Zoeken naar nieuwe werkmethoden voor materialen en Deltawerken A e I i i 178 c EMMY VERHEY -14 JAAR - BIJ VLISSmSE ORKESTVERENIGING 5^j 'n klasse apart zuivere zachte Amerikaanse sigaretten voor lilden Jongen verzorgde verwaarloosd soldatengraf - hert als beloning DukJa in de kwartfinale Broekman traint Italiaanse rijders PLEIDOOI VOOR COMMUNICATIE IN EEN OPEN DIALOOG GROOTSTE ORGEL VAN EUROPA VAN LONDEN NAAR HILVERSUM Opbrengst actie j j vluchtelingen 3,5 miljoen Schaakontmoeting tussen Engeland en Nederland Binnen uw bereik j Alles wassen in koud water? Zand in pakketten Gedeeltelijke vervanging stortsteen HEAD Koop in een speciaalzaak! Werkelijkheidszin MAANDAG AANSTAANDE: Bitumen Ondanks haar jeugd grote successen NU IN CELLOFAAN VERPAKT Spaans kardinaal: „vraag protestanten stopzetten van bekeringsactiviteit" RAPPORT VERZEKERING MIDDENSTANDERS THANS VASTGESTELD Dies „Kerk en Wereld Geloofwaardigheid van het evangelie in deze tijd Lekentheologie Orgel heeft bewogen geschiedenis achter de rug VARA kocht het van de B.B.C. Bewogen geschiedenis Hoge eisen Afscheid Ondergedoken BIJ K.L.M.-BUSDIENST KNOEIERIJEN MET RITKAARTEN Straatnaam Voorbeeld DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Ir. J. Volkers, hoofdingenieur-di recteur van de rijkswaterstaat, te vens hoofd van de Deltadienst, heeft op een woensdagmorgen in Utrecht gehouden bijeenkomst van de Bond van Materialenkennis me degedeeld, dat door de Deltadienst in samenwerking met de Neder landse industrie gezocht wordt naar nieuwe materialen en werk methoden voor een gedeeltelijke vervanging van het zogenaamde stortsteen. Met deze stortsteen wordt momenteel het sluitgat van de dam in de Grevelin gen gesloten. Voor de geleidelijke slui ting van de Grevelingen wordt gebruik gemaakt van een kabelbaan, bij de bouw waarvan, zoals bekend, tegenslag is on dervonden, waardoor vertraging is ont staan. Niettemin hoopt men het volgend voorjaar het laatste sluitgat van de dam te sluiten. Ir. Volkers zei, dat stortsteen in stukken van tien tot driehonderd kilo vooral voor Nederlandse omstandigheden, een ma teriaal is met een aantal niet te onder schatten bezwaren. Deze stortsteen moet uit het buitenland worden aangevoerd, hetgeen door de lange aanvoerwegen ho ge transportkosten betekent. Aangezien het onmogelijk is deze aanvoer op de wisselende behoefte zo af te stemmen, dat de steen direct in het werk wordt gebracht, zijn grote buffervoorraden no dig, waardoor renteverlies optreedt en extra overslagkosten moeten worden ge maakt. De Deltadienst heeft thans in samen werking met de Nederlandse indus trie aan de hand van model- en prak tijkproeven enkele nieuwe stortmate rialen ontwikkeld die bij de afsluiting van de Grevelingen zullen worden be proefd. Met behulp van zand, dat ter plaatse aanwezig is, wil men pakket ten maken die als stroombestendig materiaal kunnen dienen. De eenheden bijeengehouden zand zullen 2,5 ton wegen, dat is het grootste gewicht dat in een keer van af de kabelbaan kan worden ge stort. Zo wil men zakken van geweven doek, gevuld met nat zand gebruiken, waarbij weefsels van natuurvezels en kunststof- vezels zullen worden getest. Een andere mogelijkheid die men gaat beproeven is het vullen van zakken met zand dat ge stabiliseerd is met 2 tot 3 procent bitu men. Hieraan is het voordeel verbonden dat bij beschadiging van de zak de in houd niet uitstroomt. Ook kan men zandkluiten storten tot een gewicht van 2,5 ton met een hoger asfaltpercentage, namelijk 4 tot 6 procent, die ook zonder verpakking intact blijven. Een vierde materiaal dat wordt ontwik keld betreft luchtdichte zandzakken van p.v.c.