„STRENGE MAATREGELEN BIJ HERHALING VAN STAKING" Buschauffeurs vandaag normaal aan het werk Vier mensen gedood bij botsing in Belfeld Koffie 8 cent duurder AMZ-buschauffeurs sloten zich bij stakers aan AMERIKANEN BOYCOTTEN - UIT PROTEST - RECEPTIE IN MOSKOU ONDERTEELT Het vriendelijk tafereel Staking Boerenorganisaties E.E.G. stelden manifest op PRESIDENT-DIRECTEUR K.L.M. SPRAK HOGER PERSONEEL TOE Vandaag... K.N.V.T.0. WAARSCHUWT CHAUFFEURS Geschillen behoren binnenskamers te blijven STREEKVERVOER OP DE BEVELANDEN GEDEELTELIJK ONTWRICHT Overige Zeeuwse busondernemingen reden normaal 206e jaargang - no. 270 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Van oestermarkt naar groentemarkt Spanningen VRIENDSCHAP TUSSEN DE LANDEN WERD GEVIERD Geen nieuws in zaak-Barghorn Normale onderhandelingen Staking SLACHTOFFERS AFKOMSTIG UIT BELGIË Autobusje tegen vrachtwagen bij inhaalmanoeuvre Weekend onbestendig STRAFZAAK TEGEN DE N.D.S.M. UITGESTELD Geen nieuws V.S. verlenen weer hulp aan Zuid-Vietnam Binnen de muren ,Niet altijd eens Nadelig Mr. Stikker Geen definitieve gedachte over aftreden Sein: staken BR. DE MEYER BEËDIGD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok. Abonnementsprijs 67 cent per week, ƒ8,70 per kw.; franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen. Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; TerneuzenAram®alstraat 2L tel. 2911, Zienkzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. /4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. ƒ1,50). „Brieven bur. van dit blad 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelbura. Zaterdag 16 nov. 1963 Pagina 2 De buschauffeurs, die werkzaam zijn in het streekvervoer gaan van daag weer aan het werk. „Wij hebben bereikt, dat de regering nu op de hoogte is van de loonsituatie in het streekvervoer. Wij betreu ren ten zeerste, dat er incidenten zijn geweest rond de stakingdat hebben wij niet gewild, maar we hebben niet alle 8000 collega's aan een touwtje", aldus verklaarde gisteravond de heer D. Keyzer, woord voerder van de chauffeurscommissie van de W.S.M. Enkele uren tevoren had de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen (K.N.V.T.O.)de organisatie van de streek- vervoerbedrijven, de staking in een verklaring ten sterkste afgekeurd. In deze verklaring werden de werknemers gewaarschuwd, dat bij herhaling van de wilde stakingen strenge maatregelen zullen worden genomen en in het bijzonder tegen degenen, die tot molestatie of sabotage overgaan- De K.N.V.T.O. zegt in de verklaring onder meer, dat de maatregelen van „onverantwoordelijke elementen" op ver schillende plaatsen tot schandelijke ge volgen hebben geleid". Er is een ernsti ge terreur toegepast, om de goedwil lende werknemers het werk te beletten, waaruit men sterk de indruk krijgt, dat hier bepaalde elementen hun kans schoon zien. „Er zal op normale wijze, zoals bij an dere bedrijfstakken over de lonen in het wegvervoer worden onderhandeld op ba sis van het tot stand gekomen loonak- koord, hetgeen een forse loonsverhoging, ook voor het wegvervoer, betekent". In dit verband dient een onjuiste voorstelling van zaken, door de sta kingscomité gegeven, te worden rechtgezet. Door deze comités wordt gesteld, dat er een verschil van 40 gulden per week zo bestaan tussen de lonen van de buschauffeurs van de stadsvervoerbedrijven en die van de streekvervoerondernemingen. Dit is niet juist. Het verschil bedraagt met een uitzondering niet meer dan 16 of 17 gulden per week". „Het gevecht rond de onder teelt" is de titel van een door Jac. Prince geïllustreerde re portage over Willem Bek, die in zijn opgave aan het land bouwschap auto's aanmerkt als onderteelt. Onderteelt in zijn boomgaard, waarin zijn autosloperij welig tiert. Op pagina 13 in het zaterdag nummer. Voorts Op pag. 2 Nieuw jongenshuis voor Kinderzorg. Pag 3: Verdeling wo ning-contingenten en geen extra- tje meer voor P.T.T.