Half uur wachten bij Stationsbrug Middelburg niet normaal vinden! VERKEERSDESKUND1GEN MOGEN: ZUID-BEVELAND BRAND IN VLISSINGEN LEGDE OPSLAGRUIMTE IN DE AS NOORD-ZEELAND MARKTBERICHTEN EXAMF.NS J. van der Valk - Zierikzee Uitgebreid onderzoek naar aan- en afvoer van verkeer AGENDA Laatste wandeltocht van badseizoen Goes maakt zich op voor de kermis S. A.van Gastel Zn. j COGNAC*** NORMAAL GELUK VISUELE TELLING DRUKSTE DAG J. Spruijt wethouder van Ellewoutsdijk Burgerlijke stand Oud-militair Cijsouw kreeg te Westkapelle Nieuw-Guineakruis Bromfietster reed tegen slagbomen Keersluisbrug Gevonden ENQUÊTE voorwerpen Burgerlijke stana Voorstel tot aankoop grond in Poortvliet Bergplaats van stoffeerder VROUW (75) ERNSTIG GEWOND BIJ AANRIJDING OlDTMAN IN DOMBURG UITGESCHAKELD „Burgh" speelt tegen badgastenploeg Aanrijding tussen auto en bromfiets VERONGELUKTE SOLDAAT MET MILITAIRE EER TE ZAAMSLAG BEGRAVEN „Joseph Guy" 3 Slijterij-wijnhandel Een goede advertentie brengt zijn geld dubbel en dwars op. Adverteer daarom in de P.Z.C. VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1963 WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT O HET BLIJFT met de verwerking van het verkeer over de Middel burgse Stationsbrug en de beide kruispunten er onmiddellijk voor (of achter) nog maar steeds droe vig gesteld. De verbreding van het kruispunt aan de stadszijde bete kent ongetwijfeld een verbetering, omdat vooral grotere combinaties nu gemakkelijker de brug kunnen opdraaien, maar de moeilijkheden beginnen steeds als de brug voor het scheepvaartverkeer wordt opengedraaid, aan welke nare si tuatie een nog grotere narigheid gekoppeld moet worden: de kruis punten, die het huidige verkeer ten enenmale niet kunnen verwer ken! Het wordt nu toch wel hoog tijd, dat er een nieuwe overgang over of door het kanaal door Walcheren gebouwd wordt. Niet op dezelfde plaats, maar daar, waar het verkeer niet met kruispunten te maken heeft. Wellicht, dat het verkeers- onderzoek, dat gisteren in de hoofd stad gehouden is, de deskundigen nog weer eens een inzicht gegeven heeft in de moeilijkheden. Maar men hoeft be paald niet deskundig te zijn of een on derzoek in te stellen om te ervaren, dat de situatie hopeloos begint te worden. Er bestaat namelijk het gevaar, dat omdat die situatie nu eenmaal hopeloos is men wachttijden van twintig minuten of een half uur nor maal begint te vinden. En dat is het toch echt niet. We hebben gisteren het verkeer in de omgeving van de Stationsbrug weer eens geobserveerd, o.a. van kwart vóór tot kwart over zes, een periode, waarop het toch waarlijk niet zo enorm druk was. Maar toch stond er om kwart voor zes een file van de spoorwegovergang bij de Nieuwlandseweg tot aan de brug, en om kwart over zes stond er nog een even lange fileWe hebben drie „objecten" uit deze file genomen: een vrachtauto A, een bus, en een vrachtauto B. Om kwart voor zes bereikte vrachtauto A de file bij de spoorwegovergang, één minuut later was de bus daar en weer één minuut later vrachtauto B. Om 17.47 uur bereikte een jacht uit de richting Vlissingen de brug. Om 17.51 uur stond vrachtauto A voor de brug en om 17.53 uur reed hij de brug over. Hij had het traject, dat hij dus in tien seconden kan rijden, in 8 minuten afgelegd. De bus van het streekvervoer Walcheren (lijndienst Goes-Middelburg v.v.), die om 17.46 uur dus de overweg bereikte, had geluk. Hij kon om 17.55 uur nog de brug over, voordat die om 17.57 voor het jacht opengedraaid werd. Vrachtauto B. die om 17.47 de over gang over de spoorweg bereikt had, stond toen precies vóór de brug. Nog een tweede jacht passeerde de brug (van de Loskade richting Vlissingen), waarna om 18.02 uur de brug weer dichtgedraaid werd. Terwijl treinpas- sagiers zich naar het station moesten haasten, reed vrachtauto B om 18.06 uur de Blauwedijk op, omdat eerst nog het verkeer uit de stad de brug moest passeren. Van 17.47 uur tot 18.06 uur, dus 19 minuten op een be paald niet druk moment, had vracht auto B over enkele honderden meters gereden Voor vrachtauto A, de bus en zelfs voor vrachtauto B ging het die middag nog bepaald snel, want soms moet men op een half uur rekenen en als het heel druk is een uur! Terwijl het jacht gister middag dan maar 