Tien procent op lonen, een minimum-inkomen en aanpassing A.O.W. Kroesjtsjew geeft schuld van V.S. incident Wet kan situaties als in Vlaardingen onmogelijk voorkomen „Bij ons geen kans op herhaling Vlaardingen ONDANKS „GEVAAR VAN FORSE VERHOGING Gesel De Gaulle geeft toe aan stakers Na doorlating konvooi „Wij handhaven ons standpunt" I Vandaag... yEouwvaklonen moeten boven Europees niveau Minder belasting voor overwerk DrVeldkamp antwoordt Kamer Meningen van de F Azote en Zuid-Chemie Ambtenaren eisen 25 procent Regering zal alle regelingen onder de loep nemen 206e jaargang no. 262 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Sporthal Goes Ontsporing Prijsaanpassing Begrip voor Raad Gasontploffing in Aalten - ernstig gewonde Geen wijziging Organisatie Schade aan gewas Rapporten ZEEUWS-VLAAMSE CHEMISCHE BEDRIJVEN Vrijwel nihil Aandrang op hervatting overleg in Genève PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den^Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, 8,70 per kw.franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51. tel. 3841 <b.g g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2 tel. 2911; Zierikzeered. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). ..Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Donderdag 7 nov. 1963 Pagina 2 SIR. STAAT ACHTER L00NAKK00RD Het complex van maatregelen (een mogelijke loonsverhoging met tien percent, de vaststelling van een minimum-inkomen en o.m. de aanpassing van de A.O.W. en A.W.W.-uitkeringen) waartoe de Stichting van den Arbeid heeft geconcludeerd, is naar de me ning van de Sociaal-Economische Raad (S.E.R.) in overeen stemming met de doelstelling: het herstel van de greep op de effec tieve loonvorming en daarmee het veilig stellen van het loonbe- leid als instrument van economische politiek. In de statenzaal aan het Binnenhof in Den Haag heeft H.K.H. Prinses Beatrix in haar functie van voorzitster van het Comité Nationale Herden king 18131963 twee gedenkboeken in ontvangst genomen, die ter ge legenheid, van de viering 150 jaar Koninkrijk zijn uitgegeven. De titels van de boeken zijn „150 jaar Koninkrijk der Nederlanden" en „Wij samen onder de Oranjes". Op de foto v.l.n.r. bij het bekijken van de boeken: Drs. R. E. M. v. d. Brink, directeur van de N.V. Uitgeversmij. Elsevier, de prinses, dr. T. W. M. Y. van Dam van Isselt en de heer J. J. F. Aleva. Dit blijkt uit het gisteren aan dr. G. M. J. Veldkamp, minister van sociale zaken en volksgezondheid uitgebrachte 3e halfjaarlijks eco nomisch S.E.R.-rapport. De raad stelt zich achter de door de Stich ting van den Arbeid voorgestelde maatregel ten aanzien van de in voering van een inkomensgrens, in komensminimum voor loontrek- kenden en de optrekking van enke le sociale uitkeringen. Uit het rapport blijkt evenwel, dat een minderheid in de S.E.R. met zorjj ver vuld is over de voorziene mogelijkheid van een tien percent verhoging van het loonniveau alsmede van beperkte on dernemingsgewijze afwijkingen boven de in de cao. overeengekomen arbeids voorwaarden. Desondanks zou deze min derheid toch de doorvoering van het ak koord niet willen ontraden. Gesteld wordt dat het, naar de mening van de ze minderheid, van het grootste belang zal zijn dat de' loonontwikkeling zich in elk geval binnen de in het akkoord aan gegeven grenzen blijft bewegen. In het rapport staat o.m., dat het van groot belang zal zijn dat alle bij het eco nomisch proces betrokken partijen, te weten de werkgevers en -nemers, en ook de overheid zich bewust moeten blijven van de noodzaak „maat" te hou den. Dit