-pefsoneel. Pag. 4: Bouw begin muziekschool Zie- rikzee en Middelburgse jeugd voor de radio. Pag, 5: kerkdiensten. En in het Pag. 11: „Confessie van een zoon", herinneringen aan Huizinga en ,Jsaac Faro", een gehandhaafd pseudoniemPag. 13: Met gevecht rond de onderteelt" en de bijdrage Nederdalende in de schacht van het verledene" over Willem van der Os, de stichter van de oudheidska mer in Vlissingen; Pag. 15: Letter kundige kroniek, Toneel met Staal en Wolkers en Kunst van Ernst Berlach; Pag. 17: „De Val van Win denburg" een reportage over Drei- schors voormalige sterkte en de puzzelrubriek; Pag. 19: „De kerken en de maatschappij" met o.m. Wie rookt er nu in een kerk" Hulp van Wereldraad. Alle kerken één bijbel en „Stemmen uit de ker ken". Naar aanleiding van de verklaring van de K.N.V.T.O. zei de heer Keyzer, dat de staking niet is begonnen zonder dat er vooraf eisen zijn gesteld, zoals de K.N.V.T.O. had gesteld. Voor wat het in de Stichting van den Arbeid bereikte loonakkoord betreft merkte de heer Key zer op, dat de bedrijfscommissies me nen, dat dit akkoord de spanningen al leen maar zal doen toenemen, omdat de verschillen in beloning nog groter zullen worden. De uitdrukking „onverantwoor delijke elementen" betreurde de heer Keyzer zeer. Hij vroeg zich af of de K.N.V.T.O. zich er wel van bewust is, wat zij met haar verklaring teweeg kan brengen. Hij zei voorts, dat men over bewijzen beschikt, dat de verschillen in beloning van 25 tot 40 gulden bedra gen. De staking nam gistermorgen op de tweede dag nog groter vormen aan dan donderdag. Personeel van bedrij ven, waar niet werd gewerkt, postte bij andere bedrijven en verhinderde zo dat werkwilligen zouden uitrijden. De sta king was nog niet algemeen. In Twen te en de Achterhoek was alles rustig en ook in midden-Nederland werden enkele busdiensten normaal uitgevoerd. In Lim burg viel weinig van de staking te mer ken. Het Westduitse ministerie van buitenland se zaken heeft Duitse vrouwen die voorne mens zijn met moslims te trouwen en zich te vestigen in Arabische landen, aangeraden islamietisehe huwelijkspapieren aan te vra gen, opdat ze niet door hun echtgenoten uni lateraal aan de kant geschoven kunnen wor den. Drie van de elf geredden uit de ertsmijn te Lengede, Bernhard Wolier, Dieter Rickey en Helmut Webranitz, zijn uit het ziekenhuis van Salzgitter-Lebenstedt ontslagen Dit is Wolier bij zijn aankomst thuis gefotografeerd. Zegt de foto niet meer dan genoeg rfVWWWVfWWWW/VArWWWWUWWWMWWWWWA/W Vier mensen uit België zijn gister morgen gedood bij een ongeluk op de rijksweg-zuid in Belfeld. Het zijn de 27-jarige chauffeur Kup- pens uit Molenbeersel, de 20-jarige mevrouw Hendrix uit Kinroy, de 40-jarige mevrouw Detrez uit Mo lenbeersel en de 34-jarige me vrouw Meulen, eveneens uit Molen beersel. De drie vrouwen waren al len gehuwd. Zij werden op slag ge dood. Chauffeur Kuppens overleed in het ziekenhuis te Tegelen. Allen zaten in een autobusje waarmee zij van hun woonplaats naar hun werk op een tegelfabriek in Tegelen