Amsterdamse Beurs Klanken uit de ether PILOOT STORM ontvoerd in de stratosfeer Museumbezoek Waar zijn onze schepen? FLAUW EN STIL /rrnjTTK „Keijerm i hco^m\o GEVAERT MÉÉR GESLAAGDE FOTO'S MOOIERE KLEUREN SCHERPERE BEELDEN Even puzzelen hlH++-ha++4jlki a ai5]/0\a@ a aa/ffiEiasBixaii H\SQQLM=i[S/ SHHNOIlia/BB ra as\s/sra door ra CAROL DAY VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1663 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 WELTERUSTEN, MEVROUW. J De aandelen Kon. Olie hebben gistermid dag bij de opening belangstelling getrokken. Dit naar aanleiding van de gepubliceerde eerste halfjaarcijfers 1963 van de Kon. Shell groep. De stemming in de oliehoek was flauw, doordat genoemde cijfers tegenvielen. Geopend werd op f 170,20, tegen woensdag als slotprijs f 173,80. Gedurende de niet-of- ficiële ochtendhandel van gisteren werden door het concern de cijfers bekendgemaakt. Hieruit bleek dat de Kon. Shell Groep over het eerste halfjaar 1963 een netto resultaat had behaald van 98,7 miljoen pond sterling, tegen 96,4 miljoen pond in het eerste half jaar 1962. Een stijging derhalve van 2,4 pro cent. De beurs had de laatste beursdagen met een hoger netto-resultaat rekening ge houden waardoor toen de oliewaarden uit de markt werden genomen. De teleurstelling had gistermorgen tot gevolg, dat in een zeer korte tijd de prijs van aandelen Kon. Olie daalde van f 174.00 tot f 170.30. De handel bleef echter binnen nauwe grenzen. De om zet gedurende de officiële beurs was in de oliehoek alleen gedurende de eerste tien mi nuten van enige betekenis. Daarna werd het een stuk stiller in deze afdeling. De verko- Verklaring: gedaan en cieden; pers bleven uit de markt. Enige „moedige" kopers waagden zich in de markt op het sterk verlaagde prijsniveau. Het gevolg hier van was dat de koers steeg tot f 170.60. Ook Philips en Unilevers deelden in de ma laise. Philips ruim een gulden lager op f 155.00, terwijl Unilever genoegen moest ne men met een koersverlies van ruim twee gulden. A.K.U. en Hoogovens hielden het been stijf. A.K.U. verbeterde zelfs, als ge volg van Westduitse vraag van 479 tot 482% (479%). Hoogovens een weinig lager op 589. De beurs kreeg gisteren geen steun van Wallstreet waar de slotkoersen woensdag lichte afbrokkelingen te zien gaven. Ook de Westduitse beurzen waren gisteren iets la ger. In de overige afdelingen ter beurze was het zeer stil. De leidende cultures gaven geen veranderingen van enige betekenis te zien. Scheepvaartwaarden licht verdeeld De staatsfondsenhoek was aan de vaste kant. De nieuwe 4% procent obligaties Bank van Nederlandsche Gemeenten werden niet offi cieel verhandeld op 99tegen een afgifte- koers van 99. Mogelijk worden genoemde obligaties morgen voor hét eerst officieel ge noteerd Voor handel in claims „Bijenkorf" bestond gedaan eD laten; b bieden; laten, d Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN Londen 10.10i/8-r-10.10%; New York 3.605/83.60%; Montreal 3.32%— 3.33Vs\ Parijs 73.59—73.64; Brussel 7.22%7.23%; Frankfort 90.48% 90.53%; Stockholm 69.4669.51; Zürich 83.52%—83.57%; Milaan 5S.08%-58.13%; Kopenhagen 52.20% —52.25%; Oslo 50.46%50.51%; We nen 13.973A13.98%Lissabon L2.5S%—12.60%. wederom flinke belangstelling. Mede als ge volg van dekkingsaankopen maakte de prijs voor deze claims woensdag een formidabele sprong van f 832 tot f 900. De prijs van gis teren werd op f 910 geadviseerd. Vandaag, vrijdag, worden de claims voor het laatst verhandeld. A.N.P.C.B.S. BEURSINDICES 6-8 7-8 8-8 Int. conc. 531.6 534.4 529.1 Industrie 346.4 346.9 346.3 Scheepv. 