Pacht- en taxatiebureau ZLM nu met Brabanders Culturele evenementen Zierikzee op één lijst NOORD-ZEELAND AGENDA BUSCHAUFFEUR REED DOOR ROOD KNIPPERLICHT TE KRABBENDIJKE GESCHIL OVER GESCHOTSHEFFING BUITENDIJKEN VOOR GED. STATEN MARKTBERICHTEN 7 cent per uur FLESSENGAS KACHEL H. J. BAX, Overeenstemming bereikt Po g ing met C.B.T.B. is vastgelopen Haken en ogen P.Z.E.M. EN LANDBOUW EENS OVER HELFT VAN ONRENDABELE PERCELEN Streekdag in Vlissingen van evangelisch lutherse gemeenten Plattelandsvrouwen gingen op excursie Start winterwerk Leger des Heils Voorstellen voor nieuwe riolering St.-Annaland W.I.K. maakte winterprogramma op KERKNIEUWS Gereformeerde Kerken gaven ruim een miljoen gulden voor internationale hulp EXAMENS Kantongerecht Middelburg Spoorbomen en bus beschadigd Andere zaken Initiatief vier organisaties Goede spreiding over heel seizoen Beroep Thoolse ambachtsheerlijkheid Mr. A. J. v. d. Weel: „Heffing in strijd met doelstelling van de zeewering" Benoeming tot plaatsvervangend kantonrechter Vindt V 132,50 Veel warmte weinig geld tientallen guldens „DE NIEUWE BOEKHANDEL" VRIJDAG 27 SEPTEMBER 196? WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT S Tussen de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord-Bra bantse Mij. van Landbouw is thans in principe overeenstemming bereikt over de oprichting van een gemeenschappelijk grond-, pacht en taxatiebureau. De taak van dit bureau zal zijn de leden van de bei de organisaties op alle manieren te helpen bij vraagstukken op het terrein van onteigeningen, grond- verkoop en pachtzaken. Zoals men weet hebben de Z.L.M. en de Zeeuw se C.B.T.B. een klein jaar geleden gepoogd om samen een dergelijk bureau op te richten. De onderhan delingen tussen deze twee stands organisaties zijn evenwel vastgelo pen op detailkwesties. Ten slotte is toen van deze vorm van samenwer king afgezien. Met de Brabantse maatschappij deze bestrijkt met haar leden voorna melijk het westelijk gedeelte en het land van Heusden en Altena zijn de besprekingen verder gekomen. De ze week heeft het dagelijks bestuur van de Z.L.M. besloten tot oprichting over te gaan. Het is de bedoeling dat in de oktobervergadering van het da gelijks bestuur de leden van de uit voerende commissie, belast met de leiding van het bureau, zullen worden aangewezen. In november zou dan de installatie kunnen passeren, zodat met ingang van 1 januari 1964 met de werkzaamheden kan worden ge start. De uitvoerende commissie van het nieu we grond-, pacht- en taxatiebureau zal tevens fungeren als Commissie Grond en Pachtzaken van de Z.L.M. en als zo danig het bestuur van de Zeeuwse Land bouw Maatschappij adviseren. Het bu reau zal in Goes worden gevestigd. De bezetting zal waarschijnlijk uit twee krachten in vaste dienst bestaan. Er zal een vorm van samenwerking met taxa teurs uit de praktijk worden ontworpen. Zodoende zal men zich verzekerd weten van specialisten op verschillend terrein, zoals tuinbouw en fruitteelt. Eind 1961 heeft de Z.L.M. een eigen grond- en pachtbureau in het leven ge roepen. De kwestie van de landbouw grond is de laatste jaren sterk in bewe ging gekomen: wegenaanleg, industrt alisatie, recreatie en nog vele andere raakvlakken brachten voor de landbou wers vele problemen mee. Gebleken is dat in veie gevallen een gezamenlijk op treden gewenst is. Daarom heeft de Z.L.M. eerst contact ge zocht met de Zeeuwse C.B.T.B., die ook een eigen grond- en pachtbureau exploi teert. Aanvankelijk leek een goede sa menwerking mogelijk, maar op tal van detailpunten kon men niet tot elkaar komen. De samenstelling van het be stuur voor zo'n bureau, de verdeling van de functies en nog verschillende andere zaken vormden bij de besprekingen evenzovele haken en ogen. De Z.L.M. bleek daarop niet bereid nog verder te praten. Van deze zijde was evenwel een plan voor een bureau op een basis van sa- Met de directie van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij heeft een commissie uit de drie land bouworganisaties (Z.L.M., C.B.T.B. en N.C.B.) overeenstemming bereikt over de aansluiting van de onrendabele per celen in die gebieden, waar meer dan 85 van de belanghebbenden dit op de bekende voorwaarden hebben verzocht. Het gaat hier over de helft van de thans nog hangende gevallen. In de gebieden in Zeeland, waar men nog niet zover is kunnen komen zal men trachten alsnog meerderen tot een aanvraag om aansluiting op