Vakraad Metaal eens over bestrijding van koppelbazensysteem Zeeuws v.h.m.o. na de vakantie: aantal leerlingen vrij constant AMERIKA OEFENT DRUK UIT OP DIEM Washington zinspeelt op een staatsgreep Moskou weer door China wfl Ex-diplomaat Burgess in Moskou overleden AFTREDEN NGO DINH GEËIST Walen en Vlamingen demonstreerden KUNSTSCHILDER BRAQUE OVERLEDEN MEDEWERKERS CAREL BRIELS OP DE WIST MET ORGANISATOREN DRIE KINDEREN ONDER PUIN VAN PAKHUIS Maclean zond telegram naar Engeland Naar Rusland gevluchte Brit had hartkwaal In enkele plaatsen flinke stijging Bij overtreding kort geding bij rechter Zilveren schip bleef in Vlissingen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN BLOEMENCORSO TE ZUNDERT C.A.O. WORDT GEWIJZIGD Iets minder aanmeldingen voor eerste klassen Weekendwerk Loonregeling Toevlucht Betalingsprobleem na grote financiële strop Prinses Irene Strop en flop JONGETJE (8) IN ZWEMBAD VERDRONKEN §g%&lp Pagina 3 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie: P. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. Hoofdredactie: W. Leertouwer en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, ƒ8,00 per kw.franco per post ƒ8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct. Bureaus: Vlissingen: Walstraat 58-60, tel. 2355 (b.g.g. red. 3508, adv. 3647/3643); Middelburg: Markt 51, tel 3841 (b.g.g. red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.g.g. red. 7853, adv. 5213); Oostburg: tel. 2395; Terneuzen: Arsenaalstraat 2 tel. 2911; Zierikzee: red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min. p. adv t 4,50. Inge2 med. 3 x tarief. Kleine adv. (max 8 regels) 30 ct. p. regel (min. 1,50). „Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. Maandag 2 sept. 1963 206e jaargang - no. 205 lUWWV/VWWWVWWWUWWWWWWWWlAAAAA/l Deze roeiende Jannen voeren onder ji de naam „Ruimtedroom" mee in j i het jaarlijkse bloemencorso, dat zondag weer in het Brabantse Zun- dert is gehouden. Voor honderden Zeeuwse jonge ren spoedt de zomervakantie weer ten einde. Na vakantiewerk en kamperen, reizen in het buiten land of gewoon op de Zeeuwse stranden bivakkeren, begint voor hen de studie weer. Op de dagscho len voor middelbaar en voorberei- reid hoger onderwijs brengt men alles in gereedheid voor 't nieuwe schoolseizoen. Directeuren, recto- res en administratief personeel zijn achter de schermen druk aan het werk: de aantallen leerlingen worden in de diverse klassen en afdelingen ondergebracht, lesroos ters worden opgesteld en men ver zet veel ander administratief werk, voordat de scholen hun poorten weer openen. Voor de leerlingen uit de eerste klassen begint een nieuwe periode na het lager onder wijs. De aantallen leerlingen in de eerste klassen op verscheidene Zeeuwse scho len voor v.h.m.o. zijn iets lager dan vo rig jaar bij het begin van de nieuwe cursus het geval was. Het aantal aan giften was vergeleken met vorig jaar iets minder, hoewel ook hier uitzonde ringen zijn Het aanbod van de lagere scholen was iets minder. De jaren, dat de scholen te maken kregen met de kort na de oorlog geboren jonge ren van de bekende „geboortetop" zijn nu wel voorbij. Deze jongeren zijn al gevorderd tot de hogere klassen. De geboortegolf is wat aan het minderen en daarmee ook het aantal jongens en meisjes, dat naar het v.h.m.o. gaat. Wat! het totaal aantal jongeren op betreffen de scholen betreftde meeste scholen, zo bleek ons na informatie, zijn con stant gebleven of tellen wat meer leer lingen dan vorig jaar. Slechts een enkele school telt wat minder scholieren bij de aanvang van de cursus 1963-1964. Een stijging van zo'n vijftien procent telt het Prof. Zeemanlyceum in Zierikzee. Daar zullen 254 leerlingen de studie in september beginnen of voortzetten. ,.Er zijn bijzonder veel aanmeldingen, veel hoger dan bij de geboortetop het geval was", aldus rector dr. J. J. Westendorp Boerma, die het echter nog niet duide lijk is hoe dit komt, want de be volking van Zierikzee en omge ving is stationnair. Wel blijkt hieruit, dat het Zierikzese lyceum een typische streekfunctie vervult. Van de 254 leerlingen (vorig jaar 214) volgen j er 33 het gymnasiale onderwijs. In de eerste klassen van de r.h.b.s.