De en de angst PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Amsterdamse Benrs Klanken uit de ether ÏM TM Waar zijn onze schepen? jer'm mcoqwWo GRILLIG CAROL DAY Amsterdamse wisselmarkt Even puzzelen ZATERDAG 17 AUGUSTUS 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 Neen, geen poel van de angst vandaag, maar de Poel én de angst. Een schilderij van de Poel, gebied ten zuiden van Goes en een schilderij, dat Herman Lammers de titel angst" meegaf. Een contrast, gevonden in Heinkenszand, waar de 61-jarige Lammers, huisschilder, reclameschilder en kunstschilder, zijn bedrijf en zijn atelier heeft. F) aar, aan een straatje, de „Warande", aan de zijgevel van zijn huis, hangen in een als etalage bedoelde vitrine Lam mers schilderijen. Daar hangt althans wat hij verkoopbaar acht: de bekende heistukken, compleet met schapen en sche per, bosgezichten, hofjes in 't lover en, wat aarzelend, bedoeld voor de jongere generatie, wat persoonlijker werk. Een klad schilder, trouwhartig of vosse- sluw voldoend aan de nog steeds bestaande vraag naar heidepa- norama's en met gevoelig pen seel vereeuwigde rietbedekte stulpjes? Neen, beslist niet. Eenmaal in Lammers' atelier staat men voor het contrast. Daar hangen stukken als een hoekje in de Poel, rechts op de foto te zien. Bij dozijnen. Maar er zijn ook schilderijen te zien als het doek „Angst", dat links op de foto kwam Wat men zo gaarne samenbrengt onder het hoofd „modern werk". In ieder geval verrassend werk. Fraai van kleur en compositie, sterk van expressie. Dan lijkt de zaak wel duidelijk. Het laatste genre wil de heer Lammers graag schilderen, de heide stukjes wil hij graag verkopen. De waarheid is veel genuanceerder. „Hoe kunt U én bazaar stukken én schilderijen maken ,,U moet niet vergeten dat ik al zo veel jaren teken van m'n zesde en er veel over lees. Dat veran- 'vvVWV\A/VVVWVV%nnA#WVVVVVVWVVW\/V\AA/VVVVVWW\IV%A/\#WVV\A/W%nAAAA/WVWWVWVVWVWWWVWVWWWVVWWVVVVIAA/VVWVWVWVVVWVVVV\/VWVVVWWVUVWWWWWWVWWVVWWVWVWVWWl% dert een mens. Maar ik kan het ene niet goed vaarwel zeggen voor het andere. Wel voel ik aan, dat ik in deze dingen, zoals het linkse doek, nog ontzettend veel kan doen. Maar U moet niet denken dat ik mezelf niet kan vinden in zoiets als dit, een paar hortensia's met een oud boek". „Wat is moeilijker te schilderenhet linkse of het rechtse?" „Het rechtse is veel moeilijker, om dat de mensen hier een maatstaf kunnen nemen. Ik zal U zeggen, ik tekende schapen in de Oranjepolder, ik schilderde ze in 't veld. De schaap herder kwam zachtjes aan naar me toe. Ik moest mee. Mag vader het ook zien, zei hij. Toen z n vader het zag, reageerde hij: kijk, dat is het schaap, dat we op Texel gekocht hebben. En meer van die dingen. Hij begon ze bij de naam te noemen. Toen zei hij: dat is tenminste scha pen schilderen. En hij ging verder: er is hier wel eens iemand anders geweest, die maakte er niet veel van. Ik tekende een paar lijntjes en zei: die schilderde ze zeker zo. Ja, zei hij. Ik wil maar zeggen. Deze dingen, zoals het rechtse, zijn technisch veel moeilijker te maken. Maar neem nu het linkse. Daar raak je jezelf in kwijt, daar zit geest in. Het één is vakmanschap, beheersing van de techniek, het andere is geest." Welke genre verkoopt U het meest?" Het rechtse. Alleen de jongere men sen gaan andere dingen vragen." „Wat zegt men van het linkse?" „De mens is zo geweldig gevarieerd. Er zijn mensen, die zeggen: je schil dert toch modern ook. Maar 't zou m'n kleure nie weze, zeggen ze dan, 'k leze d'r wè is over in een boek. ZWIK TOT Je treft er één op de tien aan, die zegt dit, het linkse is toch ook wel mooi. Maar dan laten ze er op vol