bewust, maar weten dit niet op afdoende wijze op te vangen. Zij hebben een dringend beroep op de Westeuropese kerken ge daan om hen te helpen met geld en men sen. Alleen al aan de Ned. Herv. Kerk werden meer dan twintig mensen ge vraagd, met name voor de opleiding van predikanten en voor de opleiding van godsdienstonderwijzers. Ook is gevraagd om studentenpredikanten. Men is nu be zig deze plaatsen te vervullen. Aan de orde kwam ook het rapport „De politieke verantwoordelijkheid der kerk", dat uitvoerig in de synode werd bespro ken. De praeses stelde voor een commis sie uit de synode aan te wijzen, die met de opstellers zal overleggen. Daarna zal he rapport worden voorgelegd aan het moderamen en het volgend jaar opnieuw in de synode worden besproken. (Van onze Haagse redactie) De directie van de jachtwerf Akerboom in het Zuidhol landse plaatsje Lisse is bezig een flink dossier van Frans talige brieven aan te leggen. De inhoud varieert van be leefde verzoeken tot „aanma ningen op poten" over slechts één onderwerp: het 36-voets luxe plezierjacht, bouwkosten 126.000 gulden, dat op het ogenblik half-afgebouwd aan een steiger bij de werf ge meerd ligt. Dit superjacht met zijn krachtige motoren en gerieflijke interieur zou „een geschenk van het volk aan de president van Kongo" worden. Tenminste, dat vertelde de kabinetchef van president You- lou toen hij begin van dit jaar aan de jachtwerf opdracht gaf tot het bouwen van het schip. Het zou een evenbeeld moeten worden, aldus kabinetschef Leblanc, van een jacht dat de werf al eerder aan Belgisch Kongo had geleverd en waarop president Youlou bij het bevaren van de Kongorivier ja loerse blikken had geworpen. Maar de ambtstermijn van de pre- seident bleek niet van een dus danig lange duur om „het ge schenk" op tijd binnen te halen. Hij werd ten val gebracht en be gin augustus ontving Akerboom in Lisse een laconiek briefje, waarin de order werd geannu leerd. De jachtwerf reageerde prompt met een eis tot schadever goeding een slordige 25.000 gul den maar in het Afrikaanse Brazzaville houdt men tot dus verre de boot af. Het plezierjacht, dat ten offer is gevall enaan „po litiek risico", dobbert thans in het kille Hollandse water, wachtend op een nieuwe eigenaar. „Maar wij laten het er niet bij zitten", zegt Akerboom boos. „In Brazza ville horen ze nog van ons..." NEDERLANDS HERVORMDE KERK Beroepen door de generale synode als predikant voor de evangelische studen tengemeente in Duitsland G. H. ter Schegget predikant voor buitengewone werkzaamheden op Curagao. Bedankt voor Papendrecht J. T. Canzander te Oosterwolde (Gld.). Bedankt voor Hen gelo (Gld.) (tweede pred. plaats) (toez.) C. Balk te Sluis. Bedankt voor Zuili- chem-Nieuwaal J. A. de Waard te Meer kerk. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar Heinkenszand H. Eikelboom, kand. te Sleeuwijk, die be dankte voor Haamstede, Neede, Olde- markt, Oostburg, Oosthem, Oud-Vosse- meer. Wapenveld en voor Westkapelle- Domburg. Benoemd tot koopvaardij pre dikant te Amsterdam voor een dag per week G. W. J. van Bleek te Marken. CHRIST. GEREF. KERKEN Tweetal te Leeuwarden J. J. Rebel te Haarlem-Noord en K. J. Velema te Hoogeveen. Amsterdam Arnhem Eindhoven Groningen Den Haag Hengelo Hilversum Maastricht Middelburg Rotterdam Utrecht Antwerpen Willemstad (Cur.) D'l'i Tijdelijk gevestigd ST.