Antwoord b. en w. van Souburg op vragen van P.v.d.A.-raadsleden VERKOUDHEID? AGENDA JHR. RÖELL TER AARDE BESTELD ZUID-BEVEL H. v. d. Vleuten te Oostburg overleden MOLEN VAN HOEDEKENSKERKE KRIJGT FLINKE OPKNAPBEURT Stremming Westsluis tp Tprneuzen MARKTBERICHTEN GLASFABRIEK SAS VAN GENT HAD GOED JAAR IN 1962 Voor jeugd worden speelterreinen en sneehlaatsen aangelegd WISSEL BEVE LAWAAI BROMFIETSEN WORDT BESTREDEN Sloften huizen Rouwdienst hoest? keelpijn? GROENE KRUIS HOESTBONBONS Kolkenzuiger Deelnemers aan competitie tafeltennis bijeen Onderwij smutaties Plattelandsvrouwen startten in Goes nieuwe seizoen Patrijzen I-Kruiningen 14-2 Bisamratten in een palingfuik Internationale hengelwedstrijd wit of bruin» 80 ct heerlijk bij elke broodmaaltijd ook uw ievens- middelenbedrijf verkoopt Finnbrod Raad 's-Heer-Arendskerke bijeen Gemeenteraad verleent subsidie Meningsverschil over kraamgeld Kraamgeld OPVOEDKUNDIGE BUREAUS Karakter sterk gewijzigd Verwachting voor 1963 vrij gunstig Resultaten DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 B. en w. van Oost- en West-Souburg hebben de onlangs door de raadsfractie van de Partij van de Arbeid gestelde vragen over een groot aantal gemeen telijke zaken, thans beantwoord B. en w. schrijven daarin, dat zij zo krachtig mogelijk zullen optreden tegen het on nodige veroorzaken van lawaai door bromfietsen in de Kanaalstraat. De rijks politie zal hierover adviseren. De vuilnisbelt in het Koopmansvoetpad zal in het daarvoor geëigende seizoen, dit najaar, worden beplant. Over het in dustrieterrein van het Koopmansvoet pad zeggen b. en w., dat de heer Haeck zijn timmermanswerkplaats zal ver plaatsen naar een terrein achter het Koopmansvoetpad, thans eigendom van de gemeente. De heer Haeck krijgt de zelfde oppervlakte grond als hij afstaat aan de gemeente ca 701 m2 en koopt de resterende oppervlakte van het perceel voor de som van 7,50 per m2. In deze transactie zijn de kosten van het bouw- rijpmaken bègrepen. In de loods van de heer Haeck is momenteel (als noodop lossing) gevestigd de r.-k. lagere school, in afwachting van de levering van de houten noodschoot Zodra de r.-k lage re school onderdak in de houten nood- school kan vinden, zal het terrein nader worden afgewerkt. De woningen welke de oostwand van het Oranjeplein vormen zijn voor een groot gedeelte van zodanige kwaliteit, dat deze als krotten moeten worden aan gemerkt. Opruiming van de krotten is dringend gewenst. Zij kunnen evenwel niet eerder gesloopt worden dan nadat de heer Haeck de beschikking krijgt over zijn loods aan het Koopmansvoet' pad. Aan de G.S W.-commissie zal worden gevraagd de sloot achter de J. I. San- dersestraat en de Pieter Louwersestraat te laten delven. Slot van pag. 2) langstelling voor het werk van de ver eniging, aldus de heer Everwijn. „We kunnen zijn nagedachtenis het beste eren door zijn werk voort te zetten met dezelfde liefde en hetzelfde geduld". De burgemeester van Zierikzee, mr. F. Th. Dijckmeester, typeerde de fi guur van jhr. Röell in deze woorden: „Met hem is ons een ware vriend ont nomen. Een regent van het oude stempel was hij, met een vanzelf sprekend plichtsbesef. In de kring van burgemeesters op het eiland was hij een voorbeeld van een werkzame en waakzame magistraat. Dat kwam ook uit in de andere eilandelijke be stuurlijke lichamen Maar bovenal had hij eigenschappen, die hem ge knipt maakten voor burgemeester van een recreatiegemeente. Hij had een aangeboren gevoel voor gast vrijheid en dat heeft een stempel ge zet op zijn werk. Niet alleen voor zijn inwoners, maar ook voor duizenden gasten, die hem lang niet allen heb ben gekend" Speciaal betuigde mr Dijckmeester nog de dank namens de vereniging van bur gemeesters uit de Noordzeebadplaatsen, tijdens een reis naar een vergadering waarvan jhr. Röell is overleden Ook daarin heeft de burgemeester van Wes- terschouwen steeds veel bijgedragen. „We zullen proberen iets van de vriend schap terug te geven", zegde burgemees ter Dijckmeester de echtgenote van jhr. Röell toe. Vervolgens beklom ds Boer de kansel voor een rouwdienst Hij hield daarin een predikatie naar aanleiding van 1 Corinthe 15 vers 5: „Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus". „De lege plaat sen. die hij achterlaat zal men straks stellig beter gevoelen dan men nu ver moedt". stelde de predikant „We moe ten echter de dankbaarheid onderstrepen voor alles wat burgemeester Röell heeft gedaan". De predikant typeerde de overleden bur gemeester als iemand, die zich deze teksten tot een richtlijn had willen ma ken; „Ieder zal zijn eigen last dragen. Draag elkanders lasten en werpt al uw bekommernis