-afdeling komen 68 leerlingen op het appel. De j vierde klas is bijzonder sterk bezet, hier- I in zitten de jongeren uit de geboorte- [top. Het Plof. Zeemanlyceum zal over twee jaar dan ook een flink aantal eind examinandi hebben. De A4 en A5 klas sen tellen nu 28 jongeren, in B4 zijn het er 26. Van Schouwen naar Zeeuwsch-Vlaan- deren waar het Petrus Hondius lyceum in Terneuzen een flinke stijging in het aantal leerlingen heeft. Telde de r.h.b.s.- afdeling vorig jaar september nog 303 leerlingen, nu zijn het er 325, het ge meentelijk gymnasium kreeg er twee bij (75) en de m.m.s. steeg met 4 tot 42. Rector drs. A. J. Jansen gaf als zijn indruk, dat hieruit de continuïteit van de school blijkt. Er is geen enkele plot selinge wijziging gekomen. Een paar jaar was het aantal leerlingen van het Petrus Hondius lyceum constant, om en nabij de 400. Nu zijn het er al zo'n 440. Met de groei van Terneuzen houdt de groei van het aantal scholieren gelijke tred. Voor de r.h.b.s. in Vlissingen was de aangifte van nieuwe leerlingen (ruim 50) dit jaar iets minder dan vorig jaar (62). „Dit is niet een kwestie van min der belangstelling bij de scholieren van het lager onderwijs voor de middelbare school", aldus directeur A. F. J. Jacobs, maar „het potentieel, waaruit geput wordt, het aantal leerlingen in de hoog- (Zie slot pag. 2 kol. 6) Georges Braque, de Franse schilder die zich de bijnaam „vader van het ku bisme" verwierf, is zaterdag na een ziekte van verscheidene maanden op 81-jarige leeftijd in Parijs overleden. Braque woonde in de Rue du Douanier in Montparnasse. Braque bracht zijn kinderjaren door in de Parijse voorstad Argenteuil-sur- Seine, waar zijn vader schilder-decora teur was. Na zelf een opleiding in deze richting te hebben gevolgd, besloot Braque kunstschilder te worden, waar voor hij ging studeren. Beïnvloed door Cezanne, schilderde Bra que in 1908 zijn eerste kubistische land schappen. Hij zette dat voort nadat hij was hersteld van een hoofdwond die hij in de eerste wereldoorlog had opgelo pen. In de dertiger jaren steeg Braques ster snel. In 1933 had hij een belangrijke retrospectieve tentoonstelling in Bazel, en in 1934 zijn eerste eenmansexpositie in Londen. Drie jaar later kreeg hij de eerste prijs op de internationale van Carnegie in Pittsburgh, Verenigde Sta ten. In 1948 werd Braque de eerste prijs toegekend van de Biënnale van Vene tië. In 1956 volgden een grote retrospec tieve tentoonstelling in Edinburgh en in de Tate Gallery in Londen. In dat jaar ook kende Oxford hem een eredoctoraat toe. Braque hield zijn laatste tentoonstelling in 1962 het was een eenmansexposi tie in het Louvre, waar hij zijn carrière begon. mengevat in een nieuw artikel (20 a) van de c.a.o., dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid. De nieuwe c.a.o.-bepaling gaat op 1 september in. Bepaald is o.a. in het nieuwe c.a.o.- artikel, dat de Vakraad in geen ge val vergunning kan geven, wanneer het werkzaamheden betreft, die uit sluitend op zaterdag en/of zondag zullen worden verricht door werk nemers, die tevens elders in loon dienst zijn. De werkgever, die vergunning wil ver krijgen, dient bij zijn aanvraag aan de Vakraad op te geven: de naam en het adres van de koppelbaas, die hem de vreemde werknemers verschaft. Voorts zal de werkgever aan de Vakraad moe ten opgeven de aard en de geschatte duur van de werkzaamheden, "die door de vreemde werknemers zullen worden verricht alsmede het geschatte aantal vreemde werknemers, dat deze werk- zaamhelen zal verrichten en de daar bij toe te passen werktijden. Wanneer de Vakraad dit verlangt, zal de werk gever ook de namen en adressen van de vreemde werknemers