Pacht- en taxatiebureau ZLM nu met Brabanders AGENDA ZUID-BEVELAND RAAD KL0ETINGE AKKOORD MET VERHOGING REINIGINGSRECHTEN MARKTBERICHTEN BUSCHAUFFEUR REED DOOR ROOD KNIPPERLICHT TE KRABBENDIJKE GESCHIL OVER GESCHOTSHEFFING BUITENDIJKEN VOOR GED. STATEN Overeenstemming bereikt Po g ing met C.B.T.B. is vastgelopen Haken en ogen P.Z.E.M. EN LANDBOUW EENS OVER HELFT VAN ONRENDABELE PERCELEN Streekdag in Vlissingen van evangelisch lutherse gemeenten Schaker J. de Lange won gongwedstrijd Cursus „Brandpunt" bijbelschool Bouwgrond duurder in Wolphaartsdijk Officiële heropening modehuis Versluys Examen schoolzwemdiploma WALCHEREN Instituering zelfstandige hervormd geref. gemeente N.C.V.B. hield jaarvergadering Start winterwerk Leger des Heils KERKNIEUWS Gereformeerde Kerken gaven ruim een miljoen gulden voor internationale hulp Bezoek Dordts muziekkorps Leger des Heils aan Breskens en Oostburg Afscheid van raadslid J. Schelfhorst (p.v.d.a.) Benoeming tot plaatsvervan gend kantonrechter EXAMENS Kantongerecht Middelburg Spoorbomen en bus beschadigd Beroep Thoolse ambachtsheerlijkheid Mr. A. J. v. d. Weel: „Heffing in strijd met doelstelling van de zeewering" Andere zaken VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1963 WI55EL BEVELANDEN P R O V 1 NCIALE ZEEUWSE COURANT e Tussen de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord-Bra bantse Mij. van Landbouw is thans in principe overeenstemming bereikt over de oprichting van een gemeenschappelijk grond-, pacht en taxatiebureau. De taak van dit bureau zal zijn de leden van de bei de organisaties op alle manieren te helpen bij vraagstukken op het terrein van onteigeningen, grond- verkoop en pachtzaken. Zoals men weet hebben de Z.L.M. en de Zeeuw se C.B.T.B. een klein jaar geleden gepoogd om samen een dergelijk bureau op te richten. De onderhan delingen tussen deze twee stands organisaties zijn evenwel vastgelo pen op detailkwesties. Ten slotte is toen van deze vorm van samenwer king afgezien. Met de Brabantse maatschappij deze bestrijkt met haar leden voorna melijk het westelijk gedeelte en het land van Heusden en Altena zijn de besprekingen verder gekomen. De ze week heeft het dagelijks bestuur van de Z.L.M. besloten tot oprichting over te gaan. Het is de bedoeling dat in de oktobervergadering van het da gelijks bestuur de leden van de uit voerende commissie, belast met de leiding van het bureau, zullen worden aangewezen. In november zou dan de installatie kunnen passeren, zodat met ingang van 1 januari 1964 met de werkzaamheden kan worden ge start. De uitvoerende commissie van het nieu we grond-, pacht- en taxatiebureau zal tevens fungeren als Commissie Grond en Pachtzaken van de Z.L.M. en als zo danig het bestuur van de Zeeuwse Land bouw Maatschappij adviseren. Het bu reau zal in Goes worden gevestigd. De bezetting zal waarschijnlijk uit twee krachten in vaste dienst bestaan. Er zal een vorm van samenwerking met taxa teurs uit de praktijk worden ontworpen. Zodoende zal men zich verzekerd weten van specialisten op verschillend terrein, zoals tuinbouw en fruitteelt. Eind 1961 heeft de Z.L.M. een eigen grond- en pachtbureau in het leven ge roepen. De kwestie van de landbouw grond is de laatste jaren sterk in bewe ging gekomen: wegenaanleg, industri alisatie, recreatie en nog vele andere raakvlakken brachten voor de landbou wers vele problemen mee. Gebleken is dat in vele gevallen een gezamenlijk op treden gewenst is. Daarom heeft de Z.L M. eerst contact ge zocht met de Zeeuwse C.B.T.B., die ook een eigen grond- en pachtbureau exploi teert. Aanvankelijk leek een goede sa menwerking mogelijk, maar op tal van detailpunten kon men niet tot elkaar komen. De samenstelling van het be stuur voor zo'n bureau, de verdeling van de functies en nog verschillende andere zaken'vórmden bij dé besprekingen evenzóvele haken en ogen. De Z.L.M. bleek daarop niet bereid nog verder te praten. Van deze zijde was evenwel een plan voor een bureau op een basis van sa- Met de directie van de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij heeft een commissie uit de drie land bouworganisaties (Z.L.M., C.B.T.B. en N.C.B.) overeenstemming bereikt over de aansluiting van de onrendabele per celen in die gebieden, waar meer dan 85 van de belanghebbenden dit op de bekende voorwaarden hebben verzocht. Het gaat hier over de helft van de thans nog hangende gevallen. In de gebieden in Zeeland, waar men nog niet zover is kunnen komen zal men trachten alsnog meerderen tot een aanvraag om aansluiting op het elektri citeitsnet te bewegen. Temeer omdat het nu de laatste kans is. Advertentie Middelburg City: Summer Holiday, 8 uur, alle Leeftijden; Electro: Het broeinest van Chicago, 7.30 uur, 14 jaar; Molenwa ter: Miniatuur Walcheren, 917 uur. Vlissingen Alhambra: Summer Holiday, 8 uur, alle leeftijden; Luxor: Lemmie houdt van dames, 8 uur, 14 jaar; Britan nia: „Oh, hé de lucht valt naar benee" door de toneelgroep „Theater", 8 uur. Goes Grand: Summer Holiday. 