geldt, aldus de S.E.R., temeer omdat niet verwacht mag worden dat de spanning op de arbeidsmarkt op zeer korte termijn zal verdwijnen. Het valt niet te ontkennen, dat de noodzaak om over te gaan tot een .betrekkelijk forse" loonsverhoging, èen zeker gevaar inhoudt van het ont staan van conjuncturele en wellicht ook van structurele ontsporingen. Naar de mening van de S.E.R. dient de bereidheid aanwezig te zijn om. indien blijkt dat men met de loons verhoging te ver is gegaan, maatre gelen te nemen die tot redressering van de ontstane ongewenste situatie leiden. Op een in Mareanti gehouden vergade ring van de afdeling Amsterdam van de Algemene Bond van Ambtenaren heb ben de 650 aanwezige leden met over wegende meerderheid een motie aange nomen waarin de eis wordt gesteld de salarissen van het overheidspersoneel met 25 procent te verhogen. De Franse regering is tegemoet geko men aan de eisen van de werknemers in staatsdienst, die gisteren een staking van 24 uur hielden uit protest tegen de achterstand van de staatslonen ten op zichte van die in de particuliere indus trie. Terwijl een groot deel van het land ver stoken was van gas en elektriciteit, veel fabrieken door stroomgebrek niet kon den werken, scholen en verscheidene overheidskantoren gesloten waren, be sloot de regering tijdens een vergade ring onder leiding van president de Gaulle de staatslonen op te trekken met vier procent in plaats van met de drie procent die zij eerder had aangeboden. Het is nog niet bekend, of de vier pro cent voor de vakbonden die de staking uitriepen voldoende is. De staking in de gas- en elektriciteits industrie, die duurde van acht uur in de morgen tot vijf uur in de middag, was nagenoeg algemeen. Metro en forensen treinen vielen uit en op nationale lijnen reden weer stoomlocomotieven. In de avond was alles snel weer normaal. Naar het oordeel van de raad is het rea listisch ervan uit te gaan dat een be langrijke verhoging van het effectieve loonpeil die de trendmatige stijging van de arbeidsproduktiviteit overtreft, in een aantal bedrijfstakken prijsaanpas singen onvermijdelijk zal maken, een zekere mate van versoepeling van het prijsbeleid lijkt de S.E.R., onder deze omstandigheden, aangewezen. „Evenals op het gebied van de lonen zal ook op het gebied van de prijzen een aansluiten aan de realiteit van de economische ver houdingen moeten worden aanvaard", aldus de S.E.R. Over de ernstige overspanning op de ar beidsmarkt zegt de raad o.m., dat een van de oorzaken gelegen kan zijn in het feit dat ook thans nog een onvoldoende aanpassing van de Nederlandse prijs- en kostenontwikkeling aan die in het bui tenland bestaat. Een verdere aanpassing wortd noodzakelijk genoemd. ..Hierin kan een economische rechtvaardiging worden gevonden voor het in 1964 toe laten van een loonkostenstijging die uit gaat boven die welke in de macro-econo mische ramingen is verondersteld". Een dergelijke aanpassing zal dan kunnen bijdragen, aldus de S.E.R. tot een ver mindering van de zuigkracht van de bui tenlandse vraag en langs die weg tot een ontspanning van de arbeidsmarkt. In het rapport wordt betreurd, dat de Stichting van den Arbeid, vooruitlopend op het uit te brengen halfjaarlijkse eco nomische rapport, besprekingen is be gonnen over het te voeren sociaal-econo mische beleid. Wel heeft de raad begrip voor deze handelswijze. Een ernstige gasontploffing heeft gis termorgen vele bewoners van Aalten uit hun slaap gewekt, een man ernstig ge wond, een woning gedeeltelijk vernield, evenals vele ruiten. De heer G. Westerveld wilde gistermor gen in