BONN KOMT MET ONDERHANDELINGSPLAN Duitse vraagstuk in etappes 01 ossen Ruim 2.5 miljoen aan beloningen voor opsporing treinrovers Hoofdplaat wacht op een nieuwe streekhaven »pl Combinaties Het plein „Constructieve Duitse bijdrage" Conferentie in hemdsmouwen Vandaag BEGIN VOLGEND JAAR VERTREK VAN DE ZUIDPOOLEXPEDITIE Zoontje echtpaar Kennedy overleden Verlies Niet alleen 206e jaargang - no. 186 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 10 augustus '63 Nu samen naar de maan? Pagina 3 VANDAAG OVERLEG MET RUSK; WOENSDAG MET LORD HOME Middelpunt Rusk-Kroesjtsjew PROCUREURS-GENERAAL WAARSCHUWEN TEGEN ONTGROENINGSEXCESSEN Weekeinde met regen O Nederland tekende Scotland Yard vond nog geen spoor Buit beloopt nu al bijna f25 miljoen 10 miljoen verlies Geen „tip" F rans-T unesische betrekkingen weer normaal Marine koopt voor vier fregatten Engelse raketten Niet genoteerd Negen Belgen en vier Nederlanders Dr. Jan Schouten zeer ernstig ziek H' 250 sollicitaties AANLEG TECHNISCH MOGELIJK Verlies haven zou groot verlies betekenen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Directie F. van de Velde, F. B. den Boer en W. de Pagter. EiooidredactieW Leertouwei en G. A. de Kok Abonnementsprijs 62 cent per week, 8,00 per kw.; franco per post 8,25 p. kw. Losse nummers 15 ct Waistraat 58-60 tel 2355 (b.g.g. red. 3508. adv. 3647/3643), Middelburg- Markt 61, tel 3841 (b.g.g red. 2078/3169, adv. 2375); Goes: Gr. Markt 2, tel. 6140 (b.gg. red 7855 adv. 5213»; Oostburg: tel. 2395; Temeuzen^Arsenaalstraat 2^ tel, 2911 Zierikzee red tel. 2425 adm tel. 2094 Bureaus: Vlissingen: o. \rsenaalstraat 2, tel. Adv.pr. 30 ct. p. mm. Min p. adv. f 4,50. tnsez. med 3 x tarief Kleine adv. (max. 8 regels) 30 ct. i. regel (min. f 1,50) .Brieven bur. van dit blad" 25 ct. meer. Giro 359300 P.Z.C., Middelburg. De Duitse bondsregering wil een eigen voorstel indienen voor de komende verkennende besprekingen tussen oost en west over een ont spanning. Dit plan, dat volgens regeringskringen een „constructieve Duitse bijdrage" beoogt te zijn, zal de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Busk vandaag al in grondtrekken worden meegedeeld als hij Bonn bezoekt. Men hoopt in Bonn, dat het plan op schrift staat als minister van buitenlandse zaken Schroder komende woensdag in Londen met zijn Britse collega lord Home het laatste overleg pleegt voor dut Bonn een beslissing neemt over toetreding tot het kernstop- akkoord. Bondskanselier Adenauer heeft gisteren met minister Schroder en andere naaste medewerkers de definitieve houding van de regering bepaald voor de als zeer belangrijk beschouwde besprekingen met Rusk en het nieuwe voorstel in grote trekken uiteengezet. Het voor stel houdt in, dat het westen zich met Moskou verstaat over een gelei delijke ontspanning met een etappegewijze oplossing van het Duitse vraagstuk. Op voorwaarde, dat op dergelijke wijze vooruitgang in de Duitse kwestie wordt gemaakt, is Bonn ook akkoord met militaire ontspanningsmaatregelen in Midden-Europa. Hoewel de grondgedachte van het nieuwe Duitse plan veel lijkt op het plan-Herter. dat in 1959 op de confe rentie van Genève door de Sow,jet-Unie is afgewezen, bevat het, naar in welin gelichte kring verluidt, nieuwe gedach ten, die zich bij de inmiddels veranderde politieke toestand in de wereld aanpas sen. Naast het streven om een algemene lijn voor de westelijke politiek bij ko mende onderhandelingen tussen oost en west vast te leggen, zal de kwes tie van de Westduitse toetreding tot het Moskouse kernstopverdrag in het middelpunt van het gesprek met Rusk staan. In politieke kringen te Bonn rekent men erop, dat het kabinet na het over leg met Rusk en Home een beslissing over de