MEER RUIMTE VOOR LOONSVERHOGINGEN Sociale voorzieningen zullen namelijk minder eisen dan nu Mevrouw Ngo naar Amerika Er komt schot in de 00STERSCHELDEBRUG Defect oorzaak vliegramp REGERING VERWACHT VOOR VOLGEND JAAR AMERIKANEN ZOEK MET VREEMDE KAPITEIN SVENS0N Vandaag... Wallace sluit weer 4 scholep Mogelijk voor eind van jaar nog plaatsing eerste overspanning Zebra-aclie NATTE MOESSON DUURT VOORT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Boekje open over jeugd en boek Twee C.A.O.'s onverbindend verklaard Goed gewerkt Achterstand Zwarte lonen WASHINGTON VERRAST Verwarring Pogingen tot nu toe mislukt Overloper Vrijgezel P.C. HOOFTPRIJS 1962 VOOR THEJJN DE VRIES 9 te verwachten, nu een rug van 9 9 de betoolking weer doen toene- 9 9 kracht toe, zodat na vijf weken 9 PROV. WATERSTAAT: „HET VALT NIET TEGEN...." ,jPassen en meten Fabrikanten staken bedrijf in brand 206e jaargang - no. 210 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel. 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853,, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2, tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv. 4,50. Ingez. med. 3 x tarief. Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Zaterdag 7 september '63 Pagina 3 Van officiële zijde is gisteren in Den Haag verklaard, dat 1964 wellicht gunstiger zal zijn voor verbetering van C.A.O.'s dan 1963. Op de ruimte voor loonsverhogingen die in 1963 volgens de ramingen beschikbaar was, is n.l. voor een belangrijk deel beslag gelegd door verbetering van de sociale voorzieningen. Voor 1964 staan geen grote dingen op dit gebied op stapel. Dit werd verklaard in een toelichting op een besluit van minister Veldkamp om wijziging van een tweetal collectieve arbeidsovereenkomsten (voor het Horecabedrijf en voor de wasserijen) on verbindend te verklaren. Deze wijzigingen waren goedgekeurd door de Stichting van de Arbeid, doch het college van rijksbemiddelaars had de minister in tegengestelde zin geadviseerd. Goed keuring van deze C.A.O.'s zouden volgens de minister het voor 1963 vastgestelde globale per centage van de loonstijgingen (2,7 procent) teveel hebben doen stijgen. Het college van rijksbemiddelaars had ook geadviseerd 'n nieuwe C. A.O. voor de bereide verfindustrie op dezelfde gronden te verwerpen, doch dit advies heeft de bewinds man niet gevolgd. In een toelich ting op deze besluiten verklaarde men van officiële zijde, dat het be staan van een achterstand in de horecabedrijven wordt erkend. Men geloofde dat een poging om die achterstand geleidelijk in te ha len in plaats van in een keer (in de nieuwe c.a.o. was hiervoor 20 pro cent voorzien) wellicht meer kans had gemaakt. Ook wanneer de wenselijkheid van het inhalen van achterstand niet in twijfel wordt getrokken, moet van de C.A.O. in haar geheel worden geëist dat haar verwezenlijking past in de voor dit jaar aan de loonkostenontwikkeling gestelde grenzen, aldus deze toelichting. Bij de wasserijen heeft men zich ook beroepen op achterstand en op de nood zaak van het optrekken der vrouwen- Ionen, die slechts 63 procent van het mannenloon bedragen. Op dit punt merkte men van officiële zijde op. dat het hier niet gaat om gemengde func ties waarvoor de E.E.G. gelijke belo ning van mannen en vrouwen eist. Daarom acht de bewindsman zich in de ze kwestie niet aan de E.E.G.-bepalin- gen gebonden. Men merkte op dat hij zich in het andere geval niet graag aan een veto van de E.E.G.