-folie waarin de luchtdruk is ver laagd, zodat door de overdruk die de buitenlucht via de folie op de zandkor rels uitoefent het geheel een grote vast heid krijgt en zich gedraaf als een blok. Wanneer bij de sluiting van de Greve lingen een of meer van deze nieuwe dambouwmaterialen inderdaad zullen blijken te voldoen, dan zou, volgens ir. Volkers, het ideaal van een industriële dambouw een heel eind dichterbij zijn gekomen. De bouw van een dam zou dan on getwijfeld goedkoper en waarschijn lijk ook sneller kunnen geschieden. Ook bij de keuze die te zijner tijd voor een aantal sluitingen zal moe ten worden gedaan tussen de cais sonmethode en de geleidelijke slui ting zal de mate van het succees die het gebruik van deze nieuwe materialen zal hebben mede van in vloed zijn. (Advertentie) liggen de prijzen bij "ABC" J Uw vertrouwde bontzaak! Kom eeps rustig kijken en passen... J AI koopt u niets,u bent hartelijk welkom! Fi Betrouwbare service Volledige garantie Credietservice mogelijk Éigen atelier, ook voor veranderin gen en reparaties Prijzen die bin nen uw bereik liggen Gespecia liseerd in grote en kleine maten. Bontmantels in elke prijsklasse. Grote sortering bontstola's tegen teer aantrekkelijke prijzen. Nieuwe Binnenweg Rotterdam bij's-GravendijkwalTel. 34577 Met de. sluiting van het Veerse Gat op 27 april 1961, werd door het neerlaten van de laatste schuiven van de doorlaat- caisson een groot gecompliceerd en moeilijk werk volgens plan tot een glo rieus einde gebracht. Het zou, volgens ir. Volkers, echter van weinig werke lijkheidszin getuigen indien dit succes ertoe zou leiden te menen, dat nu ook reeds de sleutel voor de afsluiting van de andere zeegaten aanwezig is en dat de operatie Veerse Gat slechts op enigs zins andere schaal herhaald zal behoe ven te worden. Het gemiddeld volume dat over de vloed (dus in ongeveer 6 uur) het Veerse Gat binnentrok of over de eb (dus eveneens in 6 uur) weer naar buiten trok, be droeg 70 miljoen kubieke meter. Voor het Brouwershavense Gat bedraagt dit 325 miljoen kubieke meter en voor de Oosterschelde maar liefst 1100 miljoen kubieke meter. Daarom acht men het van groot belang eerst het Brouwershavense Gat af te sluiten, hoewel de daarmee te behalen voordelen voor het geheel van de delta niet zo groot zijn. Pas daarna vat men het werk in de Oosterschelde aan, aldus werkend in het systeem van klein naar groot. Dit systeem heeft een belangrijke in vloed op het tijdsprogramma voor het geheel van de deltawerken omdat, volgens ir. Volkers, eerst de volledige ervaring van het kleinere werk be schikbaar moet zijn voor de plannen voor het grotere werk definitief kun nen worden vastgesteld. De afsluitingen van Grevelingen en Vol kerak, hoewel op zichzelf grote werken, overtreffen de orde van grootte van de afsluiting van het Veerse Gat niet en zij kunnen, de deltadienst in relatie tot de afsluitingen van het Brouwershaven se Gat en de Oosterschelde in wezen niet veel helpen. De afsluiting van het Haringvliet heeft een van de andere afsluitingen ge heel afwijkend karakter, in verband met de aanwezigheid van de in aanbouw zijn de grote spuisluis, die bij de sluiting van de wederzijds aansluitende dijkvlak- ken geheel open zal staan zodat het verval beperkt blijft en zich hier dan ook niet een echt sluitingsprobleem zal voor doen. 'wWWWW (Advertentie) Maandag aanstaande zal zoals reeds gemeld de veertienjarige violiste Emmy Verhey een concert geven met de Vlissingse Orkestver eniging. Het gaat hier om het eerste optreden van een begaafde musicien ne, die ondanks haar jeugd reeds grote successen heeft geoogst. Em my Verhey heeft namelijk reeds met diverse orkesten in ons land gespeeld. In Vlissingen voert zij het concert nr. 4 in D groot van Mozart uit. Emmy Verhey werd op 13 maart 1949 te Amsterdam geboren en kreeg op zevenjarige leeftijd het eerste vioolonderricht van haar va der, zelf