het elektri citeitsnet te bewegen. Temeer omdat het nu de laatste kans is. menwerking ontworpen en men wilde dit ook graag verwezenlijken. Zodoende kwam men op het idee deze samenwer king in Brabantse richting te zoeken. En dat is dus thans gelukt. Het bestuur van het gecombineerde grond-, pacht- en taxatiebureau zal in ieder geval uit vijf en mogelijk uit zes personen bestaan. Voor de Zeeuwse evang. lutherse ge meenten en voor die van Bergen op Zoom is zondag 29 september een streek dag in Vlissingen. Die morgen begint men om 10.15 uur met een eredienst in de kerk aan de Walstraat, waar de pas tor loci, ds. W. F. ten Rouwelaar, voor gaat en ds. J. Mostert uit Bergen op Zoom assisteert. Na de broodmaaltijd vermeldt 't programma een kort concert op het nieuwe kerkorgel door de cantor organist, de heer Ph. Feij en een lezing met dia's door het lid der synode, mej. H. M. Westerman, tevens presidente van de Ned. Luth. Vrouwenbond, over de conferentie van de Luth. Wereldfedera tie, deze zomer in Helsinki gehouden. De dag wordt besloten met een lutherse vesper. Het kerkkoor der gemeente zal medewerking verlenen, (Advertentie) Advertentie Middelburg City: Summer holiday, 8 uur. alle leeftijden: Electro: Het broeinest van Chicago, 7.30 uur, 14 jaar; Molenwa ter: Miniatuur Walcheren, 917 uur, Vlissingen Alhambra: Summer Holiday. 8 uur, alle leeftijden; Luxor: Lemmie houdt van dames. 8 uur, 14 jaar; Britan nia: „Oh, hé de lucht valt naar benee" door de toneelgroep „Theater", 8 uur. Goes Grand: Summer Holiday, 20 uur, alle leeftijden; Museum: expositie Bevelandse voorwerpen. 1012, .1417 uur. Oosterland bedrijf J. Zeijler: demonstratie landbouwwerktuigen, 13.30 uur. Bergen op Zoom Luxor: De verleidster, 8 uur, 18 laar. Temeuzen Luxor: Fortunat, 8 uur, 14 Jaar. Oostburg Ledeltheater: Gekken trekken de kaart, 8 uur, alle leeftijden. Sas van Gent Olympia: Vrouwen ver dwijnen, 8 uur, 18 jaar. Westdorpe Troutzaerte: expositie Lataster, 9—21 uur. Ruim 60 leden van de Bond van Plat telandsvrouwen, afdeling Schouwen heb ben woensdagmiddag een kijkje geno men in een specifiek „mannen" domein, de Outward Bound School te Renesse. De directeur van de school, de heer J. H. Ranft ontving de dames in Slot Moer- mond, waar de school is gevestigd. In één van de leslokalen vertelde hij het een en ander over het doel en de metho de bij de vierweekse opleiding die aan de jongens wordt gegeven. Een filmpje over deze opleiding completeerde de uit eenzetting van de heer Ranft. Onder lei ding van de onder-directeur, de heer De Jong namen de dames op het achter de school gelegen oefenterrein een kijkje bij de „stormbaan". Nadat aan de plat telandsvrouwen in de orangerie thee was geserveerd kregen zij nog een de monstratie judo te zien. Als tweede programmapunt van deze excursiemiddag bezichtigden de dames in Westenschouwen een zomerwoning, die ingericht is door de Zeeuwse wo ningcommissie. De volgende bijeenkomst van de plattelandsvrouwen is bepaald op woensdag 2 oktober a.s. Dan zullen twee stedelijke firma's een modeshow verzor gen, die 's avonds om half acht begint n de Graanbeurs te Zierikzee. Ook de leden van de andere afdelingen op Schouwen-Duiveland zijn met hun intro- ducé's voor deze modeshow uitgenodigd. ZIERIKZEE Het jeugdclubhuis „De Lichtboei" van het Leger des Heils in Zierikzee start maandag 30 september a.s. met het win terwerk. Het wordt ditmaal een bijzon der seizoen in verband met hët tien jarig bestaan van het clubhuis. F.nkele feestelijke programma's in het voorjaar van 1964 zullen dit tweede lustrum in de belangstelling plaatsen. Het cursus programma is ook nu .weer veelzijdig Het clubhuis zal elke avond geopend zijn voor jongens en meisjes, die iets om handen willen hebben. Er zijn cur sussen in houtbewerking, pitriet, bordu ren en naaien. Voor de kleuters zijn er aparte knutseluurtjes. Ook de ouders „jongeren" kunnen aan hun trekken ko men op de hobbyclub voor jonge vaders en een speciale naaicursus* voor jonge huismoeders. Bovendien is er een "grote speelzaal en enkele studeerkamers. In de kantine kunnen weer vele scho lieren tussen de middag hun maaltijd nuttigen en tegelijk een spelletje tafel tennis of biljart spelen. Een twaalftal medewerkers zullen de vaste leiding bij al dit werk assisteren. „De Lichtboei" kan per week ongeveer 1200 jongeren een aangename vrijetijdsbesteding ge ven. SINT-ANNALAND Burgemeester en wethouders van St.