toetreding zal nemen. derland aan het verdrag niet kan wor den uitgelegd als te impliceren, dat Ne derland enig niet-erkend land of regime, dat eveneens aan het verdrag zou deel nemen, als staat of regering zou er kennen. Premier Kroesjtsjew heeft vrijdag de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken. Dean Rusk, in zijn zomerverblijf in Gagara aan de Zwarte Zee ontvangen. Op deze foto van de hemdsmouwen-confe rentie ziet men ondermeer links Gromyko, Kroesjtsjew en Dobry- nin, rechts Thompson Rusk en Kohier. De procureurs-generaal bij de vijf Ne derlandse gerechtshoven hebben ieder voor hun ambtsgebied aan de studenten verenigingen en andere instanties laten weten dat zij er dit jaar nauwlettend op zullen toezien of zich bij de ontgroening niet soortgelijke excessen voordoen als vorig jaar. Dit heeft de Amsterdamse procureur- generaal mr. H. R. Zaaijer medegedeeld. De procureurs-generaal hebben de poli tieautoriteiten opgedragen in voorko mende gevallen onmiddellijk proces-ver- baal op te maken. (Van onze weerkundige medewerker) Zoveel regen als tijdens het vorige weekeinde mogen wij niet ver wachten, maar droog blijft het evenmin. Na het midden van de week is de temperatuur steeds la ger geworden en daalde vrijdag plaatselijk in ons land tijdens buien tot 13 a 15 graden C. Een rug van hoge druk passeert met opklaringen, maar tegen de avond zal een regenfront ons weer be reiken. Dit weekeinde blijft de luchtstroom westelijk met aanvoer van te koele oceaanlucht Zonder regenjas moeten wij de komende dagen niet van huis gaan, want de aangevoerde lucht biijft onstabiel van opbouw en het warme zomer weer is inmiddels naar de Balkan en Italië teruggedreven. AAftftftftA/WVUWWVWWWWWWWWWAAAAfWWW In een verslag over een orgelconcert, afgedrukt in de Provinciale Over- ïjselse en Zwoise Couiant, trof ons de verzuchting van de recensent, dat de gastorganist stellig geen prettige her inneringen aan zijn optreaen zal heb ben. Hij moest namelijK optornen tegen de Wielerronde van Zwolle, die op net Grote Kerkplein naast de kerk op het zelfde tijdstip werd gehouden. En het lawaai van de schetterende luidspre kers op het plein verdroeg zich slecht met de orgelkianken in de kerk. Deze opmerking van de Zwolse muziekrecen sent Henri Th. Timmerman heeft ons in zekere zin getroost, al was het een schrale troost: dergelijke slechte combi naties van evenementen komen blijk baar overal voor. ok in Zeeland heeft men nog wel niet te combineren zijn, maar nochtans worden samengevoegd. Deze week maakten we er een voorbeeld van mee in Middelburg. Donderdagavond speel de beiaardierVan Balkom op het caril lon van de Lange Jan en hij deed het voortreffelijk. Een kleine groep belang stellenden was naar het Abdijplein ge komen om daar te luisteren naar de beiaardmuziek, een ideale luisterplaats. Op zulke momenten begrijpt men eerst goed welk een koste lijk bezit een plein als deze oude klooster tuin voor een stad betekent. Maar een dergelijk bezit bete kent tevens, dat men lichtvaardig mee moet niet al omspringen Minister van buitenlandse zaken Rusk heeft gisteren in het vakantieverblijf van premier Kroesjtsjew aan de Zwarte Zee „een openhartig en vriend schappelijk gesprek over kwesties van gemeenschappelijk belang" gehad met de Sowjet-premier. Kort nadat hij in Moskou was terug gekeerd verklaarde Rusk te ver wachten, dat „door normale kanalen" verdere besprekingen met de Russen zouden worden gevoerd. Hij zei, dat dit zou kunnen gebeuren door con ferenties van ministers van buiten landse zaken, die in de herfst in New York zouden zijn in verband met de zitting van de algemene vergadering der Verenigde Naties. Rusk wilde niet zeggen, wat hij met premier Kroesjtsjew