149.3 150.1 149.8 Banken 249.4 249.3 250.1 Handel enz. 151.4 152.9 153.4 Algemeen 384.6 386.2 383.7 ex dividend; e ex claim. Ned Ned Ned Ned Ned Ned Ned Staatslen. Ned '59 4% 60 4% 47 3% 51 3% 48 3V« 50 3% 55 3V4 37 3 Gr. boek '46 Doll '47 Inv cert. 3 Ned '62-64 Ned End *37 6 W.B Len, '57 Aandelen Amst. rubb. HV.A. A.K.U. Deli M. Hoogov. Philips Unilever Kon Olie Sch. lucbtv. H.A.L. K.L.M. K N.S M Kon. Paketv. 161 158V4 Schelde N.B. 270 270 iom 102 St Mij Ned. 140 140 Schokbet 370 370 101H 102 Niev. Goud. 114 113* Scholten F. 726 726 93% 93B§ v Ommeren 257% 256 Stokvis 184 183 97V4 97 Va Rott. Li 136% 137% Vergd Blik 367 370 89 89 y4 Schv Unie 139% 139% Vergd Mach. 229% 227 89 89 y4 Vredesl 290% 289% 92 y2 925/a Industrie enz. Wilton 292% 294 92% 923% Alb Heijn 622 620 Zwanenb 907 900 91 92 Am droogd 216 215% Interunie 195 195 91% 91 Berg lurg. 292 292 Robeco 225 224 99%* Berk, Pat. 247 249 Valeurop 755 753 100/a 100/a Blaauwh 446 448 99% Bij enk. Banken 107% i07y4 Calvé 838 827 A'd Bank 394 394 Centr Suik. 265 265 N.H Mij 366% 367 y4 Fokker 344% 350 R'd. Bank 355 358 112 112% v, Gelder 245 247 Tw. Bank 326 327 151% 150%* Gist sp. 372 379 479% 481% v d. Heem 288% 287% Obl. 130.50 129.50* Heineker 486 487 B. N. Gem. (4»/4) 99% 602 598* internat 249 248% B. N. G^m '58 (5) 104% 104'A 156.30 154.80* K.N. Papier 329% 323 168.10 165.90 K ZOU1 790 784 Amerik aand. 173.70 170* Muller 315 315 Am Enka 36 Ned Dok 140% Am mot. 18/s 18 Ned kab. 470 467 Am Tel. 122% 121% 129 y2 130% Netam 277 277 Anaconda 48 47% 52.20 52.10 Nijverda! 2241/2 225 Beth. St. 31 30% 152 151 Rott. Dr Dok 389% 385% Cit. Serv 71% 70V4 Curt Wr. Du Pont Ge Eleci. Gen Mot. Int Nick. Kennecott Nat Can. Rep Steel Shell Oil Stud Pack. Tide Water U S Steel PREMIFL. .Alkmaar A'dam 51 A'dam 56 I A'dam 56 II A'dam 56 111 Breda '54 Dordr '56 Eindh '54 Ensch. '54 D Haag '52 1 D Haag 52 II R'dam '52 1 R'dam 52 II R'dam 57 Utrecht '52 Z -Holl '57 Z.-Holl '59 244% 79 71% 63% 72 36/ 44 6/ 25% 48% 87% 95% 86 87% 95 95% 92 101% 19% -42% 78% 70% 63 71% 36H 13%2 65/§ 26 48 92% 87% 91% 95% 88 b 85% 87% 95% 95 94b IOO1/2 93% 1005/s Advertentie VRIJDAG 9 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 12.00 Lichte gTammofoonmuziek. 12.30 Mededelingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.33 Licht instrumentaal trio. 12.53 Grammofoonmuziek, eventueel actuali teiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Licht instru mentaal kwintet. 13.35 Lichte grammo foonmuziek. 14.25 Omroeporkest en so list: Klassieke en moderne muziek. 15.30 Lichte pianomuziek (gr.). 15.45 Weense walsen (gr.). 15.55 Licht ensemble. 16.15 Duizendschoon, wenken voor de tuin. 16.30 Kamermuziek uit heden en verle den: oude muziek. 17.00 Voordracht. 17.20 Vocaal ensemble: moderne liede- A ~JT ren. 17.40 Beursberichten. 17.45 Licht 18.20 Zuidzee-klanken (gr.). 18.30 Lichte grammofoonmuziek. 18.50 Regeringsuit zending: Verklaring en toelichting. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Nieuwe Nederlandse liedjes. 