- Annaland zullen de gemeenteraad in de vergadering van 27 september voorstel len 214.000 te voteren voor de verbe tering en de riolering van de Hoender- weg. Het Technisch Adviesbureau der Vereniging voor Nederlandse Gemeen ten, Ingenieursbureau Dwars, Heederik Verhey N.V. te Amersfoort, heeft een bestek met begroting voor dit werk ge maakt. Het plan voorziet in de aanleg van een riolering in de Hoenderweg, reconstruc tie van de bestaande weg en aanleg van trottoirs. Tevens is men van plan de waterloop vanaf het rioolgemaal tot de hoofdwatergang van het waterschap Tholen te dempen. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zal men ook de aanslui tingen maken tussen de Hoenderweg en de Curee- en de Tuinstraat, terwijl bo vendien de bestaande riolering in de Nieuwstraat zal worden aangesloten op de nieuwe riolering in de Tuinstraat. Voor de uitbreiding van de accommoda tie in de haven voor zeiljachten vragen b. en w. de raad een krediet van 2500 te voteren. De huidige accommodatie is niet meer toereikend voor de jachten, die vaak hun toevlucht moeten zoeken aan de z.g. loopsteiger. De heer J. den Hollander heeft ontslag gevraagd als onderwijzer aan de open bare lagere school. Dit in verband met een benoeming aan de openbare school voor ulo te Oud-Beijerland. De vergadering begint 's avonds om acht uur. KERKWERVE In de najaarsvergadering van de sport vereniging W.I.K, te Kerkwerve, kon de voorzitter K. A. van Langeraad 30 leden verwelkomen. In zijn openingswoord kon hij terugzien op een geslaagd sportjaar. Hoogtepunten noemde hij het behalen van het kampioenschap voetbal in de 2e klas van het eerste elftal en het invoeren van de pupillenkorfba! bij de S.D.K.B. Voor de korfballers was het eindresul taat eveneens goed, doch kampioenen kon hij niet vermeiden. De voorzitter betreurde het dat Burgh zijn twaalftal len uit de competitie S.D.K.B. had te ruggetrokken. Hij sprak de hoop uit, dat het bestuur van s.v. Burgh op de geno men stap zal terugkeren. In het jaarverslag van de secretaris van s.v. W.I.K. bleek, dat het verenigings verband aan het teruglopen is. Hoewel het ledental in vergelijking met het vorig jaar constant is gebleven, thans 112 le den, vorig jaar 115 leden, zijn vele oude re leden uit de vereniging gegaan. Dat het ledental constant is gebleven dankt men aan de toeloop van 20 pupillen. In verband hiermede was het onmogelijk om een tweede elftal voor voetbal sa men te stellen. Bij het financieel overzicht van de pen ningmeester bleek, dat het boekjaar 1962-1963 was afgesloten met een batig slot van 669,58. De begroting voor het komende boekjaar werd goedgekeurd. Ten gevolge van aanzienlijke verhoging van reisgelden kon deze begroting moei lijk sluitend worden gemaakt. Bij de bestuursverkiezing werden de he ren W. Lemsom en W. H. Ooms herko zen, terwijl in de vacature van de heer A. van der Wekken werd gekozen de heer P. Overbeek. Na het samenstellen van de elftalcommissie, twaalftalcom missie en terreincommissie werd het punt winterkorfbal behandeld. Zo spoe dig mogelijk zal de S.D.K.B. overgaan tot het invoeren van een bescheiden korfbalcompetitie in de wintermaanden. Besloten werd om met een twaalftal hieraan deel te nemen. Het jeugdwerk in de vereniging zal krachtiger ter hand worden genomen. Getracht zal worden om met de jeugd commissie een indeling te maken voor het winterseizoen. Dit zal zo spoedig mogelijk starten met het jeugdtoneel. De jeugdleiderscursus van de S.D.K.B., die a.s. winter van start zal gaan, zal wor den bijgewoond. Of dit jaar nog een toneelavond van W.I.K., verzorgd door eigen leden, kan worden gegeven, hangt nog in de lucht. Tot overeenstemming kon men niet geraken. Bij de rondvraag bleek dat bij de aanwe zige leden nog animo bestaat bij de on derlinge clubwedstrijden. Besloten werd dit jaar nog clubwedstrijden te houden en wel op de vrijdagavond. Tevens kwam de vraag naar voren betreft 't inzamelen van oud papier dat op geregelde tijden zal worden afgehaald. Enige personen stelden zich hiervoor beschikbaar. SCHERPENISSE Jubileumactie Bijbelgenootschap Het bestuur van het Ned. Bijbel Ge nootschap te Scherpenisse heeft besloten in de komende maanden een actie te voeren voor de werving van nieuwe le den, als geschenk voor het a.s. 150-jarig bestaan. Via een folder zal de bevol king een en ander duidelijk worden ge maakt. Geslaagden cursus machineschrijven Voor