-JACOBSSTRAAT hoek Kleine Markt Verwisselbare wagenvariatie naar behoefte, op rolbreedte 33, 40 en 50 cm. Verwisselbare type-unit: letterkeuze en onderhoudsgemak, Indikator papiereinde: geen (pijnlijke) verras sing van typen - op-randje. Papierinjektor: keuze uit 9 kophoogten. Dubbele spaties: spatiëren zonder „t u s s e n t i k". Losmaken tijparmen: „vastgetikte" tijparmen door knop» indruk vrij. Borstels in machine geborgen: borstels nooit zoek, machine zó schoon. Geweven of karbonlint: kwestie van kiezen wat nodig is. „Magie margins": links en rechts kantlijn-insteltoets („vingertopdruk"). Korrigerende spatiebalk: voor het keurig (en nauwkeurig) tikken van tekstblokjes. Ook leverbaar met 9-stellige decimaal-tabulator: tijpprecisie voor staten, tabellen, grafieken etc. ER zijn op Schouwen-Duiveland sedert vorig jaar zomer in totaal 55 bunkers uit de zeewering ge sloopt. Het eerste bestek van het waterschap „Schouwen-Duiveland" is daarmee vrijwel voltooid. Het aannemersbedrijf Gebrs. Hofstede uit Rotterdam heeft zich geheel aan het tijdschema kunnen houden omdat de karweien af en toe moei lijker bleken dan was voorzien. Eigenlijk had men aan een tweede bestek bezig moeten zijn, maar dat ligt nu al meer dan anderhalf jaar „gestrand" op een formele kwestie bij rijkswaterstaat. Aan de ene kant kon dijkgraaf A. M. Geluk in de deze week gehouden ver gadering van hoofdingelanden dus een zucht van verlichting slaken over het feit dat nu eindelijk een deel van de massieve oorlogserfenis in de zee wering is verdwenen, maar daarte genover had hij scherpe kritiek op de nieuwe vertragingen, die plotseling rondom een vervolg op dit sloopwerk zijn ontstaan. „In februari 1962 hebben we al een twee de sloopbestek ingediend en we wachten nog steeds op een verklaring, dat rijks waterstaat er geen bezwaar tegen heeft". Duidelijk stelde hij nog even dat het beslist niet om een principiële vraag ging. „Iedereen is het erover eens, dat deze bunkers moeten verdwijnen. Er is geld voor het sloopwerk beschikbaar. Het is ook geen zaak, die ernstige gevol gen heeft voor de zeewering. Het zit al leen in een afwijkende mening van rijks waterstaat, die louter van formele aard is". Overigens kon de heer Geluk de hoofdingelanden meedelen, dat zeer bin nenkort een bespreking tussen beide in stanties zal worden gevoerd, die hopelijk snel tot resultaat zal hebben dat een nieuwe hoeveelheid bunkers voorna melijk in de Westeren- en Oosterenban in de Westhoek kan worden afgebro ken. Met betrekking tot het eerste be stek kon er nog aan worden toegevoegd, dat inmiddels ook een aantal staketsels op het strand uit de weg zijn geruimd. Bovendien heeft het waterschap hier en daar voor parkeerterreinen gezorgd. Uit de vergadering kwam nog enige be zorgdheid naar voren omtrent het los zand op de plaatsen, waar de bunkers op de duinen zijn verdwenen. De dijkgraaf kon die vrees onmiddellijk wegnemen met de mededeling, dat op die verschil lende punten reeds helm is geplant. Ook werd nog geattendeerd op het loswoelen van brokken uit de vroegere „Atlantic Wal" op het strand van Westenschou- wen tussen de Trap en Toledo's Pad. Het bleek, dat die brokstukken nog nooit zo laag zijn blootgespoeld. Overigens was de vergadering met het dagelijks be stuur de stellige overtuiging toegedaan, dat het komend voorjaar deze stukken weer dadelijk onder het zand zullen ko men. Met betrekking tot de aanleg van de vlettenhaven en -terreinen