19.30 Radiokrant. 19.50 Licht ensemble: muziek uit de twintiger jaren. 20.10 Radiofilharmo- nisch orkest, groot koor en solisten: Moderne muziek. 21.10 Bronckhorst, ge schiedenis in puin, sonografie. 21.40 Vi ool en piano (gr.): amusementsmuziek. 21.55 Oude kamermuziek (gr.) 22.05 Koor en instrumentalisten: gewijde mu ziek. 22.30 Nieuws en S.O.S.-berichten. 22.40 Wijd als de wereld, lezing. 23.00 Lichte grammofoonmuziek. 23.25 Licht vocaal ensemble (gr.). 23.35 Lichte grammofoonmuziek 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. AVRO: 12.00 Licht orkest. 12.30 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.33 Sport en recreatie, afgewisseld met grammofoonmuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursberich ten. 13.30 Licht orkest. 14.00 Kinder koor. 14.20 De oudste stad van het Graafschap Holland: programma over het Brabantse Geertruidenberg. 14.35 Strijkkwartet: klassieke muziek. 15.10 De geschiedenis van een boek, litterair programma. 15.35 NIA Zigeunerfestival. VARA: 16.00 Klassiek pianoconcert (gr.). 16.30 Licht ensemble met zangso listen. 17.00 Voor de zieken. 17.30 Mu- sette-orkest. 17.50 Actualiteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Licht instrumentaal kwar tet. 18.35 Roemeens orkest. 19.00 Voor de kinderen. 19.10 Muziek voor kinderen (gr.). VPRO: 19.30 Moderne liederency clus (gr.). 19.50 Weekend agenda. 20.00 stad, gesprek. 20.20 Franse chansons. 20.40 Op bezoek bij anderen, gesprek. VARA: 21.00 Rotonde, gevarieerd pro- Zeggen of laten zeggen, overdenking. VARA: 23.00 Socialistisch nieuws in Es peranto. 23.10 Weerklank, muziek-revue. 23.5524.00 Nieuws. TELEVISIEPROGRAMMA'S. AVRO: 19.30 Rooster... magazine voor de rijpere jeugd. NTS: 20.00 Journaal en weeroverzicht. AVRO: 20.20 Ripcord 4, T.V.-feuilleton. 20.45 In AVRO's Televi- zier. 21.00 Marika Rökk Show, muzikaal amusementsprogramma. 22.00 Nederlan ders in Israël (II), filmreportage. NTS: 22.30—22.35 Journaal. VLAAMS-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.30 T.V.-rally. 19.55 De weerman. 20.00 Nieuws. 20.20 De Steen, spel. 21.25 Auto- rama, de wereld v. Henry Ford, docu mentaire film. 22.00 Programma met filmnieuws en fragmenten uit nieuwe films. 22.45 Nieuws. FRAN S-BELGISCHE TELEVISIEPROGRAMMA'S. 19.00 Berichten. 19.03 Landbouwkroniek. 19.35 La Caravane de l'enfer, feuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 La Caméra explo re Ie temps. 22.30 Estival. 23.00 Jour naal. ZATERDAG 10 AUGUSTUS. HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15 Moderne pianowerkjes (gr.). 7.45 Geestelijke liederen. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.15 Lichte grammofoon muziek. 9.00 Djinn, gevarieerd program ma. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (Om 7.35 Van de voorpagina) 8.00 Nieuws en so cialistisch strijdlied. 8.18 Lichte gram mofoonmuziek. (Om 8.30 Voor de kinde ren). 8.50 Wegwijzer: tips voor vakantie en snipperdagen. 9.00 Postduivenberich- ten en ochtendgymnastiek voor het ge zin. 9.10 Accordeonensemble en solist: moderne muziek. 9.25 Klassiek strijk kwartet (gr.). 9.45 Buitenlands week overzicht. VPRO: 10.00 Samen thuis, praatje. 10.05 Zo rijk als Job, overden- ding. VARA: 10.20 Klasieke grammo foonmuziek. 11.00 Weense lichte muziek (gr.). 11.30 Gesproken portret. 