het praktijkexamen machineschrijven slaagden te Breda de volgende personen: mejuffrouw A. de Rijke te 's-Heer-Arends- kerke, mej. C. L. van Westen te Borssele, mej. M. M. Proost en mej. A. E. Westdijk te 's-Heer-Hendrikskinderen, de heren J. C. v. d Guchte, C. J. v. d. Guchte en M. J. Saa- man te Lewedorp, mejuffrouw E. School meester te Nieuwdorp, de dames J. Dekker. P J. Dekker, M. C. Lindenberg, J. W. Koe man en A. C. Smallegange uit Wolphaarts- dijk, mej. C. M. Bosman te Nisse, de heer D J. Jumelet uit Bruinisse, de heer Jan Sla ger te Brouwershaven, de dames C. Bal, J. S. van Schelven en de heer I. Bal te Dreischor, de heer C. O. Rademaker te Haamstede, mej. J. M. v. d. Hoek te Kerkwerve, de heer F. H. Cats te Nieuwerkerk, mei. L. Hart uit Noord - welle, de heer C. L. Ringelberg te Scharen- dijke, de heer J. Bolle te Sirjansland, de da mes G. C. Bil, E. M. Hage, D. J. Kristalijn, mej. C. van Leeuwen, H. v. d. Maas, J. H. v d. Maas, A. Quant, A. M. Tempelaars, H. M. Verkaart en de heer J. A. Bil, allen te Zierikzee, de heer L. Gijzel te Biezelinge, mej. A. Hitipeuw en mej. N. Manuhutu te Hansweert, de heer P. J. Jansen Verplanke te Kloosterzande, de heer C. J. Nieuwen- huijse te Krabbendijke, de dames J. C. C. van Paaschen en H. Schipper, de heren M. C. van Boven, W. C. Brandt en W. J. 't Jong te Kruiningen, de dames J. P. C. Deurlo (met lof), C. W. Polderman, E. Koppejan en de heer A. Blok te Rilland-Bath, dé dames M. J. Lagendijk en J. P. Waterman en.de heer C. W. Braam te Waarde, de heren C. M. van Steveninck en M. C. van Steveninck te Yer- seke. Gemeenteperen te Burgh worden weer verkocht Zaterdagmiddag worden te Burgh de gemeenteperen weer bij opbod in het openbaar verkocht. De oogst is dit jaar niet zo groot, zodat het niet uitgeslo ten is dat de wintervoorraad duur be taald moet worden. Het staat wel vast dat het weer een gezellig uurtje wordt met veel stille blikken en ja-knikkers. Herfstwandeltochten Zaterdag, 12 oktober houdt de Middel burgse gymnastiekvereniging „Achilles" voor de 12e maal de jaarlijkse herfst wandeltochten. De parkoersen gaan over 5, 10, 15 en 25 kilometer. De start is om 2.30 uur vanaf het marktterrein. Tijdens een donderdag in Utrecht gehou den conferentie van de diaconieën der Geref. Kerken, heeft de voorzitter, de heer J. de Vries, bekendgemaakt, dat in het afgelopen verenigingsjaar door de steun van de kerken een bedrag van f 1.114.293 is binnengekomen aan col lecten en giften. Hierin zijn begrepen ruim 178.000 voor Bali en 182.000 voor hulp aan Skop je. Gedurende het laatste jaar werd er onder meer hulp geboden aan Algerije, Indonesië en West-Pakistan, in welk land men meewerkte aan een agrarisch project. Voorts hebben de diaconieën van de Gereformeerde Kerken geholpen bij een project in Hongkong, waar onder meer 12.000 kinderen door Nederlandse giften dagelijks een warme maaltijd krijgen. Volgens het oordeel van de heer De Vries zal voortaan meer aandacht moeten worden besteed aan het opbouw werk. Dit werk bestaat uit het verstrekken van schoolgelden en beurzen, alsmede bijdragen voor internaten. Hij noemde het een belangrijk aspect van de kerke lijke hulp bij rampen, dat de kerken vaak de enigen zijn, die relaties in de rampgebieden hebben. Men onderzoekt thans in hoeverre het mogelijk is om van de wereldhulpactie uit, een soort van ge- meentediaconaat van kerken in de nood- febieden te vormen. Het gevaar is an- ers niet denkbeeldig, aldus de heer De Vries, dat er instituten komen, die te westers van opzet zijn. Instituten die nooit gefinancierd en bemand kunnen worden door de jonge kerken. Bij de aan de chr. kweekschool voor Zeeland te Middelburg afgenomen exa mens derde leerkring slaagden voor vol ledig bevoegd onderwijzer (es) mej. H. P. Noordhoek te Serooskerke en de he ren C. J. Baden te Bergen op Zoom, A. B. de Bruine te Kamperland, J. A. de Graaf te Stavenisse, P. Janse te Bun schoten, W. P. de Jonge te Kruiningen, F. J. Meijaard te Wemeldinge, J. C Schot te Vlissingen, W. W. Spapé te Souburg en J. M. Sturm te Góes. Zes kandidaten werden toegelaten tot het herexamen in januari 1964. Twee kandidaten moesten worden afgewezen. De 47-jarige Axelse chauffeur A. D. is dinsdagmiddag voor het kantongerecht te Middelburg veroordeeld tot een boete van 100,- of 20 dagen, alsmede 5 maan den voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie, mr, K. Doedens was in zijn