gen: maar ik zou het niet in m'n kamer willen hebben. Maar als ik het dan ga uitleggen, zeggen ze ja, nu begrijp ik er iets van. Maar als je dan met het rechtse komt zeggen ze dit is toch veel mooier. Dat is de Poel en dat is Veere of dat is Kam perland, dat kun je zien. Zo gaat dat. Als ik modern schilder, begrij pen de mensen het nog niet altijd. rille Zoals ik het zelf zou willen doen, wil H. LAMMERS contrast van Poel en angst ik dat er van m'n werk iets uitgaat. Maar de natuur vind ik ook heel mooi, waarbij ik bovendien word ge stimuleerd door mensen die haar mooi vinden. Een mens, die waarde ring voor z'n werk krijgt, wordt daardoor aangezet." Wat schildert U zelf het liefst?" „Als ze mij zouden zeggen nu moet je één van de twee kanten op, zou ik niet direct antwoord kunnen geven. Schilderen naar de natuur is ook iets fijns. Maar daarnaast zou ik toch ook graag het linkse beoefenen. Toen ik op de lagere school kwam noemden ze mij in de eerste klas al de teke naar. Mijn pleegvader op Nieuwdon> was huisschilder Daardoor kon ik onbeperkt over materiaal beschikken. Op 25-jarige leeftijd ben ik als huis schilder naar Heinkenszand gekofhen. Daarbij ben ik dus ook reclameschil der. En van m'n hobby heb ik zo veel gemaakt, dat ik er voor een deel van in m'n onderhoud kan voorzien. Niet totaal, ik ben dus nog altijd huisschilder en reclameschilder. Al vroeg heb ik het vak in me opgeno men. Maar je krijgt, dat je de din gen anders gaat zien. Daarom zou ik niet kunnen kiezen tussen links of rechts. Ik doe het beide met plezier." TOCH WEL LIEFJE. DEZE MAN HEEFT GELOOF IK VAT OP JE. IK ZAL FRIEDRICH ROEPEN HIJ ZAL KORTE METTEN MET MR. WILSON WETEN TE MAKEN.' 2482. Piloot Storm had nog geen al te duidelijk beeld van hetgeen hij moest doen, maar hij vertrouwde op zijn goede gesternte. Het was zijn oude stelregel, dat je altijd beter het ini tiatief in eigen handen kunt nemen, dan lijdzaam te gaan zitten afwach ten hoe anderen over je lot beschik ken. Daarom had hij een ontsnap pingspoging gewaagd, die inderdaad met succes bekroond leek te worden. Hij was er althans in geslaagd, vei lig het dak van het laboratorium te bereiken. Behoedzaam, zo min moge lijk gerucht makend, sloop hij tussen schoorstenen en luchtkokers door in de richting van het complex, waar hij meende dat de robot-assemblage plaatsvond. Daar ZI met het grootste gedeelte van zijn leger ergens buiten het laboratorium opereerde, heerste er betrekkelijk weinig activi teit rondom de gebouwen. Toch moest Piloot Storm zich af en toe schielijk terugtrekken om niet gezien te worden en ook moest hij herhaal delijk halsbrekende toeren verrichten om zijn doel te bereiken' iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiüiiiiimiiiiumiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiij) Cf -peiu lleton i tt j door Viftrbara (Zariland 50 „Neen, het geeft helemaal niets. Ik moet nu vertrekken". Terwijl ze dat zei, zag ze de uitdrukking van tederheid en liefde op zijn gezicht verstrakken tot een masker van de hoogvaardige vreemdeling, die ze voor het eerst had gezien in de zadelmakerij van Tyler. Een man, die zich van nie mand op de wereld iets aantrok. Ook zijn stem was koud en snijdend gewor den. „Zo, dus U bent niet van uw besluit af te brengen". „Probeer het te begrijpen". Gisela die de poorten des hemels plotse ling zo bruusk voor zich gesloten zag, beefde van ellende. „Ik begrijp alles heel goed", zei hij. „Zo zijn Imry en nog vele dwazen er ook in gelopen, die U het hoofd op hol hebt ge bracht. Het laat U volkomen koud, dat U het hart en de ziel van een man ge broken hebt. U bent immers geen vrouw. U bent keizerin en