TREINOVERVAL IN ENGELAND - BUIT VAN RUIM 10 MILJOEN GULDEN Bende liet trein door vals signaal stoppen •v. Kernstopverdrag door veel landen getekend „Neptunus" korde Zierikzeese mosselen op INVASIE IN HAÏTI MISLUKT; BALLINGEN DE BERGEN IN FRANSE VLIEGTUIGEN NIET LANGER ONDER N.A.V.O.-BEVEL Zegeltjes Mannelj es-putter „Helpt Elkander" vierde feest WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Amerikanen zoeken gas op Ameland VERZEKERAARS EN P.T.T. - Beloning van f350.000 voor aanhouding van daders Overmeesterd In vrachtwagens Kennedy zond het kernstopakkoord naar de Senaat Politie speurt IN MOSKOU, WASHINGTON EN LONDEN Ook Nederland zal tekenen Ook Nederland 31 landen Bonn NIEUWE MOEILIJKHEDEN VOOR CIRCUS BOLTINI VLUCHTELINGEN VERKLAREN Regering van de opstandelingen niet door V.S. erkend Wegwerker verbrak de „rode lijn Twee spionnen in West-Duitsland veroordeeld IN ALGERIJE GESTATIONEERDE EENHEDEN Bonn en N.A,V.O. waren reeds op de hoogte gesteld Afgewezen BABY VAN DE KENNEDY'S IN HOGEDRUKKAMER INFORMATIEF ONDERZOEK NAAR UITLATINGEN VAN EX-COMMISSARIS Visserijdag 1963heg on met verwaterproef ,,'t Is alles Schot Uit welke hoek? 206e jaargang - no. 185 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vrijdag 9 augustus 1963 Pagina 3 Rechercheurs onderzoeken een van de postrijtuigen na de brutale treinoverval. In Engeland heeft gistermorgen vroeg een bende van ongeveer 30 gemaskerde mannen de posttrein van Glasgow naar Londen overvallen. Gisteravond werd aangenomen, dat de rovers voor een miljoen pond (ruim 10 miljoen gulden) aan bankpapier en juwelen hadden buitgemaakt. De juiste grootte van de buit kan echter pas binnen enkele dagen worden bepaald. Inmiddels heb ben de verzekeraars van twee banken, die door de overval grote verliezen hebben geleden, een beloning van 250.000 voor opsporing van de daders uitgeloofd, terwijl de minister voor de posterijen een beloning van 100.000 in het vooruitzicht stelde. De overval werd met een grote preci sie uitgevoerd en duurde slechts vijftien minuten. De trein was woensdagavond uit Glasgow vertrokken en werd op een verlaten kruispunt bij Aylesbury, 80 km ten noordwesten van Londen, door middel van een vals signaal tot stil stand gebracht. Om te voorkomen dat het elektroni sche veiligheidssysteem werd bescha digd hadden de rovers het groene licht van een seinmast met een hand schoen bedekt en beschenen zij het rode licht met zaklantaarns. Op vakkundige wijze hadden zij ook enkele seindraden doorgesneden. De bendeleden waren nauwkeurig met alles op de hoogte en ïieten de trein op de door hen bepaalde plaats stoppen. Toen de assistent-machinist uit stapte om te kijken wat er aan de hand was, werd hij door enkele ban dieten overmeesterd. Ook de machi nist werd bedreigd. Op hetzelfde ogenblik ontkoppelde een aantal bandieten de twee voorste rijtuigen en de locomotief, zonder dat de 75 postbeambten die in het achterste deel van de trein bezig waren post te sorteren, ook maar iets merkten. De rovers dwongen de machinist de lo comotief en de twee wagons ongeveer een mijl verder te rijden naar een punt, waar de spoorbaan een verkeersweg kruist via een kleine brug. Daar werden ongeveer 120 postzakken in vrachtwa gens overgeladen, waarop de rovers ver dwenen. De overval werd uitgevoerd met een precisie, die doet vermoeden dat een President Kennedy heeft gisteren het kernstopverdrag naar de Amerikaanse Senaat gestuurd en er op aangedron gen het stuk snel te ratificeren als een maatregel welke een feitelijke verbete ring van de Amerikaanse veiligheid is en de oorlogsdreiging