DERDE EXTRA VERGUNNINGEN VOOR VAN GOEDKOPE WONINGEN Werknemers metaalindustrie maakten hun wensen kenbaar VOOR HAVEN BRESKENS URGENT Toestemming aan de provinciale directies Bloemen voor een commissie Voor toenemende vissers- en jachtvloot Ontwerpresolutie over Europese econom. integratie Burgemeester 5 Eekhout: „Er 5 is nog een belofte" Donderdag 12 sept. 1963 Mosselfeest in Brussel Pagina 2 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 206e jaargang - no. 214 KOSTEN TOT f 14.000 VOLDOEN AAN KWALITEITSEISEN ALLEEN VOOR ZELFBEWON1NG BOUWMARKT NIET VERSTOREN Ondanks afraden van werkgevers Waardering MIJNWERKERS ROOKTEN ONDERGRONDS Bespreking na loonmaatregel bij de A.D.M. Rode Kruis kan bemiddelen als staten het vragen Salarisverbetering rijksbrandweerpersoneel Vliegtuig stortte neer - 18 doden Ir. Van der Pols kandidaat - Voorzitter V.V.D. Drie prinsessen bij opening van l Staten-Generaal 5 den gestopt voor het in ontvangst S Couve de Murville naar Washington Koppelen Voorwaarden Militaire jeep tegen boom Zanghulde voor prinses Beatrix Er staat veel lezenswaardigs in ?iet rapport. Over de persoonlijkheid van de loketambtenaar bijvoorbeeld: hij behoort een bordje te krijgen, waarop zijn naam is vermeld, zodat hij voor de man tegenover zich geen anonieme figuur meer is. De telefonis te wordt eveneens een aantal opvallende regels in het rapport meegegeven: zij moet correct zijn, vriendelijk, goed kunnen luisteren, mede delen met welke afdeling of met welke ambtenaar wordt doorverbonden. En voorts de brieven! Zij behoren duidelijk en helder te zijn, maar dienen tevens hoffelijk geadresseerd te worden, waar bij er aan het slot best een „hoogach tend" af kan. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: P. van de Velde, P. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en Q. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.; franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zlerikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. O Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. f 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Minister Bogaers van de woningnood. „Geen medewer king zal dan ook worden verleend", al dus de minister, „aan de bouw van weekendhuisjes of z.g. tweede wonin gen". De bewindsman verklaarde positieve waardering te hebben voor de in de pro vincie Noord-Brabant genomen initia tieven tot het bouwen van goedkope woningen. Als tekortkomingen in de huizen die in Op een afgelegen plaats in de onder grondse werken van de Dominiale mijn te Kerkrade is een mijnwerker betrapt op het roken van een sigaret. Tijdens het verhoor kwam aan het licht, dat reeds geruime tijd op afgelegen onder grondse plaatsen, waar bijna geen con trole plaatsvindt door tientallen mijn werkers werd gerookt. Het staatstoezicht op de mijnen is be gonnen met een grootscheeps onderzoek, dat nog voortduurt. Reeds zijn bijna 50 mijnwerkers aan een verhoor onderwor pen geweest. Onder hen zijn mijnwer kers, die tientallen jaren ondergrondse mijnarbeid hebben verricht en zeei goed op de hoogte zijn van de gevaren van het roken in mijngangen. Zodra het on derzoek voltooid is, worden de resultaten in een rapport bekendgemaakt aan de justitie, die dan zal beslissen of al of niet tot vervolging zal worden overge gaan. Het onderzoek van staatstoezicht wordt extra belemmerd doordat in de Dominiale mijn de familiebanden zeer sterk gelden. Een blik op de overvolle haven van Breskens Op de foto is duidelijk te zienboe dicht opeen de lachten daar liggen. (Foto t-.Z.C.) De werknemers in de metaalindustrie hebben