moeten opge ven. De werkgever zal voorts een verkla ring van de koppelbaas moeten over leggen, waarbij deze toezegt, dat hij zich zal houden aan de loonregeling van 5 juni 1962 van het college van rijks- bemiddelaars met betrekking tot het uitlenen van arbeidskrachten, of dat hij zich ingevolge deze loonregeling zal houden aan een daarbij aan te geven, door het college van rijksbemiddelaars ten aanzien van hem vastgestelde bin dende regeling of goedgekeurde c.a.o. Naar schatting 10.000 Walen hebben gisteren een betoging gehouden tegen de overheveling van de zes dorpen van de Voerstreek in de Waalse provincie Luik naar de Vlaamse provincie Lim burg. In honderden auto's en tientallen auto bussen trokken zij in optocht naar 's-Gravenvoeren om daar uiting te ge ven aan hun misnoegen over deze maat regel, die een gevolg is van de wet op de vaststelling van de definitieve „taal grens" in België, waarbij het land in een Franstalig en een Nederlandstalig gebied wordt verdeeld. De Belgische rijkswacht had een legertje van 1000 manschappen, uitgerust met Spaanse ruiters, waterkanonnen en traangas- bommen, gemobiliseerd om de betoging in goede banen te leiden. Vlaamse te- genbetogers werden verwijderd. De Amerikaanse president John F. Kennedy wil de Zuidvietna- mese regering liever hervormen door middel van intensieve di plomatieke druk dan door een militaire staatsgreep, aldus is gis teren door hoge regeringsautoriteiten in Washington medege deeld. Zij voegden er aan toe dat de voorstellen van president de Gaulle over Vietnam geen waarde hadden en bovendien slecht getimed waren. De autoriteiten zeiden dat het aan de Amerikaanse ambassadeur Hen ry Cabot Lodge is opgedragen aan president Ngo Dinh Diem duidelijk te maken dat Washington meent dat zijn dagen geteld zijn, tenzij de invloed van zijn broer, het hoofd van de geheime politie Ngo Dinh Nhoe, wordt beperkt of geheel uitgebannen. In regeringskringen van de V.S. gaf men toe dat als de Vietnamese militaire leiders er in zouden sla gen op eigen houtje een succesvol le staatsgreep uit te voeren, Ame rika dit regime onvoorwaardelijk zou erkennen en dat in dat geval de V.S. door zou gaan met de mas sieve militaire en economische hulp. De politiek van president Kennedy, volgens zijn topadviseurs, doet een po ging om een middenweg te kiezen tus sen twee uitersten. Het moet duidelijk gemaakt worden dat Amerika, door het aandringen op Nhóe om heen te gaan, geen politiek wil gaan dicteren, maar slechts helpen om Diem te redden als leider in het voortdurende gevecht te gen de communistische troepen in Noord-Vietnam. Tijdens een interview met het Ameri kaanse radio-t.v. station A.B.C. zei Diem „zeer tevreden" te zijn met Ame rikaanse hulp. Hij legde er de nadruk op dat zijn land niet vergeleken kan worden met landen waarin Amerikaan se methodes moeten worden toegepast. „Als de Amerikaanse pers voortgaat de Amerikaanse opinie verkeerd te be ïnvloeden, zullen de Amerikaanse be trekkingen met onderontwikkelde lan den van Azië, Afrika en Zuid-Amerika het gevaar lopen te verslechteren ten gunste van het communisme", aldus Diem. lil Saigon is intussen uit welingelichte bron vernomen, dat drie boeddhistische priesters, mogelijk met hoge rang, een toevlucht hebben gezocht in de Ameri kaanse ambassade daar. (Van onze Haagse redactie). De Vakraad Metaal het over koepelend orgaan van de werkge vers- en werknemersorganisatie in de metaalindustrie is het zater dag eens geworden over de maat regelen, die genomen moeten wor den om de uitwassen van het kop pelbazensysteem de kop in te drukken. De werkgevers hebben ingestemd met de eis van de werk nemersorganisaties om het lenen van „vreemde werknemers" te bin den aan een vergunning van de Vakraad. De werknemers van hun kant hebben toegezegd geen sta king uit te roepen in het geval een werkgever, zonder vergunning van de Vakraad, arbeiders leent van koppelbazen. In plaats van het