koningin! Wat gaat het U ook aan wat andere mensen door uw toedoen moeten lijden!" „Dat is niet zo, heus niet zo", verdedig de de arme Gisela zichzelf. „Ik vind het verschrikkelijk, ik houd van U, maar ik kan alles onmogelijk duidelijk maken". „U hoeft me niets duidelijk te maken, Uwe Majesteit", zei Lord Quenby koel. „Uw troon wacht U". Hij bracht haar hand volgens de regels der etiquette naar zijn lippen en maakte een spottende buiging. Ze bleef besluite loos staan. Nu voer hij uit: „Nou ga dan! Ga dan toch! Waar is het wachten nog op!" „Zo kan ik niet weggaan. Ik wil U nog bedanken, ik wil „Mij bedanken! Waarvoor? U hebt uw pretje gehad. U zult zich wel dol geamu seerd hebben. Nu kan Uwe Majesteit dus weer teruggaan naar de hoge krin gen, waar het de gewoonte van de man nen is, hun vorstin hun leven en hun zwaard aan te bieden, maar niet hun hart!" Zijn woorden troffen als een venijnige zweepslag, maar ze kon nog niet van zijn zijde wijken. Hij keek op haar neer met een cynische trek om zijn mond. Zijn ogen waren hard en somber als agaatstenen. Ze le ken wel in alle hoeken van haar ziel door te wilen dringen om haar te zien, zoals ze werkelijk was, een naar hulp en steun zoekende zwakke vrouw. „Ga nu!" commandeerde hij „Laat uw gehoorzame bedienden niet nodeloos wachten". Hij liep met ferme pas naar de deur, opende die met overdreven hoffelijkheid en wachtte, tot ze de drempel zou over schrijden. Ze snakte er naar om uit te roepen, dat alles niet haar schuld was, maar ze kon haar gedrag onmogelijk verklaren. Met gebogen hoofd, zonder hem aan te kijken, liep ze hem voorbij de vestibule in. De meesterknecht bracht haar weer bij de opstap van het rijtuig. De lakei open de het portier en hielp haar instappen. Even keek ze om. Lord Quenby was bo ven aan de trap blijven staan Toen de paarden aantrokken en ze wegreden, maakte hij nog even een diepe spottende buiging aan haar adres. „Wat U zoeven deed, kwam helemaal niet te pas", wees gravin Festetics haar op scherpe toon terecht. „De keizerin zou zoiets nooit in haar hoofd hebben gehaald. U had mij moeten vragen U te vergezellen". Gisela liet de gravin praten. Ze voelde zich diep' rampzalig. Net of haar hart gestorven was. Niets kwam er meer opaan, na de afschuwelijke manier, waarop ze uit elkaar waren gegaan. Zo boos en spottend als zijn ogen hadden gekeken en zijn laatste buiging was als een belediging bedoeld geweest. In de mof van sabelbont klemde Gisela haar handen zo vast ineen, dat alle na gels haar pijn deden. Met moeite drong ze de hete tranen terug, die in haar ogen wilden opwellen. De gravin mocht niets aan haar merken. Wanneer ze toch nog het bevel gaf om te keren, omdat ze zogenaamd wat vergeten had? Als ze toch nog naar het kasteel terugreed om aan te kondigen, dat ze achteraf beschouwd tot morgen wilde blijven Het zou hen weer een dag meer van samenzijn geven, één avond meer, van alleen te dineren, nog een gelegenheid in zijn armen genomen te worden en zijn lippen op de hare te voelen. Maar ze kwam gauw tot de slotsom, dat haar terugkeer slechts uitstel zou betekenen. Morgen bij het afscheid zou dezelfde ellende haar wachten. Hun liefdesgeschiedenis was een verhaal zon der een blij eindigend slot. Dit verhaal kon niet anders besluiten dan zo: hij in haat achterblijvend, en zij zich weer oplossend in de vergetelheid. De grote poorten van de oprijlaan scho ven langs de ramen voorbij. Gisela leun de achterover. Voor haar was alles hier mee afgelopen. Alles wat in een men senleven van overheersend belang was geweest, hield op te bestaan. Ze zou nooit meer van een andere man kun nen houden. Trouwen was dus verder uitgesloten. Ze