STAKEN RUIMTERACE Reactie Amerika: „we gaan gewoon door" Nog 3 man leven-maar water Dochter van Japanse keizer bijna ontvoerd Twee maal 5 procent aximum opgeleverd van wat mogelijk was" Ruilverkavelingsplan Noord-Beveland: enige oplossing wateroverlast VERRASSENDE VERKLARING VAN KROESJTSJEW Wij gunnen Amerika de eer als eerste de maan te hereiken Strijd, tegen de klok in Peine Rusk vraagt om grotere bijdrage N.A.V.O Janden Misdadiger werd bang en lichtte een dagblad in Aanbod werkgevers: GEEN BETERE WEG? - DAN NIET NAAR SCHOOL MARGARINE CENT DUURDER AFRIKAANSE TOP IN MALI Komende winter voorlichting aan belanghebbenden AUTO TE WATER - TWEE DODEN Grafische bond niet eens met actiecomité WEER AARDVERSCHUIVING BIJ VAIONTDAM WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Moskou-Peking Berlijn OPSCHUDDING IN TOKIO Makelaar Auto al klaar MACMILLAN THUIS Mr. Luns over W.E.U.-conferentie VOLCENDE VERGADERING IAL IN LONDEN ZIJN Lang onzekerheid SNEEUW IN ITALIË Optimisme Systeem afwatering te klein en verouderd Pleidooi 206e jaargang - no. 253 CIALE ZEEUWSE COURANT Maandag 28 oktober 1963 Directie: F. van de. Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 67 cent per week, 8,70 per kw.franco per post 8,95 p. kw. Losse nummers lo ct. Bureaus. V lis si S Walstraat 58-60. tel 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643): Middelburg: Markt 51 tel 3841 (b.g g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853. adv. 5213); Oostburg: tel. 239o; Te™euzen: Arsenaalstraa^^ 2911: Zierikzee; red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50 Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. f 1.50). .Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro döyjuu jvncaeiour.,. ff Premier Kroesjtsjew heeft verklaard, dat de Sowjet-Unie zich terugtrekt uit de race met de Verenigde Staten om het eerst een man op de maan te brengen. Hij zei tegenover journalisten: „Op het ogenblik hebben wij geen plannen voor vluchten van kosmonauten naar de maan". „Ik heb een rapport gelezen", zo verklaarde Kroesjtsjew, „dat de Amerikanen tegen 1970 een man op de maan willen brengen. Welnu laten wij hun daarbij veel succes toewensen. Wij zullen zien hoe zij naar dit hemellichaam zullen vliegen en hoe zij daar zullen landen, of beter gezegd „manen". En wat het belangrijkste is, hoe zij weer zullen opstijgen en terugkeren". De Russische leider vervolgde met te zeggen dat de Sowjet-Unie re kening zal houden met de onder vinding die de Amerikanen op doen. „Wij wensen niet mee te Bij de pogingen om ingesloten mijnwerkers uit de ondergelopen ijzermijn bij Peine te redden, slaagde men er gisteravond om 7.18 uur in contact te maken mei drie mannen. Emil Pohlai, 43, een van de inge sloten mannen, zei door een neer gelaten microfoon tot zijn vrouw Annie: „Maak je niet ongerust, meisje, we maken het best. Groei de kinderen voor mij". Een andere mijnwerker zei tot de plv. bedrijfsleider van de mijn Peter Ferling, dat men voort moest maken. „Het water stijgt" zei hij. De capsule met daarin de micro foon, twee zaklampen en hete thee liet men zakken kort nadat de op een vrachtauto geplaatste drilboor de mannen te 17.12 urn had bereikt. De eerste bevestiging dat er be neden nog leven was, kwam door een serie klopsignalen. Herhaal delijk klopten de redders vier maal. Zo werd ook steeds geant woord en dit wekte de hoop dat er vier levenden waren. Maar toen te 19.18 uur de microfoon begon te werken, vertelde Pohlai, dat er maar twee makkers bij hem wa ren. Het eerste dat de ingeslote- nen te horen kregen was „we ha len jullie er uit". Toen kwam een dokter aan bod. Hij vroeg: „Hoe gaat het? Heeft er iemand van jullie pijn?" „Neen", kwam het van beneden. Later deelden de mijnwerkers mee dat het water niet verder stijgt. Zij bevinden zich in een gang van honderd meter lengte, drie meter hoog en breed. Er zou volgens vaklieden in de gang een overdruk van ongeveer 2,4 atmos feer heersen. Foto: vrouwen staan bi] de mijn ingang angstig af te wachten, ter wijl een reddingsploeg de zuur stofapparaten