middel tot staking, waartegen de werkgevers grote bezwa ren hadden, zullen de werknemersorga nisaties bij overtreding een kort geding met de eis van een dwangsom tegen de betrokken werkgevers instellen bij de burgerlijke rechter. Een en ander is sa- De Amerikaanse autoriteiten vonden de verklaringen van de Gaulle over het verlenen van eventuele steun aan de regering Diem, een zaak die ge tuigde van weinig goede smaak, door munt te slaan uit de hachelijke Amerikaanse positie in het Verre Oosten. De Washingtonse autoritei ten zagen dit als een poging om de Amerikaanse invloed op de N.A.V. O.-bondgenoten te verminderen. De president van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, heeft zaterdag een beroep gedaan op de Amerikaanse pers om meer begrip te tonen voor de problemen van Vietnam. In een verklaring van de Chinese rege ring, die gisteren door het persbureau „Nieuw China" werd bekendgemaakt, beschuldigt China de Sowjet-Unie er opnieuw van met het gedeeltelijke kern- stopverdrag van Moskou „de belangen van het socialistische kamp te hebben verraden". De verklaring, die een antwoord is op een Russische verklaring van 21 augus tus, zegt dat de Russen China belas teren door te beweren dat de Chinezen het verdrag niet wensen te tekenen om dat Rusland heeft geweigerd China technische gegevens te verstrekken over atoombewapening. China wijst het verdrag van Moskou van de hand omdat het niet in algehele en algemene ontwapening voorziet en in feite toestaat dat de imperialisten ondergrondse kernproeven houden en hun atoomwapens verspreiden door middel van een multilaterale kern macht, zo wordt gezegd. De Chinese regering beschuldigt ver volgens de Russische leiders ervan het Amerikaanse plan van de „twee Chi na's" te hebhen aanvaard. Rondom de oprichting van de „Unie van Oranjesteden" hebben zich zaterdag heel wat feestelijkhe den afgespeeld. Foto: Uit iedere Oranjestad, Breda, Dillenburg Orange en Diest. was een folkloristische groep aangetre den, die een demonstratie gaf zoals hip** tip time tl 11A+ nillp/nh'iim Guy Burgess TOCH NOG EEN „SLAG" IN NIJMEGEN Na afloop van het spel „Voor en na Waterloo" is het zaterdag avond op het Nijmeegse Gof- fertterrein tot moeilijkheden gekomen tussen het organiseren de stichtingsbestuur en enkele vaste medewerkers van het spel. Ter onderhandeling ontstonden moeilijkheden over de uitbeta ling van de lonen, waarbij geen overeenstemming werd bereikt Figuranten en nozems bemoeiden zich ermee en namen zo'n dreigende hou ding aan, dat het bestuur met spoed uitweek naar de op het terrein aan wezige politiepost. Daar werd het overleg voortgezet. Van het hoofd bureau van politie was intussen ver sterking opgeroepen, waarop het de politie mogelijk werd een cordon rond het onderhandelingsoord te leg gen. De buiten staande menigte, waarbij zich ook Carel Briels had gevoegd, groeide intussen aan en drong tie rend op. Spoedig vielen over en weer klappen. Niemand werd echter gewond. Om een uur des nachts was de orde op het Waterlooterrein hersteld. Van het feit dat nadien de politiebewa king werd teruggetrokken, hebben onbekenden in de loop van de nacht en zondag nog wel misbruik ge maakt door ernstige materiële scha de aan te richten op het Waterloo terrein. Het openluchtspel werd zaterdagavond bijgewoond door prinses Irene. Een politiecordon hield de belang stellenden onder wie de regisseur Ca rel Briels, op een afstand van de prinses. Aan het slot van het spel brachten deputaties Van Oranjever enigingen uit het gehele land een Oranjesaluut als hommage aan het Koninklijk Huis. Na afloop van de voorstelling werd de spelleider verhinderd van zijn re gisseurplaats naar de grasmat te komen, waar de medewerkers aan het spel hem een bloemenhulde wil den brengen. Via de luidsprekers werd door zijn zoon meegedeeld, dat de politie zijn vader belette naar de grasmat te komen. Later boden de medewerkers hem de bloemen in het