draaiden de grote weg op. Gisela boog zich voorover om nog een laatste blik te werpen op het kasteel, zoals het wonderlijk mooi afstak tegen de bleke morgenlucht. De tranen stroomden Gisela langs de wangen. „Vaarwel, mijn liefste, vaarwel", fluis terde het diep in haar hart als een laatste groet. HOOFDSTUK X. Pas tegen de namiddag kwamen ze in Easton Neston terug. Het was een kou de rit geweest en de gravin Festetisc had gedurende het laatste gedeelte ont zettend zitten klagen. Ze was dus niet bepaald een onwekkende reisgenoot ge weest. Haar gekreun wisselde af met genies of gehoest. „Dit afschuwelijke klimaat hier", was het refrein van haar klaagzang. Gisela zou er zich bijna schuldig aan gaan voelen, dat de wind door de gesloten vensters van de koets heendrong en re- genpetsen tegen de ramen sloegen. Als Gisela niet zo tegen de aankomst in Easton Neston opzag en wat de keize rin haar daar te zeggen zou hebben, dan zou ze blij geweest zijn, dat de rit er op zat. Doch toen ze eindelijk de lange oprijlaan indraaiden en het huis in al zijn simpele schoonheid van vorm en roodstenen kleur zag oprijzen, sloeg de schrik om het hart. Daarom kwam ze ertoe de gravin de vraag te stellen, die haar de hele dag op de lippen had ge zweefd: „Waarom denkt U, vond hare majesteit het nodig, dat we terugkeer den?" De gravin haalde haar schouders op, kreeg een hoestbui en toen ze weer in staat was wat te zeggen, zei ze: „Dat zullen we gauw genoeg horen. Hare Majesteit heeft altijd reden te over voor haar daden". (Wordt vervolgd). Unilever heeft gistermiddag een verdere koersreactie te zien gegeven op de voor gaande willige stemming voor dit fonds. Er vonden ruilingen plaats van Unilever in de Philipsaandelen. Mede hierdoor no teerden Unilevers bij de opening twee gul den beneden de slotkoers van donderdag. Daarentegen lagen de Philipsaandelen op dat moment op f 158,30 een paar dubbeltjes hoger in de markt. De overige internationale waarden moesten zich met koersverliezen tevreden stellen. Donderdag werd in Uni lever omgezet nominaal f 690.000. Gistermid dag was het in deze hoek een stuk kalmer. Baissiers en haussiers hebben hun transac ties in dit fonds ruimschoots kunnen afwik kelen, waardoor de zaken thans weer een meer normaal verloop hebben. Kon. Olie moest op f 168,50 een gulden van de donder dag behaalde koerswinst van ruim drie gul den afstaan. Aan de hausse-stemming voor AKU gedurende de vorige beursdagen werd gisteren een einde gemaakt. Dit fonds daalde circa zes punten tot 483, hoofdzakelijk als gevolg van winstnemingen. Gedurende de verdere beursduur kreeg het lichte aanbod in de hoofdfondsen de overhand waardoor Philips daalde tot f 157,50, Unilever tot f 173,80, tegen donderdag als slotprijs f 176,50 en Kon. Olies tot f 167,50. Wanneer we de balans opmaken van deze voor Unilever „grillige" beursweek, dan moet worden ge constateerd dat dit fonds, vergeleken met de slotprijs van de vorige week, circa zes gulden steeg ofwel dertig punten op de oude omrekeningsbasis. Philips ging ruim twee gulden omhoog, daarentegen daalde Kon. Olie twee gulden. AKU en Hoogovens speelden quitte. Wallstreet sloot donderdag aan de vaste kant, terwijl de Westduitse beurzen gisteren goed prijshoudend waren. Gisteren was het de laatste dag dat de Amerikanen nog bui tenlandse fondsen konden kopen vrij van de door president Kennedy voorgestelde belas tingheffing. In Amsterdam is men van me ning dat de handel in de Nederlandse hoofd fondsen met Amerika voor de komende da gen kalm zal worden. In de scheepvaartsector was weer enige vraag aanwezig voor aandelen Holl. Amerika Lijn op de actie van dit concern tot samen werking met de K.L.M. voor de vaart- en vluchtreizen op Amerika, Mexico en Ca- CONTANTE PRIJZEN. Amsterdam, 16 aug. 1963. Londen 10.095/,—10.10'/,; New Yoi. i.60ft3.60J2; Montreal 3.22H— 3.33 A; Parijs 73.53%73.63%. Brussel 7.22ys—7.2314Frankfon 10.53',290.58',2: Stockholm 69.18— 69.55: ZUrich 83.56—83.61: Milaan 58.07%58.12%: Kopenhagen 52.14%52.19Vi; Oslo 50.42—50.47: Wenen 13.97%—13.98'/,; Lissabon 12.58'/.