10 minuten moest wachten. weg afsloten aan de hand van een lijstje snel een aantal korte vragen betreffende oorsprong, doel en het motief van de reis. Deze kleine steekproef kon donder dag vijftig keer worden herhaald. Enige kilometers van de spoorweg overgang verwijderd, werd op de rijksweg nog een visuele telling ge houden. Aan de hand van de daar verzamelde gegevens zal men te we ten kunnen komen welk percentage geënquêteerd is. Ook op enkele an dere belangrijke aan- en afvoerwegen naar en van Middelburg stonden elek trische telmachines opgesteld. Namens de afdeling verkeersonderzoek van de algemene dienst van rijkswater staat te Den Haag werd meegedeeld, dat het in de bedoeling ligt begin oktober nog eens een enquête te Middelburg te houden. De resultaten van het onder zoek zullen enkele maanden daarna be kend worden gemaakt. Door minder gunstige weersomstan digheden hiertoe gedwongen, hebben vele vakantiegangers gisteren het strand het strand gelaten om de Middelburgse markt met een bezoek te vereren. Dat ook talrijke dagjes mensen en reisgezelschappen met de zelfde plannen hebben rondgelopen bleek donderdag maar al te duidelijk. Er reden die dag zeker 400 bussen in Middelburg rond, parkeerruimte was zo goed als niet meer te vinden... Aangenomen kan worden, dat deze marktdag de drukste van het seizoen is geweest. Ondanks de regenval in de morgenuren was het al vroeg een hele drukte tussen de kramen. De terrasjes waren vooral toen de zon zich maar even liet zien meteen vol en ze bleven dat tot de uit tocht tegen vieren begon. Opvallend was het grote aantal Belgische bezoe kers aan de Zeeuwse hoofdstad. Dat er vooral rond het middaguur een grote toeloop was tot alle kramen waar men de inwendige mens kon versterken, heeft het personeel in een viswinkeltje onder het tentzeil wel kunnen constateren. Binnen enkele uren was men daar door de voorraad vis heen. Het was ongeveer twee uur toen de liefhebbers al teleur gesteld moesten worden, terwijl er op andere donderdagen altijd tot vier wordt doorgebakken. De Middelburgse politie heeft de ver- keerstroom goed kunnen verwerken. „Er waren geen schokkende dingen", zo meldde commissaris M. A. Rene- man. „Alleen enkele kleine aanrijdin gen met geringe materiële schade. Knelpunten lagen naast de brug ook op de Turfkaai en aan de Nieuwe haven, waar vele Belgisch autobus sen stonden geparkeerd. Hierdoor werd de doorgang voor dubbel ver keer te nauw. ELLEWOUTSDIJK Donderdagavond kwam de gemeente raad van Ellewoutsdijk onder voorzit terschap van burgemeester D. Lodder in vergadering bijeen. De heer J. A. Smallegange (g.b.) werd als gemeente raadslid beëdigd in de vacature van de onlangs overleden wethouder, de heer J. Oele. Burgemeester Lodder hoopte op een goede samenwerking tussen het nieuwe raadslid en het college van b. en w. Hij wenste de heer Smallegange toe, dat deze getrouw mocht blijven aan het devies van de Smallegange's: „Langs smalle gangen tot verheven daden". De heer Smallegange dankte de bur gemeester voor zijn hartelijke woorden en hoopte zijn krachten te mogen geven aan dit voor hem nieuwe en onbekende werk. Daarna werd de wethoudersverkiezing gehouden. Bij de eerste stemming kreeg de heer J. Spruijt (g.b.) drie stemmen, de heer C. de Waal (g.b.) twee stem men en de heer J. Remijnse (g.b.) één stem. Er werd één blanco stem uitge bracht. Daar niemand de meerderheid had, moest er voor de tweede keer ge stemd worden. Bij deze tweede stem ming verkreeg de heer Spruijt vier stemmen, de heer De Waal twee, ter wijl er weer één blancostem uitgebracht werd. Op de vraag van de voorzitter of hij zijn benoeming aannam, ant woordde de heer Spruijt bevestigend. Hij zei zijn krachten te willen geven aan deze verantwoordelijke taak en dankte de raad voor het in hem gestel de vertrouwen. Na de wethoudersverkiezing werd nog een kleine wijziging in de gemeentebe groting 1962 goedgekeurd. De heer L. Bosselaar werd aangewezen om de ge meente te vertegenwoordigen bij de ge zamenlijke regeling voor het onderwijs aan zwakzinnige kinderen. JOES bl. zijden hoofddoek, groene kampeerlan- taanr (elektr.), grauwkl. tijgerkatje (kater), herenpolshorloge „Lucern", houten sandaal tje (1.), gouden ringetje met