Dousadj'speldje is uit 12 13 14 15 16B 17B 18B 19B PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Hoe meer hoe liever Amsterdamse Benrs Klanken uit de ether 0 anise* «savooi Is&M Waar zijn onze schepen? ST LAGERE MARKT Modelbouwersniet spinnende POLYSTYREENLIJM Ceta Bevei SHaïlSlkSSQtag HBk Qü raiiiHna^ :MUf ftö CAROL DAY Feuilleton: door Diana Chudley Amsterdamse wisselmarkt Even puzzelen '6 WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1963 HET Dousadj-speldje is uitMet ingang van vandaag is dit speldje, gesierd door het embleem van de 1 actie, met nog zeven i andere uitgaven be- stelbaar bii het beken- YAK ZWIN TOT Z.S)1T MSlUUU' Ul> ,lel DCKCH de speldjeshuis in Goes. Opbrengst vanzelfsprekend weer voor Dousadj, het bij een aardbeving getroffen dorp in Perzië, waarvoor de jeugd van Nederland geld bijeenbrengt. Qpmerkelijk is, dat de speldjes-verzamel woede onder de Zeeuwse jeugd nog steeds niet is geluwd. Terwijl het al meer dan een maand geleden is, dat een collectie in Goes bestelbare speldjes werd gepubliceerd, blijven de briefkaarten bin nenstromen. Toen begin deze maand de schooldeuren weer opengingen, betekende dat een nieuwe stimulans, omdat de kinde ren hun collecties gingen vergelijken en ruilmateriaal meebrachten. En tegen de tijd, dat de kinderen de speldjes opzij schuiven is er altijd wel een vader of moe der om stilaan het beheer over te nemen... Van de acht nieuwe bestelnummers dragen er vier een B: bijzondere en kwalitatief fraaie uit gaven, op de onderste rij samengebracht, die twee kwartjes kosten inplaats van de gebruikelijke twintig cent. Van twee van deze speldjes komt slechts een deel ten goede aan Dousadj. De opbrengst van speldjes 16 B en 17 B, „Van kerken tot kerk" en „Oikoemene" komt gedeeltelijk ten goede aan het werk van „De Jonge Achttien", een groep van negen gereformeerde en negen hervormde jon geren en aan het oecumenisch jongeren congres 1963, dat 28 september in Utrecht wordt gehou den. Het Dousadj-speldjeshuis heeft ze echter in het verkoopprogramma opgenomen om de ver zamelaars te gerieven. De opbrengst van het speldje 18 B komt weer geheel ten goede aan Dousadj: het is een eigen uitgave van het Goese speldjeshuis. Intussen heeft men bij het speldjeshuis de achter stand in de verzending vrijwel geheel wegge werkt. Alle bestellingen, die tot en met eind augustus zijn binnengekomen, zijn verzonden. Nog even de wijze van bestellen: per briefkaart, geadresseerd „Dousadj Speldjeshuis, Goes". Naast de gebruikelijke postzegel van acht cent één of meer postzegels plakken: het bedrag verschuldigd voor de speldjes, verhoogd met vijftien cent kosten van verzending. Geen postzegels aan de achterzijde van de briefkaart plakken. Het is voldoende als men de bestelling omschrijft met bijvoorbeeld: „1 ex. no. 12, 2 ex. no. 13". Nu mag echter per briefkaart niet meer dan 1,05 aan postzegels worden bijgeplakt. Dit be tekent dus, dat men slechts speldjes kan bestellen tot een totaalbedrag van negentig cent. Omdat er ditmaal vier exemplaren bestelbaar zijn, die vijftig cent kosten, is het thans ook mogelijk per postwissel te bestellen. Adressering eveneens „Dousadj Speldjeshuis, Goes", het totaalbedrag verhogen met vijftien cent verzendkosten en de verlangde nummers schrijven op de strook „me dedelingen, voor de geadresseerde bestemd, alleen hier". TSOJAfiR I; ssaaisE Het bestelnummer 12: Geertruiden- berg 750 jaar stad, aangeboden door de gelijknamige stichting. Prijs 0,20. «s§i Speldje nummer 13: „Rap brom