over cultureel verdrag RUSSEN LIETEN PROF. BARGHOORN VRIJ Nu weer besprekingen Bij Waarde groeit verzwaarde Westerscheldedijk Passagiers Russisch schip vroegen asiel Boudiaf vrij ALS REDEN OPGEGEVEN Persoonlijke bezorgdheid van president Kennedy Meer dan 2V2 km zeewering is in behandeling MR. R00SJEN VIT KRITIEK OP HET AKKOORD VAN WASSENAAR Griekse politieke gevangenen vrij Kustvaarder in moeilijkheden 206e jaargang - no. 271 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Voetbalschandalen voetbalvandalen DEEL GEREED Eén Amerikaanse divisie in Europa is genoeg Geen uitdaging Uitwisselen Handelsmissie uit Indonesië in ons land Persoonlijk gesprek met verontrusten in de A.R.P. Geen oplossing Stuntelig Gesprek PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde. F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsorijs 67 cent per week, ƒ8.70 per kw.; franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. ƒ4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 18 nov. 1963 Pagina 3 Professor Frederick Barghoorn, de Amerikaanse geleerde die op beschuldiging van spionage door de Russen was gearresteerd, is gisteravond in New York teruggekeerd. Zaterdag was hij geheel onverwacht door de Russen vrijgelaten en uitgewezen. Als reden voor zijn vrijlating werd opgegeven: de „persoonlijke" bezorgd heid, die president Kennedy voor het lot van de 51-jarige Rus landkenner had getoond. De Amerikaanse professor arriveerde zaterdagavond in Londen, vanwaar hij gistermiddag doorvloog naar New York. Hij werd op het vliegveld ontvangen door fa milieleden en journalisten, maar wilde zich niet uitlaten over zijn vrijlating en verblijf in de Sowjetgevangenis. Prof. Barghoorn zei dat hij elk ogenblik bereid was tot overleg met president Kennedy. De Rotterdamse studenten hebben zaterdag de stadsiceek ter gelegenheid van hun tiende lustrum ingeluid met hulde te brengen aan hun viervoetige vrienden, de straathondjes. In het Hermesplantsoen staat nu een kleine bronzen „fikkie" als herinnering aan een verdwijnend ras. Of, zoals de voorzitter van de lustrumcommissie zeide: „Als symbool van het vijftig jaar de beest uithangen, dat wij niet hebben gedaan". Mr. dr. K. P. van der Mandele, president-curator van de Nederlandsche Economische Hoogeschooltrok onder de tonen van „toen onze mop een moppie ivas" het zeildoek weg en burgemeester mr. G. E. van Walsum aanvaardde met grote dankbaarheid namens de Rotterdamse gemeente raad en de bevolking het brons van de beeldhouwster Joeki Sinal. Een uitgelezen schare Rotterdamse honden woonde het feest bij, enkele katten keken op veilige afstand in de dakgoot toe. De dijk voor het Zuidbevelandse Waarde langs de Westerschelde groeit. Grommend manoeuvre ren vrachtauto's tegen de oprit ten om er hun ladingen zware klei af te leveren. Een dragline zwaait met bakken klei heen en weer. Er staan werklieden bij met schoppen om de inhoud te spreiden. Op een ander deel van de dijk-onder-behandeling stuwt een bulldozer een hoop zand voor zich uit, die gespreid moet worden. En beneden wordt er gekramd en is het personeel van de firma M. Uil uit Middel burg bezig met het plaatsen van basaltblokken. Het gebeurt al lemaal in het kader van de Del tawerken: de dijk voor Waarde wordt op Deltahoogte gebracht. Meer clan twee en een halve kilome ter zeewering- wordt in opdracht van het waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland voor dit doel on der handen genomen. Het „postuur" wordt aanzienlijk verstevigd. Sinds april van het vorige jaar is men daar mee bezig. De dijk, vroeger zes me ter twintig hoog, wordt met meer dan twee meter opgehoogd. De kruin komt op acht en een halve meter plus N.A.P. En de breedte: voor de verzwaring van start ging, had de dijk een basis van vijftig meter. Als het karwei klaar is, heeft de nieuwe dijk een breedte van vijfentachtig nieter, vijf endertig meter méér. De glooiing van basalt- en betonblokken had een breedte van drie nieter zeventig. Daar komt over de hele lengte van de dijkverzwaring zestig centimeter bij: de dijk krijgt een glooiing van vier meter dertig. De buitenberm wordt in totaal zeven en een halve nieter. Dat is ruim tweemaal zo breed als de oude berm. zand gespoten: zevenhonderdduizend kubieke meter. Het vergde geruime tijd, maar toen dit achter de rug was