Half uur wachten bij Stationshrug Middelburg niet normaal vinden! €s so) GAS VERKEERSDESKUNDIGEN MOGEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN BRAND IN VLISSINGEN LEGDE OPSLAGRUIMTE IN DE AS J. F. Rouw TERNEUZEN CASTELEIJN'S ijzerhandel MARKTBERICHTEN Uitgebreid onderzoek naar aan- en afvoer van verkeer wSKm AGENDA Goes maakt zich op voor de kermis VISUELE TELLING NORMAAL DRUKSTE DAG VROUW (75) ERNSTIG GEWOND BIJ AANRIJDING GELUK ff ENQUÊTE BETONMORÏÏL DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Iptheken tot 90 Financieringen Verzekeringen Wedvluchten Als u extra verwarming wenst... MACHINEFABRIEK A. SNELLEMAN, VISSERK00LE EXAMF.NS Wissel Zeeuws - Vlaanderen Bromfietser reed tegen geopend autoportier Zwemdiploma's VERONGELUKTE SOLDAAT MET MILITAIRE EER TE ZAAMSLAG BEGRAVEN Burgerlijke stand pPllP Bergplaats van stoffeerder NOORDSTRAAT 67 Telefoon O 1150 - 2905 Levering a!le merken voor meer comfort! Nieuwstraat 21 - Terneuzen BANKWERKERS LASSERS PIJPFITTERS en MONTAGE-ARBEIDERS LEDEL THEATER OOSTBURG „VLUCHT UIT OOST-BERLIJN" „PAS OP VOOR ZAKKENROLLERS" LUXOR THEATER TERNEUZEN „GODS GEUZEN" 01DTMAN IN DOMBURG UITGESCHAKELD U KUNT UW ARTIKELEN PRESENTEREN DOOR GEREGELD TE ADVERTEREN VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1963 PROVINCIALE ZEEUVJSE COURANT weg afsloten aan de hand van een lijstje snel een aantal korte vragen betreffende oorsprong, doel en het motief van de reis. Deze kleine steekproef kon donder dag vijftig keer worden herhaald. Enige kilometers van de spoorweg overgang verwijderd, werd op de rijksweg nog een visuele telling ge houden. Aan de hand van de daar verzamelde gegevens zal men te we ten kunnen komen welk percentage geënquêteerd is. Ook op enkele an dere belangrijke aan- en afvoerwegen naar en van Middelburg stonden elek trische telmachines opgesteld. Namens de afdeling verkeersonderzoek van de algemene dienst van rijkswater staat te Den Haag werd meegedeeld, dat het in de bedoeling ligt begin oktober HET BLIJFT met de verwerking van het verkeer over de Middel burgse Stutionsbrug en de beide kruispunten er onmiddellijk voor (of achter) nog maar steeds droe vig gesteld. De verbreding van het kruispunt aan de stadszijde bete kent ongetwijfeld een verbetering, omdat vooral grotere combinaties - j m nog eens een enquete te Middelburg te nu gemakkelijker de brug kunnen houden. De resultaten van het onder- opdraaien, maar de moeilijkheden j zoek zullen enkele maanden daarna be- beginnen steeds als de brug voor kend worden gemaakt, het scheepvaartverkeer wordt opengedraaid, aan welke nare si tuatie een nog grotere narigheid gekoppeld moet worden: de kruis punten, die het huidige verkeer ten enenmale niet kunnen verwer ken! Het wordt nu toch wel hoog tijd, dat er een nieuwe overgang over of door het kanaal door Walcheren gebouwd wordt. Niet op dezelfde plaats, maar da&r, waar het verkeer niet met kruispunten te maken heeft. Wellicht, dat het verkeers onderzoek, dat gisteren in de hoofd stad gehouden is, de deskundigen nog weer eens een inzicht gegeven heeft in de moeilijkheden. Maar men hoeft be paald niet deskundig te zijn of een on derzoek in te stellen om te ervaren, dat de situatie hopeloos begint te worden. Er bestaat namelijk het gevaar, dat omdat die situatie nu eenmaal hopeloos is men wachttijden van twintig minuten of een half uur nor maal begint te vinden. En dat is het toch echt niet. We hebben gisteren het verkeer in de omgeving van de Stationsbrug weer eens geobserveerd, o.a. van kwart vóór tot kwart over zes, een periode, waarop het toch waarlijk niet zo enorm druk was Maar toch stond er om kwart voor zes een file van de spoorwegovergang bij de Nieuwlandseweg tot aan de brug, en om kwart