steentje, oran- jekl. ceintuur, zachtgroene sjaal (bloemmot.) geel wollen damestrui, sleutel, witte nylon handschoen, br. boodsch. tas met rits en draagriem (ledig), grijze gab. herenregenjas, grijs kinderfietstasje, gr. beigekl. w. dames- vest, wit pl. kinderschoentje, 245, linker, 2 zakken uien, v; elk plm. 50 kg. (gev. te 's-Gravenpolder), bril in etui, br. montuur, tang m. lange bek, kentekenplaat TB 83-34, penning v. inenting tegen hondsdolheid, 204754, wit kinderschoentje (1.), pr. br. zeild. rijwieltassen. OVEZANDE Collecte A.V.O. De collecte voor de A.V.O. heeft te Ove- zande 22.45 opgebracht. HEINKENS7 AND Collecte De collecte voor de Inwendige Zending heeft in de Ned. Hervormde Kerk te Heinkenszand opgebracht 43.04. OVEZANDE Bevallen: P. C. J. HuizenSteenbakker, z. Overleden: J. v. d. Poel, 76 j. e. v. C. M. Lindhout; B. Rijk, 77 j. g.g.m. J. Geus. 'S-GRAVENPOLDER Bevallen: M. S. Blok—Sinke, z.; J. J. Loker- seAlmekinders, z.H. van Dijkevan der Giesen, z. Overleden: A. Brand, 85 J., wed. van T. An- deweg. YERSEKE Bevallen: A. M. TjarksBal, d. Ondertrouwd: J. A. van de Plasse, 27 J. en M. J. Daane, 18 j. Getrouwd: M. J. Kuisaard, 23 j. en S. M. J. Mol, 26 j. Overleden: J. Hollebrandse (m.), 81 e. v. J„ M. Timmer. De 25-jarige Lein Cijsouw heeft donder dagavond op het gemeentehuis van Westkapelle uit handen van burgemees ter T. H. de Meester het Nieuw-Guinea- herinneringskruis in ontvangst mogen nemen. De Nieuw-Guineaganger, die reeds een jaar geleden uit de Oost terug kwam en zijn militaire diensttijd er al weer een tijdje op heeft zitten was op de officiële bijeenkomst vergezeld van zqn moeder, broer, zus en zwager. Namens de minister van defensie was aanwezig de majoor der infanterie L. P. van de Giessen uit Middelburg. Voorts woonde de nagenoeg voltallige gemeen teraad deze gebeurtenis bij. Tijdens een oriënterend gesprekje dat aan de uit reiking vooraf ging, vertelde Lein Cij souw van zijn ervaringen gedurende het veertien maanden lange verblijf op Nieuw-Guinea, waar hij een tijd te So- rong en Fak-Fak gelegerd was. Hij kon daarbij tevens ervaringen uitwisselen met burgemeester De Meester die naar hij zei eveneens 'n „Indische tijd" achter de rug heeft. „Ik heb daar niet zo'n pret tige herinnering aan", zo moest de bur gemeester toegeven, „want ik heb er lange tijd een smerige malaria aan over gehouden". Nog één keer wilde de burgemeester Lein Cijsouw aanspreken als dienstplich tig korporaal Cijsouw. Dat deed hij toen hij de beschikking van de uitreiking der onderscheiding voorlas. Nadat hij het herinneringskruis had overhandigd, richtte hij woorden van felicitatie tot de onderscheiden jongeman. Daarbij betrok hij ook Cijsouws fami lie. „Het is voor mij een groot genoegen geweest om het kruis uit te reiken, want uit informaties is gebleken, dat deze on derscheiding echt verdiend is. Uit een gesprek met je vroegere compagnies commandant vernam ik wat voor werk je hebt gedaan. Je bent onder meer opge treden als plaatsvervangend groeps- en patrouillecommandant en je bent als zo danig werkzaam geweest in het actiege bied ten zuidoosten van Sorong. De ac ties waren niet van gevaren ontbloot. Volgens de compagniescommandant heb je steeds initiatief getoond en heb je ver der getoond overwicht te hebben op je medemensen. Bij de troep was je popu lair en je viel op door je sportiviteit". Met het opsommen van deze feiten on derstreepte burgemeester De Meester nog eens zijn vreugde over de uitreiking Nadat Lein Cijsouw en diens familie ge lukwensen in ontvangst hadden genomen bleef men nog enige tijd in genoeglijke stemming bijeen. Donderdag tegen het middaguur kwart voor twaalf is door onver klaarbare oorzaak de bromfietster M. H. te Vlissingen tegen de slagbomen van de Keersluisbrug gereden. Zij reed over de Prins Hendrikweg in de richting van de Keersluis. Zij kwam in botsing met de slagbomen, die waren gesloten. Zij werd op advies van dokter R. Grippeling ter observatie in het St.