11.45 De drie Discotiers: lichte grammofoonmu ziek. (Advertentie) EVEN PUZZELEN Horizontaal: 1. klopje, 4. stip, 7. spel, 10. vader, 11. pers. voornaamwoord, 13. laatstleden, 14. hoort bij Julia, 16. en anderen, 17. vooruit!, 19. een enkele keer, 21. aanvankelijk, 22. rede, 23. hef- middel, 25. zijde, 27 ons inziens, 28. ha ven in Israël, 29. lidwoord, 30. (scheik.) Stannum, tin, 31. reeds, 32. afbeeldsel, 39. lichaamsdeel, 40. boom. Verticaal: 1. ten afscheid (afk.), 2. idem, 3. lengtemaat, 4. ongenoemde (afk.), 5. bijbeldeel, 6. rivier in Italië, 7. ballet danseres, 8. honingbij, 9. niets, 10. toe spijs, 12. oogholte, 14. hoeve in Ameri ka, 15. stad in Japan, 18. gesteente, 20. heilige weduwe, 23. casinus, 24. titel, 26. ogenblik, 33. zangnoot, 34. gram, 35. in memoriam, 36. overdreven, 37. zang- noot, 38. eerstkomend. De oplossing van de vorige puzzel is: ALAMAK 8 te Djeddah ARCHIMEDES 8 te Cristobal BATU 8 te Le Havre SAWEAN 8 te Damman t*ENINKUST 7 van Lower Buchanan naar Abidjan BORNEO p. 7 Ouessant naar Hamburg CALTEX DELFT p. 8 Maslrah naar Mombasa CAMRHUYS 8 te Koeweit verw. CHIRON 7 van Funchal naar Amsterdam CRADLE OF LIBERTY 7 van Port Said naar Landsend DIOGENES 7 van Chimbote Call a o OOELWiJK 7 van Port Gibraltar EEMLAND 8 te Hamburg GAASTERLAND 8 van Paranagua naar Cabedelo GANYMEDES 7 van Barbados naar Georgetown GUINEEKUST 8 van Freetown naar Abidjan HERMES 7 te Bremen HILVERSUM 8 van Bremen naar Hamburg KARIMATA 7 van Papeete naar Noumea KHASIELLA 7 van Curagao naar Pto. Miranda KI ELDRECHT 8 te Antwerpen KYLIX 8 te Tranmere LETO 8 te Duluth LOOSDRECHT 7 van Marseille naar PortSaid MAASDAM 8 van New York naar Cobh MADISONLLOYD 7 van Port Said naar Sue* MARNELLOYD 7 te Los Angeles MINOS 7 van Rauma naar Amsterdam NEDER EBRO 7 van Lo» Angeles naar Baibao NIEUW AMSTERDAM 7 te Trondheim OBERON 8 van Baltimore naar Brighton ORANJE NASSAU 8 te La Guaira verwacht OSIRIS 7 van Porto Cabellc naar Pto la Cruz OUWERKERK 8 van Bremen naar Hamburg PEPERKUST 8 te Port Harcourt PERICLES 7 van Tampa naar Rotterdam P. G. THULIN 7 van Baibao naar Quintero POSEIDON 7 van Matanzas naar Houston PRINS DER NEDERLANDEN 7 van Flores naar Plymouth PRINS MAURITS 7 van Montreal naar Port Alfred PRINS WILLEM IV 7 van Bremen naar Amsterdam ROTTE 7 van East Londen naar Durban ROTTERDAM 7 van Southampton naar New York SARPEDON 8 te New York SCHOUTEN 6 van Durban naar Kaapstad SEINELLOYD 7 te Duinkerken SERVAASKERK 7 van Ma-seille naar Antwerpen SLAMAT 7 van Port Said naar Napels SOLON 7 van Carupano naar Paramaribo STRAAT SINGAPORE 9 te East Londen THUREDRECHT 7 van Sydney naar Norfolk VASUM 7 van Mena naar La Spezia S/LIELAND 7 van Douala naar Curasao WOLTERSUM 7 te Mobile ZAANLAND 7 van Salvadore naar Amsterdam ZA FR A 8 te Bahrein HOOG EN LAAG WATER 10 augustus Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge nap nap uur meter uur meter 5.06 2.24 17.20 2.18 5.42 2.38 17.5.1. 