gisteravond tijdens een vergadering met een aantal leden van het bestuur van de afdeling so ciale zaken van de F.M.E. (werkgevers) hun wensen ten aanzien van de herziening van de c.a.o. per 1 januari 1964 aan de werggevers overlegd en openbaar gemaakt. Hoewel van werkgeverszijde de vakver enigingen met klem was ontraden deze stap te doen heeft men de wensen van (1 vakverenigingen aangehoord. Dit stond in een communiqué, dat de F.M.E. van nacht uitgaf. Voorts werd in het com muniqué meegedeeld, dat Werkgevers en werknemers unaniem van opvatting wa ren, dat de c.a.o. in de metaalindustrie ongewijzigd en volledig gehandhaafd moet worden voor de nog resterende looptijd, namelijk tot 1 januari 1964. Van werkgeverszijde is meegedeeld, dat in eigen kring aan de handhaving van de c.a.o. alle aandacht zal worden be steed. De werknemers maakten bekend, dat in het pakket voorstellen dat bij de onder handelingen over de nieuwe c.a.o. ter tafel zal worden gebracht zullen zijn opgenomen; 1. de c.a.o.-lonen, ook voor beambten per 1 januari a.s. met 8 pet. te verhogen; 2. de vakantie met 2 dagen uit te breiden, ingaande 1 januari a.s. De vergadering was belegd op verzoek van de vakbonden, nadat 's middags be kend was geworden, dat tussen de Am sterdamse Droogdokmaatschappij en de werknemersvakbonden in de metaalin dustrie overeenstemming was bereikt over aan te brengen verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden van uurloners en beambten van de A.D.M. Eerder op de avond wa van de zijde van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid medegedeeld, dat de voorgenomen maatregelen daar gezien worden als een zeer ernstige inbreuk op het geldende loonrecht en op het geldende loonsysteem. De minister heeft de looncontroledienst opdracht gegeven terzake een onder zoek in te stellen en spoedig rapport uit te brengen en indien van een strafbaar feit blijkt, proces-verbaal op te maken. De minister stelt zich voorts voor op zo kort mogelijke ter mijn contact op te nemen met de Stichting van de Arbeid teneinde zich op de situatie te kunnen beraden. Het A.N.P. meldde uit Den Haag, dat de A.D.M. haar lidmaatschap van „De Metaalbond", de in Den Haag gevestig de werkgeversvakbond in de metaalin dustrie heeft opgezegd. De verbetering van de arbeidsvoorwaar den van uurloners en beambten bij de A.D.M. houdt in dat vanaf 9 september alle uurlonen met 10 cent per uur wor den verhoogd. De eerste betaling van de verhoging vindt plaats op 19 sep tember a.s. Dit betekent een verhoging van de uurverdienste van ongeveer 13 cent per uur. Eveneens met ingang van 9 september ontvangen alle niet-tariefwerkers het bedrijfstariefgemiddelde min. 4 Daar mee is de zo fel omstreden regeling, waarbij voor verschillende groepen niet- tariefwerkers 12 en 8 °/o werd afgetrok ken van het bedrijfsgemiddelde van de baan. Met ingang van half september worden de salarissen van alle beambten met f 25 per maand verhogod. Door deze verbeteringen worden, aldus de vakbonden, de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers van de A.D.M.