violist. Daar zij reeds snel over een meer dan gewone begaafd heid bleek te beschikken, besloot haar vader haar te laten voorspelen bij de befaamde viool-pedagoog Oskar Back te Amsterdam. Dze accepteerde het meisje onmiddellijk als leerling. Sindsdien heeft zij zulke vorderingen gemaakt, dat zij nu reeds alle grote concerten van het vioolrepertoire kan uitvoeren Mendelssohn, Beethoven, Brahms, Paganini enz.). In 1961 debuteerde zij in Friesland, waar zij met het Frysk Orkest de „Havanaise" van Saint Saëns speelde en later het vioolconcert van Tschaikowsky. In het westen des lanas debuteerde zij vorig jaar sep tember in het Kurhaus, waar zij met het Utrechts Stedelijk Orkest met bijzonder groot succes eveneens het Tschaikowsky-concert uitvoerde. Sindsdien trad zij op met het Rot terdams Philharmonisch Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Or- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmz kest, het Gelders Orkest en opnieuw met het Utrechts Stedelijk Orkest. Na het overlijden van Oskar Back, in .januari van dit jaar, studeert Emmy Verhey bij Herman Krebbers. Met hem trad zij op in een televisie uitzending en kort geleden speelde zij met Krebbers voor de N.C.R.V. het dubbelconcert van Bach. Emmy Ver hey woont thans in Ellecom. Zij speelt het vioolconcert in D. van Mozart vóór de pauze. Het program mal van de Vlissingse Orkestvereni ging voor deze avond bevat verder een weinig bekende ouverture van Haydn tot de opera ,,L' Isola disa- bitata" en Johann Christian Bachs Sinfonia in D. Na de pauze wordt een Sinfonia van Boccherini uitgevoerd en de Symfonie nr. 85 van Haydn (La Reine). Het concert staat onder leiding van Jan Kuiler. 25 Op het terrein van de Frederik Hendrik kazerne te Venlo heeft gister middag ten overstaan van een aantal soldaten en in tegenwoordigheid van ouders die in verband met een ouderdag aanwezig waren luitenant-kolo nel T. de Loo, commandant van het regiment Limburgse Jagers, een ree- bokje overgedragen aan de tienjarige Theo Dekkers uit Arnhem. Hiermee ging de hartewens van deze jongen in vervulling, van wie vorig jaar bekend werd, dat hij in zijn eentje als verzorger van een onbekend soldatengraf was opgetreden. Theo had het graf ontdekt op een dicht begroeid terrein bij de buitenwijken van Arnhem, waar hij vaak speelde. Hij ontdeed het kruis van onkruid en zorgde voor een waardige begraaf plaats, waarop hij twee keer in de week bloemen bracht. Later werd vast gesteld, dat hier gesneuvelden van het 35e regiment infanterie en het 72e grensbataljon begraven waren, twee onderdelen van het elfde regiment infanterie, dat als de voorloper van het regiment Limburgse Jagers be schouwd kan worden. Toen luitenant-kolonel De Loo van de verzorging van het graf hoorde, ging hij Theo opzoeken en nodigde hem uit naar Venlo te komen. Hier hebben dienstplichtigen het geld voor de aankoop van een reebokje bijeen gebracht. In Arnhem staat er al een hok klaar voor de nieuwe aanwinst, die de naam Bambi heeft gekregen en waarvoor de gemeente Arnhem het houtwerk beschikbaar heeft gesteld, alsmede de graszodes, waarop Bambi kan weiden. wwrwwrMMrM00M*MMWMmMMwmMrwMmmMMwr**WMMmwwMwmw»ww*Mwww»MMMwm»0M0WWMwr*m Het liturgieschema kan gemakkelijk voor het einde van de tweede zitting van het huidige Vaticaanse concilie afgekon digd worden, aldus heeft prof. Mcmanus van de r.