TWAALF MILJOEN INWONERS Stichting schrijft minister over c.a.o/s Resultaten K.L.M. bleven opnieuw beneden verwachting Belgische problemen rond de kanaalwerken Geen klaag liederen Werktuigen gevraagd Parlementair probleem OFFICIËLE DATUM VASTGESTELD Nederland heeft precies op 10 oktober: JIIL10NAIR" BLUFT ONBEKEND Overleg N.V.V.-bestuur Dr.VanderWalin directie gekozen Bij Arbeiderspers is werk hervat Nieuwekanaal Terneuzen-Gent voorjaar 196S gereed TREINROOF-ZAAK UITGESTELD WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Twintig jongens dol op tante HERT BRACHT VERKEER TOT STILSTAND Miljonair Snelle groei Prognose GEEN EIGEN CHARTERMAATSCHAPPIJ 1500 man Vijfde directielid Weer telefoonlijn tussen Indonesië en Maleisië Langzaam-aan Dagbladstaking Kip die E.E.G. niet lustte naar V.S.-scholen POTLOODLIJNEN KOSTTEN IELZATE VIERHONDERD HUIZEN EN EEN FABRIEK In België 206e jaargang - no. 227 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00per kw.franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: VJissingen: Walstraat 58-60 tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 61, tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.gg. red 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Areenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094, Adv. pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50, Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., MiddeiDurg. Vrijdag 27 september '63 Pagina 3 (Van een onzer redacteuren) Binnenkort zijn we zover: op donderdag 10 oktober haalt Neder land officieel zijn twaalf miljoenste inwoner binnen. Het is een mijlpaal, die onzichtbaar bereikt zal worden, omdat zelfs het Cen traal Bureau voor de Statistiek niet in staat is om vooraf precies te berekenen wanneer zo'n rond getal wordt volgemaakt. Maar om ons land niet te lang in spanning te laten, heeft het C.B.S. na ingewikkeld rekenwerk en gegoochel met bevolkingscurves bepaald, dat het op 10 oktober moet gaan gebeuren. Op deze dag zeven jaar nadat de 11 miljoen werd gepasseerd zal de directeur-generaal van het C.B.S.prof. dr. Ph. J. Idenburg, via extra radio- en televisieuit zendingen plechtig aankondigen, dat we niet alleen de 12 miljoen heb ben bereikt, maar ook dat we het deze keer in het recordtempo van 61/2 jaar voor elkaar hebben gekregen. Precies zal nooit komen vast te staan of deze „kunstmatige da tum" wel juist is geweest. Pas half december zijn de bevolkingscijfers van 1 oktober en 1 november bin nen en kan aan de hand van grafie ken ongeveer berekend worden op welke dag de mijlpaal bereikt moet zijn. „We werken nu eenmaal met maandelijkse totalen, die de bevol kingsregisters ons verstrekken", aldus het C.B.S. „Pas achteraf kunnen we dus de ge- Een fors edelhert heeft gistermid dag en gisteravond grote verwar ring teweeggebracht op rijkswe gen en spoorbanen in en rond Den Haag. Politiemannen uit drie ge meenten hebben gepoogd het op geschrikte dier te bemachtigen op zijn chaotische tournee door Den Haag, Leidschendam en Voorscho ten. Drie treinen moesten stoppen om dat het hert de spoorbaan uitkoos als vluchtweg en machinisten van de spoorwegen kregen de lastge ving „voorzichtig rijden". Gister avond rond negen uur heeft het zijn toevlucht gezocht in de ko ninklijke landgoederen de Horsten in Wassenaar. Tussen kwart voor vijf en kwart voor zes gistermiddag is het hert op drie spoorbanen gesignaleerd. Drie treinen hebben ook gestopt om te wachten tot het de baan weer vrij zou geven. Het dier is achtereenvolgens op de spoorbaan Den Haag-Leiden, het spoor Den Haag-Leidschendam en op de spoordijk tussen het station Hollands Spoor en de halte Laan van Nieuw Oost—Indië geweest. Het dier is vermoedelijk afkom stig uit één van de Haagse herten kampen. Grote verwarring bracht dit edelhert 's middags teweeg op het verkeersplein Voorburg. Het dier