- uurloners en beambten bela-^rijk verbeterd en kunnen deze nu de verge lijking met die van andere Amsterdam se bedrijven doorstaan. Op de laatste dag van het 100ste con gres van liet Internationale Rode Kruis, is een Frans voorstel aangenomen om te bemiddelen bij een conflict tussen staten, mits de betrokken staten daar om gezamenlijk verzoeken. De kwestie is vorig jaar herfst voor het eerst te rsprake gekomen, toen se- crearis-generaal Thant van de Ver enigde Naties het Rode Kruis verzocht Russische schepen te inspecteren, die op weg waren naar Cuba. De crisis was echter voorbij voordat het Rode Kruis aan dit verzoek kon voldoen. De haven van Breskens schreeuwt als het ware om uitbreiding op kor te termijn. Ingewijden weten dat het gebrek aan kade- en steiger ruimte geen kwestie is van van daag of gisteren, maar het pro bleem klemt de laatste tijd toch wel bijzonder. Enkele dagen gele den liep in Breskens vele weken s vroeger dan in voorgaande jaren, het eerste haringspan binnen. De bemanning maakte een beste be somming voor de aangevoerde la ding zeebanket, en dat gunstige be richt was weinige uren later reeds bekend op de uitgestrekte visgron den op de Engelse kust. De reactie was duidelijk. De afgelopen dagen zijn tal van Urker en Texeler kot ters Breskens binnengelopen om hun enorme hoeveelheden verse ha- De minister van binnenlandse zaken, mr. E. H. Toxopeus, heeft aan de col leges van burgemeester en wethouders van de gemeente met beroepsbrandweer- personeel de aangekondigde circulaire gezonden waarin hij meedeelt, dat hij met betrekking tot de salariëring van het rijksbrandweerpersoneel tot een be slissing is gekomen. Hij zal thans een herziening van deze salarissen bevor deren. Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe regeling zullen voor de periode van 1 januari 1959 tot de invoering van deze nieuwe regeling de oude sala rissen nog een technische herziening ondergaan, waarin de algemene sala rismaatregelen voor het rijkspersoneel zijn verwerkt. Ten einde het betrokken rijksbrand weerpersoneel geen financieel nadeel te laten ondervinden van de lange duur der besprekingen over het nieuwe sala ris zal over het tijdvak van 1 januari 1962 tot de ingangsdatum van de ko mende nieuwe regeling een uitkering ineens worden verstrekt op basis van de nieuwe indeling. Een Viscount passagiersvliegtuig van de Indian Airlines is, met dertien passa giers en een bemanning van vijf koppen aan boord, neergestort ten zuiden van New Delhi. Het toestel was van een geregelde dienst. Een woordvoerder van Indian Airlines zei dat men het uitge brande wrak van het toestel ten zui den van Agra had waargenomen en dat de mogelijkheid op overlevenden uitge sloten moest worden geacht. Het hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft in zijn gisteren te Amersfoort gehouden ver gadering besloten als kandidaat voor het voorzitterschap van de V.V.D. aan de buitengewone algemene vergadering op 9 november voor te dragen ir. K. van der Pols te Rotterdam. *5 5 De plechtige opening van de 5 5 Staten-Generaal op 17 september S om 13.00 uur zal worden bijge- s woond door de prinsessen Bea- j trix, Irene en Margriet. In de s 5 stoet zullen zij gezeten zijn in een 5 calèche met postiljonbespanning. J Na een commando rijkspolitie te s 5 paard volgen dan H.M. de Konin- J 3 gin en de Prins der Nederlanden, 5 gezeten in een staatsiekoets met J acht paarden bespannen. Vertrok- J 5 ken wordt van het paleis aan het J Lange Voorhout, Aan de middagrijtoer, welke om s 15.45 uur, eveneens aan het Lange 5 Voorhout begint, zullen alle vier 5 g de prinsessen, dus ook prinses g g Christina, deelnemen. Het konink- g 5 lijk paar en de prinsessen zullen s gezeten zijn in twee open rode s g landauers, elk met vier paarden g g bespannen. Eindpunt van de rij- g g toer is Huis ten Bosch. Op Plein g 5 1813 zal voor het monument wor- g nemen van een zanghulde. 