werden (Van onze weerkundige medewerker) Een vrij diepe depressiekern van 740 mm trok vrijdagmiddag via Breda naar Twente. Er viel lang durig regen in ons land met in het grootste deel van Nederland de gehele dag vrij koude lucht. Ook in Zeeland kwam het kwik niet hoger dan 5 a 7 graden. Dit was een groot verschil met Zuid-Lim burg, dat nog juist in de warme lucht kwam en een temperatuur van 15 a 16 graden meldde, met enkele zonnige perioden. De de pressie trekt weg en de wind is naar west tot noordwest gedraaid en blijft tijdens het weekeinde on stabiele lucht aanvoeren. Naast verspreide opklaringen zijn er buien te verwachten. De tempera tuur zal iets hoger komen dan vrijdag, maar het kwik blijft iets beneden normaal. iMWWMWWWWWWWWVWWIAA/WVWVWWWWWI/A vervoerd. Bij een inhaalmanoeuvre kwam het busje in botsing met een vrachtwa gen uit Ermelo. De overige drie inzitten den van het busje werden gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. De strafzaak die op 29 november voor de economische politierechter te Am sterdam zou dienen tegen de N.D.S.M. ter zake van het geven van de zoge naamde Zweedse uitkering aan haar personeel, is uitgesteld. De maatschap pij heeft namelijk een bezwaarschrift ingediend tegen de dagvaarding. De Amsterdamse rechtbank zal over dit bezwaarschrift eerst een beslissing moeten nemen. Vertegenwoordigers van boerenorgani saties in de zes landen der Europese Economische Gemeenschap hebben gis teren op een conferentie in Straatsburg een manifest over de Europese land bouwpolitiek opgesteld, waarin ze zich uitspreken tegen „elke vermindering van de noodzakelijke en rechtvaardige bescherming der Europese landbouw- produktie tegen abnormale wereldcon- currentie en tegen alle concessies onder politieke en economische druk van der de landen". De circa 600 boerenafgevaardigden uit de zes gemeenschapslanden, die de con ferentie bijwoonden, eisen in dit mani fest aanvaarding van de landbouwregle- menten der E.E.G. door de E.E.G.-minis- terraad binnen de gestelde termijnen. Doch, zo voegt het manifest hieraan toe, „die reglementen moeten recht doen we dervaren aan de gerechtvaardigde ver langens van de belanghebbende produ centen, verlangens die door de C.O.P.A. (de organisatie van landbouwproducen ten in de E.E.G.) zijn geformuleerd". In het geheel der Europese landbouwver- ordeningen moeten „de financiële regle menten de middelen verschaffen voor uitvoering van de maatregelen voor or ganisatie van de markten en ze moeten het functioneren van de gemeenschaps voorschriften mogelijk maken voor alle produkten, zonder uitzondering, opdat de inkomsten van alle takken van het landbouwbedrijf op gelijke wijze worden behandeld". Door de voortdurende Russische weige ring om de onlangs gearresteerde Amerikaanse professor, Frederick Barghorn, vrij te laten of hem toe te staan Amerikaanse bezoekers te ont vangen, is gisteravond geen enkele functionaris van de Amerikaanse am bassade te Moskou komen opdagen voor een symbolische „bijeenkomst ter viering van de vriendschap" tus sen de Sowjet-Unie en de V.S. Aan de bijeenkomst was vrij veel pu bliciteit gegeven en ze werd gehou den om te herdenken dat het vandaag 30 jaar geleden is dat Amerika en Rusland hun diplomatieke betrekkin gen na de revolutie van 1917 hebben hervat. EIS Een uur voor het begin van de receptie had het hoofd van de Amerikaanse consulaire dienst, Thomas Fain, het Russische ministerie van buitenlandse zaken opgebeld en opnieuw