over zes stond er nog een even lange file We hebben drie „objecten" uit deze file genomen: een vrachtauto A, een bus, en een vrachtauto B. Om kwart voor zes bereikte vrachtauto A de file bij de spoorwegovergang, één minuut later was de bus daar en weer één minuut later vrachtauto B. Om 17.47 uur bereikte een jacht uit de richting Vlissingen de brug. Door minder gunstige weersomstan digheden hiertoe gedwongen, hebben vele vakantiegangers gisteren het strand het strand gelaten om de Middelburgse markt met een bezoek te vereren. Dat ook talrjjke dagjes mensen en reisgezelschappen met de zelfde plannen hebben rondgelopen bleek donderdag maar al te duidelijk. Donderdagmorgen reed de 75-jarige mevrouw M. S. D. uit Sas van Gent met haar rijwiel van de Oostdam over de Dam in Sas van Gent. Ze verleende hier bij geen voorrang aan een auto, bestuurd door mevrouw G. J. M. F. D. uit Lede' berg bij Gent, die uit de richting Ter- neuzen kwam. Een aanrijding was het gevolg. De dame werd tegen de grond geworpen. De doktoren F. Puylaert en E. du Puy waren spoedig ter plaatse om medische Er reden die dag zeker 400 bussen assistentie te verlenen Kapelaan Adri- in Middelburg rond, parkeerruimte was zo goed als niet meer te vinden- Aangenomen kan worden, dat deze marktdag de drukste van het seizoen is geweest. Ondanks de regenval In de morgenuren was het al vroeg een hele drukte tussen de kramen. De terrasjes waren vooral toen de zon zich maar even liet zien meteen vol en ze bleven dat tot de uit tocht tegen vieren begon. Opvallend was het grote aantal Belgische bezoe kers aan de Zeeuwse hoofdstad. Dat er vooral rond het middaguur een grote toeloop was tot alle kramen waar men de inwendige mens kon versterken, heeft het personeel in een viswinkéltje onder het tentzeil wel kunnen constateren. Binnen enkele uren was men daar door de voorraad vis heen. Het was ongeveer twee uur toen de liefhebbers al teleur gesteld moesten worden, terwijl er op andere donderdagen altijd tot vier wordt doorgebakken. De Middelburgse politie heeft de ver- keerstroom goed kunnen verwerken. „Er waren geen schokkende dingen", zo meldde commissaris M. A. Rene- man. „Alleen enkele kleine aanrijdin gen met geringe materiële schade. Knelpunten lagen naast de brug ook op de Turfkaai en aan de Nieuwe haven, waar vele Belgisch autobus sen stonden geparkeerd. Hierdoor werd de doorgang voor dubbel ver keer te nauw. Om 17.51 uur stond vrachtauto A voor de brug en om 17.53 uur reed hij de brug over. Hjj had het traject, dat hij dus in tien seconden kan rijden, in 8 minuten afgelegd. De bus van het streekvervoer Walcheren (lijndienst Goes-Middelburg v.v.), die om 17.46 uur dus de overweg bereikte, had geluk. Hij kon om 17.55 uur nog de brug over, voordat die om 17.57 voor het jacht opengedraaid werd. Vrachtauto B, die om 17.47 de over gang over de spoorweg bereikt had, stond toen precies vóór de brug. Nog een tweede jacht passeerde de brug (van de Loskade richting Vlissingen), waarna om 18.02 uur de brug weer dichtgedraaid werd. Terwijl treinpas- sagiers zich naar het station moesten haasten, reed vrachtauto B om 18.06 uur de Blauwedijk op, omdat eerst nog het verkeer uit de stad de brug moest passeren. Van 17.47 uur tot 18.06 uur, dus 19 minuten op een be paald niet druk moment, had vracht auto B over enkele honderden meters gereden Voor vrachtauto A, de bus en zelfs voor vrachtauto B ging het die middag nog bepaald snel, want soms moet men op een half uur rekenen en als het heel druk is een uur! Terwijl het jacht gister middag dan maar 10 minuten moest wachten. 10STBURG Donderdagmorgen is de bromfietser W. de R. uit Sluis op het rijwielpad aan de Nieuwstraat te Oostburg tegen een plotseling geopend autoportier opgere den. Mevr. J. M. E. B.