op Christus" Langzaam zette de honderden meters lange stoet zich na de rouwdienst in be weging. Zij trok langs het raadhuis, waar de gordijnen waren dichtgeschoven en de vlag halfstok hing Toen de kist op de begraaflpaats in de groeve was ge zakt. bedankte een neef van de overlede ne, mr. F. B. I. baron Prisse, namens de familie voor de belangstelling. Ds. Boer beëindigde de plechtigheid met het Onze Vader. Een half uur later keerden allen terug in de kerk om het condoleanceregister te tekenen en mevrouw Röell persoonlijk hun medeleven te betuigen Onder de schriftelijke vormen van condoleantie be vond zich een telegram van rouwbeklag van prinses Beatrix. (Advertentie) fielpen probaat en smaken heerlijkI VANDAAG. Middelburg - Electro De vrouw die ver dwijnen moest. 19.30 uur, 18 1 Molenwa ter Miniatuur Walcheren. 917 uur Van Benlhem en Jutting Expositie Zee land en Vlaanderen, landkaarten en at lassen (Mercator), 918 uur. Kunstmu seum. Expositie Reimond Kimpe, 1618 uur. t Trefpunt: Tentoonstelling „Kin derfeesten', 1417 uur en 1921 uur. Vllsstngen - Alhambra Tussen nacht en morgen. 8 uur, 18 laar. Bergen op Zoom Roxy: West Side Story, 8 uur, 14 laar. Luxor: Tederheid in de nacht, 8 uur, 18 laar. Goes Museum: Expositie Bevelandse voor werpen, 1012. 1417 uur. Zierikzee Burgerweeshuis: Expositie Oude Meesters. 1017 uur. Enige tjjd geleden hebben b. en w. aan de Kon. Ned. Heide Mij. te Arnhem op dracht gegeven een plan te vervaardi gen voor de aanleg van een kinderbadje in het Prins Bernhardplein. Het plan kan worden tegemoet gezien. Voorts is in het uitbreidingsplan „Nagelenburg" I een speelterrein gecreëerd tussen de Ambonezenwoningen en zullen enige toe stellen worden geplaatst achter de 2e openbare kleuterschool Ook is in dit zelfde uitbreidingsplan ten zuidoosten van de bebouwing aan de Middelburgse- straat een speelterrein gedacht. In de lie wijziging van de begroting 1963 is een bedrag vanv 1150 opgeno men voor het plaatsen van enige toe stellen op een terreintje tussen het perceel waar de nieuwe 2e openbare kleuterschool zal worden gebouwd en de Prins Hendrikstraat. B. en w. zien uit naar meer van dergelijke verloren hoek jes in de gemeente. Voor de uitbreiding begraafplaats is een opdracht verleend aan de Kon. Ned. Hei de Mij. te Arnhem om een plan te ma ken. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben goedkeuring verleend de be graafplaats zodanig uit te breiden, dat deze voor een gedeelte komt te liggen binnen een afstand van 50 m van de bebouwde kom der gemeente. De Heide Mij. zal het werk uitvoeren. In ver band met de langdurige regenval kon met dit werk nog geen aanvang wor den gemaakt. Met het schoonmaken van de riolering in het z.g. Tuindorp zal worden begon nen, zodra deze werkzaamheden in Oost- Souburg zijn beëindigd. De levering van de kolkenzuiger zal midden oktober kunnen plaatsvinden. Zeer zeker is aandacht geschonken aan de aanschaffing van een appa raat voor het regelmatig schoonhou den van de riolering. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de conclusie dat het schoonmaken van het riolerings stelsel na een tijdsbestek van 10 a 12 jaar nog goédkoper is, dan het zelf aanschaffen van goede appara tuur. Het korfbalveld van 90 x 45 m. zal in september 1963 en het veld 115 x 75 m in het voorjaar 1964 in gebruik geno men kunnen worden. De afmetingen van de velden 90 x 45 en 115 x 75 m te brengen op: 120 x 45 m en 115 x 85 m is niet mogelijk, zo verklaren b. en w. verder. B. en w. ach ten het mogelijk en zelfs wenselijk, om bij verdere uitbreiding van de sport velden een kleedgebouw te bouwen. Re kening moet er mee worden gehouden dat de kosten hiervan naar raming f 25.000 a f 35.00 zal bedragen. Een voorlopige oplossing kan wellicht wor den gevonden door het verbouwen van enkele noodwoningen, nadat deze zijn afgebroken. BORSSELE GOES De deelnemers aan de tafeltenniscom- petitie, die personeelsleden van de ver schillende Goese bedrijven en kantoren al enkele jaren organiseren, hielden maandagavond een algemene vergade ring. Op het programma stonden on der meer een bespreking van aanstaan de competitie en een bestuursverkiezing. Voorzitter A. van Tilburg was, samen met secretaris J. Moerland aftredend en niet herkiesbaar. Omdat er echter geen nieuwe kandidaten voor de voorzitters functie naar voren kwamen, besloot de heer Van Tilburg het voorzitterschap nog een jaar op zich te nemen. Ook voor de functie van secretaris waren geen nieuwe kandidaten beschikbaar. Met al gemene stemmen werd besloten, dat pen ningmeester W. Sleeking ook het secre tariaat zal verzorgen. Voorzitter Van Tilburg bracht daarna de scheidende