geëist dat Barghorn op vrije voeten zou worden gesteld of de kans zou krijgen Ame rikaanse bezoekers te ontvangen. Naar het A.N.P. uit vakkringen heeft vernomen zal wegens de reeds enige maanden sterk geste gen prijzen voor ruwe koffie de prijs van gebrande koffie moeten worden verhoogd. Met ingang van maandag 18 november a.s. wordt voor het publiek in het algemeen de prijs van de soort in de meest gangbare prijsklasse 8 cent per pakje van 250 gram hoger. De voorgenomen verhoging is gisteren op het ministerie gemeld. De Russische onderminister van bui tenlandse zaken, Valerian Zorin, die afgelopen woensdag de Amerikaanse ambassadeur, Foy Kohier, in verband met de zaak-Barghorn had ontvan gen, was op de receptie aanwezig en zei het te „betreuren" dat niemand van de Amerikaanse ambassade was komen opdagen. Hij verklaarde tegenover verslagge vers dat hij geen nieuws had over Barghorn. De Ver. Staten hebben de verlening van economische hulp aan Zuid-Vietnam hervat, zo is door het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Een deel van de Amerikaanse economi sche bijstand was voor de staatsgreep in Zuid-Vietnam opgeschort. De verle ning van militaire hulp werd niet on derbroken. De maatregel de hulp op te schorten was een poging om het regime Diem te be wegen tot het voeren van een meer liberale politiek. Onvermijdelijk, dat meningsverschillen aan de dag treden In een personeelskantine op Schip hol heeft de president-directeur van de K.L.M.mr. H. Albarda, gisterochtend in aanwezigheid van de voltallige directie circa 120 man van zijn leidinggevend personeel toegesproken. Onder hen bevond zich slechts een 12-tal van de uit genodigde gezagvoerders. „Het is normaal en gezond dat er In een meerhoofdige leiding van een onderne ming verschillen van inzicht kunnen ont staan", aldus mr. Alharda. „Ja, zelfs is het onvermijdelijk dat er bij de behan deling van de vele. en begrijperlijkerwijs vaak moeilijke onderwerpen waarover een meerhoofdige directie te oordelen heeft, meningsverschillen aan de dag treden". Met nadruk voegde hij daaraan echter toe, dat die meningsverschillen binnen de muren van de directiekamer behoorden te blijven „Dit is niets nieuws en komt in eike directie en in elk bestuur van welke organisatie ook voor. Even lo gisch is het dat er bij mogelijke ver schillen van mening toch besluiten wor den genomen, omdat anders een bedrijf met kan draaien. Dit betekent dus, dat een meerhoofdige directie toch met een standpunt naar buiten treedt en dat dit standpunt voor het gehele bedrijf als richtlijn geldt". Dat geldt ook voor de K.L.M. „Ook wij vieren zijn het bepaald niet altijd in alle opzichten met elkaar eens", zo vervolgde de heer Albarda, „maar ook bij ons geldt, dat een genomen be slissing zich niet meer kan lenen voor verdere discussie door diegenen, die voor de besluitvorming geen verant woordelijkheid dragen". Blijkens verdere uitlatingen is mr. Albarda niet van plan toe te staan, dat personeelsorganisaties zich met zijn beleid bemoeien. Mr. Albarda verheelde niet dat de hui dige toestand als uiterst nadelig voor het bedrijf moet worden gezien. Hij be treurde dit des te meer omdat er in het lopende jaar zoveel goed werk tot ver betering van de onderneming was ver richt. De voorzitters van de bedrijfsgroepen burgerluchtvaart van respectievelijk Ne derlandse Bond van Vervoerspersoneel, de Katholieke Bond van Vervoersperso neel St. Rafaël en de Christ. Bedrijfs groepen Centrale hebben