helpt vermin- deren. De president verzekerde de senatoren dat er niets In het verdrag stond wat de veiligheid der Verenigde Staten in gevaar zou brengen en hij verklaarde dat het pact tot andere overeenkomsten zou kunnen leiden om het gevaar van een atoomoorlog ongedaan te maken. „meesterbrein" uit de onderwereld ach ter de treinroof staat. De overval is de grootste uit de Britse geschiedenis en volgens een bekendma king van de P.T.T., de eerste op een rijdend postkantoor in de 125 jaar van hun bestaan. Er waren geen speciale veiligheidssystemen en alarminstalla ties aangebracht op de trein, die, naar verluidt, voor vernietiging bestemd bankpapier vervoerde. Politiemannen met speciaal afgerichte honden zijn thans bezig de streek waar de overval plaats vond systematisch uit te kammen. De politie hoopt, dat de grootte van de bende en het moge lijke „bekvechten" tijdens de verdeling van de buit tot een spoor zullen leiden. Er zijn aanwijzingen, dat de gehele overval al weken van tevoren tot in de kleinste details is voorbereid. nmi IVVUWVUWVWVVWVUVWVVVUVfVVVVUUVVVVVWl/ Op de historische vismarkt van Zierikzee waren donderdag weer mosselen te koopDe commissaris van de koningin in Zeeland, jhr. mr. A FCde Casembroot, bracht de markt op gang en zat even later met de burgemeester van Zierikzee, mr. F. Th. Dijck- meester, en een aantal genodigden aan tafel om van de mosselen te proeven. (Foto P.Z.C.) Talrijke landen hebben gisteren in Moskou, Washington en Londen het Russisch-Amerikaans-Britse verdrag voor een gedeeltelijk ver bod op het nemen van kernproeven ondertekend. In de Sowjet-hoofdstad zetten vertegen woordigers van 22 landen hun handte kening. Onder hen bevonden zich de ministers van buitenlandse zaken van de zeven deelgenoten van de Sowjet- Unie in de Comecon, ni. Bulgarije, Hon garije, Mongolië, Oost-Duitsland, Polen, Roemenië en Tsjecho-Slowakije. De an dere vijftien landen werden vertegen woordigd door hun ambassadeur. De eerste die zijn handtekening zette was de Indiase ambassadeur Kaul. Deze herinnerde er aan, dat premier Nehroe in 1954 voor het eerst het denkbeeld van een kernstopverdrag had geopperd. Canadese noge commissaris, George Drew, en gesloten door de Braziliaanse ambassadeur. Vandaag zal het akkoord weer ter ondertekening in de drie hoofd steden gereed liggen. Ook nadien zullen nog landen kunnen toetreden. In Washington werd het verdrag door 31 landen ondertekend. De Austra lische ambassadeur, sir Howard Bea- le, was hier de eerste ondertekenaar. In de Britse hoofdstad werd het verdrag ten slotte namens 26 landen onderschre ven. Hier werd de rij geopend door de Uit betrouwbare bron in Den Haag werd gisteren vernomen, dat ook Nederland het verdrag zal ondertekenen. Vrijwel zeker nog deze week. De ondertekening door Nederland zal, naar wordt ver wacht, geschieden in Moskou, Washing ton en Londen. Dat nog geen officiële mededeling kon worden gedaan over de Nederlandse on dertekening schreef men toe aan „for mele redenen" Het ligt voor de hand de conclusie te trekken, dat deze formele redenen ver band houden met de afstand tussen Den Haag en Porto Ercole in Italië, waar de koningin thans verblijft. De opdracht aan de Nederlandse verte genwoordigers te Moskou, Washington en Londen om het verdrag namens Ne derland te tekenen kan slechts worden gegeven als de koninklijke machtiging daartoe in Den Haag binnen is. De Westduitse regering hoopt na over leg met Dean Rusk en lord Home de kwestie van de Westduitse toetreding- tot het kernstopverdrag in positieve zin te kunnen oplossen. Dit