secretaris J. Moerland dank voor het werk, dat hij voor de Goese tafeltennis- competitie heeft gedaan. Behalve over de afgelopen competitie werd ook gesproken over de competitie, die deze winter van start gaat. De voor zitter kon meedelen, dat de propaganda, die het afgelopen jaar voor de tafelten nissport is gemaakt, niet zonder resul taat is gebleven. In het nieuwe seizoen kan men met drie afdelingen spelen. B. en w. van Goes stellen de raad in de eerstvolgende raadsvergadering ver schillende onderwijsmutaties voor. Het college wil mejuffrouw A. van Riel, in verband met haar vertrek uit Goes, op haar verzoek eervol ontslag geven als onderwijzeres aan de Jan Ligthartschool. Als datum van ingang noemen b. en w. 16 september. In de vacature, die door dit vertrek ontstaat, wil het college voorzien door de be noeming van de heer C. F. Steketee te Wemeldinge. Verder krijgen de raads leden een ontslagaanvrage te behan delen van mevrouw M. Nijsse-Knol, hoofdleidster aan de kleuterschool „De Duiventil". Voor de vervulling van deze vacature adviseren b. en w. de raad me juffrouw L. A. Wondergem te Voor schoten -thans hoofdleidster van de drie-klassige kleuterschool in die plaats te benoemen. De christelijke plattelandsvrouwen op de Bevelandén zijn woensdagmiddag, na enkele maanden van rust, weer met hun activiteiten gestart Voor de eerste maal in het nieuwe seizoen kwamen zij in „De Prins van Oranje" te Goes bijeen. Het bestuur had voor een programma gezorgd, dat het uitstekend deed bij de talrijke leden: bloemenschikken was na melijk het onderwerp, dat van het win terseizoen 't spits afbeet. Mej. B Roest, tuinbouwlerares bij de huishoudelijke voorlichting ten plattelande, gaf er een demonstratie van. De dames kregen daarbij een inzicht van de mogelijkheden en de 'variëteiten, die het bloemenschik ken biedt. Voor de dames, die bijzon der interesse voor dit onderwerp heb ben, was er gelegenheid zich op te ge ven voor een zes lessen tellende bloem schikcursus; er kwamen zestien aanmel dingen binnen. Een ander punt, dat tijdens deze eer ste bijeenkomst de aandacht van de le den vroeg, was het plan om op 10 okto ber aanstaande een reis naar Arnhem te maken, waar de afdeling de jubileum bondsdag van de bond wil meemaken. Een taartenverloting ten bate van het jubileumfonds bracht ruim 70 op. De vergadering stond onder leiding van de nieuwe presidente, mevrouw G. Boel- man-Passcnier uit Wilhelminadorp. Een sterk gewijzigd en verjongd Pa- trijzenelftal is er in geslaagd om de eerste competitiewedstrijd in winst om te zetten. Zondag jl. traden zij aan te gen Kruiningen I. Al van het begin na men de Patrijzen het spel in handen en het was reeds na zeven minuten 10 door P. de Jonge, die een aanval af rondde met een schot in de linker bene denhoek. Na twintig minuten was het 2—0 door dezelfde speler via een pracht schot in de rechterbovenhoek. Dit was Kruiningen toch wel teveel. De gasten kwamen hevig opzetten hetgeen resul teerde in een doelpunt 21. Direct hier na was het echter wederom de Patrijzen die het Kruiningse net lieten trillen en wel door middenvoor J. Westdorp, die een hoge aangegeven bal met zijn hoofd naar zijn voet dirigeerde en daarna doel trof 31. Met deze stand was het rust. Na de hervatting waren het weer de Patrijzen, die het spel in handen namen. Na een half uur speelde P. Traas, zich handig vrij en maakte er 41 van. Toen geloofden de Patrijzen het wel en Krui ningen kon zich wat loswerken. Hier door ontstonden hachelijke momenten voor het Patrijzen-doel met als resultaat een doelpunt. 42. Met deze stand kwam het einde van een sportief ge speelde wedstrijd, die goed werd geleid door scheidsrechter P. Schetters. Toen de visser B. te Borssele dezer da gen zijn fuik in de Westeindse weel ging lichten, vond hij er geen paling, maar twee bisamratten in. De beesten zijn opgezonden naar Wageningen. Een week geleden werd ook reeds een bisam- rat gevangen. Daar vermoedt wordt, dat er nog meer in deze omgeving ver blijven, zijn klemmen, gezet om te trach ten deze schadelijke dieren te vangen. KLOET1NGE Ned. Chr. Vrouwenbond kwam weer bijeen De N.C.R.V. te Kloetinge hield dezer da gen haar eerste vergadering na de zo mervakantie. De presidente, mevrouw Kole-Blomaard opende met een hartelijk welkom. Als spreekster trad op me vrouw Eberlé-Gottlieb met net onder werp: De joden nog Gods Volk?" Ze sprak over de lijdensweg der joden door de eeuwen heen. Ondanks de verwer ping van Jezus de Messias, zijn zij toch nog Gods volk. Er kwamen verschillen de vragen van de leden waarop de spreekster uitvoerig antwoordde. Woensdagmiddag is In het St. Anto- niusziekenhuis te