-Josephzieken- huis opgenomen. Om de toestand van de aan- en afvoer van het snelverkeer naar en van Middel burg nauwkeuriger te kunnen bepalen is gisteren de gehele dag een verkeerson derzoek gehouden. Dat gebeurde met een enquête onder de bestuurders van motorrijtuigen, die bij de spoorwegover gang moesten wachten op het passeren van een trein. Aan dit onderzoek dat door rijkswater staat, provinciale waterstaat en de ge meente Middelburg was ingesteld, na men drie ploegen van ongeveer twintig enquêteurs deel Van zes uur in de morgen tot tien uur 's avonds hebben de enquêteurs voor het merendeel middelbare scholieren diverse vragen gesteld aan de automobi listen, en aan bestuurders van motoren en scooters. Omdat de beschikbare tijd van ondervraging slechts kort was het was op deze plaats om verkeers technische redenen niet mogelijk om het verkeer op te houden stelden de jon gelui telkens wanneer de spoorbomen de VANDAAG Middelburg Electro: De koninklijke piraat 19.30 uur, 14 j.; City: Hatari, 20 uur, a.l.; Molenwater Miniatuur Walcheren: 922 uur. Zeeuws Museum' exposities verza meling Bal en J. H. Koekkoek 1017 uur: Van Benthem en Jutting: exposi tie Zeeland en Vlaanderen, landkaarten en atlassen (Mercator) 918 uur: Abdij klank- en lichtspel 21 en 21.30 uur. Goes Grand: De markies met de ijzeren vuist, 20 uur; Museum: expositie Beve- landse voorwerpen, 1012, 1417 uur. Vlissingen Alhambra: Hatari, 20 uur, a.l.; Luxor: Recruut tegen wil en dank, 20 uur, a.l. Amemuiden Circus Kinsbergen, 16 en 20 uur. Zierikzee Burgerweeshuis: expositie Ze- ventiende-eeuwse meesters, 1017 uur. Bergen op Zoom Roxy: De drie Stooges contra Hercules, 20 uur, a.l.; Luxor: Der Vogelhandier, 20 uur, a.l. Oostburg Ledeltheater: Vlucht uit Oost- Berlijn, 20 uur, 14 jaar; Gemeentehuis: expositie schilderijen, gouaches en kera miek Len Peperkamp en Gérard Gras- sère, 912 en 1417 uur. Terneuzen Luxor: Gods Geuzen, 20 uur, 18 jaar. Sluis Gemeentehuis: expositie schilderij en en tekeningen Marcaine, 1012 en 14 —19 uur. Veere De Schotse Huizen: expositie (Jnica mr. J. C. van Schagen, 1012 en 1417 uur. In de maand juli zijn aan het bureau van gemeentepolitie te Goes de volgende voor werpen als gevonden aangegeven en nog niet afgehaald: Kentekenplaat PZ. 7947, grijs jongensjack, lederen portefeuille, catechismusboekje, gou den damespolshorloge, paar bl. gymnastiek schoentjes, 10 diverse portemonnee's. met of zonder inhoud, blauw kinderfietsje, blauwe jongensjas, kinderjurkje, bl. met geelrood kraagje, bruin led. motorkap (muts), rood plastic spaarvarken, filmrol, een streng haar (donkerblond). donkerblauw damesvest, sleutelring met 4 sleutels, marktkraam (af gebroken). sleutel nr. 4, contactsleuteltje in led. etui. no. 3324 (v. „Sparta"- bromfiets?), blauwe nylon regenmantel met dito sjaal, herenpolshorloge „Plato". mapje, inh. foto's, enz., jonge witte poes, oud psalmen- en ge zangenboekje, w.i. inschrift: „Voor Jeanne Timmens van J. A. Amesz-v. Vark, 21 nov. "39", zilv. kettinkje (armband), w.a. eendje hartje, enz., sleutel v. hangslot, stel bruine zeild. fietstassen, nik. armband m. plaatje „Ineke", damesrijwiel, kastsleutel „2". 9 bankbiljetten van f 10,—, sleuteltje nr. 29, zwarte regenpijpen, houten bakje, w.i. snij bonen, handtas, inh. portemonnee, zakdoek, etc., armbandje van bloedkoralen met gou den slotje, oude grijze heren regenjas, blau we ceintuur, veelkl. (donker) jongensjasje ..Reefort", dito lichtgrijs „Royal-Tex", vul pen „Pelikan", wit kinderschoentje (8), lin ker, pr. geelachtige glacé herenhandschoe nen, souvenirsjaal (Limburg), zilv. kettink je met plaatje „Jan", broche (salamander), mohair sjaal, kastdeursleutel, zwarte dubbe le fietstas, 3-wielig kinderfietsje, geel wollen vest, blauw wollen vest. witte wollen sjaal, meerkl. mohair sjaal, lapje geruite stof (60x 20), wollen trui, damesparaplu in hoes, groenkl. jekker, heren zonnebril, medaille paardenkeuring (4 j. m. kl. m. Marjo van Serfrans), grijze ballpoint, beigekl. d.-hand schoen, plastic etui (ledig), wit baby-yuigje, pr. voorzet zonneglazen, rozenkrans (br. kra len), honderiem, ringsleutel, 838 mt. 10-11, bl, zeiltje v. kinderwagen, doosje: 3 trans.