fiets" werd aan geboden door R. S. Stokvis Zoon te Rotterdam. Prijs 0,20. MM - i Nummer 14 is eveneens door Stokvis beschik baar gesteld: het speldje van de Koni-schokbrekers. Prijs 0,20. Champignon-bou gies, nummer 15, is het derde speld je, waarvan Stok vis een partij voor de Dousadj-actie afstond. Prijs 0,20. V Nummer 16 B is het speldje „Van kerken tot kerk", een particuliere uitgave van één van de „Jonge Achttien", de groep van negen gereformeerde en her vormde jongeren. Prijs 0,50. Eveneens door een particulier initia tief werd het num mer 17 B aange maakt, het speldje „Oikoemene", uitgegeven ter gele genheid van het oecumenisch jonge ren congres, eind van deze maand in Utrecht. Prijs 0,50. Goes. Prijs 0,50. Nummer 18 B, met een Goese gans, is een eigen uitgave van het Dousadj- speldjeshuis in sadj. Prijs 0,50. Nummer 19 B ten slotte is het origi nele landelijk ver spreide speldje van de actie Dou- door DAViO WRIGHT 13-6| LAAT/ME HIEE NIET AL LEEN, JOE. IK GA JE MEE. 2563. Charley jammerde luidkeels over zijn verschroeide vingers, maar hij vergat spoedig de pijn, toen een der uitkijks meldde, dat er een co lonne tanks naderde. Vanaf een bal kon volgden piloot Storm en zijn mannen daarop met spanning het verloop der gebeurtenissen. Zij za gen hoe er plotseling vliegtuigen verschenen, die de tanks aanvielen en hoe superman ZI met twee ge havende tanks plus een handjevol robots binnen de muren van het laboratorium vluchtten. „Hoe is het mogelijk!", mompelde Arend. Hij heeft zelfs kans gezien om tanks te 'bemachtigen! Een gevaarlijk heer schap die ZI!" „Gelijk heb je, maat!", beaamde Charley. „Maar hij is zijn winst zowat alweer kwijt ook. Twee tanks over. En als hij straks die puinhoop van zijn lieve robotvriendjes ziet! Hahaaaaaa!" „Juich niet te vroeg!", waarschuwde Arend. Hij is nu op zijn qui vive. De partijen zijn wel wat meer gelijk, maar wij hebben geen effectieve wapens! Die elektrogeweren kunnen geen robot tegenhouden!" „Dat weet ik nog zo net niet!", meende Charley. „Laten we in ieder geval alle maal zo'n ding meenemen. Beter wat dan niks! Trouwens, je hebt gezien wat er met de kabels gebeurde. Als je de straal maar lang genoeg richtAlleen, dat apparaat wordt zo ver draaid heet in je handen! Oei, oei..." Toen ik oud genoeg was ging ik naar de grote school. Normaal waren daar geen overblijvers, maar als speciale gunst, gezien de omstandigheden (moe der gaf de hele dag les) mocht ik na afloop van de lessen s middags blijven, tenminste een tijdlang. Ze zetten me dan bij de zesdeklassers die zich voorbe reidden voor hun examen. Meestal ga ven ze me wat letters om mee te spel len, maar dat verveelde me spoedig en dan kroop ik onder de banken door en kneep de leerlingen in hun enkels. Vrij spoedig vroeg men dan ook mijn moeder of ze niet een andere regeling kon treffen, waarbij ik 's middags thuis kon blijven, iets was mijn volle instem ming had. Ik hielp mevrouw Bignall cakes te maken en na een tijdje kon ik ze zelfs lekkerder maken dan zij deed. Op een dag had ik een aantal school vriendinnetjes op de thee gevraagd en we hielden een echte cake-partij. Daar na hielden we hardloopwedstrijden en deden andere spelletjes. Het was moei lijk om overal prijzen voor te bedenken, maar ik speelde het toch klaar Mammie kwam gelukkig net op tijd thuis om haar juwelen te redden. Eén klein meis je wandelde juist weg met mammie's parelsnoer om haar nek. Nog altijd werd ik in het hospitaal voor mijn scheelzien behandeld. Men constateerde dat het