in orde brengt. doen in een strijd om mensen naar de maan te sturen zonder een voor afgaande uitvoerige voorbereiding. Het is duidelijk dat een dergelijke competitie geen voordelen biedt. In tegendeel, er zou slechts kwaad uit voortkomen omdat het zou lei den tot een vernietiging van men sen", aldus Kroesjtsjew. Volgens het Amerikaanse nationale bu reau voor de lucht- en ruimtevaart (N.A.S.A.), zullen de V.S. hun program ma voor een landing op de maand tegen het jaar 1970 voortzetten ondanks de onthulling van premier Kroesjtsjew. „Wij vinden het zeer nuttig een gezag hebbende verklaring van de Russen te horen", zei een woordvoerder van de N.A.S.A., „maar wij zullen ons eigen program ten uitvoer brengen overeen komstig onze eigen behoeften. Wij hebben herhaaldelijk gezegd dat de maan de moeite waard is om te onder zoeken". De Russische premier drong aan op het beëindigen van de polemiek tus sen de communistische partijen in het belang 'van een versterking van de eenheid van alle socialistische sta ten. Indien er verschillen bestaan in het be grijpen en interpreteren van de verschil lende stellingen, laat de tijd dan uitma ken welk punt het meest correct is", al dus de Russische leider. Kroesjtsjew verklaarde ook dat de Sow jet-Unie geen Amerikaans graan zou kopen als de Verenigde Staten „discri minerende voorwaarden" zouden stellen. De discriminerende voorwaarden slaan volgens waarnemers blijkbaar op het geharrewar over de vrachtprijzen voor het vervoer van graan met Amerikaanse schepen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dean Rusk, heeft gis teren in Frankfort verklaard dat de Westeuropese landen uiteindelijk de Amerikaanse defensie-inspanning in Europa moeten evenaren daar Rusland anders zou denken dat het westen niet zal vechten. De Verenigde Staten komen hun ver plichtingen tegenover de Noordatlanti- sche Verdragorganisatie na", zei Rusk, „maar de anderen zijn al jaren ten ach ter. „Het is een bron van trots dat de Ver enigde Staten hun doelstellingen over het algemeen hebben bereikt, maar een bron van teleurstelling dat bepaalde an dere landen in het bondgenootschap dat niet hebben gedaan. Rusk zei een en ander tijdens een rede ter gelegenheid van de onthulling van een gedenkteken van wijlen generaal George C. Marshall, in de Paulskirche te Frankfort. In regeringskringen in Bonn heeft men met „grote voldoening" kennis genomen van de rede van Rusk. AWAMAMMMMMUMWWMAMWWIMMMM hl Frankfort is zondagochtend het Marshallgedenkteken onthuld. Op de foto verlaten (v.l.n.r.) de Duitse minister van defensie Von Hossel en mevr. Marshall gearmd met bondskanselier Erhard de Paulskerk. Andere opmerkingen van Kroesj tsjew betroffen de sluiting van een Duits vredesverdrag en de „nor malisering van de situatie in West- Berlijn". De Russische leider zei dat het Kremlin nog steeds aan deze punten vasthoudt, hoewel hij voor een regeling van de Berlijnse kwestie geen bepaalde datum noemde. De Japanse politie is een grootscheeps onderzoek begonnen naar een samen zwering om de jongste dochter van keizer Hirohito te ontvoeren voor een losgeld van 50 miljoen yen. Het plan werd zaterdagavond verijdeld toen één van de drie ex-veroordeel den, die het ten uitvoer zouden bren gen, door de knieën ging wegens de positie van de te ontvoeren persoon en de autoriteiten via een in Tokio verschijnend blad inlichtte. Het drietal werd gearresteerd en ver hoord waarna de politie huiszoeking verrichtte in de woning en het kan toor van degene die het plan zou hebben beraamd om mevrouw Ta- kako Sjimazoe, de vijfde dochter van de keizer, te ontvoeren. Mevrouw Sjimazoe die in maart 1960 in het huwelijk trad met een lid van de voormalige adel, heeft intussen te genover verslaggevers verklaard, dat zij „eerder onaangenaam getroffen was, dan bevreesd of verrast". Volgens de politie werd het plan onge veer drie weken geleden beraamd door Itsjiro Kambajasji, een in Tokio gevestigde makelaar in onroerende goederen die in financiële moeilijk heden zou verkeren. Kambajashi, aldus de politie, zou