- hoorbatterijen. kolbertjasje, weekendshirt (r.), nw 1. plast., wit wollen kindersokje, kentekenplaat VK 66-38, 3 div. zonnebrillen, bromfiets „Sparta", 2 windjacks, blauw, gev. in gymlokaal van Goesse lyc. Kade, kinder fietsje, lichtgroen, bl. led. kindertuigje, 1 SINT-PHILIPSLAND Bevallen: A. M. EveraersGuiljam, d.; P. J. KostenMol, z. Getrouwd: A. Zwart, 21 3. en N. Kempensers, 19 j.; C. M. Reijngoudt, 34 3. en M. A. Geen- se, 30 3 SINT-MAARTENSDIJK Bevallen: J. W. WestdorpDijkema, z.; J. M. Priemvan Dalen, z.; E. A. van Gorsel— Suurland, z.; N. van DammeBout, z.; W. M. OpreeStoutjesdijk, z.; A. C. BosBoer, z. Ondertrouwd: J. C. J. van der Werf, 22 j. en P. J. van Haaften, 20 3. Getrouwd: J. M. Verkerke, 35 3- en J. M. Ponse, 25 j.; J. Franke, 23 3- en C. M. Lind hout, 21 3- Overleden: J. H. P. Hage, (v.), 70 3- e. v. J. J Noom; A. J. van den Hoek, (v.), 69 3- e. v. O. M. Langejan. - Burgemeester en wethouders van Poort vliet hebben voor de raadsvergadering van dinsdag 13 augustus een voorstel ingediend om een perceel grond van 1050 vierkante meter van de heer P. van der Maas aan de Parallelweg aan te ko pen. Deze grond willen b. en w. bestem men voor de heer J. Boot te Tholen, die op dit perceel een huis wil bouwen. In het voorstel staat, dat de gemeente, als het voorstel wordt goedgekeurd, dit per ceel bouwrijp zal maken. De heer Van der Maas heeft een voorlopig koopcon tract ondertekend, waarin hij akkoord gaat met een prijs van 5.per vier kante meter. De uitgifteprijs bedraagt 13.50 per vierkante nieter. Voorts vragen b. en w. aan de raad ak koord te gaan met een verhoging van het krediet voor de bouw van een gym- nastieklokaaal in de oude openbare" la gere school. Ook vragen b. en w. een krediet van 10.000 voor de aankoop van gymnastiekwerktuigen. De raad zal dinsdagavond ook een uitspraak doen over de onderhandse aanbesteding van dit gymnastieklokaal. De raad krijgt verder onder meer voor stellen voorgelegd omtrent de benoe ming van een derde gemeentewerkman en een tot wijziging van de begroting in verband met de inrichting van de nieu we openbare lagere school. De vergadering begint om acht uur. OUD-VOSSEMEER Wedvlucht De wedvlucht vanaf Tergnier over 22 km kon eerst maandag jL plaatsvinden. Voor „De Zwaluw" te Oud-Vossemeer die deel nam met 172 jonge en 50 oude duiven luiden de uitslagen: Jonge duiven: J. Vader, 1. en 9.; A. Vermeu len, 2. en 6., M. Lindhout 3, J. Tholenaar 4, D. Havermans 7. en 8. Snelheid eerste duif: 1380,,93 m. p. m. Oude duiven: P. van As 1, M. Lindhout 2. 4. en 7., J. Tholenaar 3, Jac. Vaders 5, A. van Daalen 6. en 8., A. Voormeulen 9., J. Hol 10. Snelheid eerste duif 1440,00 m. p. m. Donderdagmorgen vroeg heeft een felle brand een pand in de Palingstraat te Vlissingen geheel verwoest. Het per ceel was eigendom van de trappen- fabrikant G. Het diende als opslag ruimte voor de stoffeerder L. J. H. De in het pand opgeslagen stoffen onder meer vloerbedekking en jute vormden een goed voedsel voor de vlam men. Het pand brandde geheel uit. De aangrenzende percelen liepen water schade op, terwijl één woning nog wat brandschade kreeg. Het pand is ver zekerd evenals een gedeelte van de in boedel. De brand werd ontdekt door de bewo ners van het aanliggende woonhuis. Om 5.13 kreeg de brandweer het sein dat er brand was en om 5.20 uur was men met twee spuiten en een lad derwagen aanwezig. Het vuur was toen echter al flink aangewakkerd en de vlammen sloegen overal naar buiten. De brandweerlieden moesten in de eerste plaats de aanliggende huizen zien te behouden. Hierin slaagde men, al liep één van de huizen nog wat brand schade op. Om 7.40 uur was men de brand meester. De brandweer rukte in; één ploeg hield zich tot 11 uur bezig met nablussingswerkzaamheden. De oorzaak van de brand is niet be kend. Vermoedelijk is het vuur ont staan door broei in de kapok of jute. Op de foto: het uitgebrande pand. (Foto P.Z.C.) Donderdagmorgen reed de 75-jarige mevrouw M. S. D. uit Sas van Gent met haar rijwiel van de Oostdam over de Dam in Sas van Gent. Ze verleende hier bij geen voorrang aan een auto, bestuurd door mevrouw G. J. M. F. D. uit Lede- berg bij Gent, die uit de richting Ter- neuzen kwam. Een aanrijding was het gevolg. De dame werd tegen de grond geworpen. De doktoren F. Puylaert en E. du Puy waren spoedig ter plaatse om medische assistentie te verlenen Kapelaan Adri- aansens was aanwezig voor geestelijke bijstand. Zwaar gewond moest de be jaarde dame naar het rooms-katholiek ziekenhuis te Sluiskil vervoerd worden. De auto werd licht beschadigd, de fiets werd totaal