en deze zandhoop met behulp van draglines en bulldozers tot het nieuwe dijkprofiel was opgewerkt, was een belangrijk deel van het werk geklaard. toen moest de dijk bekleed worden. De buitenzijde krijgt een kleilaag van tachtig centimeter dikte, de bin- nenzijde wordt met een zestig centi meter dikke „jas" van klei verste vigd. Vrachtauto's en draglines bren gen de klei van het ene deel van de dijk naar een ander gedeelte, waar zij verwerkt kan worden. Er is voor de bekleding van het dijklichaam zo'n 120.000 kubieke meter klei no dig. De kleilaag van de oude dijk le vert de helft van deze hoeveelheid. De rest komt onder meer van de Oude Dijk in Biezelinge, die wordt afgegraven. Sinds de fa. Uil in het voorjaar van 1962 met dit omvangrijke karwei be gon is er in de dijk een forse hoop Een aanzienlijk deel van het karwei is op het ogenblik al „rond": een stuk dijk van 1200 meter voor de Waardepolder heeft al een nieuw ge zicht: het zandliehaam ligt er, de kleibedekking is klaar en ook de glooiingswerken zijn achter de rug. Alleen het gras op de dijk ontbreekt nog... Het andere deel van de dijk, voor de Westveerpolder vordert gestaag. Er komt tekening in: De bekleding van de dijk met klei is op het ogenblik aan de orde. En daarnaast wordt de glooiing onder handen genomen. Maar dat beperkt zich tot het afwer ken van verschillende onderdelen. Want vanaf 15 oktober tot 15 april mag er van rijkswaterstaat niet ge graven worden in de zeezijde van de dijken. Is dit allemaal gebeurd, dan rest het laatste deel van het werk: de aanleg van een drie nieter brede weg onder langs de dijk, als aanslui ting op het weggedeelte, dat al even wijdig met de dijk loopt en het gra ven van een bermsloot. In juni van het volgend jaar moet deze schakel in de keten van dijk verzwaringen langs de Westerschel de opgeleverd worden. Het is te ver wachten, dat dit iets later zal ge beuren, als gevolg van de strenge winter, die de nodige vertragingen met zich meebracht. Maar op het ogenblik wordt er druk gewerkt aan het op Deltahoogte brengen van de j dijk voor Waarde. Het zet zoden aan j de dijk... Mohammed Boediaf, een vroegere vice- president van de voorlopige Algerijn se regering en een politieke tegen stander van de tegenwoordige presi dent, Ben Bella, is zaterdagavond in vrijheid gesteld. De 41-jarige Boediaf heeft samen met Ben Bella het nationale bevrijdings front (F.L.N.) opgericht. Hij is in juni met drie anderen uit de rege ring aangehouden. Er werd niet mee gedeeld waarvan de vier werden ver dacht. Later maakte president Ben Bella bekend dat hij een komplot te gen de regering had verijdeld. In de voorlopige regering van Algerije heeft Boediaf de functies van vice- premier en minister van buiten landse zaken bekleed. „Ik stel er prijs op te verklaren, dat alle schandelijke en tegenstrijdige be schuldigingen welke tegen mij zijn ingebracht om mijn oppakken op 21 juni te rechtvaardigen, op de zui verste fantasie berusten", zo ver klaarde Boediaf gistermiddag op een persconferentie in Algiers. Als be wijs voor deze stelling wees hij op het feit, dat hij zonder meer in vrijheid was gesteld. Over de poli tieke toestand wilde hij zich niet uit laten. omdat hij niet over voldoende gegevens beschikte. Boediaf zei niet te weten of hij in Algerije zal kun nen blijven. Hij is evenwel vastbe sloten zijn politieke actie voort te zetten. Eenentwintig passagiers van het Russische schip „Pobeda" zijn vrijdag in Istanbul van boord gegaan en niet teruggekeerd. Dertien van hen hebben zich inmiddels bij de Turkse politie gemeld en poli tiek asiel gevraagd. Het zijn voor het merendeel jonge Polen maar er zijn ook passagiers van Russische, Oostduitse en Tsjechoslo- waakse nationaliteit bij. De „Pobeda" is vrijdagavond naar de Roe meense stad Constanta vertrokken. Prof. Frederick Barghoorn bij aankomst in Londen Oud-president Eisenhower heeft gisteren in een t.v.