was uit de richting Den Haag gekomen, over de Vliet in Voor burg gezwommen en via de spoor baan en de rijksweg op het ver keersplein gekomen. Het bleef daar enige tijd verwarrend rond lopen. Zeker twintig Haagse politieman nen nebben deelgenomen aan de achtervolging, maar het hert baande zich een weg door sloten en vertrok door de landerijen naar de gemeente Leidschendam. Het bezoek aan deze gemeente was maar van korte duur. Het op gejaagde beest trok een kris-kras spoor door de tuinderijen zon der glasschade te veroorzaken en verdween in de richting Voor schoten, waar het onder meer werd gesignaleerd in de bossen bij het landgoed Duivenvoorde. Kort voor negen uur zagen twee mannen van de rijkspolitie in Voorschoten het hert bij de alge mene begraafplaats, vandaar ver dween het met grote sprongen in de richting Wassenaar. middelde dagelijkse stijging bepalen en zeggen: kijk, toen zijn we voor 't eerst boven het miljoen uitgekomen". Maar omdat het hier toch wel om een gebeur tenis van historisch belang gaat, heeft C.B.S. een logische datum gefixeerd, waaraan zij zich te houden hebben. Wie de 12 miljoenste zal zijn, blijft altijd een vraag. Wellicht een zuige ling ergens in Friesland of Maas tricht of een bejaarde emigrant die naar zijn vaderland is teruggekeerd om hier zijn levensavond door te brengen. Mogelijk een Spaanse of Italiaanse arbeider en wie weet is het een Griekse baby, die liefdevol door een Nederlands gezin werd ge adopteerd. Zo'n miljonair blijft altijd een grote onbekende, van wie we slechts één ding zeker weten: ergens moet hij temidden van ons leven. Donderdag was het „open dag" in het reactorcentrum Nederland te Petten, hetgeen wil zeggen, dat be woners uit de kop van Noord-Hol land, die het centrum nog altijd van ie buitenzijde hebben gezien, nu, door bemiddeling van de V.V.V., de kans kregen om in kleine groepjes ook eens de binnenkant ervan ie be kijken. De foto toont een groepje bezoekers in de reactorhal. Sedert de eerste, nu nog bruikbare volkstelling, onder de Bataafse Repu bliek in 1795, is de Nederlandse bevol king eerst langzaam, maar later steeds sneller gaan stijgen. Op de telling van 1795 heeft het C.B.S. enkele correcties moeten toepassen, omdat toen de lands grenzen anders waren. Men komt dan op ongeveer twee miljoen. In 1830, dus 35 jaar later, had men nog steeds de drie miljoen niet bereikt. De levenskan sen zagen er nog geen eeuw geleden somber uit: voor mannen een gemiddel de leeftijd van 37, voor vrouwen 39 jaar. Dat de leeftijdscurve sedert de eeuwwis seling zo sterk is opgelopen werd ver oorzaakt door een opvallende teruggang in de zuigelingensterfte. Het C.B.S. be rekent de gemiddelde leeftijd voor man nen nu op 71,4 en voor vrouwen op 74,9 jaar Onderstaande tabel geeft de snelle groei van de bevolking aan: Vijf miljoen Zes miljoen Zeven miljoen Acht miljoen Negen miljoen Tien miljoen Elf miljoen Twaalf miljoen 1897 1911 1922 1931 1941 1949 1957 1963 Het C.B.S. trekt in voorzichtige progno ses de lijn nog verder door: 13 miljoen wordt in 1970 verwacht, 14 in 1977 en rond het jaar 2000 zullen er in Neder land 18 19 miljoen inwoners zijn. De openbare aanklager in de zaak tegen de treinrovers van Cheddington is er gisteren in geslaagd een uitstel van de zittingen te krijgen tot de politie er in geslaagd is de bendeleiders, die zich nog op vrije voeten bevinden, in hun kraag te grijpen. Howard Sabin, de openbare aanklager, deelde tegenover het hof in Aylesbury mede dat er onderzoekingen worden ge houden „in geheel Engeland" en het hof stemde in met een verdaging van de zaak tegen de 10 mannen en de drie vrouwen tot 4 oktober. Volgens ingewijden zou deze ontwikke ling betekenen dat Scotland Yard het net om de nog voortvluchtig zijnde per sonen aan het sluiten is. De vierendertig aandeelhouders der K.L.M. hebben gisteren schrif telijk