5 Dat is nog eens een rapport naar ons hart. Moge het in vele exemplaren worden verspreid niet alleen over vele ambtelijke bureaus, maar ook in het bedrijfsleven. Want ook daar kan het nogal eens aan beleefdheid mangelen. Maar bepaalde aspecten van het contact met de buitenwereld worden in het ambtelijke leven toch wel sterker ver waarloosd dan bij niet-ambtelijke in stellingen. Met name geldt dat voor de briefwisseling. De manier, waarop sommige instanties hun brieven schrij ven, is onwellevend en meer dan dat. Geen aanhef, een adressering met alleen de naam, terwijl echter in de correspon dentie tussen ambtelijke instellingen zelf wél op de enveloppe wordt gezet: „Aan de heer directeur van... enz." De „klant" van het ambtelijke bedrijf krijgt helaas maar al te vaak de indruk uit de stuk ken, die hem worden toegezonden, dat hij maar een derderangsmannetje is. Elke hoffelijkheid ontbreekt immers. De commissie uit de Raden van Arbeid heeft dit alles durven constateren, heeft de moed gehad feilen aan te wijzen. Hulde. Met nadruk willen wij nog wijzen op de hier reeds genoemde suggestie van „het bordje" bij het loket. Zoiets zou ook bij de postkantoren en eigenlijk bij alle instellingen met een loket moe ten worden ingevoerd. In vele gevallen is het verkeer eenzijdig: de ambtenaar kent wel de personalia van zijn „klant" (via de stukken als spaarbankboekje, paspoort e.d.), maar omgekeerd staat deze voor een onbekende. Dat is on juist. In het rapport wordt ook nog gepleit voor de invoering van een goed instructieboekje voor nieuw personeel, waarin een aantal duidelijke richtlijnen opgenomen kunnen worden. Ook weer een voortreffelijk idee. Maar hier geldt eveneens: een dergelijk boekje behoort niet beperkt te blijven tot de Raden van Arbeid, maar zou gemaakt moeten worden voor elke ambtelijke instantie. Ten slotte nog dit: als er nog eens een klein bedragje over zou zijn in de rijksideeënDot van dit jaar, laat men er dan haastig een grote bos bloemen voor kopen om de leden te huldigen van de commissie, die dit rapport heeft uitgebracht. En een tweede bos bloemen voor die tak van dienst (buiten de Raden van Arbeid 1 die de suggesties uit het rapport in daden gaat omzetten. Noot: Uitgerekend in een commentaar, waarboven het opschrift „Slordig" stond heeft een zetfout ons parten ge speeld. Als jaar van terugkomst van koningin Wilhelmina was 1944 vermeld: men zal begrepen hebben, dat dit 1945 moest zijn. ring aan de gemeentelijke vismijn af te leveren. Overigens gebeurt zulks al jaren, maar dan eerst in oktober-november als de steeds groter wordende internationale vloot van jachten de winterber- gingsplaatsen heeft opgezocht. Nu er drie vloten tegelijk in de vis sershaven liggen: Breskense garna- lenvissers, een deel van de Neder landse haringvissers en enige tien tallen fraaie zeil- en motorjachten, begint het toch wel echt dringend te worden voor een meerplaatsje. Vooral wanneer straks de Wieringen, Kat- wijker en Harlinger kotters hun ka naalharing kwijt willen aan de meest zuidelijk gelegen vismijn van Neder land. „Het wordt nu de hoogste tijd, dat de regering zijn belofte voor de aanleg van een derde haven eens gaat nakij ken", zei Breskens burgemeester J. A. Eekhout tijdens de jongste visserijfees ten. waarbij hij wees op de dringende behoefte daaraan en de zijns inziens vrij eenvoudige oplossing. Burgemeester Eekhout bleek gaarne bereid een en an der nog eens toe te lichten. Volgens hem er is momenteel geen andere plaats dan die waar het zwembad ligt, eigenlijk ligt daar de derde haven al, begrensd door de meest oostelijke haven die ongeveer 35 jaar geleden werd aangelegd bij de uitbreiding van de vissershaven. De niet gebruikte ruimte is in die tijd volledig aangeslibt, terwijl daar in de dertiger jaren in het kader van de werkverschaf fing een dam werd