-R. uit Middel- beers zag de bromfietser niet aankomen en opende het portier van haar auto, die op de naast het fietspad gelegen vent- weg geparkeerd stond. Het gevolg was dat De R. tegen de grond smakte. Hij moest met enkele verwondingen aan zijn armen naar het St.-Antoniuszieken- hui te Oostburg vervoerd worden. Na dat zijn wonden daar verzorgd waren, mocht hij huiswaarts keren. De brom fiets en het portier van de auto werden beschadigd. Ruilbeurs voor speldjes Op initiatief van de heer J. Bogaert en in samenwerking met de V.V.V. Oost burg wordt zaterdag a.s., 's middags van 2 tot 5 uur in het nieuwe pakhuis van de fa. Bogaert aan de G. F. de Pauw straat te Oostburg een ruilbeurs voor speldjes gehouden. ZAAMSLAG Zaamslagse bejaarden maakten uitstapje Rujm 80 Zaamslagse bejaarden maakten dinsdag met 2 bussen een dagreis naar Den Haag en Scheveningen. Via het veer PerkpolderKruiningen ging het naar de Zevenbergsehoek, waar enige tijd gepauzeerd werd. Vervolgens werd de tocht naar 's-Gravenhage voortge zet. Daar werd onder meer een bezoek gebracht aan net Vredespaleis. In Sche veningen werd een wandeling over de pier gemaakt. Omstreeks 10 uur 's avonds kwam het gezelschap in Zaamslag terug. SLUIS Carillonconcert Woensdag gaf prof. E. Delmotte weer een middag- en een avondconcert op het carillon van het Belfort van Sluis. Hij bracht onder meer composities van Hey- kens, die Capria, P. Benoit, Schubert en Massenet ten gehore. Donderdag 15 augustus zal in het zwem bad te Sluis aan het kanaal naar Brug ge de gelegenheid geboden worden om voor één van de diploma's van de K.N. Z.B. te zwemmen. 1JZENDIJKE Flandriawandeltocht De tweede „Flandria" wandeltocht te IJzendijke zal dit jaar worden gehou den op 31 augustus. De afstanden be dragen: 6, 12, 18 en 25 km. De beide eerste groepen starten om 3 uur en de laatsten om 2 uur bij café J. de Does. Ieder, die de tocht goed volbrengt ont vangt een speciaal ontworpen medaille met lint, terwijl er voor deelnemende verenigingen ook groepsprijzen zijn. De prijsuitreiking vindt in het „Hofzicht- theater" plaats. aansens was aanwezig voor geestelijke bijstand. Zwaar gewond moest de be jaarde dame naar het rooms-katholiek ziekenhuis te Sluiskil vervoerd worden. De auto werd licht beschadigd, de fiets werd totaal vernield. Donderdagmiddag is op de algemene begraafplaats te Zaamslag het stoffe lijk overschot van de 20-jarige Zaam slagse militair M. Zeegers met militaire eer ter aarde besteld. De heer Zeegers was zaterdagnacht te Kemseke in Bel gië verongelukt. Omstreeks kwart over twee zette de rouwstoet zich in bewe ging vanaf het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk. Voor op liepen twee leden van de militaire politie, gevolgd door vier tamboers met omfloerste trom en een vuurpeloton van twaalf man. Helemaal achteraan de rouwstoet liep een peloton van het depot genietroepen uit 's-Hertogenbosch, waarvan de verongelukte militair deel uitmaakte. Honderden belangstellenden volgden de stoet naar het kerkhof, waar de met de nationale driekleur bedekte lijkkist door acht militairen naar de open groeve werd gedragen. Talrijke kransen, waaronder één van het depot genietroepen uit 's-Hertogenbosch. On der zacht tromgeroffel daalde de kist in de groeve neer, waarna het vuurpeloton een salvo afvuurde. Een legerpredikant besloot de plechtigheid met gebed. IJZENDIJKE Bevallen: A. M. B. CauwelsLippens, z.; V. M. F. Onghenaede Zutter, z. Getrouwd: P. C. Riemens, 23 J. en A. M. Meeser, 22 j.; R. A. Y. van Damme, 24 j. en C. A. Vermeulen, 20 j. ZAAMSLAG Bevallen: N. A. M. de JongeWissel, d.; C. N. WalhoutKlaassen, z.; A. Koopmande Braai, z.; C. C. de Hullude Putter, d.; G. Mechielsenden Hamer, d. Ondertrouwd: C. P. Herrebout, 23 j. en G. Scheele, 22 j.; A. M. L. Stoorvogel, 28 j. en J. Philipse, 27 j. Getrouwd: J. 