-gesprek gezegd dat alle Ame rikaanse divisies in Europa op één na daar kunnen worden gemist. Er zijn er momenteel zes. Hij gelooft niet dat de Sowjet-Unie een vermindering van de Amerikaanse troepensterkte zou uitleg gen als zwakte. Eisenhower vindt het tijd worden dat de Westeuropese landen zelf een groter deel van de defensielast op zich nemen. „Zij zijn nu economisch sterk en vele heben grote saldi in goud", zei hij. De Griekse regering heeft zaterdag een eerste groep van 15 politieke gevange nen „op erewoord" vrijgelaten. De ge vangenen hadden meer dan 10 jaar op gesloten gezeten. Het Griekse ministe rie van justitie maakte bekend dat vol gende week nog meer gevangenen zul len worden vrijgelaten. De leider van de Griekse vakbond voor zeevarenden, Ambatielos, behoorde niet tot de zaterdag vrijgelaten politieke ge vangenen. Hij is veroordeeld tot levens lange gevangenisstraf wegens hulp aan de communistische guerrillastrijders tij dens de revolutie van 1946 tot 1949. Premier Pappandreoe maakte later be kend, dat er bij het parlement een nieuw wetsontwerp zal worden ingediend ter regeling van objectieve voorwaarden voor de vrijlating van politieke gevan genen. Volgens officiële cijfers zijn er nog 1007 politieke gevangenen in Grie kenland. 47 van hen zijn veroordeeld wegens samenwerking met de Duitse bezetters van 1941 tot 1944, de overigen wegens ondermijnende activiteiten. Zaterdag is een Indonesische han- deslmissie van vijf man in ons land aangekomen voor een ver kennend bezoek. De Indonesische handelsmissie wordt geleid door kolonel Aehmad Joesoef (midden), die hier gefotografeerd is tijdens een persconferentie op Schiphol. Een woordvoerder van de Ameri kaanse ambassade in Moskou deelde gisteravond mee, dat de culturele besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet- Unie, die door de arrestatie van prof. Barghoorn waren uitgesteld, nu doorgang zullen vinden. Er is evenwel nog geen datum vastge steld. Aanvankelijk zouden deze besprekingen morgen (dinsdag) beginnen. Westelijke waarnemers in Moskou me nen, dat de arrestatie van professor Barghoorn geen opzettelijke uitdaging of belediging aan het adres van de Amerikaanse regering is geweest, maar eerder het gevolg van een inbreuk, mo gelijk onopzettelijk, van een van de nog al vage Russische wetten inzake het verzamelen van inlichtingen. Zij menen dat er sterke aanwijzingen zijn voor de juistheid van deze ver onderstelling. Men wees erop, dat er bij de spionageprocessen tegen bui tenlanders onder het bewind van Kroesjtsjew meestal voldoende be wijsmateriaal is overgelegd om de veroordelingen, althans binnen het raam van het Sowjetrecht, begrijpe lijk te maken. Men acht het echter tevens mogelijk, dat de Russische autoriteiten Barghoorn hebben laten arresteren om hem later tegen Igor Iwanow, een chauffeur van een Russische handelmaatschappij, die in Amerika wordt vastgehouden op be sehuldiging van spionage en die geen diplomatieke onschendbaarheid geniet, te kunnen uitwisselen. In elk geval heeft de Russische rege ring de verzekering van Kennedy aan vaard, dat Barghoorn niet met een spio- nageopdracht naar de Sowjet-Unie is gegaan. Met een K.L.M.-vliegtuig uit Bangkok is zaterdagmiddag een Indonesische handelsmissie op Schiphol aangekomen. De missie staat onder leiding van ko lonel Achmed Joesoef, wiens functie in eigen land wordt omschreven als chef- staf commando van de economische ont wikkeling der grensgebieden. Op Schiphol werden de vier leden van de missie, bij wie zich in de komende da gen nog énkele andere leden zullen voe gen, verwelkomd door de Indonesische zaakgelastigde in ons land, drs. Moh. Sjarif en namens de Nederlandse rege ring door de heer J. L. Wijt, hoofd van de afd. Indonesië van het ministerie van economische zaken. Voorts waren ter begroeting aanwezig namens de ver- trouwenscommisie Indonesië van bet verbond van de Nederlandse groothan del, mr. J. R. Voute en drs. A. J. Zikel. Volgens inlichtingen van de laatste staan op het programma van de Indo nesische missie besprekingen met Je Nederlandse groothandel over de pro- dukten (van 70 procent rubber), die in de havens van Noord- en Oost-Sumatra en elders zijn opgeslagen en die vroeger via Singapore werden verscheept. Als gevolg van het afbreken van alle he irekkingen, met dit land, gaat de missie thans pogen andere export- en versche pingsmogelijkheden te vinden. Volgens senator Everett Dirksen, de re publikeinse leider in de Amerikaanse senaat, kan Barghoorns arrestatie het gevolg zijn geweest van de vragen die de professor heeft gesteld toen hij in een ziekenhuis in Rusland was opgeno men. Senator Dirksen had gehoord, dat Berghoorn ziek was geworden en naar een ziekenhuis was gebracht