Oostburg op 65-jarige leeftijd overleden de heer H. P. C. van der Vleuten, oud-mede-directeur van de Amsterdamsche Bank. De heer Van der Vleuten, die te Etten (N.B.) werd geboren, kwam ongeveer veertig jaar geleden naar Oostburg als directeur van een bijkantoor van de bankinstelling Van Waesberghe. Nadien werd de heer Van der Vleuten direc teur van de bank van de firma Hen- drikse om in 1940 directeur te worden van de N.V. Incassobank te Oostburg. Bij de fusie in 1948 tussen deze bank en de N.V. Amsterdamsche Bank werd hij mede-directeur van de nieuwe com binatie. Deze functie vervulde hij tot eind 1958, toen hij wegens ziekte het bankleven vaarwel moest zeggen. De heer Van der Vleuten was een gezie ne figuur in Oostburg en omgeving en bekleedde naast zijn directeurschap ook enkele bestuursfuncties in diverse vere nigingen. Zo was hij gedurende vele jaren voorzitter van de vereniging voor de geld- en effectenhandel in West Z. Vlaanderen, lid van de vereniging St.- Adelbert, lid van de commissie van toe zicht op het middelbaar onderwijs te Oostburg en bestuurslid van de katholie ke padvinderij en van de vereniging Stella Maris" te Aardenburg. De teraardebestelling is bepaald op za terdagmorgen. Vooraf gaat een plech tige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H Eligius te Oostburg. Zaterdag, 14 september zal de Hans- weertse hengelsportvereniging „De Pilk" een internationaal hengelconcours houden. De wedstrijd wordt gehouden in de Westerschelde tussen Hansweert en het tweede sluisje van 1114 uur. De prijsuitreiking is in gebouw „Zeelandia". Van elke vijf deelnemers zal er één een prijs ontvangen. (Advertentie) finnbrod 's-HEER-A RENDSKERKE De raad der gemeente 's-Heer-Arends kerke komt woesdag 18 september a.s. des avonds 7 30 uur bijeen in het ge meentehuis. B. en w. zullen de raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van herdenkingsbekers ter ge legenheid van de herdenking van de in 1813 verworven onafhankelijkheid. De bekers zullen van gemeentewege aan de kinderen, die een kleuterschool of lagere schooi bezoeken, beschikbaar worden gesteld. Van de P.Z.E.M. is een verzoek ontvan gen voor een gemeentelijke bijdrage in de aansluiting op het elektrisch net van het perceel Schengedijk 1. B. en w. stel len voor een krediet van 1000.be schikbaar te stellen. Van het bestuur der bijzondere school te 's-Heer-Hendrikskinderen is een verzoek binnengekomen om subsidie te verlenen voor de aanschaf van twee oliekachels voor de leslokalen en één voor de hoof- denkamer. B en w. stellen voor de ge vraagde subsidie te verlenen. Het bestuur der chr. kleuterschool te 's-Heer-Arendskerke heeft een verzoek ingediend om een bedrag van 20.320. beschikbaar te stellen om het bestuur in staat te stellen de inrichting van het ge bouw in overeenstemming te brengen met de eisen, welke tegenwoordig aan een schoolgebouw worden gesteld. Voor gesteld wordt de financiële medewer king te verlenen. De chr. kleuterschool te 's-Heer-Hen- drikskinderen is tijdelijk in net gemeen telijk verenigingsgebouw aldaar onder gebracht. Het bestuur van de school vraagt een voorschot op de vergoeding per lokaal en per kleuter. Voorgesteld wordt het gevraagde voorschot te verle nen. B. en W. verzoeken de raad een krediet van 21.000.beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een kolkenzuiger. De gemeenteraad van Hoedekenskerke kwam dinsdagavond in openbare ver gadering bijeen. De verordening straatbelasting, die per 1 januari afloopt, stelde de raad onge wijzigd opnieuw vast. Op verzoek van de minister van sociale zaken en volks gezondheid werd een wijziging aange bracht in de destructieverordening. De aanvullingen, die door het ministerie werden voorgelegd, hebben betrekking op het bewaren van destructiemateriaal. De aanvullingen werden in de verorde ning opgenomen. Op verzoek van de heer J. Zweedijk werd een stuk grond gelegen aan de Scheldestraat verkocht. De totale oppervlakte bedraagt 264 vier kante meter. De verkoopprijs bedroeg 2244,-—. De raad kreeg voorts een subsidiever zoek te behandelen van de heer D. A. de Bart voor de restauratie van zijn molen. Conform de gebruikelijke normen kende het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen reeds een subsidie toe van 40 pet. tot een maximum van 1384, terwijl ook de provincie een subsidie zal verlenen van 20 pet. Op voorstel van b. en w. besloot de raad eveneens een sub sidie te verlenen van 20 pet. van de ge raamde kosten ad 3459,De heer J. C. J. Boone (s.g.) vroeg zich af. of dit bedrag wel toereikend zou zijn een on bruikbare molen volledig te restaureren. Het leek hem meer een grondig onder