heeft besproken. De Nederlandse ambassadeur in Wash ington, dr. J. H. van Roijen, heeft gis termiddag op het Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken namens de Nederlandse regering het in Moskou gesloten beperkte "kernstopverdrag on dertekend. Nederland was daarmee het 35ste land dat in Washington zijn hand tekening plaatste. Ook uit Moskou en Londen werd be richt dat Nederland heeft getekend. Dr. Van Roijen verklaarde bij de onder tekening in Washington, dat Nederland het verdrag „niet volmaakt acht, maar het ondersteunt, omdat het een ver mindering van de internationale span ning en een versterking van de wereld vrede beoogt. In een communiqué, dat gisteren werd uitgegeven door het ministerie van bui tenlandse zaken in Den Haag werd nog opgemerkt, dat de deelneming van Ne- Het totale bedrag aan beloningen, dat door verschillende getroffen banken, verzekeringsmaatschap pijen en de P.T.T. is uitgeloofd voor de opsporing van de daders van de treïnoverval in Engeland, is gisteren opgelopen tot 2.6 mil joen gulden, het hoogste bedrag dat ooit als beloning is uitgeloofd. Tot dusver is echter nog geen spoor van de bende gevonden. De verliezen, die de verschillende ban ken bij de overval hebben geleden wer den gistermiddag geraamd op 24.720.000 gulden, maar men verwacht, dat het nog wel enkele weken zal duren voor de pre- ciese totale waarde van de buit van de m/wwwvwwvwwiAfwifwwwwwwwwwvwy Onder leiding van de kunstenaar Henk Oostenbrink verfraaien twintig kinderen, afkomstig uit tien verschillende centra voor creatieve vrijetijdsbesteding van de Haagse jeugdactie, de muur rond de speelplaats van de school aan de Hoefkade. Op ieder van de zestien muurvlakken komt een schildering van 1,5 x 3 meter. De kinderen schilderen op masoniet- platen. Later worden de werkstuk ken van een beschermende vernis laag voorzien en tegen de muur bevestigd. treinrovers vast staat. De ramingen lie pen gistermiddag al tot dichtbij de der tig miljoen. Het zwaarst getroffen is de National Provincial Bank, die gistermorgen mee deelde een verlies van 1 miljoen pond (ruim 10 miljoen gulden) te hebben ge leden. Twee andere banken, de Midland Bank en Barclays Bank zijn ieder be nadeeld voor 5 miljoen gulden Een woordvoerder van Scotland Yard, dat bezig is aan een reus achtige speurtocht naar de daders ontkende gisteren een bericht, dat de politie van tevoren een „tip" zou hebben gekregen, dat er een grote postroof zou worden gepleegd. Het Britse blad „Daily Mail" meldde dat de „vliegende patrouille" van Scot land Yard zes weken geleden door een hoofdagent in Biggleswade (Bedford shire) was gewaarschuwd. Biggleswade ligt in de omgeving van de plaats, waar de overval plaatshad. Volgens het blad „Evening News" heeft een man verklaard, dat er op het vlieg veld Wing, ruim 5 km van de plaats waar de trein door de rovers werd over vallen, een onbekend vliegtuig was ge land. In Parijs is gisteren een overeenkomst tot samenwerking tussen Frankrijk en Tunesië getekend. Op grond van deze overeenkomst zal Frankrijk in de loop van dit jaar aan Tunesië een bedrag van ongeveer 140 miljoen gulden ter beschik king stellen, voornamelijk in de vorm van leningen op lange termijn en krediet faciliteiten ten behoeve van de ontwik keling van Tunesië. Volgens Franse officiële kringen zijn thans alle moeilijke vraagstukken tus sen beide landen opgelost. Met het teke nen van de nieuwe overeenkomst zijn de betrekkingen weer normaal geworden, na het ernstige conflict in 1961 over de vloot- en luchtbasis Bizerta. De Nederlandse marine heeft voor een aanzienlijk bedrag geleide projectielen gekocht bij de Engelse firma „Short Brothers and Harland". De wapens die van het type „Seacat" zijn, zullen ge ïnstalleerd worden aan boord van de vier fregatten die op Nederlandse wer ven in aanbouw zijn, waarvan twee bij de Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen. Dat zijn de „Van Speijk", de „Tjerk Hid- des" de „Van Galen" en de „Van Nes". De schepen krijgen ieder de beschikking over twee lanceerinrichtingen, de pro jectielen die besteld zijn kosten tussen de f 40.000 en f 50.000 per stuk. Bij Scotland Yard staat men versteld van de precisie van de gehele „operatie". Het vermoeden werd uitgesproken, dat de rovers een spion hebben gehad in het hoofdpostkantoor te Glasgow, omdat ze precies op de hoogte waren van de la ding van de posttrein. De directeur van de Britse posterijen, Reginald Bevin, verklaarde gisteren, dat de nummers van de gestolen bankbil jetten niet waren genoteerd. Er zouden bij de buit veel bankbiljetten zijn, die moesten worden vernietigd. is het 50 jaar geleden, dat de vrede van Boekarest werd geslo ten. Hierbij kwam een eind aan de tweede Balkanoorlog tussen Bulgarije enerzijds en Servië, Montenegro, Griekenland en Roe menië anderzijds. Bulgarije moest Dobroedzja en Macedonië afstaan. Bevin deelde voorts mede, dat er thans plannen ontworpen zijn voor speciale veiligheidssystemen in de posttreinen. Bovendien hebben ingenieurs van de P.T.T. een machine geconstrueerd, waar mee voor vernietiging bestemd bank papier met verf kan worden geïmpreg neerd. Bevin sprak tegen, dat de post trein behalve bankbiljetten ook nog ju welen zou hebben vervoerd. BELGISCH-NEDERLANDSE ONDERNEMING Een Belgisch-Nederlandse expedi tie zal begin volgend jaar naar de Belgische basis „Koning Bou- dewijn" op de zuidpool vertrek ken om een veelomvattend we- Patrick, de woensdag geboren zoon van het echtpaar Kennedy, is gis termorgen in het ziekenhuis te Boston overleden. Kennedy's perschef, Salinger, die dit meeileeide, zei dat de inspanning van de baby om te blijven ademen te veel van diens hartje heeft gevergd. Patrick Bouvier Kennedy, was in het ziekenhuis behandeld voor ademha lingsmoeilijkheden. President Kennedy had de nacht van donderdag op vrijdag in het kinderziekenhuis doorgebracht om zo dicht mogelijk bij zijn pasgeboren zoon te zijn. Twee ploegen artsen hadden bij toer beurt de baby de hele nacht medische hulp verleend. Zij hebben vergeefs ge tracht hem normaal te laten ademen. De toestand van Patrick die bij zijn geboorte maar 2,1 kilo woog, werd don derdagmiddag slechter. Later werd meegedeeld dat dr. John Walsh, die woensdag assisteerde bij de bevalling, minder dan tweeëneenhalf uur na het overlijden van de baby mevrouw Kennedy op de hoogte stel de. Perschef Salinger vertelde, dat me vrouw Kennedy daarna een zwak kal merend middel kreeg en sliep tot de president in het hospitaal aankwam. Zij praatte vervolgens wat met haar man, haar moeder en stiefvader en haar zwagers Robert en Edward. (Van onze Haagse redactie) Naar wij vernemen is dr. Jan Schouten, leider van de Anti Revolutionaire Partij tot hij zich in 1956 uit het politieke leven terug trok, zeer ernstig ziek. Voor zijn leven wordt gevreesd. Dr. Schouten zal maandag tachtig jaar worden. tenschappelijk waarnemings programma uit te voeren. De groep zal bestaan uit negen Bel gen en vier Nederlanders. De Nederlandse deelneming wordt voor bereid door de commissie voor het antarctisch onderzoek van de Ko ninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, die speciaal in het leven is geroepen om samen met het Belgisch Antarctisch Comité e nieuwe zuidpooiexpeditie te organi seren. In de Nederlandse zuidpool commissie hebben zitting ir. C. J. Warners, de hoofddirecteur van het K.N.M.I. in De Bilt, prof. dr. J. Veld kamp, directeur van de afdeling geo