verklaard, na de toespraak van mr. Albarda, weinig te hebben toe te voegen aan het donder dag uitgegeven communiqué waarin zij het optreden van de categorale bonden veroordeelden. Mr. D. U. Stikker heeft op dit ogenblik „geen enkele definitieve gedachte" over een eventueel aftreden als secretaris generaal van de N.A.V.O. „Het ligt voor de hand", zo zei hij gisteren op een persconferentie in Den Haag, „dat ie mand die de laatste jaren zoveel ziek is geweest, geregeld een „check up" onder gaat in een ziekenhuis. Bij mijn laatste bezoek aan het Walter Reid hospitaal in Washington kreeg ik te horen: „Alles uitstekend, alleen kalmer aan". Mr. Stikker die meent dat het in zijn functie onmogelijk is „iets af te remmen", zei dat hij daarom wel eens zijn gedachten laat gaan over aftreden: „Je kunt im mers niet altijd blijven doorgaan". jaar geleden, dat politiek-satyrische Boccaline te is het 350 de Italiaanse schrijver Trajano Venetië overleed. MORGEN is het 150 jaar geleden, dat Leopold graaf van Limburg Sti- rum (evenals de zonen van G. K. van Hogendorp) zich te Den Haag in het openbare vertoonde met een oranjecocarde op de hoed. Hij las op verschillende punten in de stad een onafhankelijkheidsprocla matie voor en gaf kennis van zijn benoeming tot gouverneur van Den Haag. Veel zal naar buiten niet meer blijken van het recente meningsverschil in de K.L.M.-directie. Het ziet er naar uit, dat de emoties zijn weggeëbd en dat de directeuren weer glimlachend en han denschuddend met elkaar door het leven zullen gaan. De president-directeur heeft zelfs gepreludeerd op een zonniger toe komst het laatste kwartaal was niet zo heel erg slecht zodat Nederland weer voorzichtig kan beginnen zijn zo sterk gekrenkte nationale K.L.M.-trots te koesteren. Maar alle mooie woorden en alle verzekeringen van eenheid heb ben niet kunnen verhinderen, dat er de afgelopen week een K.L.M.-kater is ont staan, helaas niet de eerste. En deze kater werkt er niet aan mee nu weer hals over kop aan te nemen, dat er geen vuiltje meer aan de lucht is. Er wordt voortdurend sussend gezegd, dat me ningsverschillen nu eenmaal voorkomen in een meerhoofdige directie, zij zijn zelfs onvermijdelijk, hangers van deze theorie zullen in dit geval toch niet over het hoofd kunnen zien, dat het me ningsverschil zo hoog is gegaan, dat de directiekantoor bij ken hebben getrild. Het lawaai, dat naar buiten drong, was zelfs zo sterk dat het in de Tweede Kamer werd ge hoord. En evenmin kan worden verge ten, dat het niet om een bedrijf gaat, zo kerngezond, dat het nog wel een stootje kan velen, maar integendeel om een in stelling waarin de Staat om het eens niet al te overdreven te zeggen -een paar centjes heeft gestoken, een instel ling bovendien die voor de gemiddelde Nederlander tot voor enige jaren haast even heilig was als de nationale symbo len. In een dergelijke situatie is een „meningsverschil" (een vriendelijk woord voor ruzie) toch wel alarmerend. Maar de aan- j^nntlijn muren van het wijze van spre- Maar enfin, de plooien schijnen te zijn gladgestreken en de liefde heeft weer bezit genomen van de K.L.M.