't Gilde, 26 3. en C. C. Brandes, 25 j. Overleden: J. J. Wisse, 68 j. e. v. H. C. Houg. i§ p lü Éif - M i ï"1 Donderdagmorgen vroeg heeft een felle brand een pand in de Palingstraat te Vlissingen geheel verwoest. Het per ceel was eigendom van de trappen- fabrikant G. Het diende als opslag ruimte voor de stoffeerder L. J. H. De Om de toestand van de aan- en afvoer van het snelverkeer naar en van Middel burg nauwkeuriger te kunnen bepalen is gisteren de gehele dag een verkeerson derzoek gehouden. Dat gebeurde met een enquête onder de bestuurders van motorrijtuigen, die bij de spoorwegover gang moesten wachten op het passeren van een trein. Aan dit onderzoek dat door rijkswater staat, provinciale waterstaat en de ge meente Middelburg was ingesteld, na men drie ploegen van ongeveer twintig enquêteurs deel Van zes uur in de morgen tot tien uur 's avonds hebben de enquêteurs voor het merendeel middelbare scholieren diverse vragen gesteld aan de automobi listen, en aan bestuurders van motoren en scooters. Omdat de beschikbare tijd van ondervraging slechts kort was het was op deze plaats om verkeers technische redenen niet mogelijk om het verkeer op te houden stelden de jon gelui telkens wanneer <de spoorbomen de Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, in het St.-Anthoniuszie- kenhuis te Oostburg onze lieve moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder CATHARINA BOEIJE, weduwe van Arie Schaap, in de ouderdom van ruim 89 jaar. De fam. Schaap. Groede, 7 aug. 1963. Noordweg De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 10 augustus a.s., des namiddags om 3 uur op de algemene begraafplaats te Groe de. BEL voor nw Makelaarskantoor Voltastraat 2, remeuzen, tel 01150-3270. VANDAAG Middelburg Electro: De koninklijke piraat 19.30 uur, 14 jCity: Hatari, 20 uur, a.l.; Molenwater Miniatuur Walcheren: 922 uur; Zeeuws Museum: exposities verza meling Bal en J. H. Koekkoek 1017 uur; Van Benthem en Jutting: exposi tie Zeeland en Vlaanderen, landkaarten en atlassen (Mercator) 918 uur: Abdij' klank- en lichtspel 21 en 21.30 uur. Goes Grand: De markies met de ijzeren vuist, 20 uur; Museum: expositie Beve- landse voorwerpen, 10—12, 1417 uur. Vlissingen Alhambra: Hatari, 20 uur, a.l.; Luxor: Recruut tegen wil en dank, 20 uur, a.l. Amemuiden Circus Kinsbergen, 16 en 20 uur. Zierikzee Burgerweeshuis: expositie Ze- ventiende-eeuwse meesters, 1017 uur. Bergen op Zoom Roxy: De drie Stooges contra Hercules, 20 uur, a.l.; Luxor: Der Vogelhandier, 20 uur, a.l. Oostburg Ledeltheater: Vlucht uit Oost- Berlijn, 20 uur, 14 jaar; Gemeentehuis: expositie schilderijen, gouaches en kera miek Len Peperkamp en Gérard Gras- sère, 912 en 1417 uur. Terneuzen Luxor: Gods Geuzen, 20 uur, 18 jaar. Sluis Gemeentehuis: expositie schilderij en en tekeningen Marcaine, 1012 en 14 19 uur. Veere De Schotse Huizen: expositie Unica mr. J. C. van Behagen» 10—12 en 1417 uui. Uitslagen vanuit Doornik. „Nieuw Leven", Koewacht. 55 jonge duiven, hoogste snelheid 1541,6 meter per minuut. 1. 3. en 5. H. de Vliegher, 2. en 9. P. de Wae- le, 4. en 7. F. de Maaier, 6. R. de Waele, 8. R. Martens, 10. A. van Rumste. 10 oude duiven, hoogste snelheid 1340,7 m. p. m.: 1. A. Aspers, 2. R. Martens, 3. A. Rom- bout, 4. A. van Rumste, 5 H Bracké, Zuid- dorpe „De Snelle Duif", Terhole. 48 Jonge duiven, hoogste snelheid 1468,- m. p. m.: 1. 3. 7. en 8. C. van Eetvelde, 2. Aug. Freijser, 4. 6. en 9. C. de Smet, 5. J. AsseLman, 10. W. Cambeen. „De Herleving", Kloosterzande. 86 jonge duiven, hoogste snelheid 1419,4 m. p. m.: 1. en 10. Th. Hermans, 2. J. van Goethem, 3. 