vernield. Het dertiende Domburgse badgasten tennistoernooi is al op de tweede dag niet zonder verrassingen gebleven. Een van de bekendste deelnemers, de Maas trichtenaar Oldtman vorig jaar nog winnaar van 2 titels (herendubbel en mixed-dubbel) werd namelijk in de achtste finale als geplaatste speler uit geschakeld door de Duitse badgast E. Ziegler, die met 61, 57 en 6—3 ze gevierde. De andere geplaatste spelers en speel sters, konden zich over het algemeen gemakkelijk handhaven. Bij de dames zal de strijd ongetwijfeld wel uitge vochten worden tussen de kampioene van vorig jaar, Rina van der Hage, Marijke Jansen uit Den Haag, de Mid delburgse Thea Sandberg en Joy Slui ter, de als nummer 1 geplaatste uit Rotterdam. Bij de beren zal Siebe Huizinga, die de afgelopen twee jaar het herenenkel spel won, zijn titel niet verdedigen. Als nummer 1 is thans Frans de Kort uit Breda geplaatst, oud-kampioen van Brabant. Voorts zijn als getrouwen van de partij o a. Ko Korteweg uit Den Haag en Danckaerts, eveneens uit Den Haag, terwijl ditmaal opmerkelijk veel Duitsers hebben ingeschreven. Gister avond was het toernooi tot aan de kwartfinales gevorderd. Nu Ap Anneveld en Lex Haag niet meer deelnemen is de Domburger Ger- rit van Eijzeren de enige deelnemer ge worden, die alle 13 toernooien heeft meegemaakt. Op het sportpark „Van Zuijen" speelt „Burgh" zaterdagavond om zeven uur een vriendschappelijke wedstrijd tegen een ploeg, samengesteld uit badgasten. Onder hen bevinden zich enkele promi nenten uit Scheveningen Holland Sport. De V.V.V. Burgh-Haamstede en de sportvereniging „Zeemeeuwen" hebben deze week de laatste wandeltocht van dit zomerseizoen gehouden. In totaal namen 246 wandelaars aan deze tocht door de Westhoek deel. Na afloop kreeg iedere deelnemer een herinneringskruis je. HAAMSTEDE Dinsdagavond reed mevrouw De K. uit Haamstede, toen zij met haar auto op de Kloosterweg de inrit naar haar wo ning inreed, tegen een bromfiets die over het fietspad naderde uit de richting vuurtoren. De inrit naar deze woning is alleen te bereiken over het fietspad. Door de klap werd de bestuurder van de brom fiets, de heer E. F. B. uit Zwijndrecht, tegen de grond geworpen, maar hij kwam er tamelijk goed af. Zijn verloofde mej- juffrouw N. C. T., eveneens uit Zwijn drecht, kwam er minder goed af. Zij kreeg een slagaderlijke bloeding aan een der benen. De juist passerende heer R. S„ lid van de E.H.B.O.-ploeg greep on middellijk in en kon het bloeden doen op houden tot dat de dokter kwam. Deze liet het meisje, na haar verbonden te hebben, naar het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis in Zierikzee overbrengen. De schade aan brommer en auto was gering. Donderdagmiddag is op de algemene begraafplaats te Zaamslag het stoffe lijk overschot van de 20-jarige Zaam- siagse militair M. Zeegers met militaire eer ter aarde besteld. De heer Zeegers was zaterdagnacht te Kemseke in Bel gië verongelukt. Omstreeks kwart over twee zette de rouwstoet zich in bewe ging vanaf het verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk. Voor op liepen twee leden van de militaire politie, gevolgd door vier tamboers met omfloerste trom en een vuurpeloton van twaalf man. Helemaal achteraan de rouwstoet liep een peloton van het depot genietroepen uit 's-Hertogenbosch, waarvan de verongelukte militair deel uitmaakte. Honderden belangstellenden volgden de stoet naar het kerkhof, waar de met de nationale driekleur bedekte lijkkist door acht militairen naar de open groeve werd gedragen. Talrijke kransen, waaronder één van het depot genietroepen uit 's-Hertogenbosch. On der zacht tromgeroffel daalde de kist in de groeve neer, waarna het vuurpeloton een salvo afvuurde. Een legerpredikant besloot de plechtigheid met gebed. Goes maakt zich op om een van de jaar lijks terugkerende evenementen bin nen te halen: de kermis. De Grote Markt is weer voor een weekje ver boden gebied voor de automobilisten, die er hun wagens willen parkeren. Het afgezette marktplein is het „ope ratieterrein" van de kermisexploitan ten, die druk in de weer zijn om vóór zaterdag hun attracties op te zetten. Want ze zijn er weer allemaal: de „botsautootjes", de luchtsehommel, de rupsbaan, de schiettent, het bal- lengooien, de