-commissie in Brussel zou hebben blootgesteld. Van officiële zijde is naar aanlei ding van de ministeriële beschik king voorts verklaard, dat men hierin geen twijfel mag zien aan de wijze waarop het nieuwe loonsy steem in de praktijk wordt ge bracht. Men heeft tot op heden een globaal stijgingspercentage van 3,18 procent bereikt, iets hoger dan het vastgestelde percentage van 2,7 pro- ...wordt koning Boudewijn van België 33 jaar. MORGEN ...is het twintig jaar geleden, dat Italië onder maarschalk Badoglio voor de geallieerden capituleerde om zich vervolgens vanaf 13 ok tober d.a.v. met hen tegen de Duitsers te keren. ...is het 250 jaar geleden, dat paus Clemens XI de bul „Unige- nitus" uitvaardigde, welke de 101 stellingen uit het werk „Le Nou veau Testament avec des reflexi ons morales" van de Jansenist Paschasius Quesnel veroordeelde en oorzaak werd van een hevige en langdurige strijd waaraan re geerders, bisschoppen, theologen, reguliere en seculiere geestelijken deelnamen. cent. Als men met de resterende C. A.O's van dit jaar, waarbij een 350.000 arbeiders betrokken zijn, in de buurt van het huidige percentage kan blijven, kan men zeggen dat de Stichting van de Arbeid goed heeft gewerkt en binnen redelijke grenzen is gebleven. De Horeca-C.A.O. had betrekking op een 40.000 werknemers van wie de helft geen garantieloon en een grote achter stand heeft. De ontworpen C.A.O. zou echter het globale percentage met 0,3 procent hebben doen stijgen. Die van de wasserijen, met 20.000 arbeiders, zou nog eens een stijging van 0,2 procent hebben opgeleverd. En als men dit had aanvaard, had men in een aantal nog komende gevallen waarin ook achter stand erkend wordt, op eenzelfde wijze moeten handelen. Er is overigens geen sprake van, aldus de toelichting, dat de C.A.O.'s die laat in het jaar aan bod komen, aan het kortste eind trekken. Van bevoegde zijde is ten slotte ver klaard, dat in het komende overleg tus sen de regering en Stichting van de Ar beid de kwestie van de zwarte lonen en de koppelbazen afzonderlijk zal moeten worden besproken. Wel staat men op het standpunt, dat in het kader van het huidige loonsysteem het vraagstuk der zwarte lonen pri mair een zaak van het bedrijfsleven is. Met betrekking tot een eventuele wet telijke regeling van het vraagstuk der koppelbazen werd meegedeeld, dat deze zaak in studie is, doch dat bedacht moet worden, dat in een maatschappij, die gelukkig geen politiestaat is, het vaak moeilijk is de naleving van sommige wettelijke voorschriften op economisch gebied af te dwingen. Gisteren is te Saigon van officiële zijde vernomen dat mevrouw Ngo Dinh-Noe, de invloedrijke schoon zuster van de ongehuwde Zuidviet- namese president Ngo Dinh Diem, maandag a.s. aan het hoofd van een vier man sterke Zuidvietname- se afvaardiging naar New York zal vertrekken, om aldaar de al gemene vergadering der Verenigde Naties bij te wonen. De vier delegatieleden hebben zitting in de Zuidvietnamese nationale vergade ring. Afrikaanse en Aziatische V.N.-le- den hebben de algemene vergadering verzocht een debat te doen houden over de maatregelen, die de Zuidvietnamese regering kortgeleden tegen de boeddhis ten in haar land heeft genomen. De knappe, 38-jarige mevrouw Ngo Dinh Noe en haar echtgenoot, die als politiek raadgever van zijn broer, de president, optreedt, worden verantwoor delijk geacht voor de aanvallen op boed dhistische pagodes, die Zuidvietnamese militairen op 20 en 21 augustus jl. heb ben uitgevoerd. Het bericht, dat mevrouw Ngo van plan is de algemene vergadering van de V.N. bij te wonen heeft enige ver warring gewekt in officiële Ameri kaanse kringen. Het is ten slotte voor niemand een geheim, dat de re gering van president Kennedy graag had gezien dat zij en haar man van het politieke toneel in Zuid-Vietnam zouden verdwijnen. De aartsbisschop van Hue in Zuid-Viet nam, mgr. Ngo Dinh Thoe, broer van de omstreden president Ngo Dinh Diem en diens invloedrijke en fanatieke poli tieke adviseur en hoofd van de politie Ngo Dinh Nhoe, is gisteravond aangeko men in Rome, temidden van geruchten omtrent de aard van zijn bezoek. De Verenigde Staten hebben intussen besloten de drie boeddhistische monni ken die hun toevlucht hebben gezocht in de Amerikaanse