-k. universiteit van Washing ton en deskundige van de liturgie-com missie op een persconferentie van de Noordamerikaanse bisschoppen te Ro me verklaard. De paus kan eind van deze of begin van de volgende maand de liturgie- constitutie plechtig afkondigen. De uit werking van de beslissingen van het concilie maakt het volgens prof. Mcma nus evenwel noodzakelijk dat er een na- conciliaire commissie in het leven wordt geroepen. In kringen van het concilie worden nu beslissingen van de paus ver wacht. De Spaanse kardinaal de Arriba y Cas tro van Tarragona wenste woensdag, bij de behandeling van het schema over de oecumene, dat het concilie de pro testanten zou vragen hun bekerings activiteiten onder de rooms-katholieken stop te zetten. De kardinaal was overigens van mening, dat het schema over de oecumene beter na het concilie kon worden behandeld. Hij wees er verder op dat in het sche ma de wens wordt uitgesproken dat rooms-katholieken en protestanten sa men gaan bidden. Dit is, aldus de kar dinaal, in strijd met de kerkelijke wet geving. De adviezen van het schema achtte hij gevaarlijk voor de Spaanse rooms-katholieken vooral de kleine man die niet in staat zijn de argu menten van de gespecialiseerde zende lingen te weerleggen. Voorts vroeg hij om een catechismus, waarin vooral aan dacht wordt besteed aan de geloofsver schillen. Sowjetgeleerden werken in Kazachstan aan een zeer krachtige vlammenwerper, die men in de mijnbouw wil gaan gebruiken. Het apparaat „snijdt" door graniet en andere harde gesteenten, zoals een zaag door het hout gaat. Dukla Praag heeft zich woensdagmid dag geplaatst in de kwartfinales van het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen door op eigen terrein het team van Gornik Zabrze, de Poolse kampioen, met 4-1 te verslaan. De rust stand was 2-0. De eerste ontmoeting tussen beide teams, vorige week woensdag in Polen gespeeld, leverde een 2-0 nederlaag voor de Tsjechen op, die echter dank zij een beter doelgemiddelde de kwartfinales toch bereikten. Na langdurige discussies heeft de raad voor het midden- en kleinbedrijf gis termorgen in Den Haag het rapport vastgesteld dat zijn vaste commissie sociale verzekering had uitgebracht over een verplichte verzekering tegen de ge volgen van arbeidsongeschiktheid voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf. De commissie staat onder voorzitter schap van de heer H. J. Vermeulen, oud lid van de raad voor het midden- en kleinbedrijf en thans reeds geruime tijd lid van het college van rijksbemidde laars. Zij kwam tot de conclusie dat voor na genoeg alle ondernemers in het midden- er. kleinbedrijf een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidson geschiktheid onmisbaar is. Zij acht een verplichte verzekering gewenst en zij is van mening dat een aparte collectieve verzekering voor zelfstandigen, uitge voerd door de bedrijfsverenigingen, de voorkeur geniet boven een verzeke ringsplicht. Die verzekering zal beperkt moeten blijven tot een basisvoorziening, hetgeen tot uitdrukking kan komen in een periode van eigen risico van een jaar en in een betrekkelijk laag niveau van uitkeringen. De verzekering moet zich uitstrekken tot alle ondernemers, de premie- en uit keringsbedragen zijn voor alle verze kerden gelijk met dit verschil, dat de uitkering afhankelijk is van het percen tage dat men arbeidsongeschikt wordt geacht. Kees Broekman, de Europees kampioen 1953, is coach van de Italiaanse schaat senrijders. De in Hamar woonachtige Nederlander verblijft nu reeds in Cor tina d'Ampezzo om de Italianen in con ditie te brengen voor de komende Euro pese-, wereld- en olympische kampioen schappen. en monopoliepositie op geestelijk en ker kelijk gebied. Hij voegde hieraan toe, dat daarom ernst gemaakt moet wor den met de communicatie in een open dialoog. Samenwerking tussen theolo- gen en leken acht hij hierbij een nood- In Driebergen is woensdag de acht- zakelijke voorwaarde, tiende dies van dc stichting „Kerk en Wereld" gevierd. In de diesrede, ,de ge loofwaardigheid van het evangelie in deze tijd", betoogde de directeur van „Kerk en Wereld", dr. J. M. van Veen, dat de geloofwaardigheid van het evan gelie een kwestie van