6. en 7. R. van Goethem, 4. J. Everaart, 5. en 9 J. de Waal, 8. J. de Bruijn. 14 oude duiven, hoogste snelheid 1410,- m. p. m.: 1. en 5 gebr. Hulshout, Hengstdijk, 2. J. van Goethem, 3. en 4. R. van Goethem, 6. R. Krieckaert, 7. B. van Goethem. De postduivenhoudersvereniging „Recht voor Allen" uit Sluis nam met 98 jonge duiven deel aan een prijsvlucht uit Moescroen. De hoogste snelheid bedroeg 1333 m. p. m. en de gedetailleerde uitslag luidt: 1. en 9. J, Wage, 2. en 3. P. Groosman, 4. J. Ommen, 5. P. Smit, 6. E. Visser, 7. J. Focke, 8. J. van Neijhof, 10. G. de Meijer. Bij de oude duiven was de hoogste snelheid 1324 m. p. m. en luidt de uitslag: 1. 8. en 9. E. Visser, 2. A. Viane, 3. I. Aalbregtse, 4. en 5 J. van Ommen, 6. J. Louweret, 7. I. Lou- weret en 10. O. de Meijer. Aan de vlucht uit Dourdan werd met 111 jonge duiven deelgenomen. De hoogste snel heid bedroeg 1195 m. p. m. en de uitslag: 1 A. Viane, 2. A. Tas, 3. A. Schram, 4. I. Aal bregtse, 5. A. Ie Clercq, 6. en 10. J. Rijkborst, 7. P. de Smit, 8. J. van Ommen, 9. F. Cop- pens. Bij de oude duiven was hier de snelheid 1245 m. p. m. en de uitslag: 1. en 5. J. de Zutter, 2 J. Moens, 3. en 4. P. de Smit, 6. G. de Meijer. „Steeds Sneller", IJzendijke. Prijsvlucht uit Moescroen met 102 oude dui ven. Snelheid eerste duif 1437 m. p. m. Af stand 70.8 km. 1. J. Boefje. 2. Em. van dé Vlies, 3. H. Steen- aert, 4. C. Mornout, 5. A. Mussche, 6. en 8. J. Depréz, 7. en 9. Iz. Ocké, 10. E. Depréz. Moescroen met 149 jonge duiven. Snelheid 1.427 m. p. m. 1. A. Verwulst, 2. P. van de Broeke, 3. R. Vercruijsse, 4. en 5. J. de Smet, 6. C. Martens, 7. Aug. Boerjan, 8. en 9. N. van de Bunder, 10. P. Dellaert. Dourdan met 115 duiven. Afstand 329 km. Snelheid 1273 m. p. m. 1. 6. en 10. W. v. d. Slikke, 3 J. Boeije, 4. A. Verwulst, 5. en 9. V. Claeijs, 7. G. Claeijs, 8. M. Notschaele. „De Volharding", Westdorpe. 53 oude dui ven, hoogste snelheid 1002,9 m. p. m. 1. en 3. D. de Bock, 2. en 6> M. de Smet, 4. 7. en 9. F. Slock, 5. G. Gijsel, 8. J. Gijsel, 10. A. Martens. „De Snelvliegers" nam bovendien deel aan een wedvlucht vanuit Dax met 32 duiven. De uitslag was hier: 1. 8. 10. en 11. R. C. Jan sen, 2. mevrouw Risseeuw, 3. en 7. E. de Milliano, 4. en 5. R. Verstraeten, 6. J. Bak ker, 9. W. van Unen, onthoud dan óns adres! Want wij leveren U flessen Esso Gas. Daar zijn speciale gaskachel tjes voor. Esso Gas: ook voor heet water en zuiniger koken. Wij geven U gaarne advies. Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Leepstraat 14 - Sas van Gent - Tel. 01158 - 415 Terneuzen - Tel. 01150—3062 - L. DE HAAN. Vanaf Vrijdag 9 t.m. maandag 12 aug. aanv. 8 u„ Christine Kaufmann en Don Murray in (Flucht aus Ost-Berlin). De massaontsnapping van 29 mensen onder „de MUUR" van Oost- naar West-Berlijn, gebaseerd op werkelijke gegevens. De bezetenheid om naar het vrije westen te ontsnappen, doet mensen we kenlang als mollen onder de grond leven. 14 jaar. Dinsdag 13 en woensdag 14 aug., aanvang 8 uur, brengen wij: Heinz Rühmann, Elfie Pertramer, Hans Clarin in (Max der Taschendieb). „Pas op voor zakkenrollers", zegt Heinz Rüh mann In zijn nieuwste film en als hij dat zegt, dan begrijpt iedereen wel, dat men hém zwaar in de gaten moet houden. Alle leeftijden. Zond.midd. 2 u.: Pas op voor zakkenrollers: alle leeftijden. Zond.midd. 4.30 u.: Vlucht uit Oost-Berlijn. 