ambassade in Saigon, niet aan de Zuidvietnamese autoriteiten uit te leveren, zolang deze geen „bevre digende verzekeringen" geven over hun veiligheid. In verband met het geval van pok- ken, ontdekt bij een kamermeisje van het hotel Royal in Boedapest, I zijn in Hongarije een aantal veïlig- heidsmaatregelen getroffen. Reizi- gers, die naar het buitenland gaan, moeten eerst worden ingeënt, even- als buitenlanders, die Hongarije binnenkomen. Voor de Hongaren 1 die in het land blijven is de inen- ting niet verplicht. Foto: Drukte van toeristen bij een kliniek in Boedapest waar tegen pokken wordt ingeënt. De dame op de voorgrond kijkt bedenkelijk naar haar arm (links). Foto rechts: Bij het hotel Royal, waar honderden mensen op kosten van de Hongaarse regering in qua rantaine worden gehouden, komt voedsel aan onder controle van een medisch team. NIEUWSGIERIG NAAR RAADSELACHTIG GEDRAG Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft gisteren meegedeeld dat rechtstreeks aan de Russen om een onderhoud zal worden gevraagd met de dertigja rige kapitein Alfred Svenson van het Amerikaanse leger, die naar Oost-Berlijn uitweek en nu weer terug naar het westen zou willen. Amerikaanse militaire gezagdra gers zijn er niet in geslaagd met Svenson in contact te komen. Amerikaanse autoriteiten in Berlijn heb ben gisteren meegedeeld dat kapitein Svenson voor een krijgsraad zal worden gedaagd, als de Oostduitsers hem naar het westen laten vertrekken. Svenson is vier maanden geleden met een jeep van het Amerikaanse leger naar Oost-Duitsland uitgeweken. Hij heeft gezegd dat de Oostduitse politie hem drie keer heeft gegrepen en mis handeld, toen hij evenzovele mislukte pogingen ondernam om over de muur weer naar West-Berlijn te vluchten. Svenson, de in Litouwen is geboren, is door het Amerikaanse leger ge brandmerkt als overloper, al heeft hij gezegd op de dag van zijn vlucht naar het oosten onder invloed van verdovende middelen te hebben ver keerd. Drie dagen geleden verscheen Svenson op het bureau in Oost-Ber- lijn van het Britse persbureau Reu ter, waar hij vroeg of men het Ame rikaanse leger wilde laten weten dat hij naar het westen wilde terugke ren. Svenson zei bij die gelegenheid dat hij was vergezeld van een lid van de Oost duitse geheime dienst. Hij had niet erg samenhangend gesproken, behalve wan neer hij het over terugkeer had. Identi teitspapieren had hij niet op zich, al is dat in Oost-Duitsland vereist. Svenson heeft brieven geschreven aan zijn moeder in Washington, die in het Duits geschreven waren. Ze schenen door iemand anders te zijn gedicteerd, want moeder en zoon schreven elkaar gewoonlijk in het Litouws. Kapitein Svenson is een vrijgezel die j acht talen, waaronder Russisch, spreekt. Hij is genaturaliseerd Amerikaan en was verbonden aan de inlichtingendienst van zgn onderdeel tot januari van dit jaar. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft de staatsprijs voor letterkunde (P. C. Hooftprijs 1962) toe gekend aan de letterkundige Theun de Vries te Amsterdam voor zijn gehele oeuvre. De uitreiking van deze letterkundige prijs zal plaatsvinden op het Muiderslot op maandag 23 september. De jury bestond uit mevrouw E. van Lokhorst, lid en voorzitster, drs. G. Bor- gers, de heren C. J. Kelk, J. Panhuysen en B. Stroman, leden, en H. J. Michael, secretaris. s Van onze weerkundige 5 medewerker) 5 September blijft teleurstellen, 5 want ook deze eerste week heeft 9 5 tal van regendagen en een tekort 9 J van vijftien uur zon gebracht. Ook 5 het weekeinde blijft niet geheel s 9 droog. 