leven en dood is geworden: „Men heeft niets aan een vernieuwde kerk en een voortreffelijk pastoraat, diaconaat en apostolaat, als het evangelie zelf voor de mensen van onze tijd ongeloofwaardig zou zijn". Wie de weg van een nieuwe evangelie verkondiging wil betreden, zo voegde hij hieraan toe, moet opruiming houden onder datgene wat hem of althans zijn vaderen lief was. Er zal een enorme reductie moeten zijn, een reductie tot het wezenlijke. Ds. Van Veen gelooft, dat er aan de hartstochtelijke wil tot vrede, het vurig geloof in recht en gerechtigheid en de diepe liefde tot humaniteit nog veel ontbreekt in de kerken en onder de christenen. Toch zal men, volgens hem, de vrede en waarheid langs deze weg moeten zoeken. Waarheid, aldus dr. Van Veen, betekent allereerst eerlijkheid en verder eerbied voor de feiten. Wie de feiten van evolu tie en mensheidgeschiedenis niet eer lijk en met eerbied voor wat de weten schap hem leert verwerkt, kan, volgens hem, op een ongelegen tijd zo'n „ont ploffing van de waarheid" verwachten, dat ook de fundamenten van het geloof worden ontzet of vernietigd. Hij merkte voorts op, dat waarheid, verdraagzaam heid en gewetensvrijheid nu meer dan ooit samen horen. Dit impliceert de con sequente afwijzing van alle autocratie en absolutisme, van elke discriminatie inge- De VARA heeft het grote B.B. C.-orgel gekocht. Waarschijn lijk zal dit instrument, dat in januari naar Nederland wordt verscheept, een plaats krijgen in het nog te bouwen gedeelte van het VARA-studiocomplex, de z.g. derde fase. Of deze om roep ook in de toekomst eige naar zal zijn, hangt echter af van de belangstelling die andere omroepverenigingen voor het instrument hebben. Dat zal worden nagegaan. Het orgel dat nu is aangekocht is het grootste van Europa. Het bevindt zich momenteel in een oude kerk, de Jubilee-Chapel aan de East Road in Oost-Londen, die geheel voor dit in strument als radiostudio werd richt. Het oi'gel heeft een vrij bewogen ge schiedenis gekend. Twee jaar voor de tweede wereldoorlog werd het in op dracht en naar ontwerp van de be roemde nu in Canada wonende Engelse organist Reginald Foort, gebouwd door Moller, Hagerstown, U.S.A. Dit ruim 25.000 kilo wegende muziekinstrument was bestemd vooreen tournee door heel Enge land. In nauwelijks drie jaar trok eigenaar Reginald Foort er mee langs 118 verschillende theaters en het gevaarte werd daarvoor 167 maal opgebouwd en gedemonteerd. woord. Het instrument „dook onder" in een dorpje in Noord-Wales. Het werd hét orgel van de man die toen de leiding had van alle orgeluit zendingen, Sandy MacPherson. Hij gaat zeer binnenkort met pensioen. In Engeland staat geen nieuwe orga nistengeneratie gereed om het werk over te nemen. De B.B.C. die boven dien ook nog over twee theaterorgels in eigen studio's beschikt, heeft mede daarom besloten het orgel over te dragen. opbouwsysteem. Alle mogelijkheden leert hij pas op den duur kennen. Veel van die mogelijkheden zijn echter in Engeland ongebruikt gebleven. De Nederlandse organisten die er straks op zullen spelen, zullen er zich dus ook mee vertrouwd moeten ma ken. Pas over enige tijd zullen zij „er uit kunnen halen wat er in zit". Bo vendien kan een vakkundige restau ratie de mogelijkheden nog vergro ten. Pas op langere termijn is dus de maximumprestatie te verwachten. Vroeg in het jaar 1941 werd het B.B. C.-theaterorgel met de St. Georges- Hall, waarin het werd geplaatst, bij een Duitse luchtaanval ernstig be schadigd. Op dat moment droeg Re ginald Foort zijn instrument aan de Engelse omroep over. De B.B.C. acht te plaatsing in Londen niet verant- Het instrument stelt zeer hoge eisen aan zijn bespeler. Het heeft vijf kla vieren plus voetklavieren, en via tachtig knoppen kan de organist vooraf instellen op honderdzestig ver schillende klankkleuren. 