20 uur, alle leeftijden; Museum: expositie Bevelandse voorwerpen. 1012, 1417 uur. Oosterland bedrijf J. Zeijler: demonstratie landbouwwerktuigen, 13.30 uur. Bergen op Zoom Luxor: De verleidster, 8 uur, 18 laar. Terneuzen Luxor: Fortunat, 8 uur, 14 jaar. Oostburg Ledeltheater: Gekken trekken de kaart, 8 uur, alle leeftijden. Sas van Gent Olympia: Vrouwen ver dwijnen, 8 uur, 18 jaar. Westdorpe Troutzaerte: expositie Lataster, 921 uur. menwerking ontworpen en men wilde dit ook graag verwezenlijken. Zodoende kwam men op het idee deze samenwer king in Brabantse richting te zoeken. En dat is dus thans gelukt. Het bestuur van het gecombineerde grond-, pacht- en taxatiebureau zal in ieder geval uit vijf en mogelijk uit zes personen bestaan. Voor de Zeeuwse evang. lutherse ge meenten en voor die van Bergen op Zoom is zondag 29 september een streek dag in Vlissingen. Die morgen begint men om 10.15 uur met een eredienst in de kerk aan de Walstraat, waar de pas tor loci, ds. W. F. ten Rouwelaar, voor gaat en ds. J. Mostert uit Bergen op Zoom assisteert. Na de broodmaaltijd vermeldt 't programma een kort concert op het nieuwe kerkorgel door de cantor organist, de heer Ph. Feij en een lezing met dia's door het lid der synode, mej. H. M. Westerman, tevens presidente van de Ned. Luth. Vrouwenbond, over de conferentie van de Luth. Wereldfedera tie, deze zomer in Helsinki gehouden. De dag wordt besloten met een lutherse vesper. Het kerkkoor der gemeente zal medewerking verlenen. Advertentie GOES Niet minder dan 29 schakers leden en niet-leden van de Goese Schaakver eniging hebben woensdagavond in hotel „Centraal" te Goes deelgenomen aan een gongwedstrijd. Na het spelen van meer dan tien partijen kwam J. de Lange, één van de beste clubspelers van Goes, als nummer één uit de bus. Hij won daardoor het door de P.Z.C. beschikbaar gestelde bekertje. De heer De Lange behaalde 3 punten, evenals M. Geene, die zich als tweede klasseer de. In de beslissingswedstrijd tussen deze twee spelers bleek De Lange de sterkste. Als derde eindigde dokter E. F. Facee Schaeffer, als vierde D. Wij- ma, beiden 2 punten en vijfde J. Thole- naar, 0 punten. Er werd gespeeld in vier poules, waar van drie met 7 schakers en één met 8. De eersteprijswinnaars van de poules gingen over naar de finale. De heren Facee Schaeffer en D. Wijma eindigden in hun poule gelijk met 6 punten. Zij gingen beide over naar de finalegroep. De wedstrijd had ,een geanimeerd ver loop. Voor de eerste tien zetten kregen de schakers telkens 5 seconden bedenk tijd, voor de zetten 10 tot en met 25 tien seconden en voor de verdere zetten wederom 5 seconden. De Brandpunt Bijbelschool te Doorn zal ook dit jaar in Goes een cursus organi seren. Aanstaande zaterdag zullen in de consistorie van de gereformeerde Wes- terkerk de eerste lessen worden gege ven. De opleiding is bestemd voor hen, die in kerkelijke arbeid een taak heb ben en voor hen, die behoefte hebben aan degelijke, praktische bijbelkennis. De docenten zijn afkomstig van verschil lende kerken en kringen. WOLPHAARTSD1JK Het bouwterrein achter het gemeente huis van Wolphaartsdijk wordt duurder. Tot nu toe bedroeg de prijs per vier kante nieter 9,75, waarbij rekening werd gehouden met een renteverlies ge durende 3 jaar. „Deze drie jaar zijn in middels verstreken en nog niet alle grond is verkocht," zo schrijven b. en w. de gemeenteraad, die donderdagmiddag 3 oktober aanstaande vergadert. Het college stelt voor de prijs van de res terende 6323 vierkante meter te bren gen op 11,50 per m2, om hierop geen verlies te lijden. Een ander voorstel van b. en w. behelst de winkelsluiting. De raad heeft tijdens een vorige vergadering besloten een af wijkende winkelsluiting voor die zaken in te stellen, die waren ten behoeve van het jachthavengebied verkopen. Geble ken is echter, dat voor winkels, die aan schepen leveren, geen winkelsluiting geldt, aldus b. en w. in een toelich ting. Een dergelijke bepaling is dus overbodig. Wel van kracht blijft de verordening voor de winkel in hengel sportartikelen. De raad wordt voorge steld ter gelegenheid van het feit. dat Nederland 150 jaar geleden koninkrijk werd, de schooljeugd een beker aan te bieden, voorzien van passende decora ties en gevuld met oranje-appeltjes. B. en w. willen ook het voorbereid ingsbe- sluit verlengen wat betreft de wijziging van het uitbreidingsplan om te kunnen voorkomen, dat er gebouwd wordt op terreinen, die men voor de recreatie heeft bestemd. Ten slotte komen ook de vergoedingen