9 5 Een buiengebied trok vrijdag naar 9 J het oosten weg met in Almelo nog 9 5 veel hagel en 38 mm regen. Van- 9 s daag zijn er enkele opklaringen s hoge druk passeert. J Het front van een volgende de- 9 5 pressie heeft inmiddels Engeland 9 s bereikt en dit zal tegen de avond s 9 men. Daarna valt opnieuw enige 9 9 regen en zondag plaatselijk een 9 9 btti. 9 9 De zuidwestenwind neemt in 9 9 met regenachtig weer nog niets 9 9 in de richting van een periode met 9 J na-zomerweèr wijst. s Gouverneur Wallace van de Ameri kaanse staat Alabama heeft vrijdag op dracht gegeven tot de tijdelijke sluiting van vier scholen in Huntsville die op grond van een gerechtelijke uitspraak negers moesten toelaten. De onderwijsraad van de stad had eer der een verzoek van de gouverneur om het begin van de nieuwe cursus op te schorten van de hand gewezen. De leerlingen konden gistermorgen niet naar school gaan doordat de staatspoli tie de toegangen had afgesloten. De gouverneur ging vier dagen geleden tot soortgelijke actie over in Tuskegee waar een school eveneens negers moest toelaten. De gemeenteraad had donderdagavond een resolutie aanvaard waarin werd ge steld dat de gouverneur zich buiten de scholenkwestie moet houden. Een raads lid zei van de gouverneur: „hij wordt de dictator van Alabama". In Washington verklaarde de republi keinse senator Jacob Javits in de se naat dat president Kennedy eventueel militairen naar Alabama moet sturen. „HET VALT ons in dit stadium niet tegen..." Dat zegt men heel voorzichtig in het directiekantoor van Provinciale Waterstaat te Rats over de vorderingen bij de bouw van de Oosterscheldebrug. Intussen zijn negen holle palen voor de pijlers voor de wal van Co- lijnsplaat de bodem ingedreven en is men op het grote werkterrein rondom de veerhaven van Rats bezig met de assemblage van de negentiende „poot". We schreven het enkele weken geleden al: er komt tempo in! Welnu, het blijft niet bij de fabricage en het indrij ven van palen. Er wordt ook gewerkt aan een serie nieuwe brug- stukken, zoals die successsievelijk in „massa-produktie" zullen ko men: de „manchetcaisson"' boven op de rijtjes van drie poten, de hamerstukken daar weer bovenop en dan ten slotte de brugdelen voor de overspanning. Wanneer het weer niet te veel tegenwerkt zit er zelfs een kans in, dat nog voor het eind van dit jaar een en kele toog van de in totaal vijftig tussen de betonnen pijlers boven het water van de Oosterschelde hangt. Op het ogenblik is het dus telkens weer even experimenteren, wanneer een nieuw onderdeel zijn intrede doet op de „brugfabriek", het 6 >/2 hecta re groot terrein achter de steiger voor het veer naar Zierikzee. De mannen van provinciale waterstaat en van de grote aannemerscombina tie moeten er hun personeel mee le ren „spelen", want het zal bij zo'n meer dan vijf kilometer lange brug allemaal vele keren terugkomen. Zo'n eerste keer kan het dan wel eens wat stroef lopen, maar wanneer de man nen de slag te pakken hebben, daar voor Noord-Beveland, zijn ze niet zo makkelijk van slag te brengen. Het zetten van de „poten" met de gi- gantenbok „Ir. J. G. Snip", de unie ke paaldrijfinrichting te zien op iedere dijk rondom de Oosterschelde is er het voorbeeld van. Met het plaatsen en induwen van de eerste drie holle palen heeft men nogal wat moete gehad. De graafmachine, die in het binnenste van de poot de grond moest wegmalen, weigerde. Men kwam op stenen uit de gooiing te recht. Kortom, het duurde zolang, dat vele leken zich gingen afvragen: het gaat toch wel goed, daar bij de bouw van die Oosterscheldebrug? En nu loopt het „gesmeerd" met het indrij ven van die brugpoten. Sleepboten met kantelbakken trekken de ene na de andere de werkhaven uit. De bok „Ir. J. G. Snip" zet ze rechtop en negen uur later steekt er nog maar een topje van zo'n betonzuil bij vloed -oven de waterspiegel. MEN ZAG hetzelfde bij de opbouw en het storten van de „hoed" voor deze betonnen putten. Ergens mid den op het bouwterrein is een periode van drie weken besteed aan de con structie van deze honderd vierkante meter in oppervlakte beslaande „man chet". Het was een passen en meten