- directiekamers. Minister Van Aartsen kijkt op de achtergrond glimlachend toe, zoals een rustig en bezadigd man toekijkt die op elkaar vertoornde broe ders uit hetzelfde huis bijeen heeft ge bracht. Een roerend tafereeltje. Maar het wordt wat minder roerend, wanneer men bedenkt dat deze minister in de Tweede Kamer heel beslist heeft gezegd, dat hij zonodig forse maatregelen zal nemen. Daardoor wordt het vriendelijke directieplaatje een tikkeltje grimmiger: de glimlachende minister blijkt achter zijn rug een flinke stok te hebben en hij zal niet aarzelen er gebruik van te maken als het weer mis gaat. Als men een bijschrift voor het hier beschreven tafereel zou zoeken, zou een kort zin netje voldoende zijn: „Ophouden of ik sla". De tijd zal leren of niet hier en daar toch nog een tik nodig zal zijn. Ook (of misschien: vooral) buiten de directiekamers. VRIJWEL al het rijdend personeel van de Auto Maatschappij Zeeland ongeveer 70 man heeft vrij dag gestaakt, daarmee als enige Zeeuwse streekvervoersmaat- schappij gehoor gevend aan de oproep tot wilde staking van het „actiecomité" van buschauffeurs- „In de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur hebben we dit be sluit genomen. Op 2 of 3 chauf feurs na hebben we het werk 24 uur neergelegd", vertelden ons gis termiddag de stakende A.M.Z.- chauffeurs, die in café „De Land bouw" te Goes hun „hoofdkwar tier" hadden opgeslagen. „We leg gen de werkwilligen geen strobreed in de weg- We slepen geen chauf feurs uit de bus en we gaan ook niet vóór een bus liggen om het vertrek tegen te houden", gaven de stakers ons te verstaan. „Het gaat niet tegen de A.M.Z., maar te gen de vakbonden", voegden zij er aan toe. De staking onder het rijdend perso neel van de A.M.Z. heeft tot gevolg gehad, dat tal van lijnen uitvielen, hoewel op de belangrijkste bussen re den. Deze waren bemand met de en kele werkwillige chauffeurs aange vuld met verschillende firmanten de A.M.Z. is opgebouwd uit drie bus ondernemingen zonen van deze firmanten, zwagers, in totaal zo'n vijftien man. Zij konden de voor naamste verbindingen blijven onder houden, zij het, dat daarbij hier en daar nog een dienst uitviel. Maar en kele plaatsen waren in het geheel niet bereikbaar voor buspassagiers, zoals Ellewoutsdijk-Driewegen. Hoe- dekenskerke, Nieuwdorp, Woi- phaartsdijk, Nisse en Waarde. Uiteraard ontstond voor tientallen reizi gers grote vertraging. Velen zagen zich genoodzaakt zich op een andere wijze van vervoer te voorzien. Talrijker dan anders waren de lifters en ook de taxi chauffeurs hadden het drukker dan nor maal. Overigens toonden de gedupeerde passagiers veel begrip voor de situatie, waarin de directie verkeerd. „Sinds van- morgen staat de telefoon roodgloeiend hier op ons kantoor", zei directiesecreta-1 ris J. M. Schipper. „Honderden telefoon tjes hebben we gekregen van mensen die informeerden of die en die bus wel reed en om hoe laat. Men heeft het beter op-J genomen dan 's winters, wanneer we gens slechte weersomstandigheden en kele busdiensten uitvallen", merkte de heer Schipper op. „Velen waren ons er kentelijk voor wat we nog geïmprovi seerd hebben. We hebben ongeveer 50 gereden". „Om één uur in de nacht van donderdag op vrijdag werd ik telefonisch op de hoogte gebracht van de staking. Men vroeg mij „ik weet niet wie telefo neerde" de directie ervan in kennis te stellen, dat de A.M.Z.