zicht van één oog heel slecht was en dat gebruikte ik als excuus voor mijn gebrek aan studiezin op school. Vaag herinner ik me nog een alleraar digste onderwijzeres, die Margaret Lock- wood heette, maar mijn verblijf op die school was niet van lange duur, daar mijn moeder op een dag bij het hoofd moest komen, die haar met iets treurigs in haar stem meedeelde: „Juffrouw Floyd, het spijt me U te moeten zeggen dat het geldverspilling is uw dochter hier nog langer op school te laten. Ze heeft totaal geen interesse voor die on derwerpen, die enige studie vereisen en ze raakt totaal achter". Troostend voeg de het hoofd er nog aan toe „Maar, ik ben ervan overtuigd dat ze zal slagen in het leven. Ze is erg praktisch en bijzon der handig met haar handen". Mijn moeder wist voldoende van kin deren af om te beseffen dat een voortge zette studie niet beslist noodzakelijk is om gelukkig te worden en als kinderen in het ene opzicht tekort schieten, wordt dat gewoonlijk in een ander opzicht ge compenseerd. Wat mijn geval betreft, kon ik niet meekomen op een school met een uitgebreid leerprogramma, maar rooide het wel aardig op een kleinere school, waar ze meer aandacht aan me konden schenken en het leerplan volop ruimte bood om mijn meer praktische aanleg bot te vieren. Dus verliet ik mijn eerste school, al was het niet dan na nog een grote op schudding onder de staf te hebben ver oorzaakt. Ik nam nl. een boek mee naar school, getiteld „Hoe wij geboren wor den". We behandelden toen juist de kik kervisjes in de klas en dit boek had ook een hoofdstuk dat over kikkervisjes ging. Het duurde niet lang of alle kin deren waren hevig in het boek aan het studeren. Spoedig merkte een van de on derwijzeressen wat er aan de hand was en nam het boek in beslag. Ik moest bij het hoofd verschijnen, die me er flink van langs gaf omdat ik meende geroe pen te zijn de jeugd zulke dingen te onderwijzen. Mijn moeder werd op de hoogte ge bracht, maar gelukkig zag zij de zaak geheel anders. Ze berispte me voor het feit dat ik zonder vragen een boek uit haar boekenkast had genomen, maar niet voor het feit, dat ik „zo'n soort boek" mee naar school had genomen. Ik werd toen overgeplaatst naar een bijzondere school, Sint-Christopher ge heten, waar het werkplan eenvoudiger was. Na het doorlopen daarvan deed ik toen voor twee middelbare scholen tege lijk toelatingsexamen en daar niemand verwachtte dat ik ook zou slagen, was het een enorme verrassing toen er op een en dezelfde dag twee briefkaarten in de bus vielen, die beide de boodschap behelsden dat ik voor beide scholen ge slaagd was. Schijnbaar was ik toch niet zo stom als ik het had laten voorkomen. Maar ik denk dat het lag aan de onder wijsmethoden op St.-Christopher men verwachtte daar minder van me en dientengevolge was ik meer ontspannen en in staat meer op te nemen. Uiteinde lijk ging ik naar de Sydenham middel bare school in Forest Hill, waar ook vele vriendinnen van me naar toe gingen, zodat ik er niet alleen heen hoefde. Maar dol op leren ben ik toch nooit ge worden. Ik verlangde steeds naar de va kanties als ik er op mijn fiets op uit kon trekken (mammie wist me altijd zeer doeltreffend te straffen als ik me mis droeg door mijn fiets in beslag te ne men en in de schuur achter slot en gren del op te bergen). Een van mijn moeders kennissen gaf me een viool en ik kreeg muzieklessen. Erg geniaal was ik toen niet, althans te oor delen naar de reactie van de katten thuis. Zodra ik mijn oefeningen begon sprongen ze bovenop de