con tact hebben opgenomen met Isamoe Isjikawa, een 25-jarige ex-veroor deelde, die Asahiko Ooesami, een 28-jarige ex-veroordeelde die hij in de gevangenis had leren kennen vervol gens in de arm nam. Het was Oesami die door de knieën ging en een krant inlichtte. Volgens de politie had Oesami verteld dat de drie mannen van plan waren geweest in de woning van het echt paar Sjimazoe in te breken, mevrouw Sjimazoe vast te binden en in een auto van Kambajasji weg te voeren. Kambajasji zou zich vermomd heb ben als een opnemer van de elektri citeitsmeter om de situatie in huis op te nemen. Mevrouw Sjimazoe, de voormalige prin ses Soega, werd onmiddellijk van de ontdekking van het komplot op de hoogte gesteld. Politiemannen in bur ger hebben intussen de bewaking van het huis van Sjimazoe die op een bank werkt, op zich genomen. Het echtpaar heeft een zoon van ander half jaar, Josjihisa. Kambajasji en Isjikawa werden zater dagavond gearresteerd toen zij met een auto voor de woning voorreden. In de wagen werden drie grote mes sen, touw en ijzerdraad aangetrof fen. 9 In Parijs is in de Seine bij de brug naar de Place de la Concorde een drijvende autoparkeerplaats geopend. De eigenaars van een daar drijvend zwembad hebben het ge heel voor de winter overdekt om het bruik baar te maken voor het nieuwe doel. /wwvtMVWWWvwwwwwwvw^-n/wwvww (Van onze Haagse redactie) De centrale werkgeversorganisa ties hebben thans een loonsverho ging van 10 procent aangeboden, waarvan vijf procent op 1 januari 1964 zal ingaan en vijf procent bij afloop van de c.a.o.'s, maar uiter lijk op 1 april a.s. In deze tien procent is een vakantie verlenging van 2 dagen begrepen. Wordt tot verlenging van vakantie overgegaan, dan kost dit de werknemers 0,8 procent minder loonsverhoging. Dit is een van de voorstellen die de werkgevers hebben gedaan tijdens een in het geheim gehou den bespreking tussen de voorzitters van de centrale organisaties van werk gevers en werknemers op „De Baak" in Noordwijk. De werkgevers blijven bij hun afwijzing van de uitkering ineens over 1963. Wel gaan zij akkoord met een minimumloon van 100 gulden per week, behalve voor vrouwelijke werknemers en zij stemden ook in met een loondifferentiatie per on derneming, een loonsverhoging dus bo ven het met tien procent verhoogde c.a. o.-loon. Verder zullen de werkgevers voorlopig niet aandringen op huurver hoging. De besturen van de drie vakcentrales zullen zich vandaag over deze voorstel len beraden, waarna zij hun standpunt in de morgen te houden vergadering van de Stichting van den Arbeid aan de werkgevers zullen mededelen. Oud-premier Macmillan, die in de eerste dagen van oktober in een ziekenhuis werd opgenomen voor het ondergaan van een prostaatoperatie, en op 18 okto ber aftrad als minister-president, is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. (Van onze Haagse redactie) De tweedaagse ministersconferen tie van de Westeuropese Unie is zaterdag geëindigd in een duide lijke optimistische sfeer. „De be sprekingen hebben het maximum opgeleverd van wat mogelijk was", zo luidde na afloop het commen taar van minister Luns. Hij sprak er zijn voldoening over uit, dat. alle zeven ministers het er over eens zijn dat de nauwst mogelijke contact tussen Engeland en de E.E.G.-landen moet worden onderhouden. De Europese commissie, die o.l.v. prof. Hallstein za terdag een gedetailleerde uiteenzetting gaf over E.E.G.-vraagstukken, zal in de toekomst periodiek overleg gaan voeren met de Engelse vertegenwoordiging in Brussel. Eind januari zal in Londen de volgende W.E.U.-bijeenkomst worden gehouden Tijdens de besprekingen is men het er over eens geworden, dat de E.E.G.-lan den en Engeland zo veel mogelijk één lijn zullen trekken bij de komende ta riefonderhandelingen met de V.S. in Genève. In de bergen bij Foligno, 150 kilo meter te noordoosten van Rome, is zondag de eerste sneeuw van dit najaar gevallen. Tot aan de middagvergadering van za terdag hebben de delegaties in het onze kere verkeerd over de Franse gezindheid, zo kon men in conferentiekringen beluis teren. Dat Frankrijk zich voorstander zou tonen van een nauw samenwerken met Engeland en de E.V.A.