aan de verschillende scholen ter sprake. Wedvluchten De postduivenhoudersvereniging „De Scheldeduif" te Krabbendijke nam met 48 duiven deel aan de wedvlucht naar Maastricht (129 km). De uitslag was als volgt: 1., 3., 4. en 8. M. Minnaard; 2. C. J. Clement; 5., 6 en 9. W Krijnsen; 7. L. Paauwe; 10. J. Mipnaard. Vlucht Angouleme: 1. C. J. Clement. Van de postduivenhoudersvereniging „De Postduif" uit Wemeldinge zijn de kampioenschappen als volgt behaald: Vitesse: 1. M. Oudeman, 2. J. Feytel. Midfond: 1. M. Oudeman, 2. A. op 't Hof. Fond: 1. M. Oudeman, 2. P. Vuijk. Jonge duiven: 1. C. Lamper, 2. P. Oude man. Generaal: 1. M. Oudeman, 2. A. op 't Hof. Van onze adverteerders Donderdagmiddag heeft in Heinkens- zand de officiële heropening plaatsge vonden van het verbouwde modehuis „Versluys". De heropening werd ver richt door burgemeester N. W. Elzen, die de sleutel van de zaak moest zoeken in een van de kluwens wol, die aan de deurpost hing. Nadat men de inrich ting kon bewonderen, ging men naar het verenigingsgebouw „Maranatha", waar burgemeester Elzen de heer Ver sluys feliciteerde met de heropening. Ook sprak daar de heer H. Lammers na mens de winkeliersvereniging „Wim Be- la". Nadat de heer Versluys iedereen had bedankt voor de vele attenties, bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen. WEMELDINGE Onder gunstige weersomstandigheden werd te Wemeldinge, in het Kanaal door Zuid-Beveland, dezer dagen het examen afgenomen van het diploma schoolzwemmen. De heer G. J. Distel brink, consulent van lichamelijke oefe ning in Zeeland, en mej. Fr. M. Prins, zweminstructrice te Wemeldinge, na men de examens af. Voor het diploma A slaagden P. Voge laar, B. Vleugel, J. Nieuwdorp, J. Dek ker, F. Weststrate, A. Zuiddijk, C. Ha melink, H. van Stel, R. Daane, P. v. d. Maale, W. Rol, B. de Schipper, allen leerlingen van de christelijke school te Wemeldinge; J. Verbrugge, J. Geluk, R. Westveer, W. Jeremiasse, M. van Stel, A. Dagevos, allen van de openbare lagere school te Wemeldinge; A. Hoo- gendoorn, W. den Ouden, G. Stobbelaar, K. v. d. Maas, J. Moerland, G. Hoogen- doorn, leerlingen van de Prinses Beatrix- school; J. de Pann en A. Kole van de openbare lagere school te Hansweert; L. Veraart en A. Barbê van de openbare lagere school te Yerseke; A. v. d. Have. Joh. v. Liere, C. Nijsse, R. Ridderhof van de openbare lagere school te Ka- pelle. Voor het diploma B slaagden; M. de Schipper, R. de Best, J. Speelziek, C. den Herder, P. Vogelaar, T. Versluis, W. Houtekamer, L. ten Haaf, leerlingen van de christelijke school te Wemeldin ge; J. Oomens, K. v. d. Maas, van de Prinses Beatrixschool; L. de Rijke, J. Verbrugge, van de openbare lagere school te Wemeldinge; C. Nijsse van de openbare lagere school te Kapelle. Er werden afgewezen 24 kandidaten voor diploma A en 2 voor diploma B. WISSENKERKE „Apollo" besluit zomerseizoen Zaterdagavond zal het muziekgezel schap „Apollo" te Wissenkerke onder leiding van de dirigent I. Stokman het zomerseizoen besluiten met een concert in de muziektent. Medewerking aan de ze muziekavond wordt verleend door het optreden van de accordeongitaarvereni- ging W.I.K. van Wissenkerke met het accordeonorkest Animato uit Goes on der leiding van de directeur P. B. van Sprang. Het concert begint om 7 uur. VLISSINGEN Openbare verkoping van huizen Woensdagavond was er in het Concert gebouw te Vlissingen ten overstaan van notaris H. Beyer, een openbare ver koping van huizen met erven. Drie hui zen werden niet gegund. Dat waren de eengezinswoning aan de Hobeinstraat ,38, het woonhuis aan de Slijkstraat 32, en het eengezinswoonhuis aan de Ma rinestraat 6. Het eengezinswoonhuis aan de Bloemenlaan 56 werd voor 22.400 gekocht door de heer P. M. Rouw. Het eengezinswoonhuis aan de Bouwen Ewoutstraat 48 werd gekocht door me vrouw Th. P. M. Witlox-van Oirschot. De evangelisatie op gereformeerde grondslag te Vlissingen zal zaterdag morgen geïnstitueerd worden als een zelfstandige hervormd gereformeerde gemeente. Tevens neemt men dan een eigen kerkzaal aan de Scherminkel- straat in gebruik. In deze dienst zal voorgaan ds. J. A. Smink uit Den Haag, predikant van de zelfstandige Gerefor meerde Gemeente onder het Kruis te Rotterdam. Evangelist A. de Ridder uit Middelburg zal in die dienst worden be vestigd als voorganger te Vlissingen. Zondag 29 september zal de heer De Ridder zich als zodanig aan de gemeen te verbinden. Afgelopen zondag hield de evangelisatie op gereformeerde grondslag in de Wil lem III-kazerne de laatste samenkomst, waarin evangelist De Ridder voorging en preekte naar aanleiding van 1 Petr. 2 vs. 4 en 5. KOUDEKERKE De N.C.V.B., afdeling Koudekerke, hield haar eerste vergadering van dit seizoen in „hotel Walcheren". De leiding was in