—12.59%. VWWSMWVVSMAVVVSWW/ nada. Overigens viel er in de scheepvaart sector weinig te beleven. Van de leidende cultures gaf HVA een lichte koersverbetering te zien. De staatsfondsenmarkt was prijs houdend, de overige beleggingsmarkt aan de vaste kant. ANP-CBS BEURSINDICES. Verklaring: gedaan en bieden; 5 gedaan en laten: b bieden; laten; d 14-8 15-8 16-8 Int. conc. 526.6 540.3 533.4 Industrie 349.0 348.8 347.7 Scheepv. 151.2 152.0 151,5 Banken 248.1 247.5 247.9 Handel enz. 154.3 154.6 154.3 Algemeen 383.3 389.7 386.2 ex dividend; c ex claim. Ned Ned. Ned. Ned Ned. Ned. Staatslen. Ned. '59 41/2 Ned. '60 4% '47 31/2 '51 3% 48 3% 50 3 55 3% '37 3 Gr. boek '46 Doll. '47 Inv. cert. 3 Ned '62-64 Ned. Ind '37 6 °?o W.B Len. '57 Aandelen Amst. rubb. H.V.A. A.K.U. Deli M. Hoogov Philips Unilever Kon. Olie Sch. luchtv. H.A.L. K.L.M. K.N.S.M 102^3 1021*3 93fs 971/» 89 Vs 897/« 93% 92 92% 90 99/s 100 991/4 107% 112% 150% 484% 130 599 158.10 176.80 169.50 135V2 55 153% Kon. Paketv. 160% 161 Schelde N.B. 262 259 102& St. Mlj Ned. 139% 139% Schokbet 371 370 102& Niev. Goud. 113V* 114 Scholten F. 731% 726% v Ommeren 259% 256 Stokvis 184% 184 97% Rott. LI. 140 140 Vergd Blik 370% 370 8934 Sehv Unie 138% 138% Vergd Mach. 230% 229% 89% Vredest 297 295 933% Industrie enz. Wilton 293% 292 92 Alb Heijn 636 640 Zwanen b. 910% 910 92% Am. drocgcL 214% 213 Interunie 196 197 89% Berg Jurg. 293% 294% Robeco 228 228 99& Berk. Pat 246 243 Valeurop 759 761 100& Blaauwh. 438 T Bijenk. 775 776 Banken Wé Calvé 880 866 A'd Bank 387 388 Centr Suik. 262% 261 N.H Mij. 362 362 Fokker 553 353 R'd. Bank 356% 358% 112 v. Gelder 245 243 Tw. Bank 326 325 150% Gist sp. 363 362 483% v. d. Heem 287% 288 Obl. 128.80 Heineken 480 478 B. N. Gem, (4%) 100/g 593 Internat. 250 251% B. N. Gem. '58 (5) 104& 104H 147.40 K.N. Papier 330 334 173.20 K. Zout 780 780 Amerik. aand. 167.60 Muller 317% 318% Am. Enka 35& 35% Ned. Dok 140% 140Va Am. mot. 18& 18% Ned. kab. 470 466 Am Tel. 124% 125 136% Netam 279 283 Anaconda 48% 49% 53.50 Nijverdal 223V4 223V4 Beth. St. 32% 32% 154 Rott. Or Dok 385 380 Cit Serv. 70% Curt. Wr. Du Pont Ge Elecr Gen Mot Int. Nick Kennecot7 Nat Can Rep Stee» Shell Oil Stud Pack. Tide Water U.S Steel PREMIEL. Alkmaar A'dam 51 A'dam '56 1 A'dam 56 II A'dam '56 III Breda 54 Dordr '56 Eindh. '54 Ensch. '54 D Haag '52 I D. Haag '52 II R'dam '52 I R'dam 52 II R'dam 57 Utrech* '52 Z.-Holl '57 Z.-Holl. '59 20% 31% 71% 65f| 72V4 457/8 6H 26% 50% 87 93% 88 92% 95f| 85 86% 87% 94% 94% 95% 94% lOO'/s 21% 245% 31% 72% 66% 72% 15% 39% 46% 6% 26% 51 86% 93% 87% 91% 66 85 95 94% 947/s 101 94% 100% ZATERDAG 17 AUGUSTUS. Hilversum 1. 402 m. 746 kc/s. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- tuin bouw. 12.33 Lichte grammotoonmuziek. 12.55 Katholiek nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Platennieuws. 13.20 Musicerende dilettanten. 13.45 Lichte grammofoon- muziek. 14.40 Licht orkest en kinder koor. 15.15 Tierelantijnen Tops, een her haling van 6 jaar Tierelantijnen, gevari eerd programma. 16.00 Als de dag van gisteren, klankbeeld. 16.30 Europese roeikampioenschappen te Kopenhagen. 16.40 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Pianorecital (opn.): moderne muziek. 17.30 Boekbespreking. 