2.33 6.15 2.51 18.24 2.44 6.42 1.66 18.44 1.55 7.00 1.98 19.13 1-83 nap nap uur meter uur meter 11.26 1.83 23.57 2.16 11.59 2.00 0.26 2.54 12.32 2.12 12.10 1.36 0.16 2.07 12.26 1.58 au inmnmiiniimnniiiinimiinniniiinmmniifiiimimiiiiiinmininiiiimiiiinniiirminimiinnmininiiiinnirininiiimninniiiiiiiiiniininiinji •peul 1 iinnnimiiiTmiimiiiiiniiiiiiHiiiiiniiiiimiiimninimiiniinniiiiiiiiiiiiNimiiiiMiniiiiiimui'iiiminimmnimmTTniiTTmnmiTimTTimmmtimir 43 Wat zou hij nu weer voor verrassing hebben tijdens het diner? Gisela voelde haar hart bij voorbaat kloppen. Was het van opwinding of van angst? Ze wist het zelf niet. Ze speldde de orchideeën met een dia manten broche op haar japon en bekeek 't effect in de spiegel. Fanny stak weer de spelden met dia manten sterren in haar haar Een dia manten halsketting en een armband vol tooiden haar toilet. Deze japon leek minder gekleed dan die van de avond tevoren. Deze maakte haar jonger en teerder. Ze kon een waternimf zijn, één van de beeldjes van de fontein in de rozentuin, die tot .even was gekomen. Gisela draalde met naar beneden gaan Net zoals men even wacht, voor men een spannend boek gaat lezen, waarin een drama wordt ontvouwd Ze bleef een hele tijd voor de spiegel toeven. Ze bekeek de orchideeën, bevoelde de zach te bloemblaadjes en snoof de heerlijke geur op met gebogen hoofd. Ten slotte vermarde ze zich en daalde naar de vestibule af. Voor ze eigenlijk tot duidelijk besef kwam, bevond ze zich weer alleen met Lord Quenby in een ka mer, die ze van tevoren niet had ge zien. Het was een fraaie kleine kamer, niet te vergelijken met de feestzaal van de avond tevoren. Over de gouden kaarsenhouders, op het rijke tafelkleed, op de uitgezochte schotels, overal wa ren de stervormige orchideeën aange bracht. Bij het raam stond een mand vol en grote vazen op de schoorsteen mantel prijkten ermee. En de kamer scheen er volkomen mee in harmonie te zijn. Zilveren muren wisselden af met zilveren panelen, die beschilderd waren met medaillons met godinnen en cu pido's- Gordijnen van goud en zilver da mast bedekten de ramen en de stoelen waren verguld en met zilverbrokaat be weer kwam het Gisela voor, dat ze in een toneelstuk optrad. De bedienden, die de stoel voor haar aanschoven en de spijzen rond lieten gaan, verdwenen na iedere gang. En dan waren Lord Quen by en zij telkens geheel alleen. Het kaarslicht speelde over hen beiden, de orchideeën op de tafels geurden en zijn ogen verlieten haar gezichtje geen ogenblik De hele wereld viel weg, hen beiden te zamen latend. Ze deed een poging wat te eten, maar haar smaakgevoel leek wel verdwenen. Zelfs de champagne proefde als gewoon water. ,,Ik had me U vanavond in een heel mooie japon voor de geest geroepen, maar uzelf bent nog mooier", zei hij. Wat een beeld van een kamer is dit". Gisela probeerde deze opmerking op ge wone toon te plaatsen. Zijn stem had een warmte en diepte gekregen, die moeilijk viel te negeren. Het 'heet de Kamer der Bruiden", ver telde hij op die toon. „Hier gebruiken ze de eerste maaltijd na hun huwelijk. De hoop wordt hiermede uitgesproken, dat hun leven net zo rijk en mooi zal verlopen als de kamer is". „En wordt die hoop vervuld?" „Soms, niet altijd". De kamer schijnt dus niet altijd die toverkracht uit te oefenen?" „Niet altijd, maar dat zal meer te wij ten zijn aan de mensen, die er dineren dan aan de kamer zelf". „Hij is zeldzaam mooi", zei Gisela, die het gesprek op het algemeen vlak hoop te te houden. „Misschien ben ik wel bijgelovig en ik geloof ook, dat er krachten van deze kamer uitgaan, en dat is de reden, waarom ik U juist hier te dineren heb „Ja, U hebt me vergeven", fluisterde