zijn woning aan de Parallelweg theezetten voor zijn gezin, dat nog sliep. Toen hij een lucifer aanstak volgde een daverende knal, werden de muren van de keuken weggeblazen, stortte het dak in en belandde de heer Westerveld ern stig gewond op straat. Door de explosie vatten zijn kleren vlam. Hij liep zware brandwonden op. Zijn schoonmoeder, mevrouw Hoftijzer, die in de andere helft van de dubbele woning woont, werd in haar bed getroffen door rond vliegende delen van het dak en werd licht gewond. De heer Westerveld is ter verpleging in een ziekenhuis in Win terswijk opgenomen. Het Amerikaanse konvooi bij Ber lijn is gisteren na 41 uur opont houd, door de Russen doorgelaten, zoals we reeds gisteren in een deel van onze oplaag hebben vermeld. „We zouden nooit hebben toegege ven en zij zouden over onze lijken hebben moeten gaan". Dit ver klaarde de Russische eerste-minis- ter, Kroesjtsjew, gisteren over de ze zaak tegenover Amerikaanse za kenlieden, die een bezoek aan Mos- tou brengen. Volgens Kroesjtsjew werd het incident afgesloten toen de Amerikanen aan de Russische eis toegaven en uit hun voer tuigen stapten om de telling mogelijk te maken. Hij vroeg zich af waarom het nodig was de controleprocedure die al vele jaren bestond te wijzigen. Daarom hielden wij de konvooien vast tot zij toe gaven, aldus de Russische leider. „De uwen veroorzaakten de wrijving. Wij willen een dergelijke wrijving niet. Onze wens is goede en vriendschappelijke be- liiiiiiiiiimiiiiiuuiiniiiiimiiiiiiiiiiNiiiiiiiuimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu I Op de foto passeert de laatste wa- I gen van het Amerikaanse konvooi i liet controlepunt Dreilinden in Ber- I lijn. Op de achtergrond de vlaggen 1 van de geallieerden aan ie sector- 5 grens. trekkingen te voeren en de economische banden te ontwikkelen", zo zei hij. Volgens de Russische regeringsleider zal het tegenhouden van militaire transporten bij de controleposten worden voortgezet zolang de normale gang van zaken niet wordt gevolgd. Gezaghebbende kringen in Washington hebben de Kroesjtsjew, vooi bij Mariënborn was doorgelaten nadat men aan de Russische eis tct uit stappen had toegegeven, tegengespro ken. Men verklaarde onomwonden dat de Verenigde Staten geen concessies hebben gedaan met betrekking tot de voorschriften voor militaire transporten op de autowegen naar West-Berlijn. 99k 99 HlllllllllllllllllllllllllllilllllllllIilllliUllllIlillIlllllllllllUlllllllllllllliUUIl ...wordt in Rusland de verjaar- dag van de Russische revolutie I van 1917 gevierd. UKlIlltliMlllllllllllllllllllllllIllillllliiiilfUUIIilHIIIIllllllUllllllllllilllillll VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR BOUWBEDRIJF De voorzitter van de „Stichting Raad van Bestuur van het Bouwbedrijf", de heer J. P. A. Nelissen, heeft gepleit voor Nederlandse bouwvakionen, die uitstij gen boven het Europees niveau en voor uitbreiding van het aantal vakantieda-j gen in de bouwsector, bij voorkeur op te nemen in de winter. Prijsstijgingen in de bouwsector achtte hij in de nabije ':oekomst onvermijdelijk, aanwending van nieuwe en moderne bouwmethoden om economische redenen noodzakelijk. De heer Nelissen hield dit pleidooi bij de opening van de tweede internationale vakbeurs „Modern bouwen" gistermid dag in Valkenburg. De heer Nelissen bepleitte tot slot een betere voorlichting omtrent de modern ste bouwmethoden. „Op dit gebied is Nederland beslist achter gebleven. Het traditionele bouwen heeft in ons land steeds op een hoog peil gestaan, het is thans echter nodig door middel van research steeds