17.40 Promenade-orkest en zangsolist. 18.20 Populaire grammofoonmuziek. 18.50 Voor de kleuters. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.25 Europese roei kampioenschappen te Kopenhagen. 19.30 Licht instrumentaal ensemble. 19.50 Licht orkest. 20.00 Populaire klassieken (gr.). 20.50 Grammofoonmuziek. 21.00 Snipperavond: lichte grammofoonplaat jes. 21.40 Operetteklanken (gr.). 22.20 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Wij luiden de zondag in. 23.00 Kamermuziek (klassiek - gr.). 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 12.15 Elektronisch orgel: lichte muziek. 12.30 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw en postduivenberichten. 12.34 Tus sen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 VARA-Varia. 13.20 Lichte grammofoonmuziek voor teen agers. 14.10 Lichte grammofoonmuziek voor twintigers. 14.45 Radio Jazzclub. 15.15 Van de wieg tot het graf, vragen- beantwoording. 15.30 Klassieke orkest muziek (gr.). 17.30 Actualiteiten. 18.00 Nieuws en commentaar. 18.20 Operette klanken (gr.). 19.00 Artistieke Staal kaart. VPRO: 19.30 Voordracht. 19.45 Drie Japanse dansen (gr.). 19.55 Deze week, praatje. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 Disco-Festival. 21.15 Socialistisch commentaar. 21.30 Onbewoond: inter view en grammofoonmuziek. 22.15 Sport nieuws. 22.30 Nieuws. 22.40 Zo maar een zaterdagin augustus, cabaret. 23.10 Dansmuziek. 23.40 Klassieke grammo foonmuziek. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. VARA: 15.00 Rawhide - Professor Wishbone, T.V.-film. 15.50 Kinderen op de rommelzolder, documentaire. 16.10 -ïrïyjïr- HORIZONTAAL. 1. bestuurder: 5. ouderloos kind; 9. gees tigheid; 11. lijst; 12. titel; 13. vlaskam; 15. zangnoot; 16. muntstuk; 18. nevel; 20. numero; 21. behoeftig; 23. heilige; 24. wrok; 25. lidwoord; 26. grote steen; 27. rijksgrond; 29. erkentelijkheid; 31. se lectie; 33. meisjesnaam; 34. laan; 37. achter; 38 koning met ezelsoren; 40. graansoort; 42. zoogdier; 43. klap. VERTIKAAL. 1. deftig; 2. iemand in dienst nemen; 3. emeritaat; 4. versterking (mil.); 5. vieze rook; 6. getij; 7. aanvankelijk; 8. slordi ge vrouw; 10. als 15 horizontaal; 11. overdreven; 14. kaveling; 17. schaatsen- soort; 19. rivier in Fr.; 21. meisjesnaam; 22. diepte tussen twee banken; 25 hevig; 28. gevlei; 29. mevrouw; 30. onbehaard; 31. vogel; 32. soldatenkost; 35. aanhef brief; 36. landbouwwerktuig; 39. lid woord; 41. deel van mast. De oplossing van de vorige puzzel is Licht instrumentaal kwintet. 16.30 Ex peditie - Mannen tegen de bergen, T.V.- film. 17.0017.45 Voor de kinderen. 19.30 Vrije nieuwsgaring - Michaels ver jaardag, T.V.-film. 19.55 't Manneke. NTS; 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Re actie op reacties. 20.25 The Andy Wil liams Show. 21.15 Achter het nieuws. 21.40 Inspecteur Leclerc - Per speciale bezorging, T.V.-feuilleton. 22.05 Wereld wijs, quiz. NTS: 22.4522.50 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 14.3017.30 Eurovisie: Reportage van de wereldkampioenschappen roeien. 19.00 Ripcord: De geldmijn. 17.25 Krans van kastelen. 20.00 Nieuws. 20.20 Sport. 20.25 Er kan altijd eentje bij, t.v.-feuille- ton. 20.50 Echo. 21.20 Fiesta in Mexico, muzikale show. 21.55 't Is maar een woord, quizprogramma. 22.30 Nieuws. ZONDAG 18 AUGUSTUS. Hilversum I. 402 m. 746 kc/s. KRO; 8.00 Nieuws. 8.15 Kerkorgelspel. 8.25 Inleiding Hoogmis. 8.30 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Koorzang: Geestelijke liederen (gr.). IKOR: 10.00 Muziek voor de zon dag. 10.15 Venster op de Wereldkerk, le zing. 10.20 Inleiding op de kerkdienst. 10.30 Hervormde kerkdienst. 11.30 Vraag en antwoord. 