handen van de presidente, mevrouw M. Barentsen-Koole. Spreekster voor deze avond was mevr. N. Verschoor-van de Vlis uit Vlissingen, die het boek van A. M. de Jong „Het verraad" uit de „Merijntje Gijzens"-serie voor ons besprak. Deze boekbespreking werd met grote aandacht door de vele aanwezigen gevolgd. MIDDELBURG Herfstwandeltochten Zaterdag, 12 oktober houdt de Middel burgse gymnastiekvereniging „Achilles" voor de *12e maal de jaarlijkse herfst wandeltochten. De parkoersen gaan over 5, 10, 15 en 25 kilometer. De start is om 2.30 uur vanaf het marktterrein. ZOUTELANDE Collecte De collecte voor de reclassering heeft te Zoutelande 49,95 opgebracht. Het jeugdclubhuis „De Lichtboei" van het Leger des Heils in Zierikzee start maandag 30 september a.s. met het win terwerk. Het wordt ditmaal een bijzon der seizoen in verband met het tien jarig bestaan van het clubhuis. Enkele feestelijke programma's in het voorjaar van 1964 zullen dit tweede lustrum in de belangstelling plaatsen. Het cursus programma is ook nu weer veelzijdig. Het clubhuis zal elke avond geopend zijn voor jongens en meisjes, die iets om handen willen hebben. Er zijn cur sussen in houtbewerking, pitriet, bordu ren en naaien. Voor de kleuters zijn er aparte knutseluurtjes. Ook de ouders „jongeren" kunnen aan hun trekken ko men op de hobbyclub voor jonge vaders en een speciale naaicursus voor jonge huismoeders. Bovendien is er een grote speelzaal en enkele studeerkamers. In de kantine kunnen weer vele scho lieren tussen de middag hun maaltijd nuttigen en tegelijk een spelletje tafel tennis of biljart spelen. Een twaalftal medewerkers zullen de vaste leiding bij al dit werk assisteren. „De Lichtboei" kan per week ongeveer 1200 jongeren een aangename vrijetijdsbesteding ge ven. Geslaagden cursus machineschrijven Voor het praktijkexamen machineschrijven slaagden te Breda de volgende personen: mejuffrouw A de Rijke te 's-Heer-Arends- kerke, mej. C. L. van Westen te Borssele, mej. M. M. Proost en mej. A. E. Westdijk te 's-Heer-Hendrikskinderen, de heren J. C. v. d Guchte, C. J. v. d. Guchte en M. J. Saa- man te Lewedorp, mejuffrouw E. School meester te Nieuwdorp, de dames J. Dekker, P J. Dekker, M. C. Linden berg, J„ W. Koe man en A. C. Smallegange uit Wolphaarts dijk, mej. C. M. Bosman te Nisse, de heer D J. Jumelet uit Bruinisse, de heer Jan Sla ger te Brouwershaven, de dames C. Bal, J. S. van Schelven en de heer I. Bal te Dreischor, de heer C. O. Rademaker te Haamstede, mej. J. M. v. d. Hoek te Kerkwerve, de heer F. H. Cats te Nieuwerkerk, mei. L. Hart uit Noord- welle, de heer C. L. Ringelberg te Scharen- dijke, de heer J. Bolle te Sirjansland, de da mes G. C. Bil, E. M. Hage, D. J. Kristalijn, mej. C. van Leeuwen, H. v. d. Maas, J. H. v d. Maas, A. Quant, A. M. Tempelaars, H. M. Verkaart en de heer J. A. Bil, allen te Zierikzee, de heer L. Gijzel te Biezelinge, mej. A. Hitipeuw en mej. N. Manuhutu te Hansweert, de heer P. J. Jansen Verplanke te Kloosterzande, de heer C. J. Nieuwen- huijse te Krabbendijke, de dames J. C. C. van Paaschen en H. Schipper, de heren M. C. van Boven, W. C. Brandt en W. J. 't Jong te Kruiningen, de dames J. P. C. Deurlo (met lof), C. W. Polderman, E. Koppejan en de heer A. Blok te Rilland-Bath, de dames M. J Lagendijk en J. P. Waterman en de heer C. W. Braam ,te Waarde, de heren C. M. van Steveninck en M. C. van Steveninck te Yer seke. Tijdens een donderdag in Utrecht gehou den conferentie van de diaconieën der Geref. Kerken, heeft de voorzitter, de heer J. de Vries, bekendgemaakt, dat in het afgelopen verenigingsjaar door de steun van de kerken een bedrag van f 1.114.293 is binnengekomen aan col lecten en giften. Hierin zijn begrepen ruim 178.000 voor Bali en 182.000 voor hulp aan Skop je. Gedurende het laatste jaar werd er onder meer hulp geboden aan Algerije, Indonesië en West-Pakistan, in welk land men meewerkte aan een agrarisch project. Voorts hebben de diaconieën van de Gereformeerde Kerken geholpen bij een project in Hongkong, waar onder meer 12.000 kinderen door Nederlandse giften dagelijks een warme maaltijd krijgen. Volgens het oordeel van de heer De Vries zal voortaan meer aandacht moeten worden besteed aan het opbouw werk. Dit werk bestaat uit het verstrekken van schoolgelden en beurzen, alsmede bijdragen voor internaten. Hij noemde het een belangrijk aspect van de kerke lijke hulp bij rampen, dat de Kerken vaak de enigen zijn, die relaties in de rampgebieden hebben. Men onderzoekt thans in hoeverre het mogelijk is om van de wereldhulpactie uit, een soort van ge- meentediaconaat van kerken in de nood- gebieden te vormen. Het gevaar is an ders niet denkbeeldig, aldus de heer De Vries, dat er instituten komen, die te westers van opzet zijn. Instituten