2370 pijpen telt dit orgel en er is ruim 50.000 me ter draadkabel in verwerkt. Het transport is geen eenvoudige zaak. De orgelkamers vormen samen een ruimte van 10 meter breed, 6 meter hoog en 5 meter diep. Elke organist moet bij het bespelen van zijn instrument uitgaan van een Sandy MacPherson heeft vorige week in een laatste B.B.C-uitzending met gevoelens van weemoed van zijn or gel afscheid genomen. Maar hij is toch ook weer blij dat het nu in goede handen blijft. Er hadden zich inmid dels ook enkele kopers uit Engeland o.a. enkele universiteiten aan gemeld, maar de B.B.C. heeft na enig beraad toch besloten het aan de Ne derlandse omroep te gunnen. Het B.B.C.-orgel zal in Hilversum een tijdelijk tehuis vinden in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond. Het probleem is, aldus dr. Van Veen, of wij van de kerk het verlof en de vrijheid krijgen om ter wille van de waarheid en de geloofwaardigheid van het evangelie de experimentele weg in te slaan op zoek naar een zinvolle lekentheologie. Hij pleitte voor een zo groot mogelijk geduld, zowel bij de „frontwerkers", de experimentelen en de jongeren, als bij de kerkelijke vergaderingen, ambtsdra gers en theologen die op grond van hun verantwoordelijkheid moeten vasthouden aan de geloofsschat die aan de kerken is toevertrouwd. Dr. Van Veen meent, dat aan de wil, tot het uiterste in gesprek met elkaar te blijven, tot dusver in ons land over en weer bijzonder veel ontbro ken heeft. Wij vragen de kerken en ook onze kerk, om ons zonder beduchtheid en bezorgd heid te laten experimenteren met de waarheid, godsdienstig, didactisch, cate chetisch en theologisch, aldus dr. Van Veen, en ons niet terstond te confronte ren met de geldende belijdenis, hoe cen traal die ook voor haar is. Naar de K.L.M. mededeelt zijn een chauffeur van de K.L.M.-busdienst een gezamenlijke onderneming van de N.S. en de K.L.M. en een balie employé uit de dienst geschorst wegens aangetoonde onregelmatigheden met ritkaarten. Deze onregelmatigheden zijn jl. zondag bij controle aan het licht gekomen. Zij zouden zich over geruime tijd hebben uitgestrekt. De onregelmatigheden zo vernemen wij konden enige tijd onontdekt wor den gepleegd omdat men voor het ver voeren van passagiers van Amsterdam naar Schiphol en "omgekeerd een inge wikkeld systeem bezigt van witte, rose en groene" kaarten en coupons. Transit- passagiers die gratis vervoer hebben krijgen daarvoor een witte coupon die zij kunnen inleveren tegen een kosteloos rose biljet. Betalende buspassagiers moeten voor een groene kaart 1,25 neerleggen. De chauffeur schijnt kaar tjes, waarvoor niet betaald hoeft te worden, verkocht te hebben. (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mmmny (Van een onzer verslaggevers) Voor de vluchtelingen in Grieken- I land en Turkije is door de bliksem- 1 actie verleden maand meer inge- I zameld dan was verwacht. De op- j brengst tot nu toe, er komen j S nog dagelijks giften binnen be draagt namelijk 3 l/j miljoen gul- j den. Dr. W. Drees heeft dit als voorzitter van het inzamelings comité gisteren bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. „Ruim 80 procent van dit totaal is bijeengebracht in één uur, na de S televisieuitzending toen ruim 100.000 vrijwilligers in het land vrijwel bij iedereen hebben aange- beid om een gift te vragen". Nadien zijn op het gironummer J 999 nog 50.000 overschrijvingen j binnengekomen en, zoals ge- S zegd, nog steeds worden bedragen I overgemaakt. De Nederlandse vertegenwoordi ger van de hoge commissaris voor 1 de vluchtelingen, mr. Brouwer, heeft ons meegedeeld dat 3 ton van de opbrengst zal worden be steed aan vluchtelingenorganisa- j ties in eigen land. De rest mi nus vier procent aan kosten