is gistermiddag bekendgemaakt na een bijeenkomst van het kabinet. Het Nederlandse circus Toni Boltini is donderdag op zijn tournee door België in Gent op nieuwe moeilijkheden gestuit, doordat de politie het optreden verbood van Boltini's elfjarige dochter, omdat ze daarvoor krachtens de Belgische wet te jong is. Twee acrobaten van 14 en 16 jaar mogen voorlopig ook niet optreden, totdat hun pleegouders uit het buiten land zijn teruggekeerd en permissie heb ben gegeven. Leden van de invasiemacht van Haïtiaanse ballingen die enkele dagen geleden Haïti binnengetrok ken was, zijn gisteren in de Domi nicaanse Republiek teruggekeerd met de mededeling dat de invasie als mislukt moet worden be schouwd. Een woordvoerder van de groep van achttien ballingen, die nog in uniformen gekleed waren, zei dat ze van de hoofd macht waren afgesneden, en dat het gros van hun kameraden de bergen was Ingevlucht. De groep ballingen wordt door de Domi nicaanse overheid vastgehouden in Da- jabon, de grensplaats van waar de in vasie volgens de Haïtiaanse regering maandag begonnen was. Een Finse wegwerker heeft gis teren met een graafmachine de ondergrondse telefoon- en telex kabel van Helsinki naar Moskou vernield, waarlangs de zogenaam de „rode lijn" tussen Washington en de Russische hoofdstad op het ogenblik tot stand wordt ge bracht. De Fin was bezig bij Esbo, aan de rand van Helsinki, een terrein te egaliseren voor een nieuwe autoweg, toen hij zonder het te weten de kabel doorsneed. Ge alarmeerd door telefoon- en te lexabonnees wier verbinding met Moskou plotseling: was verbro ken, gingen technici van de P.T. T. op onderzoek uit. Toen de plaats van de breuk eenmaal was ontdekt duurde het nog vier uur eer de verbindingen waren her steld. Verwacht wordt dat de „rode lijn" als noodverbinding tussen de hoofdsteden van de V.S. en de Sowjet-Unie volgende maand voor gebruik gereed zal zijn, als de werkzaamheden aan de Mos- kouse kant zullen zijn beëindigd. Het Westduitse hooggerechtshof heeft een echtpaar, Gerhard en Inge Block tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens spionage voor de communisten. De man, die tweede luitenant is geweest in de Oostduitse geheime dienst kreeg drie jaar gevangenistraf en een boete van 12.700 mark, overeenkomend met het bedrag dat hij van zijn communisti sche opdrachtgevers had ontvangen. Zijn vrouw werd veroordeeld tot een gevan genisstraf van een jaar. Frankrijk heeft eenzijdig de bevelstatus van enkele van zijn lucht machteenheden binnen de N.A.V.O. veranderd en besloten, zich met gebruik van deze eenheden, ook in geval van oorlog, voor te behouden. Volgens een bekendmaking van de Franse ambassade in Bonn betreft het hier eenheden die tot dusver in Alge rije waren gestationeerd. Tot op heden lag de zaak zo, dat ze bij een oorlog automatisch onder N.A.V.O.-bevel zou den zijn gekomen. De vliegtuigen zuilen nu worden toege voegd aan de Franse strijdkrachten in Oost-Frankrijk. De Franse ambassade heeft er op gewezen, dat zowel de West duitse regering als de N.A.V.O. van dit begin juli genomen besluit op de hoogte is gesteld. In de bevel verhoudingen voor wat betreft de reeds ter beschikking van de N.A.V.O. staande Franse luchtmacht eenheden komt door het besluit van de Franse regering geen verandering. Berichten volgens welke Parijs de in Oost-Frankrijk en West-Duitsland ge stationeerde eskaders van de Franse tactische luchtmacht aan het recht streekse N.A.V.O.-bevel heeft onttrok ken, sprak de ambassade tegen. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft meegedeeld, dat het een verzoek om erkenning van „de zogenoemde opstandelingen- regering van Haïti" heeft afgewezen. Aan Lionel Paquin, die namens de „be vrijdingstroepen" onder oud-generaal Cantave het verzoek had gedaan, was gezegd dat het niet overeenkomstig de politiek van de V.S. was om een bewind te erkennen, dat niet het daadwerkelijk gezag over het betrokken land uitoefent De woensdag geboren baby van presi dent Kennedy en mevrouw Kennedy is donderdag in een speciale hogedruk- kamer geplaatst, om verlichting te bren gen in de stokkende ademhaling. Volgens de perschef van het Witte Huis, Pierre Salinger, is de toestand van het kind nog ernstig, maar al iets verbeterd sinds de plaatsing in de hoge drukkamer. De procureur-generaal mr. H. R. de Zaaijer heeft de rijksrecherche in de hoofdstad opdracht gegeven een infor matief onderzoek in te stellen naar uit latingen die oud-commissaris H. P. Voordewind („de commisaris vertelt") heeft gedaan in een interview met een weekblad (De Haagse Post). Het informatieve onderzoek zal zich uit strekken over het hele interview, doch mr. De Zaaijer is in het bijzonder geïnte resseerd naar een uitlating van de sinds zijn pensionering schrijvende commissa ris, dat de Amsterdamse politie eens een notoire souteneur-jonkheer heeft laten verdrinken, omdat de man volgens de politie toch geen belang had voor de maatschappij. Het voorval zou zich kort na de eerste wereldoorlog hebben voor gedaan en zou als misdaad dus verjaard zijn. Mr. De Zaaijer heeft er bij de rijks recherche op aangedrongen spoed te be trachten bij het onderzoek. Vorden in de Achterhoek heeft in het teken gestaan van het vijftig jarig bestaan van de Achtkaste- lentocht, een fietstocht van 33 km langs acht, alle in de gemeente gelegen kastelen. Foto: bij het laatste kasteel Hui ze Vroden" werden de wielrijders opgewacht door „De Bögelrieders" uit Losser, een groep gekleed in Twentse klederdracht op oude fietsen. wJH o Het dagblad „Het Vaderland" heeft er dezer dagen op gewezen, dat het zegeltjes-plakken tot de uitwassen van ons hedendaags concurrentie- systeem behoort. Iedere huisvrouw, die met haar tijd mee wil, beschikt over een mapje, lade of bakje met bonnen en zegeltjes, die ze op tientallen soor ten kaarten moet plakken om een paar gulden terug te krijgen van wat ze reeds eerder heeft betaald. Er zijn zegeltjes met schapen, met koeien, met kinderen, of alleen maar met sierlijke letters. In alle mogelijke kleuren, maten en waarden. Ongetwijfeld zal een pien tere zakenman nog wel eens op het lumineuze idee komen, dat het „voor veel klanten toch veel aantrekkelijker is al zijn prijzen direct te verlagen met het percentage, dat hij uitgeeft voor de terug te kopen zegels en bon nen en voor de daaraan verbonden ad ministratie- en drukkosten" aldus „Het Vaderland". En het blad besluit: „Veel tijd en overbodigs zal hij daarmee de gemeenschap hebben bespaard". We hebben dit betoogje met Instem ming overgenomen. Wanneer toch zal men eens ophouden met die over bodige rompslomp van bonnen en ze geltjes. die de huisvrouw onder allerlei schoonklinkende frasen worden opge drongen In de oorlogstijd zat me nige huisvrouw te zwoegen onder de last van de distributiebonnen, die met veel zorg moesten worden uitgezocht. Menigmaal is toen de verzuchting ge- r- slaakt: als we eerst V* maar eens van die bonnen af zijn. Maar we zitten er weer midden in en nogal liefst min of meer vrijwillig, zij het dat het doel nu een geheel ander is, een doel namelijk dat niet bij de consument ligt, maar bij de andere groep: het gaat om klantenbin ding. Daarom