nieuwere en snellere bouwsystemen te ontwikkelen en deze toe te passen" (Van onze parlementaire redacteur) De concentratie van de giftige gas sen die dinsdag vrij kwamen bij de brand in de fabriek van kunstmest stoffen in Vlaardingen was aan vankelijk zo groot, dat bij een an dere windrichting ernstig gevaar voor de omwonenden zou hebben bestaan, zo heeft de minister van sociale zaken en volksgezondheid dr. Veldkamp gisteren in de Twee de Kamer geantwoord op monde linge vragen van het antirevolu tionaire lid de heer Elfferieh. Vooral kinderen, bejaarden en mensen lijdende aan ziekten van de ademshalingsorganen werden bedreigd. Dergelijke hachelijke situaties zijn niet altijd te voorkomen, zelfs niet als men De staatssecretaris van financiën dr. over een perfect systeem van maatrege- Van den Berge heeft gisteren tijdens de len ter voorkoming van zulke rampen algemene financiële beschouwingen in i kan beschikken. En zo bijzonder perfect de Tweede Kamer meegedeeld, dat hij is het systeem niet, moest de minister (Van onze parlementaire redacteur) regelen genomen worden tegen de verspreiding van radioactieve stoffen. Bovendien geeft de wet op de lucht verontreiniging de overheid middelen in handen om zoveel mogelijk geva ren voor de bevolking te voorkomen. Dat alles kan echter niet verhinderen, dat hachelijke situaties ontstaan als dinsdag in Vlaardingen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zodra men die heeft opgespoord zal worden nage gaan, of misschien bepalingen van de hinderwet niet nauwkeurig zijn nage leefd. Er wordt een organisatie voorbe reid van de volksgezondheidsdienst, die bij rampen als de onderhavige kan op treden, aldus de minister. Hij zegde toe, dat hij de verwezenlijking ervan zou be vorderen. Bovendien zal hij nagaan, of de noodzakelijke wettelijke voorzienin gen kunnen worden uitgebreid. De minister van landbouw en visserij mr. Biesheuvel was nog niet in staat om al mee te delen of ernstige schade aan de gewassen is aangericht. Er wordt een onderzoek naar ingesteld. Voor het vee in de weidestreek in de nabijheid van de ramp behoeft geen bezorgdheid te be staan. Er is tijdig overleg gepleegd over de evacuatie van het vee, maar men be hoefde er niet toe over te gaan. Men gaat op het ogenblik ook na in hoeverre het weidegras geleden heeft. Wat doen we er aan Het is een vraag, die iedere Nederlander zich weer behoort te stellen na kennisneming van net afschuwelijke ongeval deze week in Borger, waarbij acht scholieren werden gedood. Wat doen we aan de toenemende verkeersonveiligheid, deze gesel van onze dagen Onlangs heeft de inmiddels afgetreden voorzitter van het Verbond voor Veilig Verkeer, dr. G. van der Wal, er op gewezen dat Nederland in 1962 droeve records heeft gebroken: meer dan 200.000 verkeersongevallen, méér dan 2000 verkeersdoden en méér dan 30.000 ernstig gewonden. Maar het trieste is, dat we eigenlijk over deze cij fers heenleven: we realiseren ons onvol doende welk een verdriet, pijn en zorg deze cijfers in feite betekenen. Ook daar over zei de heer Van der Wal enkele behartenswaardige dingen. Niet het aantal verkeersongevallen, alswel de meer of mindere graad van betrokken heid bij het verkeersleed vermag ons te imponeren. „Het moge banaal klinken, maar het is de harde realiteit dat de be nauwdheid van de verkeersramp ons duidelijker wordt wanneer wij een vriend of familielid als verkeersslachtoffer be treuren, dan wanneer wij in de maan dagkrant lezen dat een mooi zomerweek end aan twintig weggebruikers het le ven heeft gekost", aldus dr. Van der Wal. En zo is