fysica van het K.N.M.I., prof. dr. C. de Jager van de rijksuniversiteit in Utrecht en kapitein ter zee W. Langeraar, de chef hydrografie van de Koninklijke Nederlandse Marine. Terwijl het Belgische comité bij minis terieel besluit is ingesteld, wordt de Nederlandse deelneming vanuit de wetenschappelijke sfeer georgani seerd. De stichting voor Zuiver We tenschappelijk Onderzoek zal de be nodigde gelden, 650.000 gulden, four neren. De Belgische bijdrage is on geveer tweemaal zo hoog, terwijl België bovendien instrumenten ter waarde van ongeveer 400.000 gulden beschikbaar stelt. De leiding van en de verantwoordelijk heid voor de expeditie berusten bij de Belg Cabes, die voorzitter is van het overkoepelend orgaan. Hiervan is ka pitein Langeraar vice-voorzitter. Van de commissie die het wetenschappe lijk programma voor de waarnemin gen heeft opgesteld zijn ook twee Nederlanders lid, de hoogleraar Veld kamp en Bleeker. Prof. Veldkamp is een expert op het gebied van aard magnetisme en ionosfeeronderzoek, terwijl prof. Bleeker specialist is op het gebied van de meteorologie, de zonnestraling en de meting van de radioactiviteit van de lucht. De vertrekdatum van de expeditie hangt samen met het begin van het nieuwe geofysische jaar (1 januari 1964), het internationale jaar van de „kal me zon". te en dat men de verkeersfunctie van het plein tot het uiterste moet beperken. Tijdens het beiaardconcert bleek daar van helaas niet veel. Weliswaar is de toegang voor doorgaand motorverkeer verboden, maar bromfietsers kunnen er naar hartelust doorrijden. Nu, dat deden ze ook. Trouwens, er kwam óók nog een auto, namelijk een politieauto, waar van de inzittenden uitgerekend tijdens dit concert een brief moesten posten in het gebouw van de provinciale griffie. Al met al was het voor de liefhebber van beiaardmuziek geen onverdeeld ge noegen op het Abdijplein te luisteren naar de overigens eminente beiaardier Van Balkom. Er zijn meer dergelijke voorbeelden te noemen, bijvoorbeeld openlucht concerten, waar jongelui lawaaiierig zijn. Zo herinneren we ons ook een voorstelling in het openluchttheater Too- renvliedt, waar op een bepaald moment een vliegtuig laag overkwam en de sfeer grondig verstoorde. Eens hebben we een concert meegemaakt, dat door de radio werd opgenomen, maar dat voor een deel opnieuw uitgevoerd moest worden, omdat het geluid van straalja gers de band volkomen had verminkt. Men begrijpe goed: we realiseren ons, dat bepaalde ongewenste situaties vaak toevallig en onvermijdelijk zijn. En het gaat ons er ook niet om verwijten te richten aan de argeloze bromfietsers en politiemannen, die donderdag de rust op het Abdijplein verstoorden: ze wisten wellicht niet, dat er een concert was of ze dachten er niet aan. Maar we zouden willen pleiten voor een betere coördina tie van bepaalde evenementen, vooral ook voor het overwegen van die maat regelen, nodig gemaakt door een zeker evenement of een bepaalde situatie. Een combinatie van een wielerronde met een orgelconcert, zoals Zwolle meemaakte, moet te vermijden zijn. Dat geldt echter ook voor de combinatie van beiaard concert met bromhinder. Waarom tij dens dergelijke carillonconcerten het Abdijplein'niet afgesloten voor alle ver keer, behalve dan voor voetgangers? et bovenstaande brengt ons tevens op een verwant punt: de functie van het Abdrjplein in Middelburg. Wij ge loven dat vooral na de voltooiing van de commissarissenwoning als dus de Abdiiring definitief gesloten zal zijn dit plein niet beschouwd mag worden als een doorgaande weg met name voor bromfietsen. Zeker in "het toeristensei zoen behoort deze vroegere kloostertuin een element van rust te vormen in de drukke stadskern. De restauratie en de