gestemd over de benoeming van een nieuw lid der directie en voorts een uiteenzetting gehoord van de president-commissaris dr. ir. F. Q. den Hollander. De uitslag van de schriftelijke stemming (een der aandeelhouders had om zulk een stemming verzocht; normaal geschieden de benoemingen bij ac clamatie) was dat 1.016.803 stem men waren uitgebracht op nummer een van de voordracht: dr. G. van der Wal; 42 stemmen op nummer twee mr. W. Blackstone, advocaat in Den Haag; 26 stemmen waren blanco. Dr. ir. Den Hollander deelde o.a. mede: „Ondanks onze grote verkoopinspan ning is het vervoer bij onze verwachtin gen achtergebleven. Met name op de Noordatlantische diensten en de lijnen naar het Verre Oosten zijn de inkomsten niet in overeenstemming met onze prog noses". De K.L.M. bevindt zich niet in liquidi teitsmoeilijkheden. De K.L.M. voert thans besprekingen om aan de plannen voor een mogelijke sa menwerking met een chartermaatschap pij uitvoering te geven. De studie over de oprichting van een eigen charter maatschappij heeft tot nu toe geen posi tief resultaat opgeleverd. De K.L.M. acht de mogelijkheid echter uitgesloten dat samenwerking met een bestaande of nog op te richten charteronderneming een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren bij de oplossing van de problemen rond het overschot aan vliegers en boord werktuigkundigen. „Het zou bepaald onjuist zijn daarvan grote verwachtingen te koesteren". De vermindering van het aantal per soneelsleden bij de K.L.M. zal in ieder geval moeten worden gerealiseerd. Sedert maart 1961 is het aantal tot ultimo augustus 1963 met circa drie duizend teruggelopen tot 15.300 over de gehele wereld, zonder het perso neel van de nevenbedrijven. De K.L. M.-leiding voorziet nog een verdere reductie met ruim vijftienhonderd personen. In antwoord op vragen van een aandeel houder zei de heer Den Hollander, dat in de boezem van het bedrijf volledige homogeniteit bestaat. Die bestond ook toen de heer De Block nog deel uit maakte van de directie en er is bij het aanzoeken van dr. Van der Wal volledig rekening gehouden met het feit dat die homogeniteit moet blijven bestaan. Het leek de heer Den Hollander moeilijk een nog grotere frequentie van de voorlich ting der aandeelhouders te doen instel len dan thans reeds bestaat: vier kwar taalverslagen plus een jaarverslag. Op een nadere vraag van de secretaris van de vereniging effectenbescherming zeg de dr. Den Hollander toe dat aandeel houders tussentijds op de hoogte zullen worden gesteld als zich iets bijzonders zou voordoen. Bij de rondvraag deelde de heer Den Hollander o.m. nog mee dat het aantal leden der directie dat per 1 oktober a.s. uit vier zal bestaan, voorshands zo zal blijven. Nader beraad in de directie maakt te zijner tijd omzien naar een vijf de lid mogelijk. Op verzoek van Indonesië zijn gisteren de verbindingen tussen Singapore en Medan hersteld. De telegraaf- en tele foonverbindingen waren de dag tevoren door Djakarta verbroken als onderdeel van zijn actie tegen de nieuwe federatie Maleisië. De Stichting van den Arbeid be treurt het, dat de minister van so ciale zaken en volksgezondheid, dr. G. M. J. Veldkamp onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de Dijzondere motieven die naar het oordeel van de stichting de op haar voorstel nog gewijzigde c.a.o.'s voor het horecabedrijf en de wit-wasserijen aanvaardbaar maakten. Zoals bekend, verklaarde de bewinds man op 6 september beide collectieve ar beidsovereenkomsten onverbindend. In een schrijven aan de minister verzoekt de stichting zijn werkwijze, die tot mis verstanden aanleiding heeft gegeven, na der te overwegen en hierover bij gele genheid met haar van gedachten te wis selen. Aan het stakingsfront is gisteren wei nig veranderd. In navolging van het per soneel van de Haagse bedrijven hebben 42 leden van het 31 