hoogste kast die ze konden vinden en konden dan de eer ste uren niet worden overgehaald om naar beneden te komen. Toevallig kreeg ik een plaats in het schoolorkest, maar spoedig verwijderde men er mij weer uit, daar ik mij aange wend had over mijn viool heen naar mijn moeder te grinniken tijdens de uitvoerin gen en met mijn strijkstok naar haar te wuiven midden in een muziekstuk. Ik kreeg ook dansles, maar dat was tijdverspilling. Ik sprong maar wat rond als een antiloop en had totaal geen ge voel voor ritme en tijd. Op een school feest kwam ik steeds meer achter en was nog steeds aan het dansen toen ie dereen allang klaar was, vastbesloten het ding tot het bittere einde toe uit te dansen. Tijdens de schoolvakanties hadden we reusachtig plezier. Moeder nam me vaak mee naar zee en ik herinner me East bourne in een groot huis, waar een ken nis van moeder tal van kinderen in huis had, wiens ouders buitenslands verble ven. Juist voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog waren er plannen gemaakt om mijn school naar Dorking te eva cueren. Gedurende de volgende drie ja ren zag ik mijn moeder alleen af en toe tijdens de weekends en de vakanties. Zij bleef met haar school nog een tijdlang in Londen in een van de buurten die het meest van de aanvallen van de V 2 te verduren hadden, maar ze slaagde erin zoveel mogelijk weekenden bij mij door te brengen. (Wordt vervolgd) Het Damrak heeft maandag een goede neus gehad door zich afzijdig te houden met koop orders. Men wilde toen de verdere ontwikke ling in Wallstreet afwachten. Welnu, de New Yorkse beurs gaf maandag aan het slot een zwakke tendentie te zien, ook voor de Neder landse hoofdfondsen. Dit vond gistermiddag zijn terugslag in Amsterdam, waar de mees te hoofdfondsen zich bij de opening beneden het slotniveau van maandag stelden. Kon. Olie bijvoorbeeld brokkelde verder af tot 169.20, tegen een voorgaande slotprjjs van 170.80. De affaire in deze hoek was mini maal. Het enkele aangeboden stuk werd pas op het verlaagde niveau opgenomen. Juist hierdoor hecht de beurs niet veel waarde aan de koersdaling in de oliehoek. Men wacht rustig af. Philips min zestig cent op 158.20. De Amerikaanse vraag in de Phi- lipshoek bleef dinsdag achterwege. Unilever een gulden lager op 182.80. Deze hoek trok bij de opening de grootste belang stelling van het publiek. A.K.U. en Hoog ovens hielden het been stijf. De rayon-aan delen lagen rond het slotniveau van maan dag op 498, Hoogovens een puntje lager op 615. De markt stond volkomen onder invloed van de zwakke stemming in Wallstreet, Verklaring: waardoor men in Amsterdam grotendeels een gereserveerde houding aannam. De koop orders waren dan ook aanvankelijk zeer dun gezaaid. Ook de arbitrage kon beginbeurs niet tot zaken komen. De Westduitse beurzen gaven weinig verandering te zien. Later op de middag trokken de A.K.U.-aandelen de aandacht. De activiteit in deze hoek groeide zienderogen als gevolg van lokale- en West duitse speculatieve vraag. Dit had tot gevolg dat de prijs opliep tot 500. Deze barrière kon echter niet worden genomen. Ook de overige hoofdfondsen ontmoetten wat meer belang stelling van de zijde van het publiek. Hier door steeg de prijs van Philips tot 158.60, Unilever van 182.20 tot 182.50 en Kon. Olie van 169.10 tot 169.50. Voor de leidende cultures bestond meer be langstelling dan de laatste tijd het geval is geweest. Deli, Amsterdam Rubber en H.V.A. lagen hoger in de markt. Met de scheepvaart- waarden wilde het ook gisteren niet vlotten. De