aangelegd met daar achter het huidige zwembad. Volgens burgemeester Eekhout zou nu de meest eenvoudige oplossing zijn alle slib tussen de oostdam en het voormalige veerplein weg te baggeren damwanden tegen de oevers slaan en het plateau van de vroe gere veerhaven te verkavelen als indus trieterrein. Aan het congres van de socialistische internationale dat In Amsterdam wordt gehouden is gisteren een ontwerpreso- iutie over de Europese economische in- I iPPn mpfPY ,eSratie voorgelegd, waarover men van- NJC-C-fl iltc.ic.1 d2ag za] stemmen. „Het is wellicht niet de meest ideale oplossing, maar dan is er in elk geval een aanzet waarop kan worden voort gebouwd", zo vervolgde de Bresken se burgemeester, die meent, dat het zo niet verder kan voortduren. Er is niet alleen gebrek aan ruimte in het water, maar ook aan de wal. Geen meter terrein is er over, zodat niet alleen bestaande bedrijven niet kun nen uitbreiden, maar uiteraard geen enkel nieuw bedrijf zich aan de wa terkant kan vestigen. „Er is een jaar of vijf geleden, toen de veerha ven werd verlegd, uitdrukkelijk be loofd, dat dit verlies zou worden ge compenseerd met een promenade en een uitbreiding van havens en ter reinen", aldus burgemeester Eek hout. De promenade is zo goed als klaar, maar voor wat betreft de ha ven en de mogelijkheden voor verde re industrieuitbreiding is h°t t«t nu toe bij beloften gebleven. Op de rijksbegrotingen voor 1961 en 1962 prijkten bedragen van 300.000 om de voorbereidende werkzaamheden te bekostigen. Maar op die voor 1963 was het bedrag voor drie ton opeens weer afgevoerd. Breskens burgemeester kent de reden van die afvoering. Vorig jaar werd namelijk een bespreking gehouden tussen vertegenwoordigers van rijkswa terstaat, leden van Ged. Staten van Zee land en van de ontwikkelingscommissie West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een hoofd ingenieur van rijkswaterstaat ontvouw- (Zie slot pag. 2 kol. 6) In deze resolutie wordt teleurstelling uitgesproken over het afbreken van de onderhandelingen tussen Engeland en de E.E.G. en een nauwere samenwerking tussen de landen van de E.E.G. en de E.V.A. van groot gewicht genoemd. Over de Europese economische integra tie werd gisteren het woord gevoerd door de Fransman Guy Mollet en de Engels man George Brown Voorts heeft het congres gisteren een aantal resoluties aanvaard, onder meer over het vraagstuk van de ontwapening, waarin een beroep op alle regeringen wordt gedaan de pogingen tot beëindi ging van de bewapeningswedloop voort te zetten en de huidige verdedigingsstel sels te vervangen door een wereldrechts orde, die geruggesteund wordt door de troepenmacht van de V.N. Andere kwesties waarover de socialis tische leiders zich in een resolutie heb ben uitgesproken zijn o.a. de hulpverle ning aan de ontwikkelingsgebieden, de situatie in het midden-oosten, de posi tie van de joden In de Sowjet-Unie en de gelijke burgerrechten in de V.S. De Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Murville, gaat 5 okto ber naar Washington. Hij zal besprekin gen hebben met zijn Amerikaanse ambt genoot, Dean Rusk. De Franse minis ter is 9 oktober in Parijs terug. De provinciale directies krijgen vandaag (donderdag) van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid toestemming om buiten de normale contingenten om bouwvergunningen af te geven voor goedkope woningen, waarvan de aannemingssom minder dan 14.000 bedraagt. Voorwaarden zijn onder meer dat de te bouwen woningen voldoen aan de kwaliteitseisen die voor woning wetwoningen gelden, dat ze bestemd zijn voor zelfbewoning en gebouwd worden