herbouw van de Abdii vormen een po ging om een stuk verleden in het heden te behouden. De burgerij nu behoort een dergeb'ik complex met respect te he naderen. Terecht wordt het autoverkeer behalve van de provinciale en de rijksdiensten er nu al niet toegela ten. Men zal nog een stap verder moeten "aan. zodat zeker in de avonduren "ierende brommers de merkwaardige en unieke sfeer niet kunnen verstoren. Voor de selectie van de vier Nederlandse deelnemers, een meteoroloog, een as- sistent-meteroloog, een radio-telegra fist en een medicus, is kapitein ter zee Langeraar verantwoordelijk. Zijn taak is niet eenvoudig, want inmid dels zijn er alleen uit marinekringen 250 sollicitaties binnengekomen. HOOFDPLAAT WACHT met spanning af: zal zijn haven het lot van verschillende andere Zeeuwse havens moeten delen, moeten verdwijnen dus, omdat de dijken langs Wester- of Oos- terschelde op Deltahoogte ge bracht worden? Of zal er in Hoofdplaat een nieuwe haven aangelegd worden? DE BOUW van een nieuwe ha ven is technisch mogelijk, zo hebben de deskundigen bepaald. Een nieuwe haven in Hoofd plaat wordt bovendien wenselijk geacht door schippers, zeilers en niet in de laatste plaats door het gemeentebestuur van Hoofdplaat en de landbouwers uit de zuidoosthoek van West- Zeeuwsch-Vlaanderen. „Als de haven zou vervallen, zou de le vensader van Hoofdplaat in be langrijke mate worden afgesne den", zo verzekerden ons burge meester J. F. C. Temmerman en gemeentesecretaris M. G. J. Wijffels van deze West-Zeeuws- IHaamse streekhavenplaats met klem. Het gemeentebestuur van Hoofdplaat had nog niet zo lang geleden de hoop op een nieuwe haven al opgegeven. Van deskundige zijde was het immers de verzekering gegeven, dat vervan ging van de oude haven, als de Delta- dijk die eenmaal van het buitenwater afgesneden had, om technische rede nen niet mogelijk zou zijn. Hét verlies van de haven zou noch Hoofdplaat noch het achterland van deze plaats ten goede komen, zo redeneerde het gemeentebestuur. Het meende, dat een jaarlijkse verscheping van rond 30.000 ton aan landbouwprodukten toch voldoende reden zou moeten zijn om de haven in stand te houden. Het zou het verlies betekenen van enkele forse graanhandelsonder- nemingen en van de vaart van en naar Rotterdam, die beurtschipper J. de Koster onderhoudt, om nog maar niet te spreken van het ver voer tijdens de bietencampagne. De haven betekent voor Hoofd plaat, stelde burgemeester Tem merman, de enige vorm van in komsten en nu van provinciale zij de een verkeersader voor deze ge meente als een eerste behoefte ge noemd werd, beschouwde het ge meentebestuur het als evident, dat de ontwikkeling van Hoofdplaats haven in zuidelijke richting van het zuidoostelijk deel van West- Zeeuwsch-Vlaanderen gevonden moest worden. Dit deel was im mers in eerste instantie aangewe zen op Hoofdplaat. BURGEMEESTER Temmerman en zijn bestuurders kregen evenwel weer enige hoop, toen de technisch ambte naar van het waterschap voor de wa terkering van de caiamiteuze polders Hoofdplaat en Thomaes verzekerde, dat technische bezwaren de aanleg van een nieuwe haven niet zouden verhinderen. Het is dus mogelijk, zo redeneerden gemeente- en polderbe stuur. Hoofdplaat, de streek en alle ande ren, die er bij betrokken zijn, staan in hun verlangens naar een nieuwe ha ven overigens niet alleen. Temeer niet omdat de haven voor een drieledig doel dienst kan doen: voor de afvoer van landbouwprodukten, als zoge naamde vluchthaven en ook als jachthaven. In dat laatste geval heb (Zie slot pag. 2 kol. 6) De Veluive is vrijdag getroffen door hevige plensregens. Op de foto een waterfitter in de omge ving van Vierhouten,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1