koersveranderingen, ten opzichte van het slotniveau van maandag, waren van weinig betekenis. In de staatsfondsenhoek was de stemming eerder iets zwakker met zeer wei nig zaken. Aandelen Centrale Suiker, die de voorgaande dagen in een open hoek vast in de markt hebben gelegen, ondergingen een lichte koersreactie. In de lokale afdelingen werden aandelen CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam. 10 september. Londen 10.10%—10.10%. New York 3.61A3.61iV Montreal 3.33%— 3.33%. Parijs 73.68%—'73.73%. Brus sel 7.23%—7.24%. Frankfort 90.67% 90.72%. Stockholm 69.51% 69.56%. "zürich 83.66%—83.71%. Mi laan 58.13%—58.18'/,. Kopenhagen 52.27—52.32. Oslo 50.4450.49. We nen 13.99%—14.00%. Lissabon 12.58%—12.60. Arch N.V. iets hoger geadviseerd. Dit con cern neemt een concurrerende onderneming over, waardoor onder andere de produktie wordt uitgebreid. De verenigde ing. bureaux Viba N.V. stelt via een statutenwijziging voor het maatschappelijk kapitaal te verho gen van 1 min. tot 3,75 min. Het ligt niet in de bedoeling op korte termijn nieuw aan delenkapitaal uit te geven. A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES. gedaan en bieden: i gedaan en laten: b bieden: 1 laten; d ex dividend: c 6-9 9-9 10-9 Intern, concerns 552.9 551.1 548.6 Industrie 356.6 358.7 355.9 Scheepvaart 149.5 149.6 149.4 Banken 248.1 249.2 249.8 Handel enz. 156.7 157.8 158.2 Algemeen 397.6 397.5 395.8 ex dividend: c ex claim. Staatslen. Kon. Paketv. 156 */2 156 Schelde N.B. 260 261 Ned. '59 4% 101% 101% St. Mij. Ned. 141*/2 140*4 Schokbet. 372 369 Ned. '60 4% 101% 101% Niev. Goud. 1163A 1151/* Scholten F. 740 Ned. '47 3% 93% 93 %S v. Ommeren 252*4 252V* Stokvis 1833/* 18272 Ned. '51 3% 97% 97% Rott. LI. 1427a 1417s Vergd. Blik 368 Ned. '48 3% 39% 89% Schv. Unle 138*/2* 138*/4 Vergd. Mach. 235 238 Ned. '50 3% 89% 89% Vredest. 300 299 Ned. '55 3% 93% 93H Industrie enz. Wilton 293 292% Ned. '37 3 92 92 Alb. Heijn 650 660 b Zwanenb. 936 940 Gr. boek '46 92ft 92 %5 Am. droogd. 217 217 Interunie 201 200 Doll. '47 88% 88% Berg. Jurg. 294 297 Robeco 233 232 Inv. cert. 3 98}i 98% Berk. Pat. 264 264*,4 Valeurop 767 763 Ned. '62-64 99H 99H Blaauwh. 402 453 Ned. Ind. '37 98% Bij enk. 818 */2 824 Banken 6 W.B. Len. '57 106% 107 Calvé 941 943 A'd. Bank 388 389 Centr. Stiik. 280 2817a N.H. Mij. 367*4 369 Aandelen Fokker 359 358 R'd. Bank 357 358 Amst. rubb. 106% 108 v. Gelder 255 255 Tw. Bank 3287a 328*4 H.V.A. 148%* 150i/2 Gist sp. 376 370 A.K.U. 497 499 v. d. Heem 2891/2 290 Obl. Deli M. 127.10 127.10 Heineken 472 469 B. N. Gern. (4*4) 99H 993/i Hoogov. 616 614 Internat. 268*4 266 B. N. Gem. '58 (5) 104 103 f3 Philips 158.70» 158.40* K.N. Papier 3391/4 339% Unilever 183.20 182.20 K. Zout 800 801 Amerik. aand. Kon. Olie 170.60* 169 Muller 3157» 315*4 Am. Enka Ned. Dok 140 y« 1407* Am. mot. 19*/4 19% Sch. luchtv Ned. kab. 486 486 Am. Tel. 126*4 H.A.L. 132%* 132*4 Netam 298 296 Anaconda 5174 5oy8 K.L.M. 47 5 45.50 Nijverdal 226 227 Beth. St. 33B 33 *,4 K.N.S.M. 152% 151 y* Rott. Dr. Dok 383 381*4 Cit. Serv. 67*4 66% Curt. Wr. Du Pont Gen. Electr. Gen. Mot. Int. Nick. Kennecott Nat. Can. Rep. Steel Shell Oil Stud. Pack. Tide Water U.S. Steel 21'/, 250 b 81% 76% 68 75 17 42 47% 7% 25% 55% PREMIEL. Alkmaar A'dam '51 A'dam '56 I A'dam '56 II A'dam '56 III Breda '54 Dordr. '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D. Haag '52 I D. Haag '52 H R'dam '52 I R'dam '52 II R'dam '57 Utrecht '52 Z.-Holl. '57 Z.