in die gemeenten waar de bouwcapaciteit van kleine aannemers onbenut is, met andere woorden waar de plaat selijke bouwmarkt niet wordt verstoord. Minister Bogaers, die dit gisteren na een onderhoud met de burgemeesters van Deurne en Fijnaart op een persconferen tie meedeelde zei met nadruk dat deze uitbreiding van het goedkeuringsbeleid uitsluitend gericht is op het opheffen Deurne en Fijnaart worden gebouwd, somde hij op: geen ventilatie in douche en keuken, geen wastafel of lavette en geen douche-apparatuur, geen kast in keuken en woonkamer, geen voordeur bel en brievenbus en geen schuur. Ver der hadden de aannemers plannen om de dakpannen door asfalt te vervangen en de goten te laten vervallen. Dat gaat niet, meende de minister. Daarom wil hij alle bouw van derge lijke woningen aan de woningwet- eisen koppelen. Teneinde dan toch nog dergelijke goedkope bouw moge lijk te maken heeft hij nu een soepe ler beleid voorgeschreven voor hui zen tot 14 mille. Voorwaarde is dan echter dat de grond eigendom is of spoedig gaat worden van de toekom stige bewoner. De provinciale directies mogen alleen vergunningen afgeven voor één of en kele woningen tegelijk, terwijl de aanne mer ter plaatse gevestigd moet zijn of tot normaliter ter plaatse optredende bouwers moet behoren. Hij moet boven dien kunnen aantonen dat hij over de noodzakelijke arbeidskrachten beschikt. Over het algemeen zal deze regeling het meest toegepast kunnen worden in de plattelandsgemeenten, aldus de minister in zijn toelichting. Vandaag zal de minister de drie Bra bantse aannemers ontvangen die hem om een onderhoud hebben gevraagd over hun goedkope woningen. (Van onze correspondent) Op de weg Kijssen-Wierden, enkele honderden meters ten oosten van de brug over de Regge, botste gistermor gen een patrouillejeep van de 428e compagnie Van Heutsz uit Deventer tegen een boom. De vier inzittenden, de dienstplichtige soldaten A. S. uit Driebergen, B. J. uit Wijhe, C. J. G. uit Ouder-Amstel en P. C. B. uit Brammen werden ern stig gewond naar het Prinses-Irenezie- kenhuis te Almelo overgebracht. De jeep kronkelde zich helemaal om de boom en kan als „total loss" worden beschouwd. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiniitimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiii Ruim 30 Ierse meisjes, leden van het Ulster Girls Choir uit Belfast kesteijn, waar de meisjes zich rond het bordes groepeerden. Het hebben gistermiddag prinses Beatrix een zanghulde gebracht. Dat gebeurde voor het slot Dra koor maakt een negendaagse tournee door ons land, ten bate van de actie-Dousadj. Van de Raden van Arbeid begint de victorie! De victorie van de hoffe lijkheid. Een commissie van de Vereni ging van Raden van Arbeid heeft een rapport uitgebracht over het contact tussen ambtenaar en publiek en daarin staan namelijk vele voortreffelijke aan bevelingen. De ambtenaar zo wordt letterlijk gezegd moet er zich in zijn contact met de verzekerden voortdu rend van bewust zijn, dat deze de so ciale verzekering en haar uitvoerings organen anders waarderen dan hij zelf. De verzekerde verwacht dan ook een gunstige en snelle beslissing over zijn geval, een duidelijk en begrijpelijk ant woord, voorts een menselijke behande ling aan loket en telefoon en zo weinig mogelijk rompslomp. De zucht tot af wijzen wordt zonder meer in het rap port veroordeeld. En indien een verzoek moet worden afgewezen, dan moet de brief heel duidelijk zijn, zonodig met het advies naar kantoor te komen, op dat een ambtenaar de beslissing nog eens kan uitleggen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1