wordt er geplakt. En om een paar gulden terug te krijgen, die op de een of andere "manier tóch zijn betaald, of om een voorwerp in het bezit te krijgen, dat onder diverse fraaie en vreemde aanprijzingen zoals „de kleine grote droomwens" de men sen wordt opgedrongen. Hoe men het ook keert of draait: ondanks alle schone schijn is de consument met der gelijke zaken niet gediend. De klant is integendeel slechts gediend met rede lijke prijzen redelijk in verhouding tot de kosten van het produktieproces en met een goede kwaliteit, te le veren door bonafide en bekwame leve ranciers. En zo er al aan klantenzijde wantrouwen bestaat op grond van prijsbindingen of monopolieposities en (daaruit voortvloeiende) té hoge prij zen, dan is het hem altijd mogelijk via bijvoorbeeld een hechte consumenten organisatie eventuele onjuistheden op te sporen en aan de kaak te stellen. Maar bonnetjes en zegeltjes, nee, de klant moest zelf verstandiger zijn. Oud-politiecommissaris H. Voorde wind heeft in de afgelopen jaren in een soort proces-verbaalstijl een aan tal boeken geproduceerd, dat een grote kring van afnemers vond. Gevolg: de commissaris bleef maar door vertellen. Hij doet het tot op de huidige dag. Zo mocht hij vorige week in de Haagse Post uit de doeken doen hoe schan delijk hij de tegenwoordige berechting van seksuele misdadigers vindt en en- passant deelde hij mee, dat de politie jaren geleden de rechtbank op eigen initiatief een handje hielp. Een aan la ger wal geraakte jonkheer kwam bij een ontmoeting met de Amsterdamse politie in de gracht terecht en ver dronk: „We hadden 'm er best op tijd uit kunnen halen, hoor. Maar we had den al zo'n last van die vuile patser gehad. En toen hij op de wal kwam, was-ie dood. Daar was de burgerij van af en wij ook. Zulke dingen ga je na tuurlijk niet rapporteren, dat begrijp je". Ziehier de opvallende verklaring van deze nobele politieman In ruste. Meneer Voordewind zou, dunkt ons, er beter aan doen nu eindelijk eens zijn mond te houden. Dit soort verhalen uit een ver verleden (het ge val schijnt zich omstreeks 1919 te heb ben afgespeeld) is niet meer te contro leren eh werpt een blaam op de politie. We hebben overigens niet de indruk, dat men tegenwoordig werkt volgens de hier uiteengezette methode-Voorde- wind. Gelukkig niet. Wél geeft dit ver haal een scherp inzicht in dubieuze mentaliteit van deze oud-politiecommis saris: hij heeft er geen bezwaar tegen mensen te laten verdrinken als ze door hem onder de categorie misdadigers zijn gerangschikt. Het Is wel een manne tjesputter, deze meneer Voordewind. Eerlijk gezegd vinden we hem een naar mannetje. Gelukkig, dat hij reeds lang is gepensioneerd. Overigens moet hij wel begrijpen, dat niemand op zijn hel denverhalen zit te wachten. Laat hij ze in de familiekring vertellen. Voor zo ver ze die daar nog niet beu zijn. DRUIPEND van het Ooster- scheldewater stapte Neptunus, de schutspatroon van Zierikzee, donderdagmorgen aan dek van de kotter ZZ-8. In de ene hand zijn onafscheidelijke drietand, aan de andere arm een stalen mand. En daarinde eerste mos selen van het seizoen 1963! Een striemende regenbui spoelde de ruige bast van de mythologi sche god schoon, toen hij de schelp opensneed en de eerste mootjes van de verse delicates se bij zijn „troetelkinderen", de mosselkoningin en haar metge zellinnen, over de tong liet glij den. Een oorverdovend kabaal brak los van twintig gepavoiseerde mossel schepen, getoeter van de scheeps hoorns en gejuich van het publiek dat was meegevaren om buitengaats dit moment mee te maken. Met zijn allen