het inderdaad. Bij het kennisnemen van het geval-Borger voe len we even die klemmende benauwdheid van de verkeersramp. En dan juist vraagt men zich af: kan dit zo door gaan We willen op deze plaats dr. Van der Wal nog weer citeren, want in zijn rede gaf hij een uitstekende bena dering van dit probleem. Er is hier geen sprake van ongeïnteresseerdheid of kwaüe trouw bij de weggebruiker, zo stelde hij vast, het blijkt namelijk, dat de verkeersonveiligheid van alle heden daagse problemen percentsgewijs de grootste belangstelling van de bevolking geniet. Maar men komt er niet alleen met interesse: zij moet resulteren in een bereidheid zich in spanning en desnoods offers te getroosten om een grotere veilig heid op de weg te krijgen. De meeste weggebruikers willen heus wel „goed", maar ze weten alleen niet hoe- Dat komt mede omdat over het ongeval als ver schijnsel te weinig bekend is om een ant woord ie kunnen geven op de vraag hoe men het verkeersongeluk kan beperken of voorkomen. Hier is namelijk nodig een uitbreiding van het ongevalsonder- zoek, zo stelde dr. Van der Wal: In een dergelijk onderzoek worden alle facto ren onderzocht en wetenschappelijk be keken, teneinde het beeld van het onge val te completeren, niet alleen verkeers technisch, maar ook van psychologisch standpunt uit. Wie was de veroorzaker van het ongeval Wat deed hij en wat dacht hij Wat deerde hem Ziehier enkele vragen, waarvan het antwoord mede een inzicht kan verschaffen in het waarom van het ongeluk én van de ver keersonveiligheid in het algemeen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs in een studie over deze aange legenheid eveneens gepleit voor een uit gebreide analyse van het verkeersonge val, teneinde de factoren naar voren te kunnen brengen, die er de werkelijke oorzaak van vormen. In Oostenrijk is daarmee enige jaren geleden een begin gemaakt en men heeft er daar niet te gen opgezien om daartoe voor de politie een uitgebreid en gedetailleerd formulier in gebruik te nemen. Er zijn niet minder dan vierendertig aanstreepvragen over de aard van de fatale verkeersmanoeu- vre opgenomen en daarnaast een groot aantal, die de betrokkenen zelf betreffen. In Nederland hangt het voor een groot deel van de activiteit en het inzicht van de verbalisant af wat hij wel en niet wil opgeven onder de twee vragen, die „bijzonderheden over de overleden of de gewonde personen" en „duidelijke om schrijving van het ongeval" betreffen. Er zal echter ook in Nederland naar een betere kennis moeten worden gestreefd van het verkeersongeval teneinde nieu we wegen in te kunnen slaan. „Veel van wat tot dusver is gedaan, lijkt niet meer te zijn dan kwakzalverij", aldus dr. Van der Wal. beweringen van premier j binnenkort hoopt te komen met een dat het Amerikaanse kon- wetsontwerp dat enige verbetering tot stand brengt in de belastingheffing voor overwerk. Hij zal daarbij echter moeten blijven binnen het kader van de bestaan de belastingwetgeving. Heel veel beteke nis zal de verlichting dus niet hebben. Voor het achterwege laten van de weder invoering van de omzetbelasting op si garen althans voorlopig - was de staatssecretaris niet te vinden. Enkele Pmtpct kamer'eclen hadden daarvoor gepleit en 1 I Ulcol anderen hadden gevraagd om een gelei delijke wederinvoering. Als de omzetbe lasting er op 1 januari 1964 weer op komt zullen de sigaren drie a vier cent duurder worden. De drie westelijke geallieerden hebben gisteravond in Moskou geprotesteerd te gen de Russische blokkade. toegeven. De hinderwet voorziet niet in! dergelijke gebeurtenissen. Voor de