-Holl. '59 84% 92% 89 91% 91% 89%b 85%b 88 1 86% 95% 96%1 96% 94'/, 93% 101 21ft 251% 80% 76% 67% 74ft 17ft 42% 42% 7% 25% 56 85'/, 93% 89% 91% 91% 91 85% 87% 93 96% 97% 93% 104 93% 101% (Advertentie) WOENSDAG 11 SEPTEMBER HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Licht instrumentaal septet (stereofoni- sche uitzending). 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte orkestmuziek (gr.). 13.45 Hoog avontuur, lezing. 14.00 Radiokameror kest en solist: klassieke en moderne mu ziek. 15.00 Een internationale belevenis, toespraak. 15.10 Voor de jeugd. 17.00 Roemeens orkest. 17.30 Tentoonstellings agenda. 17.35 Lichte grammofoonmu- ziek. 17.50 Regeringsuitzending: Geven en nemen - Tips voor en van weggebrui kers. Zebra-actie '63. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Politieke lezing. 18.30 Lichte orkestmuziek en zangsolis te (stereofonische uitzending). 19.00 Paulus de boskabouter. 19.10 Jazzmu ziek (gr.). VPRO: 19.25 Voor de jeugd. VARA: 19.55 Reportage voetbalwedstrijd LuxemburgNederland te Amsterdam in de tweede ronde om de Europabeker voor landenteams. (20.4521.00 Nieuws en lichte grammofoonmuziek). 21.50 Kaf en koren: wekelijkse notities. 22.00 Tango-rumba-orkest en zangsolisten. 22.30 Nieuws. 22.40 Klassieke en moder ne kamermuziek (opn.) 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H. 298 m. 1007 kc-s. 12.15 Lichte pianospel (gr.). 12.30 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Licht orkest. 12.53 Grammofoonmuziek, eventueel actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Licht instrumentaal kwintet. 13.35 Moderne kamermuziek (gr.). 15.00 Joodse melodieën (gr.). 15.20 Klarinet en piano: moderne muziek. 15.50 Bijbel vertelling voor de jeugd. 16.00 Voor de jeugd. 17.15 Jazzperspectief. 17.40 Beursberichten. 17.45 Kapel van de Ko ninklijke Luchtmacht (gr.). 17.50 Licht instrumentaal kwartet. 18.10 Mannen koor en soliste. 18.30 Het Spektrum: le- 2 2 3 4 r i r 6 4 9 i0 4 if r* u ts 4 36 it U 19 4 4 la u ii '4 w if 2i '4 4 SS 29 30 Si dA. 4 si %l 4 3 5 U HORIZONTAAL: I. zoetwatervis, 5. hoofdstad van Sene gal, 9. vrouw van Jacob, 10. bid (Lat.), II. gebladerte, 13. verdriet, 15. plaats in Gelderland, 16. knaagdier, 17. op de, 18. vijandelijke inval, 20. ambtgenoot, 23 mig zangkoor, 36. rivier in België. VERTICAAL: 1. verhinderd, 2. roofkarpertje, 3. kade, 4. zeevisje, 5. tooi, 6. behoeftig, 7. kerst artikel, 8. rivier in Zuid-Holland, 12. loflied, 14. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam, 19. verenigingsvlag, 20. vordering, 21. grondsoort, 22. verkoop hokje, 23. rechthoekig, 24. vaas, 25. to verkunst, 29. lof, 30. stuk hout, 32 meis jesnaam. De oplossing van de vorige puzzel luidt: kksf hh& Ba a afflux naaa zingen. 18.45 Zuidduitse klanken (gr.). 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Mu ziek van het Leger des Heils (gr.). 19.30 Radiokrant. 19.50 Poolse volksliederen en -dansen (gr.). 20.00 Radiofilharmo- nisch orkest en solist: moderne muziek. 20.45 Hofvijverhistories, een prelude op Prinsjesdag. 21.15 Vocaal ensemble en Amsterdams kamerorkest: klassieke muziek. 21.50 Kanttekeningen. 22.00 Licht vocaal ensemble en licht instru mentaal kwartet (opn.). 22.30 Nieuws en S.O.S.-berichten. 22.40 Avondoverden king. 22.55 Lichte grammofoonmuziek. 23.10 Bij de gratie Gods, klankbeeld. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 17.00 Voor de kinderen. NTS: 17.3517.40 De Verrekijker, jeugdjour naal. KRO: 19.30 Van onze sportredac teur. NTS: 20.00 Journaal en weerover- zicht. KRO: 20.20 Brandpunt. 20.50 Mu zikaal programma. 