-landen in Genève lag in de lijn der verwachtingen. Maar aangezien de reacties van minister Couve de Murville op de overige punten zeer summier waren, bleef de vrees be staan dat Frankrijk een uitspraak over controversiële kwesties uit de weg zou gaan. Tegen het einde van de conferentie werd deze vrees definitief weggenomen, om dat de Franse minister toen de gehele agenda aan een beschouwing onder wierp. „Deze verklaring was zo posi tief", aldus een Nederlands delegatielid, „dat alle deelnemers in een blijmoedige stemming de bijeenkomst verlieten". In alle delegaties kon men zaterdag een optimistische toon beluisteren. Bijzonder hoopgevend noemde minis ter Luns de positieve houding van de Franse minister Couve de Murville. Ook de uiteenzettingen van minister Butler wekten hoge verwachtingen. De Engelsen hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat zij vastbesloten zijn in politiek en economisch opzicht, op Europa gericht te blijven. Enge land blijft streven naar toetreding tot de Euromarkt. „Wij zullen alles doen", aldus het standpunt van mi nister Butler, „om de afstand tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk teN verkleinen". Zaterdagavond is tijdens de zeer dichte mist een personenauto, afkomstig uit Vught, bij de rotonde te Deil (Betuwe) in het water gereden. Pas gistermiddag om twee uur vond men de verongelukte auto met de stof felijke overschotten van de twee inzit tenden, de 69-jarige heer H. W. Inklaar en zijn 34-jarige dochter, beiden uit Vught. Zij kwamen van een voorstel ling in Amsterdam en waren op weg naar huis. ■/W%AA/VWVWVWV\n/VVV\/\/VV\/V\»VWW\/WVWVVVVtA/%Aft/VVVWVVVW\/V»/%/V\/VVWVV»/\/WWlAn#l#WVVV\#WVVWWVWVWA/VVWWWWWWVWVWW\/WWWVW\AA#WW\A/WWWW\ AMSTERDAMSE OUDERS STELLEN ULTIMATUM AAN B. EN W. Een kleine 200 leerplichtige kinderen van 140 gezinnen die aan de Osdorperweg in Amsterdam wonen, zul len vandaag en morgen niet naar school gaan, uit protest tegen de slechte kwaliteit van het weggedeelte van de Osdorperweg tussen de Ookmeerweg en Halfweg. De meeste kinderen moeten iedere dag over dit 4 km-lange weggedeelte naar school en dat achten de ouders niet langer verantwoord omdat de weg gevaarlijk is, zo is namens een actiecomité medegedeeld door een van de bewoners, de vertegenwoordiger A. Veld. Ongeveer 65 ouders hebben op een vergadering tot deze protestactie besloten omdat vele pogingen bij de overheid om de weg te laten verbeteren, geen resultaat hebben opgeleverd. De bewoners hebben zich in een brief tot b. en w. van Amsterdam gewend met het verzoek een einde te maken aan het vele doorgaande verkeer dat over de Osdorperweg wordt geleid, om verkeersborden te plaatsen, om een snelheidsbeperking in te voeren en om de vele gaten in de weg te laten vullen. Voorts vragen de bewoners b. en w. het houden van autorally's op deze weg te verbieden, de aanleg van een voetpad en om bestrijding van de gladheid in de winter. Als niet binnen veertien dagen de schriftelijke toezegging komt dat de situatie zal worden verbeterd, zullen we de kinderen permanent thuis houden, zo besluit de brief aan b. en w. van Amsterdam. Met ingang van vandaag wordt de con sumentenprijs van margarine met één cent per pakje van 250 gram verhoogd. Aanleiding tot deze prijsverhoging zijn de gestegen grondstoffenprijzen voor margarine, aldus deelt de bond van Ne derlandse margarinefabrikanten mede. De bondsraad van de Algemene Neder landse Grafische Bond (N.V.V.) heeft op zijn zaterdag in Amsterdam gehou den vergadering een motie aangenomen over wat genoemd wordt het zg. actie comité voor de grafische bedrijven. De raad stelt vast, dat het actiecomité buiten het organisatorische verband van de drie grafische werknemersbonden zijn actie heeft voorbereid en uitge voerd. Als zijn oordeel spreekt de bondsraad uit, dat de leden van het actiecomité handelen in strijd met de belangen van de bond en zijn leden. Het comité be staat, aldus de motie, voor een deel