man tellende perso neel van de Ned. Standard Electric Mij N.V. in Hoogeveen het werk gistermid dag voor een uur neergelegd. Ook in Hoogeveen is men van plan iedere dag een uur te staken tot dat de geëiste ver betering van de arbeidsvoorwaarden is verkregen. fandaag bezoekt een vrij groot aantal V leden van de Tweede Kamer deze provincie op uitnodiging van het pro vinciaal bestuur. Het programma bevat twee hoofdpunten, namelijk een excur sie naar de Oosterscheldebrug en voorts een bezoek aan het Zuidsloegebied met de daar in aanbouw zijnde werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Wij aarzelen niet de komst van de ka merleden belangrijk te noemen. In het verleden is meermalen gebleken, dat de belangstelling van de volksvertegen woordiging voor Zeeuwse problemen groot is, een belangstelling die voor Zeeland vaak van niet te onderschatten nut is geweest. Daarbij lijkt het ons een gelukkige omstandigheid, dat deze inte resse een kritisch karakter heeft. De pro blematiek die de bezoekers bij excursies als deze wordt voorgeschoteld, wordt niet „zo maar" als zoete koek geslikt, maar wel degelijk getoetst aan wat ae volksvertegenwoordigers als het lands belang zien. Een der gelijke toetsing is ook nodig: de parlementa riërs worden uit het gehele land „belaagd" met eisen en vragen. Overal wil men industrialisatie, overal heeft men het over gerechtvaardigde verlangens, overal in de buitengewesten acht men zich door het bestuurscentrum Den Haag in de hoek gedrukt. Vragen om meer bouwvolume, om meer infra structuur, men hoort ze overal. De be langstelling van de volksvertegenwoor diging moet dus wel kritisch gericht zijn. Voor de gastheren betekent dit ove rigens een aansporing om zelfkritiek te oefenen, om zéér beslagen ten ijs te ko men en om niet het overal gehoorde lied te doen klinken. Het personeel van Zwanenberg N.V. te Oss, dat werkzaam is in de snijka mer voert een langzaam-aan-actie. Met deze actie willen de arbeiders hun eisen voor een" duurtetoeslag kracht bijzetten. De actie wordt niet gesteund door de erkende vakbonden. De grootte van de verlangde duurte toeslag is de directie niet ter kennis gebracht, maar naar haar ter ore is gekomen denken de ongeveer 250 per soneelsleden aan een bedrag van om streeks 10 per week. Inmiddels zijn ongeveer twintig niet- werkwilligen geschorst. Hun is medege deeld dat zij, op straffe van ontslag, uiterlijk maandag a.s. op de normale tijd en in het normale tempo het werk die nen te hervatten. Vijf werknemers heb ben inmiddels zelf ontslag genomen om dat hun wensen ten aanzien van een duurtetoeslag nog niet zijn ingewilligd. De staking bij de Arbeiderspers in Am sterdam is geëindigd. Het verbondsbe- stuur van het N.V.V. komt zaterdag te Amsterdam in een extra vergadering bij een ter bespreking van de huidige loon- moeilijkheden. s Voor een aantal van de Ameri kaanse kippetjes die de Euro- markt niet „lust", is een bestem ming gevonden. Het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft ruim 17 miljoen pond kip aangekocht ter waarde van ongeveer 5 miljoen dollar. De boutjes zullen worden geserveerd in de gratis schoollunch. Ruim 16 miljoen schoolkinderen zullen meedelen. De Belgische minister van openba re werken heeft kortgeleden de volksvertegenwoordigers (kamer leden) in zijn land een overzicht verstrekt van de verruimingswerk zaamheden aan het kanaal Terneu zen-Gent. Hij noemde daarbij een aantal data waarop de verschillen de onderdelen vermoedelijk gereed zullen zijn. Volgens de Belgische minister zou het kanaalgedeelte Terneuzen-Sluiskil-Noord (waar aan momenteel met groot mate- Een van de stukken in het Belgi sche gedeelte van het kanaal Gent- Terneuzen, die nog op verbreding wachten is de bijna één kilometer lange traverse door Terdonck. Daar ruimt men momenteel de overblijf selen op van de voormalige brug