eis gekomen tot een boete van 100 of 20 dagen en de ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf maanden, waarvan 3 maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar. D. was op 20 april met een bus door het rode knipperlicht van de spoorwegover- bij Krabbendijke gereden. De da- bomen kwamen daarbij in aanra king met de bus als gevolg waarvan deze over de kop sloeg en zwaar werd bescha digd. Verschillende passagiers werden tijdens de manoeuvre licht gewond. „Ik heb het knipperlicht niet gezien", verdedigde verdachte zich, die evenmin de reeds tot stilstand gekomen perso nenauto vóór hem had opgemerkt. De Axelse chauffeur verklaarde naar links en naar rechts gekeken te hebben of er soms een trein in aantocht was. Naar de knipperlichten had hij niet gekeken. „Die dingen werken zo vaak niet", was zijn verweer. De kantonrechter, mr. J. Kolkman kon het begrijpen, dat ver dachte naar links en rechts kijkt of er soms een trein nadert. „Daar is niets tegen", merkte hij op, „maar waarom hebt U niet eerst naar de lichten geke ken? Dan had U gezien dat deze wél werkten". Ook mr. Doedens vond het onbegrijpe lijk, dat verdachte het rode knipperlicht niet had gezien, temeer omdat er al een personenauto vóór hem was gestopt. Hij meende, dat hier sprake was van on oplettendheid. „Wat hier is gebeurd, heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de of ficier, die daarop tot zijn eis kwam. DE VIER in Zierikzee werkende cultu rele organisaties hebben voor het ko mende winterseizoen een gezamenlijke evenementen-agenda opgesteld om te bereiken, dat de gebeurtenissen zoveel mogelijk gespreid worden. In het verle den is het namelijk nogal eens voorgeko men, dat twee organisaties een bepaalde culturele avond in dezelfde week op hun programma hadden staan. Dat was bepaald niet bevorderlijk voor het be zoek. Nu voor de periode van oktober tot april alle toneeluitvoeringen, lezin gen, filmvoorstellingen, concerten en een cabaret gelijkmatig over het seizoen van lange winteravonden zijn uitge spreid, is althans dit bezwaar opgehe ven. De Z.V.U., het stedelijk Nutsdepar- tement, de Kunstkring Zierikzee en de Filmliga hebben zo tegelijkertijd voor een goede afwisseling in de seizoen agenda gezorgd. De culturele organisaties beschou wen hun evenementenlijst ook als een leidraad voor andere verenigingen, die hun avonden en vergaderingen willen programmeren. In een rond schrijven verzoeken zij deze Zierik- zeese verenigingen namelijk rekening te houden met de data van de cultu rele gebeurtenissen. Of men ieder jaar met 'n zo uitgebreid programma 19 onderdelen kan komen zal afhangen van de belangstel ling, de kritiek en de suggesties van de kant van de leden en andere bezoe kers, zo staat in de toelichting. Het evenementen-programma van Zie rikzee ziet er als volgt uit: 11 oktober: film „Het lot van de mens" (Filmliga); 25 oktober: uitvoering toneelgroep „Stu dio" (Z.V.U. en Kunstkring); 12 no vember: films „Faja Lobbi" en „Prijs de zee" (Filmliga); 15 november: Concert Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel (Nut); 26 november: voordracht over Louis Couperus door D. C. A. Lugt (Z.V.U.)11 december: Lezing Eelco Schuller over „Ruimtevaart" (Nut); 18 december: Concert Amsterdams Studen tenkwintet (Z.V.U.). Op 10 januari: Charlotte Kohier met „In het ravijn" (Z.V.U.); 15 januari: Film „Les jeux de l'amour" (Filmliga); 30 januari: Concert Kunstmaand Or kest o.l.v. Anton Kersjes (Z.V.U.); 4 fe bruari: Voorlichtingsavond over kam peren door W. v. d. Lecq (Nut); 11 fe bruari: Lezing dr. J. J. Okker over „Verantwoordelijkheid van de medicus in het licht van de nieuwe methodes in de geneeskunde (Z.V.U.); 21 februari: Uit voering toneelgroep „Ensemble" (Z.V.U.) 26 februari: Concert van „Instrumenta le"; 4 maart: Film „The Came Muti ny" (Filmliga); 13 maart: Lezing Phi lip Bloemendaal over ontstaan weke lijks filmjournaal (Z.V.U.); 18 maart: Uitvoering toneelgroep „Theater" (Z.V. U. en Kunstkring); 3 april: Optreden „Brabants Caberet" (Nut) en 10 april: Film „Our man in Havanna" (Filmli ga). Ook de andere zaken, die tijdens de middagzitting werden behandeld wa ren verkeersdelicten. De huisschilder J. R., die in Vlissingen werd veroor deeld tot 20 boete of 4 dagen hech tenis. De eis was 25 of 5 dagen. De vrachtautochauffeur G. S. had in Middelburg de situatie verkeerd be oordeeld, bij het passeren van enkele op de