houd. Burgemeester mr. M. Somers deel de mee, dat volgens deskundigen het bedrag toereikend zou zijn. Mochten de kosten inderdaad hoger worden, dan be draagt de subsidie toch niet meer dan het percentage van de geraamde kos ten. Zonder hoofdelijke stemming ging de raad met het voorstel van b. en w. akkoord. Minder gelukkig was de raad met haar voorstel het bedrag van 55,zijnde de uitkering van kraamgeld aan de oud gemeentesecretaris, de heer P. Hart- hoorn te Brielle, oninbaar te verklaren. Alle raadsleden waren van mening, dat de uitkering ten onrechte plaatsvond In verband met het plaatsen van een dubbele basculebrug over net buiten- sluishoofd van de Westsluis te Terneu- zen, zal de scheepvaart door deze sluis volledig zai zijn gestremd op maandag 30 september, dinsdag 1 en woensdag 2 oktober 1963, resp. van pirn. 8.15 tot 16.00 uur, van plm 9.00 tot 17.00 uur en van plm. 9.45 tot 17.45 uur ot zoveel korter als mogelijk of langer dar nodig zal blijken te zijn. De scheepvaart zal gedurende deze stremming als volgt worden geregeld: Schepen, welke reglementair door de Westsluis moeten schutten en geen gro tere afmetingen hebben dan 80 m lengte, 11.20 m breedte en 5,25 m diepgang, zullen zoveel mogelijk door de Midden- sluis te Terneuzen worden geschut. Binnenschepen met een lengte tot 55 m, een breedte tot 7,50 m en 3 m diepgang, uitgezonderd tankschepen geladen met benzine, butaan of niet ontgaste ledige benzine- of butaantankschepen, zullen zoveel mogelijk door de Oostsluis te Ter- neuzen worden geschut. en dat derhalve terugvordering moest plaatsvinden. Het betrof hier een ver schil van mening tussen het col'ege en G.S. of de kraamgelduitkering al of niet terecht had plaatsgevonden. B en w. waren en zijn nog van mening dat dit terecht gebeurde terwijl G.S. en ook de leden van de raad een andere mening waren toegedaan. Men deelde mee, dat tegen het concept .wijziging uitbreidingsplan Vreeland een tweetal bezwaarschriften was ingediend. De heer C. Goense had bezwaar tegen het kwijtraken van zijn boerderij, terwijl de heer J. Zuidhof bezwaren had tegen het ontnemen van een stuk grond, waar door hij belemmerd wordt in de uitoefe ning van zijn bedrijf. De bezwaren zul len de stedebouwkundigen worden voor gelegd. In de rondvraag vroeg de heer A. Scheele, of er iets gedaan kon wor den aan de klok in de kerk. Eveneens stelde dit raadslid vragen omtrent het sportterrein. Burgemeester Somers deel de hierop mede, dat de geologische dienst grondmonsters hadden genomen en dat de uitslag hiervan spoedig valt te verwachten. VEILING GOES. 11 september. Zigeunerin 1 85-90 13, 80-85 15, 75-80 16, 70-75 17, 65-70 15, 2 85-90 10, 80-85 11, 75-80 12. 70-75 12, 65-70 11, grof 10—14, fijn -0. James Grieve 1 90-95 28, 85-90 31, 80-35 32—33, 75-80 34—35, 70-75 37—38, 65-70 35—36, 2 90-95 26—30, 85-90 28—31, 80-85 29— 34, 75-30 3031, 70-75 29—34, 65-70 23—32, 2D 19—28, grof 17—27, fijn 11—19. Manks Codlin 1 75-80 19, 70-75 20, 65-70 18, 60-65 14, 2D 13, 2 80-85 14, 75-80 17, 70-75 17, 65-70 16, 60-65 13, grof 12—13, fijn 11. Clapps de Favourite I 80-85 46. 75-80 44—48, 70-75 44— 46, 65-70 43, 60-65 41, 55-60 35, grof 42, fijn 33, fijp 43. Triomph de Vienne 1 85-90 73. 80-85 76, 75-30 77, 70-75 74, 2 85-90 68, 80-85 70, 75-80 70, 70-75 70. Beurre d'Amanlis 2 75-80 32, 70-75 35, 65-70 34—36, 60-65 33, 2D 26. Beurre de Merode 1 70-75 33, 65-70 32, 60-65 33, 2D 25, 2 70-75 30, 65-70 23, 60-65 26. Bramen 1 en 2 151—160, 3 127. Bramen per doos 1 4851, 2 40—42. Belle de Louvain grof 2445, fabriek 10. Reine Victoria 1 62— 89, 2 4046, grof' 2967, fabriek 1235. Reine Claude Verte grof 4367. fabriek 10 35. Reine Claude d'Althann 1 73114, 2 33 65. grof 6086, fabriek 18. Jefferson 1 6166. 2 1633. grof 2846, fabriek 11. Abrikoos- pruimen 2 28, grof 3949. fabriek 1516. Burbank Giant 1 42, 2 13. Druiven 1 190. 2 180. Aardbeien per doos 2 5188, 3 31. Totale aanvoer hard fruit 4200 kisten. Groenten. Per stuk: Bloemkool Al 7793. A2 50—89. B2 28, afw. 11—66. Komkommers Al 35. A2 17—33. B2 24, Cl 14—18. Meloenen 1 8095, 2 30—78. afw. 25. Knolselderij 2 15, Cl 3,5014. Per kg: Tomaten A 4858, B 47 59. C 3044. Augurken A 85, B 4170, C 31 39, D 17. E 6. Dubb. pr. bonen 2 91—122, 3 5431. Snijbonen 2 102—117. Pronkbonen I 100—103, 2 62—93. afw. 40. Waspeen B2 10. Andijvie 1 36—45, 2 24—32. Uien 2 13. afw. 13 Rode kool 1 36—39. 