met deze „hoed", zoals een besluitelo ze dame in een modezaak dat kan. Er moest worden gemanoeuvreerd met vijzels en stalen balken om de „hoed' op de paalkoppen in de juiste stand te brengen. Na drie weken lag die 4,5 meter hoge caisson klaar voor gebruik Inmiddels zijn er twee bijge- (Zie slot pag. 2 kol. 4) Schade bij de start aan het lan dingsgestel opgelopen is waar schijnlijk de oorzaak geweest van de ramp met het Caravelle-straal- verkeersvliegtuig van de „Swiss air" dat woensdag met 80 mensen bij Duerrenaesch verongelukte. Dit heeft de luchtvaartmaatschap pij gisteren bekendgemaakt. Deskundigen die een onderzoek instellen naar de oorzaak van de ramp hebben op de startbaan van Ziirich delen van een velg gevonden, die afkomstig zijn van een der wielen van het toestel. Ook zijn delen gevonden van het mechanisme waarmee de wielen worden ingetrokken en neergelaten, evenals delen van een band en oliesporen. In een verklaring van de luchtvaartmaatschappij wordt gezegd dat de commissie tot de conclu sie is gekomen, dat de schade aan het landingsgestel de eerste was van een reeks voorvallen, die uiteindelijk hebben geleid tot het verongelukken van het toestel. Uit het onderzoek was ook ge bleken, dat de gezagvoerder voor de start uit veiligheidsoverwegingen de startbaan was afgereden, daar hij door de toren was gewaarschuwd, dat het zicht maar 180 meter was. Het minimum zicht voor de start is 200 meter. Na der tien minuten was hij echter gestart. Dit leidt tot de conclusie, dat het zicht toen volgens de gezagvoerder aan de mini mumeisen voldewi, aldus de commissie van onderzoek. Twee fabrikanten van meubelen uit de plaats Beneden-Leeuwen bij Nijmegen, de gebroeders O., hebben bekend dat zij in de nacht van 28 februari hun fabriek opzettelijk in brand hebben gestoken. Het gebouw, dat naar schatting f 170.000 waard was, brandde tot de grond toe af en ook een daarnaast gele gen rijwielhandel ging in vlammen op. De mannen hebben verklaard dat zij tot deze daad waren gekomen door finan ciële moeilijkheden. Het bedrijf verkeer de in een slappe periode en de omzetten liepen geleidelijk terug. Het onderzoek was in handen van de rijkspolitie in Beneden-Leeuwen en de districtsrecherche. De beide fabrikanten legden hun bekentenis af na hun arres tatie. Onder de hoge portaalkranen bij de veerhaven van Kats volgt op het ogenblik de ene pijlerpoort voor de Oosterscheldebrug de andere op het bouwterrein. Er gaan momenteel drie palen per week de bodem van de Oosterschelde in. (Foto P.Z.C.) De voetganger is (min of meer) het onderwerp van een activiteit, die den volke wordt gepresenteerd onder de naam „Zebra-actie '63". Wat een voet ganger precies is „Een automobilist, die kans heeft gezien zijn auto ergens te parkeren", aldus een nogal merk waardige uitspraak. De directeur van de Stichting Psychologisch Instituut voor de verkeersveiligheid, dr. H. J. Kolkman, heeft naar aanleiding van de ze opgewekte definitie gezegd: „Zij be wijst in ieder geval, dat iederéén voet ganger is". Waarmee tevens is onder streept, dat deze Zebra-actie iedereen aangaat, menigeen zelfs in dubbele kwaliteit, namelijk én als bestuurder én als voetganger. Zij is bovendien aller minst overbodig: wie de moeite neemt de verrichtingen op en rond het zebra pad van de diverse soorten weggebrui kers eens een tijdje te bekijken, komt onvermijdelijk tot de conclusie, dat er I nogal wat „aangerommeld" wordt. Nu bestaat er bij de voetgangers de neiging onmiddellijk woedend de I vinger te heffen in de richting van de andere weggebruikers: daar zit -me nen zij het kwaad. Maar men moet eerlijk zijn: óók de voetgangers op de zebra maken er soms een potje van. Sommigen lopen zonder uit te kijken de oversteekplaats op met de vastberaden uitdrukking op het gezicht: „Dit is mijn grondgebied en verder niemand er op". Daarbij echter