hij zachtjes. „Dat zegt mij uw gezichtje, dat openbaren mij uw ogen. Men zegt wel eens, dat de ogen de spiegels van de ziel zijn. En bij U is dat letterlijk zo. Ik kan in uw ziel lezen, mevrouw en ik schaam me diep". Weer poogde Gisela haar hand terug te trekken. „Bedenkt U alstublieft dat dit geen ge sprek is, waarnaar ik mag luisteren". „En waarom niet? U zult toch heus wei weten, dat mannen verre van ongevoelig zijn voor uw schoonheid. Waarom zou ik U anders zien?" Gisela wendde het hoofd af. Wat zou de keizerin onder zulke omstandigheden doen? „Gisteravond, toen U binnentrad, haatte ik U met al de hevigheid, die de jaren er aan hadden toegevoegd. Die haat had mijn hele wezen vergiftigd. Toen verscheen O in de deuropening in het wit gekleed. Ik dacht een ogenblik, dat ik gek was geworden. Ik zag een engel naar me toe zweven, een jonge rei ne engel. Zij maakte mijn zo lang ge koesterde wraakgevoelens en ideeën tot een aanfluiting! Ik was totaal ontwa pend. Ik praatte me toen in, dat alles schijn was, om voor de wereld uw ware aard te verbergen. Maar toen U gisteravond al naar bed was, kwam ik tot het juiste inzicht, dat schijn en wezen bij U gelijk zijn. U bent net zo zuiver en onschuldig van hart als U mij voorkomt. En dus nogmaals, vergeef me alles wat ik heb gezegd". Weer bracht hij haar hand naar zijn lip pen en liet hem toen met tegenzin los. Gisela stond op en ging van de theetafel weg, om bij het vuur te gaan staan, uitgenodigd". „Maar ik ben toch geen bruid", wierp Gisela snel tegen. Zijn donkere ogen flikkerden even vol betekenis en om zijn mond plooide zich een spottende glim lach. De diepere zin van zijn woorden drong plotseling tot Gisela door. Een vuurrode blos spreidde zich tot over haar wan gen uit. Zijn ogen bleven op haar rus ten. Er kwamen plagerige lichtjes in. Toen boog hij zich over de tafel heen om haar hand te grijpen en fluisterde: „Heb ik het nog niet duidelijk genoeg laten blijken Moet ik U dan met ronde woorden zeggen, dat ik van U houd". HOOFDSTUK VIII. De bedienden brachten de kleine ronde port en flessen likeur op het buffet ach ter hen. Gisela ging op een zachte sofa zitten met zilver brokaat bekleed. Ze kon de moed niet opbrengen om te zeggen, dat ze zich in haar kamer terug wenste te trekken. Ze verlangde te vluchten, maar tegelijk ook om te blijven. Ze was verlegen en uit het lood gesla gen, maar tevens ook bezield van een gevoel, dat ze niet onder woorden ver mocht te brengen. Het kwam haar voor, dat ze geen woord meer tot elkaar had den gezegd, nadat Lord Quenby haar zijn liefde had verklaard. Toch moesten ze met elkaar gesproken hebben en de bedienden om dessert en koffie hebben gevraagd. Alles was Gisela zich herin nerde, was zijn diepe stem, die de woor den zei: „Ik houd van je!" en toen hoe haar hart was opgesprongen als een wild dier, dat zich plotseling gevangen weet. De deur sloot zich voor het laatst ach ter de lakeien. Ze waren weer alleen. (Wordt vervolgd) Het regent niet meer. In het museum hangt de duffe, ver moeide sfeer van een verlopen zomerdag. De geur van wat is uitgestald, de geur van dro gende kleren. Ja, ze zijn geko men. De regen spoelde het strand schoon, dreef hen naar het Bellamypark, waar het Vlissings Stedelijk Museum dagelijks zitting houdt in het herenhuis