over het kanaal. Aan de overzijde moesten een scheepswerf en enkele Hentallen huizen worden afgebro ken. Over ll/i jaar zullen de brug- restanten en alles wat zich daar achter bevindt geheel zijn opge ruimd. (Foto P.Z.C.) riaal wordt gewerkt) vermoedelijk voltooid zijn in 't midden van 1965. Het gedeelte Sluiskil-Zuid tot aan de Belgisch-Nederlandse grens zal volgens deze ministeriële prog nose begin 1967 gereed komen. Voor de nog al ingrijpende traver se door Sluiskil zelf, noemde de be windsman alleen het jaar 1967. In dat zelfde jaar zullen ook de nieuwe zee- en binnenvaartsluis in Terneuzen worden opgeleverd. De minister van openbare werken verwacht dat de twee grote bruggen te Sluiskil en Sas van Gent in het midden van 1967 geheel ge reed zijn om het verkeer over land en te water op te vangen. Voor wat betreft het Nederlands gedeelte van het kanaal volgt ten slotte voltooiing van de buiten voorhavens in Terneuzen rond de jaar wisseling 1967-1968. Op Belgisch grondgebied, waar men reeds een aantal jaren bezig is met de verbreding en verdieping van het kanaal en waai-van een groot deel al gereed is, komt het eerst aan de beurt de traverse door Terdonck die begin 1965 een feit zal zijn. Het kanaalgedeelte Terdonck tot aan de grens van de gemeente Zei- zate is wel verbreed doch nog niet op de vereiste diepte gebracht. Dit werk zal begin 1965 worden aanbesteed en eind 1965 gereed zijn. Dan blijft alleen over de enorme ingreep dwars door Zelzate, waarvan de beginwerkzaamheden geheel afhankelijk zijn van de tunnelbouw. De Belgische minister neemt aan dat begin 1967 zowel de traverse door Zelzate als de tunnel onder dat nieuwe kanaal in gebruik kunnen worden genomen. Samenvattend zei de bewindsman te ver wachten dat in het voorjaar van 1968 alle kanaalverbredingenswerken geheel gereed zullen zijn. Deze gegevens werden ons verstrekt door de heer L. Danschut- ter, burgemeester van het grensstadje Zelzate en volksvertegenwoordiger voor de Belgische socialistische partij (B.S. P.) in het parlement te Brussel. Burge meester Danschutter, sedert 1 januari 1963 eerste schepen (wethouder) van zijn gemeente en na de plotselinge dood van zijn voorganger J. Chalmet, op 14 september 1962 benoemd tot eerste bur ger van Zelzate wordt evenzeer ge confronteerd met de problemen rond om de kanaalverruimingswerken als zijn collega's van de Nederlandse buurge meenten Sas van Gent en Terneuzen. Veel erger vindt hij zelf, omdat in zijn gemeente niet minder dan eenzevende deel van alle woonhuizen moet worden opgeofferd aan het nieuwe kanaal. In Zelzate spreekt men namelijk niet van „kanaalverbreding", en in feite is dat ook juist. Het huidige kanaal, dat ook dwars door het stadje loopt, beschrijft een flauwe bocht die het Belgische minis- sterie van openbare werken be schouwt als een hindernis voor het moderne scheepvaartverkeer. Beslo ten werd het tracé recht te trekken maar ook weer dwars door de stad. „Die potloodlijnen kostten ons vier honderd huizen", zegt de nog jonge burgemeester een beetje verbitterd. „Wat dit in werkelijkheid betekent kan ik U niet beschrijven. Dat moet U zelf gaan zien". Wij hebben het gezien. Het is een triest schouwspel. Als men door de Groen straat loopt, is het net alsof nog heel (Zie slot pag. 2 kol. 6) fcahtlijn Er is in dit opzicht voor vandaag een gunstige factor te signaleren: Zee land behoeft niet alleen aandacht te vra gen voor zijn problemen en probleem pjes, maar kan allerlei tonen, dat er zijn mag: de brug en het Sloeplan. Vooral de Oosterscheldebrug is een voorbeeld van de eigen Zeeuwse bestuurs- en daad kracht, die naar wij menen deze provin cie het recht verschaft de aandacht te vragen voor de verdere (niet geringe) mogelijkheden van dit gewest. Bij dit parlementaire bezoek behoeven geen klaagliederen te worden gezongen, is geen sprake van negativisme, maar