die nooit gefinancierd en bemand kunnen worden door de jonge kerken. Aan het eind van de jubileumweek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het korps Vlissingen van het Leger des Heils komt het muziekkorps van het Leger des Heils te Dordrecht naar Zee land. Voordat het in Vlissingen de fes tiviteiten opluistert, brengt het een be zoek aan Breskens en Oostburg. Om half elf marcheert het korps vanaf de Scheldekade in Breskens naar het ge bouw „De Uitkomst", waar het wordt ontvangen door b. en w. van Breskens Daarna is er een concert op de muz.'ek- tent op het Spuiplein, om half twaalf 's Middags gt an de Dordtse muzikanten naar OostVirg, waar b. en w. van Oost burg hen om kwart voor twee in het gemeentehuis zal ontvangen. Daarna maakt het korps een muzikale rond gang, die wordt besloten met een con cert voor het gemeentehuis. AANBESTEDING WERKEN IN RAADHUIS De reinigingsrechten van de gemeente Kloetinge zullen per 1 januari 1964 wor den verhoogd van 10,00 tot 12,50 per emmer. Dit besloot de raad woens dagavond. Deze verhoging van de rech ten is nog nauwelijks voldoende om de kosten te kunnen opvangen. De heer J. Schelfhorst (p.v.d.a.) had liever gezien, dat de gemeente de hogere kosten voor zijn rekening had genomen, daar nu linder draagkrachtigen de dupe drei gen te worden. De raadsvoorzitter antwoordde, dat steeds een mogelijkheid aanwezig is tot ontheffing van de rechten. Men neemt hiermee een zeer soepel standpunt in. De betimmeringswerkzaamheden ir de raadzaal, de burgemeesterskamer en de commissiekamer werden onderhands aanbesteed en gegund aan de fabriek van betimmeringen Slabbekoorn te Goes voor de totale prijs van 51.463,39. De heer J. Kopmels te Kloetinge kreeg een bedrag van 22.004 aangeboden als koopsom voor het erfpachtsrecht op de woning met erf Oude Singel 2. Tevens besloot de raad over te gaan tot het voeren van een rechtsgeding door het instellen van een vordering bij de arron dissementsrechtbank te Middelburg tot onteigening van deze woning met erf ter realisering van het havenplan Goes. Burgemeester mr. H. N. baron Schim- melpenninck van der Oye merkte op, dat dit pand en de grond behoort tot de ge meente Kloetinge. De gemeente Goes kan dus geen proces voeren. Alle kosten zul len echter door Goes worden vergoed. De ontruimingstermijn van de onbe woonbaar verklaarde woning School straat 22 werd verlengd tot 26 maart 1964. Winkelsluiting Het raadsbesluit van 27 augustus 1963 inzake sluiting van de kapperszaak op maandag gedurende de gehele dag werd ingetrokken. Besloten werd tot verplich te winkelsluiting van deze zaak op maandag na 13.00 uur. De heer M. J. van Boven te Kloetinge werd per 1 januari 1964 eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de openba re lagere school in verband met zijn be noeming tot hoofdonderwijzer te Heer- jansdam. Eveneens werd de heer Van Boven eervol ontslagen als secretaris van de commissie tot wering van school verzuim. De vereniging van oud-leer lingen van land- en tuinbouwwintercur- sussen te Kloetinge kreeg een eenmali ge subsidie van 72,50 ter ciekking van de kosten, verbonden aan het organi seren van een bloemententoonstelling in het verenigingsgebouw „Amicitia". De vergoeding krachtens de l.o.-wet werd voor het gewoon lager onderwijs vast gesteld op 56,19 per leerling voor het jaar 1964. De raad ging voorts akkoord met het vaststellen van een nieuw huur- reglement voor gemeentewoningen. De heer J. Sehelfhorst (p.v.d.a.) deelde nog mede, dat hij in verband niet zijn overplaatsing naar Zeeuwseli-VIaande- ren zijn werkzaamheden als raadslid zal beëindigen. Hij dankte de voorzitter en de raadsleden voor de prettige contac ten. Burgemeester Schimmelpenninck van der Oye bracht het scheidende raadslid dank voor zijn werkzaamheden VEILING KRABBENDIJKE 26 september. Appelen: Cox Orange Pippin I 85-90 59—65, 80-85 56—73, 75-80 57—80, 70-75 52—77. 65-70 42—65. 60-65 3943, 55-60 26, II 85-90 51—57, 80-85 54—63, 75-80 55—70, 70-75 48—69, 65-70 41—53, 60-65 32—34, IID 13, III grof 2849, III fijn 723, kroet 810. James Grieve t 85-90 28, 80-85 34. 75-80 38, 70-75 35, II 85-90 23, 80-85 23—26, 75-80 25—27, 70-75 25—30, 65-70 2227, IID 6—14, IH grof 17, kroet 5 Ellisons Orange II 80-85 27, 75-80 22—28, 70-75 23—30, 65-70 1825, IID 50-55 13—16, IID 55-60 10, III grof 18, III fijn 12, kroet 7—10. Ingrid Marie I 75-80 35, 70-75 37, 65-70 26. Cellini I 85-90 24, 80-35 24, 75-80 23, 70-75 20, 65-70 17, III grof 15, III fijn 13. Peren: Conférence I 75-80 .49, 70-75 51, 65-70 51, 60-65 45, 55-60 34, II 70-75 44—46, 65-70 43—46, 60-65 40. 55-60 34, IID 22—23, III grof 28, III lijn 23, kroet 7. Bonne Louise I 70-75 60, 65-70 62, 60-65 58, 55-60 48,70—49,20. 