toen hij in de Sowjet-Unie reisde. Tijdens een korte persconferentie in New Haven deelde prof. Barghoorn mede, dat bet doel van zijn bezoek aan de Sowjet-Unie was geweest zich op de hoogte te stellen van de publieke opinie aldaar en van de methoden waar op deze publieke opinie wordt gevormd. Voor zijn vertrek uit Amerika had hij verscheidene Russische functionarissen van zijn voorgenomen programma in kennis gesteld, zodat zij volop de gele genheid hadden op de hoogte te zijn van alles wat hij voornemens was te doen. Hij had geen camera naar de Sowjet- Unie meegenomen en er zorgvuldig te gen gewaakt ook maar het geringste te doen wat bij de Russen verdenking zou kunnen opwekken. Volgens prof. Barghoorn kunnen de Russen nog maar moeilijk begrijpen dat er zoiets als een objectief maatschappelijk onderzoek be staat. „Bewegingsvrijheid kabinet en Kamers minder" De waarnemend voorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij mr. Roosjen heeft in de rede, waarmee hij zaterdag de bijeenkomst van het partij convent in Utrecht open de, in nogal krasse bewoordingen de wijze waarop na de in mei jl. gehouden verkiezingen het kabinet geformeerd is en het zogenaamde akkoord van Wassenaar gekriti seerd. Bij de verkiezingen in 1950 heeft de A.R.P. duidelijk een eigen taak, een eigen recht en de zelfstandigheid zowel van de regering als van het parlement onderscheiden, zo zei hij. Dat onderscheid is ook nu wel ge maakt in de eerste regel van het ak koord van Wassenaar, maar in de tweede regel wordt er op teruggeko men, waardoor de bewegingsvrijheid van het kabinet én van de Kamer wordt verminderd en liet karakter van het parlement wordt aangevre ten. Men kan niet zonder afspraken wer ken, aldus de heer Roosjen, maar wat in het akkoord staat bijvoorbeeld over de passificatiecommissié voor de tele visie kan geen oplossing brengen. Nie mand gelooft dat uit het rapport dat de commissie zal uitbrengen, iets goeds tevoorschijn kan komen. In de minister van o.. k. en w., mr. Bot, zag hij nu de man met de gebonden handen. Hij vreesde dat in de oplossing van het televisie-vraagstuk dezelfde vertraging zal optreden als door het beruchte rap port van de comniissie-Scholten in de radio- en televisiewetgeving. Mr. Roos jen iioopte dat zal worden vastgehou den aan steun aan een omroepbestel dat berust op de culturele organisaties en dat we in Nederland geen commer ciële en geen staats- of eenheidsomroep zullen krijgen. Wat de kabinetsformatie betreft liet mr. Roosjen zich in kritische zin uit over de arbeid van prof. Romme als informateur. Hij noemde de „afval race" van dr. De Kort, die het eerst met een vijf partijenkabinet wilde proberen, stuntelig met als clou de onelegante wijze waarop hij de P.v.d. A. buiten de deur heeft gezet. Tenslotte herinnerde de waarnemend voorzitter er aan dat de beroering in de A.R.P. nog niet voorbij is. Er is nog altijd een groep verontrusten, die zich niet geheel met het beleid van het hoofdbestuur kan verenigen. Nodig is dat zij en het bestuur met elkaar praten, vond mr. Roosjen. Hij dacht dat in een persoonlijk gesprek overeenstemming zou zijn te bereiken. Hij deelde daarbij mee, dat er op 20 december een bijeenkomst zal worden gehouden. De Nederlandse kunstvaarder „Heiloo" (249 brt., thuishaven Sas van Gent) verkeert in moeilijkheden. De kapitein heeft gisteravond contact gezocht met Seheveningen-radio en heeft voorts de kustwacht te Walton en toen deze niet reageerde die van North Foreland opge roepen. Het schip, dat zich in de nabij heid van Walton bevindt, heeft assis tentie verzocht van de reddingboot van Walton. Het schip was zaterdag met een lading van 250 ton kunstmest uit Terneuzen vertrokken met bestemming Ipswich. Er zijn zes opvarenden. Kapitein is de heer H. Heida uit Leiderdorp. De „Heiloo" is voor de monding van de Theems aan de grond gelopen. De reddingboot van Walton is uitgevaren. Sleepboothulp is, in verband met de lage waterstand, niet mogelijk. In het gebied, waar het schip aan de grond zit, woedt een hevige storm. De „Hei loo" is eigendom van de heren Heida uit Sas van Gent en Looff uit Terneu zen. Het ANP deelde gisteravond laat mede, dat de „Heiloo" vlot was gekomen en probeerde een haven te bereiken. Tegenstander van Ben Bella

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1