11.45 De kerk in de spiegel van de pers, lezing. 12.00 Vocaal ensemble. KRO: 12.15 Lichte orkestmu ziek en koorzang. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Nieuws en medede lingen. 13.10 Lichte orkestmuziek en meisjeskoor. 13.40 Omroeporkest en klein omroepvrouwenkoor: moderne mu ziek. 14.10 Koorzang: Geestelijke liede ren. 14.40 Gitaarspel: moderne muziek. 15.00 De hand aan de ploeg, lezing. 15.05 Zondagmiddagklanken: lichte grammo foonmuziek, afgewisseld met sportrepor- tages, commentaren en uitslagen. 16.30 Koor, solisten en orkest: Gewijde mu ziek. CONVENT VAN KERKEN: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. NCRV: 18.30 Kerkconcert: Sopraan en orgel. 19.00 Nieuws uit de kerken. 19.05 Geestelijke liederen. 19.30 Gesprekken over de Hei- delberger, lezing. KRO: 19.45 Nieuws. 20.30 Een avond in Brazilië, muzikaal klankbeeld. 21.30 Dichte grammofoon muziek. 22.00 Fragmenten uit de musi cal An American in Paris. 22.20 22.25 Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondgebed. 22.50 The Medium, opera. 23.5524.0 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 8.00 Nieuws, postduivenberich ten en socialistisch strijdlied. 8.18 Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer, gevarieerd programma. 9.45 Geestelijk leven toespraak. 10.00 Klassiek piano kwartet (gr.). 10.40 Binnenste buiten: zelfportretten van beroemde en minder beroemde mensen, (dl. 6). 11.10 Lichte grammofoonmuziek. AVRO: 12.00 Mu ziek voor allen (gr.). 13.00 Nieuws, daarna eventueel postduivenberichten. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Mededelingen of grammofoonmu ziek. 13.20 Op de plaat ruststrijd krachtenprogramma. 14.00 Boekbespre king. 14.10 Radiophilharmonisch orkest en solist: moderne muzeik. 15.10 Film praatje. 15.20 Holland Festival 1963: Vocaal ensemble van Amerikaanse Stu denten: populaire liederen en balladen. 15.50 Voordracht. 16.00 Dansorkest met zangsolisten. 16.30 Sportrevue waarin o.m. Europese roeikampioenschappen in Kopenhagen. VARA: 17.00 Discobal. 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws, sportuitslagen en sportjournaal. VPRO: 18.30 Korte Nederlands Hervormde kerkdienst. IKOR: 19.00 Citaat: literaire lezing. 19.30 De Open Deur, veertien daagse rubriek. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Der Zigeunerbaron, operette (gr.). 21.00 Rode anjers, blijspel. 21.25 Ameri kaanse schetsen: 7. Washington D.C. 22.00 Metropole orkest. 22.30 Nieuws, 22.40 Actualiteiten en mededelingen. 23.00 Lichte Italiaanse muziek (gr.). 23.20 Moderne grammofoonmuziek. 23.55 24.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. NTS: 14.00—18.00 Zwemmen: Neder landse zwemkampioenschappen te Apel doorn, en: Eurovisie: De zwemwedstrij den worden een aantal malen onderbro ken voor finales van de Europese roei kampioenschappen op het meer van Bagsvaerd bij Kopenhagen. 19.30 Week- journaal. 20.20 Sport in beeld. KRO: 20.30 De Flintstones, tekenfilm. (Dl. 17). 20.55 Amsterdams Kunstmaandorkest: klassiek emuziek. 21.30 De Reünie, een akter. 22.15 De Moederkerk verheugt zich, documentaire over de voorberei dingen en de eerste zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie. NTS: 22.50-22.55 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 11.0011.40 H. Mis in de St.-Joseps- kerk te Mortel. 14.3018.00 Eurovisie: wereldkampioenschappen roeien te Ko penhagen. 17.00 Voor de kleuters. 18.50 Het wonderboompje (Das singende, klingende Baumchen), sprookjesfilm voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.20 Per petuum musicale, internationale T.V.- show. 21.20 Sportweekend. 21.50 Het 87e politiedistrict, T.V.-feuilleton (7). 