op het strand van Scharendijke door de Deltadienst werd nog gesteld, dat het waterschaps bestuur bij de transacties hierover speci aal heeft geattendeerd op de bezorgd heid voor oevervallen of andere schade aan de zeewering. Vooral ook omdat hier nogal diep wordt gebaggerd. Alle ver antwoordelijkheid ligt hier bjj de Delta dienst. „Het is goed dat op deze dingen vanuit de streek ook eens met nadruk wordt gewezen". Ook het „zandbedrijf" voor de bouw van de Oosterscheldebrug op het opstelplein van de veerhaven „De Val" bij Zierikzee heeft enige schade opgeleverd aan de dijk daar. Door het persen van zand is het fietspad achter deze dijk omhoogge- komen en is het talud in een sloot ge drukt. Daarom vroeg de dijkgraaf alle voorzichtigheid bij deze werken. Aan de provincie Zeeland werden nog enkele hectares grond in de polder ach ter het zwembad van Zierikzee verkocht. Dit voor het tracee voor de toegang naar de Oosterscheldebrug. De prijs van deze percelen ligt op 0.40 tot 0.60 en beloopt in totaal een bedrag van 10.904. Onmiddellijk meende het dagelijks bes- stuur aan dit voorstel te moeten toevoe gen, dat het bij het waterschap beslist niet in de bedoeling ligt om andere in lagen te verkopen. De justitie heeft opnieuw een arresta tie laten verrichten in verband met de doodslag gepleegd op de 65-jarige me vrouw Peenstra-Vellinga te Nes bij Ak- krum op donderdag 31 oktober, die toen werd gewurgd en waarna de boerderij in brand werd gestoken. De eerst gearresteerde en later op vrije voeten gestelde verdachte Jacob K„ die 20 december 24 jaar wordt, is opnieuw onder arrest gesteld. Mr. M. H. Gelinck, de officier van justitie te Leeuwarden, deelde mee, dat er naderhand nog aan wijzingen werden gevonden, dat K. op de een of andere wijze bij de zaak be trokken is. Het onderzoek in deze zaak is nog steeds gaande en derhalve kun nen nog geen nadere medelingen wor den gedaan. Zoals bekend heeft de oom van deze ver dachte, Erstger S„ die 26 november 28 jaar wordt, bekend, dat hij de doodslag heeft gepleegd evenals de brandstich ting. K. woonde sinds kort bij zijn oom op een boerderijtje, dat op een paar honderd meter van de boerderij van de Peenstra's staat. (Van onze Haagse redactie) In de reeks prijsstijgingen, die al zijn ingevoerd of die nog zijn te verwachten, zal die voor suiker niet ontbreken. Het Landbouwschap is in overleg getreden met minister Biesheuvel over een ver hoging van de garantieprijs van 54 tot 65 gulden voor een ton suikerbieten. De regering wil in verband met de ster ke stijging van de suikerprijzen op de wereldmarkt meer suikerbieten laten verbouwen. Dit is echter alleen mogelijk als de boeren meer voor hun suikerbie ten zullen ontvangen. Zij vinden de hui dige prijs van 54 gulden per ton te wei nig. Een beslissing over de nieuwe garantie prijs is eind december of begin januari te verwachten. De nieuwe prijs zal ech ter gelden voor de oogst van eind 1964. Met hoeveel centen de suikerprijs voor de consument zal worden verhoogd is nog niet precies aan te geven. Mogelijk is, dat deze prijs iets gunstiger zal uit vallen dan wordt verwacht, omdat door een hogere aanvoer de suikerbieten hun volle capaciteit kunnen benutten. Het is echter wel de bedoeling, dat de suiker prijs voor de consument geleidelijk zal w-rden verhoogd om de overgang iets gemakkelijker te maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 19