14 j. iotQuu ge<?P£ n - Vanaf vrijdag 9 t.m. zondag 11 aug. en dinsdag 13 en woensdag 14 augustus, aanvang 8 uur, brengen wij de verfilming van een der beroemdste Nederlandse boeken met Rock Hudson - Burl Ives - Gena Rowlands in de TECHNICOLOR naar de wereldberoemde roman van JAN DE HARTOG. Het beroemde, meeslepende verhaal van de jonge eerzuchtige dokter, die zijn angstige strijd met het machtige oerwoud beleefde. Een enorm boei ende film uit het Nederlands Oost-Indië van 1936. Vol sfeer en spanning. Een film die niemand mag missen Uit de pers: „Een onvergetelijk explosief avon- heeft gelezen, MOET U beslist deze film zien tuur uit onze vroegere archipel. Indien U het boek Beslist een der grootste films van het ogenblik". Zond.midd. 2 en 4.30 u.: Gods Geuzen: 14 jaar. in het pand opgeslagen stoffen onder meer vloerbedekking en jute vormden een goed voedsel voor de vlam men. Het pand brandde geheel uit. De aangrenzende percelen liepen water schade op, terwijl één woning nog wat brandschade kreeg. Het pand is ver zekerd evenals een gedeelte van de in boedel. De brand werd ontdekt door de bewo ners van het aanliggende woonhuis Om 5.13 kreeg de brandweer het sein dat er brand was en om 5.20 uur was men met twee spuiten en een lad derwagen aanwezig. Het vuur was toen echter al flink aangewakkerd en de vlammen sloegen overal naar buiten. De brandweerlieden moesten in de eerste plaats de aanliggende huizen zien te behouden. Hierin slaagde men, al liep één van de huizen nog wat brand schade op. Om 7.40 uur was men de brand meester. De brandweer rukte in; één ploeg hield zich tot 11 uur bezig met nablussingswerkzaamheden. De oorzaak van de" brand is niet be kend. Vermoedelijk is het vuur ont staan door broei in de kapok of jute. Op de foto: het uitgebrande pand. (Foto P.Z.C.) Collecte De collecte voor de Inwendige Zending heeft In de Ned. Hervormde Kerk te Heinkenszand opgebracht 43.04. Goes maakt zich op om een van de jaar lijks terugkerende evenementen bin nen te halen: de kermis. De Grote Markt is weer voor een weekje ver boden gebied voor de automobilisten, die er hun wagens willen parkeren. Het afgezette marktplein is het „ope ratieterrein" van de kermisexploitan ten, die druk in de weer zijn om vóór zaterdag hun attracties op te zetten. Want ze zijn er weer allemaal: de „botsautootjes", de luchtschommel, de rupsbaan, de schiettent, het bal- lengooien, de glasblazerij, de huisdie renshow, de draaimolen. Er is zelfs een „babymolen" ditmaal, voor de hele kleintjes. En een golfbaan voor de groteren. De kermis is van dezelfde omvang als die van het vorige jaar. Het betekent, kortom, dat een volle markt „klassie ke" attracties zaterdag, maandag en dinsdag aanstaande op de Beveland- se kermisgangers staat te wachten Het dertiende Domburgse badgasten tennistoernooi is al op de tweede dag niet zonder verrassingen gebleven. Een van de bekendste deelnemers, de Maas trichtenaar Oldtman vorig jaar nog winnaar van 2 titels (herendubbel en mixed-dubbel) werd namelijk in de achtste finale als geplaatste speler uit geschakeld door de Duitse badgast E. Ziegler, die met 61, 57 en 6—3 ze gevierde. De andere geplaatste spelers en speel sters konden zich over het algemeen gemakkelijk handhaven. Bij de dames zal de strijd ongetwijfeld wel uitge vochten wórden tussen de kampioene van vorig jaar, Rina van der Hage, Marijke Jansen uit Den Haag, de Mid delburgse Thea Sandberg en Joy Slui ter, de als nummer 1 geplaatste uit Rotterdam. Bij de beren zal Siebe Huizinga, die de afgelopen twee jaar het herenenkel spel won, zijn titel niet verdedigen. Als nummer 1 is thans Frans de Kort uit Breda geplaatst, oud-kampioen van Brabant. Voorts zijn als getrouwen van de partij o a. Ko Korteweg uit Den Haag en Danckaerts, eveneens uit Den Haag, terwijl ditmaal ODmerkelijk veel Duitsers hebben ingeschreven. Gister avond was het toernooi tot aan de kwartfinales gevorderd. Nu Ap Anneveld en Lex Haag niet meer deelnemen is de Domburger Ger- rit van Eiizeren de enige deelnemer ge worden, di,e alle 13 toernooien heeft meegemaakt. Het voorlopig diploma scheepswerktuig- kunde werd te 's-Gravenhage behaald door de volgende leerlingen van de school voor scheepswerktuigkundigen te Middelburg: J. van Baaien te Middelburg, L. C. Berg mans te Middelburg, J. M. Cevaal te Ritthem, G. Davidse te Grijpskerke (met lof), L. J. M. van Dijke te Zierikzee, A. Hoefkens te Oostkapelle, C. Houwer te Vlissingen, J. J. Jakobsen te Biggeker- ke, L. Janisse te Middelburg, P. Joosse te St.