uit ongeorganiseerden en voor een an der deel uit leden van de twee confes sionele grafische organisaties en leden van de A.N.G.B. De bondsraad nam een motie aan in zake de loonpolitieke situatie waarin de raad zijn diepe afkeuring uitspreekt over de „onwelwillende houding der werkgevers t.a.v. de verlangens der vak- centralen". Hij verklaart zich met klem tegen even tuele maatregelen der regering, welk het effect van inwilliging van de ver langens der vakcentralen zullen te niet doen. Er mogen dan plannen worden gesmeed voor een Afrikaanse topconferentie over de moeilijkheden tussen Algerije en Ma rokko, maar het nieuws dat die confe rentie nu definitief is en deze week in de hoofdstad van Mali, Bamako, zal worden gehouden heeft niet het staken van het vuren in het grensgebied tussen de twee genoemde landen ten gevolge gehad. De Algerijnse president, Ben Bella ver trekt vandaag naar Mabako, is uit be voegde bron vernomen. Aan de confe rentie zal ook worden deelgenomen door koning Hasan II van Marokko, keizer Haile Selassie van Ethiopië en de pre sident van Mali, Modibo Keita. Zaterdag heeft op de berg „Toe" in Italië een nieuwe aardverschuiving plaatsgehad die zich boven op de aard- massa stortte die de ramp bij de Vaiontdam veroorzaakte waarbij meer dan 2200 mensen het leven verloren. Geschat wordt dat de aardverschuiving van zaterdag omstreeks 50.000 kubieke meter aarde en stenen omvatte. Er werd geen verdere schade veroorzaakt. DE OOGST is bijna binnen op Noord-Beveland. De droge weken van de maand oktober hebben de landbouwers geen verdere water overlast meer bezorgd. Straks komt de winter over de akkers. Maar de grondgebruikers zullen de zomer-1963 niet licht vergeten. Hoe bijvoorbeeld in de Wissenker- kepolder de produkten op het veld vele centimeters in het water ston den, hoe de boeren zich op de trek kers over blank staande percelen ploegden om nog te redden wat er te redden viel van de aardappel oogst. Er is toen een request naar de Delta dienst gegaan, maar het antwoord uit „Den Haag" stuurde het verontruste Noord-Beveland in een andere richting: het plan tot ruilverkaveling moet de op lossing brengen! Hoever staat het daar op het ogenblik mee? De voorbereiding van het ruilverkave lingsplan voor Noord-Beveland is in de eindfase gekomen. In de loop van no vember zal het afgerond en voorzien van een volledig uitgewerkt rapport naar de Centrale Cultuur Technische Commissie worden gezonden. In januari van het volgend jaar wordt hierop de goedkeu ring verwacht. Medio 1964 kan er dan over het plan worden gestemd. Het ligt in de bedoeling van de Cultuur Techni sche Dienst om de komende winter op Noord-Beveland grondige voorlichting te brengen. Met volledige opening van za ken. Niet in massale vergaderingen, waar een zekere moed nodig is om het woord te nemen. Nee, in kleine groepjes van bij het plan betrokken landbouwers. Waar iedereen zich vrij kan uiten en vragen kan stellen. Want voorlichting is bij een ruilverkavelingsplan een be langrijk onderdeel. Zij moet gedegen en alomvattend zijn. De belanghebbenden moeten alles te weten kunnen komen over de inhoud van het plan, de proce dure, de importantie voor de ontwate ring en niet te vergeten, de kosten. Er is in het verleden wel voorlichting over het ruilverkavelingsplan voor Noord-Beveland geweest, maar die was eigenlijk nooit compleet. Dat werkt af en toe wel eens averechts. Er duiken dan soms vreemde geruchten over aller lei facetten op. Die worden bovendien niet ontzenuwd. Meer dan ooit heeft de afgelopen zomer de positie van de ontwatering, de onge kende wateroverlast liever, zelf een plei dooi gehouden voor de op handen zijnde ruilverkaveling. Want die afwatering is eigenlijk het belangrijkste facet van het gehele plan. De verbeteringen, die er voor op het programma staan, zijn ge baseerd op een plan voor aanpassings- werken-met-wat-extra's uit het verleden. Een plan, dat het enkele jaren geleden bij de afsluiting van het Vperse Meer Zie slot pag. 2 kot. 6)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1