-chauffeurs 24 uur zouden staken. We hebben toen on middellijk maatregelen kunnen treffen. Daardoor konden we de vier bussen met personeel voor De Schelde in Vlissingen gewoon laten rijden, evenals twee bus sen met personeel voor Philips in Roo sendaal", aldus de heer Schipper. De stakende chauffeurs verklaarden ons gistermiddag: „We zijn donder dagavond om tien uur bijeengeko men. Tot één uur hebben we verga derd. Op dat uur viel de beslissing: een 24-uurs staking. Zaterdagmorgen vanmorgen dus beginnen we weer". Enkele minuten na dit besluit werd de directiesecretaris op de hoogte gesteld. „We wilden niet wachten tot 's morgens half zes. Alle (Zie slot pag. 2 kol. 6) Gisteren ontmoetten wij een man, die twee dagen achter elkaar vrij toe vallig iets te maken had gekregen met de staking van de buschauffeurs. Als automobilist op de hoogte van de sta king had hij bij een halte gestopt, had de passagiers op de hoogte gebracht en aangeboden (voor zover hij ruimte had) ze een stuk mee te nemen. Nu was het hem opgevallen, dat een enkele van de „wachters" de schouders had opge haald en had gezegd: „Nee, dankuwel. Dit is overmacht, mijn baas maakt me niks". We vonden het een sterk verhaal. Maar de man in kwestie zei, dat hii daarna opzettelijk nog langs een paar halten van een verbinding dorp-stad was gereden (hij beschikte over een grote bestelwagen) en vrijwel steeds hadden sommigen gezegd: „Maar dan ga Ik naar huis". En de automobilist zei somber: „Meneer, met zulke men sen moet je nou een maatschappij op bouwen". Waarop een derde zich in het gesprek mengde en zei: „Och man, die moet je opbouwen met de lui die wél met je meegereden zijn." Aan deze op timistische visie zullen ook wij ons maar houden. Zij houdt rekening met plichts gevoel en solidariteit met het bedrijf, waaraan men is verbonden. Zo behoort het ook. Overigens: de ervaringen van de betrokken automobilist waren niet in Zeeland opgedaan, maar elders in den lande. Daarom tot slot een opmerking, die wij wel van iemand in dit gewest hoorden. Een man, ook als chauffeur werkzaam in de vervoerssector en ho rend van de staking, zei geschrokken: „Als dat zaterdag maar afgelopen is, want ik moet met een bus naar de ijs- revue". Men ziet: de solidariteit met de stakers is afhankelijk van heel vreem de factoren... Afgezien van het onmis kenbare feit. dat de actie van de bus chauffeurs een wilde staking is. een volstrekt ongeorganiseerde zaak, die op grond daarvan al, bij de buitenstaan der geen sympathie vermag te wekken. Er is aan dit wild gedoe een vreem de kant: stakers hebben verklaard, dat hun actie tegen de vakbonden is gericht. Welk een zonderlinge, ja zelfs zotte situatie: werk neerleggen uit pro test tegen de organisaties, opgericht ter bescherming van de werknemers. Hier blijkt weer opnieuw hoe groot de af stand tussen „regering" en „geregeer- den" ook in de vakbonden is geworden. Deze organisaties zullen zien daarop toch wel moeten bezinnen. Maar tegelij kertijd zal het de individuele leden dui delijk moeten zijn, dat van hun leiders geen contractbreuk mag worden ver wacht. De huidige c.a.oVs zijn op een regelmatige wijze tot stand gekomen, dat wil zeggen, dat de organisatorische „achterban" aan deze contracten óók goedkeuring: heeft verleend. De leden behoren zich scherp voor ogen te houden onverlet welke eisen en verlangens zij voor een nieuw contract ook mogen hebben dat een overeenkomst niet beschouwd kan worden als een vodje pa pier Dat verwachten zij niet van de werkgevers, dat behoeven de werkge vers op hun beurt niet van hun con tractpartners te verwachten. En het is bovendien toch te gek, dat het stakings middel voornamelijk gebruikt wordt om de eigen vakbondsleiders te intimi deren. De koningin heeft gistermorgen op pa leis „Huis ten Bosch" de staatssecreta ris van sociale zaken en volksgezond heid, dr. J. F. G. M. de Meyer, beëdigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1