-Laurens (met lof), P. J. van Loo te Breda, A. van Ochten te Vlissingen (met lof), H. G. Pierhagen te Middel burg, J. D. Roeba te Oost- en West- Souburg, A. Schout te Ritthem (met lof), P. P. de Voogd te Oost- en West- Souburg, J. A. Wisse te Nieuw- en Sint- Joosland, P. E. Zuidema te Middelburg. Op de mode vakschool E.N.S.A.I.D. te Utrecht zijn geslaagd voor lerares cou peuse de dames J. Moerman en N. v. d. Meulen te Nieuwdorp. De heer P. F. Heeren te Middelburg slaagde voor het praktijkexamen boek houden, afgenomen door de vereniging van leraren voor praktijkexamens. COÖP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM. Bonken, groot 1218, Eerstelingen, groot 10 15, Poters 35, Doré, groot 1319, Poters 5—6, Barima, groot 1012, Poters 37, Ei genheimers, groot 1215, Poters 36, An dijvie 711 per kg. Sla 816 per stuk. Spi nazie II 912 per kg. Bloemkool I 6 stuks per bak 2844, 8 stuks 1225, 10 stuks 12 17. Bloemkool II 6 stuks 1633, 8 stuks 12 18. Dubb. bonen I 3553, II 3042, Snijbonen 5468, Tuinbonen 89, Stambonen 3044, Spitskool 8—11, Waspeen IA 917 per kg. Komkommers 70-80 18—21, 60-70 14—20, 50- 60 1215. 40-50 10—11 per stuk. Selderij 7 12, Peterselie 78 per bos. Paprika 14 per stuk. Rode kool 6—11, Uien 24—32 per kg. Netmeloenen I 7290, Oogmeloenen IA 1,11 —1,18, IB 53—73, IC 39 per stuk. Tomaten A extra 2.75—2.80, AI 2,70—2,75, BI 2,70—2,75, C extra 2,70, Cl 2,60, CCI 1,75 per bak. Golden Japan IA 1,60—1,98, IIA 1,40—1,74, IB 1,40— I,58, IIB 1,30—1,46. Ontario I 1,66—2,10. Perz. rkode zomerapp. IAAA 3843, IAA 2.732, IA 1624, Yellow Transp. IAAA 3951, IAA 36 —47, IA 3045, IB 25—37. Stark Earliest IAAA 90—1,07, IAA 75—95, IA 69—79, IB 55 71, IC 4060 per kg. Aanvoer 15.000 kg. Early Vict. IA 32—34, IB 30—32, IC 27—28. Oomskinderen HII 3815, IB 6777, IC 56 61. Early Laxton Hl 911,19, HII 6488. per kg. Perziken IA 18, IB 11—12, IC 7—8 per stuk. VEILING THOLEN Eerstelingen, bonken 15,10, gewoon 12,10, po ters 5,10. Doré, bonken 14,2014,50, gewoon 13,8014,20, poters 8,40, kriel 8,008,90, Bin tjes gewoon 16,70, gewoon 10,4012,40, poters 570, Witte eigenheimers, bonken 7,00, gewoon II,9014,10, poters 4,80. Aanvoer 4000 kisten. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen, aanvoer 2597 kg, 144237. binnenlandse garnalen aanvoer 58 kg, 134. Schar 27 kg. Bot 50 kg. Schol 11 kg. Tong 45 kg. Faling 27 kg. Tarbot 2 kg. Ongesor teerde vis 49 kg. VEILING SINT-MAARTENSDIJK Uien 40,7019,80. Aanvoer 6 ton. Aardappe len, Doré I 13,98—12,00, II 12,00—11,00, Eigen heimers 14,2310,57, Bintjes I 12,5910,00, II 10,00—7,50, Bonken 18,707,97. Aanvoer 5400 kisten. VEILING STAVENISSE Bintjes I 12,40—12,60, II 11,20—11,30, Bonken 18,30, Drielingen 5,80, Eigenheimers 10,50 14,50, Drielingen 4,60, Doré 10,0013,80, Bon ken 13,60, Drielingen 8,10, Eerstelingen 10,20, Bonken 14,00. Aanvoer 70 ton. VEILING KAPELLE. 8 augustus. Stark Earliest ex 75 61, 70 56, 65 53, 60 48, 1 75 39—55, 1 70 38—48, 65 3948, 60 3542, 55 32—34, 2 70 38, 65 37, 60 33, 55 27, 2 d 20—21, grof 27—37, fijn 18 —19, kroet 10—17. Close 1 70 27, 65 26. Yellow Transp. 1 75 41, 70 44, 65 36—37, 60 23—26, 55 16, 2 70 36, 75 33, 65 28, 60 21, 55 14, 2 d, fijn en kroet doordraai, grof 15 —17. Early Victoria 1 70 24, 60 16.30—17.10, grof 1314, fijn doordraai. Perzikappel 1 75 26, 70 33, 65 32, 60 28, 2 80 22, 75 25, 70 22—23, 65 25, 60 23, 2 d 19, grof 19, fijn doordraai. Oomskinderenpeer 1 55 70, 45 57, 50 65, 2 d 43, fijn 18. Verpakt fruit: Stark Earliest ex 65, 60 47. Bramen in doosjes 1 131145, 2 106, indus trie 1 127, 2 125. Zure morellen ontst. 