Londense Kaai geparkeerd staande auto's. Hij was daarbij tegen een hek gereden. Na de eis van de officier van 35 of 7 dagen, maakte de kantonrechter er 30 of 6 dagen van. Aangehouden werd de zaak tegen P. op t' H. te Kapelle wegens het horen van een getuige. Mevrouw M. C. van R. uit Rilland had, komende vanaf de Stations weg geen voorrang verleend aan een bromfietser, die over het fietspad naast de rijksweg reed. Conform werd zij ver oordeeld tot 25 of 5 dagen. De opzichter J. van H. uit Vlissingen had in Koudekerke een botsing veroor zaakt met een Duitse personenauto, die op een kruispunt stilstond. De officier eiste een geldboete van 20 of 4 dagen. De kantonrechter, rekening houdende met de omstandigheden, vonniste 15 of 3 dagen. Mevrouw E. de B.-de B. uit Kamperland, die de kantonrechter en de officier van justitie een half uur lang onder een vloed van argumenten van haar gelijk probeerde te overtuigen, werd conform de eis veroordeeld tot 15 of 3 dagen. Zij had met haar bromfiets geen voor rang verleend aan een motor. Hoewel de kantonrechter er begrip voor had, dat de motorrijder te hard had gereden en dat de weg ter plaatse moeilijk is te overzien, deed dit geen afbreuk aan de overtreding. De Middelburgse koopman C. C. J. van H. had op de rijksweg door Zuid-Beve land geen voorrang verleend. Van H. kwam uit de Schoorsezandweg de rijks weg opgereden, waarbij hij geen voor rang gaf aan een over de rijksweg rij dende auto. Verdachte gaf zijn overtre ding ruiterlijk toe: „Ik heb die auto niet gezien, eerlijk niet", aldus verdachte, die er op wees, dat voor 600 schade aan zijn eigen auto was ontstaan. Hij was hiervoor niet verzekerd. De officier, reeds rekening houdend met de omstan digheden, eiste een geldboete van 60 of 12 dagen. De kantonrechter deed er 10 en 2 dagen af. Aanvang leesbibliotheek Met het langer worden der avonden neemt ook de gelegenheid tot lezen weer toe. De bibliotheek in Burgh heeft hier rekening mee gehouden en a.s. zater dagmiddag van vier tot vijf uur kunnen de enthousiasten terecht in het nieuwe ,Revasa" voor het afhalen van een boek. Er zijn 150 nieuwe boeken naast een welvoorziene wisselkist. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben donderdagmorgen een openbare ver gadering gew(jd aan een geschil tussen het waterschap Tholen en de ambachts heerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe N.V. De N.V. was in be roep gegaan tegen een geschotheffing op de buitendijken, die zij in het water schap Tholen in gebruik heeft. Tegen de heffing op de binnendijken had de am bachtsheerlijkheid en Vrijberghe N.V. geen bezwaar, maar wel tegen de hef fing op de buitendijken. Mr. A. J. van der Weel, die optrad als raadsman van de ambachtsheerlijkheid en Vrijberghe N.V., stelde in zijn betoog, dat de zeewering er is om het water schap tegen overstromingen te bescher men. Als zodanig zag hij de zeedijken „als een instrument van het water schap". Het waterschap Tholen had op grond van de opbrengst van de dijken een bijdrage van de ambachtsheerlijk heid en Vrijberghe N.V. geëist. Mr. Van der Weel vond, dat de opbrengst van de zeedijken niet in het geding is, omdat men het eerst eens moet zijn over de vraag of men een zeewering wel mag belasten. Hij stelde de kwestie in zijn betoog dan ook principieel. Mr. Van der Weel zag de dijk als één geheel. „Er mag geen scheiding worden gemaakt tussen bazaltglooiing en de kruin". Hij betoogde dat de heffing in strijd is met de aard en de doelstelling van de zeewering. De dijkgraaf van het waterschap Tholen, de heer H. van Gorsel, die het woord voerde namens de tegen partij, wees er op, dat de aangesla- genen voor het onderhoud niets be hoeven te betalen. Dit gebeurt geheel door het waterschap. De gebruiker van de dijk heeft het derhalve aan de zorgen van het waterschap te dan ken, dat hij er geld aan verdient, be toogde hij. Het college van G.S. zal schriftelijk uitspraak doen. VEILING KRABBENDIJKE 26 september. Appelen: Cox Orange Pippin I 83-90 59—65, 80-85 56—73, 75-80 57—80, 70-75 52—77, 65-70 42—65, 60-65 3943, 55-60 26, II 85-90 51—57, 80-85 5463, 75-80 55—70, 70-75 48—69, 65-70 41—53. 60-65 32—34, IID 13. III grof 2849, III fijn 723, kroet 810. James Grieve T 85-90 28, 80-85 34, 75-80 38. 70-75 35, II 85-90 23, 80-85 23—26. 75-80 25—27, 70-75 2530, 65-70 2227, IID 614, III grof 17, kroet 5 Ellisons Orange II 80-85 27. 