2 29—31, BI 27—31. Witte kool 2 16—18. Aardappelen grote 13 15, drielingen 9. VEILING TERNEUZEN. II september. Sla 2 20,4022.10. Bloemkool A 79—83, B 70. B2 42—58, afw. 24—52. Groene komkommers 1022. Witte 1014. Meloenen 27—67. Selderij 14—16. Peen 2 13—14. Peter selie 11. Bintjes bonken 19.4020.00, 1 14.80 15.90. Eigenheimers 1 15.1015.50. Andijvie 1 2935, 2 2429. Stoksnijbonen 2 127, 3 101. Prinsessenbonen 71116. Widusa 2 90105 Kroten 11—15 Rode kool 6—16. Sav kool 27-41. Witte kool 614 Breekpeen 11—13. Waspeen 15—16 Prei A2 3946. B 32. Toma ten A 50—61. A2 37—54. B 57—60. B2 51. C 45. C2 35—38. CC 26—28 Uien 11—14 Reine Victoria 2 2655. grof 53—77. fabriek 16—39 Boeren witte fabriek 3436. B. de Louvain 1 52—57. grof 52. fabriek 35—37 Reine Claude d'Althan 2 65. fabriek 36—37. Bramen per doos 2 3435 Appelen- Manks 1 75 1416, 70 16—19 65 16—17. 2 75 1516. 70 16—17. 65 14—12, 60 10—13. 3 grof 11. James Grieve 1 85 30—35. 30 30—36, 75 32—38, 70 3439. 65 31—32, 2 85 28—36. 80 29—35. 75 29—37. 70 30—35. 65 25, D 20. 3 grof 24—34. 3 fijn 18—21 Benonl 2 55 61 Peren- Clapps 1 70 45. 65 46-47. 60 42—45. 55 34—38, D 23. 3 grof 31—32, 3 fijn 23—25. Triomphe de Vienne 1 80 74. 75 73—77. 70 73—78. 2 80 60—63, 75 62— 64. 70 60 EIFFNOTEPINGEN RF.RGEV OP ZOOM. Eiernoteringen van de Coop. Wouwse Melk inrichting Bergen op Zoom Ingaande don derdag 12 september 1963 Prijsklas 0 21 cent, I 20 cent, II 19 cent. III 18 cent. IV 15 cent. V 12 cent VISMIJN COLIJVSPLAAT. Exportgarnalen 3829 kg. 70207. Binnenland se garnalen 598 kg. 55—78 Schar 201 kg. Bot 139 kg Schol 182 kg Wijting 174 kg. Tong 26 kg Paling 43 Eg. Tarbot 11 kg. Kabeljauw 10 kg. Visiever 5 kg. Ongesorteer de vis 4 kg De Nederlandse Federatie van Medisch opvoedkundige bureaus houdt zaterdag, 14 september in Veere haar jaarlijkse algemene vergadering. De vergadering begint om 11 uur in het „Dorpshuis". Na afloop van de vergadering zal men een boottocht maken. De deelnemers aan deze vergadering zullen 's middags door het gemeentebe stuur op het gemeentehuis ontvangen worden. VEILING ROTTERDAM. 10 september. Eigenheimers groot 10-16, An dijvie 33-34. Spinazie 1 6777, 2 2247. Bloemkool 1: 6 st. per bak 65111, 8 st. p. bak 6992, 10 st. p. bak 6071 2 A: 6 st. per bak 5591, 8 st. per bak 4849. Dubb. bonen 1 90—140, 2 50—80. Snijbonen 130—220. Pronk bonen 70100. Stambonen 80130. Spitskool 3941. Kroten 1922. Prei 2538. Sjalotten 5462. Komkommers 70-90 30—35. 60-70 27—32. 50-60 22—28. Selderij 11—15. Peter selie 811. Uien 1219. Groene kool 2935. Rode kool 1019. Gele kool 16—29 Oog meloenen 5184. Aananasmeloenen 52108. Suikermeloenen 96127. Frankenthalers 170 200. Black Alicante 200210. Golden Cham pion 200210. R. Claude d' Althan 3585. Reine Victoria 4294. Tomaten A extra 415 —425, A 1 365—380, B 1 370—380, C 1 390, CC 1 230. alles per bak. James Grieve 1AA 40—56, 1 A 39—65, 1 B 41—53, 1 C 34—51, Zigeunerinnen 1 AA 18—23, 1 A 1624. 1 B 14—20. 1 C 11—16. Benoni 1 AA 64—79. 1 A 57—69, 1 B 47—52, 1 C 21—36. Tvdeman's Early W. 1 AA 70—76. 1 A 68—74, 1 B 57—63. 1 C 29—34. Manks Codlin 1 AA 22—30. 1 A 21—27, 1 B 18—25. 1 C 16—22. Clapps Favourite 1 AA 4450. 1 A 4549. 1 B 42—46, 1 C 35—38. VEILING ST AVENIS SE. 11 september. Bintjes gew. 10.0010.50, bon ken 15, drielingen 7.10. Eigenheimers 12 12.80. Aanvoer 1200 kisten. VEILING THOLEN. 11 september. Doré gewoon 19.40. Koopmans Blauwe 9.80. Bintjes bonken 15.10. gewone 8.0910.40. Witte Eigenheimers 1113.80. Aan voer 1800 kisten. VEILING KRABBENDIJKE. 11 september. Appels: James Grieve 1 85-90 30, 80-85 30—32, 75-80 32—33, 70-75 33—34, 65-70 32. 2 85-90 25—29, 80-85 29, 75-80 2633. 70-75 28—32, 65-70 27—30, 2D 25—29. 3 grof 2226. 3 fijn 1821. kroet 5—11. Tydeman E.W. E 85-90 66. 80-85 71. 75-80 72. 70-75 73, 65-70 60, 60-65 43. 2 85-90 58, 80-85 63. 75-80 67. 70-75 68. 65-70 59, 60-65 46. 3 grof 48—51, fijn 17—30, kroet 16—28. Manks Codlin 1 75-80 20, 70-75 20. 65-70 16. 60-65 14, 2 75-80 16. 70-75 17. 65-70 14. 60-65 13. 2D 10. 3 grof 12, 3 fijn 8, kroet 7. Benoni 1 70-75 64, 65-70 58. 60-65 48, 55-60 32, 2D 18. Peren 2 85-90 64, 80-85 66. 75-30 71. 70-75 72. 3 grof 50. kroet 2022. Pruimen: Reine Vic. 1 5268. 2 12 52. Reine Claude d'Althan 1 73. 2 52. VEILING BERGEN OP ZOOM. 11 september. Andijvie 1632. Bloemkool 12—104. Spitskool 24—36. Rode kool 4—15. Witte kool 714. Sav. kool 1226. Spereie- bonen 40116. Staakprinsessen 80162 Snij bonen 40138. Waspeen 3058. Bospeen 22— 32. Prei 1826. Sla 12—40. Aardappelen 5 15. Uien 1018. Meloen 30118. Tomaten 2555. James Grieve 30—52. Clapps 4055. Triomphe de Vienne 60—82. Pruimen 3090. VEILING KAPELLE. 11 september. Br. Lebrun 1 75 37, 65 41.60, 55 38, 2 65 41, 55 38, 2D 23. grof 26, fijn 16. James Grieve 1 85 31, 80 3039, 75 31.80 33.60, 70 33.50—35.90, 65 31.50—32.70, 2 85 28, 80 30, 75 29 70 28—31, 65 28, 2D 60 27, 2D 55 25, grof 25, fijn 1623. Manks Codlin 1 75 1, 70 20, 65 17. 