glasblazerij, de huisdie renshow, de draaimolen. Er is zelfs een „babymolen" ditmaal, voor de COÖP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM. Bonken, groot 1218, Eerstelingen, groot 10 •15, Poters 35, Doré, groot 1319, Poters 56, Barima, groot 1012. Poters 37, Ei genheimers, groot 1215,'" Poters 36, An dijvie 711 per kg. Sla 816 per stuk. Spi nazie II 912 per kg. Bloemkool I 6 stuks per bak 2844, 8 stuks 1225, 10 stuks 12 17. Bloemkool II 6 stuks 1633, 8 stuks 12 18. Dubb. bonen I 3553, H 3042, Snijbonen 5468, Tuinbonen 89, Stambonen 3044, Spitskool 811, Waspeen IA 917 per kg. Komkommers 70-80 18—21, 60-70 14—20, 50- 60 1215 40-50 1011 per stuk. Selderij 7— 12, Peterselie 78 per bos. Paprika 14 per stuk. Rode kool 611, Uien 2432 per kg. Netmeloenen I 7290, Oogmeloenen IA 1,11 1,18, IB 5373, IC 39 per stuk. Tomaten A extra 2,75—2,80, AI 2,70—2,75, Bl 2,70—2,75, C extra 2.70, Cl 2,60, CCI 1,75 per bak. Golden Japan IA 1,60—1,98, IIA 1,40—1,74, IB 1,40— 1,58, IIB 1,30—1,46. Ontario I 1,66—2,10. Perz. rkode zomerapp. IAAA 3843, IAA 2732, IA 16—24, Yellow Transp. IAAA 39—51, IAA 36 47, IA 3045, TB 2537. Stark Earliest IAAA 90—1,07, IAA 75—95, IA 69—79, IB 55 —71, IC 4060 per kg. Aanvoer 15.000 kg. Early Vict. IA 32—34, IB 30—32, IC 27—28. Oomskinderen HII 3845, IB 6777, IC 56 61. Early Laxton Hl 91—1,19, HII 64—88. per kg. Perziken IA 18, IB 1112, IC 78 per stuk. VISMIJN COLIJNSPLAAT. Exportgarnalen, aanvoer 2597 kg, 144237. binnenlandse garnalen aanvoer 58 kg, 134. Schar 27 kg. Bot 50 kg. Schol 11 kg. Tong 45 kg. Faling 27 kg. Tarbot 2 kg. Ongesor teerde vis 49 kg. VEILING SINT-MAARTENSDIJK Uien 40,7019,80. Aanvoer 6 ton. Aardappe len, Doré I 13,98—12,00, II 12,00—11,00, Eigen heimers 14,2310,57, Bintjes I 12,5910,00, II 10,00—7,50, Bonken 18,70—7,97. Aanvoer 5400 kisten. VEILING STAVENISSE Bintjes I 12,40—12,60, H 11,20—11,30, Bonken 18,30, Drielingen 5,80, Eigenheimers 10,50 14,50, Drielingen 4,60, Doré 10,0013,80, Bon ken 13,60, Drielingen 8,10, Eerstelingen 10,20, Bonken 14,00. Aanvoer 70 ton. Het voorlopig diploma scheepswerktuig- kunde werd te 's-Gravenhage behaald door de volgende leerlingen van de school voor scheepswerktuigkundigen te Middelburg: J. van Baaien te Middelburg, L. C. Berg mans te Middelburg, J. M. Cevaal te Ritthem, G. Davidse te Grijpskerke (met lof), L. J. M, van Dijke te Zierikzee, A. Hoefkens te Oostkapelle, C. Houwer te Vlissingen, J. J. Jakobsen te Biggeker- ke, L. Janisse te Middelburg, P. Joosse te St.-Laurens (met lof), P. J. van Loo te Breda, A. van Ochten te Vlissingen (met lof), H. G. Pierhagen te Middel' burg, J. D. Roeba te Oost- en West- Souburg, A. Schout te Ritthem (met lof), P. P. de Voogd te Oost- en West- Squburg, J. A. Wisse te Nieuw- en Sint- Joosland, P. E. Zuidema te Middelburg. Op de mode vakschool E.N.S.A.I.D. te Utrecht zijn geslaagd voor lerares cou peuse de dames J. Moerman en N. v. d. Meulen te Nieuwdorp. De heer P. F. Heeren te Middelburg slaagde voor het praktijkexamen boek houden, afgenomen door de vereniging van leraren voor praktijkexamens. hele kleintjes. En een golfbaan voor de groteren. De kermis is van dezelfde omvang als die van het vorige jaar. Het betekent, kortom, dat een volle markt „klassie ke" attracties zaterdag, maandag en dinsdag aanstaande op de Beveland- se kermisgangers staat te wachten Drogisterij en Parfumerie FIRMA Havenpark 82 ZIERIKZEE - Telefoon 2316 Gaat U terug van vakantie, neem dan een fijne fles EAU DE COLOGNE, of PARFUM als herinnering mee. Nu tijd voor INSEKTEN- EN ZONNESPRAYS (alleen prima merken) KLAMBOE- OF KIKSPRAY houdt alle insekten op een afstand. Gestoken Dan AZARON OF NESTOCYL ZALF. jiiiniiiiimiiHiiaaBHiiHiaiiBiiisgiiHiiaaiisBBHBigESBaiii 3 Geef vader eens iets aparts 3 Edele FRANSE cognac voor een Hollandse prijs E 3 -> Per hele fles 9,90 3 't Vrije 30 - Telefoon (01110) 2972 3 flUinnillilliUllilllBBItniiBSBBHElBUBBIIHHUSillillllS ADVERTEREN DOET VERKOPEN. VEILING KAPELLE. 8 augustus. Stark Earliest ex 75 61, 70 56, 65 53, 60 48, 1 75 39—55, 1 70 38—48, 65 39—48, 60 35—42, 55 32—34, 2 70 38, 65 37, 60 33, 55 27, 2 d 20—21, grof 27—37, fijn IS —19, kroet 10—17. Close 1 70 27, 65 26. Yellow Transp. 1 75 41,70 44, 65 3637, 60 23—26, 55 16, 2 70 36, 75 33; 65 28. 