75-80 2228, 70-75 23—30, 65-70 18—25, IID 50-55 13—16, IID 55-60 10, III grof 18, III fijn 12, kroet 710. Ingrid Marie I 75-80 35. 70-75 37, 65-70 26. Cellini I 85-90 24, 80-85 24, 75-80 23, 70-75 20, 65-70 17, III grof 15, III fijn 13. Peren: Conférence I 75-80 49, 70-75 51, 65-70 51, 60-65 45, 55-60 34, II 70-75 44—46, 65-70 43—46, 60-65 40, 55-60 34, IID 22—23, III grof 28, in lijn 23, kroet 7. Bonne Louise I 70-75 60, 65-70 62, 60-65 58, 55-60 48,7049,20, 50-55 38,10—38,70, IID 26, III grof 40, III fijn 23—26, kijroet 711. Br. Hardy n 80-85 64, 75-80 69, 70-75 69, 65-70 63, 60-65 54, IID 55-60 41, IID 50-55 27, III grof 40, III fijn 22, kroet 19. Le- gipont I 70-75 46. 65-70 47, 60-65 42, 55-60 34. IID 21, III grof 26, kroet 6. Herzogin Elsa I 80-85 31, 75-80 33. 70-75 36, 65-70 29. 60-65 28, IID 14. Ill grof 21, III fijn 12, kroet 9. VEILING KAPELLE 26 September. Br. Hardy I 75 84, I 70 83, I 65 73, I 60 70, II 70 73. II 70 74, II 65 70, II 60 62„ II 55 44, II 50 29, grof 4143, fijn 19. Bonne Louise I 65 57, I 60 58. I 55 48,3049,80, I 50 38—38,40, II 60 53, II 55 46, II 50 34—35, IID 25, grof 29, fijn 18, id. rijp I 65 55. I 60 52, I 55 46, I 50 38. Conférence I 70 4651, I 65 46,60—50.05, I 60 44.40—47,90, I 55 34,90—37,60, H 70 44, II 65 40—45, II 60 37,70—41,40 II 55 33,10—33.50, IID 22—22,40, grof 30—30,35, fijn 20—20,15, rijp II 65 46, II 60 44, II 35 35. Ja mes Grieve I 80 28, I 75 31, I 70 32, I 65 28, II 75 27. II 70 27, I 165 25, IID 15—18, grof 1517, fijn 16. Cox Orange Pippin I 80 57, I 75 61, I 70 58,40—58,70, I 65 56,70—57,30, I 60 39—41, I 55 26, n 80 58, II 75 57, II 70 55, II 65 46, II 60 35, II 55 21, IID 15, grof 28, fijn 12. Bramleys Seedling I 90 25, I 80 28, I 70 17, IijI 80 24, n 70 16, IID 15, grof 16, fijn 13. Zigeunerin II 75 13, II 70 10, II 65 11, IID 7t4. Transp. de Croncels I 85 17, I 80 19, I 75 19, I 70 19, I 65 14, II 80 17, II 75 16, II 70 16, II 65 15, grof 15, fijn 15. Ellisons Orange I 75 25, I 70 25, I 65 22—24, IID 15, grof 16. Maag denpeer I 70 27, I 65 30, I 60 28, I 55 24, IID 11, grof 9. Legipont I 70 43, I 65 46, I 60 42. I 55 33, n 70 37, II 65 39, n 60 33, II 55 20. Herz. Elsa I 70 26, I 65 24, I 60 22, IID 10, grof 12. Br. Durondeau I 70 53, I 65 49, I 60 28, I 55 20, IID 1013, grof 12, fijn 9. Notarisappel I 85 18. I 80 20, I 5 22, I 70 20, I 65 17, grof 16, fijn 16. Jac. Lebel I 85 21. I 75 25, I 65 20, grof 15. Ingrid Marie I 75 35, I 70 38, I 65 30. Sig. d'Esperen II 65 71, II 60 65, II 55 63. Spaanse Wijnpeer I 60 35, I 50 27, II 50 30. Crimsons Coxs I 75 35, I 70 37, I 65 37, II 60 27. Marg. Marillat II 70 28, II 60 21 Br. Dilly II 65 22, II 60 20, IT 55 17, II 50 13. James Gr. Lired I 80 23, I 75 27, I 70 27, II 65 18. Tr. de Vienne II 80 43, II 75 48, II 70 45, II 65 46, grof 21 —38. Kroetappelen gepl. 10, val 6.90. Kroetperen 3. Pruimen: Warwick grof 17, fabriek 7. Bur- bank II 811, fabriek 7. Bij Koninklijk Besluit is in het kanton Temeuzen tot kantonrechter-plaatsver- vanger benoemd mr. A. Berkhout van de kantongerechten te Middelburg, Oost burg, Terneuzen en Zierikzee. het te koud in huis Dat is vlug en goedkoop opgelost Neem een „Summerheat" rolkachel Geheel brandklaar voor Bespaart U brandstof Gebruik Havenplein 2 Zierikzee Telefoon 2778 En voor een vulpen natuurlijk naar... Joop Volkeri Havenplein 5 - Tel. 2439 Zierikzee COÖPERATIEVE VELUWSE EIERVEILING Weekaanvoer ca. 1.400.00 stuks, waarvan 534.529 in veiling werden gebracht. Handel vlot. Prijzen (per 100 stuks): eieren van 46 tot 53 gram 8.4011.21; eieren van 53 tot 57 gram 11.5112.52; eieren van 61 tot 65 gram 13.3313.69; eieren van 65 tot 68 gram 13.75— 14.01 EIERVEILING S.B.E. Aanvoer 426.219 stuks, handel kalm. Prijzen (per 100 stuks): eireen van 36 tot 43 gram 5.758.29; eieren van 43 tot 62 gram 11.48 13.62: eieren van 62 tot 72 gram 13.4814.31: eendeneieren van 58 tot 67 gram 9.4011.39: eendeneieren van 67 tot 71 gram 11.4011.70. EIERMARKT Aanvoer ca. 2.300.000 stuks, handel vlot. Prijzen (per 100 stuks): eieren van 60 tot 65 gram 13.6514.25, alg. prijs 13.90, kilo prijs 2.22 (basis 62,5 gram); henne-eieren van 45 tot 57 gram 8.7513.50, kiloprijs 1.942.37. STAVENISSE VEILIN 25 SEPT. Bintje gew. 7.109.60; bonken 14.70: Drielin gen 6.60; Eigenheimer gew. 11.5013.00, bon ken 6.10; aanvoer 3500 kisten. VEILING SINT-MAARTENSDIJK Uien: bonken 15.60, middel 40-70 14,50—13.50, drieling 16,95, picklers 21,90. Aanvoer 100 ton. Aardappelen: bintje 7,209,40, bonken 14,60, Eigenheimer 12,309,60. Aanvoer 100 ton. VEILING SINT-ANNALAND Doré, gewone 13. bonken 8,50, Eigenheimers, gewoon 12, bonken 6,50. Bintjes, gewoon 9,40, bonken 14,40. Aanvoer 123 ton. Uien. gewoon 14,01, bonken 14,67, drielingen 16,2216, pick lers 21,32. Aanvoer 70 ton. VISMIJN BRESKENS In de week van 15 september tot en met 21 september 1963 zijn aan de vismijn te Bres- kens aangevoerd: 249 kg bot, 272 kg schar, 436 kg schol, 371 kg tong, 13 kg kabeljauw, 42 kg wijting. 