60 14—15, 2 75 27, 65 16, 60 13, 2D 13. grof 12, fijn 12. Zigeunerin 1 80 14, 75 15—27. 70 16 65 14. 2 80 12—13. 75 11—12, 70 11—12, 65 6—10, 2D 6)4. grof 7. fijn 6. Earley Vict. 2 70 26. 60 18, 2D 8, grof 14. fijn 712. Keswick 2D 8. grof 14, f ij n 7)4. Bonne Chret. Williams 1 65 3941, 55 36. grof 21, fijn 16. Br. d'Amanlis 1 70 34. 65 35. 60 32, 2 60 29, 2D 26. grof 26, fijn 16 Br. de Me rode 1 70 40, 65 38. 60 29. 2D 26. grof 27. fijn 1518. Clapps Fav. 1 75 48, 70 48, 65 47. 60 46. 55 42, 2 70 45. 65 42, 55 38. 2D 34, grof 37, fijn 30. Triomphe de Vienne 1 80 74—76, 75 19. 70 79. 2 80 65, 75 66. 70 69. grof 52, fijn 44. Sig. d'Esperen 1 60 6064. 55 56, 50 43, grof 3437 Perzikappel fijn 5. James Grieve Lired 1 80 3241, 75 3340, 70 32—35. 65 27—28, 2 80 30. 75 32, 70 25. Asumptha 1 70 42. 65 40, 60 37—39. Tydeman E.W. 1 75 60, 70 56. 65 49—51, 60 40. Dr. Julis Q. 1 75 46. 65 3943. Rode Bonne Chret. W. 1 65 28, 55 17, 2 65 22, 60 16. Précoce de Trév. 2 50 27, 60 31. Jutten 1 55 100, 2 50 78. Voorverkoop Jae. Lebel onges. 16.10—16.20. Transp. de Cronsels 1618.50. Kroetappelen gepl. 7, val 5)4. Rode bessen per kg 2 39. Kasperziken per stuk 720. BI druiven per kg 1 152184. Pruimen bloc: R. Victoria 2 31. 3 1014. fa briek doordr. Pruimen R. Victoria 1 63—91, 2 2947, grof 3672. B de Louvain 1 44, 2 2225, grof 37, fabriek 7—14. R. Cl. d'Althan 1 81—104, 2 35—61. grof 5699. fabriek 2148. Jefferson 1 63—76, 2 19—32, grof 49—57. fabriek 12—26. Kirkes grof 100. Abrikoospruim 1 4460. 2 1823, grof 3345. fabriek 618. Doyenne 1 54. Warwick 1 6072, 2 24. grof 35. Cata- lonie 1 32, 2 18. fabriek 8. Aardappelen bonken 16, 1 911, 2 8—10. Groenten- Andijvie 3538. Rode kool 12—21. Prei 32. Bloemkool 7585. Uien 9)4. Kom kommers 23. Pronkbonen 69—88 Tomaten per kg 2555. Waspeen 10. Kassnijbonen 145. Dubb prins, bonen 1 126—148. 2 63—86. 3 31—50 De N.V. Glasfabriek „Sas van Gent" heeft een gunstig jaar achter de rug, terwijl de N.V. Zuid-Chemie eveneens met voldoening kan terugzien op het boekjaar 1962. De ontvangen dividenden uit de overige deelnemingen stemmen tot tevredenheid. Dit staat te lezen in het pas verschenen jaarverslag over 1962 van de N.V. Nieuwe Nederlandse Maatschappij tot vervaardiging van spie gelglas, glazen voorwerpen en chemi sche produkten. gevestigd te Sas van Gent. Opgemerkt wordt, dat het karakter van de N.V. ingrijpend is gewijzigd in het afgelopen boekjaar Na een bijna 60- jarige activiteit op industrieel gebied heeft de vennootschap in de laatste ja ren zijn belangen in andere tot glas industrie behorende bedrijven dermate uitgebreid, dat besloten werd de indus triële activiteiten op glas- en chemisch gebied af te splitsen en onder te bren gen in afzonderlijke werkplaatsen Zo werden de glasfabriek en een tweetal deelnemingen in de Belgische glasindus trie van relatief gering belang onderge bracht in de N V Glasfabriek .Sas van Gent", waarvan alle aandelen zich in handen van de n.v bevinden. De chemi sche fabriek en de deelnemingen in de chemische industrie werden ingebracht in de N.V. Zuid-Chemie. Besloten werd het chemisch bedrijf te doen overgaan naar het Franse chemische concern Pro duits Chimiques Pechiney-St. Gobain. De aandelen van de Zuid-Chemie werden aan dit Franse bedrijf overgedragen, waarvan de N.V. Nieuwe Nederlandse maatschappij tot vervaardiging van spie gelglas, glazen voorwerpen en chemische produkten 32.946 aandelen. Pechiney-St. Gobain ad nominaal 100 fr. verwierf. Gedurende het verslagjaar werden voorts 20.971 nieuwe aandelen ad 1000 nominaal uitgegeven en bij de moedermaatschappij geplaatst. De daardoor verkregen middelen werden in hoofdzaak gebruikt voor de aflos sing van schulden in verband met de verwerving van de Braziliaanse deel nemingen en voor de financiering van de daar gevestigde bedrijven. Voorts werd een meerderheidsbelang verkregen in een Belgische commer ciële maatschappij. Tot de opbrengst van de ondernemingen, aldus het jaarverslag, droegen de Bra ziliaanse belangen slechts in geringe ma te bij. Enerzijds nopen de noodzakelijke investeringen tot aanwending van de be schikbaar gekomen middelen, anderzijds zijn de mogelijkheden tot transfer van dividenden uiterst beperkt. De gang van zaken op de Braziliaanse bedrijven was in het algemeen zeer bevredigend. Op technisch gebied was een grote vooruit gang te bespeuren. Wat de verwachtingen voor 1963 be treft wordt dit boekjaar in het algemeen gunstig beoordeeld voor de spiegelglas- industrie Deze gunstige verwachting hangt nauw samen met de activiteit in de automobielindustrie en de bouwnij verheid De eisen van zelffinanciering van de Braziliaanse bedrijven en de de- viezenmaatregelen in dat land maken het, naar het jaarverslag meldt, onwaar schijnlijk, dat uit deze deelnemingen in 1963 opbrengsten zullen worden geno ten. In de op 31 augustus gehouden algemene vergadering van aandeelhouders werd besloten een dividend van 480.000 uit te keren. Het winstsaldo bedroeg vorig jaar f 392.224,62. Van het boekjaar 1961 werd een winstsaldo van f 93.627,67 overgebracht, zodat ter beschikking van de aandeelhouders kwam f 485.852,29. Een bedrag van 5852,29 werd naar een nieuwe rekening overgebracht. VEILING MIDDELBURG. 