oprichting en in werking houding van fabrieken als Delta- Chemie in Vlaardingen is een vergun ning nodig van het gemeentebestuur, waaraan voorwaarden kunnen wor den verbonden ter voorkoming van schade of hinder aan anderen. Zo no dig kunnen daaraan later nieuwe voorwaarden worden toegevoegd. De wet op de gevaarlijke stoffen bevat bepalingen waaraan voldaan moet worden bij het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Op grond van de kernenergiewet kunnen maat- Beide ministers zegden de Kamer toe. dat zij haar de rapporten omtrent de verschillende onderzoekingen, die thans verricht worden zullen overleggen. Op een nadere vraag deelde minister Biesheuvel mee dat het produktie- apparaat van de fabriek niet is aange tast. De produktie en de aflevering wa ren binnen vierentwintig uur weer op gang, zodat geen stagnatie in de afleve ring van kunstmest is te duchten. Op twee chemische bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone kunnen, mede door de getroffen voorzorgs- en veiligheidsmaat regelen, calamiteiten zoals zich dinsdag bij Delta-Cliemie in Vlaardingen hebben voorge daan, niet voorkomen. Dit ver- li aarden ons woordvoerders van de Compagnie Neerlandiase de l'Azote te Sluiskil en van de Zuid-Chemie te Sas van Gent, toen wij hen gisteren de vraag voorlegden of een ramp zoals die Vlaardingen heeft bedreigd, ook in de kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen zou kun nen ontstaan. „Het is erg moeilijk om een ant woord te geven op de vraag of bij ons iets dergelijks ook zou kunnen ge beuren", werd van de zijde van de Zuid-Chemie gezegd. „Wij weten he lemaal niet hoe de brand in Vlaar dingen is ontstaan. Wij weten ook niet hoe de produkten bij de concur rentie zijn opgeslagen. Uiteraard heb ben wij, toen wij van de brand hoor den, onze aandacht nog eens over de ze materie laten gaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dergelijke ri sico's bij ons niet aanwezig zijn. Om één punt te noemen: de zwavel lag in Vlaardingen opgeslagen in een ge bouw. Bij ons ligt deze stof in de open lucht. Wanneer er eventueel brand zou ontstaan in de zwavel, dan is er nog praktisch geen risico. Het vuur is makkelijk te bereiken. Boven dien ligt het kanaal vlak bij", aldus de woordvoerder van de Zuid-Chemie. Hij merkte voorts op, dat de produk ten stikstof, fosforzuur en kalie afzonderlijk worden opgeslagen. „Mocht er ooit eens iets gebeuren, dan kunnen wij er bijzonder vlug bij zijn. Het brandrisico en zeker de mo gelijkheid voor het overslaan van brand zo vrij klein". Deze waard - voerder vroeg zich af of men van de gaswolk in Vlaardingen niet een ge weldige show heeft gemaakt. Een dergelijke wolk moet al bijzonder ge concentreerd zijn wil er gevaar be staan voor de gezondheid van de mens. De brand in Vlaardingen heeft ons, nadat wij de zaak nog eens had den overwogen, geen enkele aanlei ding gegeven tot het treffen van ex tra-maatregelen", zo verklaarde men ons van de zijde van de Zuid-Chemie. Ook bij de Compagnie Neerlandaisc de l'Azote acht men de kans op een voorval als in Vlaardingen vrijwel ni hil. „W'ü hebben veel aandacht be steed aan de bedrijfsveiligheid. Wij hebben onder andere een goed uitge ruste brandweer, die zowel met schuim als met water kan blussen. De brandweer is dag en nacht be schikbaar, want de leden zijn gere- cruteerd uit de ploegendiensten. Iede re kiem van brand zou dus direct kunnen worden bedwongen", aldus de woordvoerder van de l'Azote, die ove rigens zei niet te weten hoe er een brand zou moeten ontstaan. Wij werken met nitraat sulfaat en ureum. De