hebben ze daar voor de Schouwse zuidkust „een mosselver- waterproef" doorstaan: de visserij dag van „Helpt Elkander" begon met het lossen van een gutsende buienvoorraad. Maar toen de vloot weer aan de kade was afgemeerd, brak de zon door het vale wolken dek: van dat moment af was het succes voor het Zierikzeese mossel- feest verzekerd Het toch al zo grote leger passagiers voor de vlootschouw in de morgen uren zwierf uit door de straten van de oude stad, vermenigvuldigde zich en was 's middags en 's avonds te gast bij de bemanning van de Zie rikzeese mosselvloot. Bij de wedstrij den en koldertoeren in het water van de Nieuwe Haven, bij het bonte pro gramma op het Havenplein onder het flakkerende licht van de gasflam- bouwen en niet te vergeten op Zie- rikzees historische, karakteristieke Vismarkt. De vroegere afslag van de vis, waar nu grote ketels op het vuur stonden en vissers de mosselen kookten, die hun vrouwen tegen de spotprijs van een kwartje per bord aan de man brachten. Zeelands commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot was met zijn vrouw naar Zierikzee gereisd om de attractieve mosselmarkt van „Helpt Elkander" op gang te brengen. Bij de hoge zwarte hekken heette de mosselkoningin mevrouw M. Schot-Rentier Zeelands eerste burger welkom. Ze had een fraaie opgezette kreeft voor haar hoge gast opgediept en reikte die met een char mante buiging over. Toen werden de mannen van het feestcomité van de visserijvereniging aan jhr. De Casembroot voorgesteld. ,,'t Is alles Schot, wat je hier hoort", grapte de commissaris toen hij met burgemeester mr. F. Th. Dijekmees- ter naar de galerij van de vismarkt stapte om aan de mosseltafel te gaan zitten met de genodigden en de schippersfamilie Schot. Daarop barstte de bezoekersbuit voor de puntige hekken het karakteristie ke marktje naar binnen. Langs de blauwe wegwijzer van de mossel export naar de plaats van de afslag. Daar stonden de ketels al te dam pen. En weldra was het, waar men zich ook keerde of wendde, mosselen smullen. De verkoopsters in hun wit te schorten kwamen handen tekort om de koopgrage menigte vlot te kunnen bedienen. Het was een groot gedrang om een bordje mosseltjes te bemachtigen. Voor de ingang van de drukke vismarkt draaide liet piere ment ook al „Neptunus" geheten vrolijke wijsjes weg. Het werd een attractie, waarop de vissers van „Helpt Elkander" trots mogen zijn. Zoals trouwens de gehele visserijdag 1963 er een is geworden om met sierlijke calligrafie in de annalen te noteren. De animatoren van het feestcomité hebben hun organisatie fantasie laten lopen, ze knoopten vondsten aan stuntjes en konden laat in de avond bij een stevige pint vaststellen, dat het weer gezellig was geweest in Zierikzee. De oude monu- mentenstad en dit gemoedelijke volk je, ze horen bij elkaar. En dat laat de visserijdag ieder jaar weer aan duizenden bezoekers, eilandbewoners en toeristen, zien. Het feestcomité van „Helpt Elkan der" had weer een vlot en gevarieerd programma in elkaar getimmerd. En het had de schutspatroon Neptunus. die sinds kort in een nieuwe gulden jas op de stadhuistoren prijkt, een paar honderd treden naar beneden gehaald om bij het mosselfeest een belangrijke rol te spelen. Toen de vissers aan het begin van de mor gen in de gietregen hun opgepoetste kotters met vlaggetjes en wimpels hadden opgetuigd, kwamen ze naai de trouwzaal van het stadhuis. Daar stond Neptunus plotseling. Zijn komst werd aangekondigd door twee herauten-poorters met schetterende (Zie slot pag. 2 kol. 6

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 1