1 kg griet. 16 kg tarbot. 117 kg wulk, 26.694 kg exportgamalen 1323 kg binnenlandse garnalen, 354 kg doorgedraaide garnalen, 184 kg doorgedraaide bot, 115.676 kg haring, 88.830 kg doorgedraaide haring. VEILING V.V.Z.B. GOES 26 september. James Grieve KL. I 85-90 26 27, 80-85 30, 75-80 33—36. 70-75 33—35, 65-70 28—30, IID 16, KL. II 85-90 24, 80-85 26—29, 75-80 28—31, 70-75 28, grof 13—18, fijn 11—15. Cox Orange Pippin KL. I 80-85 5573, 75-80 59—73, 70-75 57—68 65-70 57, 60-65 3540, 55- 60 26, nD 15. KL. II 75-80 53—61, 70-75 54—64. 65-70 46—55, 60-65 3540, 55-60 23—25, grof 2539, fijn 912. Transparent de Croncels KL. I 35-90 17. 80-85 20, 75-80 18, 70-75 17, 65-70 16. IID 13, grof 14—16, fijn 15. Ellisons Orange KL. I 70-75 29, 65-70 27, 60-65 19. D 14, grof 12. fijn 11. Bramleys Seedling KL. I 90-'00 26, 80-90 29. 70-80 18, IID 14. Manks Codlin KL. II 75-80 16—18, 70-75 18. 65-70 16—17, 60-65 14, IID 13, grof 13—16. fijn 11— 12. Bonne Louise d'Avr. KL. I 70-75 60, 65-70 60. 60-65 57,10—58,30, 55-60 45—50.65, 50-55 37,60—38,10, IID 24, KL. II 70-75 53. 65-70 56, 60-65 53, 55-60 45, 50-55 35. grof 4047, fijn 20—28. B. Hardy KL. I 80-85 78, 75-80 82, 70- ij75 83, 65-70 74—75, 60-65 70, D 55-60 44, D 50- 55 26. KL. n 80-85 68, 75-80 75. 70-75 77, 65-70 ij70, 60-65 64, grof 35—53, fijn 15—25. Confé rence KL. I 70-75 5153, 65-70 48,9049,70, 60- 65 46,4047,40, 55-60 37.50—38, IID 23—23,50, KL. II 70-75 47, 65-70 43, 60-65 41, 55-60 34, grof 24—36, fijn 6—23. Legipont KL. I 70-75 47, 65-70 47, 60-65 42, 55-60 34. IID 18, fijn 12— 14. Herzogin Elsa KL. I 70-75 27, 65-70 28. 60- 65 24. Pitmaston Duchesse KL. n 80-85 38 40, 75-80 42, 70-75 42, 65-70 37, D 16, grof 21, fijn 11. Maagdenpeer KL. I 65-70 21. 60-65 19, 55-60 1 7. KL. II 60-65 10, 55-60 11. Totale aanvoer hard fruit 12.150 kisten. Bramen per doos III 29. Burbank Giant U 19, grof 2025, fabriek 7. Warwick Dropper 1 37, n 20, grof 2667, rijp 2840, fabriek 6—12. Black Alicante I 141—150. Groene no ten 44. VISMIJN COLIJNSPLAAT 1834 kg exportgarnalen 2,434,29, 11 kg bot, 2 kg tong, 5 kg paling, 21 kg ongesorteerde vis. De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf: Maandag 30 sept. 1963: Sterappel, alle maten, rood gekleurd, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Goudrenette, 75 mm en op, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist. Donderdag 3 okt. 1963: Glorie van Holland, alle maten, met gele tint, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Laxton Superb, al le maten, op 5 mm sorte ren, 20 kg per kist; Al- lington Pippin, alle ma ten, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist: Lombartscal- ville, alle maten, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Doyenné du Cornice, alle maten, op 5 mm sorte ren; Beurré Clairgeau, alle maten, op 5 mm sor teren; Epiile d'Heyst, al le maten, op 5 mm sorte ren: Saint Rémy, alle ma ten, op 10 mm sorteren; Pondspeer, alle maten, op 10 mm sorteren; Nouveau Poiteau, alle maten op 10 mm sorteren. Tot onze diepe droef heid overleed plotse ling na een noodlottig ongeval onze geachte collega en mede-perso neelslid OSCAR CHARLES JOHANNES VAN RATTINGEN. Breskens, 26 september 1963. Chauffeurs en perso neel Obrie en Van den Heuvel, Breskens. Tot onze diepe droef heid werd heden nog vrij onverwachts van onze zijde weggeno men mijn geliefde vrouw en onze zorgza me moeder, behuwd- en grootmoeder, WELHELMINA LANGENDIJK geb. Lintmeijer in de ouderdom van 76 jaar. Krabbendijke: J. Langedijk. Vlissingen: J. Wagenaar Langendijk. E. Wagenaar. Krabbendijke: A. Langendijk. J. Langendijk Engelse. Amsterdam: J. Langendijk. L. J. Langendijk Dingemanse En kleinkinderen. Krabbendijke, 26 september 1963. Stationsstraat 42. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op maandag 30 sep tember a.s. Vertrek sterfhuis 12.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 21