1 en 2 48. Dubb. prins, bonen 1 31.3032.10, 2 30.2530.30. Prelude 2 doordraai. Pruimen: Early Laxton 1 113129, 2 62 81, grof 79—111, fabriek 18—67. Czar 1 171, grof 134. fabriek 39. Ontario 1 135149, 2 54, grof 75101, fabr. 40. Oranjepruimen 1 23. Tollenaars 1 1727, 2 78. Occulanen 1 7, 2 6. Pruimen gesch. 2237. Rode bes sen p. d. 28, p. kg 2 4291. Aardbeien p. ds. 1 1111118, 2 72. Kruisbessen p kg 2 60. MARKTBERICHT BARNEVELD Coöperatieve Veluwse Eierveiling. Weekaanvoer ca. 1.000.000 stuks, waarvan 309.037 in veiling werden gebracht. Handel vlug. Prijzen (per 100 stuks) eieren van: 46 tot 50 gram 8,508,81; 50 tot 55 gram 9,25 11,29; 60 tot 66 gram 13,50—14,50. Eierveiling S.B.E. Aanvoer 614.617 stuks, handel vlug. Prijzen (per 100 stukseieren van: 3633 gram 5,80 —5,95; 5661 gram 12,5113,97: 61—66 gram 13,7014,94. eendeëieren: 5765 gram 7,50— 9,44; 68—75 gram 10,35—11,19. Eiermarkt Aanvoer 2.150.000 stuks, handel vlug. Prijzen (per 100 stuks). Eieren van 6065 gram 14,00 14,75, alg. prijs 14,30, kiloprijs 2,33 op basis 61,5 gram, henneëieren van 42 tot 57 gram 7,0013,00, alg. prijs 1,672,28. VEILING ST.ANNALAND. Doré gewone 15.50. Eigenheimers gewone 14.80. Bintjes gewone 13. bonken 18. Plant- uien 19.30—20.25, drielingen 26.96, «picklers 27.13. Aanvoer 15 ton uien. Aanvoer 253 ton aardappelen. VEILING GOES. 8 augustus. Yellow Transp. 1 80-85 43, 75-80 40, 70-75 3814, 65-70 29—33, 60-65 21—22, 55-60 16, 2 75-80 32, 70-75 29—30, 65-70 24, 60-65 19, 55-60 15, 2 D 10, grof 1316, fijn 10. Perzikrode zomerappel 1 75-80 24. 70-75 29, 65-70 29, 60-65 24. 2 70-75 22, 65-70 24, 60-65 21, 2 D 16. grof 11, fijn 10. Stark Earliest 1 80-85 48, 75-80 4950, 70-75 46—51, 65-70 46—49, 60-65 42—45, 55-60 32—36. 2 75-80 36, 70-75 38, 65-70 38, 60-65 33, 55-60 25, 2 D 21, grof 25—35, fijn 13—18. Beauty of Bath 1 70-75 45, 65-70 42—45, 60-65 34—37, 55-60 19—24, 2 D 13, grof 20— 26, fijn 10. Early Victoria 1 80-90 21, 70-80 25, 60-70 1316. Oomskinderenpeer 1 55-60 75—79, 50-55 68—75, 2 D 44—64, grof 26—52, fijn 10—36. 2 55-60 61—63, 50-55 55—63, rijp 5863. Dubb. pr. bonen 1 30.2032.30, 2 30. Pre lude 1 30, 2 30. Bramen 1 127, 2 125; per doos: Rode bessen 1 2937, 2 2327. Kruis bessen 2 18. Loganbessen 1 59, 2 14. Bramen 1 3113, 2 2734, 3 13; per kg: Kruisbessen 2 36—51. Early Laxton 1 110—132, 2 72—105, grof 97124, fabriek 3069, gesch. 1649. Tollenaar? 1 1118, grof 10. Czarpruimen 1 110—166, 2 72, grof 90—120, fabriek 58. VEILING KRABBENDIJKE. 8 augustus. Dubb. bonen 1 35, 2 31.5032.10. Stark Earliest 1 80-85 46, 75-80 49—59, 70-75 46—56, 65-70 43—47, 60-65 37—44, 55-60 32—36, 2 75-80 42, 70-75 4445, 65-70 41, 60-65 39, 55-60 32, 2 D 19, 3 gr. 33—36, 3 f 18—20, kroet doordfaai. Yellow Transp. 1 75-80 44, 70-75 43, 65-70 36. 60-65 25, 55-60 16. 2 75-80 35, 70-75 38. 65-70 31, 60-65 22. 55-60 15, 2 D 10, 3 gr. 12, 3 f doordraai, kroet doordraai. Perzik Rode Zomerappel 1 70-75 34, 6-70 37. 60-65 32. 2 75-80 20. 70-75 19, 65-70 25, 60-65 23. 2 D 20, 3 gr. 13, 3 f en kroet doordraai. Bramen p. ds. 1 26, 2 21. Early Laxton 1 117, 2 91 Ontario 2 92—149, 3 56—70. Verpakt fruit. Yellow Transp. 1 75-80 40, 70-75 45. 65-70 37, 60-65 25. Perzikrode zo merappel l 75-80 34, 70-75 38, 65-70 36, 60-65 29 De provinciale afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge veild vanaf: donderdag 15 augustus '63 Early Victoria, alle ma ten, op 10 mm sorteren; Précose de Trevoux, 55 mm cn op, op 5 mm sor teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 15