in tegendeel van een positief benaderen van allerlei uitdagingen. Het bezoek van de kamerleden zou derhalve als thema kun nen hebben het befaamde woord van Churchill tot de Amerikanen: „Give us the tools, we'll do the job": geef ons de gereedschappen, wij zullen het werk wel doen. In verband met het voorgaande willen we niet nalaten te wijzen op de pas verschenen memorie van de minister van economische zaken. Daarin wordt mee gedeeld, dat in de toekomst in het regio nale industrialisatiebeleid een onder scheid zal worden gemaakt tussen „pro bleemgebieden" en „spreidingsgebieden". Tot dusver kende men alleen „probleem gebieden": Zeeland bijvoorbeeld is als zodanig aangewezen. In de toekomst zal van een probleemgebied echter pas dan sprake zijn wanneer volgens de re sultaten van een onderzoek, dat thans wordt ingesteld een ernstige wanver houding is te verwachten tussen ar beidsaanbod en werkgelegenheid. In een spreidingsgebied daarentegen behoeft re gionaal gezien niet zonder meer te wor den gevreesd voor een structureel werk gelegenheidsvraagstuk. Een dergelijk gebied echter wordt wél in staat geacht een belangrijke bijdrage te kunnen leve ren tot de spreiding van de industrie over ons land. Wanneer we nu deze nieu we normen op Zeeland toepassen, dan geloven wij dat de ontwikkeling in deze provincie in de richting van „spreidings gebied" gaat: langzamerhand beginnen we uit de probleemfase te komen. Dat houdt dus tevens in, dat Zeeland in de toekomst in het nationale geheel een veel belangrijker rol dan tot dusver kan spelen. Uit allerlei publikaties blijkt trouwens, dat dit inzicht enige jaren geleden nog sterk bestreden langzaam maar zeker gemeengoed begint te wor den. Bovendien wijzen de feiten op de juistheid van deze opvatting: de eerste aanzetten in kanaalzone en in Midden- Zeeland van een nieuwe industriezone tekenen zich reeds af. Maar hulp blijft voorlopig hard nodig. Gelukkig zegt de minister in zijn memorie, dat óók in de spreidingsgebieden een bijzonder over heidsbeleid ten dienste van de indus trialisatie op zijn plaats is. Inderdaad, een bijzonder overheidsbeleid om de pro vincie de werktuigen te verschaffen om zeer belangrijk werk te doen, belangrijk niet alleen voor het eigen gewest, maar voor de gehele nationale economie. „Gi ve us the tools, we'll do the job". De ka merleden kunnen helpen om Zeeland die goede bewerktuiging te verschaffen. Bij een parlementair bezoek als van vandaag komen vanzelfsprekend specifiek Zeeuwse problemen aan de orde. De afgelopen week hebben wij in deze kolom er op twee gewezen, name lijk de schaderegeling voor de oesterte lers op grond van de Deltawet, artikel 8, alsmede de coördinatie van het Deltabe- leid voor zover het andere ministeries dan dat van verkeer en waterstaat be treft. Het komt ons voor, dat het hier niet alleen gaat om een Zeeuwse proble matiek, maar vooral óók om vraagstuk ken, die met name de leden van de Tweede Kamer als belanghebbenden rechtstreeks aangaan. Beide voorbeel den moesten wij namelijk aan de orde stellen omdat duidelijke en definitieve toezeggingen van de regering aan de ka mer eenvoudig niet werden gehonoreerd. Wij hebben dat gisteren een verontrus tende situatie genoemd. Vandaag nu een aantal kamerleden in dit gewest te gast is willen wij dit herhalen en te vens herinneren aan een stelling uit een proefschrift, onlangs in Leiden verde digd. Deze stelling namelijk: „Toezeg gingen van regeringswege gedaan te genover de Staten-Generaal blijken meermalen niet te worden gehonoreerd. In een parlementaire democratie kan dit niet worden aanvaard. Uit de feitelijke toestand kan een zeker overwicht van de regering op onze volksvertegenwoor diging worden afgeleid". Helaas, een stelling die moeilijk bestreden kan wor den: de feiten wijzen het uit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1