21.20 De Flintstones, tekenflim. 21.45 Sobba, filmreportage over het land van de Masai. 22.15 Epi loog. NTS: 22.2522.30 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE 19.00 Voor de jeugd. 19.30 Ripcord: Jachtongeval, t.v.-feuilleton. 19.55 Weer man. 20.00 Nieuws. 20.20 Plantage Ta- marine, spel. 22.10 Nieuws. DONDERDAG 12 SEPTEMBER HILVERSUM I. 402 m. 746 kc-s. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 De groenteman. 9.05 Klassieke grammofoonmuziek. 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Arbeidsvita minen (gr.). 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Huishoudelijke zaken, lezing. 11.15 Radiokamerorkest: klassieke muziek. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc-s. 7.00 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 14.00—24.00 NCRV. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Lichte grammofoonmuziek. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Voor de huis vrouw. 9.40 Schoolradio. NCRV: 10.00 Grammofoonmuziek. 10.03 Kamerorkest: gewijde muziek. 10.05 Morgendienst. 10.45 Vocaal kwartet: geestelijke liede ren (gr.). KRO: 11.00 Voor de zieken. 11.45 Geestelijke liederen. Tjescho-Slowakije vervangt de huidige prikkeldraadversperringen langs de Oosten rijkse grens door stevigere versterkingen, be staande uit drie hekken met prikkeldraad die met beton in de grond zijn verankerd. Een van deze hekken komt onder stroom te staan, zo is in Wenen bericht. (Advertentie) ABBEKKRK 9 vertr. Bangkok 1. Hongkong ABIDA 5 te Bei ra ACILA 9 t.a. Liverpool ADARA 5 dw. v. Albrolho n. Norfolk ALGORAB 7 770 m w. Freetown 1. Buenos Aires AMERSKERK 7 S8O m w. Cochin BALONG 5 7O0 m o. Tokio BLITAR 6 v. Marseille n. Brisbane CALTEX AMSTERDAM 4 43 m xxw. Lissabon CALTEX ARNHEM 10 te Bahrein CALTEX MADRID 9 80 m nnw. Oporto CALTEX THE HAGUE 5 te Singapore DIANA 4 te Amsterdam EEMHAVEN 10 te Houston EENHOORN 4 te Caen ELIZABETH BROERE 9 930 m no. Aden FOREST TOWN 4 te Venetië GAASTERLAND 5 te Bremen GRAMSBERGEN 8 20 m w. Kaap Mondego JACOB VEROLME 9 v. Talara n. Callao KABYLIA 7 175 nl n. Axoren n. Curacao KINDERDIJK 9 te Bremen KREBSIA 5 te Singapore KYLIX 9 te Cur&gao LADON 10 v. Rotterdam n. Antwerpen MAAS LLOYD 4 Bittermeren n. Port Said MARNELLOYD 5 v. San Francisco MATARAM 9 130 m o. Cape Race MISSISSIPPILLOYD 7 200 m w. Key West MOORDRECHT 7 v. Punta Cardin NAESS TIGER 7 15 m nw. Finisterre NIEUW AMSTERDAM 5 v. Cobh n. New York n. New York OLYMPIA 8 Kielerkanaal. pass. ONDINA 9 140 m nn». Finisterre ONOBA p. 5 Port Said PRINSES IRENE pass. 9 Kielerkanaal PRINS FREDERIK HENDRIK 9 te Montreal RANDFONTEIN 6 v. East London SENEGALKUST 5 te Lagos n. Amsterdam SIMONSKERK 4 140 m wnw. Kaap St. Vincent SLAMAT 9 v. Antwerpen n. Amsterdam SPES p. 7 Kielerkanaal STRAAT BANKA 7 te Rio de Janeiro n. Buenos Aires STRAAT SINGAPORE 8 te Adelaide TEUN 7 te Rotterdam TJIBODAS 6 te Osaka TJIPANAS 8 te Port Harcourt VAN RIEBEECK 10 te Aden VI DEN A 7 370 m zo Mombase WATERMAN 6 v. New York WESTERTOREN 10 te Suez WIEBOLD BOHMER 6 te Malaga WONOSARI ÏO v. Djibouti n. Penang ZAANKERK 4 50 m nw. HOOG EN LAAG WATER 12 september Vlissingen Terneuzen Hanswee rt Zierikzee Wemeldinge nap uur meter 8.42 1.44 nap uur meter 21.24 1.54 9.07 9.36 9.32 9.58 1.62 1.78 1.26 1.43 21.52 22.20 22.17 22.38 nap uur meter 2.28 1.46 1.72 1.90 1.41 1.58 2.51 3.21 3.07 3.23 1.63 1.77 1.37 1.50 nap uur meter 15.13 1.48 15.38 16.07 15.45 16.07 1.64 1.77 1.38 1.51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 13