11 september. Aardappelen. Bintje bonken 812, grote 6—11, drielingen 2. Eerstelingen bonken 14, grote 1214, drielingen 7. Fruit: Tomaten Al 262, A2 243, BI 279, B2 259, Cl 221, C2 191. Perziken 10—19. Druiven 167211. Bramen 1930. Pruimen: R. Cl. d'Althan 30—106. R. Cl. Verte 33—54. Reine Victoria 1181. Meloenen: Net 1865. Ogen 47. Oranje ananas 3080. Appels: James Grieve 80-85 32—39. 75-80 3748, 70-75 27— 50, 65-70 25—44, 60-65 27, 2D 20—28, 3 grof 16—36, 3 fijn 10—27. Manks Codlin 75-80 32, 70-75 17—28, 65-70 22—26, 60-65 16—23, 2D 1014, 3 fijn 17. Zigeunerin 85-op 11, 80-85 11—18. 75-80 12—13, 70-75 10—21, 65-70 10— 20, 2D 10. 3 grof 10, 3 fijn 10. Earley Victoria 70-75 17, 60-65 14—16, 3 grof 13. Peren: Clapps Fav. 75-80 50, 70-75 47. 65-70 46—47, 65-70 45—48, 55-60 3244, 2D 2645. 3 grof 2645, 3 fijn 16—30. Groenten: Andijvie 1 43. 2 39. Bloemkool 3 per kist 109—122. 4 per kist 97—104, 6 per kist 68—87. 8 per kist 41—68, 10 per kist 37. Rode kool 14—25. Witte kool 5—14. Spits kool 11—14. Dubb. bonen 81—161. Stokprin- sessen 166167. Snijbonen 97128. Pronk bonen 69—93. Sla 6—25. Kroten per kg 5—23, per bos 712. Uien 1115. Bospeen 2553. Prei A 17—30. Spinazie 65—66. Sav. kool 1 33, 2 28 Komkommers groen 60-75 2229, 50-60 19—21, 40-50 12—21. 35-40 13. Kom kommers krom per kg 1119. Komkommers wit 60-75 15—17, 50-60 15—18. 40-50 11, 35-40 10—11. Krom per kg 10. Augurken A 113, B 102—109, C 45—60, D 28. E 5. Breekpeen 4— 5. Postelein 57—70. Knolselderij per st. 11 12. Nagekomen advertenties Heden werd plotseling van ons weggenomen ons lief dochtertje en zusje ANJA, in de aanvallige leef tijd van ruim 4 jaar. G. W. Sarink. J. J. Sarink- de Witte. Erik. Robert. Jolanda. O.- en W.-Souburg, 11 september 1963. Vlissingsestraat 107. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 13 september a.s. Vertrek Vlissingse straat 107 des voor middags 11 uur. Algemene kennisgeving. Heden is na een gedul dig gedragen lijden in Jezus ontslapen, onze lieve zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader CORNELIS HENDRIK LOBBEZOO, op de leeftijd van 64 jaar. Souburg W. Lobbezoo- v'an Zweden. Ritthem: F. C. Meijers- Lobbezoo. P. Meijers. Vlissingen C. de Nooijer- Lobbezoo. J. de Nooijer. Grand Rapids (U.S.A.) C. A. Lobbezoo. D. Lobbezoo- Berwald. En kleinkinderen. Souburg, 11 september 1963. Van Teylingenstr. 33. De teraardebestelling zal plaatshebben op vrijdag 13 september a.s., vertrek De Decke- restraat 1 des n.m. 2 u. Met leedwezen geven wij kennis dat in volle zekerheid des geloofs van ons is heengegaan ons geacht bestuurslid, de heer CORNELIS HENDRIK LOBBEZOO. Het bestuur der Evangelisatiekring Middelburg - Souburg - Vlissingen. rieden overleed tot onze diepe droefheid, na een angdurig doch geduldig gedragen lijden, gesterkt ioor de Genademiddelen der H. Kerk, mijn dier- tare man, onze vader, behuwd- en grootvader, ie heer HENRICUS PETRUS CHKIST1ANUS VAN DER VLEUTEN >ud-directeur der Amsterdamsche Bank N.V. te lostburg; oud-voorzitter der Ver. voor den geld- m effectenhandel voor West Zeeuwsch-Viaande- en. -ld van St.-Adelbert; echtgenoot van mevrouw vlaria van Gaaien; geboren te Etten, 21 septem- ïer 1897, en overleden in het ziekenhuis te Oost- urg op 11 september 1963. Wij bevelen de ziel van de dierbare in uw gebeden aan. >ostburg: M. van der Vleuten-van Gaaien ange Ruige Weide: F. Albregts-van der Vleuten R. Albregts en kinderen enlo: urnhout: oes: F. Groosman-van der Vleuten H. Groosman Chr. van der Vleuten A. van der Vleuten-van Morrelgem en kinderen A. Dusardijn-van der Vleuten W. Dusarduijn en kinderen hannesburg (Z.-Afrika): H. Cattaert-van der Vleuten H. Cattaert en kinderen ijmegen: A. van der Vleuten Iet Kamps >e plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben o; aterdag 14 september a.s om 10.30 uur in de larochiekerk van de H. Eligius te Oostburg Rozenkransgebed vrijdagavond om 7.00 uur in voornoemde kerk. Zij die geen kennisgeving van overlijden hebben ontvangen gelieven deze als zodanig te beschou wen. Oostburg, 11 september 1963. Zuidzandsestraat 54.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 25