op nummer negen tien. Nee, historisch heimwee is het niet. Maar eenmaal binnen ver dwijnt toch de rumoerigheid, waarmee ze op de stoep de ope ningstijden hebben gelezen, de conciërge, eerste deur rechts, de oren lieten spitsen. Bezoek. Hij houdt het zorgvuldig bij, keurige streepjes op een blocnotevel, de dames apart, de heren apart, de kinderen apart. Zestig streepjes staan er al, veel meer dan giste ren en eergisteren, toen de zon scheen. De bezoekers komen binnen, krijgen een kaartje. „Links komt U in de eerste zaal en dan kunt U naar bo ven, het staat er allemaal beknopt bij te lezen". Met die handleiding dromt de groep de gang in. Een blond meisje zingt met Duits accent een lied, dat begint met een tot driemaal herhaald „I love you" en blijft dan staan voor een gevelsteen met vrouwenbeeld, voor stellende „De Liefde". Van een per ceel aan de Nieuwendijk, vermeldt het kaartje kies. Een hardstenen ge velsteen, voorstellende Fortuna en achterhaald in Middelburg, brengt haar tot zwijgen. Dan komen ze in de kamer links. Een vitrine met kan-' nen, kruikjes en vijzels, een Hercules figuur aan het eind en aan de wan den portretten van ontslapen voor aanstaanden. De galerij boeit niet. De groep gaat voort, naar een kamertje met mun ten en penningen onder glas. Op de trap zingt het meisje weer. I love you, I love you, in eindeloze herhaling langs de oude prenten en kaaiden, bij de portretten en het wiel van Michiel, bij het model van „de Beurs in haar oorspronkelijke toestand", voor de vervaarlijke conterfeitsels van Nico- laas Jarry en Pierre le Ture, kaper kapiteins te Vlis singen, die het de Engelsen zo lastig hebben gemaakt. Als ze in het vol gende vertrek haar eenvoudige lied in praktijk brengt en in een hoekje wat met een vriendje vrijt, kijkt Marga- retha Soutijn vanuit een 18e eeuws familiestuk van de Lampsins streng op haar neer. Maar het doet haar niets. Zelfs niet, nu de zon doorbreekt en het portret een krachtiger licht krijgt. Het is tijd om eens op te stap pen. 2475. In de grote kantine van de tank-kazerne heerste opeens grote verwarring. Het zien van die rare automatische poppen gaf aanleiding tot hevige discussies. Had men hier met een groteske grap te doen, ter ere van het zoveel-jarig bestaan van het regiment of zoiets? Zelfs het ka der en de officier-van piket tastten in het duister. Er werd gelachen en gemopperd. Niemand had er enig idee van wat nu eigenlijk de bedoe ling van dit alles was. Toen echter na verloop van tijd, bleek, dat de te lefoonverbinding met andere delen van het kamp was verbroken en de deuren zorgvuldig waren gegrendeld, begon men zich ongerust te maken. Aan de luide protesten en joelende spreekkoren werd echter een abrupt einde gemaakt door een harde stem via de luidspreker, die iedereen een snelle dood voorspelde, die probeerde op eniger lei wijze de kantine te verlaten. Rommelend knar send en piepend rolde de ene tank na de andere door de kazernepoort naar buiten in de richting van het laboratorium. In de geschutskoepel van de voorste kolos stond Z1 fier overeind. De eerste fase in zijn grote strijd was gewonnen door DAVID WRIGHT HA, DAAR ZIJN FRIEDRICH EN MR. WILSON. WEL, LIEFJE, GOEDENACHT. MORGEN MAKEN WE NOG EVEN EEN BABBELTJE.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9