j kan op korte termijn worden be steed aan veertien verschillende j projecten. Daarmee worden 1100 Griekse vluchtelingen geholpen en 200 Turkse. Zo zal in Athene een nieuwe wijk g Kareas speciaal voor refugés g gebouwd met een aparte vleu gel worden uitgebreid, dank__zij het geld uit Nederland. Het Nederlandse schaakteam, dat op 23 en 24 november a.s. te Birmingham de jaarlijkse ontmoeting tegen het Engelse nationale team zal spelen, is als volgt samengesteld: T. D. van Scheltinga. N. Cortlever, prof. J. T. Barendregt. Lod. Prins, K. M. Bergsma, F. W. J. Henne- berke, H. Bredewout, R. Hartoch, H. Ree en R. F. Enklaar. Mevr. Cath Rood- zant zal gelijktijdig twee partijen spelen tegen de Engelse mrs. E. Pritchard. De Engelsen hebben hun team als volgt geformeerd: Barden, Clarke, Franklin, Golombek, Hindle, Kottnauer, N. Little- wood, J. Littlewood, Penrose en Wade. De gulheid van Nederland zal te zijner tijd daar voor altijd worden vastgelegd door middel van een straatnaam of iets dergelijks. Vol gende maand al wordt een begin gemaakt met het grondwerk ter plaatse. Dan is er een plan voor de Wit- Russen in de noordelijke Griekse stad Thessaloniki. Enkele bejaar den krijgen daar voorzieningen aan hun "erbarmelijke slechte hui zen. Ook op het eiland Korfoe zullen ettelijke gezinnen profite ren van het geld uit Nederland. De Nederlandse actie heeft ge zorgd voor een lijfrente van zestig gulden per maand ten behoeve van zeventig Grieken en twintig Turken. Deze uitkeringen lijken laag, maar zijn niettemin in over eenstemming met de plaatselijke situatie. Daarnaast wordt een deel van de beschikbare drie mil joen besteed aan vakopleidingen voor jonge vluchtelingen, onder meer een honderdtal kinderen uit Athene. Tenslotte is ook gedacht aan agrarische hulp, onder meer voor hulpbehoevende boerengezin nen in Katerina aan de voet van de berg Olympos. Enkelen krijgen wat land en een huis, anderen worden voorzien van kleinvee en zaden. S Nog altijd blijven er vluchtelingen I over die nog niet zijn geholpen ook na de actie in Nederland. S Noorwegen en Zwitserland zullen proberen een allerlaatste stoot te geven. Organisaties in beide lan- den hebben inmiddels geïnfor- meerd naar „onze techniek": het j is namelijk heel bijzonder dat een zo groot bedrag in zo'n korte tijd is opgebracht ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mm Advertentie Zo begint een landelijk dagblad zijn commentaar op het bericht over een belang rijke Amerikaanse vinding. U kent het bericht: Lever Bros, een zusteronderne ming van de Sunlight-fabrieken, brengt in Amerika een koud-water-wasmiddel op de markt. Dit is typerend voor de wasgewoonte van de Amerikaanse vrouw, die pas na het wassen bleekt. In ons land wordt van een wasmiddel verlangd, dat het tegelijkertijd wast én bleekt. En daar zijn hogere temperaturen voor nodig. Hoe warm is het sop waarin hier wordt gewassen Moeilijk te zeggen. Het verschilt van vrouw tot vrouw, van was tot was. Alleen het doel is voor ieder hetzelfde: een witte was waaruit alle vlekken zijn verdwenen. Maar de een zal daarvoor haar was moeten koken, of een nacht laten broeien en een tweede kan volstaan met de was te verhitten tot 60 of 70° C. Een derde doet het nog weer anders. Zulke verschillen stellen hoge eisen aan een wasmiddel. Het moet zowel in kokend water als in goed-warm water zijn volledige waswerking ontwikkelen. Is er in Nederland zo'n veelzijdig produkt Ja. Het is afkomstig van de Sunlight-fabrieken OMO. Aan OMO wordt alles gedaan om het te maken tot het beste wasmiddel voor de Nederlandse huisvrouw. OMO garandeert haar bij elke wasmethode een frisse, witte was. OMO is HET wasmiddel voor het beste resultaat bij elke wastemperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11