50-55 38,10—38,70, IID 26, III grof 40, III fijn 23—26, kijroet 711. Br. Hardy II 80-85 64, 75-80 69, 70-75 69, 65-70 63. 60-65 54, IID 55-60 41. IID 50-55 27, III grof 40, III fijn 22, kroet 19. Le- gipont I 70-75 46, 65-70 47, 60-65 42. 55-60 34, IID 21, III grof 26, kroet 6. Herzogin Elsa I 80-85 31, 75-80 33, 70-75 36, 65-70 29 60-65 28, IID 14, III grof 21, III fijn 12, kroet 9. VEILING KAPELLE 26 September. Br. Hardy I 75 84. I 70 83, I 65 73, I 60 70, II 75 73, II 70 74, II 65 70, II 60 62„ n 55 44, II 50 29, grof 41-43, fijn 19. Bonne Louise I 65 57, I 60 58, I 55 48.3049,80, I 50 38—38,40, II 60 53, II 55 46, II 50 34—35. IID 25, grof 29, fijn 18,. id. rijp I 65 55, I 60 52, I 55 46, I 50 38. Conférence I 70 4651, I 65 46,60—50.05, I 60 44,40—47,90, I 55 34,90—37,60, n 70 44, II 65 40—45. II 60 37.70—41,40 II 55 33,10—33.50, IID 22—22,40, grof 30—30,35, fijn 2020,15, rijp II 65 46, ,n 60 44, II 55 35. Ja mes Grieve I 80 28, I 75 31, I 70 32, T 65 28, II 75 27, II 70 27, I 165 25. IID 15—18, grof 1517, fijn 16. Cox Orange Pippin I 80 57, I 75 61, I 70 58,40—58,70. I 65 56.70—57.30, I 60 39tl, I 55 26. II ?0 58. II 75 57. II 70 55. n 65 46, II 60 35, II 55 21, IID 15, grof 28. fijn 12. Bramleys Seedling I 90 25, I 80 28, I 70 17, IijI 80 24, II 70 16, IID 15, grof 16, fijn 13. Zigeunerin II 75 13, II 70 10, II 65 11, IID 7%. Transp. de Croncels I 85 17, I 80 19, I 75 19, I 70 19, I 65 14, II 80 17, II 75 16. n 70 16. II 65 15, grof 15, fijn 15. Ellisons Orange I 75 25, I 70 25, I 65 22—24, IID 15, grof 16. Maag denpeer I 70 27, I 65 30, I 60 28. I 55 24, IID 11, grof 9. Legipont I 70 43, I 65 46, I 60 42, I 55 33, II 70 37, II 65 39, II 60 33. n 55 20. Herz. Elsa I 70 26. I 65 24. I 60 22, IID 10, grof 12. Br. Durohdeau I 70 53, I 65 49, I 60 28, I 55 20, IID 1013, grof 12, fijn 9. Notarisappel I 85 18, I 80 20. I 5 22, I 70 20, I 65 17, grof 16, fijn 16. Jac Lebel I 85 21. I 75 25, I 65 20, grof 15. Ingrid Marie I 75 35. I 70 38, I 65 30. Sig. d'Esperen II 65 71, II 60 65, II 55 63. Spaanse Wijnpeer I 60 35. I 50 27, n 50 30. Crimsons Coxs I 75 35. I 70 37, I 65 37. II 60 27. Marg. Mariliat II 70 28, II 60 21 Br. Dilly II 65 22. II 60 20, II 55 17. II 50 13. James Gr. Lired I 80 23, I 75 27. I 70 27, II 65 18. Tr. de Vienne n 80 43. II 75 48, II 70 45. II 65 46, grof 21 —38 Kroetappelen gepl. 10, val 6,90. Kroetperen 3. Pruimen: Warwick grof 17, fabriek 7. Bur- bank II 811, fabriek 7. Bij Koninklijk Besluit is in het kanton Terneuzen tot kantonrechter-plaatsver- vanger benoemd mr. A. Berkhout van de kantongerechten te Middelburg, Oost burg, Terneuzen en Zierikzee. Bij de aan de chr. kweekschool voor Zeeland te Middelburg afgenomen exa mens derde leerkring slaagden voor vol ledig bevoegd onderwijzer(es) mej. H. P. Noordhoek te Serooskerke en de he ren C. J. Baden te Bergen op Zoom, A. B. de Bruine te Kamperland, J. A. de Graaf te Stavenisse, P. Janse te Bun schoten, W. P. de Jonge te Kruiningen, F. J. Meijaard te Wemeldinge, J. C. Schot te Vlissingen, W. W. Spapé te Souburg en J. M. Sturm te Goes. Zes kandidaten werden toegelaten tot het herexamen in januari 1964. Twee kandidaten moesten worden afgewezen. De 47-jarige Axelse chauffeur A. D. is dinsdagmiddag voor het kantongerecht te Middelburg veroordeeld tot een boete van 100,- of 20 dagen, alsmede 5 maan den voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid met een proeftijd van twee jaar. De officier van justitie, mr. K. Doedens was in zijn eis gekomen tot een boete van 100 of 20 dagen en de ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf maanden, waarvan 3 maanden voor waardelijk met een proeftijd van twee jaar. D. was op 20 april met een bus door het rode knipperlicht van de spoorwegover gang bij Krabbendijke gereden. De da lende bomen kwamen daarbij in aanra king met de bus als gevolg waarvan deze over de kop sloeg en zwaar werd bescha digd. Verschillende passagiers werden tijdens de manoeuvre licht gewond. „Ik heb het knipperlicht niet gezien' verdedigde verdachte zich, die evenmin de reeds tot stilstand gekomen perso nenauto vóór hem had opgemerkt. De Axelse chauffeur verklaarde naar links en naar rechts gekeken te hebben of er soms een trein in aantocht was. Naar de knipperlichten had hij niet gekeken. Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben donderdagmorgen een openbare ver gadering gewijd aan een geschil tussen het waterschap Tholen en de ambachts heerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe N.V. De N.V. was in be roep gegaan tegen een geschotheffing op de buitendijken, die zij in het water schap Tholen in gebruik heeft. Tegen de heffing op de binnendijken had de am bachtsheerlijkheid en Vrijberghe N.V. geen bezwaar, maar wei tegen de hef fing op de buitendijken. Mr. A. J. van der Weel, die optrad als raadsman van de ambachtsheerlijkheid en Vrijberghe N.V., stelde in zijn betoog, dat de zeewering er is om het water schap tegen overstromingen te bescher- en. Als zodanig zag hij de zeedijken „als een instrument van het water schap". Het waterschap Tholen had op grond van de opbrengst van de dijken een bijdrage van de ambachtsheerlijk heid en Vrijberghe N.V. geëist. Mr. Van der Weel vond, dat de opbrengst van de zeedijken niet in het geding is, omdat men het eerst eens moet zijn over de vraag of men een zeewering wel mag belasten. Hij stelde de kwestie in zijn betoog dan ook principieel. Mr. Van der Weel zag de dijk als één geheel. „Er mag geen scheiding worden gemaakt tussen bazaltglooiing en de kruin". Hij betoogde dat de heffing in strijd is met de aard en de doelstelling van de zeewering. De dijkgraaf van het waterschap Tholen, de heer H. van Gorsel, die het woord voerde namens de tegen partij, wees er op, dat de aangesla- genen voor het onderhoud niets be hoeven te betalen. Dit gebeurt geheel door het waterschap. De gebruiker van de dijk heeft het derhalve aan de zorgen van het waterschap te dan ken, dat hy er geld aan verdient, be toogde hij. Het college van G.S. zal schriftelijk uitspraak doen. „Die dingen werken zo vaak niet", was zijn verweer. De kantonrechter, mr. J. Kolkman kon het begrijpen, dat ver dachte naar links en rechts kijkt of er soms een trein nadert. „Daar is niets tegen", merkte hij op, „maar waarom hebt U niet eerst naar de lichten geke ken? Dan had U gezien dat deze wél werkten". Ook mr. Doedens vond het onbegrijpe lijk, dat verdachte het rode knipperlicht niet had gezien, temeer omdat er al een personenauto vóór hem was gestopt. Hij meende, dat hier sprake was van on oplettendheid. „Wat hier is gebeurd, heb ik nog nooit meegemaakt", aldus de of ficier, die daarop tot zijn eis kwam. Ook de andere zaken, die tijdens de middagzitting werden behandeld wa ren verkeersdelicten. De huisschilder J. R., die in Vlissingen werd veroor deeld tot 20 boete of 4 dagen hech tenis. De eis was 25 of 5 dagen. De vrachtautochauffeur G. S. had in Middelburg de situatie verkeerd be oordeeld, bij het passeren van enkele op de Londense Kaai geparkeerd staande auto's. Hij was daarbij tegen een hek gereden. Na de eis van de officier van 35 of 7 dagen, maakte de kantonrechter er 30 of 6 dagen van. Aangehouden werd de zaak tegen P. op t' H. te Kapelle wegens het horen van een getuige. Mevrouw M. C. van R. uit Rilland had, komende vanaf de Stations weg geen voorrang verleend aan een bromfietser, die over het fietspad naast de rijksweg reed. Conform werd zij ver oordeeld tot 25 of 5 dagen. De opzichter J. van H. uit Vlissingen had in Koudekerke een botsing veroor zaakt met een Duitse personenauto, die op een kruispunt stilstond. De officier eiste een geldboete van 20 of 4 dagen. De kantonrechter, rekening houdende met de omstandigheden, vonniste 15 of 3 dagen. Mevrouw E. de B.-de B. uit Kamperland, die de kantonrechter en de officier van justitie een half uur lang onder een vloed van argumenten van haar gelijk probeerde te overtuigen, werd conform de eis veroordeeld tot 15 of 3 dagen. Zij had met haar bromfiets geen voor rang verleend aan een motor. Hoewel de kantonrechter er begrip voor had, dat de motorrijder te hard had gereden en dat de weg ter plaatse moeilijk is te overzien, deed dit geen afbreuk aan de overtreding. De Middelburgse koopman C. C. J. van H. had op de rijksweg door Zuid-Beve land geen voorrang verleend. Van H. kwam uit de Schoorsezandweg de rijks weg opgereden, waarbij hij geen voor rang gaf aan een over de rijksweg rij dende auto. Verdachte gaf zijn overtre ding ruiterlijk toe: „Ik heb die auto niet gezien, eerlijk niet", aldus verdachte, die er op wees, dat voor 600 schade aan zijn eigen auto was ontstaan. Hij was hiervoor niet verzekerd. De officier, reeds rekening houdend met de omstan digheden, eiste een geldboete van 60 of 12 dagen. De kantonrechter deed er 10 en 2 dagen af. COÖPERATIEVE VELUWSE EIERVEILING Weekaanvoer ca. 1.400.00 stuks, waarvan 534.529 in veiling werden gebracht. Handel vlot. Prijzen (per 100 stuks): eieren van 46 tot 53 gram 8.4011.21: eieren van 53 tot 57 gram 11.5112.52: eieren van 61 tot 65 gram 13.3313.69; eieren van 65 tot 68 gram 13.75 14.01 EIERVEILING S.B.E. Aanvoer 426.219 stuks, handel kalm. Prijzen (per 100 stuks): eireen van 36 tot 43 gram 5.758.29; eieren van 43 tot 62 gram 11.48— 13.62; eieren van 62 tot 72 gram 13.4814.31t eendeneieren van 58 tot 67 gram 9.4011.39; eendeneieren van 67 tot 71 gram 11.4011.70. EIERMARKT Aanvoer ca. 2.300.000 stuks, handel vlot. Prijzen (per 100 stuks): eieren van 60 tot 65 gram 13.6514.25. alg. prijs 13.90, kilo prijs 2 22 (basis 62,5 gram): henne-eieren van 45 tot 57 gram 8.7513.50, kiloprijs 1.942.37. STAVENISSE VEILIN 25 SEPT. Bintje gew. 7.109.60: bonken 14.70; Drielin gen 6.60; Eigenheimer gew. 11.5013.00, bon ken 6.10; aanvoer 3500 kisten. VEILING SINT-MAARTENSDIJK Uien: bonken 15,60, middel 40-70 14.5013,50, drieling 16,95, picklers 21,90. Aanvoer 100 ton. Aardappelen: bintje 7,209,40, bonken 14,60, Eigenheimer 12,309,60. Aanvoer 100 ton. VEILING SINT-ANNALAND Doré, gewone 13, bonken 8,50. Eigenheimers, gewoon 12, bonken 6,50. Bintjes, gewoon 9,40, bonken 14.40. Aanvoer 123 ton. Uien, gewoon 14,01, bonken 14,67, drielingen 16,2216, pick lers 21,82. Aanvoer 70 ton. VISMIJN BRESKENS In de week van 15 september tot en met ïl september 1963 zijn aan de vismijn te Bres kens aangevoerd: 249 kg bot, 272 kg schar, 436 kg schol, 371 kg tong, 13 kg kabeljauw, 42 kg wijting, 1 kg griet, 16 kg tarbot, 117 kg wulk, 26.694 kg exportgarnalen 1323 kg binnenlandse garnalen, 354 kg doorgedraaide garnalen. 184 kg doorgedraaide bot. 115.676 kg haring, 88.830 kg doorgedraaide haring. VEILING V.V.Z.B. GOES 26 september. James Grieve KL. I 85-90 26 27, 80-85 30, 75-80 33—36. 70-75 33—35. 65-70 28—30. IID 16. KL. II 85-90 24. 80-85 26—29. 75-80 28—31, 70-75 28, grof 13—18, fijn 11—15. Cox Orange Pippin KL. I 80-85 5573. 75-80 59—73, 70-75 57—68. 65-70 57, 60-65 35—40. 55- 60 26, IID 15, KL. n 75-80 53—61, 70-75 54—64. 65-70 4655, 60-65 3540, 55-60 2325, grof 2539, fijn 912. Transparent de Croncels KL. I 35-90 17. 80-85 20, 75-80 18, 70-75 17, 65-70 16, IID 13, grof 14—16. fijn 15. Ellisons Orange KL. I 70-75 29. 65-70 27. 60-65 19, D 14, grof 12. fijn 11. Bramleys Seedling KL. I 90-100 26. 80-90 29. 70-80 18. IID 14. Manks Codlin KL. II 75-80 16—18, 70-75 18, 65-70 16—17, 60-65 14, IID 13, grof 13—16. fijn 11— 12. Bonne Louise d'Avr. KL. I 70-75 60, 65-70 60, 60-65 57,10—58.30, 55-60 4550.65. 50-55 37.60—38.10. IID 24. KL. II 70-75 53, «5-70 56, 60-65 53, 55-60 45, 50-55 35. grof 40—17, fijn 20—28. B. Hardy KL. I 80-85 78. 75-80 82. 70- ij75 83, 65-70 74—75. 60-65 70, D 55-60 44, D 50- 55 26. KL. II 80-85 68. 75-80 75. 70-75 77. 65-70 ij70, 60-65 64. grof 35—53. fijn 15—25. Confé rence KL. I 70-75 51—53, 65-70 48,9049.70, 60- 65 46.40—47,40, 55-60 37.50—38, IID 23—23,50, KL. n 70-75 47, 65-70 43, 60-65 41, 55-60 34, grof 24—36, fijn 6—23 Legipont KL. I 70-75 47, 65-70 47, 60-65 42, 55-60 34, IID 18. fijn 12— 14. Herzogin Elsa KL. I 70-75 27, 65-70 28, 60- 65 24. Pitmaston Duchesse KL. n 80-85 38— 40, 75-80 42. 70-75 42, 65-70 37. D 16, grof 21, fijn 11. Maagdenpeer KL. I 65-70 21, 60-65 19, 55-60 17, KL. II 60-65 10, 55-60 11. Totale aanvoer hard fruit 12.150 kisten. Bramen per doos III 29. Burbank Giant II 19, grof 2025, fabriek 7. Warwick Dropper 1 37, H 20. grof 26—67, rijp 28—40. fabriek 6—12. Black Alicante I 141—150. Groene no ten 44. VISMIJN COLIJNSPLAAT 1834 kg exportgarnalen 2.43—4.29, 11 kg bot, 2 kg tong, 5 kg paling. 21 kg ongesorteerde vis. De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild, vanaf: Maandag 30 sept- 1963: Sterappel, alle maten, rood gekleurd, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Goudrenette, 75 mm en op, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist. Donderdag 3 okt. 1963: Glorie van Holland, alle maten, met gele tint, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Laxton Superb, al le maten, op 5 mm sorte ren, 20 kg per kist; Al- lington Pippin, alle ma ten, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist: Lombartscal- ville, alle maten, op 5 mm sorteren, 20 kg per kist; Doyenné du Cornice, alle maten, op 5 mm sorte ren;" Beurré Clairgeau, alle maten, op 5 mm sor teren: Emile d'Heyst, al le maten, op 5 mm sorte ren; Saint Rémy, alle ma ten, op 10 mm sorteren; Pondspeer, alle maten, op 10 mm sorteren; Nouveau Poiteau, alle maten op 10 mm sorteren. Tot onze diepe droef heid overleed plotse ling na een noodlottig ongeval onze geachte collega en mede-perso neelslid OSCAR CHARLES JOHANNES VAN RATTINGEN. Breskens, 26 september 1963. Chauffeurs en perso neel Obrie en Van den Heuvel, Breskens. Tot onze diepe droef heid werd heden nog vrij onverwachts- van onze zijde weggeno men mijn geliefde vrouw en onze zorgza me moeder, behuwd- en grootmoeder, WILHK1.MINA LANGENDIJK geb. Lintmeijer in de ouderdom van 76 jaar. Krabbendijke: J. Langedyk. Vlissingen: J. Wagenaar Langendijk. E. Wagenaar. Krabbendijke: A. Langendijk. J. Langendijk Engelse. Amsterdam: J. Langendijk. L. J. Langendijk Dingemanse En kleinkinderen. Krabbendijke, 26 september 1963. Stationsstraat 42. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op maandag 30 sep tember a.s. Vertrek sterfhuis 12.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 17