22.40 Nieuws. MAANDAG 19 AUGUSTUS. Hilversum I. 402 m. 746 kc/s. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Dagopening. 7.20 Klassieke kamermuziek. 7.45 Radio krant. 8.00 Nieuws. 8.15 Gewijde mu ziek. 8.30 Lichte grammofoonmuziek. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de huisvrouw. 10.10 Gewijde muziek (gr.). 10.45 Theologische ether leergang. 11.05 Zangrecital: klassieke en moderne liederen. 11.35 Lichte grammo foonmuziek. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Klaarwakker: lichte grammofoonmu ziek, reportages, mededelingen en com mentaren. 8.00 Nieuws en socialistisch strijdlied. 8.18 Lichte grammofoonmu ziek. 9.00 Ochtendgymnastiek voor de vrouw. 9.10 Moderne orksetmuziek (gf.). VPRO: 10.00 Bij benadering, overden king. VARA: 10.20 Onbewoond: inter view en grammofoonmuziek. 11.05 Voor dracht. 11.20 Uit oude en nieuwe musi cals (gr.). ABBEKERK 14 115 m no Socotra ACILA 16 te Curacao ALMKERK 14 t20 m no va Shanghai BALONG 14 v. Chatna n. Penang BANTAM 12 te Port Said BAWEAN 13 te Kuwait CALTEX AMSTERDAM 17 te Suez verw. CALTEX ARNHEM IS 205 m otn v. Lourenco Marqjst CALTEX EIN140VEN p. 15 Ouessant CALTEX MADRID 15 200 m n v. Socotra CALTEX THE HAGUE 12 v. Singapore n. Bahrein CITIES SERVICE VALLEY FORGE IS v. Golf van Biscaye DELFT 13 SIO m zw v. Bermuda DONGEDIJK 14 540 m wzw Azoren DRENTE 15 te Damman ELIZABETH BROERE 12 v. Kandia te Bombay FOREST TOWN p 14 Maslra FRIESLAND (SSM)' 15 te Immingham GAASTERLAND p. 15 St. Pauls Rock GORREDIJK 16 te Philadelphia GRAMSBERGEN 15 te Swansea IVOORKUST 7 v. Amsterdam te Abidjan JACOB VEROLME 14 80 m zzw Guayaquil KABYLIA 15 te Pt. Fortin KINDERDIJK 14 v. Tampico te Brownsville KLOOSTER DIJK 14 350 m zo Kaap Race KREBSIA 13 v. Abadan te Mombassa MAASLLOYD 14 v. Beira n. Dar es Salaam MARNELLOYD 14 v. Los Angelos n, Vancouver MATARAM 15 dw. v. Beira MEERKERK 13 te Madras MELISKERK 11 te Koeweit MENKAR-N 16 te Nantes verw. MISSISSIPPI LLOYD 14 1500 m w. Costa Rica NIEUW AMSTERDAM p. 15 Bishop Rock NIJKERK p. 15 Gibraltar ONDINA 15 dw. v. Benghazi OSIRIS 15 v. de Orinoco River n. Cap Haitian PR. FRED. HEDR'K 15 te Montreal verw. RIJNDAM 14 te Mintreal 5ALATIGA 15 te Montreal SCHIEKERK p. 14 Pescadores SENEGALKUST IS v Dakar n. Freetown SIMONSKERK 15 te Antwerpen SINON 12 v. Turks eil. n. Savannah SLAMAT 15 v. Genua SOCRATES 15 v. Pto Cabcllo n_ Laguaira STAD ROTTERDAM p. 15 Cadiz STEENKERK p. IS Fin.sterre STRAAT CLEMENT 12 v. Melbourne STRAAT TORRES 13 V. Apapa te Port Harcourt SUMATRA 14 240 ir nw v. Flores TARA 15 te Rotterdam TJIBODAS 13 5SO m nno v. Mombassa TJIPANAS 14 v. Saigon te Singapore TOWA 13 210 m ono v. Madeira VAN OER HAGEN 14 305 m ZZO Albany VAN RIEBEECK 15 te Abudhabi VIDENA 14 v. Rotterdam te Mena al Ahmadi VIVI PAR A 15 dw. Port Sidan WESTERTOREN 15 330 m ono v. Madras WIEBOLD BQHMER 16 te Bombay verw. WILLEM RUYS 14 120 m ZO Socotra IJSSELHAVEN 15 te Casablanca ZAFRA IS 140 m c v. Aden ZARIA p 16 Straat Ormoez n. Rotterdam HOOG EN LAAG WATER 18 augustus nap nap nap nap uur meter uur meter uur meter uur meter Vlissingen 1.09 2.02 13.28 2.06 7.30 1.75 20.01 2.12 Terneuzen 1.43 2.19 13.57 2.23 8.00 1.92 20.36 2.31 Hansweeit 2.15 2-34 14.30 2.35 8.30 2.06 21.05 2.43 Zierikzee 2.34 1.63 14.48 1.59 8.11 1.44 20.30 1.79 Wemeldinge 2.44 1.89 15.10 1.85 8.33 1.64 20.54 2.01 19 augustus Vlissingen 1.53 2.20 14.11 2.21 8.16 1.84 20.47 2.24 Terneuzen 2.28 2.36 14.42 2.36 8.48 2.01 21.24 2.41 Hansweert 3.02 2.50 15.16 2.46 9.19 2.14 21.54 2.53 Zierikzee 3.25 1.72 15.37 1.61 8.59 1.46 21.16 1.84 Wemeldinge 3.35 2.02 16.00 1.91 9.21 1.67 21.40 2.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 11