mogelijkheid van brand bestaat soms als je onder bepaalde voorwaarden werkt. Bij ons zijn die voorwaarden niet aanwezig. Met an dere woorden de concentratie is bij ons niet zo hoog dat er iets zou kun nen gebeuren. Ik heb staan kijken van de brand in Vlaardingen. Ik heb nog nooit gehoord van kunstmest die uit zichzelf is gaan branden Bij ons is dat in leder geval niet mogelijk, omdat wij maar één produkt hebben. Wanneer je twee verschillende stof fen bij elkaar voegt, is er altijd kans op een reactie. Maar bij ons liggen nitraat, sulfaat en ureum in aparte opslagruimtes. In dit geval is er dus geen mogelijkheid voor een reactie aanwezig", zo deelde men ons mede. „Juist in de jaren na de oorlog is er een tendens geweest om de veiligheid heel serieus te bekijken. Het blijft echter mensenwerk. Men kan iets over het hoofd zien. De stoffen waarmee wij echter wer ken zijn praktisch ongevaarlijk. Al leen bij het sulfaat zou er hoogstens wat ammoniakdamp kunnen ont staan, dat echter niet gevaarlijk voor de gezondheid is. Het zijn meer de chloordampen, die gevaar kunnen op leveren, en met chloorstoffen werken wij niet" aldus de woordvoerder van de l'Azote. De brand in Vlaardingen vestigt voorts nog eens de aandacht op het gevaar voor luchtverontreiniging. Van de zijde van de Inspectie van de (Zie slot pag. 2 kol. 2) De rede van de Veilig-Verkeervoorzit- ter was een ernstig betoog: in feite werd er in gezegd, dat wij falen in de bestrijding van een gesel van onze tijd. Waarom falen wij Omdat wij zelfs nog niet aan een scherpe diagnose toe zijn. Wij kennen wel de bittere en rampzalige uitwerking tweeduizend verkeersdo den per jaar maar het hoe en het waarom is ons nog niet in alle opzichten duidelijk. Vandaér dat er nieuwe wegen moeten worden ingeslagen. Het opvallen de echter in deze tijd is, dat op allerlei manieren de snelheid wordt opgevoerd, men kan in luttele uren een oceaan over vliegen. voorzien van alle comfort, maar dat tegelijkertijd de voorbereidingen van allerlei beleidsmaatregelen steeds lang zamer gaan. Soms duurt het jaren en jaren voordat een beslissing wordt ge nomen, óók op het gebied van de ver keersveiligheid. Maar helaas, de cijfers en de aard van de ongevallen men denke slechts aan Borger dwingen tot haast en fit een forse aanpak. Toen de ramp in 11*3 ruim tweeduizend doden tot gevolg had, was het antwoord een Deltaplan. De uitdaging van de verkeers onveiligheid dwingt tot eenzelfde priori teit: deze gesel móet bestreden worden. En daarom behoren zoals dr. Van der Wal onlangs met grote nadruk heeft op gemerkt de bakens te worden verzet. Er is wetenschappelijk onderzoek nodig, research die niet goedkoop zal zijn. Maar het geld daarvoor móet er komen. Negenendertig landen, waaronder Oos- tenrijk, Ierland, Zweden en Zuid-SIavië, hebben in de algemene vergadering der Verenigde Naties een ontwerp-resolutie ingediend waarin zij de aehttienlanden- ontwapeningscommissie in Genève ver zoeken haar werk energiek en vastbe- i sloten te hervatten. De landen, voorna melijk bestaande uit kleine, niet-verbon- den staten, drongen erop aan voorrang te verlenen aan plannen die snel verwe zenlijkt zouden kunnen worden. De achttienlandencommissie, die in maart 1962 door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen, is in augustus op reces gegaan in afwachting van nieuwe richtlijnen van de algemene ver gadering. De ontwerp-resolutie zal wor den behandeld door de politieke com missie van de algemene vergadering, die thans met ontwapeningsvraagstukken bezig is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1