60 21. 55 14, 2 d, fijn en kroet doordraai, grof 15 ■17. Early Victoria 1 70 24, 60 16.30—17.10, grof 1314, fijn doordraai. Perzikappel 1 75 26. 70 33, 65 32, 60 28, 2 80 22, 75 25, 70 22—23, 65 25, 60 23, 2 d 19, grof 19, fijn doordraai. Oomskinderenpeer 1 55 70, 45 57, 50 65. 2 d 43, fijn 18. Verpakt fruit: Stark Earliest ex 65, 60 47. Bramen in doosjes 1 131145, 2 106, indus trie 1 127, 2 125. Zure morellen ontst. 1 en 2 48. Dubb. prins, bonen 1 31.3032.10, 2 30.2530.30. Prelude 2 doordraai. Pruimen: Early Laxton 1 113129, 2 62 81, grof 79—111, fabriek 1867. Czar 1 171, grof 134 fabriek 39. Ontario 1 135149, 2 54. grof 75101, fabr. 40. Oranjepruimen 1 23. Tollenaars 1 1727, 2 78. Occulanen 1 7, 2 6. Pruimen gesch. 2237. Rode bes sen p. d. 28, p. kg 2 4291. Aardbeien p. ds. 1 1111118, 2 72. Kruisbessen p kg 2 60. VEILING THOLEN Eerstelingen, bonken 15,10, gewoon 12,10, po ters 5,10. Doré, bonken 14,2014,50, gewoon 13,80—14,20, poters 8,40, kriel 8,00—8,90, Bin tjes gewoon 16,70, gewoon 10,4012,40, poters 570, Witte eigenheimers, bonken 7,00, gewoon 11,9014,10, poters 4,80. Aanvoer 4000 kisten. MARKTBERICHT BARNEVELD Coöperatieve Veluwse Eierveiling. Weekaanvoer ca. 1.000.000 stuks, waarvan 309.037 in veiling werden gebracht. Handel vlug. Prijzen (per 100 stuks) eieren van: 46 tot 50 gram 8,508,81: 50 tot 55 gram 9,25— 11,29: 60 tot 66 gram 13,50—14,50. Eierveiling S.B.E. Aanvoer 614.617 stuks, handel vlug. Prijzen (per 100 stuks) eieren van: 3638 gram 5,80 —5.95: 56—61 gram 12,51—13,97: 61—66 gram 13,7014,94. eendeëieren: 5765 gram 7,50 9,44; 68—75 gram 10,35—11,19. Eiermarkt Aanvoer 2.150.000 stuks, handel vlug. Prijzen (per 100 stuks). Eieren van 6065 gram 14,00 14,75, alg. prijs 14,30, kiloprijs 2,33 op basis 61,5 gram, henneëieren van 42 tot 57 gram 7,00—13,00, alg. prijs 1.67—2,28. VEILING ST.ANNALAND. Doré gewone 15.50. Eigenheimers gewone 14.80. Bintjes gewone 13. bonken 18. Plant- uien 19.3020.25, drielingen 26.96, picklers 27.13. Aanvoer 15 ton uien. Aanvoer 253 ton aardappelen. VEILING GOES. 8 augustus. Yellow Transp. 1 80-85 43, 75-80 40, 70-75 38—44, 65-70 29—33, 60-65 21—22, 55-60 16, 2 75-80 32, 70-75 29—30, 65-70 24. 60-65 19, 55-60 15, 2 D 10, grof 1316, fijn 10. Perzikrode zomerappel 1 75-80 24, 70-75 29. 65-70 29. 60-65 24. 2 70-75 22, 65-70 24, 60-65 21, 2 D 16, grof 11, fijn 10. Stark Earliest 1 80-85 48, 75-80 49—50, 70-75 46—51, 65-70 46—49, 60-65 42—45, 55-60 32—36 2 75-80 36. 70-75 38, 65-70 38, 60-65 33, 55-60 25, 2 D 21, grof 25—35, fijn 13—18. Beauty of Bath 1 70-75 45, 65-70 4245, 60-65 34—37, 55-60 19—24, 2 D 13, grof 20— 26, fijn 10. Early Victoria 1 80-90 21, 70-80 25, 60-70 1316. Oomskinderenpeer 1 55-60 75—79, 50-55 68—75, 2 D 44—64, grof 26—52, fijn 10—36. 2 55-60 6163, 50-55 5563, rijp 5863. Dubb. pr. bonen 1 30.2032.30, 2 30. Pre lude 1 30, 2 30. Bramen 1 127, 2 125: per doos: Rode bessen 1 2937, 2 2327. Kruis bessen 2 18. Loganbessen 1 59, 2 14. Bramen 1 3113, 2 2734, 3 13: per kg: Kruisbessen 2 36—51. Early Laxton 1 110—132, 2 72105, grof 97—124, fabriek 30—69, gesch. 1649. Tollenaars 1 1118, grof 10. Czarpruimen 1 110—166. 2 72, grof 90—120, fabriek 58. VEILING KRABBENDIJKE. 8 augustus. Dubb. bonen 1 35. 2 31.5032.10. Stark Earliest 1 80-85 46. 75-80 49—59, 70-75 46—56, 65-70 43—47, 60-65 37—44, 55-60 32—36, 2 75-80 42, 70-75 44—45, 65-70 41, 60-65 39. 55-60 32. 2 D 19. 3 gr. 33—36, 3 f 18—20, kroet doordraai. Yellow Transp. 1 75-80 44, 70-75 43. 65-70 36. 60-65 25, 55-60 16, 2 75-80 35. 70-75 38, 65-70 31, 60-65 22, 55-60 15, 2 D 10, 3 gr. 12, 3 f doordraai, kroet doordraai. Perzik Rode Zomerappel 1 70-75 34. 6-70 37, 60-65 32, 2 75-80 20. 70-75 19. 65-70 25, 60-65 23. 2 D 20, 3 gr. 13, 3 f en kroet doordraai Bramen p. ds. 1 26, 2 21. Early Laxton 1 117, 2 91 Ontario 2 92149, 3 5670. Verpakt fruit. Yellow Transp. 1 75-80 40, 70-75 45, 65-70 37, 60-65 25. Perzikrode zo merappel 1 75-80 34. 70-75 38, 65-70 36, 60-65 29 De provinciale afzetcom- missie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en ge vuld vanaf: donderdag 15 augustus '63 Early Victoria, alle ma ten, op 10 mm sorteren: Précore de Trevoux, 55 mm en op, op 5 mm sor teren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 13