uit het oog verliezend, dat een voertuig niet zo maar hup-twee- drie tot stilstand kan komen: er is een rem-weg nodig, maar bovendien moet 3e bestuurder van iet voertuig rekening louden met het ver deer achter hem, met ie toestand van het vegdek (regen) en zovoort. Maar de achteloze op het zebra pad heeft blijkbaar lak aan deze over wegingen. Dan zijn er voorts de wél- uitkijkende voetgangers, die echter ten onrechte menen dat ze over kunnen ste ken op het moment, waarop van links geen verkeer nadert. Pas als ze op de helft van de weg zijn, gaan ze eens naar de andere kant kijken en midden op de rijweg blijven ze dan staan om het van rechts komende verkeer door te laten. Ook fout, want dat rijverkeer is ver plicht plotseling te stoppen, ook al staat de voetganger stil. Gevolg: vaak een kop-staart-botsing, die vermeden had kunnen worden. De voetganger kan het beste oversteken als er géén verkeer na dert dan wel het verkeer zoveel afstand van de zebra heeft, dat zonder moeite gestopt kan worden. Nu we het toch over de voetganger hebben: het is opvallend hoe weinig beleefdheid ook er wordt getoond in het gewone „voetgangersverkeer". We doe len hier op de gewone passage bijvoor beeld op trottoirs. In zulke gevallen is het redelijk dat men elkaar rechts pas seert, maar het aantal zondaars in dit opzicht is ontelbaar. Twee naast elkaar wandelende en bij elkaar horende voet gangers zien er heus geen been in op een smal trottoir een „tegenvoeter" een voudig van de stoep te dringen, terwijl toch de meest elementaire vorm van be leefdheid met zich meebrengt dat men even achter elkaar gaat lopen om pas seren mogelijk te maken. Moeders met kinderwagens, die kennissen met soort gelijke voertuigen ontmoeten, blijven dikwijls opgewekt met elkaar praten zonder blijkbaar te beseffen, dat ze het hele trottoir blokkeren. De andere voet gangers moeten dan maar over de rij weg, met het risico dat ze door een brommer of een auto worden geschept. Op het trottoir behoort men zich even goed te realiseren, dat men niet alleen op de wereld is. Terug naar de zebra. De deze kolom- lezende voetganger, op kookpunt gekomen door de tot hem gerichte ver wijten, willen we toegeven: ook tussen de wieten bevindt zich menige zebra overtreder. Een goed automobilist zal bij het naderen van een oversteekplaats zijn snelheid matigen om aldus de voet gangers door zijn stijl van rijden als het ware te laten merken, dat hij van plan en in staat is tijdig te stoppen. Maar er zijn helaas vele vervelende figuren, die er aardigheid in hebben met een flinke snelheid op een zebra aan te vlie gen om dan vrij plots te stoppen: de schrikreacties van de voetgangers zijn voor deze intimidatierijders een bron van voortdurende vreugde. Een kinder achtig en gevaarlijk spelletje. Zoals het ook gevaarlijk is -een overtreding, waaraan fietsers en bromfietsers zich vaak schuldig maken een voor een zebra stilstaande auto te passeren. Hier door zijn' reeds diverse ernstige ongeval len veroorzaakt, gevolg van slordig en onachtzaam rijden. Het hele zebracomplex is met één woord samen te vatten: samenspel. De oversteekplaats immers is een weg gedeelte, waarop diverse soorten verkeer elkaar kruisen. Zulk een kruising eist voortdurend aandacht van alle groepen, die er gebruik van maken, teneinde in volledig samenspel ongelukken te ver mijden. Maar aan dat samenspel dat een wederzijds begrip veronderstelt - ontbreekt nog wél het een en ander. Rond de zebra hoort men maar al te vaak kwade en scherpe woorden ge bruiken aan het adres van de „ander". D.'e ander is dan een automobilist, een brommer, een voetganger. De Zebra actie '63 wil nu proberen tot meer sa menspel te komen, tot minder „scherpe woorden" en vooral tot minder onge lukken. Dat streven gaat iedere zebra gebruiker aan. mmm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1