regisseurhokje aan. Te voren waren de voor het bezoek van prinses Irene te nemen ordemaatre gelen door de politie doorgesproken met de heer Briels. Hierbij was over eengekomen, dat niemand, ook de spelleider niet, tijdens de voorstel ling de afzetting zou mogen passe ren. Ernstige moeilijkheden, die zich bij het begin van het spel al voorde den tussen de heer Briels en pers vertegenwoordigers, waarbij een zeer geladen stemming ontstond, waren er de oorzaak van, dat de politie aan de overeenkomst streng de hand heeft gehouden. Het grote stadionspel waarvan Briels verklaarde reeds 90.000 plaatsen in voorverkoop te zijn kwijtgeraakt, heeft zeker nog niet een tiende deel van dit aantal bezoekers getrokken. De financiële strop die resteert na deze manifestatie moet nog worden becijferd, maar .aangenomen mag worden dat deze aanzienlijk zal zijn. INSTORTING IN DEN HAAG In de Elsemoerstraat in Den Haag is gisterochtend omstreeks elf uur door tot nu toe onbekende oorzaak een oud pand ingestort dat in gebruik was als aard appelpakhuis. Drie kinderen werden door het vallende gesteente geraakt. De driejarige Anneke Scheffer en haar zesjarige broertje Jopie en een vriendje van die twee, namelijk de zevenjarige Hanse Wilson werden door de G.G. en G.D. overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. De toestand van de drie kinderen was gisteravond goed. Slechts het jongste kind, de 3-jarige An neke Scheffer werd in het ziekenhuis aan de Zuidwal opgenomen met een ge broken dijbeen, een lichte hersenschud ding een schaafwonden. De twee andere kinderen liepen alleen schaafwonden op en konden na behandeling in het zieken huis weer huiswaarts gaan. Het pakhuis was eigendom van de Land- bank. Het is vermoedelijk ingestort ten gevolge van ouderdom. Het vertoonde in de muren namelijk grote scheuren en de balken waren allen vrijwel vermolmd. Twee van de kinderen, Jopie en Hanse konden zichzelf bevrijden. Anneke Scheffer werd door haar vader van on der het puin bevrijd. In het Sportfdonsenbad te Amersfoort is zaterdagmiddag de achtjarige Jos van Doornebal uit Amersfoort verdron ken. Een van de zwemmers dook in het diepe bad en ontdekte daar het toen reeds verdronken jongetje. De oorzaak van het ongeluk is niet be kend. De jongen kon niet zwemmen. De voormalige Britse diplomaat Guy Burgess, die in 1951 naar de Sowjet-Unie uitweek, is vrijdag ochtend op 52-jarige leeftijd in een Moskous ziekenhuis in zijn slaap aan een hartaanval overle den, zo heeft Donald Maclean die indertijd met hem naar de Sowjet- Unie kwam, gisteren in Moskou meegedeeld. Volgens Maclean zou het Sowjet-minis- terie van buitenlandse zaken direct een visum uitschrijven voor de moeder van Burgess, de 76-jarige mevrouw Eve Bassett, opdat zij in Moskou de begrafe nis kan bijwonen. Maclean zei dat Bur gess al jaren hartklachten had, waar voor hij injecties kreeg. Op 20 augustus was hij in een ziekenhuis voor hartlijders opgenomen, nadat was geconstateerd dat hij ernstig aan aderverkalking leed. Hij werd ingeschreven onder de naam Jim Andrejewitsj Elliott en geen van de artsen kende zijn ware naam. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken wilde geen commentaar geven op de berich ten over de dood van Burgess. Hij zei dat het ministerie nog geen officieel rapport van de Britse ambassade in Moskou had ontvangen. Mevrouw Basset heeft haar zoon het laatst gezien in het midden van de jaren vijftig, toen zij een bezoek bracht aan de Sowjet-Unie. Burgess, die in Moskou dikwijls sprak met mensen uit het wes ten, verborg daarbij nooit zijn verlangen om haar weer te ontmoeten. Hoewel aangenomen werd dat hp de Britse nationaliteit niet had opgegeven, durfde hij niet naar Engeland terug te keren, vooral ook nadat vorig jaar een arrestatiebevel tegen hem en Maclean werd uitgevaardigd voor het geval zjj in Engeland voet aan land zouden zetten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1